SE505966C2 - Tent stand for collapsible tents comprising wall pillars and rafters - Google Patents

Tent stand for collapsible tents comprising wall pillars and rafters

Info

Publication number
SE505966C2
SE505966C2 SE9600201A SE9600201A SE505966C2 SE 505966 C2 SE505966 C2 SE 505966C2 SE 9600201 A SE9600201 A SE 9600201A SE 9600201 A SE9600201 A SE 9600201A SE 505966 C2 SE505966 C2 SE 505966C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
tent
trusses
hinge
roof
stand
Prior art date
Application number
SE9600201A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE9600201D0 (en
SE9600201L (en
Inventor
Leif Groenvall
Original Assignee
Leif Groenvall
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Leif Groenvall filed Critical Leif Groenvall
Priority to SE9600201A priority Critical patent/SE505966C2/en
Publication of SE9600201D0 publication Critical patent/SE9600201D0/en
Publication of SE9600201L publication Critical patent/SE9600201L/en
Publication of SE505966C2 publication Critical patent/SE505966C2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
  • E04H15/00Tents or canopies, in general
  • E04H15/32Parts, components, construction details, accessories, interior equipment, specially adapted for tents, e.g. guy-line equipment, skirts, thresholds
  • E04H15/34Supporting means, e.g. frames
  • E04H15/44Supporting means, e.g. frames collapsible, e.g. breakdown type having connecting nodes

Abstract

The present invention relates to a tend stand (10) for collapsible tents comprising a number of wall poles (12), a number of roof trusses (16) detachably connected to said wall poles as well as a number of cross bars (20) detachably connected between said wall poles. The invention is characterized in that the roof trusses (16) are arranged with hinge means (26), able to flexibly and detachably connect the roof trusses to each other.

Description

9505 966 2 10 15 20 KORT FIGURBESKRIVNING I följande beskrivning av en föredragen utföringsform kommer att hänvisas till bifogade ritningsfigurer, av vilka Fig. 1 visar en sidovy av tältställningen enligt uppfinningen, Fig. 2 visar en detaljvy över ett fästorgan, Fig. 3 visar en vy uppifiån av tältställningen enligt fig. l delvis hopfällt, Fig. 4 visar en delvy fifån sidan av en utlöringsform av ledanordningen ingående i föreliggande uppfinning, Fig. 5 visar en vy av ledanordningen enligt fig. 3 vriden 90 , Fig. 6 visar ett altemativ av ledanordningen ingående i uppfinningen, Fig. 7 visar en detaljvy uppifrån av ledanordningama när fyra takstolar är anslutna till varandra, och i Fig. 8 visar en variant av hopmonterad tältställning enligt uppfinningen. 9505 966 2 10 15 20 BRIEF DESCRIPTION OF FIGURES In the following description of a preferred embodiment will be referred to attached drawings, of which Fig. 1 shows a side view of the tent stand according to the invention, Fig. 2 shows a detail view of a fastening member, Fig. 3 shows a view upstream of the tent stand according to fi g. l partially folded, Fig. 4 shows a partial view fi from the side of a disclosure of the hinge device included in the present invention, Fig. 5 shows a view of the hinge device according to fi g. 3 twisted 90, Fig. 6 shows an alternative of the hinge device included in the invention, Fig. 7 shows a detail view from above of the hinge devices when there are four trusses connected to each other, and in Fig. 8 shows a variant of assembled tent stand according to the invention.

BESKRIVNING Av FÖREDRAGEN UTFöruNGsFoRM Tältställningen enligt uppfinningen som visas i figurema betecknas allmänt med hänvisningssiñian 10. Tältställningen 10 innefattar ett antal huvudsakligen vertikala väggstolpar 12. Väggstolpama 12 kan dessutom vara försedda med någon form av nivåjusteringsanordningar 14, exempelvis en platta anordnad på en gängad axel igängad i ett gängat hål iväggstolpamas nedre ändar.DESCRIPTION OF PREFERRED EMBODIMENT The tent stand according to the invention shown in the figures is generally denoted by reference tent 10. The tent stand 10 comprises a number of substantially vertical ones wall posts 12. The wall posts 12 may also be provided with some form of level adjusting devices 14, for example a plate arranged on a threaded shaft threaded into a threaded hole in the lower ends of the wall posts.

Till väggstolparnas övre ändar är ena änden på takstolar 16 lösbart anbringade med _ ~ hjälp av fästorgan 18, fig. 2. Dessa kan vara innefatta en vertikal rörbit 19 fast i: 30 35 anbringad till takstolama, med en diameter som är större än väggstolpamas 12 diameter så att väggstolpama kan skjutas in i rörbiten. Företrädesvis är någon form av låsning anordnad mellan väggstolpama och rörbiten, exempelvis genomgående hål i vilka låssprintar kan inskjutas. Fästorganet 18 är även anordnat med åtminstone två anslutningar 21 för tvärstag 20 som sträcker sig huvudsakligen horisontellt mellan väggstolpama 12. Även dessa anslutningar kan vara i form av rörbitar i vilka tvärstagen 20 kan inskjutas och låsas. Företrädesvis är anslutningarna för tvärstagen 21 anordnade vridbara i ett horisontalplan på fästorganet 18, med hjälp av exempelvis hylsor 23 anordnade runt rörbiten 19, så att tvärstagen 20 kan riktasi önskad riktning.To the upper ends of the wall posts, one end of roof trusses 16 is releasably attached _ ~ by means of fasteners 18, fi g. 2. These may comprise a vertical piece of pipe 19 fixed in: 30 35 attached to the trusses, with a diameter larger than the wall posts 12 diameter so that the wall posts can be pushed into the piece of pipe. Preferably some form of locking arranged between the wall posts and the piece of pipe, for example through holes in which locking pins can be inserted. The fastener 18 is also provided with at least two connections 21 for crossbars 20 extending substantially horizontally between the wall posts 12. Also these connections can be in the form of pipe pieces in which the crossbars 20 can be inserted and locked. Preferably the connections are for the crossbars 21 arranged rotatably in a horizontal plane on the fastening member 18, by means of e.g. sleeves 23 arranged around the piece of pipe 19, so that the crossbars 20 can be directed in the desired direction.

För ökad stabilitet kan diagonalstag 22 anordnas, vilka sträcker sig mellan vägg- stolparnas 12 nedre ändar och en šträcka in på tvärstagen 20. Även diagonalstagen 22 är lösbart anslutna till vägg- och tvärstolpama med hjälp av lämpliga fästanordningar. 10 15 20 i: 30 35 3 sus 966 Takstolama 16 är i den visade utfiiringsformen utformade med två långsträckta profiler 24A, 24B, iform av cylindriska rör, placerade över och under varandra i ett vertikalplan. Mellan profilema är distanser 25 anordnade. I ena änden är profilema 24A och 24B anbringade till iästorganet 18 och i andra änden är de anordnade med en ledanordning 26. Iutfóringsformen enligt fig. 4 och 5 innefattar ledanordningen 26 en distansbit/fáste 28 som sträcker sig väsentligen vertikalt mellan den övre 24B och den undre 24A profilen. Vinkelrätt mot profilemas 24 sträckning är ett antal fastöron 30 anbringad på båda sidor om fästet 28. Ifiistöronen 30 är genomgående hål 32 anordnade så att centrumlinjema C för hålen 32 vardera sidans fästöron sammanfaller med varandra. Såsom synes i fig. 5 är de anordnade så på fästet 28 att vardera fastörat 30 på ena sidan av fästet har ett motsvarande fiistöra på andra sidan som är placerat, sett ivertikalled, så att dess övre yta 33 väsentligen ligger i samma plan som den undre ytan 34 på motsvarande fästöra på den första sidan. D Fig. 6 visar en variant av ledanordningen. I denna är ledanordningen 26 framställd från en extruderad aluminiumprofil ivilken urtag har frästs för att bilda fästöron 36.For increased stability, diagonal struts 22 can be provided, which extend between the wall the lower ends of the posts 12 and a extension into the cross struts 20. Also the diagonal struts 22 are releasably connected to the wall and cross posts by means of suitable fastening devices. 10 15 20 in: 30 35 3 sus 966 The roof trusses 16 are in the embodiment shown designed with two elongate profiles 24A, 24B, in the form of cylindrical tubes, placed above and below each other in one vertical plane. Distances are arranged between the problems. At one end are the problems 24A and 24B are attached to the loading member 18 and at the other end they are provided with a guide device 26. The embodiment according to fi g. 4 and 5, the hinge device 26 comprises a spacer bit / attachment 28 extending substantially vertically between the upper 24B and the undre 24A pro fi len. Perpendicular to the stretch of the profiles 24 is a number of fixed ears 30 mounted on both sides of the bracket 28. In the isthmus 30 are through holes 32 arranged so that the center lines C of the holes 32 on each side of the mounting ears coincide together. As seems in fi g. 5, they are arranged so on the bracket 28 that each is secured 30 on one side of the bracket has a corresponding fi ice on the other side which is placed, seen ivertically, so that its upper surface 33 lies substantially in the same plane as it lower surface 34 of the corresponding mounting ear on the first side. D Fig. 6 shows a variant of the hinge device. In this, the hinge device 26 is made from an extruded aluminum profile in which recesses have been milled to form fastening ears 36.

När tältet skall iordningställas och resas ansluter man först takstolama till varandra.When the tent is to be prepared and erected, the roof trusses are first connected to each other.

Detta gör man genom att lägga dem bredvid varandra åt samma håll. Därvid inpassar man ledanordningamas fiistöron 30 så att hålen i den högra takstolens vänstra fiistöron sammanfaller med hålen i den vänstra takstolens högra fästöron. Sedan låses detta läge med hjälp av lämplig låsning 38 som medger vridning nmt de vertikala vridaxlama som sammanfaller med hålens centrumlinjer C, vilket visas streckat i fig. 5.This is done by placing them next to each other in the same direction. Thereby fits the holes of the hinge devices 30 so that the holes in the left truss of the right truss fi ice ears coincide with the holes in the right mounting ear of the left roof truss. Then locked this position by means of suitable locking 38 which allows rotation nmt the vertical ones the axis of rotation which coincides with the center lines C of the holes, which is shown in dashed lines in fi g. 5.

» Läsningen kan ske exempelvis med bultar och låsmuttrar eller tappar som antingen sträcker sig genom alla låsöronen, såsom visas ifig. 5, eller sträcker sig genom respektive par av lå söron. Tack vare att låsöronen på respektive sida om fästet sitter i olika vertikala plan såsom beskrivits ovan kommer alla takstolama på samma nivå.»The reading can be done, for example, with bolts and locknuts or pins as either extends through all the locking ears, as shown in fi g. 5, or extends through respectively pairs of lay ears. Thanks to the locking ears on each side of the bracket different vertical planes as described above, all the trusses will be on the same level.

Beroende på tältets utseende kan önskat antal takstolar anslutas till varandra, ifrån tre och uppåt tack vare ledanordningama. När önskat antal takstolar är anslutna vrids de ut nmt de vertikala ledaxlama C, fig. 3, till önskad vinkel beroende på antalet takstolar. I fig. 3 visas tre takstolar varvid de båda yttre, sett vid montering, vardera vrids 120 och de yttre takstolamas yttre fástöron passas ihop med varandra och låses på ovan beskrivet sätt. Fig. 7 visar en vy där fyra takstolar har sammanfogats.Depending on the appearance of the tent, the desired number of trusses can be connected to each other, from three and upwards thanks to the hinge devices. When the desired number of trusses are connected, they are rotated ut nmt de vertical ledaxlama C, fi g. 3, to the desired angle depending on the number trusses. I fi g. 3 shows three trusses, the two outer ones, seen during assembly, each turn 120 and the outer roof trusses of the outer trusses are fitted together and locked in the manner described above. Fig. 7 shows a view where four trusses have been joined.

Tvärstagen 20 passas in i anslutningama 21 i fästorganen 18 och låses. 505 ass 4 10 1-5 20 25 30 35 Takkonstruktionen lyfts sedan upp och väggstolpama passas in och låses i fästorganen 18. Om så önskas anbringas slutligen diagonalstag 22 för ökad stabilitet, exempelvis vid utomhusbruk då sidobelastningar såsom vind kan förekomma. Tältställningen är nu färdig att täckas med lämplig tältduk. Tältduken kan naturligtvis även påläggas innan takkonstruktionen lyfles.The cross struts 20 fit into the connections 21 in the fastening means 18 and are locked. 505 ass 4 10 1-5 20 25 30 35 The roof structure is then lifted up and the wall posts are fitted and locked in the fasteners 18. If desired, finally apply diagonal struts 22 for increased stability, for example for outdoor use as side loads such as wind can occur. The tent stand is now ready to be covered with suitable tent cloth. The canvas can of course also be put on before the roof structure is read.

Tack vare att anslutningama 21 vid fästorganet 18 fór tvärstagen 20 är vridbara i ett horisontalplan kan samma fästen användas oberoende av antalet takstolar och således utformningen av tältställningen. Man kan även tänka sig att tvärstagen 20 kan varieras ilängd genom att tvärstaget är utformat med två rör där det ena rörets 20; ytter- diameter är något mindre än det andra rörets 2011 innerdiameter som är inskjutna i varandra och som kan låsas gentemot varandra med exempelvis en låsskmv 21, fig. 3.Due to the fact that the connections 21 at the fastening member 18 for the crossbars 20 are rotatable in one horizontal plane, the same brackets can be used regardless of the number of trusses and thus the design of the tent stand. It is also conceivable that the crossbars 20 can be varied length in that the crossbar is formed with two tubes where one tube 20; outside diameter is slightly smaller than the inner diameter of the second tube 2011 which is inserted into each other and which can be locked against each other with, for example, a locking screw 21, fi g. 3.

På detta sätt kan samma tvärstag användas för olika utformningar av tältställning.In this way, the same crossbar can be used for different designs of tent stands.

Såsom visats i figurema har takstolama två längsgående profiler 24A, 24B vilket dels medför ökad stabilitet och styrka hos takstolama och dels medger fästmöjligheter för belysning, avskännningar i tältet o dyl. Detta är en viktig aspekt om tältet används som partytält, försäljningstält, eller för andra publika tillställningar då olika arrangemang behöver anordnas inuti tältet. Dessutom är takstolama företrädesvis utformade med en viss lutning när de är monterade för god vattenavrinning.As shown in the gurus, the trusses have two longitudinal projections 24A, 24B which partly entails increased stability and strength of the trusses and partly allows mounting possibilities for lighting, taps in the tent, etc. This is an important aspect if the tent is used as party tents, sales tents, or for other public events then different arrangements need to be arranged inside the tent. In addition, the trusses are preferred designed with a certain slope when mounted for good water drainage.

Tack vare ledanordningama är tältet lätt att ta ned och transportera samt resa igen.Thanks to the guide devices, the tent is easy to take down and transport and travel again.

När tältet rivs behöver endast en av låsningama 38 mellan takstolama ledanordningar _. 26 lossas. Sedan fälls takstolama ihop så att de ligger bredvid varandra och kan transporteras på detta sätt. Skall sedan takstolama användas för ett tält med ett annat utseende, exempelvis ett kvadratiskt tält till skillnad från det triangulära som visas i fig.3, behöver endast en till takstol anslutas. Således kan samma sorts takstolar användas fór tält med olika utseende och det är bara tältduken som behöver sys på olika sätt. Med takstolama och ledanordningama enligt uppfinningen är det även möjligt att utforma så kallade långtält, dvs tält med en längsgående ås, fig. 8. Ett antal takstolar 16 anslutes då två och två och arrangeras i samma vertikalplan samt anslutes till en nockdel 40 som i dess båda ändar är anordnad med samma sorts ledanordning som takstolama. Sedan anslutes tvärstag mellan takstolamas fästorgan 18.When the tent is torn down, only one of the locks 38 between the roof trusses needs guide devices _. 26 lossas. Then the trusses are folded so that they lie next to each other and can transported in this way. Then the trusses should be used for one tent with another appearance, for example a square tent as opposed to the triangular one shown in fi g.3, only one additional truss needs to be connected. Thus, the same kind of trusses can be used for tents with different looks and only the canvas needs to be sewn on different ways. With the roof trusses and hinge devices according to the invention, it is also possible to design so-called long tents, ie tents with a longitudinal ridge, fi g. 8. A number roof trusses 16 are then connected in pairs and arranged in the same vertical plane and connected to a cam part 40 which is arranged at both its ends with the same kind of hinge device as the trusses. Then the crossbars are connected between the fastening means 18 of the trusses.

Takkonstruktionen lyñes och väggstolpama anbringas samt eventuella uppstagande diagonalstag. Med denna konstruktion kan relativt stora tält byggas med tältställningen enligt uppfinningen. 10 '15 Flexibiliteten och variationsmöjlighetema är en stor fördel vid exempelvis uthymingsverksamhet då olika kunder har olika krav på utseende och storlek på tälten. Istället för att som för konventionella tält ha tältställníngar och dukar som endast passar till varandra, tar man lämpligt antal takstolar, väggstolpar och tvärstag för ett visst önskat tält. Tältställningen enligt uppfinningen medger dessutom genom sin konstruktion att resning och rivning förenklas jämfört med konventionella konstruktioner vilket fördelaktigt då ovana personer skall montera tältställningen.The roof construction lyñes and the wall posts are fitted as well as any mounting diagonal stay. With this construction, relatively large tents can be built with the tent stand according to the invention. 10 '15 The flexibility and possibilities for variation are a great advantage in, for example rental business as different customers have different requirements for appearance and size tents. Instead of having tent stands and tablecloths as for conventional tents only fit together, take the appropriate number of trusses, wall posts and crossbars for a particular desired tent. The tent stand according to the invention also allows through its construction that erection and demolition are simplified compared to conventional ones constructions, which is advantageous when unfamiliar people have to mount the tent stand.

Tältställningen enligt uppfinningen ger en stor flexibilitet vad gäller utformningen av tält samt möjligheterna att ändra utseendet beroende på önskemål. Dessutom erhålles en tältställning som är enklare att montera med färre detaljer.The tent stand according to the invention provides great flexibility in terms of the design of tents and the possibilities to change the look depending on wishes. In addition, obtained a tent stand that is easier to assemble with fewer details.

Det skall förstås att uppfinningen inte är begränsad till den ovan beskrivna och pä rimingsfigiirema visade utiöringsformen utan kan modifieras inom ramen för de efterföljande patentkraven.It is to be understood that the invention is not limited to the one described above and on The rhymes showed the form of expression but can be modified within the framework of the subsequent claims.

Claims (8)

  10 15 20 25 30 35 505 966 G X PATENTKRAV10 15 20 25 30 35 505 966 G X PATENT CLAIMS
 1. l. Tältställning (10) för hopfällbart tält innefattande ett antal väggstolpar (12), ett antal takstolar (16) lösbart anslutna till nämnda väggstolpar samt ett antal tvärstag (20) lösbart anslutna mellan nämnda väggstolpar, att takstolama (16) är anordnade med ledanordningar (26) i stånd att ledbart och lösbart kunna ansluta takstolama till varandra, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda ledanordningar (26) är anordnade med huvudsakligen vertikala ledaxlar (C) rrmt vilka takstolama (16) kan vridas i förhållande till varandra till valfii position beroende på tältets utseende i rest tillstånd.Tent stand (10) for folding tent comprising a number of wall posts (12), a number of roof trusses (16) releasably connected to said wall posts and a number of crossbars (20) releasably connected between said wall posts, that the roof trusses (16) are arranged with guide devices (26) capable of hingedly and releasably connecting the trusses to each other, characterized in that said hinge devices (26) are arranged with substantially vertical hinge axes (C) around which the trusses (16) can be rotated relative to each other to select fi in position dependent on the appearance of the tent in the raised condition.
 2. 2. Tältställning enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda ledanordning (26) är ansluten till änden på takstolen (16) samt sträcker sig åt båda sidorna om takstolen sett i takstolens längsriktning, att ledanordningen (26) på respektive sida om takstolen är anordnad med genomgående hål (32) med väsentligen vertikal centrumaxel (C), i det att vid anslutning av takstolama till varandra, det genomgående hålet (32) på en takstols högra sida passas ihop med det genomgående hålet (32) på en annan takstols vänstra sida samt att en låsning (38) inpassas i de genomgående hålen.Tent stand according to claim 1, characterized in that said hinge device (26) is connected to the end of the roof truss (16) and extends on both sides of the roof truss seen in the longitudinal direction of the roof truss, that the hinge device (26) on each side of the roof truss is provided with through holes (32) with substantially vertical center axis (C), in that when connecting the roof trusses to each other, the through hole (32) on the right side of a roof truss is fitted with the through hole (32) on the left of another truss side and that a lock (38) is fitted in the through holes.
 3. 3. Tältställning enligt krav 2, k ä n n e t e c k n a d av att ledanordningen (26) innefattar ett antal fástöron (30) med genomgående vertikala hål (32) och att centrumlinjerna (C) hos de genomgående hålen ifastöronen på respektive sida sammanfaller med varandra.Tent stand according to claim 2, characterized in that the hinge device (26) comprises a number of fasteners (30) with through-going vertical holes (32) and that the center lines (C) of the through-holes in the fasteners on each side coincide with each other.
 4. 4. Tältställning enligt krav 3, k ä n n e t e c k n a d av att fastöronen (30) är anordnade så att vardera fástörat (30) på ena sidan av takstolen har ett motsvarande fástöra (30) på andra sidan som är placerat, sett ivertikalled, så att dess övre yta (33) väsentligen ligger i samma plan som den undre ytan (34) på motsvarande fástöra på den första sidan.Tent stand according to claim 3, characterized in that the fixed ears (30) are arranged so that each fastened ear (30) on one side of the roof truss has a corresponding fastened ear (30) on the other side which is placed, seen ivertically, so that its upper surface (33) lies substantially in the same plane as the lower surface (34) on the corresponding façade on the first side.
 5. 5. Tältställning enligt något av de tidigare kraven, k ä n n e t e c k n a d av att fiistorgan (18) är fast anordnade till den, till ledanordningen (26) motsatta, änden på takstolama (16), vilka fästorgan (18) är anordnade med medel (19, 21) att lösbart kunna ansluta nämnda väggstolpar (12) samt nämnda tvärstag (20).Tent stand according to one of the preceding claims, characterized in that the means (18) are fixedly arranged at the end of the roof trusses (16) opposite the hinge device (26), which fastening means (18) are arranged by means (19). , 21) to be able to releasably connect said wall posts (12) and said cross braces (20).
 6. 6. Tältställning enligt krav 5, k ä nn et ecknad av att medlen (19, 21) för att ansluta nämnda tvärstag (20) är anordnade att kunna vridas i ett horisontalplan. ~«4 01 CD 01 \O c :h Tent stand according to claim 5, characterized in that the means (19, 21) for connecting said cross braces (20) are arranged to be rotatable in a horizontal plane. ~ «4 01 CD 01 \ O c: h
 7. 7. Tältställning enligt krav 6, k ä nnetecknad av att nämnda tvärstag (20) är anordnade med medel (201, 2011) att kunna variera längden på tvärstaget. Tent stand according to claim 6, characterized in that said crossbar (20) are arranged with means (201, 2011) to be able to vary the length of the crossbar.
 8. 8. Tältställning enligt krav 7, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda tvärstag (20) innefattar två rör där det ena rörets (201) ytterdíameter är något mindre än det andra rörets (2011) innerdiameter samt en låsanordning (21) varvid det ena röret kan skjutas in i det andra och låsas med låsanordningen.Tent stand according to claim 7, characterized in that said crossbar (20) comprises two pipes where the outer diameter of one pipe (201) is slightly smaller than the inner diameter of the other pipe (2011) and a locking device (21) wherein one pipe can pushed into the other and locked with the locking device.
SE9600201A 1996-01-19 1996-01-19 Tent stand for collapsible tents comprising wall pillars and rafters SE505966C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9600201A SE505966C2 (en) 1996-01-19 1996-01-19 Tent stand for collapsible tents comprising wall pillars and rafters

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9600201A SE505966C2 (en) 1996-01-19 1996-01-19 Tent stand for collapsible tents comprising wall pillars and rafters
PCT/SE1997/000065 WO1997026428A1 (en) 1996-01-19 1997-01-17 Tent stand
AU14598/97A AU1459897A (en) 1996-01-19 1997-01-17 Tent stand

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9600201D0 SE9600201D0 (en) 1996-01-19
SE9600201L SE9600201L (en) 1997-07-20
SE505966C2 true SE505966C2 (en) 1997-10-27

Family

ID=20401084

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9600201A SE505966C2 (en) 1996-01-19 1996-01-19 Tent stand for collapsible tents comprising wall pillars and rafters

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU1459897A (en)
SE (1) SE505966C2 (en)
WO (1) WO1997026428A1 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2675782Y (en) * 2003-12-17 2005-02-02 厦门革新塑胶制品有限公司 Supporting pole rack for tent

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1204329A (en) * 1916-05-01 1916-11-07 John E Wilkins Collapsible tent-frame.
US2151908A (en) * 1938-04-21 1939-03-28 Max E Gottlieb Chapel tent
US5167246A (en) * 1990-05-21 1992-12-01 Magline, Inc. Rapidly erectable and strikeable shelter frame system and methods of erecting and striking such systems

Also Published As

Publication number Publication date
SE9600201L (en) 1997-07-20
WO1997026428A1 (en) 1997-07-24
SE9600201D0 (en) 1996-01-19
AU1459897A (en) 1997-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2040908C (en) Foldable, multi-level staging and seating support
AU605739B2 (en) Bracing for tilt-up wall panel
RU2123096C1 (en) Folding shed (versions)
CA2799522C (en) Brackets and bracket system for assembling playground equipment
US6796320B2 (en) Triangular erectable shelter with flexible roof assembly
US20130025222A1 (en) Pre-assembled internal shear panel
CN2637641Y (en) Portable folding mat shelter
DE102004023043B4 (en) Transportable plant for solar power generation
US7032268B2 (en) Bridge overhang bracket
CA2128316C (en) Support post
US20020110406A1 (en) Universal connector
CA2550030C (en) A tent frame
RU2140513C1 (en) Folding shed
US6739583B2 (en) Metal fence rail
US6854222B2 (en) Adjustable support brace and mounting shoe
US4709956A (en) Handy-cap pick-up cover
US6311449B1 (en) Securing decks to houses with “L”-shaped brackets
US20130168626A1 (en) Safety Barrier Netting System
US3258251A (en) Knockdown adjustable railing construction
RU2161119C2 (en) Automated mounting crane with self-folding boom
US9281777B1 (en) Solar panel support apparatus
TW274111B (en)
US5487402A (en) Portable shelter with expandable frame
US6923195B2 (en) Skeleton frame assembly for a tent
US3182672A (en) Tent

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 9600201-9

Format of ref document f/p: F