NO116277B - - Google Patents

Info

Publication number
NO116277B
NO116277B NO170854A NO17085467A NO116277B NO 116277 B NO116277 B NO 116277B NO 170854 A NO170854 A NO 170854A NO 17085467 A NO17085467 A NO 17085467A NO 116277 B NO116277 B NO 116277B
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
substituted
phenyl radical
bromine
chlorine
active substance
Prior art date
Application number
NO170854A
Other languages
Norwegian (no)
Inventor
H Gawlick
H Bendler
Original Assignee
Dynamit Nobel Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dynamit Nobel Ag filed Critical Dynamit Nobel Ag
Publication of NO116277B publication Critical patent/NO116277B/no

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F42AMMUNITION; BLASTING
  • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
  • F42C15/00Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
  • F42C15/18Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein a carrier for an element of the pyrotechnic or explosive train is moved
  • F42C15/184Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein a carrier for an element of the pyrotechnic or explosive train is moved using a slidable carrier
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F42AMMUNITION; BLASTING
  • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
  • F42C15/00Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
  • F42C15/18Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein a carrier for an element of the pyrotechnic or explosive train is moved
  • F42C15/188Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein a carrier for an element of the pyrotechnic or explosive train is moved using a rotatable carrier
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F42AMMUNITION; BLASTING
  • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
  • F42C15/00Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
  • F42C15/34Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein the safety or arming action is effected by a blocking-member in the pyrotechnic or explosive train between primer and main charge

Description

Akaricid preparat. Acaricidal preparation.

Foreliggende oppfinnelse angår benzyl-fenylsulfider som er blitt funnet å ha verdi-fulle egenskaper som akaricider. The present invention relates to benzyl phenyl sulphides which have been found to have valuable properties as acaricides.

Oppfinnelsen består i forbindelse med den generelle formel The invention consists in connection with the general formula

hvori fenylradikalet X er usubstituert eller i p-stilling er substituert med brom, klor eller fluor og fenylradikalet Y i p-stilling er substituert med brom, klor eller jod, forutsatt at når fenylradikalet Y er substituert med brom er fenylradikalet X substituert med brom eller klor og forutsatt at når fenylradikalet Y er substituert med klor er fenylradikalet X substituert med brom. in which the phenyl radical X is unsubstituted or substituted in the p-position with bromine, chlorine or fluorine and the phenyl radical Y in the p-position is substituted with bromine, chlorine or iodine, provided that when the phenyl radical Y is substituted with bromine, the phenyl radical X is substituted with bromine or chlorine and provided that when the phenyl radical Y is substituted by chlorine, the phenyl radical X is substituted by bromine.

Det er blit funnet at støv, dispersjoner, emulsjoner, røk, tåke og aerosoler av forbindelsene med den ovenstående .generelle formel har egenskaper som gjør dem verdi-fulle ved kontroll av egg og aktive trinn av midd (Acari), særlig den planteetende te-tranychidae eller rødt midd, f. eks. tetra-nuchus telarius L og metatetranuchus ulmi Koch. Foreliggende oppfinnelse består der-for i forbindelsene med den ovenstående generelle formel og i støv, dispers joner, emulsjoner, tåker, røk og aerosoler av disse forbindelser som kan anvendes for have-bruksformål. It has been found that dusts, dispersions, emulsions, fumes, mists and aerosols of the compounds of the above general formula have properties which make them valuable in the control of eggs and active stages of mites (Acari), especially the herbivorous tea- tranychidae or red mite, e.g. tetra-nuchus telarius L and metatetranuchus ulmi Koch. The present invention therefore consists in the compounds with the above general formula and in dust, dispersion ions, emulsions, mists, smoke and aerosols of these compounds which can be used for gardening purposes.

Forbindelsene ifølge oppfinnelsen fåes ved reaksjon mellom det substituerte benzylhalogenid av den generelle formel The compounds according to the invention are obtained by reaction between the substituted benzyl halide of the general formula

hvor hal er et halogenatom og den tilsvarende tiol med den generelle formel where hal is a halogen atom and the corresponding thiol of the general formula

i nævær av et alkalisk kondensasjonsmiddel slik som natriumetoksyd, idet fenylradikalene X og Y er definert i det ovenstående. Kondensasjonen utføres fortrinsvis idet det anvendes natriumhydroksyd i et alkoholisk eller natriumetoksyd i et vannfritt medium. in the presence of an alkaline condensing agent such as sodium ethoxide, the phenyl radicals X and Y being defined above. The condensation is preferably carried out using sodium hydroxide in an alcoholic or sodium ethoxide in an anhydrous medium.

Dispersj onene som har en fast disper-gert fase ifølge oppfinnelsen kan omfatte det aktive stoff i kombinasjon med et dispersj onsmiddel og/eller et suspensjonsmid-del i vandig medium. Det er hensiktsmessig at preparatet består av aktivt stoff blandet med et dispersj onsmiddel og/eller et sus-pensj onsmiddel slik at det dannes en dispersj on når blandingen settes til vann. For å lette dannelsen av en dispersj on på denne måte kan preparatet som skal fortynnes også inneholde et vannblandbart organisk oppløsningsmiddel, f. eks. aceton. Dispersj onene ifølge oppfinnelsen omfatter også suspensjoner hvori den faste dispergerte fase er blandet med en vandig oljeemulsjon, idet det aktive stoff er vesentlig uoppløse-lig i oljen og oljen fortrinsvis er en ikke-flyktig olje, f. eks. flytende parafin. The dispersions which have a solid dispersed phase according to the invention may comprise the active substance in combination with a dispersing agent and/or a suspending agent in an aqueous medium. It is appropriate that the preparation consists of active substance mixed with a dispersing agent and/or a suspending agent so that a dispersion is formed when the mixture is added to water. To facilitate the formation of a dispersion in this way, the preparation to be diluted can also contain a water-miscible organic solvent, e.g. acetone. The dispersions according to the invention also include suspensions in which the solid dispersed phase is mixed with an aqueous oil emulsion, the active substance being essentially insoluble in the oil and the oil preferably being a non-volatile oil, e.g. liquid paraffin.

Emulsjonene fremstilt ifølge oppfinnelsen kan omfatte aktivt stoff i kombinasjon med et emulsj onsmiddel ,og et organisk oppløsningsmiddel, f. eks. xylol eller et aro-matisk oppløsningsmiddel som koker innenfor området 80—300° C. Det kan være for-delaktig å tilsette en ikke-flyktig vegetabilsk eller mineralsk olje slik som flytende parafin for å virke som aktivator og/eller som klebemiddel. Emulsjonspreparatet ifølge oppfinnelsen kan også inneholde et fuktningsmiddel. Preparatet kan hensiktsmessig bestå av aktivt stoff blandet med eller i oppløsning i et organisk oppløsnings-middel som beskrevet ovenfor sammen med et emulsj onsmiddel og hvis ønskes et fuktningsmiddel slik at det dannes en emulsjon ved blanding av preparatet med vann. Slik preparater utgjør også en del av foreliggende oppfinnelse. De vandige dispersjoner og emulsjoner som er beskrevet i det ovenstående, kan være fortynnet med vann før anvendelsen for å oppnå en endelig konsentrasjon av aktivt stoff innenfor området av 0,001—10 pst. beregnet som vekt pr. volum, men oppfinnelsen er ikke be-grenset til preparater som inneholder denne konsentrasjon av aktivt stoff. Konsentra-sjonen i oppløsningene som anvendes av-henger av de krav som stilles for det spe-sielle sprøytemaskiner som anvendes. . Dispersjoner av aktivt stoff hvor basen er et pulverformet fast fortynningsmiddel utgjør også en del av foreliggende oppfinnelse. Slike dispersjoner kan inneholde opp til 50 pst. beregnet som vekt pr. volum av det aktive stoff. The emulsions produced according to the invention can comprise active substance in combination with an emulsifier and an organic solvent, e.g. xylol or an aromatic solvent boiling in the range 80-300° C. It may be advantageous to add a non-volatile vegetable or mineral oil such as liquid paraffin to act as an activator and/or as an adhesive. The emulsion preparation according to the invention can also contain a wetting agent. The preparation can suitably consist of active substance mixed with or in solution in an organic solvent as described above together with an emulsifying agent and, if desired, a wetting agent so that an emulsion is formed by mixing the preparation with water. Such preparations also form part of the present invention. The aqueous dispersions and emulsions described in the above can be diluted with water before use to achieve a final concentration of active substance within the range of 0.001-10 percent calculated as weight per volume, but the invention is not limited to preparations containing this concentration of active substance. The concentration in the solutions used depends on the requirements for the special spraying machines used. . Dispersions of active substance where the base is a powdered solid diluent also form part of the present invention. Such dispersions can contain up to 50 percent calculated as weight per volume of the active substance.

Det er nå blitt funnet at det er mulig å anvende forbindelsene med den ovenstående generelle formel i form av røk, tåker og aerosoler. Denne anvendelsesmåte er meget hensiktsmessig når de planter som det er ønskelig å behandle for å kon-trollere midd, er anbrakt i lukkede områder, f. eks. i drivhus. It has now been found that it is possible to use the compounds of the above general formula in the form of fumes, mists and aerosols. This method of application is very appropriate when the plants which it is desirable to treat to control mites are placed in closed areas, e.g. in a greenhouse.

Foreliggende oppfinnelse omfatter der-for også preparater for fremstilling av aka-ricide tåker og aerosoler som inneholder som aktivt stoff en forbindelse med den ovenstående generelle formel. The present invention therefore also includes preparations for the production of acaricidal mists and aerosols which contain as active substance a compound with the above general formula.

Ved fremstilling av tåker og aerosoler som inneholder som aktivt stoff forbindelser med den ovenstående generelle formel, kan det aktive stoff oppløses i en blanding av en ikke-flyktig olje, slik som vegetabilsk olje og et ekstra blandbart oppløsnings-middel, slik som cykloheksanon eller aceton. Den således erholdte oppløsning kan dispergeres ved mekaniske midler eller ved å innføre i oppløsningen et flyktig drivmid-del, slik som Freon (en blanding av kloro-fluorderivater av metan og etan). Følgende eksempler illustrerer oppfinnelsen. In the production of mists and aerosols containing as active substance compounds with the above general formula, the active substance can be dissolved in a mixture of a non-volatile oil, such as vegetable oil, and an additional miscible solvent, such as cyclohexanone or acetone . The solution thus obtained can be dispersed by mechanical means or by introducing into the solution a volatile propellant, such as Freon (a mixture of chlorofluoroderivatives of methane and ethane). The following examples illustrate the invention.

Eksempel 1: Example 1:

Ved fremstilling av p-bromobenzyl-p- bromofenylsulfid oppløses 1,0 g natrium i In the preparation of p-bromobenzyl-p- bromophenyl sulphide dissolve 1.0 g sodium in

en blanding av 6,3 g p-bromof enyltioi og 100 cm<3> vannfri etanol. Oppløsningen til-settes 6,9 g p-bromobenzylklorid og blandingen opphetes med tilbakeløpskjøler i 1,5 time. Produktet tillates å avkjøle og hel-les i 150 cm<3> vann. Det faste stoff som skil-les ut, isoleres ved filtrering og omkrystal-liseres fra vandig alkohol. Det fåes således p-brombenzyl-p-bromfenylsulfid i form av et krystallinsk fast stoff som har et smeltepunkt på 106-107° C (funnet C, 43,9; H, 2,7; a mixture of 6.3 g of p-bromofenylthio and 100 cm<3> of anhydrous ethanol. 6.9 g of p-bromobenzyl chloride are added to the solution and the mixture is heated with a reflux condenser for 1.5 hours. The product is allowed to cool and poured into 150 cm<3> of water. The solid substance that separates is isolated by filtration and recrystallized from aqueous alcohol. p-Bromobenzyl-p-bromophenyl sulphide is thus obtained in the form of a crystalline solid which has a melting point of 106-107° C (found C, 43.9; H, 2.7;

C13HioBr2S krever C, 34,6; H, 2,8). C13HioBr2S requires C, 34.6; H, 2.8).

På liknende måte fremstilles det føl-gende forbindelse av den tilsvarende fenyltiol og det tilsvarende benzylhalogenid. In a similar way, the following compound is prepared from the corresponding phenylthiol and the corresponding benzyl halide.

p-brombenzyl-p-klorfenylsulfid sm.p. p-bromobenzyl-p-chlorophenyl sulfide m.p.

87-88° C. 87-88°C.

Funnet: C, 49,6: H, 3,05: CmHioBr C1S krever C, 49,8; H, 3,2. Found: C, 49.6: H, 3.05: CmHioBr C1S requires C, 49.8; H, 3.2.

Eksempel 2: Example 2:

Ved fremstilling av p-klorbenzyl-p-bromfenylsulfid settes en oppløsning av 3,2 g natriumhydroksyd i 50 cm<3> vannfri metanol til en varm oppløsning av 10,9 g p-klor-benzylklorid og 13,5 g p-bromfenyltiol i 50 cm:! vannfri metanol. Etter tilsetning opphetes blandingen med tilbakeløpskjøler i 30 minutter. Det meste av oppløsningsmidlet fjernes ved destillasjon, og overskudd av koldt vann settes til residuet. Det utfelte faste stoff isoleres ved filtrering og omkry-stalliseres to ganger fra etanol. Det fåes således p-bromfenyl-p-klorbenzylsulfid i form av et krystallinsk fast stoff som har et smeltepunkt på 87-88° C. In the preparation of p-chlorobenzyl-p-bromophenyl sulfide, a solution of 3.2 g of sodium hydroxide in 50 cm<3> of anhydrous methanol is added to a hot solution of 10.9 g of p-chlorobenzyl chloride and 13.5 g of p-bromophenylthiol in 50 cm:! anhydrous methanol. After addition, the mixture is heated with a reflux condenser for 30 minutes. Most of the solvent is removed by distillation, and an excess of cold water is added to the residue. The precipitated solid is isolated by filtration and recrystallized twice from ethanol. Thus p-bromophenyl-p-chlorobenzyl sulphide is obtained in the form of a crystalline solid which has a melting point of 87-88°C.

Funnet: C, 49,6; H, 3,2: CsHmBr C1S Found: C, 49.6; H, 3.2: CsHmBrC1S

krever C, 49,8; H, 3,2). requires C, 49.8; H, 3.2).

På liknende måte fremstilles det fra den tilsvarende fenyltiol og den tilsvarende benzylhalogenid p-fluorbenzyl p-bromfenylsulfid med sm.p. 65,5—57,5° C. In a similar way, it is prepared from the corresponding phenylthiol and the corresponding benzyl halide p-fluorobenzyl p-bromophenyl sulfide with m.p. 65.5—57.5° C.

(Funnet: C, 52,9; H, 3,4: CnHioBr FS (Found: C, 52.9; H, 3.4: CnHioBr FS

krever C, 52,5; H, 3,4). requires C, 52.5; H, 3,4).

p-klorfenyl p-jodbenzylsulfid sm.p. p-chlorophenyl p-iodobenzyl sulfide m.p.

101° C. 101°C.

(Funnet: C, 43,5; H, 2,8: CjsHmCl JS krever C, 43,3; H, 2,8). p-fluorfenyl-p-jodbenzylsulfid sm.p. 54,5-56° C. (Found: C, 43.5; H, 2.8: CjsHmCl JS requires C, 43.3; H, 2.8). p-fluorophenyl-p-iodobenzyl sulfide m.p. 54.5-56°C.

(Funnet: C, 45,3; H, 3,0: CisHioFJS krever C, 45,3; H, 2,9). (Found: C, 45.3; H, 3.0: CisHioFJS requires C, 45.3; H, 2.9).

p-jodbenzylfenylsulfid sm.p. 87-88,5° C. p-iodobenzylphenylsulfide m.p. 87-88.5°C.

(Funnet: C 48,0; H, 3,3: CisHnJS krever C, 47,9; H, 3,4). p-bromfenyl-p-jodbenzylsulfid sm.p. 117-118° C. (Found: C 48.0; H, 3.3: CisHnJS requires C, 47.9; H, 3.4). p-bromophenyl-p-iodobenzyl sulfide m.p. 117-118°C.

Funnet: C, 38,8; H, 2,4: CjsHioBr JS krever C, 38,5; H, 2,5). Found: C, 38.8; H, 2.4: CjsHioBr JS requires C, 38.5; H, 2.5).

Eksempel 3: Ved fremstilling av et dispergerbart pulver blandes 20 vektsdeler p-brombenzyl-p-bromfenylsulfid grundig med 8 vektsdeler Belloid T.D. (et kondensat av formaldehyd og et alkyl-arylsulfonat) og 72 vektsdeler kaolin. Dette preparat kan settes til vann slik at det dannes en stabil dispersj on eg-net for hagebruksformål. Example 3: When preparing a dispersible powder, 20 parts by weight of p-bromobenzyl-p-bromophenyl sulphide are thoroughly mixed with 8 parts by weight of Belloid T.D. (a condensate of formaldehyde and an alkyl aryl sulfonate) and 72 parts by weight of kaolin. This preparation can be added to water so that a stable dispersion suitable for horticultural purposes is formed.

Eksempel 4: Ved fremstilling av et preparat som egner seg for fortynning med vann for å oppnå en stabil emulsjon oppløses det tilstrek-kelig p-klorbenzyl-p-bromfenylsulfid i en blanding av 10 volumdeler Insem 108 (et ikke-jonisk emulsj onsmiddel som antas å være en oleinsyreester av en glykol) og 90 volumdeler benzol for å oppnå en oppløs-ning som inneholder 5 pst. beregnet som vekt pr. volum aktivt stoff. Example 4: When preparing a preparation that is suitable for dilution with water to obtain a stable emulsion, the sufficient amount of p-chlorobenzyl-p-bromophenyl sulfide is dissolved in a mixture of 10 parts by volume of Insem 108 (a non-ionic emulsifier which is assumed to be an oleic acid ester of a glycol) and 90 parts by volume of benzene to obtain a solution containing 5 percent calculated as weight per volume of active substance.

Eksempel 5: Ved fremstilling av et preparat som egner seg for fortynning med vann for å oppnå en stabil emulsjon oppløses tilstrek-kelig p-jodbenzylfenylsulfid i en blanding av 10 volumdeler Insem 108 (et ikke-jonisk emulsj onsmiddel som antas å være en oleinsyreester av en glykol) og 90 volumdeler benzol for å oppnå en oppløsning som inneholder 10 pst. beregnet som vekt pr. volum aktivt stoff. Example 5: When preparing a preparation suitable for dilution with water to obtain a stable emulsion, sufficient p-iodobenzylphenylsulfide is dissolved in a mixture of 10 parts by volume of Insem 108 (a non-ionic emulsifier which is believed to be an oleic acid ester of a glycol) and 90 parts by volume of benzene to obtain a solution containing 10 per cent calculated as weight per volume of active substance.

Liknende dispersjoner og preparater som beskrevet i eksemplene 3, 4 og 5 kan fremstilles hvori det aktive stoff som spesi-elt er nevnt er erstattet med en hvilken som helst av de forbindelser som er opp-ført i eksemplene 1 og 2. Similar dispersions and preparations as described in examples 3, 4 and 5 can be prepared in which the active substance that is specifically mentioned is replaced by any of the compounds listed in examples 1 and 2.

Claims (3)

1. Akaricid preparat, karakterisert ved at det som aktivt stoff inneholder en forbindelse med formelen1. Acaricidal preparation, characterized in that the active substance contains a compound with the formula hvori fenylradikalet X er usubstituert eller i p-stilling substituert med brom, klor eller fluor og fenylradikalet Y i p-stilling er substituert med brom, klor eller jod, forutsatt at når fenylradikalet Y er substituert med brom er fenylradikalet X substituert med brom eller klor og forutsatt at når fenylradikalet Y er substituert med klor er fenylradikalet X substituert med brom. in which the phenyl radical X is unsubstituted or substituted in the p-position with bromine, chlorine or fluorine and the phenyl radical Y in the p-position is substituted with bromine, chlorine or iodine, provided that when the phenyl radical Y is substituted with bromine, the phenyl radical X is substituted with bromine or chlorine and provided that when the phenyl radical Y is substituted with chlorine, the phenyl radical X is substituted with bromine. 2. Fremgangsmåte til fremstilling av den aktive bestanddel i et akaricid preparat ifølge påstand 1, karakterisert ved at et substituert benzylhalogenid med den generelle formel kondenseres i nærvær av et alkalisk kon-densasj onsmiddel med en tiol med den generelle formel hvor fenylradikalene X og Y er som angitt i påstand 1 og Hal er et halogenatom. 2. Process for producing the active ingredient in an acaricidal preparation according to claim 1, characterized in that a substituted benzyl halide of the general formula is condensed in the presence of an alkaline condensing agent with a thiol of the general formula where the phenyl radicals X and Y are as set forth in claim 1 and Hal is a halogen atom. 3. Fremgangsmåte ifølge påstand 2, karakterisert ved at kondensasjonen ut-føres i nærvær av natriumhydroksyd i alkoholisk medium, eller i nærvær av natriumetoksyd i vannfritt medium.3. Process according to claim 2, characterized in that the condensation is carried out in the presence of sodium hydroxide in an alcoholic medium, or in the presence of sodium ethoxide in an anhydrous medium.
NO170854A 1967-02-17 1967-12-05 NO116277B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DED0052301 1967-02-17

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NO116277B true NO116277B (en) 1969-02-24

Family

ID=7054060

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO170854A NO116277B (en) 1967-02-17 1967-12-05

Country Status (9)

Country Link
US (1) US3547033A (en)
BE (1) BE710176A (en)
DE (1) DE1646334C3 (en)
FI (1) FI50280C (en)
FR (1) FR1554361A (en)
GB (1) GB1204927A (en)
NL (1) NL6801715A (en)
NO (1) NO116277B (en)
SE (1) SE343390B (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE407286B (en) * 1975-11-07 1979-03-19 Bofors Ab FUSE DEVICE
US4172421A (en) * 1978-03-30 1979-10-30 Jet Research Center, Inc. Fluid desensitized safe/arm detonator assembly
FR2428233A1 (en) * 1978-06-08 1980-01-04 Ruggieri Ets Delayed action primer for hand grenade - has percussion mechanism and delay type primer with safety screen at explosive side
AU514818B2 (en) * 1979-06-25 1981-02-26 Jet Research Center Inc. Fluid-desensitized safe/arm detonator assembly
US4319526A (en) * 1979-12-17 1982-03-16 Schlumberger Technology Corp. Explosive safe-arming system for perforating guns
FR2560984B1 (en) * 1984-03-09 1987-12-11 Maury Louis ELECTRIC DEVICE FOR PYROTECHNIC INITIATION OF THE DETONATOR AND FUSE TYPE INCORPORATING SUCH A DEVICE
CN112780204A (en) * 2019-11-07 2021-05-11 中国石油天然气股份有限公司 Releasing device and releasing method

Also Published As

Publication number Publication date
NL6801715A (en) 1968-08-19
SE343390B (en) 1972-03-06
FI50280B (en) 1975-09-30
FR1554361A (en) 1969-01-17
DE1646334A1 (en) 1971-07-08
DE1646334B2 (en) 1973-04-26
FI50280C (en) 1976-01-12
DE1646334C3 (en) 1973-11-22
US3547033A (en) 1970-12-15
BE710176A (en) 1968-05-30
GB1204927A (en) 1970-09-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2920997A (en) Fungicidal composition of a hydantoin selected from the group consisting of 5, 5 polymethylene and 5, 5 diaryl, and 5, 5 aryl, alky hydantion
BRPI0612552B1 (en) substituted para-trifluoromethyl phenyl ether compounds and their preparation and use
JPS5831323B2 (en) Insecticidal and acaricidal composition
JPH0676394B2 (en) 1,3-thiazole derivatives, their production method and insecticidal composition
NO116277B (en)
GB1601348A (en) Oxime ethers their preparation and their use as pesticides pesticidal compositions containing them and method of combating pests using them
US2938928A (en) P-bromobenzyl p-bromophenyl sulfide
US2758054A (en) Substituted 1-benzoyl-2-phenyl hydrazine fungicidal compositions and method of applying to plants
US2437527A (en) Insecticidal compositions from halocaprylphenoxyacetic acid
US3793372A (en) N-cyanohaloalkanesulfonanilides
DE1493022A1 (en) Process for the preparation of alpha-monochloro-N, N-dialkylacetoacetic acid amides
NL7908415A (en) PHENOXYPHENOXYPROPION ACID DERIVATIVES, PROCESS FOR THE PREPARATION THEREOF, HERBICIDE PREPARATIONS CONTAINING THESE DERIVATIVES AND METHOD FOR THE PREVENTION OF WEEDS USING THE SAID DERIVATIVES.
US2818425A (en) 4-(chlorophenoxy) valeric acids
US2964538A (en) Nu-(3-chloro-methylallyl)-benzene-sulfonanilides
US2402016A (en) Sulphonium salts
US3907853A (en) Perfluoroalkanesulfonate ester herbicides
US3954828A (en) Perfluoroalkanesulfonate ester herbicides
US4002661A (en) Perfluoroalkanesulfonate esters
KR100197453B1 (en) Concentrated aqueous emulsions of neophanes and azaneophanes for use in plant protection
US3954440A (en) Substituted 2-hydroxy-2-phenylbutylsulfonate compounds
US2557519A (en) Pest control compositions and process of producing them
US3857954A (en) Acaricides
US2891064A (en) 3, 3-dichloro-2-methylallylamines
US2304821A (en) Diaryl-guanidine and aryl-biguanide salts of dinitrophenols
US2567839A (en) 4 methoxyphenyl ester of 4-chloro-benzene sulfonic acid