SE447564B - HANDKERRA FOR TRANSPORTING GAS TUB - Google Patents

HANDKERRA FOR TRANSPORTING GAS TUB

Info

Publication number
SE447564B
SE447564B SE8406650A SE8406650A SE447564B SE 447564 B SE447564 B SE 447564B SE 8406650 A SE8406650 A SE 8406650A SE 8406650 A SE8406650 A SE 8406650A SE 447564 B SE447564 B SE 447564B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
support
wheel
trolley
foot
holding
Prior art date
Application number
SE8406650A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE8406650D0 (en
SE8406650L (en
Inventor
Rune Eklund
Sture Elofsson
Original Assignee
Rune Eklund
Sture Elofsson
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rune Eklund, Sture Elofsson filed Critical Rune Eklund
Priority to SE8406650A priority Critical patent/SE447564B/en
Publication of SE8406650D0 publication Critical patent/SE8406650D0/en
Publication of SE8406650L publication Critical patent/SE8406650L/en
Publication of SE447564B publication Critical patent/SE447564B/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
  • B62BHAND-PROPELLED VEHICLES, e.g. HAND CARTS OR PERAMBULATORS; SLEDGES
  • B62B1/00Hand carts having only one axis carrying one or more transport wheels; Equipment therefor
  • B62B1/10Hand carts having only one axis carrying one or more transport wheels; Equipment therefor in which the load is intended to be transferred totally to the wheels
  • B62B1/12Hand carts having only one axis carrying one or more transport wheels; Equipment therefor in which the load is intended to be transferred totally to the wheels involving parts being adjustable, collapsible, attachable, detachable, or convertible
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
  • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
  • F17C13/00Details of vessels or of the filling or discharging of vessels
  • F17C13/08Mounting arrangements for vessels
  • F17C13/084Mounting arrangements for vessels for small-sized storage vessels, e.g. compressed gas cylinders or bottles, disposable gas vessels, vessels adapted for automotive use
  • F17C13/085Mounting arrangements for vessels for small-sized storage vessels, e.g. compressed gas cylinders or bottles, disposable gas vessels, vessels adapted for automotive use on wheels
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
  • B62BHAND-PROPELLED VEHICLES, e.g. HAND CARTS OR PERAMBULATORS; SLEDGES
  • B62B2202/00Indexing codes relating to type or characteristics of transported articles
  • B62B2202/02Cylindrically-shaped articles, e.g. drums, barrels, flasks
  • B62B2202/022Gas bottles
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
  • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
  • F17C2205/00Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
  • F17C2205/01Mounting arrangements
  • F17C2205/0153Details of mounting arrangements
  • F17C2205/0157Details of mounting arrangements for transport
  • F17C2205/0161Details of mounting arrangements for transport with wheels
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
  • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
  • F17C2205/00Vessel construction, in particular mounting arrangements, attachments or identifications means
  • F17C2205/01Mounting arrangements
  • F17C2205/0153Details of mounting arrangements
  • F17C2205/0157Details of mounting arrangements for transport
  • F17C2205/0165Details of mounting arrangements for transport with handgrip

Description

447 564 är att låta den vara kvar på vagnen, medan den övre delen av vagnens stödanordning för tuben svängs så mycket bakåt att genom att vagnens hjulanordning är belägen bakom stödanordningen, stödanordningens och därmed även tubens undre del svängs framåt och uppåt till en nivå högre än hyllan. Nu skjuts vagnen framåt, oftast genom ett tryck med foten på hjulanordningens axel, så att stödanordningen kommer att anligga på hyllans ovansida._ Då tuben och dess stödanordning i detta läge lutar snett bakåt, svängs tuben upp till upprätt stående ställning på hyllan, genom att personen som förflyttar vagnen trycker den övre, vanligtvis med ett handtag försedda delen av tuben framåt. För detta fordras i och för sig egentligen inte speciellt stor handkraft, eftersom häv- stångsförhâllandena liksom tubens lutning är relativt gynnsamma, men vid framtryckandet av tubens övre del och svängandet av tuben kring en svängaxel i hyllplanet kommer vagnens hjul att förlora kontakten med golvet. 447 564 is to leave it on the cart, while the upper the part of the trolley support device for the tube swings so much backwards by the wheel arrangement of the trolley being located behind the support device, the support device and thus also the lower part of the tube swings forwards and upwards to one level higher than the shelf. Now the carriage is pushed forward, usually through a pressure with the foot on the axle of the wheel assembly, so that the support device will abut on the top of the shelf._ When the tube and its support device in this position tilt obliquely backwards, the tube swings up to an upright position on the shelf, by the person moving the cart press the upper, usually with a handle part of the tube forward. For this is required in itself not really very large hand force, as the the bar ratios as well as the inclination of the tube are relative favorable, but when pushing the upper part of the tube and the pivoting of the tube about a pivot axis in the shelf plane the wheels of the carriage will lose contact with the floor.
Detta medför att vagnen erhåller stöd endast genom att stödanordningens undre begränsning vilar på hyllan. På grund av denna begränsnings i jämförelse med tubens längd ringa utsträckning tenderar, redan vid små sidorörelser av tuben, denna och hela vagnen att välta. Att trycka upp tubens övre del går relativt lätt om tryckandet kan ske rakt bakifrån och framåt-uppåt, men så fort personen ifråga, i avsikt att styra lyftet, måste sära lite mer på sina armar och därigenom förlora möjligheten att med överarmarna ta spjärn mot kroppen, blir tryckandet mycket arbetssamt och inte heller mycket bättre ur ergo- 'nomisk synpunkt än det tidigare beskrivna lyftandet av tuben från golvet upp på hyllan. Dessutom är risken att tuben och vagnen välter fortfarande överhängande, vilket har till följd att i praktiken dock oftast det ryggut- slitande, första alternativet väljs. Valet av detta alter- nativ är däremot olyckligt och det vore önskvärt att ut- forma vagnen på ett sådant sätt, att tuben kan lastas direkt från vagnen upp på hyllan på ett smidigt sätt, utan någon vältningsrisk och genom ergonomiskt riktiga arbetsrörelser. 447 564 LJ Naturligtvis kunde transporten av dessa tuber ske med en gaffeltruck, men det vore ur ekonomisk synpunkt en mycket dålig lösning av ovanstående problem.This means that the trolley receives support only by the lower limit of the support device rests on the shelf. On due to this limitation in comparison with the length of the tube slight tendency tends, even with small lateral movements of the tube, this and the whole cart to overturn. To press up the upper part of the tube is relatively easy if the pressing can happen straight from the back and forward-upward, but as fast as the person in question, in order to control the lift, must separate a little more on their arms and thereby lose the opportunity to with the upper arms take hold against the body, becomes the pressure very hardworking and not much better from ergo- economic point of view than the previously described lifting of the tube from the floor up on the shelf. In addition, the risk is that the tube and carriage still overturn overhanging, which as a result, in practice, however, the back abrasive, the first option is selected. The choice of this alternative alternative, on the other hand, is unfortunate and it would be desirable to shape the trolley in such a way that the tube can be loaded directly from the trolley onto the shelf in a smooth manner, without any risk of tipping over and through ergonomically correct labor movements. 447 564 LJ Of course, the transport of these tubes could take place with a forklift, but it would be from an economic point of view one very poor solution to the above problems.
I vissa fall önskar man bara transportera lastenheter, företrädesvis tuber, på ett underlag och ställa av dessa på samma underlag. Därvid kan stödanordningens fotdel uppvisa sådan bredd att mer än en tub kan transporteras med vagnen och vagnen kan användas såsom en flyttbar platt- form för tuberna och ställas på önskad plats. Även för framförande av dessa vagnar måste stödanordningens övre del svängas bakåt för att fotdelen skall lyftas från underlaget och stödanordningen ska inta ett för transport lämpligt, stabilt läge. Vid dessa vagnar, där tuberna kommer att vara placerade på vagnen när denna står parkerad är det av stor vikt att stödanordningen, och därmed även tuberna, uppvisar en viss bakåtlutning även i parkeringsläget, för att vagnen inte så lätt ska välta. Därvid kommer den tuberna uppbärande fotdelen så- ledes att peka snett uppåt framåt. För att lasta på på ett golv stående tuber på denna vagn måste fotdelen bringas till parallell anliggning på golvet, varvid vagnens hjul kommer att lämna golvkontakten och förskjutas uppåt framåt.In some cases you only want to transport cargo units, preferably tubes, on a substrate and set off these on the same surface. In this case, the foot part of the support device can have such a width that more than one tube can be transported with the trolley and the trolley can be used as a movable platform. shape of the tubes and set to desired place. Also for driving these carts must the upper part of the support device is pivoted backwards to the foot part shall be lifted from the ground and the support device shall take a stable position suitable for transport. At these carriages, where the tubes will be placed on the cart when this is parked, it is of great importance that the support device, and thus also the tubes, show a certain backward inclination even in the parking mode, so that the trolley does not go so easily overturn. In this case, the foot part supporting the tubes will led to point obliquely upwards. To load on a floor standing tubes on this cart must be brought the foot part to parallel abutment on the floor, with the wheels of the carriage will leave the floor contact and shift upwards.
Detta har till följd att det kan fordras två personer för att utföra av- och pålastning, nämligen en som håller i vagnen och en som hanterar tuberna. Hållandet av vagnen fordras eftersom vagnen med hjulen upplyfta blir instabil, särskilt i tomt tillstånd. Det vore således även önskvärt att utforma en vagn av detta slag, så att av- och pålastning av tuberna kan ske på ett betydligt smidigare sätt än hittills.As a result, two people may be required to perform loading and unloading, namely one that holds the cart and one that handles the tubes. The holding of the trolley is required because the trolley with the wheels raised becomes unstable, especially when empty. It would be so also desirable to design a carriage of this kind, so that unloading and loading of the tubes can take place in a significant way smoother way than before.
KORT BESKRIVNING AV UPPFINNINGEN Den för uppfinningen till grund liggande uppgiften består i att skapa en vagn som uppfyller de ovan nämnda önske- målen.BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION The task underlying the invention remains in creating a trolley that meets the above-mentioned the goals.
Denna uppgift löses enligt uppfinningen genom att vagnen av det inledningsvis nämnda slaget har försetts med de i patentkravets 1 kännetecknande del angivna särdragen. 447 564 4 Genom att den uppfinningsenliga vagnens hjul i det tidigare beskrivna uppsvängandet av tuben på hyllan förblir i kon- takt med golvet hindras vagnen och tuben effektivt att välta i sidled, och personen som trycker upp tuben kan koncentrera sin kraft enbart på tryckandet, som därigenom kan ske enkelt och utan nâgra för denna person skadliga sidobelastningar.This task is solved according to the invention by the carriage of the kind mentioned at the outset have been provided with the the features specified in the characterizing part of claim 1. 447 564 4 By the wheels of the carriage according to the invention in the former described the swinging up of the tube on the shelf remains in pace with the floor, the trolley and the tube are effectively prevented from overturn sideways, and the person pushing up the tube can concentrate their power solely on the printing, as thereby can be done easily and without any harm to this person side loads.
Därvid är det fördelaktigt om hjulen, som oftast är två till antalet, i avsikt att göra vagnen så stabil som erfordras för ett smidigt uppsvängande av tuben, upp- visar ett relativt stort sidledsavstånd. Men naturligt- vis måste hjulen vara för detta ändamål tillräckligt åtskilda för att överhuvudtaget vagnen med tuben skall kunna transporteras, utan att koncentration måste ödslas på förhindrande av stjälpning.In this case, it is advantageous for the wheels, which are usually two to the number, with the intention of making the cart as stable as required for a smooth swing of the tube, shows a relatively large lateral distance. But naturally- the wheels must be sufficient for this purpose separated so that the trolley with the tube at all should be able to be transported, without having to waste concentration on the prevention of overturning.
De tidigare nämnda problemen vid pålastningen av tuben på hyllan uppträder också vid avlastningen. Även här kan nedsvängandet av tuben, vid det uppfinningsenliga utfö- randet, ske på ett stadigt vis genom hjulens kontakt med golvet, vilket däremot inte är möjligt vid tidigare kända vagnar. En ytterligare fördel med uppfinningen är att eftersom vagnens stöd- och hjulanordningar är inbördes rörliga, behövs vid avlastningen endast stödanordningen röras på lämpligt vis relativt hjulanordningen, för att komma i lämpligt läge för mottagande av tuben på hyllan.The previously mentioned problems when loading the tube on the shelf also appears during unloading. Even here can the lowering of the tube, in the embodiment according to the invention , in a steady manner through the contact of the wheels with the floor, which, however, is not possible with previously known wagons. A further advantage of the invention is that because the support and wheel devices of the trolley are mutual mobile, only the support device is needed for unloading be moved appropriately relative to the wheel assembly, to come in a suitable position for receiving the tube on the shelf.
Däremot måste de kända vagnarna lyftas från golvet i detta syfte och hållas i ett lyft läge tills delar av stödanordningen lyckats fås in under tuben. Detta belas- tar rygg och nacke på ett olämpligt sätt.However, the known carriages must be lifted from the floor in for this purpose and kept in a raised position until parts of the support device managed to get under the tube. This burden takes back and neck in an inappropriate way.
Genom den nämnda ständiga kontakten mellan hjulanord- ningens hjul och golvet kan naturligtvis även den tidi- gare beskrivna vagnen, som är avsedd att vid av- och på- lastning av tuber stå på samma underlagsnívà som tuberna, av- och pålastas tuber på ett önskvärt enkelt sätt. 447 564 IJ! Här bör än en gång påpekas att uppfinningen inte på något_ sätt begränsar sig till transport av gastuber, utan alla tänkbara lastenheter, såsom paket och liknande, som upp- visar en sådan vikt och storlek, samt ska förflyttas sådana korta sträckor att de lämpar sig för transport med en manuellt förflyttbar vagn, är möjliga.Through the said constant contact between the wheel devices of course, the floor and the floor can also the carriage described above, which is intended to loading of tubes stand at the same substrate level as the tubes, unloads and loads tubes in a desired simple manner. 447 564 IJ! Here it should be pointed out once again that the invention does not in any way way is limited to the transport of gas tubes, without all possible loading units, such as packages and the like, which shows such a weight and size, and must be moved such short distances that they are suitable for transport with a manually movable trolley, are possible.
Föredragna utföranden av uppfinningen framgår av de efter- följande patentkraven.Preferred embodiments of the invention appear from the following the following claims.
KORT BESKRIVNING AV RITNINGARNA Härnedan beskrivs ett såsom exempel anfört, föredraget utförande av den uppfinningsenliga vagnen under hänvis- ning till de bifogade ritningarna, på vilka fig 1 är en perspektivisk vy snett framifrån av den upp- finningsenliga vagnen, fig 2 är en sprängd vy snett bakifrån av samma vagn som i fig 1, fig 3 är en perspektivisk vy av den med en gastub lastade vagnen och svetsaggregatets hylla, fig 4 är en sidovy av den lastade vagnen och hyllan vid initieringen av pàlastningen av tuben på hyllan, och fig 5 är en sidovy av den lastade vagnen och hyllan vid pálastningens slutförande.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS Hereinafter, an exemplary preferred embodiment is described embodiment of the carriage according to the invention with reference to to the accompanying drawings, in which Fig. 1 is a perspective view obliquely from the front of the finning-like trolley, Fig. 2 is an exploded view obliquely from behind of the same carriage as in Fig. 1, Fig. 3 is a perspective view of it loaded with a gas tube the trolley and the shelf of the welding unit, Fig. 4 is a side view of the loaded trolley and the shelf at the initiation of the loading of the tube on the shelf, and Fig. 5 is a side view of the loaded trolley and the shelf at completion of the loading.
DETALJERAD BESKRIVNING AV FÖREDRAGET UTFÖRANDE I fig 1, som visar vagnen i parkeringsställning, betecknas de medelst en hjulaxel 1 förbundna och på golvet anliggande hjulen med 2. I området av hjulaxelns mitt är en snett 'uppåt-framåt, väsentligen vinkelrätt mot hjulaxeln 1 pekande stång 3,förstärkt med förstärkningsplattor 4,fast anordnad. Stången 3 är via hjulaxelns 1 roterbarhet vid stillastående hjul 2 vridbar kring denna axel väsentligen i vertikalplanet. Pà hjulaxeln 1 är dessutom ett väsent- ligen bakåt pekande fotparti 5 fast anordnat, på vilket en person som framför vagnen kan hålla sin ena fot i avsikt att hindra vagnen att rulla bakåt, eller medelst 447 564 denna fot och sin tyngd kan få stången 3 att svänga bakåt kring hjulaxeln12. De hittills beskrivna delarna utgör' vagnens hjulanordning som i sin helhet betecknas med 6.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT In Fig. 1, which shows the carriage in the parking position, is indicated they are connected by a wheel axle 1 and abut on the floor the wheels with 2. In the area of the center of the wheel axle is a skew 'up-forward, substantially perpendicular to the wheel axle 1 pointing bar 3, reinforced with reinforcing plates 4, fixed arranged. The rod 3 is via the rotatability of the wheel axle 1 at stationary wheel 2 rotatable about this axis substantially in the vertical plane. On the wheel axle 1 is also an essential fixedly pointing foot portion 5 fixedly arranged, on which a person in front of the cart can hold one foot in intention to prevent the trolley from rolling backwards, or by means of 447 564 this foot and its weight can cause the bar 3 to swing backwards around the wheel axle12. The parts described so far constitute ' the wheel arrangement of the wagon, which in its entirety is denoted by 6.
I det följande hänvisas även till fig 2. Härnäst menas med förflyttningsriktningen alltid riktningen som är parallell med golvet och längs vilken vagnen rullar när hjulen i fig 1 roterar moturs. Vagnens hjulanordning 6 är via sin stång 3, som har funktionen av ett förbindelse- element, förbunden med Vagnens stödanordning 7. Stödanord- ningen 7 uppvisar en i vagnens parkeringsställning väsent- ligen lodrätt pekande, långstrâckt stöddel 8. Denna stöd- del 8 utgörs här av en ihålig del, närmare bestämt en U-balk med U-ets öppning vänd väsentligen motsatt för- flyttningsriktningen, varvid den i nämnda riktning vända sidan av U-balken betecknas som dess framsida 9. Vid U-balkens 8 nedre ände är en väsentligen i förflyttnings- riktningen pekande, såsom platta utformad fotdel 10 fast anordnad. Normalen av fotdelens 10 platta sidor är väsent- ligen parallell med stöddelens 8 längdriktning. På stöd- delen 8 är två hâllarorgan 11 för hållande av en gastub, på avstånd fast anordnade. Hàllarorganen 11 utgörs av stag, vilka är böjda till en U-form med U-ets skänklar 12 pekande i väsentligen samma riktning som fotdelen 10.In the following, reference is also made to Fig. 2. Next, it is meant with the direction of movement always the direction that is parallel to the floor and along which the trolley rolls when the wheels in Fig. 1 rotate counterclockwise. Wagon wheel assembly 6 is via its rod 3, which has the function of a connecting elements, connected to the Wagon's support device 7. Support devices 7 has an essential position in the parking position of the carriage. vertically pointing, elongate support member 8. This support part 8 here consists of a hollow part, more precisely one U-beam with the opening of the U-turn facing substantially opposite the direction of movement, reversing it in said direction the side of the U-beam is designated as its front 9. At The lower end of the U-beam 8 is a substantially in displacement direction pointing, such as plate-shaped foot portion 10 fixed arranged. The normality of the flat sides of the foot part 10 is essentially parallel to the longitudinal direction of the support part 8. On support the part 8 is two holding means 11 for holding a gas tube, remotely fixed. The holding means 11 consist of struts, which are bent into a U-shape with the U-legs 12 pointing in substantially the same direction as the foot portion 10.
Hàllarorganen 11 uppvisarvartderaett tvärstag 13, som förbinder dessas båda skänklar 12 och medelst svetsning eller dylikt är fastsatt på stöddelens framsida 9. Hållar- organen 11 griper medelst sina U-bildande tvärpartier 14 runt stöddelen 8 och är, likaså företrädesvis genom svetsning, fast anordnade på U-balkens 8 av dess skänklar och öppning bildade baksida. Pâ vartdera hållarorganets 11 ena skänkel 12 är en kedja 15 fastsatt. Denna kedja 15 kan läggas runt en gastub och låsa fast denna genom att en keåjelänk läggs runt en på den andra skänkeln 12 anord- nad, väsentligen uppåt pekande tapp 16.The holding means 11 have a transverse rod 13, which connects their two legs 12 and by welding or the like is attached to the front of the support member 9. The holder the means 11 engage by means of their U-forming transverse portions 14 around the support part 8 and is, likewise preferably through welding, fixedly arranged on the U-beam 8 of its legs and opening formed back. On each of the holding means 11 one leg 12 is a chain 15 attached. This chain 15 can be placed around a gas tube and lock it by a cage link is placed around one of the other leg 12 substantially upwardly pointing pin 16.
Vid stöddelens 8 övre del är ett här väsentligen såsom en likbent triangel, med spetsen pekande nedåt, utformat handtag 17 fast anordnat. 447 564 Inuti den såsom en U-balk utformade, ihåliga stöddelen 8 är en långsträckt förskjutbar del 18, här i form av en fyrkantbalk, under stöd och styrning av U-balkens 8 inre begränsningsytor och hållarorganens 11 tvärpartier 14 förskjutbar i stöddelens längdriktning. Vid fyrkant- balkens 18 nedre parti och på den genom U-balkens öppning synliga sidan av fyrkantbalken 18 är hjulanordningens 6 stång 3 fast förbunden med stödanordningen 7. Därvid bildar stången 3 och fyrkantbalken 18 en, i avsikt att göra vagnen stabil, lämplig vinkel. Ovanför stångens 3 fäste och på samma sida av fyrkantbalken 18 som detta fäste, är ett företrädesvis såsom en platta utformat stopporgan 19 på ett sådant ställe fastsatt, att det vid en förskjutning en lämplig sträcka av fyrkantbalken 18 uppåt, inuti stöddelen 8,tar emot det understa hållar- organets 11 bakre tvärparti 14 och hindrar ytterligare förskjutning av fyrkantbalken 18 i denna riktning.At the upper part of the support part 8, one here is essentially the same an isosceles triangle, with the tip pointing downwards, formed handle 17 fixedly arranged. 447 564 Inside the hollow support part designed as a U-beam 8 is an elongate displaceable member 18, here in the form of a square beam, under the support and guidance of the U-beam 8 inner boundary surfaces and the transverse portions of the holding means 11 14 displaceable in the longitudinal direction of the support part. At square the lower part of the beam 18 and on it through the opening of the U-beam visible side of the square beam 18 is that of the wheel assembly 6 rod 3 fixedly connected to the support device 7. Thereby the bar 3 and the square beam 18 form one, in order that make the stroller stable, suitable angle. Above the bar 3 bracket and on the same side of the square beam 18 as this bracket, is preferably shaped like a plate stop means 19 fixed in such a place that at a displacement a suitable distance of the square beam 18 upwards, inside the support part 8, receives the lowest holder the rear transverse portion 14 of the member 11 and further obstructs displacement of the square beam 18 in this direction.
I det följande beskrivs under hänvisning till fig 3, 4 och 5 den uppfinningsenliga vagnens funktion. I fig 3, i vilken golvet är betecknat med 20, visas hur en för mottagande av gastuben 21 avsedd hylla 22 kan vara ut- formad. Hyllan 22 kan exempelvis vara fästad på ett svets- I aggregat 23 och uppvisar en vid sin bottenplatta 24 för mottagande av stödanordningens fotdel 10 lämplig urtag- ning 25.In the following, with reference to Figs. 3, 4 and the function of the carriage according to the invention. In Fig. 3, in which the floor is denoted by 20, shows how one for reception of the gas tube 21 intended shelf 22 may be shaped. The shelf 22 may, for example, be attached to a welding In assembly 23 and has one at its base plate 24 for receiving the foot part 10 of the support device 25.
När vagnen är lastad med en gastub 21 kommer denna tub att vila på och stödas av stödanordningens fotdel 10 och stöddel 8. Genom hållarorganen 11 hålls gastuben fast lokaliserad på vagnen. När vagnen från parkeringsläge ska sättas i förflyttning sätter operatören, som står bakom vagnen med näsan i förflyttningsriktningen, sin fot på fotpartíet 5 och svänger gastubens 21 övre del bakåt genom att dra handtaget 17 emot sig. Eftersom det på fyrkantbalken 18 anordnade stopporganet 19 tar emot det undre hållarorganets bakre tvärparti 14 kommer vid bakåtsvängningen av gastuben 21 (läs stödanordningen 7) stödanordningens fotdel 10 att lämna kontakten med golvet 20 och vagnen endast att via sina hjul 2 vara i kontakt med golvet. Svängningen fortsätts till ett läge som gör 447 564 det bekvämt för transportören att framföra vagnen. Genom stopporganet 19 hålls stöd- och hjulanordningarna likå I stabilt vid transporten som om de vore orörligt förbundna (vilket de i praktiken är i detta läge).When the trolley is loaded with a gas tube 21, this tube comes to rest on and be supported by the foot portion 10 of the support device and support part 8. The gas tube is held by the holding means 11 located on the cart. When the trolley from the parking position to be set in motion sets the operator, who stands behind the carriage with the nose in the direction of travel, its feet on the foot portion 5 and pivots the upper part of the gas tube 21 backwards by pulling the handle 17 towards it. Because it the stop means 19 arranged on the square beam 18 receives the rear cross member 14 of the lower holding member comes to the rearward swing of the gas tube 21 (read the support device 7) the foot part 10 of the support device to leave the contact with the floor 20 and the carriage only to be in contact via its wheels 2 with the floor. The oscillation continues to a position that does 447 564 it is convenient for the carrier to drive the trolley. Through stop means 19, the support and wheel devices are also held in position I stable during transport as if they were immovably connected (which in practice they are in this situation).
När vagnen förflyttats fram till hyllan 22 och gastuben 21 ska avlastas på denna, rullas vagnen så att stödanord- ningens fotdel 10 kommer att anligga på hyllan i dess urtagning 25. Transportören sätter sin fot på hjulanord- ningens fotparti S och börjar svänga upp gastuben 21 på hyllan, genom att trycka handtaget 17 snett uppåt-framåt.When the trolley has been moved to the shelf 22 and the gas tube 21 is to be unloaded on this, the trolley is rolled so that the support device the foot part 10 of the ring will abut on the shelf therein recess 25. The conveyor places its foot on the wheel foot portion S and begins to swing up the gas tube 21 on shelf, by pushing the handle 17 obliquely upwards-forwards.
Därvid kommer stödanordningen 7 att svängas runt ett svängningscentrum i urtagningens 25 botten. Vid uppsväng- ningen av gastuben 21 till en på hyllan upprätt stående ställning förskjuts fyrkantbalken 18 nedåt, inuti stöd- delen 8 så att vagnens hjul 2 förblir i kontakt med golvet 20 under hela uppsvängningen, som därigenom kan ske på ett stabilt och lugnt sättäutan någon risk för att vagnen skall vältas åt sidan.Thereby, the support device 7 will be pivoted around one center of oscillation at the bottom of the recess. When bouncing of the gas tube 21 to an upright standing on the shelf position, the square beam 18 is displaced downwards, inside the part 8 so that the wheels 2 of the carriage remain in contact with the floor 20 during the entire swing, which thereby can take place in a stable and calm manner without any risk of that the trolley should be overturned to the side.
När tuben 21 intagit den upprätt stående ställningen vilar den på hyllan 22, men inte längre på stöddelens fotdel 10, då ju denna lämpligen har en mindre tjocklek än hyllans urtagning 25 har djup och genom tyngdkraften ligger an mot urtagningens botten. Nu lossas först'hällar- organens 11 läsande kedjor 15 och sedan kan således vagnen på ett mycket enkelt sätt, genom att stöddelen 8 hålls väsentligen lodrätt och fotdelen 10 dras ut ur urtagningen 25 genom att vagnen rullas något bakåt, frigöras från hyllan 22 och bli disponibel för nya transportuppdrag.When the tube 21 has assumed the upright position, it rests the one on the shelf 22, but no longer on the foot part of the support part 10, since this suitably has a smaller thickness than the recess 25 of the shelf has depth and gravity rests against the bottom of the recess. Now release the first- the reading chains 15 of the means 11 and then the carriage can in a very simple manner, by holding the support part 8 substantially vertically and the foot portion 10 is pulled out of the recess By rolling the trolley slightly backwards, is released from shelf 22 and become available for new transport assignments.
Vid pålastningen av en tub från en hylla på vagnen genom- löps den ovan nämnda arbetscykeln lika smidigt i omvänd riktning.When loading a tube from a shelf on the trolley, the above-mentioned work cycle ran just as smoothly in reverse direction.
Uppfinningen ska inte på något sätt anses vara begränsad till den här beskrivna utförandeformen utan en mängd modi- fikationer av den uppfinningsenliga vagnen är möjliga' inom uppfinningstankens sfär. 447 564 Exempelvis kan hjulanordningens stång 3 vara svängbart - lagrad vid stöddelen 8 kring en med hjulaxeln väsentligen parallell axel, och medföra att stöddelens övre del kan svängas bakåt tills den tar emot ett stopporgan, före- trädesvis anordnat på stången. Denna relativa rörlighet mellan stöd- och hjulanordningarna ger även den vagnen de tidigare beskrivna egenskaperna vid av- och pålastning.The invention is not to be construed as limiting in any way to the embodiment described here without a number of modi- specifications of the carriage according to the invention are possible. within the sphere of inventive thought. 447 564 For example, the wheel 3 rod 3 may be pivotable - mounted at the support part 8 around one with the wheel axle substantially parallel axis, and cause the upper part of the support part to is swung backwards until it receives a stop means, arranged on the bar. This relative mobility between the support and wheel devices also provides that trolley the previously described loading and unloading properties.
U-balken som bildar stöddelen 8 måste inte vara öppen bakåt längs hela sin längd, utan kan med fördel vara sluten ovanför det understa hållarorganet 11 i avsikt att bättre styra fyrkantbalken 18. Men stöddelen kan även utgöras av ett rör eller ha annan lämplig form, detsamma gäller den förskjutbara delen 18 som kan ersättas av en godtycklig, i stöddelen passande, långsträckt del, som även kan vara massiv. Hjulanordningen 6 kan dessutom uppvisa mer än två hjul som kan vara anordnade på lämp- ligt sätt.The U-beam forming the support part 8 does not have to be open backwards along its entire length, but can advantageously be closed above the lower holding member 11 in intention to better control the square beam 18. But the support part can also consist of a tube or other suitable shape, the same applies to the displaceable part 18 which can be replaced of any elongate part fitting in the support member, which can also be massive. The wheel device 6 can also exhibit more than two wheels which may be fitted way.
Den på stöddelen 8 fast anordnade fotdelen 10 måste inte vara platt och stå i väsentligen rät vinkel med stöddelens framsida 9, utan kan t ex vara rund och peka snett uppåt eller vara utformad som en krok för att gripa tag i en passande urtagning i lastenhetens undersida. _ p Likaså är det möjligt att hjulanordningen uppvisar två eller flera vid hjulaxeln fast anordnade stänger 3, som är förbundna med var sin stödanordning 7 av ovan beskrivet slag, att dessa stödanordningar är förbundna på lämpligt sätt, och att vagnen är försedd med ett ändamålsenligt handtag. Härvid kan med fördel stöddelarnas fotdelar 10 vara utformade som en enda sammanhängande platta. På detta vis kan bredare, men för manuell förflyttning ej för tunga laster, framföras stabilt. Det tidigare beskrivna utförandet av vagnen såsom ett ställ för en eller flera tuber är med fördel utformat på det sist beskrivna sättet.The foot part 10 fixed to the support part 8 does not have to be flat and stand at a substantially right angle to the support member front 9, but can for example be round and point obliquely upwards or be designed as a hook to grab one suitable recess in the underside of the load unit. _ p It is also possible for the wheel device to have two or several rods 3 fixedly arranged at the wheel axle, which are connected to their respective support devices 7 as described above that these support devices are connected in an appropriate manner way, and that the trolley is equipped with an appropriate handle. In this case, the foot parts 10 of the support parts can advantageously be used be designed as a single coherent plate. On this way can be wider, but for manual movement not for heavy loads, driven stably. The previously described the design of the carriage as a stand for one or more tubes are advantageously designed in the last described manner.
Därvid är det på den förskjutbara delen resp. på förbin- delseelementet anordnade stopporganet så anordnat att det hindrarytterligare bakåtsvängning av stöddelens övre del, under bibehållen kontakt mellan fotdelen och golvet, först när stöddelen redan uppvisar en tydlig bakåtlutning, som även utgör stöddelens lutning i parkeringsläget. Vid 447 564 10 denna typ av vagn kan även en verktygslåda med fördel anordnas på vagnens hjulanordning i avsikt att medföfa de vid svetsningen användbara verktygen på ett smidigt sätt och så att svetsaren alltid har dessa till hands under arbetandet.In this case, it is on the displaceable part resp. on connection the sub-element arranged the stop means so arranged that the further rearward swing of the upper part of the support part part, while maintaining contact between the foot part and the floor, only when the support part already shows a clear backward inclination, which also constitutes the inclination of the support part in the parking position. At 447 564 10 This type of cart can also be a toolbox with advantage arranged on the wheel assembly of the trolley for the purpose of carrying the tools useful in welding in a smooth way and so that the welder always has these on hand during work.

Claims (3)

447 564 11 Patentkrav447 564 11 Patent claims
1. Manuellt förflyttbar vagn för transport av en last- enhet, exempelvis en gastub, på ett underlag, vilken vagn uppvisar en stödanordning (7) för stödjande av last- enheter (21) och en hjulanordning (6) för anliggning mot ett första underlag (20), varvid stöd- och hjulan- ordningarna (7, 6) är genom tyngdkraftsinverkan inbördes rörliga, samt varvid vagnen uppvisar ett handtag (17) som är anordnat på stödanordningen (7) och ett stopporgan (19)som, när nämnda anordningar bringas i lämpligt transportläge, himhar ytterligare relativrörelse mellan dessa under transporten, varjämte stödanordningen (7) vid sin undre del uppvisar en fotdel (10) som vid av- och på- lastningen av lastenheten (21) är avsedd att stödja mot ett underlag (20, 22), samt varvid hjulanordningens hjul (2) vid upp- respektive nedsvängande av stödanordningen (7) kring ett av eller vid fotdelen (10) bildat svängnings- centrum i avsikt att på- eller avlasta lastenheten (21) är anordnade att tack vare nämnda anordningars relativa rörlighet genom tyngdkraftens inverkan på hjulanordningen (6) förbli i underlagskontakt, k ä n n e t e c k n a d f därav, att för att möjliggöra en stabil på- och avlastning av lastenheten även pá och från ett andra underlag (22), exempelvis en hylla hos ett svetsaggregat, som är beläget på en nivå högre än nivån hos det första underlaget (20) på vilket vagnens hjulanordning (6) anligger, den rela- tiva rörligheten mellan stöd- (7) och hjulanordningen (6) i motsatt riktning mot den för intagande av lämpligt transportläge är av sådant slag, att hjulanordningens hjul (2) är anordnade att när det av eller vid fotdelen (10) bildade svängcentret är beläget på en nivå över det första Undef1a9et (20) genom tyngdkraftens inverkan på hjulanordningen (6) förbli i kontakt med det första under- laget (20) under nämnda pá- eller avlastning. 447 564 12Manually movable trolley for transporting a load unit, for example a gas tube, on a surface, which trolley has a support device (7) for supporting load units (21) and a wheel device (6) for abutment against a first surface (20), wherein the support and wheel devices (7, 6) are mutually movable by the action of gravity, and wherein the trolley has a handle (17) which is arranged on the support device (7) and a stop means (19) which, when said devices is placed in a suitable transport position, there is further relative movement between them during transport, and the support device (7) has at its lower part a foot part (10) which, when unloading and loading the load unit (21), is intended to support against a ground (20 , 22), and wherein the wheels (2) of the wheel device when pivoting or supporting the support device (7) around an oscillation center formed by or at the foot part (10) in order to load or unload the load unit (21) are arranged to said devices re relative mobility due to the action of gravity on the wheel device (6) remain in substrate contact, characterized in that in order to enable a stable loading and unloading of the load unit also on and from a second substrate (22), for example a shelf of a welding unit, which is located at a level higher than the level of the first base (20) on which the wheel device (6) of the carriage rests, the relative mobility between the support (7) and the wheel device (6) in the opposite direction to that for assuming a suitable transport position is of such a nature that the wheels (2) of the wheel device are arranged that when the pivot center formed by or at the foot part (10) is located at a level above the first undef1a9et (20) by the action of gravity on the wheel device (6) remain in contact with the the first support (20) during said loading or unloading. 447 564 12
2. Vagn enligt krav 1, varvid stödanordningen (7) inne- fattar en i väsentligen samma vertikalplan som vagnens förflyttningsriktning sig sträckande, làngsträckt stöd- del (8), varvid fotdelen (10) är ansluten till denna stöddels undre parti, och hjulanordningen (6) uppvisar ett förbindelseelement (3), företrädesvis en stång, som vid sin ena ände är förbundet med stödanordningen (7), samt varvid förbindelseelementet vid sin andra ände är svängbart, men oförskjutbart i sidled anordnat, kring en väsentligen vinkelrätt mot vagnens förflyttningsrikt- ning och väsentligen parallellt med det första under- laget (20) stående första svängaxel, somfönäuädesüs amman- faller med hjulaxeln (1) hos den lämpligen enaxliga hjul- anordningen (6), varvid förbindelseelementet (3) vid sin med stödanordningen (7) förbundna ände är väsent- ligen i stöddelens längdriktning styrt,tyngdkraftsbe- roende förskjutbart ansluten till stöddelen (8), varvid nämnda stopporgan (19) vid en svängning av förbindelse- ekmemxm (3) kring den första svängaxeln förhindrar en förskjutning av förbindelseelementets med stödanordningen förbundna ände längre utmed stöddelen (8) än till ett för transport lämpat läge, samt varvid hjulanordningenY(6) relativt stödanordningen (7) är så belägen att den vid vagnens förflyttning uppbär och skjuter stödanordningen framför sig, k ä n n e t e c k n a d därav, att stöd- delen (8) utgörs av en väsentligen motsatt förflyttnings- riktningen åtminstone delvis öppen ihålig del (8), att för- bindelseelementet (3) med sin ena ände är fast anordnat, företrädesvis medelst svetsning, på en inuti den ihåliga delen (8) styrt förskjutbar del (18), och att på den för- skjutbara delens (18) mot den ihåliga delens (8) öppning vända parti, ovanför anslutningsstället av förbindelse- elementet (3), ett företrädesvis såsom en platta utformat stopporgan (19) är fast anordnat och avsett att samverka med ett annat stopporgan (11, 14) på stödanordningen. 447 564 13A trolley according to claim 1, wherein the support device (7) comprises an elongate support member (8) extending in substantially the same vertical plane as the direction of movement of the trolley, the foot part (10) being connected to the lower part of this support member, and the wheel device ( 6) has a connecting element (3), preferably a rod, which at one end is connected to the support device (7), and wherein the connecting element is pivotable at its other end, but displaceable laterally, around a substantially perpendicular to the direction of movement of the carriage. and substantially parallel to the first base (20) standing first pivot axis, which coincides with the wheel axle (1) of the suitably uniaxial wheel assembly (6), the connecting element (3) at its connected to the support device (7) end is substantially in the longitudinal direction of the support part controlled, gravity-dependent slidably connected to the support part (8), said stop means (19) upon a pivoting of the connecting element mxm (3) about the first pivot axis prevents a displacement of the end of the connecting element connected to the support device further along the support part (8) than to a position suitable for transport, and whereby the wheel device Y (6) relative to the support device (7) is so positioned that when moving supports and pushes the support device in front of it, characterized in that the support part (8) consists of a substantially opposite hollow part (8) which is at least partially open in the direction of movement, that the connecting element (3) is fixedly arranged with its one end , preferably by welding, on a displaceable part (18) guided inside the hollow part (8), and to face a portion of the displaceable part (18) facing the opening of the hollow part (8), above the connection point of the connecting element ( 3), a stop member (19) preferably formed as a plate is fixedly arranged and intended to cooperate with another stop member (11, 14) on the support device. 447 564 13
3. Vagn enligt krav 2, k ä n n e t e c k n a d därav, att stödanordningen (7) är försedd med hållarorgan (11) för lastenheten (21), att dessa hållarorgan (11) omsluter delar av stöddelen (8) så att de bildar stödytor för den förskjutbara delen (18) och stöder och styr denna under dess genom tyngdkraften åstadkomna förskjutning inuti, längs stöddelen (8), och att ett hållarorgan (11) om- sluter stöddelen (8) så att det genom att stopporganet (19) stöter emot detta hàllarorgan (11) hindrar förbindelse- elementet (3) att förskjutas längre längs stöddelen (8) än till ett förutbestämt läge.Trolley according to claim 2, characterized in that the support device (7) is provided with holding means (11) for the load unit (21), that these holding means (11) enclose parts of the support part (8) so that they form support surfaces for the displaceable part (18) and supports and guides it during its gravity displacement inside, along the support part (8), and that a holding means (11) encloses the support part (8) so that by the stop means (19) abutting it holding means (11) prevent the connecting element (3) from being displaced further along the support part (8) than to a predetermined position.
SE8406650A 1984-12-28 1984-12-28 HANDKERRA FOR TRANSPORTING GAS TUB SE447564B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8406650A SE447564B (en) 1984-12-28 1984-12-28 HANDKERRA FOR TRANSPORTING GAS TUB

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8406650A SE447564B (en) 1984-12-28 1984-12-28 HANDKERRA FOR TRANSPORTING GAS TUB
DE19853544458 DE3544458A1 (en) 1984-12-28 1985-12-16 Trolley
DE19858535345 DE8535345U1 (en) 1984-12-28 1985-12-16 dare

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8406650D0 SE8406650D0 (en) 1984-12-28
SE8406650L SE8406650L (en) 1986-06-29
SE447564B true SE447564B (en) 1986-11-24

Family

ID=20358332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8406650A SE447564B (en) 1984-12-28 1984-12-28 HANDKERRA FOR TRANSPORTING GAS TUB

Country Status (2)

Country Link
DE (2) DE3544458A1 (en)
SE (1) SE447564B (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19737960C2 (en) * 1997-08-30 1999-10-21 Messer Griesheim Gmbh Transport device for compressed gas cylinders
US6851684B2 (en) 1999-01-27 2005-02-08 Walter E. Krumm, Sr. Hand truck for moving, manipulating, and aligning objects
DE19926632A1 (en) * 1999-06-11 2000-12-14 Total Feuerschutz Gmbh Transporter to carry especially gas cylinders containing inert gas has vertical mast attached to load carrier and supports pivoting boom on end of which is mounted swinging arm carrying longitudinally adjustable cylinder neck ring
DE19933801C2 (en) * 1999-07-19 2001-01-25 Gerhard Stoermer Transport cart for steel bottles
US6454281B1 (en) * 2000-01-24 2002-09-24 Stan Pearson Bucket truck
DE10026975A1 (en) * 2000-05-31 2002-01-03 Messer Griesheim Gmbh Transporting aid for compressed gas cylinders has cylinder receiver with connecting sector to link to fork lift truck or similar
DE102008063474B4 (en) * 2008-12-17 2017-01-12 Dirk Hertwig Hand-skid-truck
CN104002839A (en) * 2013-02-27 2014-08-27 招远泽洋工具制造有限公司 Dedicated effort-saving anti-dropping safe gas cylinder moving rack

Also Published As

Publication number Publication date
SE8406650L (en) 1986-06-29
DE3544458A1 (en) 1986-07-03
SE8406650D0 (en) 1984-12-28
DE8535345U1 (en) 1986-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0240104B1 (en) Powered drum lifting truck
US3540753A (en) Hand truck
CA2291159C (en) Wheelbarrow
US7281720B1 (en) Drum transport cart
US2574825A (en) Barrel truck
US2514308A (en) Hand truck
US2700573A (en) Hand truck for transporting building materials
SE447564B (en) HANDKERRA FOR TRANSPORTING GAS TUB
US3306624A (en) Dolly for moving boxes of glass
US1913295A (en) Truck for cylinders
US7500683B2 (en) Filing cabinet dolly
US3191786A (en) Hand truck
US3642301A (en) Handtruck with means for shifting center of gravity of load
GB2392417A (en) Trolley
US3973504A (en) Power and free conveyor system
US4902191A (en) Pail lifter
US2511073A (en) Lift truck
US3746360A (en) Hand truck with adjustable toe pivot means
EP0686110B1 (en) Container carrier
US4169607A (en) Bedding plant transport device
US2432368A (en) Hand truck
US3003654A (en) Pelto
US4498841A (en) Turnover device
US2925999A (en) Pallet jack
US2681712A (en) Lift-truck

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8406650-5

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8406650-5

Format of ref document f/p: F