PL64612Y1 - Shield of explosive charge - Google Patents

Shield of explosive charge

Info

Publication number
PL64612Y1
PL64612Y1 PL116759U PL11675908U PL64612Y1 PL 64612 Y1 PL64612 Y1 PL 64612Y1 PL 116759 U PL116759 U PL 116759U PL 11675908 U PL11675908 U PL 11675908U PL 64612 Y1 PL64612 Y1 PL 64612Y1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
cover
insert
ballistic
shock
pieces
Prior art date
Application number
PL116759U
Other languages
Polish (pl)
Unknown language (xx)
Inventor
Elżbieta Witczak
Grażyna Grabowska
Jadwiga Polak
Grażyna Redlich
Adam Wiśniewski
Original Assignee
Inst Technologii Bezpiecze & N
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Technologii Bezpiecze & N filed Critical Inst Technologii Bezpiecze & N
Priority to PL116759U priority Critical patent/PL64612Y1/en
Publication of PL64612Y1 publication Critical patent/PL64612Y1/en

Links

Description

2 PL 64 612 Υ1 2 PL 64 612 Υ1
Opis wzoru Pattern description
Przedmiotem wzoru jest osłona ładunku wybuchowego zabezpieczająca bezpośrednie otoczenie przed skutkami wybuchu. The subject of the design is a shield of an explosive charge protecting the immediate surroundings against the effects of an explosion.
Zastosowanie osłony pozwala na zmniejszenie urazów osób dokonujących zabezpieczenia, znajdujących się w pobliżu jak również uszkodzenia pomieszczeń na skutek ewentualnego wybuchu na przykład podłożonej bomby lub granatu.The use of the cover allows to reduce the injuries of people carrying out the protection in the vicinity as well as damage to the rooms as a result of a possible explosion, for example, a bomb or grenade.
Znane jest z opisu zgłoszenia wynalazku numer 361580 urządzenie do zabezpieczenia ładunku wybuchowego składające się z wielowarstwowego pierścienia z deklem, wykonanych z co najmniej ośmiu warstw balistycznego materiału tekstylnego i zawierające pomiędzy warstwami pierścienia co najmniej jedną szczelinę z czynnikami tłumiącymi falę uderzeniową jak na przykład wodę i/lub granulat styropianowy i/lub cięte włókna paraaramidowe.A device for securing an explosive charge is known from the description of the patent application No. 361580, consisting of a multi-layer ring with a lid, made of at least eight layers of ballistic textile material and containing between the layers of the ring at least one gap with shock wave suppressants, such as water and / or or polystyrene granules and / or para-aramid chopped fibers.
Osłona według wzoru, ma kształt cylindra o wielowarstwowej ściance. The patterned cover has the shape of a cylinder with a multilayer wall.
Opcjonalnie osłona może być połączona dodatkowo z wkładem amortyzującym i/lub z wkładem wzmacniającym konstrukcję. Optionally, the cover can be additionally connected to the shock-absorbing insert and / or to the structure-reinforcing insert.
Cylindryczna ścianka osłony składa się z wewnętrznej warstwy zabezpieczającej w postaci aluminizowanej tkaniny z włókien szklanych trwale połączonej z pierwszym układem tkanin balistycznych, na przykład paraaramidowych oraz drugiego układu tkanin balistycznych połączonego z zewnętrzną warstwą zabezpieczającą, którą stanowi utrudnopalniona tkanina bawełniana.The cylindrical wall of the sheath consists of an inner backing layer of an aluminized glass fiber fabric permanently attached to a first array of ballistic fabrics, e.g. para-aramid, and a second array of ballistic fabrics combined with an outer backing layer of flame retardant cotton fabric.
Drugi układ tkanin balistycznych zawiera górną połowę i dolną połowę, będące integralnymi częściami pierwszego układu, utworzonymi przez wywinięte na zewnątrz brzegowe odcinki pierwszego układu. Górna połowa i dolna połowa drugiego układu tkanin balistycznych połączone są ze sobą na styk rozmieszczonymi na obwodzie parami pasków z klamerkami. Górna połowa zewnętrznej ścianki cylindra wyposażona jest w taśmowe uchwyty do przenoszenia osłony.The second array of ballistic fabrics includes an upper half and a lower half that are integral parts of the first array formed by the outwardly folded peripheral sections of the first array. The upper half and lower half of the second array of ballistic fabrics are butt-connected by pairs of straps with clasps arranged around the perimeter. The upper half of the outer wall of the cylinder is equipped with strap handles for carrying the cover.
Wewnętrzna część ścianki cylindra zawiera uchwyty łączące z odnośnymi uchwytami wkładu wzmacniającego konstrukcję. The inner wall portion of the cylinder includes handles connecting to the respective holders of the structure reinforcement insert.
Osłona jest na tyle miękka, że można ją składać na płasko wzdłuż średnicy, co znacznie ułatwia przenoszenie i składowanie. The cover is so soft that it can be folded flat across the diameter, making it much easier to carry and store.
Pomiędzy układami tkanin balistycznych znajduje się komora powietrzna, w której usytuowana może być środkowa warstwa w postaci zamkniętego w pokrowcu wkładu amortyzującego. Between the systems of ballistic fabrics there is an air chamber in which a middle layer in the form of a cushioning insert closed in a cover can be located.
Wkład amortyzujący stanowi pocięte tworzywo sztuczne o gęstości pozornej nie mniejszej niż 25 kg/m3 lub warstwowy układ balistycznych arkuszy polietylenowych albo paraaramidowych. The shock-absorbing insert is made of cut plastic with an apparent density not lower than 25 kg / m3 or a layered system of ballistic polyethylene or para-aramid sheets.
Wkład wzmacniający konstrukcję stanowi warstwowy układ kilku pasów z blachy stalowej zwiniętych spiralnie i połączonych ze sobą miejscowo na krawędziach lub powlekanych mieszanką gumową arkuszy paraaramidowych o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Wkład ten połączony jest również z odnośnymi uchwytami na wewnętrznej części ścianki osłony.The structure reinforcing insert is a layered system of several steel sheet strips coiled in a spiral and connected with each other locally at the edges or rubber-coated para-aramid sheets with a thickness of not less than 5 mm. The cartridge is also connected to the respective grips on the inner wall part of the shell.
Masa osłony o średnicy zewnętrznej około 900 mm i wysokości około 450 mm, wynosi od 30 do 50 kg. The weight of the sheath with an outer diameter of approximately 900 mm and a height of approximately 450 mm is between 30 and 50 kg.
Przedmiot wzoru pokazano na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia osłonę w widoku ogólnym, a fig. 2 - przekrój ścianki osłony z wkładem amortyzującym i wkładem wzmacniającym konstrukcję. The subject of the pattern is shown in the attached drawing, in which Fig. 1 shows the cover in general view, and Fig. 2 - a cross section of the cover wall with a shock-absorbing insert and a structure reinforcing insert.
Osłona ma kształt cylindra i o wielowarstwowej ściance składającej się z wewnętrznej warstwy zabezpieczającej 2 w postaci aluminizowanej tkaniny z włókien szklanych trwale połączonej z pierwszym układem tkanin balistycznych 3 oraz drugiego układu tkanin balistycznych 4, połączonego z zewnętrzną warstwą zabezpieczającą 5, którą stanowi utrudnopalniona tkanina bawełniana.The casing is cylinder-shaped and has a multilayer wall consisting of an inner protective layer 2 in the form of an aluminized glass fiber fabric permanently attached to the first array of ballistic fabrics 3 and a second array of ballistic fabrics 4 connected to the outer protective layer 5, which is a flame retardant cotton fabric.
Drugi układ tkanin balistycznych 4 ma górną połowę 6 i dolną połowę 6§, które to połowy utworzone są przez wywinięte na zewnątrz brzegowe odcinki pierwszego układu 3, stanowiące po około 1Λ jego wysokości. Górna połowa 6 i dolna połowa 6§ połączone są ze sobą rozmieszczonymi na obwodzie parami pasków 7 z klamerkami. Górna połowa 6 zewnętrznej części ścianki cylindra Λ połączona jest w kilku miejscach z obwodową taśmą 8 stanowiącą uchwyty do przenoszenia osłony, natomiast wewnętrzna część ścianki cylindra 1 zawiera sznurowe uchwyty 9 łączące z odnośnymi uchwytami wkładu wzmacniającego konstrukcję 10.The second array of ballistic fabrics 4 has an upper half 6 and a lower half 6, which halves are formed by the outwardly curled edge sections of the first array 3 approximately 1Λ of its height. The upper half 6 and the lower half 6§ are connected to each other circumferentially pairs of strips 7 with clasps. The upper half 6 of the outer part of the cylinder wall Λ is connected in several places with the circumferential band 8 constituting the handles for carrying the cover, while the inner part of the cylinder wall 1 comprises cord handles 9 connecting with the respective holders of the reinforcement insert 10.

Claims (1)

  1. 3 PL 64 612 Υ1 Wkład wzmacniający konstrukcję 10 stanowi układ około pięciu warstw pasów z blachy stalowej zwiniętych w spiralę i zabezpieczonych przed rozwinięciem. Pasy z blachy stalowej o długości zbliżonej do wewnętrznego obwodu cylindra, wysokości wynoszącej około 1/2 wysokości osłony i grubości około 1 mm, są zagięte w łuki, co znacznie ułatwia montaż. Wkład 10 połączony jest z odnośnymi sznurowymi uchwytami 9 na wewnętrznej części ścianki osłony 1_. Pomiędzy układami tkanin balistycznych 3 i 4 usytuowana jest środkowa warstwa w postaci zamkniętego w pokrowcu H wkładu amortyzującego 12. Układy tkanin balistycznych 3 i 4 zawierają od czterech do szesnastu warstw tkaniny balistycznej, na przykład paraaramidowej o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 260 g/m2, lub równoważnej, połączonych ze sobą i oblamowanych. W zależności od sytuacji, osłona wykorzystywana jest samodzielnie lub alternatywnie z wkładem amortyzującym 12 lub wzmacniającym konstrukcję 10, jak również jednocześnie z wkładem amortyzującym 12 i wzmacniającym konstrukcję 10. Osłona z wkładem amortyzującym 12 i wkładem wzmacniającym konstrukcję 10, chroni przed skutkami wybuchu materiału odpowiadającego sile wybuchu 200 g kostki trotylu obłożonej elementami stalowymi w postaci odłamków standardowych o masie 1,1 g w ilości od 48 do 100 sztuk, lub stalowymi kulkami w ilości 400 sztuk, w tym 200 sztuk o średnicy 3 mm i 200 sztuk o średnicy 4 mm. Zastrzeżenie ochronne Osłona ładunku wybuchowego w postaci wielowarstwowego pierścienia zawierającego co najmniej osiem warstw balistycznego materiału tekstylnego i co najmniej jedną szczelinę z czynnikami tłumiącymi falę uderzeniową, znamienna tym, że cylindryczna ścianka (1) osłony składa się z wewnętrznej warstwy zabezpieczającej (2) w postaci aluminizowanej tkaniny z włókien szklanych trwale połączonej z pierwszym układem tkanin balistycznych (¾ oraz drugiego układu tkanin balistycznych (4) połączonego z zewnętrzną warstwą zabezpieczającą (5) w postaci utrudnopalnionej tkaniny bawełnianej, przy czym górna połowa (6) zewnętrznej części ścianki połączona jest w kilku miejscach z obwodową taśmą (8) stanowiącą uchwyty do przenoszenia osłony, zaś opcjonalnie osłona wyposażona jest w zamknięty w pokrowcu (11) wkład amortyzujący (12) tworzący środkową warstwę oraz wkład wzmacniający konstrukcję (10) w postaci warstwowego układu pasów blach stalowych lub powlekanych mieszanką gumową arkuszy paraaramidowych, połączonych ze sobą oraz z wewnętrzną częścią osłony sznurowymi uchwytami (9).3 PL 64 612 Υ1 The structure reinforcement 10 consists of a system of about five layers of steel sheet strips coiled into a spiral and protected against unrolling. The strips of steel, approximately in length as the inner circumference of the cylinder, approximately 1/2 of the height of the casing and approximately 1 mm thick, are bent into arcs, which greatly facilitates assembly. The cartridge 10 is connected to respective cord lugs 9 on the inside of the wall of the shell 1. Between the systems of ballistic fabrics 3 and 4, there is a middle layer in the form of a cushioning insert 12 closed in a cover H. The systems of ballistic fabrics 3 and 4 include four to sixteen layers of ballistic fabric, e.g. para-aramid, with an area weight not less than 260 g / m2, or equivalent, linked and stitched together. Depending on the situation, the cover is used alone or alternatively with a shock-absorbing insert 12 or a structure reinforcing 10, as well as simultaneously with a shock-absorbing insert 12 and a structural reinforcement 10. The cover with a shock-absorbing insert 12 and a structure reinforcing insert 10 protects against the effects of the explosion of a material corresponding to the strength of the structure. 200 g of TNT cube covered with steel elements in the form of standard fragments weighing 1.1 g in the amount of 48 to 100 pieces, or steel balls in the amount of 400 pieces, including 200 pieces with a diameter of 3 mm and 200 pieces with a diameter of 4 mm. Protective claim Casing of an explosive charge in the form of a multilayer ring containing at least eight layers of ballistic textile material and at least one slot with shockwave damping agents, characterized in that the cylindrical wall (1) of the shield consists of an inner securing layer (2) in the aluminized form glass fiber fabrics permanently connected to the first system of ballistic fabrics (¾ and the second system of ballistic fabrics (4) connected to the outer protective layer (5) in the form of a flame retardant cotton fabric, the upper half (6) of the outer wall part is connected in several places with a circumferential band (8) as handles for carrying the cover, and optionally, the cover is equipped with a shock-absorbing insert (12) closed in the cover (11), which forms the middle layer and an insert that strengthens the structure (10) in the form of a layered arrangement of steel sheets or coated with a rubber compound sheet para-aramid ties, connected to each other and to the inner part of the cover with cord handles (9).
PL116759U 2008-10-27 2008-10-27 Shield of explosive charge PL64612Y1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL116759U PL64612Y1 (en) 2008-10-27 2008-10-27 Shield of explosive charge

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL116759U PL64612Y1 (en) 2008-10-27 2008-10-27 Shield of explosive charge

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL64612Y1 true PL64612Y1 (en) 2009-09-30

Family

ID=42989157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL116759U PL64612Y1 (en) 2008-10-27 2008-10-27 Shield of explosive charge

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL64612Y1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AP2506A (en) Loading of explosives
EP2594545A4 (en) Igniting powder composition for igniters
GB0604408D0 (en) An explosive charge
GB2503186B (en) Shaped charge casing
ZA201007853B (en) Improved explosive composition
AP3603A (en) Detonation of explosives
PL2827462T3 (en) Assembly for igniting spark gaps
HK1146311A1 (en) Explosive charge
PL2649405T3 (en) Detonation of explosives
IL213453D0 (en) Low-vulnerability pyrotechnical charge
HK1162651A1 (en) Explosive charging
AP3055A (en) Explosive
ZA201106648B (en) Propellant charge body
PL2396288T3 (en) Use of a sensitizing composition for an explosive
PL64612Y1 (en) Shield of explosive charge
ZA201206754B (en) Explosive cartridge
IL200554D0 (en) Explosive cutting charge
ZA200908936B (en) Charge lance for pumpable explosives
GB201016481D0 (en) An igniter
ZA201005624B (en) Explosive projectile
GB2517666B (en) Pressure-increasing explosive charge
AP201306966A0 (en) Detonation of explosives
PL392851A1 (en) Multifunctional ballistic shield
ZA201009253B (en) Propellant charge
ZA201004826B (en) Explosive assembly for boreholes

Legal Events

Date Code Title Description
LAPU Decisions on the lapse of rights of protection of utility model

Effective date: 20100420