NL9301883A - Printing device provided with a printing belt. - Google Patents

Printing device provided with a printing belt. Download PDF

Info

Publication number
NL9301883A
NL9301883A NL9301883A NL9301883A NL9301883A NL 9301883 A NL9301883 A NL 9301883A NL 9301883 A NL9301883 A NL 9301883A NL 9301883 A NL9301883 A NL 9301883A NL 9301883 A NL9301883 A NL 9301883A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
printing
layer
provided
profiling
belt
Prior art date
Application number
NL9301883A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Drukband Holland B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Drukband Holland B V filed Critical Drukband Holland B V
Priority to NL9301883 priority Critical
Priority to NL9301883A priority patent/NL9301883A/en
Publication of NL9301883A publication Critical patent/NL9301883A/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F17/00Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for
    • B41F17/007Use of printing belts

Abstract

A printing device is provided with a printing roller which is profiled, with sections which are elevated and sections which are recessed in the circumferential direction, a printing ribbon which on one side is provided with a complementary profile, and a mating roller which, with the printing roller, defines a nip through which the printing ribbon runs, in such a manner that its profiled side interacts with the printing roll and its printing side interacts with the mating roll. The printing ribbon comprises a strip of sheet-like material which is continuous and is flexible in terms of bending and rigid in terms of deformation in its surface. To obtain a uniform pressure between the printing roller and the printing ribbon, at least one continuous layer of a flexible material is provided, which layer also bears the profiling.

Description

Drukinrichting voorzien van een drukband Printing device provided with a printing belt

De uitvinding betreft een drukinrichting voorzien van een drukwalsdie een profilering bezit met in omtreksrichting verhoogde en verdieptegedeelten, een drukband die aan een zijde is voorzien van een complemen¬tair profiel, alsmede een tegenwals die met de drukwals een kneep bepaaltwaar doorheen de drukband loopt zodanig dat zijn geprofileerde zijdesamenwerkt met de drukrol en zijn drukzijde samenwerkt met de tegenrol,welke drukband bestaat uit een in zichzelf gesloten strook plaatmateriaaldie flexibel is met betrekking tot buiging en die stijf is met betrekkingtot vervormingen in zijn vlak. The invention relates to a printing device provided with a drukwalsdie a profile property with circumferential raised and recessed portions, a printing belt which is provided on a side of a complemen¬tair profile, as well as an opposing roller to a nip determines through which the printing belt with the printing roller runs such a way that are profiled side interacts with the printing roller, and its printing side interacts with the counter-roller, said pressure belt is made up of an inherently closed strip plaatmateriaaldie is flexible as regards bending and which is rigid with betrekkingtot deformations in its plane.

Een dergelijke inrichting is bekend uit NL-A-9001666. Such a device is known from NL-A-9001666. De daaringetoonde drukrol en drukband bezitten elk een onderbroken profilering vansoepel materiaal, waarbij de soepele profilering van de een grijpt in desoepele profilering van de ander. The shown therein press roll and press belt each have an interrupted profiling vansoepel material, wherein the smooth profile of the one engages in desoepele profiling of the other. Aldus wordt aan de ene kant een juisteonderlinge positie van drukband en drukwals ten opzichte van elkaar ver¬kregen, terwijl aan de andere kant de gewenste gelijkmatige druk in dekneep wordt verschaft. Thus, on the one hand, a correct mutual position of the printing belt and printing roller with respect to ver¬kregen from each other, while the desired uniform pressure is provided in dekneep on the other side.

Hoewel met een dergelijke inrichting uitstekende resultaten wordenverkregen, kan het wenselijk zijn om de profilering van de soepele laagop een meer eenvoudige wijze te realiseren. Although excellent results are obtained with such a device, it may be desirable to realize a more simple manner, the profile of the flexible laagop. Dit doel wordt bereikt door¬dat tussen de drukwals en de drukband tenminste een ononderbroken laagvan een soepel materiaal is voorzien, welke laag tevens de profileringdraagt. This object is achieved door¬dat between the pressure roller and the pressure belt at least one continuous laagvan a flexible material is provided, which layer at the same time the profiling is wearing.

Het ononderbroken karakter van de soepele laag maakt dat deze opeenvoudige wijze kan worden vervaardigd. The uninterrupted nature of the compliant layer that makes them sequentially simple manner can be manufactured. Het is niet nodig om uit dielaag delen weg te snijden, noch om een complementair profiel nauwkeurigvolgens die weggesneden delen te vormen en te positioneren. It is not necessary to cut away parts of dielaag, or to a complementary profile accurately along those cut-away portions to be formed and to be positioned.

Een verdere vereenvoudiging kan worden verkregen indien zowel dedrukrol als de drukband een geïntegreerde profilering bezitten, en delaag soepel materiaal een constante dikte bezit zodanig dat in zijn op¬pervlak de profilering is gereproduceerd. A further simplification can be obtained if both dedrukrol as the printing belt having an integrated profiling, and oxide layer of flexible material has a constant thickness in such a way that the profiling is reproduced in its op¬pervlak.

De profilering op de drukrol en de drukband kan bijvoorbeeld indwarsrichting verlopende tanden omvatten. The profiling on the pressure roller and the pressure belt may comprise, for example, indwarsrichting extending teeth. De laag soepel materiaal wordtop een van die profileringen aangebracht, dat wil zeggen dat hij aan zijnnaar de profilering gekeerde oppervlak die profilering nauwkeurig volgt.Dat kan bijvoorbeeld bereikt worden door de soepele laag op de profile¬ring vast te lijmen. The layer of flexible material wordtop one of those profiles arranged, that is to say that he is on its side facing the profile facing surface which profiling accurately volgt.Dat can be achieved, for example, by gluing the flexible layer on the profile¬ring. Het buiten oppervlak van de soepele laag verkrijgtdaarbij dezelfde profielvorm. The outer surface of the flexible layer is obtained using the same profile shape.

De laag soepel materiaal kan zijn aangebracht op de profilering vande drukrol, danwel op de profilering van de drukband. The layer of flexible material may be provided on the profiling Vande pressure roller, or on the profiling of the pressure belt.

Het is echter ook mogelijk om zowel de drukrol als de drukband tevoorzien van een laag soepel materiaal die telkens is aangebracht op hunprofilering. However, it is also possible to have both the pressure roller and the pressure belt tevoorzien of a layer of flexible material which is arranged in each case on hunprofilering.

In verband met de geleiding van de drukband in dwarsrichting kan deprofilering ook in dwarsrichting verhoogde en verdiepte gedeelten bezit¬ten. In connection with the guiding of the printing belt in the transverse direction deprofilering can also be increased in the transverse direction and recessed portions bezit¬ten.

Vervolgens zal de uitvinding nader worden toegelicht aan de handvan enkele in de figuren weergegeven uitvoeringsvoorbeelden. Next, the invention will be further elucidated on the basis of some exemplary embodiments shown in the figures.

Figuur 1 toont een eerste uitvoeringsvoorbeeld. Figure 1 shows a first exemplary embodiment.

Figuur 2 toont een tweede uitvoeringsvoorbeeld. Figure 2 shows a second exemplary embodiment.

Figuur 3 toont een derde uitvoeringsvoorbeeld. Figure 3 shows a third exemplary embodiment.

In figuur 1 is een drukwals 1 weergegeven, die aan zijn oppervlakeen tandvormige profilering 2 draagt. In Figure 1, a printing roller 1 is shown, which carries tooth-shaped profile 2 at its oppervlakeen. De tandvormige profilering 2 be¬staat uit evenwijdig aan de hartlijn van de drukwals 1 verlopende tanden 3. The tooth-shaped profile 2 be¬staat from parallel to the axis of the pressure roller 1 extending teeth 3.

Met de drukrol werkt een drukband 4 samen, die voorzien is van eenprofilering 5 eveneens bestaande uit dwars verlopende tanden 6. Op detanden 6 van de drukband 4 is een laag 7 van soepel materiaal, bij voor¬beeld rubber materiaal aangebracht. With the pressure roller operates a printing belt 4 together, which is provided with eenprofilering 5 is also made up of transversely extending teeth 6. On detanden 6 of the printing belt 4, is a layer 7 of flexible material, provided at voor¬beeld rubber material. Deze laag bezit een constante dikte.Aangezien hij volledig is vastgelijmd aan de tanden 7 van de drukband 4,is de profilering 5 van de drukband 4 gereproduceerd in de profilering 8van de soepele laag 7· This layer has a constant dikte.Aangezien it is fully glued to the teeth 7 of the printing belt 4, the profiling 5 of the printing belt 4 is reproduced in the profiling 8out smooth layer 7 ·

Via de profilering 8 van deze soepele laag 7 werkt de drukband 4samen met de profilering 2 van de drukwals 1. Aldus is de juiste positievan de drukband 4 ten opzichte van de drukwals 1 verzekerd, terwijl te¬vens de soepele laag 7 voor de gewenste gelijkmatige aandrukking zorgtvan de papierbaan 10 in de kneep tussen de drukwals 1 en de tegenwal 11. Through the profiling 8 of this smooth layer 7 the drukband 4samen the profiling 2 drukwals 1. Thus, the right positievan the drukband 4 against the drukwals one insured while te¬vens smooth layer 7 for the desired gelijkmatige compression zorgtvan the paper web 10 in the nip between the pressure roller 1 and the tegenwal 11.

In de variant van figuur 2 is de drukwals 1 voorzien van een ver-tanding 2, waarbij op de tanden 3 de laag soepel materiaal 12 is aange¬bracht. In the variant of Figure 2, the pressure roller 1 is provided with a far-toothing 2, wherein on the teeth 3, the layer of flexible material 12 is aange¬bracht. Aangezien deze laag soepel materiaal volledig is vastgelijmd aande tanden 3 van de drukwals 1, is de profilering 2 van de drukwals 1gereproduceerd in de vertanding 13 van de laag soepel materiaal 12. Since this layer of flexible material is completely glued down-going teeth 3 of the printing roller 1, the profile 2 of the pressure roller 1gereproduceerd into the toothing 13 of the layer of flexible material 12.

De drukband 4 bezit een profilering 5 met tanden 6, welke profile¬ring 5 samenwerkt met de profilering 13 in de laag soepel materiaal 12 opde drukwals 1. The drukband 4 has a profile 5 with teeth 6, which profile¬ring 5 samenwerkt with the profiling 13 in the layer of flexible material 12 onthe drukwals 1.

In de variant van figuur 3 is zowel op de vertanding 5 van de druk¬band 4, als op de vertanding 2 van de drukwals 1 een laag soepel materi¬ aal 7 respectievelijk 12 aangebracht. In the variant of Figure 3, both on the toothing 5 of the druk¬band 4, as well as on the teeth 2 of the pressure roller 1 a layer of flexible materi¬ ale 7 12 respectively attached thereto. Bij deze uitvoeringen werken profi¬leringen 8 en 13 van de lagen soepel materiaal 7 respectievelijk 12 metelkaar samen. In these embodiments work profi¬leringen 8 and 13 of the layers of flexible material 7 12 metelkaar together, respectively.

Opgemerkt zij dat, in verband met de duidelijjkheid, de tandensterk vergroot zijn weergegeven. It is noted that, are shown enlarged in relation to the duidelijjkheid, the teeth strong. In de praktijk zullen deze tanden aan¬zienlijk kleinere afmetingen bezitten. In practice, these teeth will aan¬zienlijk have smaller dimensions. Zij moeten in ieder geval kleinzijn in vergelijking met de dikte van de laag plaatmateriaal 4, zodanigdat deze met een gelijkmatige kromming rond de drukwals 1 kan lopen. They should in any case small in comparison with the thickness of the layer of sheet material 4, zodanigdat it can run with a uniform curvature around the pressure roller 1.

Claims (8)

1. Dmkinrichting voorzien van een drukwals die een profileringbezit met in omtreksrichting verhoogde en verdiepte gedeelten, een druk-band die aan een zijde is voorzien van een complementair profiel, alsmedeeen tegenwals die met de drukwals een kneep bepaalt waar doorheen dedrukband loopt zodanig dat zijn geprofileerde zijde samenwerkt met dedrukrol en zijn drukzijde samenwerkt met de tegenrol, welke drukbandbestaat uit een in zichzelf gesloten strook plaatmateriaal die flexibelis met betrekking tot buiging en die stijf is met betrekking tot vervor¬mingen in zijn vlak met het kenmerk dat tussen de drukwals en de drukbandtenminste een ononderbroken laag van een soepel materiaal is voorzien,welke laag tevens de profilering draagt. 1. Dmkinrichting includes a drukwals a profileringbezit with in omtreksrichting raised and recessed portions, a pressure belt which on one side is provided with a complementary profile alsmedeeen tegenwals with the drukwals a nip determines through which dedrukband runs so that its profiled side samenwerkt with dedrukrol and drukzijde samenwerkt with the backing roll, which drukbandbestaat out in a closed strip of sheet material which flexibelis regarding bending and rigidly regarding vervor¬mingen in its plane, characterized in that between the drukwals and drukbandtenminste a continuous layer is provided with a flexible material, which layer also contributes to the profiling.
2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij zowel de drukrol als dedrukband een geïntegreerde profilering bezitten, en de laag soepel mate¬riaal een constante dikte bezit zodanig dat in zijn oppervlak de profile¬ring is gereproduceerd. 2. A device as claimed in claim 1, wherein both the pressure roller as dedrukband have an integrated profiling, and the layer of smooth mate¬riaal has a constant thickness in such a way that the profile¬ring is reproduced in its surface.
3· Inrichting volgens conclusie 2, waarbij de laag soepel materiaalis aangebracht op de profilering van de drukrol. 3 · A device according to claim 2, wherein the layer of flexible cork material is provided on the profiling of the pressure roller.
4. Inrichting volgens conclusie 2, waarbij de laag soepel materiaalis aangebracht op de profilering van de drukband. 4. A device as claimed in claim 2, wherein the layer of flexible cork material is provided on the profile of the printing belt.
5. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij zowelde drukrol als de drukband een laag soepel materiaal dragen die telkensis aangebracht op hun profilering. 5. A device according to any one of the preceding claims, wherein zowelde printing drum as the printing belt carrying a layer of flexible material which telkensis applied to their profiling.
6. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij deprofilering in de dwarsrichting verhoogde en verdiepte gedeelten bezit. 6. A device according to any one of the preceding claims, wherein deprofilering increased in the transverse direction, and has recessed portions.
7. Drukband voor een inrichting volgens conclusie 4 of 5» of 6 incombinatie met 4 of 5· 7. Push belt for a device according to claim 4 or 5 "or 6 incombinatie with 4 or 5 ·
8. Drukrol voor een inrichting volgens conclusie 3 of 5. of 6 incombinatie met 3 of 5· 8. Pressure roller for a device according to claim 3 or 5 or 6 incombinatie with 3 or 5 ·
NL9301883A 1993-11-02 1993-11-02 Printing device provided with a printing belt. NL9301883A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9301883 1993-11-02
NL9301883A NL9301883A (en) 1993-11-02 1993-11-02 Printing device provided with a printing belt.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9301883A NL9301883A (en) 1993-11-02 1993-11-02 Printing device provided with a printing belt.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9301883A true NL9301883A (en) 1995-06-01

Family

ID=19863074

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9301883A NL9301883A (en) 1993-11-02 1993-11-02 Printing device provided with a printing belt.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9301883A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2280825A1 (en) * 2008-04-28 2011-02-09 Goss International Americas, Inc. Variable cut off printing press having flexible plate and blanket

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2013131A (en) * 1978-01-14 1979-08-08 Breco Kunststoff Method of producing a reinforced endless toothed belt with fabric cover
EP0139341A2 (en) * 1983-10-07 1985-05-02 Mitsuboshi Belting Ltd. Toothed belt
WO1992001561A1 (en) * 1990-07-20 1992-02-06 Drukband B.V. Printing apparatus for offset printing, printing belt and printing roller therefor, and method for the manufacture of such a printing belt and printing roller

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2013131A (en) * 1978-01-14 1979-08-08 Breco Kunststoff Method of producing a reinforced endless toothed belt with fabric cover
EP0139341A2 (en) * 1983-10-07 1985-05-02 Mitsuboshi Belting Ltd. Toothed belt
WO1992001561A1 (en) * 1990-07-20 1992-02-06 Drukband B.V. Printing apparatus for offset printing, printing belt and printing roller therefor, and method for the manufacture of such a printing belt and printing roller

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2280825A1 (en) * 2008-04-28 2011-02-09 Goss International Americas, Inc. Variable cut off printing press having flexible plate and blanket
EP2280825A4 (en) * 2008-04-28 2011-08-03 Goss Int Americas Inc Variable cut off printing press having flexible plate and blanket

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20130126076A1 (en) Method for Fabricating Thermoplastic Composite Parts
DE69914753T2 (en) backing laminate
EP0014492B1 (en) A composite driving belt provided with transverse elements with coupling means, and a transverse element for a driving belt
US6230781B1 (en) Crimper assembly for sealing overlapping portions of a sheet of packaging material
US6553734B1 (en) Composite structural panel with undulated body
RU2336172C2 (en) Laminate plastics from films with higher bending resistance in all directions, and methods and installations for their production
US4250728A (en) Apparatus and method for forming steps in profiled sheets of material
DE3925746C2 (en) Method and apparatus for manufacturing a reclosable pack
US4394409A (en) Composite wood article and method of manufacture
CA2207259A1 (en) Zero scrap absorbent core formation process and products derived from web-based absorbent materials
US4523448A (en) Method and apparatus for continuously producing a core member of a trim
EP1442788A3 (en) Screening inorganic materials for catalysis
KR980000861A (en) Embossing pattern processing method, processing apparatus and an embossed sheet his
EP0917507B1 (en) Forming a composite panel
GB2361664A (en) Apparatus and method for cross-directional stretching of polymeric film and other nonwoven sheet material and materials produced therefrom
CA2128070A1 (en) Method of Manufacturing Engine Cradles
US4969346A (en) Apparatus for producing cold roll-formed structures
EP0263571A3 (en) An openable seal line especially for a container
CN1146226A (en) Deformable sheet material for roof flashing purposes and method of manufacturing such material
US20020084167A1 (en) Method for producing friction plate and apparatus therefor
CA2204104A1 (en) Low pressure melamine/veneer panel and method of making the same
CA2222587A1 (en) Wet retroreflective marking material
TW344685B (en) Roll forming method for forming flat tube and roll forming apparatus using the same
SE9902280L (en) Heat
SE9703281L (en) Process for the production of thermosetting laminates

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed