NL9200793A - Method and system for optimization of care recipient targeted sequence care actions and care recipient identification card for use in such a method or such a system. - Google Patents

Method and system for optimization of care recipient targeted sequence care actions and care recipient identification card for use in such a method or such a system.

Info

Publication number
NL9200793A
NL9200793A NL9200793A NL9200793A NL9200793A NL 9200793 A NL9200793 A NL 9200793A NL 9200793 A NL9200793 A NL 9200793A NL 9200793 A NL9200793 A NL 9200793A NL 9200793 A NL9200793 A NL 9200793A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
care
data
identification card
recipient
number
Prior art date
Application number
NL9200793A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Pacing Management & Consultanc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F19/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific applications
  • G06F19/30Medical informatics, i.e. computer-based analysis or dissemination of patient or disease data
  • G06F19/34Computer-assisted medical diagnosis or treatment, e.g. computerised prescription or delivery of medication or diets, computerised local control of medical devices, medical expert systems or telemedicine
  • G06F19/3481Computer-assisted prescription or delivery of treatment by physical action, e.g. surgery or physical exercise
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F19/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific applications
  • GPHYSICS
  • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
  • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
  • G16H10/00ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data
  • G16H10/60ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data for patient-specific data, e.g. for electronic patient records
  • G16H10/65ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data for patient-specific data, e.g. for electronic patient records stored on portable record carriers, e.g. on smartcards, RFID tags or CD
  • GPHYSICS
  • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
  • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
  • G16H10/00ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data
  • G16H10/60ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data for patient-specific data, e.g. for electronic patient records

Description

Werkwijze en systeem voor zorgvragergerichte optimalisering van zorahandelinoenvoloorde en zorovraoeridentificatiekaart voor gebruik in een derqeliike werkwijze of deroeliik systeem. A method and system for targeted optimization of zorahandelinoenvoloorde care recipient and zorovraoeridentificatiekaart for use in a method or derqeliike deroeliik system.

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor zorgvra-gergerichte optimalisering van een door zorgaanbieder aangeboden zorg-handelingenvolgorde, waarbij de benuttingsgraad van alle tot de zorgaanbieder ter beschikking staande middelen, welke tezamen met vele voornoemde zorghandelingenvolgordes in hun onderlinge afhankelijkheid het zorgproces vormen, wordt gemaximaliseerd. The present invention relates to a method for zorgvra-gergerichte optimization of a by healthcare provider offered care operations sequence, wherein the degree of utilization of all means available to the care provider, which together with many above-mentioned care actions sequences in their mutual dependence form the care process, is maximized .

De uitvinding heeft verder betrekking op een systeem voor zorgvragergerichte optimalisering van een door zorgaanbieder aangeboden zorghandelingenvolgorde, waarbij de benuttingsgraad van alle tot de zorgaanbieder ter beschikking staande middelen, welke tezamen met vele voornoemde zorghandelingenvolgordes in hun onderlinge afhankelijkheid het zorgproces vormen, wordt gemaximaliseerd. The invention further relates to a system for the care recipient targeted optimization of a concern acts sequence offered by care provider, wherein the degree of utilization of all means available to the care provider, which together with many above-mentioned care actions sequences in their mutual dependence form the care process, is maximized.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een zorgvrageriden-tificatiekaart voor gebruik in een dergelijke werkwijze en in een dergelijk systeem. The invention further relates to a care-tificatiekaart Vrag polysaccharides for use in such a method and in such a system.

In het kader van deze aanvrage 3taat de term ' zorgvrager' eveneens voor patiënt, klant, gebruiker, consument, ingezetene, en verzekerde voor zover wordt toegepast binnen de zorgsector. In the framework of this application, the term 3taat 'care recipient' also for the patient, customer, user, consumer, resident, and assured to the extent that is applied within the health care sector. De term 'zorgaanbieder' omvat alle aanbieders van zorg zoals huisartsen, apothekers, specialisten, verpleegkundigen, paramedici, instellingen van zorg en dergelijke. The term "health care provider" includes all care providers such as general practitioners, pharmacists, specialists, nurses, paramedics, health care institutions and the like.

Binnen de zorgsector is enerzijds sprake van een aanzienlijke verspilling van middelen terwijl anderzijds voor noodzakelijke aangelegenheden geen of onvoldoende middelen aanwezig blijken te zijn. Within the healthcare sector, is the one hand, there is a considerable waste of resources, while on the other hand no or to be insufficient resources appear to be present for essential matters. Zowel verspilling als tekorten bedreigen de haalbare kwaliteit van de primaire zorgprocessen. Both waste if deficits threaten the achievable quality of the primary care processes. Jarenlange ervaring, analyses en de nodige experimenten hebben duidelijk gemaakt dat aan onderhavige situatie vooral de onderstaande oorzakelijke faktoren ten grondslag liggen: .bij de zorgverlening rond de zorgvrager zijn vele zorgaanbieders betrokken, die ieder voor zich een deel van het zorgproces rond de zorgvrager organiseren. Years of experience, analysis and necessary experiments have shown that in this situation, especially the following causal factors underlying: .In caring for the care recipient are involved many providers each of whom hold a part of the care process around the care recipient.

.de zorgvrager wordt niet aktief ingeschakeld bij de planning van zijn eigen zorgproces. .de care recipient is not actively involved in planning their own care process.

•het management beschikt nauwelijks over relevante basale informatie over de primaire processen. • Management has hardly relevant basic information about the primary processes.

.kwaliteit van zorg is als begrip niet geoperationaliseerd, .door het ontbreken van samenhang genereert ieder betrokkene (min of meer gedwongen) een enorme bureaucratie. .kwaliteit concern as understanding not operationalized, .by the lack of consistency generates each subject (almost forced) a huge bureaucracy. Hierdoor wordt de mogelijke inzet van het personeel voor de primaire processen met ongeveer 20% beperkt. This is the possible deployment of staff for the primary processes with reduced approximately 20%. Dit is een hard gelach voor de zorgvrager (wachtlijsten, zorgschade) en voor de samenleving(maatschappelijke verspilling). This is a hard gel for the care recipient (waiting lists, make damage) and to society (social waste).

.de motivatie bij partijen in het veld (overheden, verzekeraars, aanbieders) om ten goede van zorgvragers te veranderen is bij gebrek aan perspectief gering, omdat het krachtenveld zodanig in evenwicht is dat een aktie van de ene partij door de andere partijen wordt gewantrouwd. .the motivation of the parties in the field (governments, insurers, providers) to change for the better of those requiring care is the lack of perspective small because the force balance so that an action by one party is distrusted by the other parties.

Een belangrijk nadeel in de zorgsector is dat de zorgvrager niet aktief is betrokken bij de planning van zijn eigen zorghandelin-genvolgorde. A major drawback in healthcare is that the care recipient is not actively involved in the planning of his own zorghandelin-gene sequence. De tendens binnen de zorgsector is, dat de zorgvrager aktiever hieraan zal deelnemen. The trend within the healthcare sector, the care recipient more active will participate.

De wijze waarop dit gebeurt speelt in op de in de toekomst te verwachten versterking van de rechtspositie van de zorgvrager inzake de op hem betrekking hebbende handelingen van medische aard. The way this is done is responding to the strengthening of the legal status of the care to be expected in the future on the medical nature related acts on him. In het aansprakelijkheidsrecht worden deze handelingen van medische aard veelal gezien als een inspanningsverbintenis tussen zorgvrager en zorgverlener. In liability law are often seen these actions of a medical nature, as an obligation between the care recipient and care provider. Gezien de toename van (vaak pijnlijke en energieverslindende) gerechtelijke procedures als gevolg van vermeend onjuist uitgevoerde handelingen of niet tot tevredenheid van de zorgvrager uitgevoerde handelingen van medische aard, wordt de maatschappelijke vraag naar een behandelingsovereenkomst tussen zorgvrager en aanbieder van zorg sterker, in Nederland krijgt deze wens bijvoorbeeld gestalte in een ontwerp-wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Given the increase in (often painful and energy consuming) court proceedings because of alleged improper actions performed or to medical nature satisfaction of the care actions performed, the social question into a treatment agreement between patient and provider care stronger, getting in Netherlands such as for example embodied in a draft law on medical treatment agreement.

Daarnaast zal een zorgvrager meerdere malen behandeld worden voor uiteenlopende aandoeningen door verschillende aanbieders van zorg. In addition, a person requiring care will be treated several times for a variety of disorders by different providers of care. Deze zorgaanbieders hebben in hun bestand dossiers met gegevens betreffende zijn ziekte, behandelingen etc. Dit resulteert in het bestaan van vele medische dossiers per zorgvrager die zijn verspreid over verscheidene bestanden van zorgaanbieders van zorg. These providers have in their file records with information on his illness, treatments, etc. This results in the existence of many medical records by caretaker spread across several files of providers of care. Alleen al in Nederland zijn er per Nederlander gemiddeld 14 medische dossiers, dus 200 miljoen dossiers in het totaal. In the Netherlands alone there are an average of 14 medical records per Dutchman, so 200 million records in total. Deze situatie betekent veel onnodige (toch al gebrekkige) communicatie, veel onnodige handelingen, veel onnodige burocratie, maar vooral betekent dit dat de kwaliteit van de totale zorg en de bijdrage van elke afzonderlijke interventie nauwelijks meetbaar is. This situation means many unnecessary (already poor) communication, many unnecessary acts much unnecessary bureaucracy, but above all it means that the quality of care and the overall contribution of each intervention is barely measurable. Wanneer een zorgvrager de beschikking wil hebben over zijn eigen medische gegevens uit het verleden, dan moet hij veelal toestemming vragen tot inzage in deze dosssiers aan verschillende zorgaanbieders mits deze nog te achterhalen zijn. When a care recipient, the decision will have his medical records from the past, he must often request permission to inspect these dosssiers different healthcare provided they find out yet. Maar ook in het geval een zorgaanbieder iets wil weten over een bepaald detail van medische aard behorend bij een ziekte van zijn zorgvrager in het verleden, kan dit soms moeilijk of bij vele andere zorgaanbieders te achterhalen zijn. But in case a provider wants to know about a particular detail of a medical nature are associated with a disease requiring care in the past, this can sometimes be difficult to identify or many other care providers. Hiermee gaat veel tijd verloren en dit kan tot ernstige schade voor de zorgvrager leiden. This takes a lot of time lost and this can cause serious harm to the care recipient.

Een vaak voorkomend euvel in de gezondheidszorg is de wacht-ijd voor de zorgvrager. A common shortcoming in health care is the wait-ime for the care recipient. Na een onderzoek op de polikliniek of het stellen van een diagnose door een arts verstrijkt er een periode van Λ Λ Λ Γ ^ · <*· onbepaalde duur waarna de zorgvrager de informatie betreffende de plaats en tijd waarop een volgend onderzoek of een operatie zal plaatsvinden. After an investigation of the clinic or diagnosis by a doctor passes a period of Λ Λ Λ Γ ^ · <* · indefinitely after the care recipient information on the place and time of the next examination or surgery will take place . In het geval een zorgvrager meerdere van elkaar afhankelijke handelingen van medische zorg moet ondergaanr dan worden de afhankelijke zorgaktiviteiten pas gepland nadat de zorgaktiviteiten waarvan zij afhankelijk van zijn eerst zijn uitgevoerd. In the case a person requiring care must ondergaanr multiple interdependent actions of medical care than the care-dependent activities to be scheduled until after the care activities from which they are dependent on his performed first. Dit mechanisme van planning veroorzaakt voor de zorgvrager een accumulatie van wachttijden. This mechanism of planning for the care recipient caused an accumulation of delays. Het gevolg hiervan is dat de zorgvrager gedurende een bepaalde periode in onzekerheid verkeert, waardoor zijn privé en zakelijk leven gedurende deze periode ondergeschikt wordt aan de planningsprocedure van desbetreffende zorgaanbieder. The result is that the care recipient during a given period is uncertain, leaving his private and business life is subordinate during this period in the planning process of relevant healthcare provider. Deze 'kosten' zijn nog nooit gedefinieerd als kosten van de gezondheidszorg maar bedraagt vele miljarden guldens per jaar. These "costs" are never defined as healthcare costs but is many billions of guilders annually. Het gaat hier om kosten die dus worden afgewenteld op individuen of op het collectief zoals op de ZW of WAO/AAW. These are costs which are thus passed on to individuals or collectively as the SW or WAO / AAW. De zorgvrager zal dan ook.gebaat zijn bij een zo kort mogelijke duur van deze periode. The caretaker will be ook.gebaat in the shortest possible duration of this period. Daarnaast zal het een voordeel zijn voor hem als de periode tussen de eerste en laatste zorghandeling reeds op een zo vroeg mogelijk tijdstip vastligt. In addition, it will be an advantage for him as the period between the first and last concern action is already fixed at the earliest possible time.

Ook de zorgaanbieder is gebaat bij een vastlegging van periodes van verschillende behandelingen van een zorgvrager op een zo vroeg mogelijk tijdstip, daar de benodigheden ter uitvoering van de zorghande-lingen reeds op dat tijdstip kunnen worden voorzien. The healthcare provider will benefit from a commitment periods of different treatments a person requiring care at the earliest possible time, since supplies to implement the care kinds of circuits can already be provided at that time. Dergelijke benodigheden zijn bijvoorbeeld bepaalde zorgaanbieders voor een zorghandeling, de locatie waarop een zorghandeling plaats zal vinden, de voor de zorghandeling te gebruiken hulpmiddelen en medicijnen. Such supplies include certain health care providers for care act, the location at which a health care act will take place, the tools and drugs to be used for the care act. Wanneer dergelijke gegevens voor alle toekomstige zorgvragers bekend zijn, kan een. When such data are available for all future care recipients, can. optimale benuttingsgraad van de ter beschikking staande middelen worden bereikt. optimum utilization of the available resources can be achieved.

In een eerste aspect wordt de vinding gekenmerkt door een werkwijze en een systeem dat de zorgvragerstroom van een zorgaanbieder bestaande uit een veelheid van een per zorgvrager te ondergane volgordes van handelingen van zorg, optimaliseert door deze handelingen afhankelijk van elkaar te maken middels de door de zorgvrager gegeven toestemming ter uitvoering van deze zorghandelingen, waarbij de genoemde optimalisatie een minimalisatie van tijdsduur tussen eerste en laatste zorghandeling van een zorghandelingenvolgorde en een maximalisatie van de benuttingsgraad van de tot de zorgaanbieder ter beschikking staande middelen bestaande uit zorgverleners, hulpmiddelen, apparatuur, ruimten en goederen- en medicijnenvoorraad is. In a first aspect, the invention is characterized by a method and a system that the person requiring care stream of a healthcare provider consisting of a plurality of one per person requiring care to be undergone sequences of operations of concern, optimizes by making these operations depend on one another by means of by the person requiring care authorized pursuant to this care operations, said optimization minimization of time between first and last concern operation of a care operations sequence and maximizing the utilization of available resources consisting of caregivers to care, tools, equipment, premises and goods - and drug supply.

in een tweede aspect wordt de vinding gekenmerkt door een werkwijze en een systeem, dat gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van de zorgvrager verzamelt en beheert, waarbij al deze gegevens eigendom zijn van de zorgvrager en betrekking hebben op zorghandelingen onafhankelijk van het feit, dat deze door verschillende zorgaanbieders uitgevoerd zijn of worden en de zorgvrager een informatiedrager met een unieke combinatie van persoonlijke gegevens bezit welke hem een unieke toegang verschaft tot de in het systeem op zijn gezondheidstoestand betrekking hebbende aanwezige gegevens. in a second aspect, the invention is characterized by a method and a system, which is data related to collect the state of health of the person requiring care and manages, in which all these data owned by the person requiring care and concern to health care actions, independently of the fact that this through various health care providers have been carried out or will be, and the person requiring care, an information carrier with a unique combination of personal data which possesses it provides a unique access to the system on his state of health-related data present.

In het derde aspect wordt de vinding gekenmerkt door een werkwijze en een systeem dat de tot de zorgaanbieder ter beschikking staande middelen en de door de zorgaanbieders aangeboden zorghandelingen bevat en deze kan uitdrukken in eenheden van tijd, kosten of prijs per tijds-, massa- of volume-eenheid, waarbij het systeem van een toekomstige volgorde van zorghandelingen na de door de zorgvrager tot uitvoering hiervan gegeven toestemming , de kosten, prijs en tijdsduur van deze zorghandelingenvolgorde bepaalt. In the third aspect, the invention is characterized by a method and a system that contains up to the healthcare provider, the available resources and the concern operations offered by the healthcare providers, and it can be expressed in units of time, cost, or price per time, by mass, or unit volume, where the system determines a future sequence of care operations after the approval given by the care recipient to implementation, cost, price and duration of this care operations order.

In een vierde aspect wordt de vinding gekenmerkt door een zorgvrageridentificatiekaart die ieder ingezetene van een land waarin de desbetreffende zorgaanbieder staat, in zijn bezit heeft en die fungeert als sleutel met behulp waarvan toestemming wordt verleend tot een op hem betrekking hebbende zorghandeling of zorghandelingenvolgor- de en die hem een unieke toegang verschaft tot een integraal overzicht van zijn eigen medische gegevens. In a fourth aspect, the invention is characterized by a care recipient identification card that every citizen of a country in which the care provider has in his possession, and which acts as a key by means of which permission is granted to an relating to him care action or zorghandelingenvolgor- the and which gives him unique access to a comprehensive overview of his own medical records. De kaart is tevens sleutel tot het systeem dat voor een voor hem unieke combinatie van persoonlijke gegevens bevat zodat deze voor anderen dan hijzelf geen waarde en/of nut heeft. The card is also key to the system that contains a unique combination of his personal data so that others than himself has no value and / or usefulness.

In een vijfde aspect wordt de vinding gekenmerkt door een computerprogramma dat gebruikmakend van daartoe geschikte apparatuur als enige toegang heeft tot de gegevens die de zorgvrageridentificatiekaart bevat. In a fifth aspect, the invention is characterized by a computer program making use of suitable equipment as the only access to the data that contains the care recipient identification card.

Het zesde aspect van de vinding wordt gekenmerkt doordat het systeem continu zich ontwikkelende criteria genereert waardoor kwaliteit van zorg meetbaar en beoordeelbaar wordt zodat in voorkomende gevallen het mogelijk is de gelaedeerde onmiddelijk te vergoeden zonder hiertoe een schuldvraag te behoeven te stellen waardoor niet alleen de zorgvrager een extra lijdensweg wordt bespaard maar waardoor ook de zorgaanbieders in de gelegenheid worden gesteld hun zorgpro-gramma's continu bij te stellen en te verbeteren. The sixth aspect of the invention is characterized in that the system is continuously evolving criteria generates the measurable and assessable quality of care is so that in some cases it is possible to compensate for the injured person, immediately, without for this purpose having to ask a question of guilt so that not only the person requiring care a additional agony savings but thereby also be set-zorgpro their programs continuously and improve the care given the opportunity.

Het zevende aspect wordt gekenmerkt door de ingebouwde mogelijkheid om door de koppeling van toestemmingen aan verzekerde zorgpakketten vooraf een betalingsgarantie te verkrijgen. The seventh aspect is characterized by the built-in ability to pass through the coupling of permissions to the insured care packages in advance to obtain a guarantee of payment.

Het achtste aspect wordt gekenmerkt door de mogelijkheid om de zorgvrager- identificatiekaart te gebruiken als geneesmiddelenpaspoort, donorcodicil of ten behoeve van (veranderbare) wilsuitingen in geval van coma, onbekwaamheid, euthanasievraagstukken etc. The eighth aspect is characterized by the ability to use the identification card zorgvrager- as medicaments passport, donor card or for the purpose of (changeable) wills in the case of a coma, disability, euthanasia issues etc.

De uitvinding heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van verspilling binnen en het verhogen van de inzetbaarheid van de zorgaanbieders voor de primaire processen van de zorgsector en het op maat gebruik maken van de daarvoor benodigde middelen, waarmee de eerder genoemde nadelen grotendeels worden opgeheven. The invention has the object of increasing the quality of care and the reduction of waste inside, and to increase the usability of the health care providers for the primary processes of the healthcare sector, and the customization use of the resources required, with which the earlier mentioned disadvantages are largely eliminated. Verspilling wordt vaak verward met ondoelmatigheid. Wastage is often confused with inefficiency. Dit is onjuist. This is incorrect. Met name in de zorgsector komt het voor dat men zeer doelmatig bezig is met zinloze dingen. Particularly in the health sector is the one that is very effective doing meaningless things. Doelmatigheid veronderstelt namelijk concreet omschreven doelen. Efficiency implies namely concretely defined goals. Aangezien deze niet aanwezig zijn, is doelmatigheid van de (gezondheids)zorg een lege term. Since these are not present, is efficiency of the (health) an empty term care. De uitvinding zorgt ervoor dat er per individuele gevalsbehandeling wel doelen moeten worden bepaald, zodat ten aanzien van die doelen wel de doelmatigheid kan worden bepaald. The invention ensures that each individual case or treatment goals should be specific, so towards those goals or effectiveness can be determined. Soortgelijke gevallen in een nadere setting, kunnen dan ook een andere doelmatigheid hebben. Similar cases in a detailed setting, may also have a different efficiency. Door de secundaire en tairtiaire processen af te leiden van de primaire processen kan voor die processen de doelmatigheid wel worden bepaald. By deriving the secondary and tairtiaire processes of the primary processes can be ascertained the effectiveness of those processes.

In het bijzonder betreft de uitvinding een geautomatiseerd planningssysteem, dat de volgorde van door zorgaanbieders te leveren zorgaktiviteiten ten behoeve van de behandeling van een zorgaanbieder op een zodanige wijze vaststelt, dat de tijdsduur van de zorgaktivi-teitenvolgorde zo kort mogelijk is en de kwaliteit van de geboden zorg zo hoog mogelijk is en' de daarvoor benodigde middelen zo doelmatig worden ingezet, waarbij dit geautomatiseerd planningssysteem gebruik maakt van een uniek aan de zorgvrager toebehorend identificatiemiddel met behulp waarvan de zorgvrager toestemming geeft aan de gebruiker van het geautomatiseerd planningssysteem voor de uitvoering van de ten behoeve van zijn behandeling te verrichten aktiviteiten van zorg. In particular, the invention relates to a computerized planning system, the order in which to be supplied by healthcare providers care activities determines the purpose of the treatment of a healthcare provider in such a manner, that the duration of the zorgaktivi-capacity sequence is as short as possible and the quality of the provided care is as high as possible and at the required resources are used as efficiently, whereby this automated planning system utilizes a unique on the care recipient belonging identification means by means of which indicates the person requiring care permission to the user of the automated system for planning the execution of the for the purposes of his treatment activities to be carried out of concern. Doordat wordt uitgegaan van de zorginterventies, die in zijn systematiek overal ter wereld hetzelfde zijn, is het planningssysteem toepasbaar in welk zorgsysteem dan ook. By relying on the care interventions, which are the same in his system around the world, the planning system is applicable in any health care system whatsoever.

Hiertoe verschaft de onderhavige uitvinding een werkwijze van zorgvragergerichte optimalisering van een door zorgaanbieder aangeboden zorghandelingenvolgorde omvattende: -het door een in een computer geladen computerprogramma lezen van een in een module opgenomen toegangscode van onuitwisbare gegevens op een zorgvrageridentificatiekaart, •-het volgend op positieve identificatie van de toegangscode door het computerprogramma opwekken van een uitvoersignaal, -het met behulp van het uitvoersignaal door het computerprogramma lezen van modules van variabele gegevens op de zorgvrageridentificatiekaart , -het door het computerprogramma verwerken van in het centrale geheugen van de computer opgeslagen centrale gegevensbestanden betreffende de zorgaktiviteiten en/of de zorgvrager, en van de zorgvrageri-dentificatiekaart gelezen gegevens, zodanig, dat een optimaal zorgvra-gergerichte zorghandelingenvolgorde opgewekt wordt, en -het na de zorghandeling up-daten van de variabele gegevens op de zo To this end, the present invention provides a method of person requiring care-oriented optimization of a concern acts sequence offered by care provider, comprising: -the by one in a computer loaded computer program read from a in a module incorporated access code of indelible data on a care recipient identification card, • -the following positive identification of the access code by generating the computer program of an output signal, -the with the aid of the output signal by reading the computer program of modules of variable data on the person requiring care identification card, -the central data files stored by the computer program processing in the central memory of the computer concerning the care activities and / or the care recipient, and zorgvrageri-dentificatiekaart read data such that generates an optimal zorgvra gergerichte-care operations order, and after care -the act up-dating of the variable data on the so rgvrageridentificatiekaart en van de centrale gegevensbestanden. rgvrageridentificatiekaart and central databases.

Bovendien verschaft de onderhavige uitvinding hiertoe een systeem voor zorgvragergeriehte optimalisering van door een zorgaanbieder aangeboden zorghandelingen omvattende een zorgvrageridentificatiekaart met een module met onuitwisbare zorgvragergegevens en een toegangscode en met verdere modules met variabele gegevens, en een in een computer geladen computerprogramma waartoe de zorgvrageridentificatiekaart door middel van de toegangscode een unieke toegang heeft, waarbij het computerprogramma na lezing van de toegangscode door middel van leesapparatuur toegang heeft tot de verdere modules en tot centrale gegevensbestanden, en welk computerprogramma geschikt is voor het optimaliseren van de zorghandelingen. In addition, the present invention provides for this purpose a system for zorgvragergeriehte optimization of care operations offered by a care provider, comprising a care recipient identification card having a module with indelible person requiring care data and an access code and further modules with variable data, and a computer-loaded computer program to which the care recipient identification card by means of the access has unique access, the computer after reading the access by readers access to additional modules to central databases, and computer program which is suitable for optimizing the care actions.

Het systeem voor gegevensbeheer bestaat uit een computerprogramma dat een zorgaanbieder beschrijft als een processtroomschema en een verzameling informatie-dragende zorgvragersidentificatiekaarten, waarbij het computerprogramma unieke toegang heeft tot de op de zorgvragersidentificatiekaart vastgelegde gegevens en de zorgvragersi-dentifieatiekaart unieke toegang heeft tot de in bestanden van het systeem vastgelegde gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van de bezitter van deze kaart. The data management system comprises a computer program that describes care as a process flow diagram and a set of information-bearing requiring care identification cards, the computer unique access to the care recipients identification card records and the zorgvragersi-dentifieatiekaart unique access to the Files of system captured data on the health status of the holder of this card.

Het computerprogramma is opgeslagen in een centraal geheugen waaraan met bekende technieken zoals netwerken personal computers gekoppeld zijn die zich bevinden op alle plaatsen van de zorginstelling waar handelingen van zorg worden uitgevoerd. The computer program is stored in a central memory which by known techniques such as networking personal computers linked standing are performed at every point of care where acts of care. Alle personal computers zijn ter plaatse gekoppeld aan apparatuur die informatie kan lezen van en vastleggen op de zorgvragersidentificatiekaart. All personal computers are locally attached to devices that can read information from and recording to the care recipients identification card. Volgens bekende technieken kan dit informatie in optische, magnetische, elektronische of een combinatie van deze vormen zijn. According to known techniques, this may be information in optical, magnetic, electronic, or a combination of these forms.

Hierdoor kan de wijze waarop een zorgvrager door een zorghan-delingenvolgorde gaat, geoptimaliseerd worden omdat de wijze waarop de zorgvrager door het primaire proces gaat, als uitgangspunt . As a result, the manner in which a person requiring care passes through a zorghan-division sequence, can be optimized because the manner in which the care recipient goes through the primary process, as a starting point. genomen wordt. taken. Doordat daarop (met formules van logistiek management) de secundaire en tertiaire processen afgestemd worden, wordt van de twee laatsgenoemde processen de doelmatigheid nog eens extra vergroot. Since then (with formulas logistics management) tailored to the secondary and tertiary processes, is the two latter processes efficiency magnified even more.

Dit uitgangspunt betreft dus een zorgvrager (klantgerichte) oriëntatie. This principle is therefore a care recipient (customizable) orientation. Het gaat hier om een voor de zorgsector uniek uitgangspunt omdat zorgaanbieders produktie- en/of produktgericht werken. This is a unique starting point for healthcare providers because of production and work and / or product oriented. Het aanbod bepaalt in dat geval de volgorde van zorghandelingen. The offer in such case the order concerns operations. Voor zover er al sprake is van enige doelmatigheid wordt deze losstaand georganiseerd binnen de secundaire respectievelijk tertiaire processen. To the extent that there is any efficacy it is freestanding organized within the secondary tertiary processes respectively. Ook wat dat betreft is de wijze van koppeling van de secudaire en tertiaire processen volgend op de primaire processen uniek . Also in this regard, the manner of coupling of the secudaire and tertiary following processes unique to the primary processes.

Bovendien is het door de uitvinding mogelijk dat de zorgvrager voorafgaand aan de door de zorgaanbieder uit te voeren handelingen van medische aard, hiertoe zijn toestemming geeft en vastlegt. It is also possible by the invention that the care recipient prior to the by performing the healthcare transactions of a medical nature, so indicates and records his consent. De inspanningsverbintenis krijgt aldus steeds meer het karakter van een resultaatsverbintenis omdat de zorgaanbieder bijvoorbeeld op basis van eerder genoemde wet aan de zorgvrager duidelijk moet maken wat de zorghandeling inhoudt, wat de risico's zijn, wat de gevolgen zijn van eventuele resultaten en of er alternatieven zijn. The best efforts will thus increasing the character of result because the provider instance should make clear the basis of the aforementioned law on the care recipient what the health care act, what are the risks, the effects of any results and if there are alternatives. Door dit systema tisch door zowel zorgvrager als zorgaanbieder in één document vast te leggen wordt direkt meetbaar of en in welke mate de verwachtingen gerealiseerd zijn en wat hiervan de consequenties zouden moeten zijn. Through this systematic dramatically by capturing both care recipient and care provider in a single document or directly measurable and realized the extent to which these expectations and what should be the consequences.

Daarnaast is het hierdoor mogelijk dat de zorgvrager zelf zijn integrale dossier beheert. In addition, it makes it possible for the caretaker himself manages his complete file.

Kwaliteit en doelmatigheid kunnen dus aanzienlijk verhoogd worden indien een centraal medisch dossier wordt geschapen dat eigendom is van de zorgvrager en waartoe de zorgvrager integraal en de zorgaanbieder tot wie de zorgaanbieder zich heeft gewend, voor het relevante gedeelte, toegang heeft. Quality and efficiency can therefore be greatly increased if a central medical record is created which is owned by the care recipient and which the integral care recipient and care provider to whom the provider has approached for the relevant part, has access. Daar het dossier eigendom is van de zorgvrager, kan laatsgenoemde ook zelf de toestemming geven voor het gebruik van gegevens uit zijn dossier door derden. Since the file is owned by the care recipient, latter itself can give permission for the use of information from his file by a third party. Dit kunnen bijvoorbeeld wetenschappelijke instituten zijn die bepaalde gegevens kunnen gebruiken voor onderzoek. For example, scientific institutes which may use certain data for research.

Indien een centraal systeem volgens de uitvinding in een zorginstelling aanwezig is dat alle voornoemde middelen van de zorginstelling en hun onderlinge afhankelijkheid bevat, kan gelijk met de optimalisering van de benuttingsgraad een planning per middel worden gegenereerd. If a central system according to the invention is present in a healthcare institution that contains all of the above-mentioned means of the health care organization and their mutual dependence, can be flush with the optimization of the extent to which a schedule for each agent can be generated. Zo'n systeem zorgt ervoor dat alle middelen voor een bepaalde zorghandeling op de gewenste tijd en plaats aanwezig zijn, nadat hiertoe een op een vroeger tijdstip dan dat waarop de zorghandeling plaatsvindt een werkrooster per middel vervaardigd is. Such a system ensures that all means are provided for a given care act at the desired time and place, for this purpose after a at an earlier time than that to which the care action takes place by a work schedule means is manufactured. Het resultaat hiervan is dat elke zorgaanbieder verbonden aan een dergelijke zorginstelling weet wat zijn dag-, week- of maandplanning is, zodat zijn perioden van aanwezigheid in de instelling van inprodukti-viteit zullen worden geminimaliseerd. The result is that every care associated with such health institution knows its daily, weekly or monthly schedule, so are periods of the establishment of inprodukti-tivity will be minimized.

Met betrekking tot hulpmiddelen, medicijnen en andere benodigde goederen zal dit kunnen leiden tot een goederenstroomplanning en een voorraadbeheer. With regard to resources, medicines and other needed goods, this will lead to a supply chain planning and inventory management.

Bovendien kan het systeem dat van alle individuele zorghande-lingen de ter uitvoering van deze zorghandelingen benodigde middelen hieraan koppelt en de kostprijs per middel per tijdseenheid weet, de kosten van een in de toekomst uit te voeren opeenvolging van zorghan-delingen gedurende een bepaalde periode direkt bepalen. In addition, the system that all of the individual operations may concern in implementation of this care actions required resources to this feedback and the cost per agent know per unit time, the cost of carrying out in the future sequence of care actions for a given period immediately determination.

Het systeem genereert uit zich zelf als het ware standaarden voor een verantwoorde zorg voor soortgelijke zorgvragers met soortgelijke problemen en geeft tegelijkertijd aan wat in de praktijk moet worden verstaan onder 'zorg naar de stand der medische wetenschap'. The system generates by itself as it were, standards for the responsible care for similar care recipients with similar problems, and gives at the same time at which, in practice, to be understood by "care to the state of the medical science '.

Door deze continue criteria-ontwikkeling is het mogelijk dat aan het systeem een zorgvragerletselverzekering wordt gekoppeld. By this criteria, a continuous development it is possible that a person requiring care is connected to the system injury insurance. Het gaat in dit geval niet om een verzekering in de klassieke betekenis doch om een voorziening die ervoor zorgt dat aan de zorgaanbieder een vergoeding wordt gegeven zonder allerlei procedures en zonder het stellen van een schuldvraag indien de zorg onder de maat is gebleven: uiteindelijk blijft het aanbieden van zorg vooral ook mensenwerk. It is in this case not insurance in the classic sense but to a provision which ensures that compensation is given to the care without all sorts of procedures and without asking any blame if the care has remained below par: ultimately remains providing care above all about people. Het systeem kan dan direkt traceren waar iets fout is gegaan zodat direkt concrete maatregelen getroffen kunnen worden. The system can immediately track where something has gone wrong so immediately concrete steps can be taken. Indien herhaling optreedt is er wel sprake van verwijtbaar gedrag in welk geval de nu gebruikelijke procedures zullen moeten worden doorlopen. If repetition occurs there is question of culpable behavior in which case the now usual procedures will have to be traversed. Deze kunnen dan wel in en zeer korte tijd worden afgehandeld, omdat alle feiten direkt bekend zijn en onbetwistbaar zijn vastgelegd. These may then be handled, and in a very short time, because all the facts are directly known and have been laid down unquestionable.

De uitvinding verschaft tevens een zorgvrageridentificatie-kaart die voorzien is van een drager bevattende module met onuitwisbare zorgvragergegevens en toegangscode en met verdere modules met een geheugencapaciteit voor variabele gegevens, welke uitermate geschikt is voor gebruik in de werkwijze en het systeem volgend de uitvinding. The invention also provides a care recipient identification card that is provided with a carrier-containing module with indelible care recipient data and access code and further modules with a memory capacity for variable data, which is highly suitable for use in the method and the system following the present invention.

Als de zorgvrager een gegevens-dragende kaart bezit die dienst doet als identificatie middel voor het systeem en die een unieke toegang geeft tot zijn in dit systeem opgeslagen medisch dossier, is het wezenlijk dat deze kaart ook enkele gegevens van persoonlijke aard bevat die on ver ander lijk zijn en die voor het uitvoeren van zorghandelingen van essentieel belang kunnen zijn. If the care recipient does a data carrier card holds that service as an identifier for the system, which contains a unique gives access are stored in this system, medical records, it is essential that this card also some data of a personal nature on far different are severally and which may be for performing care operations of essential importance. Voor beelden zijn de bloedgroep, de weefseltypering, bepaalde allergische reakties en in de toekomst kan gedacht worden aan fingerprint of DNA-codering. For images, the blood type, tissue type, certain allergic reactions and can be given in the future to fingerprint or DNA coding.

Deze kenmerken behoeven dan slechts eenmalig te worden bepaald hetgeen nu nog meermalig gebeurt. These characteristics need to be determined only once than what is actually happening yet reusable.

Tevens zou de kaart gegevens kunnen bevatten van persoonlijke aard die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de behandeling doch die in een levensperiode kunnen veranderen. Also, the map data may include personal nature that can have far reaching consequences may alter the treatment but in a life time. Te denken valt aan een donorcodicil, vertrouwenspersonen die dienen te worden geraadpleegd in geval van coma, (euthanasie)wilsuitingen etc. Examples include a donor card, counselors that have to be accessed in case of coma, (euthanasia), wills, etc.

Doordat ook geneesmiddelen worden geregistreerd is het zeer goed mogelijk om de gegevens-dragende kaart tevens te laten funktione-ren als een zogenaamd 'geneesmiddelenpaspoort', en zelfs als recept. As also drugs to be recorded, it is very well possible to let the data-carrying card also funktione acids as a so-called 'drugs passport ", and even if recipe. Het behoeft geen betoog dat daarmee vele huidige fouten en daaruit voortvloeiende opnamen kunnen worden voorkomen. It goes without saying that many current thereby can be prevented and recording errors resulting therefrom.

Een ander voordeel zou kunnen zijn als de gegevens-dragende identificatiekaart gegevens bevat betreffende het verzekerd pakket en het al of niet hebben van algemene en specifieke eigen risico's zodat de aanbieder van zorg met de toestemming van de zorgaanbieder tot het uitvoeren van een bepaalde zorghandelingensequentie tevens een garantie heeft tot betaling van de prijs van de door de zorgaanbieder te leveren inspanning. Another advantage would be if the data carrier identification card contains data concerning the insured package and whether or not general and specific deductibles allowing the provider of care with the consent of the healthcare provider to perform a certain care routines sequence also a guarantee has to pay the price of the effort of the healthcare provider.

Kaarten en apparatuur die voor bovenstaande doelen kunnen worden gebruikt zijn op zich bekend. Cards and equipment that can be used for these purposes are known. Dit kunnen bijvoorbeeld zogenaamde smartcards, optical cards of magneetstripkaarten, of combinaties hiervan zijn die met daartoe in de handel verkrijgbare apparatuur in en uit te lezen zijn. These may be, for example, so-called smart cards, optical cards or magnetic stripe cards, or combinations of them for this purpose are those having from equipment available in the trade in and can be read out. Daar sommige goederen voorzien zijn van gestandaardiseerde barcodes dient de leesapparatuur ook geschikt te zijn voor het lezen van barcodes. There, some goods are provided with standard bar codes, the reading apparatus should also be suitable for the reading of bar codes. Deze apparatuur kan op bekende wijzen aan personal computers worden gekoppeld. This equipment can be linked by known methods to personal computers.

Enige uitvoeringsvormen van de uitvinding zullen bij wijze van voorbeeld aan de hand van de bijgaande tekening beschreven worden, waarin: Some embodiments of the invention will be described by way of example with reference to the accompanying drawing, in which:

Fig.l een structuur van het in de werkwijze en het systeem volgens de uitvinding te gebruiken computerprogramma toont, FIG shows a structure of the in the method and the computer program system to be used according to the invention,

Fig.2A en B respectievelijk de voor- en de achterkant tonen van een zorgvrageridentificatiekaart, en 2A and B, respectively, the front and the back side show a person requiring care identification card, and

Fig. Fig. 3 schematisch een processchema toont van en zorginstelling. 3 schematically shows a process scheme of and health care institution.

Zoals in figuur 1 weergegeven, maakt het computerprogramma 3 gebruik van centrale gegevensbestanden 2, die informatie bevatten over de middelen die de zorginstelling ter beschikking staan. As shown in Figure 1, the computer program 3 makes use of central data files 2, that contain information about the resources available to the health care institution disposal. Alle middelen zijn in de vorm van variabelen aanwezig. All resources are in the form of variables.

Voorbeelden van deze middelen zijn; Examples of these agents are; - diagnostische codes - therapeutische code - beschikbare lokaties voor zorghandelingen - beschikbare apparatuur - beschikbare goederen - beschikbare medische en verzorgingsmiddelen - beschikbare zorgverleners - management - diagnostic codes - therapeutic code - available locations for care operations - available equipment - available goods - available medical and care - available caregivers - management

De variabelen worden, voor zover van toepassing in de desbetreffende zorginstelling, van elkaar afhankelijk gemaakt en/of voorzien van specifieke randvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld zorgverleners die specifieke werktijden hebben en mede daardoor andere kosten kunnen genereren). The variables are, as far as applicable in the relevant healthcare institution, made depending on one another and / or provided with specific conditions (such as, for example, health care providers who have specific working time and will therefore be able to generate other costs). Alle variabelen bezitten een code waaraan een tijdsduur en kosten per eenheid en prijs per eenheid gekoppeld zijn. All variables have a code to which a time and unit cost and unit price are linked. Door deze onderlinge afhankelijkheid onstaat een verzameling van mogelijke processen die tezamen het door de zorginstelling geboden zorgpakket weergeeft in de vorm van een processtroom die door de zorgvrager kan worden doorlopen. Due to this interdependence creates a set of possible processes that together make up the displays care package provided by the healthcare facility in the form of a process stream that can be passed through by the person requiring care. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in tabel 1. An example of this is shown in Table 1.

Elk proces begint met het lezen van de zorgvragersidentifica-tiekaart 5 (fig.2). Each process begins with reading the zorgvragersidentifica-Guarantee Card 5 (Figure 2). Deze heeft een module 6 met in onuitwisbare vorm de volgende gegevens: a. Een identificatienummer bestaande uit een hoofdnummer en een volgnummer die als volgt zijn samengesteld: .voor ingezetenen met een eigen sofi-nummer is het hoofdnummer het sofinummer en is het volgnummer nul. It has a module 6, in non-erasable form the following data: a. An identification number consisting of a main number and a serial number which are composed as follows: .for residents with a personal national insurance number, the main number is the national insurance number and the serial number is zero.

.voor ingezetenen zonder eigen sofi-nummer is het hoofdnummer het sofinummer van de hen vertegenwoordigende natuurlijke- of rechtspersoon (bijvoorbeeld ouder, voogd, curator, overheidsinstantie en heeft en heeft het volgnummer een waarde tussen 1 en 999999999 (kinderen, inwoners van speciale instellingen). .for residents without private social security number is the main number, the social security number of their representative natural or legal person (eg parent, guardian, trustee, government agency and and the number has a value between 1 and 999999999 (children, people with special settings) .

.Voor niet-ingezetenen is het hoofdnummer het sofinummer van de voor hem verantwoordelijke binnenlandse instantie of een identificatienummer van een buitenlandse instantie en heeft het volgnummer een waarde tussen 1 en 999999999.Hierbij valt te denken aan asielcentra, buitenlandse reisverzekeraars of landen. For non-residents is the main number, the social security number of domestic authority or an identification of a foreign body in charge of him and has a number between 1 and 999999999.Hierbij could include asylum centers, foreign travel insurance companies or countries.

Elke aanbieder van zorg krijgt voor deze gevallen eigen volgnum mers uitgereikt.Deze nummers zijn ook te gebruiken in die gevallen waarbij ingezetenen om welke reden dan ook hun kaart( tijdelijk) niet in hun bezit hebben en onverwijld medisch ingrijpen noodzakelijk is: een zogenaamde wild-card. Any provider of care given to these cases own Order No numbers uitgereikt.Deze numbers can also be used in those cases where residents for whatever reason, have their card (temporarily) in their possession without delay medical intervention is necessary: ​​a so-called wild card.

b. b. de bloedgroep van de zorgvrager eventueel aangevuld met andere onveranderlijke gegevens zoals weefseltypering, fingerprint, DNA-codering, allergiën of specifieke aandoeningen c. the blood group of the person requiring care may be supplemented with other unvarying data such as tissue typing, fingerprinting, DNA encoding, allergies or specific disorders c. Een toegangscode bestaande uit bijvoorbeeld 10 digits. An access code consisting of, for example, 10 digits.

Na het lezen van module 6 creëert het computerprogramma 3 een outputsignaal (ie de sleutel/password) waarmee andere modules bijvoorbeeld 7,8 en 9 van de zorgvrager identificatiekaart 5 geschikt worden om gelezen te worden door het computerprogramma 3. De inhoud van deze modules 7, 8 en 9 is door de zorgvrager en/of een geautho-riseerde te veranderen. After reading module 6 creates computer 3 an output signal (ie the key / password) to other modules, for example, 7.8 and 9 of the care recipient identification card 5 are suitable to be read by the computer 3. The content of the modules 7 , 8, and 9, by changing the care recipient and / or a geautho-inventoried.

Deze verdere modules 7, 8 en 9 kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens bevatten: These further modules 7, 8 and 9 may for example contain the following information:

Donorcodicil en daarmee samenhangende informatie en andere wilsuitingen, zoals geauthoriseerde personen, euthanasie etc. Donor card and related information, and other expressions of such authorized persons, euthanasia, etc.

Gegevens over het verzekeringspakket zoals de naam van de verzekeraar, het polisnummer, het basispakket, het bestaan van algemene en specifieke eigen risico's, aanvullende pakketten etc. Data on the insurance as the name of the insurer, the policy number, the basic package, the existence of general and specific deductibles, additional packages etc.

Gegevens over feiten en conclusies van ondergane of noch uit te voeren zorghandelingen alsmede over medicatie (geneesmiddelenpaspoort ). Data on facts and conclusions or undergone or to conduct health care operations and on medication (drugs passport).

Gegevens betrekking hebbende op zorghandelingen in de thuiszorg door bijvoorbeeld huisartsen en paramedici Data relating to operations in the care home care for example GPs and paramedics

Gegevens bestemd voor kwaliteitsmeting resp. Data for quality measurement, respectively. de zorgvrage-rletselverzekering. the zorgvrage-rletselverzekering.

Gegevens bestemd voor andere doeleinden. Data for other purposes.

Na het lezen van de zorgvrageridentificatiekaart geeft de zorgvrager toestemming tot het uitvoeren van een op hem betrekking hebbende zorghandelingenvolgorde. After reading the care recipient identification card gives the caretaker permission to perform a concerning him care operations order. De aard, in de vorm van een code of combinatiecode, is de invoer die het computerprogramma krijgt van een zorgaanbieder of van variabele modules van de zorgvrageridentificatiekaart. The nature in the form of a code or combination code, the entry that gets the computer of a provider or variable modules of the care identification card. Dit laatste is het geval als deze informatie als gevolg van een vroegere programma-uitvoer reeds in deze modules was opgeslagen. The latter is the case if this information as a result of an earlier program output was already stored in these modules. Vervolgens genereert het programma volgens het in figuur 1 weergegeven schema met betrekking tot de zorghandelingensequentie de volgende gegevens 4: A. Lokaties waar de zorghandelingen zullen worden uitgevoerd. Next, the program generates, according to the scheme shown in Figure 1 with respect to the care operations sequence the following information is 4: A. locations where the care action will be performed.

B. Aanvangstijden van de zorghandelingen. B. Showtimes care operations.

C. Tijdstippen van de beoogde beëindiging van de zorghandelingen. C. Time points of the intended termination of the care operations.

D. De namen van de voor de zorghandelingen benodigde hulpverleners. D. The names of the professionals needed to care operations.

E. De benodigde hulpmiddelen en goederen. E. The required tools and goods.

F. De benodigde medicatie. F. The required medication.

G. Het benodigd aantal uren van elke zorgverlener per zorghandeling. G. The required number of hours of any health care provider per care action.

H. De tijdstippen waarop elke zorgverlener ergens moet zijn. H. The timing of any health care must be somewhere.

I. De kosten van het aantal uren per zorgverlener. I. The cost of the number of hours per caregiver.

J. De kosten van de hulpmiddelen per zorghandeling. J. resource costs per care act.

K. De kosten van de medicatie per zorghandeling. K. The cost of medication per care act.

L. De kosten van de apparatuur per zorghandeling. L. The equipment costs per care act.

M. De kosten van de lokatie per zorghandeling. M. The cost of care where each act.

N. De totale kosten van de zorghandelingenvolgorde. N. The total cost of caring operations sequence.

O. De te berekenen prijs voor de geboden zorghandelingenvolgorde. O. calculate price care operations sequence of commands.

P. Eventuele verwijzingen voor volgende zorghandelingen (medicatie etc). P. Any referrals for care following acts (medication etc).

Q. Eventuele vervolafspraken R......... Q. Any vervolafspraken R .........

Z......... Z .........

In het medisch dossier van de zorgvrager in het bestand van het centrale geheugen wordt de aard van de zorghandelingenvolgorde in codes of combinatie van codes weggeschreven samen met eventuele bijzonderheden of opmerkingen van een zorgaanbieder. The medical records of the care in the file of the main memory, the type of care operations in order code or combination of codes are written along with any details or comments from a healthcare provider. Tevens worden hierin A. tot en met F.en O tot en met Q weggeschreven. A. It also sets out to F.en O to be written with Q.

De zorgvrager krijgt een gedeelte van de output (A.,B.,C.,0.-,P.fQ., en de aard van de zorghandelingenvolgorde op papier en vastge-legd op een module van zijn zorgvrageridentifieatiekaart. The care recipient receives a portion of the output (A., B., C., .- 0, P.fQ., And the nature of the care operations sequence on paper and laid-out on a module from its zorgvrageridentifieatiekaart.

Daar de gegevens onder H. worden weggeschreven in de bestanden die hiervoor bestemd zijn, is per zorgaanbieder direkt een planning bekend. Since the data is written under the H. files intended for this purpose, is a healthcare provider immediately a schedule known. In de praktijk zou de zorgaanbieder wekelijks een print- out hiervan kunnen krijgen/ zodat hij voorafgaand aan de werkweek zijn planning reeds bezit. In practice, the provider might weekly can get a print out of this / that he prior to the work week are planning already possesses. Ook is het mogelijk dat hij met behulp van een eigen pass-word toegang heeft om in dit béstand te kijken, zodat hij op elk moment kan zien wat zijn programma is. It is also possible that he is using a private pass-word access to look at this file, so he can see at any time what is his program.

Daar de te gebruiken goederen, hulpmiddelen en geneesmiddelen (E.,F.) en hun kwantiteit worden weggeschreven in bepaalde bestanden (zie figuur 1) en het systeem tevens weet wat de minimum hoeveelheid per item dient te zijn { de zogenaamde kritische voorraad) genereert het computerprogramma tevens op welk tijdstip er een gespecificeerde hoeveelheid van een bepaald goed, hulpmiddel of geneesmiddel er besteld dient te worden. There, the goods, devices and medicinal products to be used (E., F.), And their quantity to be written in specific files (see Figure 1), and the system also knows what should be the minimum quantity for each item {generates the so-called critical stock) the computer also at which time a specified quantity of a commodity, device or drug should be ordered there. Ook hier geldt weer dat de opvolging hiervan kan geschieden middels een brief aan de medewerker die verantwoordelijk is voor de inkoop of dat deze met behulp van een pass-word dit zelf in de desbetreffende bestanden kan lezen. Again, it can be done monitoring thereof in a letter to the employee responsible for purchasing or those using a pass-word it self can read those files. Op deze wijze kan het systeem dus voorraadbeheer uitvoeren. In this manner, the system can thus perform inventory management.

Vanwege het feit dat het systeem alle gegevens met betrekking tot zorghandelingen vastlegt, is het mogelijk om het systeem als instrument te gebruiken voor het opstellen van een oordeel over de kwaliteit van de geboden zorg per zorgaanbieder, per afdeling, per apparaat, per lokatie etc.. Due to the fact that the system captures all data related to healthcare operations, it is possible to use the system as a tool for drafting an opinion on the quality of care provided by healthcare, per department, per device, per location, etc. .

De zorgvrager heeft ten alle tijde toegang tot zijn eigen medisch dossier, zodat hij hiertoe geen toestemming behoeft te vragen aan de zorgaanbieder. The care recipient at all times have access to their own medical records, so he therefore need to ask permission to the provider. Hij is zelf eigenaar van dit dossier. He is himself the owner of this file. Het systeem maakt de op de zorgvrageridentificatiekaart weggeschreven codes zichtbaar, zodat het systeem als het ware het dossier voor de zorgvrager beheert. The system allows the codes written on the care recipient identification card visible, so that the system as it were administering the file for the care recipient.

In geval van overlijden van de zorgvrager kan van een module van de zorgvrager identificatiekaart gelezen worden of er zorghandelingen in verband met donorschap dienen te worden gepland. In case of death of the care recipient is a module of the care recipient identification card read or care operations relating to donorship should be planned.

Daar een andere module de verzekeringsgegevens kan bevatten/ kan reeds voor de uit te voeren zorghandelingen en voor het inlezen ten behoeve van de planning worden bepaald wat de kosten zullen zijn, wat de verzekeraar hiervan vergoed en hoeveel de zorgvrager zelf zal dienen bij te betalen. As another module to perform may include insurance data / can already before from care operations and for reading for the schedule to determine what the cost will be, what compensation the insurer of this and how many will have to pay for the care recipient itself. Deze gegevens kunnen leiden tot een voorkeur voor andere zorgaktiviteiten, waardoor de keuzemogelijkheden voor de zorgvrager aldus kunnen worden vergroot. This data can lead to a preference for other health care activities, thus can be enlarged, the choices for the person requiring care.

Na de gegeven toestemming en het invoeren van de gegevens kan direkt de prijs van de geboden zorg worden vastgelegd op deze module of indien gewenst op papier. After the consent and entering the data directly to the cost of the care are recorded on the module or optional paper. Betaling kan dan direkt na de laatste zorghandeling plaatsvinden door de zorgvrager of diens verzekeraar. Payment can then take place immediately after the last care action by the person requiring care or its insurer. Nu wordt er pas na minimaal 60 dagen betaald. Now is paid only after a minimum of 60 days.

Hoewel de zorgvragersidentificatiekaart van een zodanige vorm en kwaliteit is dat deze eenvoudig continu 'op zak' te houden is, bevinden zich mede ook ten behoeve van niet-ingezetenen in elke instelling en elke mobiele eenheid van zorg zorgvrageridentificatie-kaarten van het type 'wild-card'. Although the care recipients identification card of such a shape and quality that to keep it simple continuous' in the bag 'is, also are located also in favor of non-residents in each body, and each mobile unit of concern care recipient identification cards of the type' wild- card.

Het processchema van het optimaliseringsprogramma te gebruiken in de werkwijze en het systeem van de uitvinding, zal aan de hand van figuur 3 beschreven worden. The process scheme of using the program optimization in the process and the system of the invention, will be described with reference to Figure 3.

Ben aantal dagen voor de opnamedag krijgt de centrale coördinatie de beschikking over alle nog niet volgeplande capaciteiten. Are some days before admission central coordination becomes available to all not follow planning capabilities yet. Op dat moment zal bepaald moeten worden hoeveel capaciteit er, rekening houdend met de gemaakte afspraken en de te verwachten spoed, op de opnamedag beschikbaar zal zijn. At that moment will be determined how much capacity, taking into account the agreements and the expected rush, will be available on the day of admission. Ook zal er een selectie plaats vinden van die zorgvragers die op de opnamedag beschikbaar zijn. There will also be a selection take place that care recipients available on the day of admission. Bij deze selectie worden ook de wachtlijstzorgvragers betrokken. With this selection, the waiting list requiring care are also involved. Bovendien is reeds bekend welke zorgvragers reeds te kennen hebben gegeven beschikbaar te zijn als ze eerder worden opgeroepen.Deze laatsten worden geselecteerd op de criteria van de specialist. Moreover, it is already known that care recipients to have already indicated available when they are likely to be opgeroepen.Deze last selected on the criteria of the specialist. Men beschikt nu zowel over het aanbod van capaciteit als de vraag naar deze capaciteit. It now has both supply capacity and demand for this capacity.

Mathematisch geformuleerd is bij het opstellen van een opnameprogramma waarbij deze twee elementen van vraag en aanbod worden gecombineerd, sprake van een probleem met een lineaire doelfunktie, niet-lineaire randvoorwaarden en binaire variabelen. Mathematically formulated in drafting a shooting mode, where these two elements are combined supply and demand, there is a problem with a linear objective function, nonlinear parameters and binary variables. Het opname programma zal aan de volgende eisen moeten voldoen: .voldoende capaciteit voor spoedzorgvragers, .semi-spoedzorgvragers moeten binnen de gestelde tijd opgenomen worden, .binnen de capaciteitsrandvoorwaarden blijven •hoe langer op de wachtlijst, hoe hoger de prioriteit (semi-spoedty-pering), .zorgvragers mogen niet vergeten worden (met name de interne overplaatsingen die vaak minder spoed hebben maar waarvan niet verwacht mag worden dat zij tussentijds moeten worden ontslagen .capaciteits-bottlenecks moeten zo goed mogelijk worden benut. The recording program must meet the following requirements: .voldoende capacity for emergency care recipients, .semi-emergency care recipients should be included within the stipulated time, capacity constraints remain .In • the longer the queue, the higher the priority (semi-spoedty- Pering) .zorgvragers should not be forgotten (especially the internal transfers often have less urgent but which can not be expected that they should be dismissed prematurely .capaciteits bottlenecks should be fully exploited.

Het programma gaat als volgt te werk: 1. sorteer de lijst met beschikbare zorgvragers op prioriteit.(geeft gesorteerde lijst 10) The program is as follows:. 1. Sort the list of available care recipients by priority (giving sorted list 10)

De hoogste prioriteit hebben de semi-spoedzorgvragers. The highest priority are semi-urgent care recipients. Binnen deze groep kan men verder selecteren op wachtijd als maatstaf voor de prioriteit. Within this group, one can further select waiting period as a measure of priority. Bij de overige zorgvragers kan men per specialisme nu ook op de verstreken wachttijd sorteren. For other care recipients by specialty can now sort the elapsed wait.

2. vul per specialisme de beschikbare OK-tijd en bedden op met de zorgvragers van de gesorteerde lijst op volgorde van prioriteit. 2. Fill each specialty available OR time and beds on the care recipients of the sorted list in order of priority.

Hier bij moet op verschil tussen mannen en vrouwenbedden gelet worden. Here at, pay attention to differences between men and women beds. De volgende situaties kunnen ontstaan: .de beschikbare bedden zijn vol, maar er is OK-tijd over(ll ja) .de beschikbare OK-tijd is vol en er zijn nog bedden over (11 neen) The following situations can arise: .de available beds are full, but there is OK time (ll yeah) .the available OR time is full and there are beds of (11 no)

In het eerste geval zal een kleinere operatie door een grotere vervangen worden(12). In the former case, a smaller operation will be replaced by a bigger one (12). Hierbij kan als volgt te werk worden gegaan: men kan de ingrepen in lengte verdelen in drie groepen, korte, gemiddelde en lange ingrepen, uit de gesorteerde lijst met zorgvragers wordt nu de zorgvrager gekozen met de laagste prioriteit die een korte ingreep dient te ondergaan. It can proceed as follows: one can divide the intervention in length into three groups: short, medium and long procedures, from the sorted list of care recipients is now chosen the care recipient with the lowest priority is to undergo a brief intervention. Deze vervangt men door de nog niet gekozen zorgvrager met een lange ingreep die de hoogste prioriteit heeft. It replaces it by not chosen caretaker with a long procedure that has the highest priority. In het tweede geval wordt nog even niets gedaan. In the second case, a moment nothing.

3.het verdelen van de geselecteerde zorgvragers over de afdelingen. 3.The distribution of the selected care recipients over the departments.

Eerst worden die zorgvragers toegewezen die maar op één afdeling terecht kunnen (13). First the care recipients but which are assigned to visit one section (13). De resterende zorgvragers worden gesorteerd op de werklast (14) die zij genereren, in afnemende volgorde. The remaining care recipients is sorted by the work load (14), they generate, in decreasing order. Bij elke afdeling waar nog bedden beschikbaar zijn, wordt als kengetal de resterende beschikbare werklast uitgerekend (15). In every department where beds are still available, is calculated as the remaining available load area code (15). Bij deze toewijzing (16) kunnen ook zorgvragers worden betrokken die al een afspraak hebben voor desbetreffende opnamedag, waarbij men er wel voor moet 2orgen dat ze in ieder geval wel worden opgenomen. In this allocation (16) can also be care recipients that are already involved have an appointment for the relevant day of hospitalization, in which there must 2orgen for them to be included in any case.

4.Oplossing in geval van werklast problemen (18) wanneer alle zorgvragers geplaatst zijn (17). 4.Oplossing in the case of workload problems (18) when all the care recipients have been placed (17).

Bij overschrijding van de afgesproken grenzen zal men zware zorgvragers moeten inwisselen voor minder zware zorgvragers (19), of kijken waar nog wel capaciteit over is. When exceeding the agreed limits one must redeem heavy requiring care for less serious care recipients (19), or see where still capacity left. Als er behalve werklast ook een bed beschikbaar is, kan worden volstaan met herindeling. If workload except a bed is available, it is sufficient to reclassification. Anders zal een zware zorgvrager van de opnamelijst moeten worden geschrapt (20). Otherwise it will be deleted heavy caretaker of the shooting range (20). Vrijgekomen OK-tijd wordt benut (21) door een zorgvrager die minder werklast veroorzaakt (22). Release OK time is utilized (21) by a person requiring care that causes less workload (22). Verder kunnen natuurlijk allerlei combinaties worden bekeken. Further, any combination of course be viewed.

5.resterende capaciteit opvullen(23). filling 5.resterende capacitance (23).

Indien er afdelingen zijn die zowel bedden als verpleegkundige capaciteit hebben kunnen deze worden benut door zorgvragers op te nemen die geen ingreep behoeven te ondergaan. If there are departments that they can be exploited by including care recipients that need to undergo surgery as well as nursing beds capacity. Ook kan een langdurige ingreep worden vervangen door twee kortere. Also, a long-term operation can be replaced by two shorter. De keuze voor een optie hangt af van de relatieve prioriteit die deze zorgvragers hebben. The choice of an option depends on the relative priority that these care recipients.

Bovenstaande heuristiek wordt toegepast in ziekenhuizen waar de beschikbare OK-tijd als bottleneck wordt beschouwd. The above heuristics used in hospitals where available OR time is considered a bottleneck. Deze wordt namelijk als eerste opgevuld. This is in fact filled up first. Daarna wordt gekeken naar de beddencapaciteit en als laatste naar de verpleegkundige capaciteit. Then look at the bed capacity and finally to the nursing capacity. Dit laatste is niet het minst belangrijk echter in de praktijk geeft de verpleegkundige capaciteit de meeste mogelijkheden om te schuiven. The latter is not the most potential to move the least important, however, in practice the nurse capacity. Het programma resulteert aldus erin dat zoveel mogelijk OK-tijd wordt benut binnen de gestelde randvoorwaarden. The program thus results in as much as possible is utilized OR time within the constraints.

In een practisch voorbeeld kan het toepassen van de inventieve werkwijze en het inventieve systeem de volgende gegevens voor de betrokken persoon opleveren: In a practical example the application of the inventive method and the inventive system can provide the following data for the person in question:

De zorgvrager. The care recipient.

Een zorgvrager die het poliklinisch spreekuur bezoekt krijgt aan het einde van het consult de volgende brief mee met de volgende inhoud: 1. Geachte mevrouw/mijnheer, datum en diagnose 2. Opname datum, opname tijdstip, afdeling kamer, 3. Operatiedag, operatietijdstip, operateur, 4. Ontslagdag en ontslagtijdstip 5. Verantwoordelijke personen voor behandeling, zorg en dienstverlening 6. Telefoon van het buro opname voor eventualiteiten 7. Bezoektijden 8. Klachtenprocedure en de vriendelijke groeten van de direktie. A caretaker visiting the outpatient clinic gets to the end of the consultation, the following letter with the following contents: 1. Dear Madam / Sir, date and diagnosis 2. Record date, recording time, ward room 3 of surgery, surgery date, operator, 4. date of discharge and dismissal time 5. Responsible persons for treatment, care and service 6. Phone office record for contingencies 7. Visiting hours 8. Complaints and friendly greetings from the management.

De snijdende specialist The cutting specialist

De snijdende specialist ontvangt wekelijks en eventueel dagelijks een overzicht van het buro 'opname' met de volgende informaties 1. Geachte Dr. The cutting specialist receive weekly and daily if necessary, a list of the desk 'recording' with the following information 1. Dear Dr. Z., 2. overzicht van het aantal op te nemen zorgvragers per dag, opera-tie/diagnose, afdeling, kamernummer 3. overzicht van het aantal te opereren zorgvragers per dag, opera-tie/diagnose, afdeling, operatie kamer nr. Z. 2. overview of the number to take care recipients per day, surgery / diagnosis, ward, room number 3. overview of the number of operating a day care recipients, surgery / diagnostic department, operating room no.

4. de begin- en eindtijden per operatie, 5. extra operatie-faciliteit, 6. de wachtlijst (gepland, niet-gepland), 7. de visite-tijden en een spreekuur overzicht, 8. extra spreekuur-faciliteit, 9. het aantal te regelen ontslagzorgvragers per dag, per afdeling, kamernummer. 4. starting and finishing times per operation, 5. additional operation facility, 6. the waiting list (planned, not unscheduled), 7. visiting-times and a consultation overview, 8. additional surgery facility, 9. the some arrange resignation care recipients per day, per department, room number.

De anaesthesist 1. Geachte Dr. The anesthetist 1. Dear Dr. vd H. vd H.

2. een overzicht van het aantal op te nemen zorgvragers per dag, operatie/diagnose afdeling 3. een overzicht van het aantal te opereren zorgvragers per dag, operatie/diagnose, afdeling, kamernummer en operatiekamernr. 2. an overview of the number to take care recipients per day, surgery / diagnosis section 3 summarizes the number of operating a day care recipients, surgery / diagnosis, ward, room number and operatiekamernr.

4. de begin-en eindtijden per operatie tbv de inleiding en het ontwaken, 5. extra operatie-faciliteit voor bijv. dr. Z. 4. The start and end times for each operation serving the introduction and awakening, 5. extra surgical facility for example. Dr. Z.

De centrale sterilisatie afdeling The CSSD

1. Geachte heer R 1. Dear Mr R

2. een overzicht van het aantal te leveren operatiepakketten voor operatiekamers 1 tot en met 25, per dag, per operatiekamer 2. An overview of operation to be delivered, the number of packets for operating rooms 1 to 25, per day, per operating room

De niet-snijdende specialist 1. Geachte Dr. The non-cutting specialist 1. Dear Dr. V. V.

2. een overzicht van het aantal op te nemen zorgvragers per dag, opnamediagnose, afdeling, kamernummer, 3. een overzicht van het aantal te verrichten onderzoeken per dag , op het lab., de radiodiagnostiek en de funktieafdelingen, 4. de begin- en eindtijden per verrichting, 5. extra verrichtingen faciliteit, 6. de wachtlijst (gepland, niet-gepland) 7. de visite tijden en een spreekuuroverzicht, 8. extra spreekuur-faciliteit. 2. to include a summary of the number of care recipients per day, recording diagnosis, ward, room number, 3. carry out a survey of the number of searches per day, in the lab., Radio diagnostics and function departments 4. the start and end times for each transaction, 5. additional operations facility, 6. the waiting list (planned, not planned-) 7. the visit times and a consultation overview, 8. additional surgery facility.

Het management van de operatiekamers 1. Geachte heer de J., 2. overzicht van het aantal te opereren zorgvragers per dag, opera-tie/diagnose, afdeling, kamernummer, operatiekamer, operatiepakket, 3. de begin- en eindtijden van de operaties 4. extra operatiefaciliteiten voor bijv. Dr. The management of the operating room 1. Sir J. 2. summary of the number of operating a day care recipients, opera-tion / diagnosis, ward, room number, operating room, surgery package 3. The start and end times of the Operations 4 . additional operating facilities for example. Dr. Z. Z.

5. benodigd personeel per dagdeel. 5. personnel required per session.

Het management van de verpleegafdeling geopereerde zorgvragers 1. Geachte mevrouw K. (teamleidster) 2. overzicht van het aantal op te nemen zorgvragers per dag, opera- tie/diagnose, afdeling* kamernummer,tijdstip waarop zorgvragers worden verwacht* 3. een overzicht van het aantal te opereren zorgvragers per dag, operatie/diagnose, afdeling* operatiekamer* 4. de tijden waarop de zorgvragers moeten worden aangeleverd en worden afgehaald. The management of the ward operated care recipients 1. Dear Mrs. K. (team leader) 2. Overview of the number of recordable care recipients per day, opera tion / diagnosis * department room number, time of care recipients are expected * 3. an overview of the number of operating a day care recipients, surgery / diagnosis, surgery department * * 4. times in which the care recipients must be delivered and collected.

5. extra operatie-faciliteit, 6. de wachtlijst (gepland/niet-gepland), 7. de visitetijden van de behandelend artsen en een spreekuurover-zicht, 8. bereikbaarheid van de specialisten, 9. het aantal te regelen ontslagzorgvragers per dag, per afdeling, per kamernummer. 5. additional operation facility, 6. the waiting list (planned / unplanned), 7. times of the visit to the treating physicians and a consultation over-view, 8. availability of the specialists, 9. the number of redundancy to regulate care recipients a day, by department, by room number.

10. benodigde middelen (personeel, hulpmiddelen). 10. necessary resources (personnel, tools).

Het management van de verpleegafdeling van niet-geöpereerde zorgvragers 1. Geachte mevrouw J. (teamleidster), 2. een overzicht van het aantal op te nemen zorgvragers per dag, opnamediagnose, afdeling, kamernummer, tijdstip, 3. een overzicht van het aantal te verrichten onderzoeken per zorgvrager, per dag 4. de begin- en eindtijd van de verrichting (aanlever- en afhaaltijd), 5. extra verrichtingen- faciliteit, 6. de wachtlijst (gepland en niet-gepland), 7. de visite tijden en een spreekurenoverzicht, 8. bereikbaarheid van de specialisten, 9. het aantal te regelen ontslagzorgvragers per dag, per afdeling, per kamernummer, 10.benodigde middelen (personeel, hulpmiddelen). The management of the nursing department of non-operated care recipients 1. Dear Mrs. J. (team leader), 2. to include a summary of the number of care recipients per day, recording diagnosis, ward, room number, time, 3. an overview of the number of conduct investigations per care recipient per day 4. the start and end of the operation (aanlever- and collection time), 5. additional verrichtingen- facility, 6. the waiting list (planned and unplanned), 7. the visit times and surgeries overview 8. availability of specialists 9. regulate the number of redundancies care recipients per day, per department, per room number, 10.benodigde resources (personnel, tools).

Het management van de verrichting afdeling 1. Geachte mevrouw S. (radiodiagnostiek, funktieonderzoek, fysiotherapie etc) 2. een overzicht van het aantal te verrichten onderzoeken per zorgvrager, per dag, 3. de begin - en eindtijden per verrichting, 4. bereikbaarheid van de specialisten, 5. benodigde middelen (personeel, hulpmiddelen) The management of the operation section 1. Dear Mrs. S. (diagnostic radiology, research function, physiotherapy etc.) 2. to conduct a survey of the number of searches per care recipient per day, 3. the beginning - and end times for each transaction, 4. accessibility specialists, 5. necessary resources (personnel, tools)

De beddencentrale 1. geachte mijnheer L. The beds central 1. Honorable Mr L.

2. overzicht van de vrijkomende bedden per afdeling per dag naar kamernummer, 3. eventuele opmerkingen (infectieuze zorgvrager etc.), 2. List of released beds per ward per day for room number, 3. any comments (infectious caretaker etc.)

Zorgvragerstransport 1. geachte mevrouw V. Requiring care Transport 1. Dear Ms V.

2. overzicht aantal zorgvragerstransporten van en naar de operatiekamers met tijdschema, 3. benodigd personeel en evntueel andere middelen. 2. List some care recipients shipments to and from the operating room with timetable, 3. required evntueel staff and other resources.

De ver»ijzer 1. geachte vv. The far "iron ladies 1. vv.

2. overzicht aantal zorgvragers, ontslagdatum, ontslagdiagnosen, vereiste nazorg, medicatie en mogelijke optredende complicaties, 3. bereikbaarheid behandelend arts, 4. vervolgafspraken, 5. met dank voor het in ons gestelde vertrouwen, de directie. 2. List some care recipients, date of discharge, discharge diagnoses, necessary aftercare, medication and potential complications, 3. accessibility doctor, 4. follow-up appointments, 5. Thanks for your trust in us, management.

De thuiszorg 1. geachte mevr. Homecare 1. Honorable Mrs. H. H.

2. overzicht aantal zorgvragers, ontslagdatum, ontslagdiagnosen, vereiste nazorg, medicatie en mogelijke optredende complicaties, 3. bereikbaarheid verantwoordelijk (gespecialiseerd )verpleegkundige 4. vervolgafspraken 5. hoogachtend, de directie. 2. care recipients list number, date of discharge, discharge diagnoses, required follow-up care, medication and possible complications, 3. accessibility responsible (specialized) nurse 4. follow-up appointments 5. Yours sincerely, the management.

(optie)De verzekeraar 1. geachte verzekeraar HZK , op grond van onze overeenkomst___ 2. overzicht aantal bij de maatschappij verzekerde zorgvragers, opnamendata, opnamediagnosen, verrichtingen, verpleegdagen, (eventuele) complicaties, ontslagdiagnosen en vervolgafspraken 3. bereikbaarheid verantwoordelijke zorgverleners 4. op grond van de verzekerde pakketten, de algemene en specifieke eigen risico's en op grond van de overeenkomst tussen U en de zorgvragers brengen wij u het volgende in rekening 5. bereikbaarheid financiële administratie 6. op de door ons geleverde zorg zijn de volgende geregistreerde algemene betalingsvoorwaarden van toepassing... (Optional) The insurer 1. Honorable insurer HZK, under our overeenkomst___ 2. list number at the company insured care recipients, recording dates, recording diagnoses, operations, patient days, (if any) complications, discharge diagnoses and follow-up appointments 3. accessibility responsible caregivers 4. on under the insured package, the general and specific deductibles and under the agreement between you and the care recipients we will charge you for the following 5. accessibility accounting 6. the care delivered by us are the following registered general payment terms application ...

7. gelieve de bedragen binnen 8 dagen over te maken op Postbank ..........of op 7. please amounts to about 8 days on Postbank .......... or

Bank HP nr....... Bank HP No. .......

8. Hoogachtend, de directie. 8. Yours sincerely, the management.

(optie)De gemeentelijke lijkschouwer (Optional) The local coroner

1. geachte heer Z 1. Dear Mr Z

2. niet natuurlijke dood zorgvrager M. opnamedatum, opnamediagnose, verrichtingen, medicatie, complicaties, bijzondere omstandigheden etc 3. bereikbaarheid verantwoordelijk zorgverlener resp. 2. unnatural death caretaker M. recording, recording diagnosis, operations, medications, complications, special circumstances etc 3. accessibility responsible caregiver respectively. direkteur 4. tijdstip schouwing 5. hoogachtend, de direktie/ verantwoordelijk zorgverlener. director time inspection 4. 5. Yours sincerely, the Management / responsible health care professional.

(optie)De onderzoeker 1. geachte heer o. te L. op grond van uw verzoek.... (Optional) 1. The researcher Dear Sir o. L. pursuant to your request ....

2. op grond van ons privacy reglement zijn de volgende vragen niet te beantwoorden. 2. The following questions can not be answered under our privacy policy.

3. de volgende vragen zijn wel te beantwoorden bijv. Van de 80 zorgvragers met opnamediagnose X in 1996 bleken 6 zorgvragers een andere ontslagdi- agnose te hebben . 3. The following questions have to be answered for example. Of the 80 care recipients with admission diagnosis X in 1996 appeared six care recipients have a different ontslagdi- agnose.

4. voor deze dienstverlening brengen wij conform afspraak het volgende in rekening. 4. For this service we will charge you for the following upon agreement.

5. betalingsvoorwaarden, rekeningnummers 6. hoogachtend, de directie. 5. The conditions of payment, account numbers 6. sincerely, the management.

(optie)De inspecteur van Volksgezondheid 1. weledelzeergeleerde heer S. te L. (Optional) The health inspector 1. weledelzeergeleerde Mr S to L.

2. melding fout, ongeval, near accident, melddatum 3. gegevens zorgvrager, opnamedatum, opnamediagnose, verrichtingen, ingrepen, complicaties. 2. reporting error, accident, near accident, report date 3. Data caretaker, recording, recording diagnosis, operations, procedures, complications.

4. omschrijving van de fout, gevolgen voor de zorgvrager, mogelijke oorzaak, 5. bij het voorval betrokken hulpverleners 6. bereikbaarheid verantwoordelijk hulpverlener en direkteur 7. hoogachtend de directie. 4. A description of the error, affect the care recipient, possible cause, 5. in the incident caregivers involved 6. accessibility responsible counselor and director 7. Sincerely management.

(optie)De zorgvrager met zorgvragerletselverzekering (Optional) The care recipient with injuries requiring care insurance

1. geachte zorgvrager P. te N 1. P. care recipient deemed to N

2. opname gegevens en verloop 3. wij constateren een zodanige discrepantie dat vergoeding op zijn plaats is, 4. wij hebben de mogelijke oorzaak opgespoord en de nodige maatregelen genomen om herhaling te voorkomen, 5 .een afschrift van deze brief doen wij toekomen aan de uitvoeringsorganisatie van de zorgvragersletselverzekering. 2. Recording data and course 3. We note is such a discrepancy which compensation in place 4. We have identified the possible causes and take the necessary measures to prevent recurrence, 5 .a copy of this letter we forward it to the executive of the care recipients injury insurance.

Het systeem is bijzonder vriendelijk voor het personeel omdat het systeem vele aktiviteiten die nu voortdurend ergenis opwekken, tot een minimum weet terug te brengen. The system is particularly friendly to the staff because the system many activities that are constantly generating annoyance, manages to reduce to a minimum. Deze effekten zijn erop gericht om het personeel te motiveren de cultuuromslag te maken van produktie/pr-oduktgericht naar markt/klantgericht. These effects are designed to motivate the staff to make the cultural shift of production / PR oduktgericht to market / customer oriented. Er komt tijd vrij om zich te richten op de kern van zijn professionele beroepsuitoefening. There will be time to focus on the core of his professional practice. De tijdwinst zit in het drastisch verminderen van administratieve procedures, het reduceren van het aantal nutteloze bewegingen en het reduceren van de 'onderbezetting' van personeel (en zorgvrager). The time savings is in drastically reducing administrative procedures, reducing the number of unnecessary movements and reducing the "utilization" of staff (and caretaker). De uitvinding heeft voor de hierna genoemde betrokkenen de volgende effekten: The invention is shown below for the persons concerned, the following effects:

De verpleegafdelingen The wards

Het hollen en stilstaan effekt (een van de belangrijkste oorzaken van het hoge ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) wordt geëlimineerd door: .het aantal op te nemen zorgvragers voor de pré- en postoperatieve zorg en niet-snijdende zorg past altijd binnen de afgesproken uurprofielen. The run and stop effect (one of the main causes of high absenteeism and disability) is eliminated by: .the number to take care recipients for the pre- and post-operative care and non-cutting care fits within the agreed uurprofielen.

.een tekort aan diensten wordt gereguleerd met een aangepast urenprofiel. .a lack of services is regulated by an appropriate hour profile.

.een teveel aan diensten kan benut worden voor het ophogen van het urenprofiel. .a surplus of services can be utilized for raising the profile of hours.

.het recht op het aantal vakantiedagen in een kalenderjaar wordt door het buro 'opname' gereguleerd. .the law is regulated by the agency 'inclusion' in the number of holidays in a calendar year.

.het tijdrovend zoeken naar dossiers is voorbij. .the time-consuming search for files is over. Bij de zorgvrager ligt altijd zijn dossier. When the caretaker is always his file.

De verrichtingenafdelingen. Operations departments.

.het aantal op te nemen zorgvragers voor de pré- en post operatieve zorg en niet-snijdende zorg past altijd in de afgesproken uurprofielen. .the number to take care recipients for the pre- and post-operative care and non-cutting care fits into the agreed uurprofielen.

.een tekort aan diensten wordt gereguleerd met een aangepast urenprofiel. .a lack of services is regulated by an appropriate hour profile.

. . een teveel aan diensten kan benut worden voor het ophogen van het urenprofiel. too many services can be utilized for raising the profile of hours.

.het recht op het aantal vakantiedagen in een kalenderjaar wordt door het buro 'opname' gereguleerd. .the law is regulated by the agency 'inclusion' in the number of holidays in a calendar year.

.de zorgvrager neemt altijd zijn dossier mee. .de caretaker always takes his file. Hierin wordt automatisch aangegeven dat de verrichting gedaan is. Herein is automatically indicated that the transaction has been made.

De specialist. The specialist.

.optimaliseert zijn inzet ten behoeve van de zorgvragers, .wordt drastisch ontlast van administratieve procedures. .optimaliseert his commitment to the care recipients, .wordt dramatically relieved of administrative procedures.

• is meer dienstverlenend naar zijn zorgvragers toe omdat direkt een programmavoorstel kan worden gedaan en worden vastgelegd. • is more services to its care recipients as far can be directly proposed a program and be recorded.

•beschikt voorafgaand aan het spreekuur direkt over de dossiers die niet meer behoeven te worden opgespoord. • have prior to the surgery directly on the files that need no longer be detected.

•beschikt na elke zorghandelingensequentie over een kwaliteitsoordeel zodat hij steeds beter in staat is vooraf de zorgvrager beter te informeren. • provide care after each action sequence on a rating so that it increasingly able to inform in advance the care recipient better.

.'zachte' wachtlijsten kunnen worden weggewerkt. .'zachte 'waiting lists can be eliminated. Dus meer serviceverlening naar de zorgvrager toe. Thus providing more service to the care recipient.

.'harde' wachtlijsten kunnen beter worden weggewerkt omdat gebruik kan worden gemaakt van extra-faciliteiten die ontstaan doordat andere specialisten tijdelijk minder zorgvragers aanbod hebben .aanvragen voor meer middelen, indien nodig, worden nu automatisch kwantitatief onderbouwd. .'harde 'waiting lists can be eliminated because better use can be made of additional facilities caused by other specialists have temporarily reduced supply .aanvragen requiring care for more funds, if necessary, are now supported automatically quantitatively.

.minder negatieve energie behoeft te worden gestopt in vermeende bevoordeling omdat niet een persoon maar een 'objek-tief' programma optimaliseert. .Less negative energy needs to be put into alleged favoritism because not one person but a objek-tief 'program optimizes.

• door optimalisering neemt de kans op meer honorarium per tijdseenheid toe. • by optimizing the likelihood of more fee per unit time increases.

.direkt inzicht in kosten en opbrengsten per zorgvrager of zorgvragergroep groep zodat men beter in staat is een keuze te maken uit competitieve onderzoeken. .direkt insight into costs and revenues by requiring care or care recipient group that is better able to make a choice of competitive examinations.

Het management. The management.

•het management is nu in staat om produktieafspraken zoals verpleegdagen, opnamen, verrichtingen, operaties, polikli-niekbezoeken etc. in te voeren die met behulp van planning ook kunnen worden gerealiseerd. • Management is now able to produce events such as patient days, recordings, operations, operations, engineering polikli-visits etc. to enter that can be realized through planning.

.het management ontvangt concrete en hanteerbare informatie over kosten en opbrengsten per operatie/diagnose en over te produkten en statistiekgegevens over alle mogelijke variabelen. .the management receives concrete and manageable information about costs and revenues per surgery / diagnosis and to products and statistical data on all possible variables.

.het management wordt door de gegevens in staat gesteld tot het voeren van strategisch management hetgeen noodzakelijk is in een gezondheidszorgsector die aan meer marktwerking wordt onderworpen. .the management is enabled by the data to perform the strategic management of which is necessary in a health care sector, which is subjected to greater market forces.

.het management beschikt over informatie om in een competitieve markt een beleidsplan te kunnen realiseren door gerichte onderhandelingen met zorgverzekeraars. .the management has information to realize a policy in a competitive market-oriented negotiations with health insurers.

Hoewel de uitvinding hierboven beschreven is aan de hand van de medische zorgsector zal het duidelijk zijn dat de uitvinding ook op andere zorgsectoren met vrucht toepasbaar is. Although the invention has been described above on the basis of the medical care sector, it will be understood that the invention is also applicable to other health care sectors with fruit.

Met betrekking tot de zorgvrageridentificatiekaart wordt opgemerkt dat de toegang van de kaart tot het computerprogramma niet alleen door een in digits bijv. in magnetische, optische of streepcode weergegeven toegangscode kan geschieden, maar op velerlei andere manieren. With respect to the care recipient identification card, it is noted that the access of the card not only to the computer program by an in digits e.g. in magnetic, optical or bar code displayed access code may take place, but in many other ways.

Zo kan de kaart een toegangscode hebben in de vorm van een coating die uitsluitend licht in een bepaalde kleur reflecteert, in de vorm van een coating die in een bepaald elektro-magnetisch veld transparant wordt, in de vorm van een oppervlak van de kaart met een bepaalde ruwheid, in de vorm van een bepaalde omtreksvorm van de kaart of bijvoorbeeld in de vorm van uitsparingen van de kaart. For example, the card may have an access code in the form of a coating that reflects only light in a certain color, in the form of a coating which is transparent in a given electro-magnetic field, in the form of a surface of the card with a certain roughness, in the form of a particular peripheral shape of the card or, for example, in the form of cut-outs from the card.

Claims (19)

 1. 1. Werkwijze voor zorgvragergerichte optimalisering van door een zorgaanbieder aangeboden zorghandelingenvolgordes omvattende: - het door een in een computer geladen computerprogramma lezen van een toegangscode, opgenomen in een module van onuitwisbare gegevens op een zorgvrageridentificatiekaart, - het volgend op de positieve identificatie van de toegangscode van de zorgvrageridentificatiekaart door het computerprogramma opwekken van een uitvoersignaal, - het door het computerprogramma lezen van de hiermee toegankelijk gemaakte variabele gegevens op de betreffende modules van de zorgvrageridentificatiekaart, - het door het computerprogramma verwerken van in het centrale geheugen van de computer opgeslagen centrale gegevensbestanden betreffende de zorgactiviteiten en/of de zorgvrager, en van de van de zorgvrageridentificatiekaart gelezen gegevens zodanig dat een optimaal zorgvragergerichte zorghandelingenvolgorde opgewekt wordt, en - het na de zorghandeling up-daten van de variabele ge 1. A method for care recipient targeted optimization of from a care provider care actions sequences presented comprising: - by one in a computer loaded computer program to read an access code, incorporated into a module of indelible data on a care recipient identification card, - the next on the positive identification of the access code, the care recipient identification card by generating the computer of an output signal, - reading by the computer program of this made accessible variable data on the respective modules of the care recipient identification card - processing by computer central data stored in the main memory of the computer on care activities and / or the care recipient, in such a way and of the data read from the care recipient identification card which is generated an optimal care recipient oriented care operations sequence, and - after the care act up-dating of the variable ge gevens op de zorgvrageridentificatiekaart en van de centrale gegevensbestanden. data on the care recipient identification card and the central databases.
 2. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het opwekken van een optimaal zorgvragergerichte zorghandelingenvolgorde zodanig geschiedt, dat de zorgvrager op een wachtlijst van zorgvragers geplaatst wordt, het computerprogramma aan de hand van zorgvragergege-vens de wachtlijst op prioriteit sorteert, aan de hand van de zorgvra-gergegevens en de centrale gegevensbestanden de zorghandelingen zodanig van elkaar afhankelijk maakt dat de tijdsduur tussen de eerste en laatste zorghandeling met betrekking tot voornoemde zorgvrager geminimaliseerd en de benuttingsgraad van alle tot de zorgaanbieder ter beschikking staande middelen in hun volgens het computerprogramma gedefinieerde onderlinge afhankelijkheid gemaximaliseerd wordt. 2. A method according to claim 1, characterized in that the generation of an optimal care recipient oriented care actions sequence is effected in such a way, that the person requiring care is placed on a waiting list of care recipients, the computer program on the basis of person requiring care gelled-windowing sorts the waiting list by priority, on the basis of the zorgvra-gergegevens and the central databases care actions makes such a way dependent on each other that the length of time between the first and the last care action with respect to said person requiring care minimized, and the degree of utilization of all available resources in their in accordance with the computer program to the care provider-defined interdependence is maximized.
 3. 3. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies waarmee gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van de zorgvrager en de op hem betrekking hebbende handelingen van zorg verzameld en beheerd worden, waarbij deze gegevens eigendom zijn van van de zorgvrager en waartoe hij middels zijn zorgvrageridentificatiekaart op een bepaalde plaats unieke toegang heeft onafhankelijk van het feit, dat deze gegevens afkomstig zijn van verschillende zorgaanbieders of meerdere hulpverleners. 3. A method according to any one of the preceding claims at which data relating to the state of health of the person requiring care, and the collected care-related operations on him and managed, wherein these data are the property of the person requiring care, and to which it by means of his care recipient identification card at a certain rather unique access regardless of the fact that these data come from different providers or multiple rescuers.
 4. 4. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2 waarbij de zorgvrager middels zijn zorgvrageridentificatiekaart toestemming geeft tot uitvoering van een op hem betrekking hebbende zorghandelingenvolgorde. 4. A method as claimed in claim 1 or 2 wherein the care recipient through his care recipient identification card gives permission for execution of an relating to him care actions order.
 5. 5. Werkwijze vogens conclusie 1 of 2 waarbij het totaal der door de zorgaanbieder omvatte middelen en zorghandelingen zodanig is uitgedrukt in standaardeenheden van geld, tijd, mensen, volume, dat een in de toekomst plaats hebbende op een· zorgvrager betrekkende zorghandelingenvolgorde na de door deze zorgvrager hiertoe gegeven toestemming, kosten/prijs en tijdsduur van deze zorghandelingenvolgorde bepaalt. 5. The method vogens claim 1 or 2 wherein the total of the by the healthcare provider is included means and care actions in such a way expressed in standard units of money, time, people, volume, that in the future, rather than having a · care recipient moving into care operations sequence after the information from this caretaker purpose defines consent, cost / price and duration of this care operations order.
 6. 6. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2 waarbij meetbare criteria gegenereerd worden zodanig, dat onafhankelijk van schuldvragen, gelaedeerden vergoed kunnen worden en waarmee de zorghandelingenvolgorde en middelen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. 6. A method as claimed in claim 1 or 2 wherein measurable criteria are generated in such a way that, independently of questions of guilt, injured parties can be compensated, and the care with which acts in sequence and means can be better aligned with each other.
 7. 7. Werkwijze volgens conclusie 4 waarbij de zorgvrageridentificatiekaart het verzekerde zorgpakket van de zorgvrager bevat, waarmee door het geven van toestemming voor een toekomstige zorghandelingenvolgorde een betalingsgarantie gegeven wordt. 7. A method as claimed in claim 4 wherein the care recipient identification card contains the care package of the insured person requiring care, which is given a payment guarantee by giving permission for a future care actions order.
 8. 8. Werkwijze volgens conclusie 1 waarbij de zorgvrageridentificatiekaart uitwisbare gegevens bevat ten behoeve van geneesmiddelenpaspoort, donorcodicil, wilsuitingen igv euthanasie, onbekwaam- heid etc. 8. A method according to claim 1 wherein the care recipient identification card erasable data for the benefit of drugs passport, donor card, in case of expressions of euthanasia, etc. of Unskilled
 9. 9. Systeem voor zorgvragergerichte optimalisering van door een zorgaanbieder met betrekking tot zorgvragers aangeboden zorghande-lingenvolgordes, waarbij de benuttingsgraag van alle tot de zorgaanbieder ter beschikking staande middelen, welke tezamen met deze zorghandelingenvolgordes in hun onderlinge afhankelijkheid het zorgproces vormen, wordt gemaximaliseerd, omvattende een zorgvrageridenti-ficatiekaart met een module met onuitwisbare zorgvragergegevens en en toegangscode en met verdere modules met variabele gegevens, en een in een computer geladen computerprogramma waartoe de zorgvrageridentifi-catiekaart door middel van de toegangscode een toegang heeft, waarbij het computerprogramma na lezing van de toegangscode door middel van leesapparatuur toegang heeft tot de middels deze toegangscode bepaalde gegevensbestanden op eerdere modules en tot centrale gegevensbestanden. 9. A system for person requiring care-oriented optimization of by a care provider with respect to those requiring care offered care routines, sequences, in which the utilization like of all means available to the healthcare provider, which, in their mutual dependence, together with this care actions sequences forming the care process, is maximized, comprising a zorgvrageridenti-ficatiekaart having a module with indelible care recipient data and name and password, and with further modules with variable data, and a has an access computer program loaded into a computer to which the zorgvrageridentifi-catiekaart by means of the access code, wherein the computer program from a reading of the access code by means of readers access to the means of this access certain data on previous modules, to central databases.
 10. 10.Systeem volgens conclusie 9 dat gegevens met betrekking tot de gezondheidstoestand van de zorgvrager en op hem betrekking hebbende zorghandelingen verzamelt en beheert, waarbij deze gegevens eigendom zijn van de zorgvrager en waartoe hij middels zijn zorgvrageridentif icatiekaart uniek toegang heeft onafhankelijk van het feit dat deze gegevens afkomstig zijn van verschillende zorgaanbieders of meerdere hulpverleners. 10. System according to claim 9 that data related to the health of the care recipient and relating to him care operations collects and manages these data is owned by the care recipient and what he uniquely has access regardless of the fact through his zorgvrageridentif icatiekaart this data from different providers or multiple rescuers.
 11. 11.Systeem volgens conclusie 4, waarbij de zorgvrager middels zijn zorgvrageridentificatiekaart toestemming geeft tot uitvoering van een op hem betrekking hebbende zorghandelingenvolgorde. 11. System according to claim 4, wherein the care recipient indicates, through its care recipient identification card permission for execution of an relating to him care actions order.
 12. 12.Systeem volgens conclusie 5, waarbij het totaal der door de zorgaanbieder omvatte middelen en zorghandelingen zodanig is uitgedrukt in standaardeenheden van geld, tijd, mensen, volume, dat een in de toekomst plaats hebbende op een zorgvrager betrekkende zorghandelingenvolgorde na de door deze zorgvrager hiertoe gegeven toestemming, kosten/prijs en tijdsduur van deze zorghandelingenvolgor- de bepaalt. 12. System according to claim 5, wherein the total amount of by the healthcare provider is included means and care actions is expressed in such a manner in standard units of money, time, people, by volume, in that a taking place in the future on a person requiring care moving into care operations sequence after the for this purpose by the person requiring care consent, cost / price and duration of these zorghandelingenvolgor- the states.
 13. 13.Systeem volgens conclusie 6, waarbij meetbare criteria gegenereerd worden zodanig, dat onafhankelijk van schuldvragen, geiaedeerden vergoed kunnen worden en waarmee de zorghandelingenvolg-orde en middelen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. 13.Systeem according to claim 6, wherein said measurable criteria are generated in such a way that, independently of questions of guilt, can be compensated geiaedeerden and with which the care actions follow-order and resources can be better matched to each other.
 14. 14.Systeem volgens conclusie 7 en conclusie 11, waarbij de zorgvrageridentificatiekaart het verzekerde zorgpakket van de zorgvrager bevat, waarmee door het geven van toestemming voor een toekomstige zorghandelingenvolgorde een betalingsgarantie gegeven wordt. 14.Systeem according to claim 7 and claim 11, wherein the care recipient identification card contains the care package of the insured person requiring care, which is given a payment guarantee by giving permission for a future care actions order.
 15. 15.Systeem volgens conclusie 8, waarbij de zorgvrageridentificatiekaart uitwisbare gegevens bevat ten behoeve van geneesmiddelenpaspoort, donorcodicil, wilsuitingen igv euthanasie, onbekwaamheid etc. 15.Systeem according to claim 8, wherein the care recipient identification card erasable data for the benefit of drugs passport, donor card, in case of expressions of euthanasia, disability, etc.
 16. 16. zorgvrageridentificatiekaart voor gebruik in een werkwijze volgens conclusie 1 of 2, of voor gebruik in een systeem volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de zorgvrageridentificatiekaart voorzien is van een drager bevattende een module met onuitwisbare zorgvragergegevens en toegangscode en met verdere modules met een geheugencapaciteit voor variabele gegevens. 16. A care recipient identification card for use in a method according to claim 1 or 2, or for use in a system according to claim 3, characterized in that the care recipient identification card is provided with a carrier comprising a module with indelible care recipient data and access code and further modules with a memory for variable data.
 17. 17. Zorgvrageridentificatiekaart volgens conclusie 16 waarbij de onuitwisbare gegevens bestaan uit: a. Een identificatienummer bestaande uit een hoofdnummer en een volgnummer die als volgt zijn samengesteld: .voor ingezetenen met een eigen sofi-nummer is het hoofdnummer het sofinummer en is het volgnummer nul. 17. Care recipient identification card according to claim 16 wherein the indelible data consist of: a. An identification number consisting of a main number and a serial number which are composed as follows: .for residents with a personal national insurance number, the main number is the national insurance number and the serial number is zero. •voor ingezetenen zonder eigen sofi-nummer is het hoofdnummer het sofinummer van de hen vertegenwoordigende natuurlijke- of rechtspersoon (bijvoorbeeld ouder, voogd, curator, overheidsinstantie en heeft en heeft het volgnummer een waarde tussen 1 en 999999999 (kinderen, inwoners van speciale instellingen). .Voor niet-ingezetenen is het hoofdnummer het sofinummer van de voor hem verantwoordelijke binnenlandse instantie of een identificatienummer van een buitenlandse instantie en heeft het volgnummer een waarde tussen 1 en 999999999.Hierbij valt te denken aan asielcentra, buitenlandse reisverzekeraars of landen. Elke aanbieder van zorg krijgt voor deze gevallen eigen volgnum mers uitgereikt.Deze nummers zijn ook te gebruiken in die gevallen waarbij ingezetenen om welke reden dan ook hun kaart( tijdelijk) niet in hun bezit hebben en onverwijld medisch ingrijpen noodzakelijk is; een zogenaamde wild-card, b. de bloedgroep van de zorgvrager eventueel aangevuld met andere onveranderlijke ge • For residents without their own Social Security number is the main number, the social security number of their representative natural or legal person (eg parent, guardian, trustee, government agency and and the number has a value between 1 and 999999999 (children, people with special settings) . for non-residents is the main number, the social security number of domestic authority or an identification of a foreign body in charge of him and the serial number between 1 and 999999999.Hierbij could include asylum centers, foreign travel insurance companies or countries. Each provider care given to these cases own order no numbers uitgereikt.Deze numbers can also be used in those cases where residents for whatever reason their card (temporarily) have in their possession without delay medical intervention is necessary, called a wild card, b., the blood group of the person requiring care may be supplemented by other invariable ge gevens zoals weefseltypering, fingerprint, DNA-codering, allergiën of specifieke aandoeningen c. data, such as tissue typing, fingerprinting, DNA encoding, allergies or specific disorders c. Een toegangscode bestaande uit bijvoorbeeld 10 digits. An access code consisting of, for example, 10 digits.
 18. 18. Zorgvrageridentificatiekaart volgens conclusie 16, waarbij de toegangscode bestaat uit bijvoorbeeld 10 digits. Care recipient 18. The identification card of claim 16, wherein the access code is made up of, for example, 10 digits.
 19. 19. Zorgvrageridentificatiekaart volgens conclusie 16, waarbij de verdere modules uitwisbare gegevens met betrekking tot de zorgvrager bevatten zoals: Donorcodicil en daarmee samenhangende informatie en andere wilsuitingen zoals geauthoriseerde personen, euthanasie etc. Gegevens over het verzekeringspakket zoals de naam van de verzekeraar, het polisnummer, het basispakket, het bestaan van algemene en specifieke eigen risico's, aanvullende pakketten etc. Gegevens over feiten en conclusies van ondergane of noch uit te voeren zorghandelingen alsmede over medicatie (geneesmiddelenpaspoort) . 19. Care recipient identification card according to claim 16, wherein the further modules erasable contain data relating to the person requiring care, such as: donor card and related information, and other expressions of, such as authorized persons, euthanasia, etc. Data concerning the insurance package, such as the name of the insurance company, the policy number, the basic package, the existence of general and specific deductibles, additional packages etc. data on facts and conclusions or undergone or to conduct health care operations and on medication (drugs passport). Gegevens betrekking hebbende op zorghandelingen in de thuiszorg door bijvoorbeeld huisartsen en paramedic! Data relating to operations in the care home care for example doctors and paramedic! Gegevens bestemd voor kwaliteitsmeting resp. Data for quality measurement, respectively. de zorgvrage-rletselverzekering. the zorgvrage-rletselverzekering. Gegevens bestemd voor andere doeleinden. Data for other purposes.
NL9200793A 1992-05-01 1992-05-01 Method and system for optimization of care recipient targeted sequence care actions and care recipient identification card for use in such a method or such a system. NL9200793A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9200793 1992-05-01
NL9200793A NL9200793A (en) 1992-05-01 1992-05-01 Method and system for optimization of care recipient targeted sequence care actions and care recipient identification card for use in such a method or such a system.

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9200793A NL9200793A (en) 1992-05-01 1992-05-01 Method and system for optimization of care recipient targeted sequence care actions and care recipient identification card for use in such a method or such a system.
EP19930913617 EP0638189A1 (en) 1992-05-01 1993-05-03 Method and system for patient-oriented optimization of order of care treatments and patient identification card for use in such a method or such a system
PCT/NL1993/000092 WO1993022735A1 (en) 1992-05-01 1993-05-03 Method and system for patient-oriented optimization of order of care treatments and patient identification card for use in such a method or such a system
AU4358593A AU4358593A (en) 1992-05-01 1993-05-03 Method and system for patient-oriented optimization of order of care treatments and patient identification card for use in such a method or such a system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9200793A true true NL9200793A (en) 1993-12-01

Family

ID=19860760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9200793A NL9200793A (en) 1992-05-01 1992-05-01 Method and system for optimization of care recipient targeted sequence care actions and care recipient identification card for use in such a method or such a system.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP0638189A1 (en)
NL (1) NL9200793A (en)
WO (1) WO1993022735A1 (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0696006A3 (en) * 1994-08-04 1997-04-02 Osamu Sugiyama Automatic patient reception system for hospitals
DE10020854A1 (en) * 1999-04-30 2001-02-08 Bauer Karl Heinz Coordination of several types of therapy and therapy providers treating a patient for the same illness, especially mental or emotional type illnesses, by connecting all the data sources together via a central computer
JP2016512644A (en) 2013-03-13 2016-04-28 ケアフュージョン 303、インコーポレイテッド Patient-specific medication management system
US9069887B2 (en) 2000-05-18 2015-06-30 Carefusion 303, Inc. Patient-specific medication management system
US9741001B2 (en) 2000-05-18 2017-08-22 Carefusion 303, Inc. Predictive medication safety
US7860583B2 (en) 2004-08-25 2010-12-28 Carefusion 303, Inc. System and method for dynamically adjusting patient therapy
US9427520B2 (en) 2005-02-11 2016-08-30 Carefusion 303, Inc. Management of pending medication orders
US20110071858A1 (en) 2009-09-24 2011-03-24 Guidewire Software, Inc. Method and apparatus for managing revisions and tracking of insurance policy elements
US10062457B2 (en) 2012-07-26 2018-08-28 Carefusion 303, Inc. Predictive notifications for adverse patient events

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5065315A (en) * 1989-10-24 1991-11-12 Garcia Angela M System and method for scheduling and reporting patient related services including prioritizing services
FR2659768B1 (en) * 1990-03-14 1995-06-30 Sextant Avionique Method for coding and decoding a memory card prepaid.
FR2660089A1 (en) * 1990-03-20 1991-09-27 Cupa Michel Process and apparatus for acquiring data during anaesthesia and writing them to a carrier, and carrier for storing such data
WO1991015817A1 (en) * 1990-04-09 1991-10-17 Alcott William D Iii Real time insurance administration and medical information utility

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP0638189A1 (en) 1995-02-15 application
WO1993022735A1 (en) 1993-11-11 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wager et al. Managing? Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Executives
Burton et al. Using electronic health records to help coordinate care
Bunn et al. Telephone consultation and triage: effects on health care use and patient satisfaction
Brill Bitter pill
Tomasi et al. Health information technology in primary health care in developing countries: a literature review
Bates The quality case for information technology in healthcare
US6820058B2 (en) Method for accelerated provision of funds for medical insurance using a smart card
Rodwin The health care system under French national health insurance: lessons for health reform in the United States
Baily et al. Special report: the ethics of using QI methods to improve health care quality and safety
Andersen What determines the behaviour and performance of health professionals? Public service motivation, professional norms and/or economic incentives
US20020173990A1 (en) System and method for managing interactions between healthcare providers and pharma companies
US20080162496A1 (en) System and method for centralized management and monitoring of healthcare services
US20040186746A1 (en) System, apparatus and method for storage and transportation of personal health records
US20060206361A1 (en) System for maintaining patient medical records for participating patients
Forsman Why is the laboratory an afterthought for managed care organizations?
US7647320B2 (en) Patient directed system and method for managing medical information
US20050187793A1 (en) Prescription benefits network mechanism
US20060173712A1 (en) Portable medical information system
US20020049617A1 (en) System and method for facilitating selection of benefits
US20020069085A1 (en) System and method for purchasing health-related services
US20080243539A1 (en) Method and System for Exchanging, Storing, and Analyzing Health Information
Winter et al. Health information systems
US20100324936A1 (en) Pharmacy management and administration with bedside real-time medical event data collection
US20080091463A1 (en) Method for online health management
US20080097784A1 (en) Appropriateness Of A Medication Therapy Regimen

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed