NL9400832A - Chair lift and chair unit for such a chair lift. - Google Patents

Chair lift and chair unit for such a chair lift. Download PDF

Info

Publication number
NL9400832A
NL9400832A NL9400832A NL9400832A NL9400832A NL 9400832 A NL9400832 A NL 9400832A NL 9400832 A NL9400832 A NL 9400832A NL 9400832 A NL9400832 A NL 9400832A NL 9400832 A NL9400832 A NL 9400832A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
armrest
chair
seat
chair lift
hinge construction
Prior art date
Application number
NL9400832A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Erich Altorf
Jeroen Klaasjan Verbrugge
Stijn Heijdenrijk
Original Assignee
Ooms Otto Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ooms Otto Bv filed Critical Ooms Otto Bv
Priority to NL9400832 priority Critical
Priority to NL9400832A priority patent/NL9400832A/en
Priority claimed from NL1000402A external-priority patent/NL1000402C2/en
Publication of NL9400832A publication Critical patent/NL9400832A/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66BELEVATORS; ESCALATORS OR MOVING WALKWAYS
  • B66B9/00Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures
  • B66B9/06Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures inclined, e.g. serving blast furnaces
  • B66B9/08Kinds or types of lifts in, or associated with, buildings or other structures inclined, e.g. serving blast furnaces associated with stairways, e.g. for transporting disabled persons

Description

Korte aanduiding: Stoellift en stoeleenheid voor een dergelijke stoellift.Short designation: Chair lift and chair unit for such a chair lift.
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een stoellift omvattende langs een trap te monteren geleidingsmidde-len, een door de geleidingsmiddelen gedragen en langs de geleidingsmiddelen verplaatsbaar gestel, aandrijfmiddelen voor het verplaatsen van het gestel, en een door het gestel gedragen stoeleenheid, waarbij de stoeleenheid een zitting, een rugsteun en een tussen een weggeklapte stand en een in hoofdzaak horizontale werkstand zwenkbare armleuning omvat.The present invention relates to a chair lift comprising guide means to be mounted along a staircase, a frame carried by the guide means and displaceable along the guide means, drive means for moving the frame, and a chair unit carried by the frame. seat, a backrest and an armrest which can be pivoted between a folded-out position and a substantially horizontal working position.
Stoelliften worden toegepast voor het zittend op de stoeleenheid van de stoellift vervoeren van met name gehandicapte personen tussen verschillende verdiepingen van gebouwen. In het bijzonder worden stoel liften aangebracht langs de trap van reeds bestaande woonhuizen, wanneer een van de bewoners slecht ter been of gehandicapt wordt.Chair lifts are used for transporting, in particular, handicapped persons sitting on the chair unit of the chair lift between different floors of buildings. In particular, chair lifts are installed along the stairs of pre-existing residential houses, when one of the residents is infirm or disabled.
Een stoellift van de in de aanhef genoemde soort is bijvoorbeeld bekend uit NL-A-9200437. Bij deze bekende stoellift bestaan de geleidingsmiddelen uit een metalen I-prof iel, waarvan de vorm in hoofdzaak is aangepast aan het verloop van de trap. Het gestel van de stoellift is met rollen langs het I-profiel geleid. De verplaatsing van het gestel geschiedt door een elektrische aandrijving, die is ondergebracht in dat gestel en die met een tandwieloverbrenging aangrijpt op het I-profiel.A chair lift of the type mentioned in the preamble is known, for example, from NL-A-9200437. In this known chair lift, the guide means consist of a metal I-profile, the shape of which is mainly adapted to the course of the staircase. The frame of the chair lift is guided along the I-profile with rollers. The movement of the frame is effected by an electric drive, which is housed in that frame and which engages the I-profile with a gear transmission.
Bij de bekende stoellift is de stoeleenheid samengesteld uit een zitting, een aan de achterzijde van de zitting omhoogstaande rugsteun en twee armleuningen aan weerszijden van en op enige afstand boven de zitting. De armleuningen dienen uiteraard ter ondersteuning van de armen van de te vervoeren persoon maar dienen tevens om het van de zitting glijden van de persoon te verhinderen. De armleuningen van de bekende stoellift zijn elk door middel van een scharnier rechtstreeks aan de rugsteun bevestigd, waardoor zij kunnen worden bewogen tussen een horizontale werkstand en een weggeklapte stand, waarin zij langs de rugsteun omhoogsteken. De scharnieren bevinden zich nagenoeg op dezelfde hoogte als de armleuningen in werkstand.In the known chair lift, the chair unit is composed of a seat, a back support that is raised at the rear of the seat and two armrests on either side of and at some distance above the seat. The armrests of course serve to support the arms of the person to be transported, but also serve to prevent the person from sliding off the seat. The armrests of the known chair lift are each attached directly to the backrest by means of a hinge, so that they can be moved between a horizontal working position and a folded-out position, in which they protrude along the backrest. The hinges are almost at the same height as the armrests in working position.
Het wegklapbaar uitvoeren van de armleuningen is om twee redenen voordelig. Ten eerste wordt het plaats nemen op de zitting vergemakkelijkt, in het bijzonder indien een gehandicapte persoon vanuit een rolstoel op de stoellift moet plaats nemen. Ten tweede vormt een stoellift, met name indien deze in een bestaande woning is geplaatst, een obstakel in de doorgang van de trap. Het wegklappen van de armleuningen levert een aanmerkelijke vergroting van de doorgang op.Folding out the armrests is advantageous for two reasons. First, sitting on the seat is facilitated, in particular if a disabled person is to sit on the chair lift from a wheelchair. Second, a chair lift, especially if it is placed in an existing house, is an obstacle in the passage of the stairs. Folding down the armrests provides a significant enlargement of the passage.
De constructie van de armleuningen van de bekende stoellift is echter in een aantal opzichten nadelig. Ten eerste dient een armleuning van een stoellift volgens bestaande of te verwachten veiligheidsnormen bestand te zijn tegen (met name vertikale) belastingen die vele malen groter zijn dan het gewicht van een te vervoeren persoon. Dit vereist bij de bekende stoellift een zeer zwaar uitgevoerde constructie van met name de armleuningen en de rugsteun. Ten tweede heeft de bekende plaatsing van de scharnieren van de armleuningen tot gevolg dat deze armleuningen in omhooggeklapte stand ver naar boven steken. In sommige situaties in woningen is de beschikbare hoogte echter onvoldoende om de stoellift met armleuningen in omhooggeklapte stand langs de geleidingsmiddelen te verplaatsen.However, the construction of the armrests of the known chair lift is disadvantageous in a number of respects. First, according to existing or expected safety standards, an armrest of a chair lift must be able to withstand (in particular vertical) loads that are many times greater than the weight of a person to be transported. With the known chair lift, this requires a very heavy-duty construction, in particular of the armrests and the backrest. Secondly, the known placement of the hinges of the armrests means that these armrests protrude far upwards in the folded-up position. In some residential situations, however, the available height is insufficient to move the chair lift with armrests upwards along the guide means.
De onderhavige uitvinding beoogt bovengenoemde nadelen op te heffen en een stoellift te verschaffen met een armleuning-constructie, die eenvoudig zodanig kan worden uitgevoerd dat deze bestand is tegen hoge belastingen en die plaatsbesparend kan worden weggeklapt en daarbij tevens een gemakkelijk plaatsnemen op de zitting van de stoellift mogelijk maakt.The object of the present invention is to overcome the above-mentioned drawbacks and to provide a chair lift with an armrest construction, which can be simply designed in such a way that it can withstand high loads and which can be folded away in a space-saving manner, while at the same time easily sitting on the seat of the chair lift.
Dit oogmerk wordt bereikt door een stoellift van de in de aanhef genoemde soort te verschaffen, die is gekenmerkt doordat de armleuning met een eerste scharnierconstructie zwenkbaar is verbonden met een zwenkarm, die op zijn beurt met een tweede scharnierconstructie zwenkbaar is verbonden met de zitting. De zwenkbewegingen van de zwenkarm ten opzichte van de zitting en van de armleuning ten opzichte van de zwenkarm kunnen worden begrensd door aanslagmiddelen, zodat de werkstand en weggeklapte stand van de armleuningconstructie door de aanslagmiddelen zijn gedefinieerd. De aanslagmiddelen kunnen op velerlei wijzen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld als integraal onderdeel van de scharnierconstructies.This object is achieved by providing a chair lift of the type mentioned in the preamble, characterized in that the armrest with a first hinge construction is pivotally connected to a pivot arm, which in turn is pivotally connected to the seat with a second hinge construction. The pivoting movements of the pivoting arm relative to the seat and of the armrest relative to the pivoting arm can be limited by stop means, so that the working position and the folded-out position of the armrest construction are defined by the stop means. The stop means can be realized in many ways, for example as an integral part of the hinge constructions.
Door bovengenoemde maatregel volgens de uitvinding wordt een op de armleuning uitgeoefende belasting niet overgebracht naar de rugsteun maar direct naar de zitting. Dit heeft het voordeel dat een minder sterke, dus lichtere en minder volumineuze uitvoering van de rugsteun mogelijk is, terwijl de door leiding van de armleuningbe lasting naar het dragende gestel van de stoellift eveneens gunstig is. De aanwezigheid van een scharnierconstructie tussen de zwenkarm en de armleuning maakt het eenvoudig mogelijk de armleuningconstructie zo uit te voeren dat deze volledig kan worden weggeklapt, waardoor de zitting zijdelings ongehinderd toegangkelijk is.By the above-mentioned measure according to the invention, a load exerted on the armrest is not transferred to the backrest but directly to the seat. This has the advantage that a less strong, thus lighter and less bulky version of the backrest is possible, while the conduction of the armrest load to the supporting frame of the chair lift is also favorable. The presence of a hinge construction between the swivel arm and the armrest makes it easy to design the armrest construction in such a way that it can be completely folded away, so that the seat is accessible from the side without hindrance.
Bij voorkeur is de tweede scharnierconstructie zodanig aangebracht, dat, wanneer de armleuning zich in de werkstand bevindt, de tweede scharnierconstructie beneden de armleuning ligt. Hierdoor wordt het ten gevolge van de armleuningbelasting op de tweede scharnierconstructie uitgeoefende torsiemoment zo klein mogelijk gehouden.Preferably, the second hinge construction is arranged such that, when the armrest is in the working position, the second hinge construction lies below the armrest. This keeps the torque applied to the second hinge construction as a result of the armrest load as small as possible.
In een voordelige uitvoeringsvorm is de tweede scharnierconstructie in het gebied tussen de voorzijde van de zitting en het midden van de zitting aangebracht. Bij het gebruik van een stoellift blijken de grootste belastingen juist op het naarvoren stekende einde van de armleuning te worden uitgeoefend. De volgens deze maatregel voorgestelde plaatsing van de tweede scharnierconstructie is, evenals hierboven is genoemd, gericht op het minimaliseren van het op de scharnierconstructie uitgeoefende moment.In an advantageous embodiment, the second hinge construction is arranged in the area between the front of the seat and the center of the seat. When using a chair lift, the greatest loads appear to be exerted precisely on the forward protruding end of the armrest. The placement of the second hinge construction proposed according to this measure is, as mentioned above, aimed at minimizing the moment exerted on the hinge construction.
In een volgende uitvoeringsvorm zijn de zwenkarm en de armleuning zodanig uitgevoerd, dat, wanneer de armleuning zich in de werkstand bevindt, de eerste scharnierconstructie ten opzichte van de tweede scharnierconstructie dichter bij de rugsteun ligt.In a further embodiment, the swivel arm and the armrest are designed such that, when the armrest is in the working position, the first hinge construction is closer to the backrest relative to the second hinge construction.
In een voorkeursuitvoeringsvorm is de zwenkarm zodanig uitgevoerd dat, wanneer de armleuning zich in de werkzame stand bevindt, een eerste deel van de zwenkarm zich vanaf de eerste scharnierconstructie in hoofdzaak vertikaal naar beneden uitstrekt en een daarop aansluitend tweede deel van de zwenkarm zich schuin naar beneden en naar voren tot aan de tweede scharnierconstructie uitstrekt. Deze maatregel is erop gericht dat de in de werkstand aan de zijkant van de zitting omhoogstekende zwenkarm geen ongewenste belemmering vormt voor zijdelingse bewegingsvrijheid van de benen van de op de stoeleenheid zittende persoon. De zwenkarm is als het ware naar achter geplaatst, etrwijl de tweede scharnierconstructie zich toch op een voordelige plaats nabij de voorrand van de zitting kan bevinden. Door deze vorm van de zwenkarm kan tevens eenvoudig worden bewerkstelligd dat de zwenkarm in weggeklapte stand zoveel mogelijk naast de zitting en de rugsteun komt te liggen en daardoor de toegang tot de zitting in het geheel niet belemmert.In a preferred embodiment, the pivoting arm is designed such that, when the armrest is in the active position, a first part of the pivoting arm extends substantially vertically downwards from the first hinge construction and a second part of the pivoting arm connecting thereto is inclined downwards and extends forward to the second hinge construction. This measure aims to ensure that the swivel arm, which extends upwards into the working position on the side of the seat, does not form an undesired obstacle to the lateral freedom of movement of the legs of the person sitting on the chair unit. The pivot arm is, as it were, placed backwards, while the second hinge construction can still be located in an advantageous place near the front edge of the seat. This shape of the swivel arm also makes it easy to ensure that the swivel arm in the folded-down position lies as far as possible next to the seat and the backrest and thereby does not hinder access to the seat at all.
In een technisch eenvoudig uitvoerbare uitvoeringsvorm omvatten de eerste en de tweede scharnierconstructie resp. een eerste met de armleuning verbonden scharnieras en een tweede met de zitting verbonden scharnieras, welke scharnierassen elk in een bijbehorende boring van de zwenkarm steken.In a technically simple feasible embodiment the first and the second hinge construction comprise resp. a first pivot axis connected to the armrest and a second pivot axis connected to the seat, the pivot axes each projecting in an associated bore of the pivot arm.
Het gevraagde uitsluitend recht heeft tevens betrekking op een stoeleenheid voor een stoellift volgens de uitvinding, aangezien de inventieve stoeleenheid eveneens kan worden aangebracht aan reeds bestaande stoelliften.The requested exclusive right also relates to a chair unit for a chair lift according to the invention, since the inventive chair unit can also be fitted to already existing chair lifts.
De uitvinding zal hierna nader worden toegelicht aan de hand van een in de tekening schematisch weergegeven uitvoeringsvoorbeeld van de stoellift volgens de uitvinding. Daarbij toont: fig. 1 een aanzicht in perspectief van een uitvoer ingsvoorbeeld van de stoellift volgens de uitvinding, fig. 2 een schematisch zijaanzicht van de stoellift in fig. 1 met een armleuning in werkstand, fig. 3 een schematisch zijaanzicht van de stoellift in fig. 1 met een armleuning in weggeklapte stand, en fig. 4 een schematisch zijaanzicht van de bedieningsknop van de stoellift in fig. 1.The invention will be explained in more detail below with reference to an exemplary embodiment of the chair lift according to the invention, which is schematically shown in the drawing. Fig. 1 shows a perspective view of an exemplary embodiment of the chair lift according to the invention, fig. 2 shows a schematic side view of the chair lift in fig. 1 with an armrest in working position, fig. 3 shows a schematic side view of the chair lift in fig. fig. 1 with an armrest folded away, and fig. 4 a schematic side view of the operating button of the chair lift in fig. 1.
In fig. 1 is een stoellift volgens de uitvinding getoond, die langs een trap te monteren geleidingsmiddelen in de vorm van een metalen geleidingsrail 1 heeft. De rail 1 wordt gewoonlijk aan de wand van het trappenhuis en/of aan de trap zelf bevestigd. De stoellift omvat verder een doosvormig gestel 2. Dit gestel 2 is voorzien van niet weergegeven looprollen die op de rail 1 aangrijpen, zodat het gestel 2 door de rail 1 wordt gedragen.Fig. 1 shows a chair lift according to the invention, which has guide means to be mounted along a staircase in the form of a metal guide rail 1. The rail 1 is usually attached to the wall of the stairwell and / or to the staircase itself. The chair lift further comprises a box-shaped frame 2. This frame 2 is provided with running rollers (not shown) which engage on the rail 1, so that the frame 2 is carried by the rail 1.
In het gestel 2 is een elektromotor ondergebracht, waarvan de uitgaande as een tandwiel aandrijft dat in aangrijping is met een aan de rail 1 gevormde tandheugel (niet weergegeven) . Door de draairichting van de elektromotor om te keren kan het gestel 2 naar keuze omhoog of omlaag langs de rail 1 worden verplaatst.The frame 2 houses an electric motor, the output shaft of which drives a gear wheel which engages a rack (not shown) formed on the rail 1. By reversing the direction of rotation of the electric motor, the frame 2 can optionally be moved up or down along the rail 1.
Voor het zittend vervoeren van een persoon met de getoonde stoellift omvat de stoellift een stoeleenheid 4, die hierna in detail zal worden toegelicht. De stoeleenheid 4 omvat een zitting 5, die bestaat uit een kussen 6 en een stevig metalen onderstel 7. Verder omvat de stoeleenheid 4 een rugsteun 8, die aan de zitting 5 is bevestigd. Voor het ondersteunen van de armen van de te vervoeren persoon en om te voorkomen dat deze persoon onbedoeld van de zitting 5 glijdt, omvat de stoeleenheid 4 verder twee in hoofdzaak identieke armleuningcon-structies 9, 10, waarvan er hierna een (9) nader zal worden beschreven.For transporting a person seated with the shown chair lift, the chair lift comprises a chair unit 4, which will be explained in detail below. The chair unit 4 comprises a seat 5, which consists of a cushion 6 and a sturdy metal base 7. Furthermore, the chair unit 4 comprises a backrest 8, which is attached to the seat 5. To support the arms of the person to be transported and to prevent this person from accidentally slipping off the seat 5, the seat unit 4 further comprises two substantially identical armrest structures 9, 10, one of which (9) will be explained below. are described.
De armleuningconstructie 9 volgens de uitvinding omvat een armleuning 11 en een zwenkarm 12. De armleuning 11 is zwenkbaar aan de zwenkarm 12 gekoppeld door middel van een door een boring in de zwenkarm 12 stekende scharnierpen 13. Door de in hoofdzaak horizontale ligging van de scharnierpen 13 zwenkt de armleuning 9 in een in hoofdzaak vertikaal vlak. Niet getoonde aanslagen begrenzen de zwenkbeweging van de armleuning 11 tussen een stand loodrecht op de zwenkarm 12 (fig. 2) en een stand ongeveer in het verlengde van de zwenkarm 12 (fig. 3). De zwenkarm 12 is op zijn beurt zwenkbaar gekoppeld met het onderstel 7 van de zitting 5 door middel van een door een volgende boring in de zwenkarm 12 stekende horizontale scharnierpen 14, die vast is verbonden met het onderstel 7 van de zitting 5. Ook hier is de zwenkbeweging van de zwenkarm 12 ten opzichte van de zitting 5 door niet weergegeven aanslagen beperkt tussen de in fig. 2 en 3 weergegeven standen.The armrest construction 9 according to the invention comprises an armrest 11 and a pivot arm 12. The armrest 11 is pivotally coupled to the pivot arm 12 by means of a hinge pin 13 projecting through a bore in the pivot arm 12. Due to the substantially horizontal location of the hinge pin 13 the armrest 9 pivots in a substantially vertical plane. Stops not shown limit the pivoting movement of the armrest 11 between a position perpendicular to the pivoting arm 12 (fig. 2) and a position approximately in line with the pivoting arm 12 (fig. 3). The pivot arm 12 is in turn pivotally coupled to the frame 7 of the seat 5 by means of a horizontal hinge pin 14 extending through a subsequent bore in the pivot arm 12, which is fixedly connected to the frame 7 of the seat 5. Here too the pivoting movement of the pivoting arm 12 relative to the seat 5 is limited by stops which are not shown between the positions shown in fig. 2 and 3.
Uit de fig. 2 en 3 blijkt duidelijk de ligging van de scharnierpennen 13 en 14 ten opzichte van de zitting 5, de armleuning 11, en elkaar. In het getoonde voorbeeld ligt de scharnierpen 14 ongeveer op 1/3 van de diepte van de zitting 5 vanaf de voorrand van de zitting 5. Deze positie is voordelig aangezien de op de armleuning 11 optredende belastingen, met name vertikale belastingen bij veiligheidsproeven, nu tot een gering buigend moment op de aangrijping van de zwenkarm 12 op het onderstel 7 van de zitting 5 leiden. Volgens de uitvinding is de zwenkarm 12 geknikt uitgevoerd, waardoor het boven het kussen 6 omhoogstaande deel van de zwenkarm 12 ten opzichte van de scharnierpen 14 verder naar achteren ligt. Hierdoor wordt bereikt dat de zijwaartse bewegingsvrijheid van de benen van de op de stoeleenheid 4 zittende persoon aan de voorzijde van het kussen 6 niet ongewenst wordt beperkt.Figures 2 and 3 clearly show the location of the hinge pins 13 and 14 relative to the seat 5, the armrest 11, and each other. In the example shown, the hinge pin 14 is approximately 1/3 of the depth of the seat 5 from the front edge of the seat 5. This position is advantageous since the loads occurring on the armrest 11, in particular vertical loads in safety tests, are now up to lead a slight bending moment on the engagement of the swivel arm 12 on the frame 7 of the seat 5. According to the invention, the pivot arm 12 is of kinked design, as a result of which the part of the pivot arm 12, which rises above the cushion 6, is further back relative to the hinge pin 14. This ensures that the lateral freedom of movement of the legs of the person sitting on the chair unit 4 at the front of the cushion 6 is not undesirably restricted.
In het bijzonder uit fig. 3 blijkt duidelijk dat de uitvoering van de armleuningconstructie 9 met twee scharniercon-structies 13, 14 het door geschikte keuze van de afmetingen van de onderdelen eenvoudig mogelijk maakt de gehele armleuningconstructie 9 in de weggeklapte stand naast de rugsteun 8 en de zitting 5 te brengen. Aldus kan een persoon volledig ongehinderd van de zijkant op de zitting 5 plaatsnemen. Verder blijkt dat de armleuning 11 niet boven de rugsteun 8 uitsteekt, waardoor de stoellift volgens de uitvinding eveneens geschikt is in situaties waar de beschikbare hoogte beperkt is.It is clear in particular from Fig. 3 that the design of the armrest construction 9 with two hinge structures 13, 14 makes it possible simply by suitable selection of the dimensions of the parts, the entire armrest construction 9 in the folded-out position next to the backrest 8 and bring the seat 5. A person can thus sit on the seat 5 completely unhindered. Furthermore, it appears that the armrest 11 does not protrude above the backrest 8, so that the chair lift according to the invention is also suitable in situations where the available height is limited.
De armleuningconstructie 10 is voorzien van een bedieningsknop 15 voor de aandrijving van de stoellift (zie fig. 4). De bedieningsknop 15 is nader getoond in fig. 4, en bestaat in hoofdzaak uit een met een daaronder gelegen elektrische schakelaar (niet weergegeven) verbonden cilindrische schijf 17. De bovenzijde van de bedieningsknop is bolvormig uitgevoerde kap 18, waarvan de omtreksrand enigzins buiten de cilindrische buitenomtrek van de schijf 17 uitsteekt. De dikte van de schijf 17 is enigzins groter dan de dikte van de menselijke duim, zodat men de hand over de bedieningsknop 15 kan leggen en dan met de duim onder de uitstekende rand van de kap 18 grijpt. Voor de potentiële gebruikers van stoelliften blijkt deze uitvoering van de bedieningsknop aanmerkelijk gunstiger dan de tot op heden toegepaste joysticks of drukknoppen.The armrest construction 10 is provided with an operating button 15 for driving the chair lift (see fig. 4). The control knob 15 is shown in more detail in Fig. 4, and consists essentially of a cylindrical disc 17 connected to an electric switch (not shown). The top of the control knob is spherical cap 18, the peripheral edge of which is slightly outside the cylindrical outer periphery of the disk 17. The thickness of the disc 17 is slightly greater than the thickness of the human thumb, so that one can put the hand over the operating button 15 and then grip the protruding edge of the cap 18 with the thumb. For the potential users of chair lifts, this version of the control button has proven to be considerably more favorable than the joysticks or push buttons used to date.
Voor het ondersteunen van de benen van de te vervoeren persoon is de stoellift op bekende wijze voorzien van een opklapbare voetsteun 20 (zie fig. 1) . Verder kan de gehele stoeleenheid 4 ten opzichte van het gestel 2 worden gedraaid om een vertikale zwenkas 21, die nagenoeg in het midden van de zitting 5 ligt. Dit is een bekende oplossing om in een aantal situaties het plaatsnemen op de zitting 5 te vereenvoudigen. Het vergrendelen en ontgrendelen van deze zwenkbeweging van de stoeleenheid 4 geschiedt met bedieningshendel 23.In order to support the legs of the person to be transported, the chair lift is provided in a known manner with a folding footrest 20 (see Fig. 1). Furthermore, the entire chair unit 4 can be rotated relative to the frame 2 about a vertical pivot axis 21, which lies almost in the middle of the seat 5. This is a known solution to simplify the seating on the seat 5 in a number of situations. This pivoting movement of the seat unit 4 is locked and unlocked with operating lever 23.

Claims (8)

1. Stoellift omvattende langs een trap te monteren geleidingsmiddelen, een door de geleidingsmiddelen gedragen en langs de geleidingsmiddelen verplaatsbaar gestel, aandrijfmid-delen voor het verplaatsen van het gestel, en een door het gestel gedragen stoeleenheid, waarbij de stoeleenheid een zitting, een rugsteun en een tussen een weggeklapte stand en een in hoofdzaak horizontale werkstand zwenkbare armleuning omvat, et het kenmerk, dat de armleuning met een eerste scharniercon-structie zwenkbaar is verbonden met een zwenkarm, die op zijn beurt met een tweede scharnierconstructie zwenkbaar is verbonden met de zitting.Chair lift comprising guide means to be mounted along a staircase, a frame carried by the guide means and movable along the guide means, drive means for moving the frame, and a chair unit carried by the frame, the chair unit having a seat, a backrest and an armrest pivotable between a folded-out position and a substantially horizontal working position, characterized in that the armrest is pivotally connected with a first hinge construction to a pivot arm, which in turn is pivotally connected to the seat with a second hinge construction.
2. Stoellift volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de tweede scharnierconstructie zodanig is aangebracht, dat, wanneer de armleuning zich in de werkstand bevindt, de tweede scharnierconstructie beneden de armleuning ligt.Chair lift according to claim 1, characterized in that the second hinge construction is arranged such that, when the armrest is in the working position, the second hinge construction lies below the armrest.
3. Stoellift volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de tweede scharnierconstructie in het gebied tussen de voorzijde van de zitting en het midden van de zitting is aangebracht.Chair lift according to claim 1 or 2, characterized in that the second hinge construction is arranged in the area between the front of the seat and the center of the seat.
4. Stoellift volgens een of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de zwenkarm en de armleuning zodanig zijn uitgevoerd, dat, wanneer de armleuning zich in de werkstand bevindt, de eerste scharnierconstructie ten opzichte van de tweede scharnierconstructie dichter bij de rugsteun ligt.Chair lift according to one or more of the preceding claims, characterized in that the swivel arm and the armrest are designed such that, when the armrest is in the working position, the first hinge construction is closer to the backrest relative to the second hinge construction. lies.
5. Stoellift volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de zwenkarm zodanig is uitgevoerd dat, wanneer de armleuning zich in de werkzame stand bevindt, een eerste deel van de zwenkarm zich vanaf de eerste scharnierconstructie in hoofdzaak vertikaal naar beneden uitstrekt en een daarop aansluitend tweede deel van de zwenkarm zich schuin naar beneden en naar voren tot aan de tweede scharnierconstructie uitstrekt.Chair lift according to claim 4, characterized in that the swivel arm is designed such that, when the armrest is in the active position, a first part of the swivel arm extends substantially vertically downwards from the first hinge construction and a subsequent second part of the swivel arm extends obliquely downwards and forwards to the second hinge construction.
6. Stoellift volgens een of meer van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de eerste en de tweede schamierconstructie resp. een eerste met de armleuning verbonden scharnieras en een tweede met de zitting verbonden scharnieras omvatten, welke scharnierassen elk in een bijbehorende boring van de zwenkarm steken.Chair lift according to one or more of the preceding claims, characterized in that the first and the second hinge construction, respectively. a first pivot shaft connected to the armrest and a second pivot shaft connected to the seat, the pivot shafts each projecting in an associated bore of the pivot arm.
7. Stoeleenheid voor een stoellift volgens een of meer van de voorgaande conclusies.Chair unit for a chair lift according to one or more of the preceding claims.
8. Stoellift omvattende langs een trap te monteren geleidingsmiddelen, een door de geleidingsmiddelen gedragen en langs de geleidingsmiddelen verplaatsbaar gestel, aandrijfmid-delen voor het verplaatsen van het gestel, en een door het gestel gedragen stoeleenheid, waarbij de stoeleenheid een zitting, een rugsteun en een armleuning omvat, alsmede een op de armleuning aangebrachte bedieningsknop voor de aandrijfmiddelen, met het kenmerk, dat de bedieningsknop een cilindrisch schijflichaam omvat.Chair lift comprising guide means to be mounted along a staircase, a frame carried by the guide means and movable along the guide means, drive means for moving the frame, and a chair unit carried by the frame, the chair unit having a seat, a backrest and comprises an armrest, and an operating button for the drive means arranged on the armrest, characterized in that the operating button comprises a cylindrical disc body.
NL9400832A 1994-05-20 1994-05-20 Chair lift and chair unit for such a chair lift. NL9400832A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9400832 1994-05-20
NL9400832A NL9400832A (en) 1994-05-20 1994-05-20 Chair lift and chair unit for such a chair lift.

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9400832A NL9400832A (en) 1994-05-20 1994-05-20 Chair lift and chair unit for such a chair lift.
EP99200418A EP0915052A1 (en) 1994-05-20 1995-05-19 A chair lift provided with a control knob
NL1000402A NL1000402C2 (en) 1994-05-20 1995-05-19 Armrest for chair lift mountable to staircase
EP95201323A EP0687646A3 (en) 1994-05-20 1995-05-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9400832A true NL9400832A (en) 1996-01-02

Family

ID=19864220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9400832A NL9400832A (en) 1994-05-20 1994-05-20 Chair lift and chair unit for such a chair lift.

Country Status (2)

Country Link
EP (2) EP0915052A1 (en)
NL (1) NL9400832A (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2223244A1 (en) * 2002-10-31 2005-02-16 Fabricacion Asientos Vehiculos Industriales, S.A. Armchair for public transport vehicles
GB201207175D0 (en) * 2012-04-24 2012-06-06 Platinum Stairlifts Ltd Improved stairlift
CN105342194A (en) * 2015-11-24 2016-02-24 希姆斯电梯(中国)有限公司 Armrest installation structure for seat elevator
USD898323S1 (en) * 2018-01-08 2020-10-06 Devi-Group Bv Stair track rail

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3865434A (en) * 1973-07-20 1975-02-11 Everest & Jennings Rotating wheelchair arm
US4097088A (en) * 1977-08-13 1978-06-27 Willibald Grammer Arm rest assembly for a seat, particularly a driver's seat
EP0560433A1 (en) * 1992-03-09 1993-09-15 Liftenfabriek Brinkman Jan Hamer B.V. Stair lift installation

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3880466A (en) * 1973-06-14 1975-04-29 Universal Oil Prod Co Forward-folding arm rest for vehicular seating
US4165901A (en) * 1978-03-20 1979-08-28 Milsco Manufacturing Company Vehicle seat having arm rest adjustment means
NO148208C (en) * 1978-05-24 1983-08-31 Standard Tel Kabelfab As CHAIR.
EP0019014B1 (en) * 1979-04-09 1984-02-15 Gerd Grass Stair-lift
EP0030470A1 (en) * 1979-12-06 1981-06-17 Micro-Precision Instruments Limited A wheelchair arm rest
FR2545954B1 (en) * 1983-05-11 1985-07-05 Thomson Csf BROOM HANDLE FOR REMOTE CONTROLLER
US4913264A (en) * 1988-02-02 1990-04-03 The Cheney Company Stairway chairlift mechanism

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3865434A (en) * 1973-07-20 1975-02-11 Everest & Jennings Rotating wheelchair arm
US4097088A (en) * 1977-08-13 1978-06-27 Willibald Grammer Arm rest assembly for a seat, particularly a driver's seat
EP0560433A1 (en) * 1992-03-09 1993-09-15 Liftenfabriek Brinkman Jan Hamer B.V. Stair lift installation

Also Published As

Publication number Publication date
EP0687646A2 (en) 1995-12-20
EP0687646A3 (en) 1996-01-10
EP0915052A1 (en) 1999-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4946222A (en) Lift platform for chairs
US6454285B1 (en) Ergonomic wheelchair with patient lifting mechanism
US5265935A (en) Stand-assist recliner chair
US7219912B2 (en) Raising wheel chair
US5155873A (en) Electrically operated lift stool
US5984411A (en) Elevator chair
US4913264A (en) Stairway chairlift mechanism
US6382725B1 (en) Examination chair with lifting and tilting mechanism
US5971475A (en) Three-way incliner
CA2157466C (en) Universal lift frame for a chair
US5421693A (en) Wheelchair tilting apparatus
US3848845A (en) Adjustable seat assembly
JP2002179364A (en) Staircase lift with guide
US5472307A (en) Wheelchair tilt lift
NL9400832A (en) Chair lift and chair unit for such a chair lift.
GB2380399A (en) Power operated lift reclining chair
US5673970A (en) Pivoting seat and footrest chair
GB2088296A (en) Vehicle Seats
EP0692217B1 (en) Toilet system
US5046571A (en) Vertically adjustable wheel chair
GB2161371A (en) A raisable and lowerable chair to aid standing and sitting
JP3062715B2 (en) Vehicle or car seat rotation / exterior lifting device
EP1035064B1 (en) A stair lift comprising a chair fitted with an adjustable seat
NL1011547C2 (en) Stairlift.
JP2001299822A (en) Wheelchair