NL9300266A - Automated sales system. - Google Patents

Automated sales system. Download PDF

Info

Publication number
NL9300266A
NL9300266A NL9300266A NL9300266A NL9300266A NL 9300266 A NL9300266 A NL 9300266A NL 9300266 A NL9300266 A NL 9300266A NL 9300266 A NL9300266 A NL 9300266A NL 9300266 A NL9300266 A NL 9300266A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
product
bid
auction
characterized
buyers
Prior art date
Application number
NL9300266A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Theodoor Hubertus Maria Joseph
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Theodoor Hubertus Maria Joseph filed Critical Theodoor Hubertus Maria Joseph
Priority to NL9300266 priority Critical
Priority to NL9300266A priority patent/NL9300266A/en
Publication of NL9300266A publication Critical patent/NL9300266A/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q30/00Commerce, e.g. shopping or e-commerce
  • G06Q30/06Buying, selling or leasing transactions
  • G06Q30/08Auctions, matching or brokerage

Abstract

Method for automated selling of at least one product via, for example, an auction, characterized by at least the following steps: a. reporting offer data regarding the product to an exchange 3; b. starting a bidding period (bidding session), in which one or more buyers are able to make at least one bid for the product; c. terminating the bidding period after a predetermined time; d. ascertaining one or more valid transactions regarding the sale of the products; e. ascertaining whether after these valid transactions any of the product remains, and if so, repeating steps b. to e. inclusive for said remaining product; f. terminating the sale if the product is completely sold out. <IMAGE>

Description

Geautomatiseerd verkoopsysteem Automated Sales System

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor geautomatiseerde verkoop van ten minste één produkt via bijvoorbeeld een veiling. The present invention relates to a method for automated vending of at least one of product through, for example, an auction.

Daarbij wordt opgemerkt dat hier onder "verkoop" ook eventuele "verhuur" van produkten dient te worden verstaan. It should be noted that this "marketing" also possible "hire" products should be understood.

* Allereerst volgt hier een overzicht van de manieren van veilen die vandaag de dag aan de orde zijn. * First, here's an overview of the ways of auction which are commonplace today. Buiten deze in meer of mindere mate gemechaniseerde en geautomatiseerde systemen bestaat uiteraard nog steeds het veilen van een produkt zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van mechanische en/of elektrische en elektronische hulpmiddelen. Outside of these in more or less mechanized and automated systems, of course, there is still the auctioning of a product without the use is made of mechanical and / or electrical and electronic devices. Kenmerkend voor het zogenaamde met de mond veilen is dat dit meestal veilen bij opbod is. A characteristic of the so-called auction with the mouth is that most often is auctioned at auction. Bij de gemechaniseerde/geautomatiseerde systemen is altijd sprake van veilen bij afslag. In the mechanized / automated systems always involves a Dutch auction. Dit betekent dat de aanbieder begint met een hoge prijs en vervolgens zolang de prijs verlaagt totdat een koper als het ware met elektromechanische/elektronische hulpmiddelen zegt: "mijn". This means that the provider starts with a high price and then as long as the price decreases until a buyer as it were with electro / electronic devices say "my".

In de geautomatiseerde veilsystemen staat de zgn. veilingklok centraal. In the automated auction systems is the so-called. Auction clock central. De essentie van de veilingklok is dat deze wordt gestart met een bepaalde vraagprijs. The essence of the auction clock is that it is started with a certain asking price. De klok loopt vervolgens "terug" met dien verstande dat per klokstand een lagere vraagprijs wordt weergegeven. The clock then goes "back" with the proviso that shown for a single clock mode, a lower asking price.

De klok is verbonden met een elektromechanisch of elektronisch systeem dat een signaal kan genereren waardoor de klok stopt. The clock is connected to an electro-mechanical or electronic system that can generate a signal which stops the clock. Het signaal wordt gegenereerd bij het bedienen van een schakelaar, ook wel de koopknop genaamd. The signal is generated at the actuation of a switch, also known as the purchase button.

In de (af-)mijnzaal zijn schakelaars voorzien voor alle kopers. In the (individually) my room are switches for all buyers. De koper die het eerst "zijn" schakelaar bedient, stopt de klok en krijgt daarmee de koop toegewezen. The buyer who operates the first "be" switch, the clock stops and thus assigned the sale. Het elektromechanische cq elektronische systeem is in feite een selektiesysteem hetgeen het signaal van die schakelaar selekteert die het eerste werd bediend. The electromechanical or electronic system is in fact a selection system which selects the signal from which the first switch which was operated. Door het systeem zijn de kopers met elkaar in kompetitie. Through the system, the buyers together in kompetitie.

Het selektiesysteem geeft aan het "kloksysteem" door welke schakelaar het eerste werd bediend. The selection system gives to the "system clock", the first of which was operated by the switch. Om een onderscheid tussen de verschillende schakelaars te kunnen maken zijn deze voorzien van een eigen "adres" cq "afzendernummer" of zijn zij gekoppeld aan een zogenaamde batch- of kopersplaat-lezer. To make a distinction between to be able to make the various switches are provided with their own "address" or "sender number" if they are coupled to a so-called batch or copper plate reader. Op basis van het doorgegeven unieke nummer "weet" het systeem dus wie als eerste de koopschakelaar heeft bediend. Based on the unique number given by "know" the system so who first served the purchase switch. Aan het nummer kan een debiteurennummer zijn gekoppeld waardoor automatische facturering etc. mogelijk wordt gemaakt. At the number one customer number may be linked to form automated billing, etc. is made possible. Voor het veilsysteem is dat echter niet essentieel. However, that is not essential to the auction system.

Veelal geeft de koper mondeling aan de veilingmeester op hoeveel hij wenst te kopen van het produkt dat wordt geveild. Often the buyer gives orally to the auctioneer on how much he wants to buy the product being auctioned. Dit is in situaties waarbij het produkt uit een hoeveelheid verkoopeenheden bestaat. This is in situations where the product consists of a quantity of sales units. De koper is bij het opgeven van te kopen hoeveelheden vaak gehouden aan zowel een minimum afname als aan een maximum. The buyer is giving up buying quantities often held both a minimum decline as a maximum.

Uiteraard zijn er ook situaties waarbij de koper meteen de hele pértij moet kopen (hetgeen vanzelfsprekend is voor de situatie waarbij het aangeboden produkt slechts een "voorwerp" is). Of course there are situations where the buyer must immediately buy the whole pértij (which is obvious to the situation where the product offered is a "subject").

In een enkele veiling is het koopselektiesysteem voorzien van een inrichting waardoor de koper door het bedienen van de koopknop meteen het gewenste te kopen aantal opgeeft. In a single auction is koopselektiesysteem equipped with a device allowing the buyer to operate the buy button right away to buy some specify desired. Bij die systemen beschikt de koper over een aantal verschillende drukknoppen. In those systems, the buyer has a variety of buttons. Kenmerk van die knoppen is dat ze alle de klok stoppen, doch dat de schakelaar die men heeft bediend bepaald hoeveel men wenst te kopen. Characteristic of these buttons is that they all stop the clock, but the switch is operated has determined how much one wants to buy. Bij geavanceerdere systemen kunnen de schakelaars "software-matig" per ter verkoop aangeboden produkt met andere waarden worden "geladen". In more advanced systems, switches "using software" in sales per product can be offered with different values ​​"loaded".

In de voorbije jaren is het zogenaamde simultaanveilen en televei-len ontwikkeld. In recent years, developed the so-called simultaneous auction and televei glycols. De essentie van deze systemen is dat men het aangeboden produkt aan een groter koperspubliek aanbiedt. The essence of these systems is that they offer the product offered to a wider audience of buyers. De essentie is ook dat dit koperspubliek niet op dezelfde veiling aanwezig behoeft te zijn. The essence is that the buying public does not need to be present at the same auction.

Bij televeilen wordt via het koppelen van veilingklokken van verschillende veilingen met behulp van telematika-hulpmiddelen een koncen-tratie van aanbod en vraag bewerkstelligd. In remote auction is accomplished through the coupling of clocks of different auction auctions with the aid of tools Telematika a concentration of Koncen supply and demand. Bij de gekoppelde kloksyste-men is het zo, dat de koper die het eerste de koopknop bedient al de klokken van de gekoppelde veilingen stopt. In the coupled kloksyste-one is so that the buyer who is the first purchase button control all the clocks of the linked auction stops. Via een audio-systeem geeft de koper de te kopen hoeveelheid door aan de centrale veilingmeester (die zich op een andere veiling kan bevinden dan die alwaar de koper zich bevindt). Through an audio system gives the buyer the purchase amount to the central auctioneer (which may be located than where the buyer is located in another auction).

De koper kan opgeven van welke veiling hij het produkt wil kopen. The purchaser can specify the auction he wants to buy the product. In sommige gevallen kan hij ook nog opgeven op welke veiling hij het produkt wil hebben afgeleverd. In some cases, it may also specify the auction he would have delivered the product.

Het principe van simultaanveilen is afwijkend van televeilen hoewel ook hierbij sprake is van gekoppelde klokken. The principle of simultaneous auction is different from remote auction even though here too there is coupled clocks. Bij simultaanveilen is het zo dat een zgn masterveiling haar produkt middels haar klok aanbiedt aan kopers. In simultaneous auction is it that a so-called master auction offers its product through its clock to buyers. Een "kopie" van de masterklok is ook operationeel bij de veilingen waarmee simultaan wordt geveild. A "copy" of the master clock is also operational at the auctions that are simultaneously auctioned. De "master-veilingmeester" verkoopt het produkt van zijn veiling waarbij kopers op de eigen en op de andere veilingen zijn klok kunnen stoppen. The "master auctioneer" sells the product of his auction in which buyers on their own and other auctions may stop his clock. De techniek daartoe is gelijk aan het televeilen. The technique for this purpose is similar to the telephoto auctioning. Elke veiling fungeert echter als master veiling voor zijn produkt. Each auction, however, acts as the master auction for his product. De situatie is daarmee dat samenwerkende simultaanveilin- gen evenveel klokken in elke veilzaal moeten installeren en operationeel hebben als er deelnemende veilingen zijn. The situation is thus that cooperating simultaanveilin- gene must install as many clocks in each auction hall and are operational as there are participating auctions. In de veilingzaal lopen de klokken dus onafhankelijk van elkaar. In the auction room, the running clocks independent of each other. Elke klok wordt (vanaf afstand) "bestuurt door een master-veilingmeester. De koper selekteert eerst (met een keuzeschakelaar) van welke klok hij wenst te kopen. Als hij vervolgens als eerst druk wordt alleen die klok gestopt evenals de daaraan gékoppelde klokken op de andere veilingen. Bij televeilen behoeft per afmijnzaal slechts een kloksysteem aanwezig te zijn. De clou van het simultaanveilen is dat de veilingen gelijktijdig hetzelfde produkt aanbieden. Op alle klokken wordt dus hetzelfde produkt geveild, maar het verkopen ervan gebeurt parallel. Als het systeem konsequent wordt gevolgd begint een veilingmeester niet eerder met het veilen van een volgend produkt alvorens alle veilingen die meedoen in het simultaan-clus-ter ook met de verkoop van datzelfde produkt kunnen beginnen. Each clock is (starting distance) "controlled by a master-auctioneer. The buyer selects the first (with a selector switch) of which clock he wishes to purchase. If he then that clock will only be stopped when first pressure as well as the related clocks on the other auctions. in remote auction required per be present auction room only a clock system. the point of the simultaneous auction is that the auctions provide the same product at the same time. in all the clocks is thus auctioned the same product, but selling them happening in parallel. When the system is Konsequent followed starts an auctioneer not previously with the auctioning of a next product, before all auctions that participate in the simultaneous-to-cycle can also start with the sales of the same product.

Is het zo dat men bij bijvoorbeeld vier samenwerkende veilingen een klok per afmijnzaal nodig heeft, dan is dat bij simultaanveilen dus vier klokken. Is it true that you need a clock in an auction room, for example four cooperating auctions, then that is four clocks with simultaneous auction. Zou men -vanwege tijdoverwegingen- twee verschillende produkten gelijktijdig willen veilen dan zijn bij televeilen twee klokken per veilingzaal nodig en bij simultaanveilen reeds acht! Would you like -because tijdoverwegingen- same auction two different products than at telephoto auctioning two clocks per auction room needed and already eight simultaneous auction!

Zowel simultaan- als televeilen kent diverse nadelen. Both simultaneous as tele auction has several disadvantages. Bij televeilen is in feite sprake van een klok waarop het totale produkt van meerdere veilingen wordt aangeboden. In remote auction is, in fact, there is a clock in which the total product of a plurality of auctions is offered. De hoeveelheid te verkopen produkt is vergroot, hetgeen betekent dat er sprake is van een langere veiltijd dan wanneer de veilingen afzonderlijk hun produkt zouden verkopen. The amount of sales of product is increased, which means that there is a longer time than auction when the auction separately would sell their product. In zekere zin zou bij televeilen gesproken kunnen worden van het serieel verkopen van de produkten van de verschillende veilingen, terwijl in de situatie dat de veilingen onafhankelijk van elkaar verkopen sprake is van "parallelle" verkoopprocessen. In a sense, it can be spoken at the telephoto end of the auction serial sales of the products of the various auctions, whereas in the event that the auction has been selling independently of one another refers to "parallel" sales processes.

Door de minimum te kopen hoeveelheid bij televeilen te verhogen kan de tijdsduur in theorie weliswaar worden verkleind, maar het vergroten van de minimum koophoeveelheid heeft ook een nadeel. By increasing the minimum amount to purchase at the telephoto end can be auctioned, although the length of time can be reduced in theory, but to increase the minimum amount of sale also has a disadvantage. De waarde in geld per druk op de koopknop neemt daarmee in principe immers toe en dus ook het risiko voor de koper. The monetary value by pressing the Buy button thus basically indeed growing and therefore the risk for the buyer. Als deze namelijk abusievelijk een klokpositie hoger drukt dan gepland, kost hem dat meer geld dan in de situatie waarbij hij minder mag afnemen. If this fact mistakenly press a clock position higher than planned costs him more money than in the situation where he may decline less. Daarbij komt dat de meeste kopers die in de veilingzalen zitten handelen in opdracht van "centrale inkopers" bijvoorbeeld exporteurs. Moreover, most buyers who are acting in the auction rooms on behalf of "central purchasing" for example exporters. De koper (kommissionair) in de afmijnzaal staat bijna altijd in kontinue verbinding met zijn opdrachtgevers via de telefoon. The buyer (kommissionair) in the auction room is almost always in continuous communication with its customers over the phone. Op het moment dat een koper inderdaad als eerste de klok stopt overlegt hij vaak nog met de opdrachtgever over het te kopen aantal. At the time to buy a copper indeed the first clock stops he often consults with the client number.

De kommunikatie tussen de kopers in de veilingzalen en hun opdrachtgevers kost verhoudingsgewijze veel tijd. The communication between the buyers in the auction halls and their clients takes relatively long time. In de gevallen waarbij de koper "per druk" voor meerdere opdrachtgevers een bestelling aan de veilingmeester doorgeeft is de kommunikatietijd uiteraard nog langer. In cases where the buyer "by pressure" for several clients ordering the auctioneer passes the kommunikatietijd course even longer.

De tijdsduur van het televeilen is een ernstig nadeel. The duration of the remote auction is a serious drawback. De veilingen moeten voor een bepaald tijdstip alle produkten hebben geveild om te vóórkomen dat hun afnemers in tijdnood komen uit het oogpunt van logistieke aspekten. The auctions have auctioned all products for a certain time to occurrence that their customers run out of time in terms of logistics aspects. Het betekent dat niet ongelimiteerd het aantal gekoppelde veilingen kan worden vergroot. It means that can not be increased unlimited, the number of linked auctions. Immers met het groter worden van dergelijke samenwerkingsclusters wordt ook de veiltijd verlengd. After all, with the size of such cooperative clusters is also extended to the auction time.

Voorts zijn de investeringen die met simultaan- en televeilinstal-laties zijn gemoeid relatief hoog. Furthermore, the investment involved in simultaneous and televeilinstal-installations relatively high.

Ook simultaanveilen kent een aantal nadelen. simultaneous auction also has some drawbacks. Hoewel het facet vergroting van de veiltijd bij simultaan veel minder speelt dan bij televeilen is voor simultaanveilen de hoeveelheid klokapparatuur relatief groot. Although facet increase the auction time by simultaneously less than playing at telephoto auction for simultaneous auction the amount of clock equipment relatively large. De hoeveelheid datakommunikatievoorzieningen is veel groter dan bij televeilen. The amount datakommunikatievoorzieningen is much greater than at telephoto auction. Men bedenke dat bij de genoemde datakommunikatie niet alleen sprake is van lijnverbindingen voor de koppeling van de verschillende computersystemen , maar ook van de noodzakelijke audioverbindin-gen. It should be remembered that, in the said datakommunikatie is not only a question of line connections for the coupling of the different computer systems, but also of the necessary audioverbindin gene. Dat betekent hoge investeringen. That means high investments.

Daarnaast is uiteraard zeer essentieel dat kopers gelijktijdig meerdere klokken in de gaten moeten houden en in een zeer kort tijdsbestek moeten kiezen op welke klok zij zullen kopen. In addition, of course, very important that buyers must simultaneously monitor multiple clocks and must choose in a very short time on the clock they will buy. In de praktijk blijkt dat bij simultaanveilen door bedrijven meerdere inkopers per veiling aanwezig zijn; In practice, with simultaneous auction by companies present multiple buyers by auction; elke inkoper neemt dan een klok voor z'n rekening. each buyer then takes a clock on his behalf.

Bij simultaanveilen zorgen de veilingmeesters zoveel mogelijk dat men op elke klok hetzelfde produkt veilt. In simultaneous auction auctioneers ensure as far as possible that they will auction the same product on each clock. Deze "synchroniteit" wordt dus door de afslagers bewerkstelligd. This "synchrony" is thus accomplished by the auctioneer.

Zowel voor simultaan- als voor televeilen geldt dat in de praktijk de kwaliteit van de audio-schakelingen kwalitatief onvoldoende is. Both for simultaneous as for tele auctioning it holds that, in practice, the quality of the audio circuitry is of insufficient quality. Dit zou weliswaar kunnen worden verbeterd, maar uitsluitend tegen zeer grote investeringen. This could be improved though, but only at very large investments.

Vanwege de investeringen die gepaard gaan met simultaan- en televeilen kunnen kleinere veilingen hieraan niet meedoen. Due to the investments associated with simultaneous and remote auction, smaller auctions do not take part.

Uit het vorenstaande mag worden gekoncludeerd, dat bij de huidige wijze van veilen het koppelen van alle televeilklokken om zo te komen tot een maximale (landelijke) koncentratie van vraag en aanbod niet haalbaar is vanwege de onacceptabele veiltijden die daarvan het gevolg zouden zijn. From the above it may be gekoncludeerd that the current method of auctioning linking all tele auction clocks to achieve a maximum (national) concentration of supply and demand is not feasible because of the unacceptable auction times that would ensue.

Het is een doelstelling van de onderhavige uitvinding om een geau- tomatiseerd verkoopsysteem en geautomatiseerde verkoopwerkwijze te verschaffen, waarmee veilprocessen (zoals veilklokken) op landelijke schaal kunnen worden gekoppeld, zonder dat daardoor onacceptabel lange veiltij-den ontstaan. It is an object of the present invention to provide an automated sales system and automated sales method by which auction processes (such as auction clocks) can be coupled on a national scale, without thereby unacceptably long-veiltij are formed.

Daartoe is de bij de aanvang genoemde werkwijze gekenmerkt door tenminste de volgende stappen: a. het meedelen van aanbodgegevens met betrekking tot het produkt aan een centrale (3); To this end, the method is characterized by at least the following steps mentioned at the start: a communication of supply information relating to the product to a central unit (3). b. b. het starten van een biedperiode, waarin een of meer kopers tenminste een bod op het produkt kunnen doen; starting a bidding period, in which one or more buyers, at least be able to bid on the product; c. c. het beëindigen van de biedperiode na een vooraf vastgestelde tijdsduur; the end of the offer period after a predetermined time; d. d. het vaststellen van een of meer geldige transakties met betrekking tot de verkoop van het produkten; the determination of one or more valid transactions relating to the sale of the products; e. e. het vaststellen of er na deze geldige transakties nog een rest van het produkt over blijft en zo ja, het herhalen van de stappen b. determining whether there is, after these valid transactions still a remainder of the product remains, and if so, repeating the steps b. tot en met e. to e. voor deze rest van het produkt; for the remainder of the product; f. f. het beëindigen van de verkoop indien het produkt geheel is uitverkocht . the termination of the sale if the product is sold out.

Voorts heeft de uitvinding betrekking op een systeem voor het verkopen van tenminste één produkt van tenminste één veiling met het kenmerk, dat het systeem tenminste omvat: een centrale; Furthermore, the invention relates to a system for selling at least one product of at least one auction, characterized in that the system comprises at least: a central; middelen voor het invoeren van aanbodgegevens met betrekking tot het produkt in de centrale; means for entering selection data relating to the product in the plant; middelen voor het doen van tenminste één bod op het produkt, welke middelen tenminste via kommunikatiekanalen met de centrale zijn gekoppeld. means for causing at least one bid for the product, which means are at least coupled to the panel via kommunikatiekanalen.

De werkwijze en het systeem bieden de mogelijkheid om met relatief lage kosten het aanbod van alle veilingen gelijktijdig te verkopen. The method and system provide the ability to sell simultaneously supply all auctions at relatively low cost. Essentieel is dat gelijktijdig meerdere produkten verkocht kunnen worden. It is essential that can be simultaneously a plurality of products sold. Voor het systeem maakt het geen verschil of de koper zich op een bepaalde veiling of elders bevindt. The system makes no difference whether the buyer at a particular auction or located elsewhere. De technische benodigdheden van het systeem zijn zodanig dat in termen van investeringen van veel lager kosten sprake is dan bij de traditionele veilingklokken. The technical requirements of the system are such that in terms of investment much lower cost than exists in the traditional auction clocks. Bovendien kunnen veilingen bij gebruikmaking van het nieuwe veilsysteem een groot deel van de investeringskosten overhevelen naar de kopers als men tenminste het kopen vanaf afstand toestaat. Moreover auctions at using the new auction system can transfer a large portion of the investment for the buyers as they allow at least buying from a distance.

De werkwijze en het systeem kombineren alle voordelen van lokaal-, simultaan- en televeilen zonder de daaraan gekoppelde nadelen. The method and system combine all the advantages of local-, simultaneous and tele auctioning without the associated disadvantages. Daarnaast komen met beperkte investeringen allerlei nieuwe faciliteiten beschikbaar. In addition, investments are limited kinds of new facilities available. Daarbij is te denken aan het vanaf afstand kopen, gecentraliseerde automatische debiteurenbewaking, automatische generatie van overzichten tbv logistieke gegevens etc. Een extra voordeel is nog, dat geen (dure) audioverbindingen tussen de diverse veilingen nodig zijn. It is thinking of buying from remote, centralized automatic credit control, automatic generation of charts serving logistics data etc. An additional advantage is that no (expensive) audio connections between the various auctions are needed.

In het kader van de overschakeling van bestaande veilingsystemen naar het voorgestelde systeem kan worden gesteld dat beide systemen -in dezelfde veilingzaal- naast elkaar kunnen opereren. In the context of the conversion from existing systems auction may be made to the proposed system in that both systems the same -in veilingzaal- can operate next to each other. Het stelselmatig overschakelen is daardoor zonder extra problemen mogelijk. The systematic switching is therefore possible without additional problems. Dit is vanuit een organisatorische optiek aantrekkelijk. This is attractive from an organizational perspective.

Hierna zal de uitvinding worden toegelicht aan de hand van enkele, ter illustratie bedoelde tekeningen. Hereinafter, the invention will be elucidated on the basis of a few, drawings provided for purposes of illustration. Daarin tonen: figuur 1 een schema van het verkoopsysteem volgens de uitvinding; Therein show: figure 1 shows a schematic diagram of the sales system according to the invention; figuur 2 een schema van een alternatief verkoopsysteem; Figure 2 is a schematic diagram of an alternative sales system; figuur 3 een schema van een ander alternatief verkoopsysteem; Figure 3 is a schematic diagram of another alternative sales system; figuren 4 en 5 stroomdiagrammen van werkwijzen voor het verkopen of veilen van produkten op bijvoorbeeld een veiling. Figures 4 and 5 are flowcharts of processes for selling or auctioning of goods, for example, in an auction.

Het voorgestelde veilingsysteem heeft mogelijkheden voor het inbrengen van gegevens die hebben te maken met het ter verkoop of huur aanbieden van artikelen/produkten/diensten (kortweg "produkten" genoemd) . The proposed auction system has capabilities for inserting data relating to offering items / products / services (referred to simply as "products") for sale or rent.

Afhankelijk van hetgene dat ter verkoop/huur (kortweg "verkoop" genoemd) wordt aangeboden zullen verschillende kenmerken en eigenschappen daarvan worden opgegeven. Depending on the thing that is offered for sale / rent (simply called "sales") will be given different characteristics and properties. De gegevens die op de kenmerken en eigenschappen betrekking hebben worden verder "produktgegevens" genoemd. The data which have to be further referred to as "product information" refers to the characteristics and properties.

Naast de produktgegevens zullen veelal ook nog gegevens van belang zijn die hebben te maken met leveringskondities, prijzen etc. Deze gegevens worden verder "leveringsgegevens" genoemd. In addition to the product data will often also have data of interest are those having to do with leveringskondities, prices, etc. These data are further referred to as "delivery information".

Het totaal van de "produktgegevens" en de "leveringsgegevens" wordt aangeduid met "aanbodgegevens". The total of the "product information" and the "delivery data" is referred to as "demand data".

Het systeem voorziet in faciliteiten voor het inbrengen van de aanbodgegevens. The system provides facilities for introducing the supply data. Het systeem biedt tevens de mogelijkheid voor het accepteren van de aanbodgegevens van verschillende soorten produkten. The system also offers the opportunity to accept the offer data from different types of products.

Het systeem kan gegevens ontvangen en opslaan op basis waarvan verbanden tussen de diverse produktgegevens, leveringsgegevens en aanbodgegevens kunnen worden aangegeven. The system can receive and store data on the basis of which connections may be defined between the various product data, supply data and demand data. Deze groep gegevens (cq parameters) zullen verder "ordeningsgegevens" worden genoemd. This group of data (or parameters) will be referred to hereinafter as "organization data".

Het systeem kan op grond van de ordeningsgegevens bewerkingen uitvoeren op de vorengenoemde drie gegevensgroepen (al dan niet in kombina-tie met elkaar). The system may perform, on the basis of the ordering data operations on the above-mentioned three data groups (whether or not in kombina-tie with each other). De resultaten van die bewerkingen kunnen worden opge- slagen en ter beschikking worden gesteld. The results of these operations can be stored and made available. Hier worden ook de al dan niet mbv, ordeningsgegevens bewerkte aanbodgegevens als "aanbodgegevens" betiteld. Here also, whether or not using, planning data processed range data as "demand data" dubbed.

Het systeem biedt de mogelijkheid om gegevens te ontvangen en te verwerken die hebben te maken met "biedingen" die door geïnteresseerden voor de aangeboden produkten worden gedaan. The system offers the ability to receive and process data that have to do with "bids" made by interested parties for the products offered. De gegevens mbt de biedingen worden verder "biedgegevens" genoemd. The information about bids further called "bid data".

Het systeem biedt tevens mogelijkheden voor het al dan niet ontvangen, opslaan, verwerken, ter beschikking stellen van gegevens mbt instanties en personen die als potentiële "kopers" kunnen worden gekwalificeerd. The system also provides opportunities for whether or not to receive, store, process, providing information about organizations and individuals that may be classified as a potential "buyers". Al dan niet kan het systeem daardoor (optioneel) voorzien in een debiteurenbewaking. Whether or the system does not thereby can be (optionally) provided in a credit control.

Het systeem kan gegevens, die zijn te beschouwen als biedingen op een of meer van de aangeboden produkten, ontvangen; The system data, which can be considered as bids on one or more of the products offered, received; er zijn voorzieningen bedacht voor het door potentiële kopers kunnen opgeven/samenstellen van biedgegevens. there are provisions devised for passing can give potential buyers / compiling bidding data.

Om te komen tot verkooptransakties is het nodig dat het systeem beschikt over gegevens die gehanteerd moeten worden voor het toekennen van aankopen. To achieve sales transactions requires that the system has data to be used for awarding purchases. In deze gegevens is vastgelegd welke biedingen in relatie met de aanbiedingen in verkooptransakties moeten worden omgezet. In these data it is determined which bids have to be converted in relation with the offers on sale transactions. Deze gegevens worden verder "transaktieparameters" genoemd. This data is also called "transaction parameters".

Samengevat kan worden gesteld dat het systeem de volgende input-ge-gevens kan ontvangen, verwerken, opslaan en in oorspronkelijke vorm dan wel bewerkt ter beschikking stellen. In summary, it can be stated that the system can receive the next input-ge-data, process, store, and in its original form, or modified make available.

* produktgegevens; * Product data; * leveringsgegevens; * Delivery data; * ordeningsgegevens * debiteurengegevens; * Planning * Data debtor data; * biedgegevens; * Bidding data; * transaktieparameters. * Transaction parameters.

Het systeem bepaalt op basis van aangeboden gegevens op bepaalde momenten welke biedgegevens als (koop-)"transakties" moeten worden aangemerkt. The system determines, based on available data at times which bidding data (buy -) "transactions" should be considered. De momenten dat deze vaststellingen worden gemaakt zijn vastgelegd in de transaktieparameters dan wel bij het aan het systeem aanbieden van een "transaktiekommando". The moments that these determinations are made are set out in the transaction parameters or when the system offering a "transaction command."

Transakties worden bewaard en ter beschikking gesteld; Trans Actions are stored and made available; het systeem heeft daartoe de noodzakelijke voorzieningen. the system has the necessary facilities for this purpose.

Het systeem wordt gevoed met gegevens waarin datgene dat te koop wordt aangeboden is vastgelegd. The system is fed with data which that which is set out for sale. Deze gegevens worden verstrekt aan (potentiële) "klanten" zijnde kopers/huurders. This data is provided to (potential) "customers" being buyers / tenants. Het systeem biedt klanten de mogelijkheid aan het systeem op te geven of men wil kopen. The system allows customers to give up the opportunity to the system whether they want to buy. Daarbij kunnen, afhankelijk van de aangeboden produkten, "koopkondities" worden opgegeven, zoals de prijs, de hoeveelheid, afleverplaatsen en allerlei andere voorwaarden/kondities. In addition, depending on the products offered are specified "koopkondities" such as price, quantity, delivery locations and many other conditions / kondities. In het verloop van deze beschrijving wordt dit verder onder de benaming "een bod" of "bieding" samengevat. In the course of this description, this further under the title "bid" or "bid" summarized. 'Het doen van een bod kan gedurende een vooraf bepaalde tijd. "It may make a bid for a predetermined time. Gedurende die tijd kan de klant het bod voor een bepaald produkt eventueel herzien of muteren. During that time, the customer can bid for a given product may revise or mutate. Daarmee komt een eerder bod van de betreffende klant op dat produkt te vervallen. Thus an earlier bid of the customer concerned will expire on that product. De klant kan gedurende die periode ook een bod in het geheel teniet doen. The customer can eliminate altogether a bid during that period.

We zullen de periode waarin de klant biedingen kan doen en biedingen kan muteren de "biedtijd" noemen. We will be the period in which the customer can make bids and bids can mutate as the "bid time."

Als tegelijkertijd verschillende produkten worden aangeboden kan de klant op elk van die produkten een bod uitbrengen (en dus ook elk bod muteren). If simultaneously offer different products to the customer at any of these products can bid (and thus mutate each bid).

Tijdens de biedtijd kan het systeem informatie aan de klanten verstrekken mbt tot op dat moment uitgebrachte biedingen. During the bid period may provide system information to customers about until then bids. Op grond van die informatie kunnen klanten overwegen mutaties aan te brengen op hun biedingen, dan wel een bod uitbrengen indien men dat nog niet heeft gedaan. Based on that information, customers can consider to make changes in their bids or bid if you have not already done so.

Als de biedtijd is verstreken verwerkt het systeem de biedingen en bepaalt het op grond van de transaktieparameters welke biedingen als kooptransakties worden gekwalificeerd. If the bid time has elapsed, the system processes the bid and determines, on the basis of the transaction parameters which bids to be classified as a sale transactions. De klanten die transakties krijgen toegewezen worden geïnformeerd. Customers who are informed have assigned transactions.

Hierna zal het systeem in een soort nieuwe "biedronde" aanbodgege-vens verstrekken. After this the system will be a new kind of "bidding round" provide gelled-range data. Het is denkbaar dat het hierbij om restanten gaat van de produkten die in de vorige "ronde" zijn aangeboden, dan wel om nieuwe aanbiedingen. It is conceivable that these were remnants are the products offered in the previous "round", or for new offers.

Het systeem voorziet in mogelijkheden om tot een prijsstimulering te komen. The system provides opportunities to reach a price incentive. Door namelijk tijdens de biedtijd bijvoorbeeld informatie over de hoogste biedingen te verstrekken worden de klanten die een lager bod uitbrachten geprikkeld hun bieding te verhogen. Namely, by providing information for example about the highest bids during the bidding period, the customers which presented a lower bid incentive to increase their bid.

Ook het na elke biedronde verstrekken van gegevens over de hoogte van de prijzen en gekochte aantallen van de transakties zal een konkur-rerend en daarmee prijsversterkend effekt veroorzaken. Also provide after each bidding round of data on the level of prices and bought numbers of transactions will cause Konkur-rerend and hence value-enhancing effect.

In figuur 1 is het koncept van het systeem gegeven waarbij ter illustratie het koncept is "ingevuld" met konkrete hulpmiddelen (elek-tronika, software datakommunikatie etc.). In Figure 1, the koncept of the system given for purposes of illustration wherein the koncept is "filled-in" with concrete tools (elec-ature, software datakommunikatie etc.). Op basis van dat koncept wordt een beschrijving gegeven van de toepassing ervan bij een veiling. Based on that koncept a description of its use in an auction. In de situatie volgens figuur 1 is dus (nog) geen sprake van het samen verko- pen met andere veilingen. In the situation according to Figure 1 is not (yet) no question of the selling go- together with other auctions. Dit wordt lokaal-veilen genoemd. This is called local-auctioning. Bij dit lo-kaal-veilen komt ook het gelijktijdig verkopen van verschillende produk-ten aan de orde. In this bare-lo-auctioning is also selling simultaneous multi-productive as discussed.

In tweede instantie wordt een beschrijving gegeven van het gebruik van het systeem waarbij van onderlinge samenwerking tussen veilingen sprake is. In the second instance, a description is given of the use of the system in which mutual cooperation between auction case. (figuren 2 en 3). (Figures 2 and 3). Daarbij wordt ook een variant gegeven op het hiervoor aan de orde geweest zijnde uitvoeringskoncept. It is also given a variation on the above having been discussed uitvoeringskoncept.

Als eerste voorbeeld van zo'n samenwerkingsverband wordt de situatie beschreven waarbij alle Nederlandse veilingen hetzelfde produkt gezamenlijk verkopen. As a first example of such a partnership describes the situation in which all Dutch auctions jointly sell the same product. Als variant daarop wordt ook aangegeven hoe meerdere produkten gelijktijdig kunnen worden verkocht. As a variant thereon is also indicated how a plurality of products can be sold at the same time.

Tenslotte zal worden besproken hoe clustergewijs verkopen kan worden gerealiseerd; Finally, we will discuss how cluster-wise sales can be realized; overigens is ook hierbij een aantal varianten denkbaar. Moreover, it is also conceivable here for a number of variants. Tenslotte komt een aantal (extra) faciliteiten aan de orde die bij het gebruik van het systeem mogelijk zijn zonder dat dit allerlei extra voorzieningen en investeringen nodig maakt. Finally, a number of (extra) facilities on the agenda that are possible when using the system without necessitating extra facilities and investments.

Duidelijk zal worden, dat de flexibiliteit zodanig groot is, dat allerlei verkoopvarianten mogelijk worden zonder dat daarbij van structureel andere/hogere investeringen sprake is. It will be apparent that the flexibility is so large that a variety of sales variants are possible without leaving of structurally different / higher investments involved.

Er wordt op gewezen dat de te bespreken uitvoeringsvormen als voorbeeld zijn te beschouwen. It should be noted that the embodiments to be discussed as an example can be considered. De eenvoud van het principe maakt het mogelijk dat konkretisering ervan met zeer veel verschillende technische middelen kan worden bereikt. The principle of the simplicity allows the instantiation of it can be achieved with very many different technical means.

De opbouw van het systeem voorziet in een centraal systeem 3 -bijvoorbeeld een personal computer - dat mogelijkheden biedt om direct dan wel vanaf afstand gegevens te ontvangen en op te slaan mbt een ter verkoop aangeboden produkt. The structure of the system provides a central system 3 -for example a personal computer - which has the potential to receive directly or remotely and store data related to a product offered for sale.

In een voorbeeldveiling is gekozen voor een personal computer 3 die het mogelijk maakt om de zgn. aanvoergegevens in te brengen met behulp van een bij de pc 3 behorend toetsenbord via een gegevenskanaal 2. Anderzijds is het zo dat de pc 3 van een hoeveelheid kommunikatiekanalen 8 is voorzien. In one example, auction has been selected for a personal computer 3, which makes it possible to insert in the so-called. Flow data by means of a at the PC 3 associated keyboard, via a data channel 2. On the other hand it is so that the PC 3 of an amount of kommunikatiekanalen 8 is provided. Middels deze kanalen 8 kunnen ook via terminals 7± of andere personal computers de aanbodgegevens worden ingebracht. By means of these channels 8 may also be introduced to the selection data via terminals 7 ± or other personal computers. De kommunikatiekanalen 8 kunnen bijvoorbeeld voldoen aan de RS-232 standaard. The kommunikatiekanalen 8, for example, may conform to the RS-232 standard. Ook RS-442 of RS-485 is echter mogelijk, terwijl ook alle andere (tele)kom-munikatieverbindingen kunnen worden toegepast, die aan de deskundige bekend zijn. Also, RS-442 or RS-485 is, however, possible, while also being able to use all other (remote) bowl-munikatieverbindingen, which are known to those skilled in the art.

Soortgelijke kommunikatiekanalen 4 maken het mogelijk pc's 5± te koppelen die bedoeld zijn voor de kopers. Similar kommunikatiekanalen 4 allow PCs to connect 5 ± intended for buyers. Het speelt geen enkele rol of de kopers-pc's 5± op de veiling zijn geplaatst danwel of deze zich el- ders (bijvoorbeeld in het kantoor van de kopers) bevinden. It does not matter whether buyers PCs ± 5 on the auction are placed or whether they are located el- managers (eg in the office of the buyers). In het laatste geval zullen standaard datakommunikatie-voorzieningen geïnstalleerd moeten zijn zoals modems. In the latter case, standard datakommunikatie facilities should be installed as modems. Voor de noodzakelijke verbinding kan gekozen worden uit huurlijnen of kieslijnen. For the necessary connection can be selected from leased line or dial-up lines.

Een koper die via zijn pc 5Α in verbinding treedt met de céntrale 3 zal in die centrale 3 bekend moeten zijn. A buyer who enters into connection via his PC 5Α the central third will be known in the central third. Er kunnen alle mogelijke eenvoudige of gekompliceerde aanmeldings- en inlog-procedures worden gevolgd. There may be all kinds of simple or complicated application and log-in procedures. Dit facet kan per veiling anders worden gekozen en is niet essentieel voor de uitvinding. This aspect can be chosen differently by auction and is not essential to the invention. Ook kan eventueel bij de aanmelding ook de kredietwaardigheid van de koper worden geverifieerd. Also could possibly be verified at registration the creditworthiness of the buyer. Daarvoor zullen dan in de centrale 3 voorzieningen moeten zijn. For this will be in the main three features. Het is echter ook denkbaar dat de centrale 3 met een ander systeem 9 (bijvoorbeeld een bank) kommu-niceert alwaar de verifikaties worden uitgevoerd. However, it is also conceivable that the central 3 with a different system 9 (e.g., a bank) kommu-cating where the verifikaties be performed. Uiteindelijk moet de centrale 3 wel "weten" of de verbinding zoekende koper acceptabel is. In the end, the switch 3 has to "know" whether the connection-seeking copper is acceptable.

Zoals gezegd behoren tot de aanbodgegevens de volgende gegevens-elementen: produkt, hoeveelheid, minimum en maximum te kopen aantal per "verkoopronde" en minimumprijs. As mentioned among the supply data the following data elements: product, quantity, minimum and maximum buy a "buy round" and minimum. Daarnaast kunnen nog gegevens over pro-duktnaam, verpakking, historische prijzen, etc. worden meegegeven evenals tijden van beschikbaarheid, afleverplaatsen etc. Additionally data on pro-duktnaam, packaging, historical prices, etc. are given as well as times of availability, delivery locations etc.

De koper die verbinding krijgt met het centrale systeem 3 kan alle mogelijke informatie uit de aanbodgegevens (laten) destilleren. The buyer with the central system 3 will connect to distil all possible information from the data range (to). Voor de eenvoud van de beschrijving wordt er verder vanuit gegaan dat kopers uit de aanbodgegevens kunnen afleiden welke produkten in welke volgorde zullen worden verkocht. For simplicity of the description it is further assumed that buyers can derive from the selection data which products will be sold in what order. Tevens zal men uiteraard worden geïnformeerd op welk tijdstip het verkopen zal starten. Also, they will obviously be informed at any time will start selling.

Figuur 4 geeft een mogelijke werkwijze voor het verkopen van produkten weer. Figure 4 shows a possible method for selling products again. Na de start van het programma (stap 11) wacht het systeem op de aanbodgegevens van te koop aan te bieden produkten (stap 12). After the start of the program (step 11), the system waits for the supply of information to offer for sale of products (step 12). De aanbodgegevens bestaan bijvoorbeeld uit produktgegevens 12a, leverings-gegevens 12b en ordeningsgegevens 12c. For example, the range of data consists of data of product 12a, 12b, and data-supply ordering information 12c. Als deze aanbodgegevens met bijvoorbeeld de terminal 1 of de pc's 7± op afstand zijn ingevoerd, wacht het systeem op een startkommando (stap 13), dat bijvoorbeeld door de afslager eveneens met behulp van terminal 1 kan worden ingevoerd. If this range of data with, for example, the terminal 1 or the PCs ± 7 are introduced at a distance, the system waits for a start command (step 13), which for example may also be introduced with the aid of terminal 1, by the auctioneer. Na het startkommando verschijnen op het beeldscherm van de koper bijvoorbeeld de volgende gegevens: * produkt (-nr, -naam); After the start command will appear on the buyer's screen as the following: * Product (-No, name); * beschikbare hoeveelheid * minimum te kopen (zo daarvan sprake is); * * Quantity available to purchase minimum (if it exists); * maximum te kopen (zo daarvan sprake is); * Buying up (as it there); * minimum prijs (zo daarvan sprake is); * Minimum price (if it exists); * optioneel: een indikatie van de prijs van de vorige keer dat het produkt werd verkocht; * Optional: an indication of the price of the last time the product was sold; * optioneel: krediet-ruimte; * Optional: credit space;

Essentieel voor de verkoopwijze is, dat de koper gedurende een bepaalde tijd (de zgn. biedtijd) vanaf het startkommando in de gelegenheid wordt gesteld een bod uit te brengen (stap 14). is essential for selling a way that the buyer is made for a certain time (the so-called. bid time) from the start command the opportunity to make an offer (step 14). Een bod bestaat uit een bedrag en uit een koop-hoeveelheid. A bid consists of an amount and a purchase quantity. Het is ook denkbaar dat een koper meerdere biedingen doet op één produkt waarbij het biedbedrag afhankelijk wordt gesteld van de te kopen hoeveelheid. It is also conceivable that a buyer makes a plurality of bids for a single product, wherein the bid amount is made dependent on the amount of purchase.

Voorbeeld: de koper wil wel fl 2,— voor een eenheid tomaten betalen en voor dat bedrag 140 dozen (een pallet) afnemen. For example, the buyer wants to fl 2, - pay for a unit of tomatoes, and to decrease for that amount of boxes 140 (a pallet). Daarnaast zou dezelfde koper ook wel ineens vijf pallets willen kopen in plaats van een enkele, maar dan slechts fl 1,80 willen betalen. In addition, the same buyer would also like to buy five pallets at once instead of one, but only want to pay 1.80 fl. Duidelijk zal zijn dat het aantal biedingen weer niet beperkt zou hoeven worden tot twee. It will be appreciated that the number of bids would not need to be reduced again to two.

Voor de eenvoud van de beschrijving wordt ervan uitgegaan dat kopers slechts een bieding kunnen uitbrengen. is estimated for the simplicity of description, assumed that buyers can cast only a bid.

De centrale zou gedurende de biedtijd gegevens over de ontvangen biedingen kunnen sturen naar de kopers (stap 15). The plant could send information about the bids received during the bid period for the buyer (step 15). Omwille van de prijsvorming is het aantrekkelijk dat de centrale naar alle kopers de hoogste tot dat moment ontvangen biedprijs stuurt. Because the price is attractive that central to all buyers send the highest bid received so far. Het zal duidelijk zijn, dat stap 15 optioneel is en eventueel kan worden weggelaten. It will be appreciated that step 15 is optional and may be omitted optionally. Kopers die een lager bod hebben uitgebracht zullen door de informatie over het hoogste bod wellicht worden verleid hun eerder uitgebrachte bod te herzien en een nieuw bod te doen en te versturen naar de centrale 3. Op het beeldscherm van de koper wordt het verstrijken van de biedtijd kontinu gevisualiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een naar nul teruglopende klok. Buyers who have cast will probably be tempted by the information about the highest bid a lower bid to revise their previously released bid and make a new bid and send it to the central 3. The buyer's screen is the expiration of the bid time continuously visualized, for example, in the form of a return to zero-running clock.

Zodra de biedtijd voorbij is (stap 15) wordt in de centrale 3 vastgesteld welk bod of welke biedingen als kopen (kooptransakties) worden aangemerkt (stap 17). Once the bidding period is over (step 15) is set in the central third which bid or bids that when buying (buy transactions) are classified (step 17). De kriteria die de centrale 3 hanteert voor het vaststellen van de kooptransakties kunnen velerlei zijn. The criteria used by the exchange 3 can be manifold for the determination of the purchase transactions. Deze zullen echter voor de start van het verkopen in de centrale 3 bekend moeten zijn evenals uiteraard bij de potentiële kopers. These will be known before the start of sales in the central third and of course the potential buyers. Indien een veiling met verschillende kriteria werkt moeten deze uiteraard voor het veilen naar de kopers-pc's 5i zijn gestuurd (dan wel tijdig, bijvoorbeeld schriftelijk, zijn kenbaar gemaakt). If an auction with different criteria does this must of course be sent to the auction to buyers PCs 5i (or time, for example writing, expressed).

Bijvoorbeeld komen de eerste drie hoogste biedingprijzen in aanmerking voor kooptransakties. For example, the first three highest bid prices considered for purchase transactions.

Nadat de biedtijd voorbij is bepaalt de centrale de drie voor transakties in aanmerking komende biedingen. Once the bidding is over time defines the central of the three transactions qualifying bids. De kombinatie van het hoogste bod en bij gelijke biedingen het eerst ontvangen bod wordt het eer- ste verwerkt. The combination of the highest bid, and the first received bids at the same auction is processed it EEA th. In het geval dat voor het honoreren van het tweede en/of derde bod niet meer genoeg produkten voorhanden zijn zal de rest worden toegewezen. In the event that no longer be enough product available to be allocated, the remainder for the activation of the second and / or third bid. De centrale 3 stuurt naar de kopers-pc's 5^ uiteraard gegevens omtrent de transaktie die voor de betreffende koper is "geregistreerd" (stap 18). The exchange 3 sends to buyers PCs 5 ^ course data for the transaction which is relevant for the buyer "registered" (step 18).

Het is denkbaar dat de drie biedingen niet de totale hoeveelheid vón het aangeboden produkt omvatten. It is conceivable that the three bids are not von comprise the total amount of the offered product. Zijn er nog resterende produkten voorhanden (stap 19), dan keert het programma terug naar stap 13, waarin het wacht op een nieuw startkommando van bijvoorbeeld de afslager. There exist remaining products (step 19), then the program returns to step 13, where it waits for a new start command, for example, the auctioneer. In dit geval zal de centrale 3 gegevens omtrent de nog beschikbare hoeveelheid naar de kopers sturen. In this case, send the central third data on the quantity still available to buyers. Vervolgens start een nieuwe biedronde waarin de kopers weer gedurende bijvoorbeeld dezelfde biedtijd een bod kunnen uitbrengen. Then start a new bidding round in which buyers again for example, the same time may offer a bid. Ook nu zal de centrale 3 weer gegevens kunnen distribueren over het hoogste bod. will now also distribute the data center 3 again over the highest bid. Op grond daarvan zal de koper wellicht weer zijn bod bijstellen. On this basis, the buyer is likely to again revise its bid.

Kortom, er vindt een herhaling van biedronden plaats totdat het betreffende produkt is verkocht. In short, there finds a recurrence of bidding rounds place until the product in question is sold. Stelt het systeem vast dat de gehele partij produkten is verkocht (stap 19), dan verstuurt het een daarmee overeenkomend bericht aan alle kopers (stap 20). Sets the system determines that the whole of the batch of products is sold (step 19), then it sends a corresponding message to all buyers (step 20). Daarna kan de gehele procedure opnieuw worden gestart en kan de centrale gegevens versturen over het volgende produkt dat wordt verkocht. Thereafter, the entire procedure can be started again, and can be sent to the central data on the next product to be sold. Eea verloopt steeds volgens dezelfde procedure. Eea, the process is according to the same procedure.

In het voorgaande is ook sprake van "de eerste ontvangen biedingen". In the above, also refers to "the first received bids". Het is waarschijnlijk dat het verzenden van biedingen door kopers op afstand langer duurt dan kopers die op de veiling zijn. It is likely that the transmission of bids by buyers remote takes longer than buyers who are on the auction. Het is zelfs zo dat de transmissietijden van verschillende kopers op afstand zullen verschillen. Indeed, the transmission times of various buyers will vary by distance. Dit betekent dat kopers met de langste transmissietijd in feite genoodzaakt zijn hun biedingen eerder te doen dan andere kopers. This means that buyers with the longest transmission time are in fact forced to do their bidding rather than other buyers. Uiteraard speelt dit alleen een rol bij gelijke biedbedragen. Obviously, this only plays a role in the same bid amount. Teneinde de oneerlijkheid die wordt veroorzaakt door de verschillende transmis-sietijden te elimineren is het volgende denkbaar. To the unfairness caused by eliminating the different transmis-sietijden the following is conceivable.

Bij de start van een biedronde stuurt de centrale een bepaald bericht naar de koperssystemen dat onder meer een referentietijdstip omvat. At the start of a bidding round sends the central a particular message to the buyer system which includes a reference time. De koperssystemen 5± meten nu elk voor zich de tijd die verloopt tussen het tijdstip waarop dat bericht werd ontvangen en het referentieti jdstip waarop de bieding wordt verzonden. The copper systems 5 ± now measure each take the time that elapses between the time at which the message was received, and the referentieti jdstip which the bid is being sent. Dit tijdverschil met elke bieding meegezonden. This difference sent with each bid. De centrale 3 kan dit tijdverschil hanteren om vast te stellen welke koper eerder de hoogste bieding heeft gedaan. Central 3 can use this difference to determine the buyer previously made the highest bid. Met moderne personal computers kunnen tijdverschillen in duizendste van sekon-den worden "gemeten". With modern personal computers are time differences in thousandths of sekon-den "measured". In het geval dat twee biedingen exact gelijk zijn kan de centrale 3 op basis van een soort elektronische dobbelsteen een eerste, tweede etc. bieder aanwijzen. In the event that two bids are exactly the same as the switch 3 on the basis of a sort of electronic die can designate a first, second, etc. bidder.

De centrale 3 ontvangt alle biedingen en kan deze tijdens de bied-tijd al ordenen op basis van het biedbedrag. Central 3 receives all bids and can organize all this during the bidding time based on the bid amount. Daarbij moet worden vermeden dat ook biedingen met een laag bedrag worden weggegooid, omdat kopers die weliswaar een hoog bod hebben gedaan hun bieding tijdens de biedtijd nog altijd kunnen verlagen. It must be avoided that bids be thrown with a low price, because buyers who admittedly did still lowering their bid during the bidding time a high bid.

Als wordt gewerkt met minimum prijzen en/of met minimum en maximum af te nemen hoeveelheden per bieding zullen in het koperssysteem voorzieningen moeten zijn ingebouwd waardoor uitsluitend die biedingen worden verzonden die alszodanig binnen die normen vallen. When working with minimum prices and / or minimum and maximum quantities to be considered an offer will have to be built into the copper system features off allowing only those bids which are transmitted as such fall within those standards. Uiteraard kan de centrale voor de veiligheid ook nog eens elke bieding kontroleren op de verkoopkriteria die gelden. Of course, the center for safety can also check to any further bid on the verkoopkriteria valid. Voorkomen moet echter worden dat een koper zou menen een bod te hebben uitgebracht dat uiteindelijk niet wordt geaccepteerd omdat het niet voldoet aan de verkoopkriteria. however need to prevent a buyer would consider a bid to cast ultimately not accepted because it does not meet the verkoopkriteria.

Figuur 5 geeft een stroomdiagram van een gebruikersprogramma, dat samenwerkt met het in figuur 4 getoonde systeemprogramma. Figure 5 shows a flow diagram of a user program, which interacts with the system program illustrated in Figure 4. Na de start van het gebruikersprogramma (stap 30) wacht dit op de aanvoer van aan-bodgegevens omtrent een te verkopen produkt (stap 31). After the start of the user program (step 30) waits for the supply of on-bodgegevens about to sell product (step 31). Zijn de aanbodge-gevens ontvangen dan worden deze op geschikte weergeefmiddelen, bijvoorbeeld een beeldbuis, weergegeven (stap 32). His-aanbodge the data received then these are by suitable display means, for example a display tube, is displayed (step 32). Dan wacht het gebruikersprogramma op een signaal uit de centrale 3, waaruit blijkt dat de biedtijd is begonnen (stap 33). Then, the user program is waiting for a signal from the center 3, which shows that the bid time has started (step 33). Is de biedtijd begonnen, dan kan elke koper een of meer biedingen doen of reeds gedane biedingen muteren (stap 35). Is the offer period began, each buyer can do one or more bids or mutate already made bids (step 35). Met stap 34 wordt het wachten op biedgegevens aangeduid (gegevens met betrekking tot dan toe gedane hoogste biedingen), terwijl stap 35 verwijst naar het verzenden van de biedingen of de mutaties. In step 34, the wait indicated on bid data (information relating to then made highest bids), while step 35 refers to the transmission of the auction or the mutations.

In stap 37 vraagt het gebruikersprogramma zich af of de biedtijd is verstreken. In step 37 the user program asks whether the bid time has expired. Zo niet, dan doorloopt het programma de stappen 34, 35, 36 opnieuw. If not, then the program goes through the steps 34, 35, 36 again. Zo ja, dan gaat het programma voort met stap 38, waarin informatie wordt ontvangen met betrekking tot de door de centrale 3 toegekende kooptransacties en de eventuele "restgegevens". If so, then the program continues with step 38, which information is received regarding the three central conferred sale transactions and any "residual data". In stap 39 worden deze gegevens op bijvoorbeeld een beeldscherm weergegeven. In step 39, these data, for example, be displayed on a display screen. Wordt een "einde"-bericht ontvangen (stap 40) dan wordt het gebruikersprogramma beëindigd (stap 41). Is received an "end" message (step 40), then the user program is terminated (step 41). Zo niet, dan keert het terug naar stap 31, waar het wacht op nieuwe aanbodgegevens. If not, it returns to step 31, where it waits for new data offerings.

In figuur 1 is de situatie weergegeven dat de verkoop van produkten plaatsvindt via slechts een veiling. In figure 1 the situation is shown that the sale of the products takes place through only one auction. Hieronder zal worden uiteengezet hoe het systeem technisch kan worden uitgebreid, zodat meerdere veilingen gelijktijdig produkten kunnen aanbieden. Below will be explained put how the system can be upgraded technically so that multiple auctions can offer same products. Deze situatie is in figuren 2 en 3 getoond. This situation is shown in Figures 2 and 3. In die situatie kunnen de lokale centrales 6± van de veilingen zijn verbonden met een overkoepelende centrale 3. De lokale centrales 6A sturen hun respektievelijke aanbodgegevens via kanalen 4 naar een overkoepelende (.bijvoorbeeld landelijke) centrale 3. Kopers melden zich aan bij de centrales 6i van de lokale veilingen -via pc's 5i;). In that situation, the local exchanges 6 ± of the auctions may be connected to a higher-level central 3. The local exchanges 6A send their respective range of data over the channel 4 to a higher-level (.For example, nationwide) center 3. Buyers log on to the plants 6i local auctions -by PCs 5i;). Als overkoepelende centrale kan een van de lokale centrales 6± worden ingericht. If higher-level central one of the local exchanges 6 may ± be decorated.

De lokale centrales 6± kunnen wederom de verifikaties uitvoeren die bij het aanmelden door kopers aan de orde zijn. The local exchanges 6 ± may again perform the verifikaties which are the order when logging by buyers. In figuur 3 is de situatie weergegeven dat de overkoepelende centrale 3 een direkte verbinding heeft met een instantie 9 (bijvoorbeeld een of meer banken), die informatie kan verstrekken omtrent de kredietwaardigheid van potentiële kopers. Figure 3 shows the situation in which the overall center 3 has a direct connection with a body 9 (for example, one or more banks), which can provide information about the creditworthiness of potential buyers. Een dergelijke kontrole kan, zoals gezegd, ook lokaal plaatsvinden via een verbinding tussen de lokale centrales 6^^ en een of meer van dergelijke instanties. Such a control may, as stated, also be effected locally by means of a connection between the local exchanges 6 ^^, and one or more such bodies.

De overkoepelende centrale 3 stuurt alle aanbodgegevens naar de gekoppelde lokale centrales 6± die op hun beurt de gegevens weer naar pc's 5±3 van de kopers sturen, The overall exchange 3 sends all supply data to the associated local exchanges 6 ± which in turn send data to PCs 5 ± 3 buyers

De kopers krijgen nu op hun beeldscherm van de pc's 5id die gegevens te zien geordend naar veiling. The buyers now get their screen PCs 5id that information to see ordered by auction. Als de biedtijd ingaat kunnen de kopers biedingen doen per veiling. If the bid time entering can do the buyer bids per auction. De biedingen worden vanuit de kopers-pc 5i;J naar de lokale centrales 6± gestuurd die de biedingen op hun beurt weer doorsturen naar de overkoepelende centrale 3. Als de biedtijd is verstreken bepaalt de overkoepelende centrale 3 voor alle veilingen de transakties en stuurt deze vervolgens door naar de relevante lokale centrales 6X. The bids from buyers PC 5i, J to the local exchanges 6 ± sent to the bidding in turn send back to the higher center 3. If the bid time has elapsed defines the overarching central third of all sales of the transactions and sends them then to the relevant local exchanges 6X. Deze sturen op hun beurt weer de noodzakelijke gegevens door naar hun kopers. This in turn send the necessary details to their buyers. De overkoepelende centrale 3 berekent per veiling de rest-hoeveelheden en distribueert die via de lokale centrales naar de kopers. The overarching central three computes an auction the remaining quantities and distribute via the local exchange to the buyers. Er kan nu een nieuwe ronde beginnen. There is now a new lap.

Met het gebruik van de overkoepelende centrale 3 is het mogelijk om veilingen op regionale of landelijke schaal gelijktijdig te laten werken. With the use of the higher-level exchange 3, it is possible to auctions on a regional or national level to operate simultaneously. Net als bij de lokale situatie kan ook bij de overkoepelende variant met het gelijktijdig verkopen van meerdere produkten worden gewerkt. As with the local situation can also work with the overarching variant selling multiple products simultaneously. Het zal duidelijk zijn dat het systeem geweldige verbeteringen mbt de veiltijden realiseert. It will be appreciated that the system achieves great improvements regarding the auction times.

Een variant van het vorenstaande is het volgende: A variant of the above is as follows:

Een bepaald samenwerkingsverband (cluster) van veilingen zou bij het vaststellen van de kooptransakties kunnen afspreken dat niet (bijvoorbeeld) de hoogste/eerste drie biedingen per veiling worden gehanteerd, maar (bijvoorbeeld) de hoogste/eerste drie biedingen over het totaal van de veilingen die aan de samenwerking deelnemen. A determined partnership (cluster) auction could agree in determining the sale transactions which do not (for example) are applied to the top / first three bids per auction, but (for example) the highest / first three bids on the total auctions part in the cooperation. Dat betekent dat bij een samenwerking van bijvoorbeeld vier veilingen dus geen twaalf kopen per biedronde worden toegekend maar slechts drie. This means that when a partnership for example, four auctions so do not buy a twelve awarded bidding round but only three. Die drie kopen kunnen verdeeld liggen over de veilingen van het cluster. Those three can purchase spread over the auction of the cluster.

Dit is vergelijkbaar met het televeilen van vandaag de dag. This is similar to the remote auction today. Verschil is dat meer kopen per ronde kunnen worden toegekend. The difference is that more buying could be awarded per round. Wordt - net als bij televeilen - slechts een koop per ronde toegewezen, dan nog zal de totale veiltijd korter zijn dan bij televeilen doordat er geen tijdverlies speelt bij het overleg tussen inkopers/kommissionairs op de veiling en hun opdrachtgevers. Is - as with telephoto auction - allocated only one sale per round, then the total auction time will be shorter than at telephoto auction because there is no loss of time playing in the consultations between buyers / kommissionairs at auction and their clients.

In het vorenstaande is een facet van het veilen zoals dat heden gebeurt niet aan de orde geweest te weten het zogenaamde kopen op sub-nummer. In the above, an aspect of the auction as it happens far not been discussed namely the so-called purchase sub-number. Hiermee wordt het volgende bedoeld: een koper/kommissionair die voor meerdere opdrachtgevers koopt krijgt bij het veilen, zoals dat nu bij groente- en fruitveilingen gebeurt, de mogelijkheid aan de veilingmeester aantallen op te geven die hij per opdrachtgever wil kopen. This will mean the following: a copper / kommissionair which will buy at auction several clients, as is the case with fruit and vegetable auctions, the possibility to notify the auctioneer numbers he wants to purchase per customer. In plaats van de naam van de opdrachtgever wordt dan een zgn. subnummer genoemd. Instead of the name of the client is known as a so-called. Sub number. De veilingmeester geeft samen met het gewenste aantal het subnummer in. The auctioneer gives, together with the desired number in the subnumber. Het computersysteem van de veilingklok weet op basis van de zgn subnummer-tabel aan wie de kopen moeten worden toegekend. The computer system of the auction clock knows based on the so-called sub-number table to which the purchase will be awarded.

Ook het hier beschreven systeem kan mogelijkheden bieden om te kopen op subnummer. The system described here may provide opportunities to buy sub number. Daartoe moet de koper niet alleen de biedprijs en het biedaantal opgeven maar ook een subnummer. For this purpose the buyer must not only specify the offer price and the bid number, but also a sub number. De koper kan in een biedronde verschillende biedingen met verschillende "subnummers" opsturen, muteren etc. In principe verandert het gebruik van subnummers niets. The copper may be in a bidding round several bids with different "sub numbers" send, mutate, etc. In principle, the use of sub-numbers does not change. Ook bij het gelijktijdig veilen van meerdere veilingen blijven de vereiste faciliteiten voor het kunnen kopen op subnummers werken. Also with simultaneous auction of several auctions remain the required facilities to buy work at sub-numbers.

Claims (14)

1. Werkwijze voor geautomatiseerde verkoop van tenminste een pro-dukt via bijvoorbeeld een veiling gekenmerkt door tenminste de volgende stappen: a. het meedelen van aanbodgegevens met betrekking tot het produkt aan * een centrale (3); 1. A method for automated vending of at least one product through, for example, an auction is characterized by at least the following steps: a the transmission of selection information relating to the product by • a central unit (3). b. b. het starten van een biedperiode, waarin een of meer kopers tenminste een bod op het produkt kunnen doen; starting a bidding period, in which one or more buyers, at least be able to bid on the product; c. c. het beëindigen van de biedperiode na een vooraf vastgestelde tijdsduur; the end of the offer period after a predetermined time; d. d. het vaststellen van een of meer geldige transakties met betrekking tot de verkoop van het produkten; the determination of one or more valid transactions relating to the sale of the products; e. e. het vaststellen of er na deze geldige transakties nog een rest van het produkt over blijft en zo ja, het herhalen van de stappen b. determining whether there is, after these valid transactions still a remainder of the product remains, and if so, repeating the steps b. tot en met e. to e. voor deze rest van het produkt; for the remainder of the product; f. f. het beëindigen van de verkoop indien het produkt geheel is uitverkocht . the end of the sale, where the product is sold out.
2. Werkwijze volgens conclusie 1 met het kenmerk, dat tijdens stap b. 2. A method as claimed in claim 1, characterized in that during step b. de centrale (3) informatie verstuurt aan alle kopers omtrent het tot dan toe hoogste gedane bod. the center (3) sends information to all buyers on the hitherto highest bid made.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2 met het kenmerk, dat tijdens stap b. 3. A method according to claim 1 or 2, characterized in that during step b. elke koper de mogelijkheid heeft om een eerder gedaan bod tijdens de biedperiode te veranderen of terug te trekken. every buyer has the ability to change a prior bid during the bid period or withdraw.
4. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk, dat tegelijkertijd op meer dan één produkt een bod kan worden gedaan. 4. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that at the same time can be done on more than one product in a bid.
5. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk, dat op het produkt meer dan één bod kan worden gedaan, waarbij elk bod een karakteristieke kombinatie van een prijs en een bijbehorende hoeveelheid omvat. 5. A method according to any one of the preceding claims, characterized in, that can be done more than one bid for the product, wherein each bid includes a characteristic combination of a price and an associated quantity.
6. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk, dat slechts tussen een vooraf vastgestelde minimum en maximum prijs kan worden geboden. 6. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that only between a predetermined minimum and maximum value can be provided.
7. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk, dat per bod slechts een aantal produkten tussen een vooraf bepaalde minimale en een maximale waarde kan worden gekocht. 7. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that for each bid only a certain number of products between a predetermined minimum and can be purchased a maximum value.
8. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk, dat tijdens stap d. 8. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that during step d. voorafgaand aan het vaststellen van geldige transakties de kredietwaardigheid van kopers wordt gekontroleerd. prior to the adoption of valid transactions is checked the creditworthiness of buyers.
9. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk, dat het toekennen van geldige transakties in stap d. 9. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the assignment of valid transactions in step d. plaatsvindt voor in een of meer clusters gegroepeerde veilingen, welke veilingen alle op afstand door de centrale (3) worden bestuurd. takes place for grouped auctions, which auctions all be remotely controlled by the central unit (3) in one or more clusters.
10. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk, dat kopers onder een subnummer biedingen doen. 10. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that buyers under a sub-number make bids.
11. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk, dat bij het vaststellen van geldige transakties in stap d. 11. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that in the determination of valid transactions in step d. een korrektie plaatsvindt voor de transmissietijd van een bieding tussen het moment waarop de bieding plaatsvindt en het moment dat de bieding de centrale (3) bereikt. a correction is made for the transmission time of a bidding between the time at which the auction is carried out and the time when the bid reaches the control center (3).
12. Systeem voor het verkopen van tenminste één produkt van tenminste één veiling met het kenmerk, dat het systeem tenminste omvat: een centrale (3); 12. A system for selling at least one product of at least one auction, characterized in that the system comprises at least: a central unit (3); middelen (1, 7±) voor het invoeren van aanbodgegevens met betrekking tot het produkt in de centrale (3); means (1, 7 ±) for entering selection data relating to the product in the center (3); middelen (5^; 513) voor het doen van tenminste één bod op het produkt, welke middelen tenminste via kommunikatiekanalen (4) met de centrale (3) zijn gekoppeld. means (5 ^; 513) for doing at least one bid for the product, said means at least via kommunikatiekanalen (4) are coupled to the control center (3).
13. Systeem volgens conclusie 12 met het kenmerk, dat de centrale (3) op een centrale veiling is geplaatst en dat de centrale (3) via kommunikatiekanalen (4) is gekoppeld met zich op afzonderlijk, met elkaar samenwerkende veilingen bevindende lokale centrales (6^), waarbij ieder van deze lokale centrales (6A) is verbonden met een eigen groep van biedmiddelen (513), alsmede met middelen (1±) voor het lokaal invoeren van aanbodgegevens. 13. A system as claimed in claim 12, characterized in that the central unit (3) is disposed on a central auction, and that the central unit (3) via kommunikatiekanalen (4) is coupled to itself in a separate, local exchanges standing cooperating with each other auctions (6 ^), wherein each of said local exchanges (6A) is connected to its own group of bidding means (513), as well as means (± 1) for locally inputting selection data.
14. Systeem volgens conclusie 12 of 13 met het kenmerk, dat de centrale (3) en/of de lokale centrales (6±) zijn verbonden met een of meer instanties (9) voor het kontroleren van de kredietwaardigheid van de kopers. 14. A system according to claim 12 or 13, characterized in that the central (3) and / or the local exchanges (± 6) are connected to one or more bodies (9) for checking the credit worthiness of buyers.
NL9300266A 1993-02-10 1993-02-10 Automated sales system. NL9300266A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300266 1993-02-10
NL9300266A NL9300266A (en) 1993-02-10 1993-02-10 Automated sales system.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9300266A NL9300266A (en) 1993-02-10 1993-02-10 Automated sales system.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9300266A true NL9300266A (en) 1994-09-01

Family

ID=19862055

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9300266A NL9300266A (en) 1993-02-10 1993-02-10 Automated sales system.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9300266A (en)

Cited By (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997037315A1 (en) * 1996-03-29 1997-10-09 Onsale, Inc. Method and system for processing and transmitting electronic auction information
US5835896A (en) * 1996-03-29 1998-11-10 Onsale, Inc. Method and system for processing and transmitting electronic auction information
WO1999063461A1 (en) * 1998-05-29 1999-12-09 David Lionel Dinwoodie Interactive remote auction bidding system
US6085176A (en) * 1995-04-26 2000-07-04 Mercexchange, Llc Method and apparatus for using search agents to search plurality of markets for items
US6226750B1 (en) 1998-01-20 2001-05-01 Proact Technologies Corp. Secure session tracking method and system for client-server environment
US6243691B1 (en) * 1996-03-29 2001-06-05 Onsale, Inc. Method and system for processing and transmitting electronic auction information
US6385642B1 (en) 1998-11-03 2002-05-07 Youdecide.Com, Inc. Internet web server cache storage and session management system
US6415320B1 (en) 1998-10-23 2002-07-02 Ebay Inc. Information presentation and management in an online trading environment
US6466917B1 (en) 1999-12-03 2002-10-15 Ebay Inc. Method and apparatus for verifying the identity of a participant within an on-line auction environment
US6523037B1 (en) 2000-09-22 2003-02-18 Ebay Inc, Method and system for communicating selected search results between first and second entities over a network
US6748422B2 (en) 2000-10-19 2004-06-08 Ebay Inc. System and method to control sending of unsolicited communications relating to a plurality of listings in a network-based commerce facility
US6944599B1 (en) 2000-09-13 2005-09-13 Ebay Inc. Monitoring and automatic notification of irregular activity in a network-based transaction facility
US7069243B2 (en) 1998-05-29 2006-06-27 Dinwoodie David L Interactive remote auction bidding system
US7149718B1 (en) 1999-12-21 2006-12-12 Ebay Inc. Method and system for the creation and communication of notes concerning an auction participant or item within a network-based auction facility
US7162446B1 (en) 1998-12-08 2007-01-09 Ebay Inc. Integrated auction
US7299206B2 (en) 2000-11-30 2007-11-20 Ebay Inc. Method and system to implement seller authorized buying privileges within a network-based shopping facility
US7305469B2 (en) 2001-12-18 2007-12-04 Ebay Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US7310733B1 (en) 2001-01-29 2007-12-18 Ebay Inc. Method and system for maintaining login preference information of users in a network-based transaction facility
US7340429B2 (en) 2000-10-23 2008-03-04 Ebay Inc. Method and system to enable a fixed price purchase within a online auction environment
US7409361B2 (en) 2003-12-08 2008-08-05 Bid Catcher L.P. Auction system for remote bidding and method
US7428501B2 (en) 2003-12-08 2008-09-23 Bidcatcher, L.P. Auction system for remote bidding and method
US7523114B2 (en) 2000-04-24 2009-04-21 Ebay Inc. Method and system for categorizing items in both actual and virtual categories
US7650307B2 (en) 2005-06-28 2010-01-19 Ebay Inc. Method and system to enable a fixed price purchase within a multi-unit online auction environment
US7660740B2 (en) 2000-10-16 2010-02-09 Ebay Inc. Method and system for listing items globally and regionally, and customized listing according to currency or shipping area
US20100049622A1 (en) * 2002-12-31 2010-02-25 Brian Alan Grove Introducing a fixed-price transaction mechanism in conjunction with an auction transaction mechanism
US7673229B1 (en) 2000-06-07 2010-03-02 Ebay Inc. Apparatus and method for generating sub-codes to a turbo-encoder
US7702540B1 (en) 1995-04-26 2010-04-20 Ebay Inc. Computer-implement method and system for conducting auctions on the internet
US7752266B2 (en) 2001-10-11 2010-07-06 Ebay Inc. System and method to facilitate translation of communications between entities over a network
US7774276B1 (en) 2000-11-20 2010-08-10 Ebay Inc. Method and system for dealing with non-paying bidders related to network-based transactions
US7783555B2 (en) 2003-12-11 2010-08-24 Ebay Inc. Auction with interest rate bidding
US7797222B2 (en) 1999-12-08 2010-09-14 Ebay Inc. Method and apparatus for holding an online live auction to combine features of both the Internet and traditional, real world auctions
US7831482B2 (en) 1999-12-03 2010-11-09 Ebay Inc. Method and apparatus for facilitating user registration in an on-line auction environment
US7877278B1 (en) 2000-05-30 2011-01-25 Ebay Inc. Method and system for reporting fraud and claiming insurance related to network-based transactions
US7890375B2 (en) 2001-07-31 2011-02-15 Half.Com, Inc. Method and system to facilitate pre-ordering via an electronic commerce facility, and to automatically facilitate satisfying of a pre-order upon listing of an appropriate offer via the electronic commerce facility
US7895082B2 (en) 2002-06-10 2011-02-22 Ebay Inc. Method and system for scheduling transaction listings at a network-based transaction facility
US7904346B2 (en) 2002-12-31 2011-03-08 Ebay Inc. Method and system to adjust a seller fixed price offer
US8055582B2 (en) 2003-06-26 2011-11-08 Paypal Inc. Multi currency exchanges between participants of a network-based transaction facility
US8078505B2 (en) 2002-06-10 2011-12-13 Ebay Inc. Method and system for automatically updating a seller application utilized in a network-based transaction facility
US8140510B2 (en) 2000-04-24 2012-03-20 Ebay Inc. System and method for handling item listings with generic attributes
US8260681B2 (en) 2004-04-12 2012-09-04 Ebay Inc. Method and system to detect outlying behavior in a network-based marketplace
US8290809B1 (en) 2000-02-14 2012-10-16 Ebay Inc. Determining a community rating for a user using feedback ratings of related users in an electronic environment
US8364602B2 (en) 2000-11-13 2013-01-29 Ebay, Inc. Automated cross-cultural conflict management
US8428996B2 (en) 2001-06-11 2013-04-23 Ebay Inc. Method and system automatically to support multiple transaction types, and to display seller-specific transactions of various transaction types in an integrated, commingled listing
US8527392B2 (en) 1998-12-08 2013-09-03 Ebay Inc. Method and apparatus for holding a two-stage live auction for on-site and on-line bidders
US8626651B2 (en) 2003-06-06 2014-01-07 Ebay Inc. Automatic restitution of transaction fees, punishment of non-paying bidders, and management of appeals
US8630938B2 (en) 2000-11-15 2014-01-14 Ebay Inc. Method and apparatus to detect fraudulent activities within a network-based auction facility
US8719041B2 (en) 2002-06-10 2014-05-06 Ebay Inc. Method and system for customizing a network-based transaction facility seller application
US8775398B2 (en) 2009-06-01 2014-07-08 Ebay Inc. Method and system for determining an order of presentation of search results
US8781940B2 (en) 2000-01-26 2014-07-15 Ebay Inc. Method and apparatus for facilitating user selection of a category item in a transaction
US8799218B2 (en) 2006-12-01 2014-08-05 Ebay Inc. Business channel synchronization
US9015585B2 (en) 2000-12-19 2015-04-21 Ebay Inc. Method and apparatus for providing predefined feedback
US9189568B2 (en) 2004-04-23 2015-11-17 Ebay Inc. Method and system to display and search in a language independent manner
US9614934B2 (en) 2000-02-29 2017-04-04 Paypal, Inc. Methods and systems for harvesting comments regarding users on a network-based facility
US9736269B2 (en) 2006-08-23 2017-08-15 Ebay Inc. Method and system for sharing metadata between interfaces

Cited By (142)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8392273B2 (en) 1995-04-26 2013-03-05 Ebay Inc. Marketplace payments
US8332279B2 (en) 1995-04-26 2012-12-11 Ebay Inc. Methods and systems for searching for goods and services
US7702540B1 (en) 1995-04-26 2010-04-20 Ebay Inc. Computer-implement method and system for conducting auctions on the internet
US6085176A (en) * 1995-04-26 2000-07-04 Mercexchange, Llc Method and apparatus for using search agents to search plurality of markets for items
US6202051B1 (en) 1995-04-26 2001-03-13 Merc Exchange Llc Facilitating internet commerce through internetworked auctions
US8355956B2 (en) 1995-04-26 2013-01-15 Ebay Inc. Marketing goods with bar codes
US7831477B2 (en) 1995-04-26 2010-11-09 Ebay Inc. Method for reposting a good for sale using a consignment node
US6266651B1 (en) 1995-04-26 2001-07-24 Mercexchange Llc (Va) Facilitating electronic commerce through two-tiered electronic markets and auctions
US7937312B1 (en) 1995-04-26 2011-05-03 Ebay Inc. Facilitating electronic commerce transactions through binding offers
US8332278B2 (en) 1995-04-26 2012-12-11 Ebay Inc. Method and system for retrieving information regarding an item posted for sale
US8341028B2 (en) 1995-04-26 2012-12-25 Ebay Inc. Methods and systems for searching for goods
US7970652B1 (en) 1995-04-26 2011-06-28 Ebay Inc. Apparatus and method for remote sellers to initiate auction instances at an auction facilitator system and receive or make payment for items bought and sold with the system by book entry accounting between participant accounts accessible to the system
US8352328B2 (en) 1995-04-26 2013-01-08 Ebay Inc. Methods and systems for searching for goods in a virtual marketplace
US7983977B2 (en) 1996-03-29 2011-07-19 Ebay Inc. Method and system for performing a progressive auction
US8386366B2 (en) 1996-03-29 2013-02-26 Ebay Inc. System and method for creating a customer account
US8374948B2 (en) 1996-03-29 2013-02-12 Ebay Inc. System and method for receiving a bid
US9189813B1 (en) 1996-03-29 2015-11-17 Ebay Inc. Method and system for updating information on a merchandise catalog page
US6243691B1 (en) * 1996-03-29 2001-06-05 Onsale, Inc. Method and system for processing and transmitting electronic auction information
US7870055B2 (en) 1996-03-29 2011-01-11 Ebay Inc. Method and system for providing simultaneous on-line auctions
US5835896A (en) * 1996-03-29 1998-11-10 Onsale, Inc. Method and system for processing and transmitting electronic auction information
US8666876B2 (en) 1996-03-29 2014-03-04 Ebay, Inc. System and method for creating a customer account
WO1997037315A1 (en) * 1996-03-29 1997-10-09 Onsale, Inc. Method and system for processing and transmitting electronic auction information
US6226750B1 (en) 1998-01-20 2001-05-01 Proact Technologies Corp. Secure session tracking method and system for client-server environment
US6496932B1 (en) 1998-01-20 2002-12-17 Proact Technologies, Corp. Secure session tracking method and system for client-server environment
US7069243B2 (en) 1998-05-29 2006-06-27 Dinwoodie David L Interactive remote auction bidding system
US7076460B2 (en) 1998-05-29 2006-07-11 Dinwoodie David L Interactive remote auction bidding system
WO1999063461A1 (en) * 1998-05-29 1999-12-09 David Lionel Dinwoodie Interactive remote auction bidding system
US6415320B1 (en) 1998-10-23 2002-07-02 Ebay Inc. Information presentation and management in an online trading environment
US7912925B2 (en) 1998-10-23 2011-03-22 Ebay Inc. Information presentation and management in an online trading environment
US8255478B2 (en) 1998-10-23 2012-08-28 Ebay Inc. Aggregation of reduced-sized images
US6732161B1 (en) 1998-10-23 2004-05-04 Ebay, Inc. Information presentation and management in an online trading environment
US7827075B2 (en) 1998-10-23 2010-11-02 Ebay Inc. Periodically reloading image in order to obtain any changes to the images
US6385642B1 (en) 1998-11-03 2002-05-07 Youdecide.Com, Inc. Internet web server cache storage and session management system
US7162446B1 (en) 1998-12-08 2007-01-09 Ebay Inc. Integrated auction
US8527392B2 (en) 1998-12-08 2013-09-03 Ebay Inc. Method and apparatus for holding a two-stage live auction for on-site and on-line bidders
US7831482B2 (en) 1999-12-03 2010-11-09 Ebay Inc. Method and apparatus for facilitating user registration in an on-line auction environment
US8078501B2 (en) 1999-12-03 2011-12-13 Ebay Inc. Method and apparatus for facilitating user registration in an on-line auction environment
US6466917B1 (en) 1999-12-03 2002-10-15 Ebay Inc. Method and apparatus for verifying the identity of a participant within an on-line auction environment
US7797222B2 (en) 1999-12-08 2010-09-14 Ebay Inc. Method and apparatus for holding an online live auction to combine features of both the Internet and traditional, real world auctions
US7840472B1 (en) 1999-12-08 2010-11-23 Ebay Inc. Method and apparatus for holding an online live auction to combine features of both the internet and traditional, real world auctions
US7149718B1 (en) 1999-12-21 2006-12-12 Ebay Inc. Method and system for the creation and communication of notes concerning an auction participant or item within a network-based auction facility
US7756776B2 (en) 1999-12-21 2010-07-13 Ebay Inc. Administrative notes in network-based commerce facility
US8050981B2 (en) 1999-12-21 2011-11-01 Ebay Inc Administrative notes in network-based commerce facility
US8781940B2 (en) 2000-01-26 2014-07-15 Ebay Inc. Method and apparatus for facilitating user selection of a category item in a transaction
US9058094B2 (en) 2000-01-26 2015-06-16 Ebay Inc. Method and apparatus for facilitating user selection of an item category in an online auction
US9477985B2 (en) 2000-01-26 2016-10-25 Ebay Inc. Method and apparatus for facilitating user selection of a category item in a transaction
US8635098B2 (en) 2000-02-14 2014-01-21 Ebay, Inc. Determining a community rating for a user using feedback ratings of related users in an electronic environment
US8290809B1 (en) 2000-02-14 2012-10-16 Ebay Inc. Determining a community rating for a user using feedback ratings of related users in an electronic environment
US9614934B2 (en) 2000-02-29 2017-04-04 Paypal, Inc. Methods and systems for harvesting comments regarding users on a network-based facility
US7523114B2 (en) 2000-04-24 2009-04-21 Ebay Inc. Method and system for categorizing items in both actual and virtual categories
US8140510B2 (en) 2000-04-24 2012-03-20 Ebay Inc. System and method for handling item listings with generic attributes
US7877278B1 (en) 2000-05-30 2011-01-25 Ebay Inc. Method and system for reporting fraud and claiming insurance related to network-based transactions
US8438050B2 (en) 2000-05-30 2013-05-07 Ebay Inc. Method and system for filing a complaint related to network-based transactions
US8209228B2 (en) 2000-05-30 2012-06-26 Ebay Inc. Method and system for reporting fraud and claiming compensation related to network-based transactions
US8335983B2 (en) 2000-06-07 2012-12-18 Ebay, Inc. Dynamic selection of images for web pages
US9477773B2 (en) 2000-06-07 2016-10-25 Ebay Inc. Automated selection of images for web pages
US9116868B2 (en) 2000-06-07 2015-08-25 Ebay, Inc. Automated selection of images for web pages
US7673229B1 (en) 2000-06-07 2010-03-02 Ebay Inc. Apparatus and method for generating sub-codes to a turbo-encoder
US8010406B2 (en) 2000-09-13 2011-08-30 Ebay Inc. System to monitor irregular activity
US7493281B2 (en) 2000-09-13 2009-02-17 Ebay Inc. Automatic notification of irregular activity
US7890383B2 (en) 2000-09-13 2011-02-15 Ebay Inc. System to monitor irregular activity
US6944599B1 (en) 2000-09-13 2005-09-13 Ebay Inc. Monitoring and automatic notification of irregular activity in a network-based transaction facility
US8078182B2 (en) 2000-09-22 2011-12-13 Ebay Inc. Method and system for communicating user interfaces between first and second users over a network
US6523037B1 (en) 2000-09-22 2003-02-18 Ebay Inc, Method and system for communicating selected search results between first and second entities over a network
US8150894B2 (en) 2000-09-22 2012-04-03 Ebay Inc. Method and system for communicating user interfaces between first and second users over a network
US9817552B2 (en) 2000-09-22 2017-11-14 Ebay Inc. Method and system for communicating user interfaces between first and second users over a network
US9008704B2 (en) 2000-09-22 2015-04-14 Ebay Inc. Method and system for communicating user interfaces between first and second users over a network
US7660740B2 (en) 2000-10-16 2010-02-09 Ebay Inc. Method and system for listing items globally and regionally, and customized listing according to currency or shipping area
US8732037B2 (en) 2000-10-16 2014-05-20 Ebay Inc. Method and system for providing a record
US8266016B2 (en) 2000-10-16 2012-09-11 Ebay Inc. Method and system for listing items globally and regionally, and customized listing according to currency or shipping area
US9294512B2 (en) 2000-10-19 2016-03-22 Ebay Inc. System and method for handling complaints about unsolicited communications
US7761518B2 (en) 2000-10-19 2010-07-20 Ebay Inc. System and method to control sending of unsolicited communications relating to a plurality of listings in a network-based system based on an identifier of the sender of the unsolicited communication
US6748422B2 (en) 2000-10-19 2004-06-08 Ebay Inc. System and method to control sending of unsolicited communications relating to a plurality of listings in a network-based commerce facility
US7340429B2 (en) 2000-10-23 2008-03-04 Ebay Inc. Method and system to enable a fixed price purchase within a online auction environment
US7870058B2 (en) 2000-10-23 2011-01-11 Ebay Inc. Dual purchase process within an online auction environment
US7873562B2 (en) 2000-10-23 2011-01-18 Ebay Inc. Methods and machine readable mediums to enable a fixed price purchase within an online auction environment
US8364602B2 (en) 2000-11-13 2013-01-29 Ebay, Inc. Automated cross-cultural conflict management
US8463714B1 (en) 2000-11-13 2013-06-11 Ebay Inc. Automated cross-cultural conflict management
US8630938B2 (en) 2000-11-15 2014-01-14 Ebay Inc. Method and apparatus to detect fraudulent activities within a network-based auction facility
US7774276B1 (en) 2000-11-20 2010-08-10 Ebay Inc. Method and system for dealing with non-paying bidders related to network-based transactions
US9367866B2 (en) 2000-11-30 2016-06-14 Ebay Inc. Method and system to automatically qualify a party to participate within a network-based commerce transaction
US9053504B2 (en) 2000-11-30 2015-06-09 Ebay Inc. Method and system to automatically qualify a party to participate within a network-based commerce transaction
US7299206B2 (en) 2000-11-30 2007-11-20 Ebay Inc. Method and system to implement seller authorized buying privileges within a network-based shopping facility
US10078857B2 (en) 2000-11-30 2018-09-18 Ebay Inc. Method and system to automatically qualify a party to participate within a network-based commerce transaction
US8140424B2 (en) 2000-11-30 2012-03-20 Ebay Inc. Method and system to implement seller authorized buying privileges within a network-based shopping facility
US9595056B2 (en) 2000-11-30 2017-03-14 Ebay Inc. Method and system to automatically qualify a party to participate within a network-based commerce transaction
US7966243B2 (en) 2000-11-30 2011-06-21 Ebay Inc. Method and system to automatically qualifying a party to participate in a network-based commerce transaction
US9256894B2 (en) 2000-12-19 2016-02-09 Ebay Inc. Method and apparatus for providing predefined feedback
US9852455B2 (en) 2000-12-19 2017-12-26 Ebay Inc. Method and apparatus for providing predefined feedback
US9015585B2 (en) 2000-12-19 2015-04-21 Ebay Inc. Method and apparatus for providing predefined feedback
US7310733B1 (en) 2001-01-29 2007-12-18 Ebay Inc. Method and system for maintaining login preference information of users in a network-based transaction facility
US7797548B2 (en) 2001-01-29 2010-09-14 Ebay Inc. Method and system for maintaining login preference information of users in a network-based transaction facility
US8291233B2 (en) 2001-01-29 2012-10-16 Ebay Inc. Method and system for maintaining login preference information of users in a network-based transaction facility
US8800016B2 (en) 2001-01-29 2014-08-05 Ebay Inc. Method and system for maintaining login preference information of users in a network-based transaction facility
US9400882B2 (en) 2001-01-29 2016-07-26 Ebay Inc. Method and system for maintaining login preference information of users in a network-based transaction facility
US8799114B2 (en) 2001-06-11 2014-08-05 Ebay Inc. Method and system automatically to support multiple transaction types, and to display seller-specific transactions of various transaction types in an integrated, commingled listing
US8428996B2 (en) 2001-06-11 2013-04-23 Ebay Inc. Method and system automatically to support multiple transaction types, and to display seller-specific transactions of various transaction types in an integrated, commingled listing
US7890375B2 (en) 2001-07-31 2011-02-15 Half.Com, Inc. Method and system to facilitate pre-ordering via an electronic commerce facility, and to automatically facilitate satisfying of a pre-order upon listing of an appropriate offer via the electronic commerce facility
US8732027B2 (en) 2001-07-31 2014-05-20 Ebay Inc. Method and system of facilitating a transaction
US7752266B2 (en) 2001-10-11 2010-07-06 Ebay Inc. System and method to facilitate translation of communications between entities over a network
US9514128B2 (en) 2001-10-11 2016-12-06 Ebay Inc. System and method to facilitate translation of communications between entities over a network
US8639829B2 (en) 2001-10-11 2014-01-28 Ebay Inc. System and method to facilitate translation of communications between entities over a network
US9626705B2 (en) 2001-12-18 2017-04-18 Paypal, Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US8108518B2 (en) 2001-12-18 2012-01-31 Ebay Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US9589289B2 (en) 2001-12-18 2017-03-07 Paypal, Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US7305469B2 (en) 2001-12-18 2007-12-04 Ebay Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US8239533B2 (en) 2001-12-18 2012-08-07 Ebay Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US8793375B2 (en) 2001-12-18 2014-07-29 Ebay Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US8918505B2 (en) 2001-12-18 2014-12-23 Ebay Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US9679323B2 (en) 2001-12-18 2017-06-13 Paypal, Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US9508094B2 (en) 2001-12-18 2016-11-29 Paypal, Inc. Prioritization of third party access to an online commerce site
US8255286B2 (en) 2002-06-10 2012-08-28 Ebay Inc. Publishing user submissions at a network-based facility
US7941348B2 (en) 2002-06-10 2011-05-10 Ebay Inc. Method and system for scheduling transaction listings at a network-based transaction facility
US7895082B2 (en) 2002-06-10 2011-02-22 Ebay Inc. Method and system for scheduling transaction listings at a network-based transaction facility
US8078505B2 (en) 2002-06-10 2011-12-13 Ebay Inc. Method and system for automatically updating a seller application utilized in a network-based transaction facility
US10062104B2 (en) 2002-06-10 2018-08-28 Ebay Inc. Customizing an application
US9092792B2 (en) 2002-06-10 2015-07-28 Ebay Inc. Customizing an application
US8442871B2 (en) 2002-06-10 2013-05-14 Ebay Inc. Publishing user submissions
US8719041B2 (en) 2002-06-10 2014-05-06 Ebay Inc. Method and system for customizing a network-based transaction facility seller application
US20100049622A1 (en) * 2002-12-31 2010-02-25 Brian Alan Grove Introducing a fixed-price transaction mechanism in conjunction with an auction transaction mechanism
US7904346B2 (en) 2002-12-31 2011-03-08 Ebay Inc. Method and system to adjust a seller fixed price offer
US8751326B2 (en) * 2002-12-31 2014-06-10 Ebay Inc. Introducing a fixed-price transaction mechanism in conjunction with an auction transaction mechanism
US9355422B2 (en) 2002-12-31 2016-05-31 Ebay Inc. Introducing a fixed-price transaction mechanism in conjunction with an auction transaction mechanism
US8626651B2 (en) 2003-06-06 2014-01-07 Ebay Inc. Automatic restitution of transaction fees, punishment of non-paying bidders, and management of appeals
US10002354B2 (en) 2003-06-26 2018-06-19 Paypal, Inc. Multi currency exchanges between participants
US8249990B2 (en) 2003-06-26 2012-08-21 Paypal Inc. Multi currency exchanges between participants of a networked-based transaction facility
US8055582B2 (en) 2003-06-26 2011-11-08 Paypal Inc. Multi currency exchanges between participants of a network-based transaction facility
US8712913B2 (en) 2003-06-26 2014-04-29 Ebay Inc. Multi currency exchanges between participants
US7409361B2 (en) 2003-12-08 2008-08-05 Bid Catcher L.P. Auction system for remote bidding and method
US7428501B2 (en) 2003-12-08 2008-09-23 Bidcatcher, L.P. Auction system for remote bidding and method
US8015103B2 (en) 2003-12-11 2011-09-06 Ebay Inc. Auction with interest rate bidding
US8433643B2 (en) 2003-12-11 2013-04-30 Ebay Inc. Auction with interest rate bidding
US7783555B2 (en) 2003-12-11 2010-08-24 Ebay Inc. Auction with interest rate bidding
US8260681B2 (en) 2004-04-12 2012-09-04 Ebay Inc. Method and system to detect outlying behavior in a network-based marketplace
US10068274B2 (en) 2004-04-23 2018-09-04 Ebay Inc. Method and system to display and search in a language independent manner
US9189568B2 (en) 2004-04-23 2015-11-17 Ebay Inc. Method and system to display and search in a language independent manner
US8463694B2 (en) 2005-06-28 2013-06-11 Ebay Inc. Method and system to enable a fixed price purchase within a multi-unit online auction environment
US7650307B2 (en) 2005-06-28 2010-01-19 Ebay Inc. Method and system to enable a fixed price purchase within a multi-unit online auction environment
US9736269B2 (en) 2006-08-23 2017-08-15 Ebay Inc. Method and system for sharing metadata between interfaces
US8799218B2 (en) 2006-12-01 2014-08-05 Ebay Inc. Business channel synchronization
US8775398B2 (en) 2009-06-01 2014-07-08 Ebay Inc. Method and system for determining an order of presentation of search results
US9779166B2 (en) 2009-06-01 2017-10-03 Ebay Inc. Method and system for determining an order of presentation of search results

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6493683B1 (en) Open commodites exchange
US8010417B2 (en) System and process for local acquisition of products priced online
US8032428B2 (en) Method and system for universal gift registry
US7433834B2 (en) Apparatus and method for facilitating transactions
JP5847383B2 (en) Price improvement protocol processor for automated
US8666876B2 (en) System and method for creating a customer account
US7062460B1 (en) On-line auction method and system facilitating the sale of multiple product units at prices varying with volume
US20040044610A1 (en) Automated auction protocol processor
US6606608B1 (en) Method and system for providing a discount at an auction
US20080071672A1 (en) Method and apparatus for configurably adjusting a bid in an online auction
US7792713B1 (en) Method and system for disguised price bidding in online auctions
US7130815B1 (en) Method and system for conducting reserve request reverse auctions for electronic commerce
US6012045A (en) Computer-based electronic bid, auction and sale system, and a system to teach new/non-registered customers how bidding, auction purchasing works
EP1345138A1 (en) Electronic shopping mall
US7475036B2 (en) Computer web-based auction platform
US20030093355A1 (en) Method, system and computer site for conducting an online auction
CA2629281C (en) Method and system for processing and transmitting electronic auction information
Mohammed et al. Internet marketing
US20010047308A1 (en) Concurrent dynamic pricing marketing and selling system
US6584451B1 (en) Facilitator for aggregating buyer power in an on-line market system
US20020165771A1 (en) Method and apparatus for establishing prices for a plurality of products
US6671674B1 (en) Computer-based auction and sale system
US7499876B2 (en) Method and apparatus for configurably adjusting a bid in an online auction
US20020016760A1 (en) Efficient mechanism for trading multiple dissimilar products
US5835896A (en) Method and system for processing and transmitting electronic auction information

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed