NL9101088A - Method and device for measuring in a short time of the temperature of a substance by approximately known temperature. - Google Patents

Method and device for measuring in a short time of the temperature of a substance by approximately known temperature. Download PDF

Info

Publication number
NL9101088A
NL9101088A NL9101088A NL9101088A NL9101088A NL 9101088 A NL9101088 A NL 9101088A NL 9101088 A NL9101088 A NL 9101088A NL 9101088 A NL9101088 A NL 9101088A NL 9101088 A NL9101088 A NL 9101088A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
temperature
characterized
milk
substance
measurement
Prior art date
Application number
NL9101088A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Prolion Dev B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Prolion Dev B V filed Critical Prolion Dev B V
Priority to NL9101088A priority Critical patent/NL9101088A/en
Priority to NL9101088 priority
Publication of NL9101088A publication Critical patent/NL9101088A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01JMANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS
  • A01J7/00Accessories for milking machines or devices
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01JMANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS
  • A01J5/00Milking machines or devices
  • A01J5/013On-site detection of mastitis in milk
  • A01J5/0138On-site detection of mastitis in milk by using temperature
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
  • G01K1/16Special arrangements for conducting heat from the object to the sensitive element
  • G01K1/18Special arrangements for conducting heat from the object to the sensitive element for reducing thermal inertia

Abstract

Method and device for measuring the temperature of a substance whose temperature is roughly known, in which use is made of a temperature-measuring device which, prior to use, is held at a defined, known temperature which is in the vicinity of or differs slightly from the said roughly known temperature, and if the substance is a liquid, for example milk, the measurement results obtained are used to establish mastitis infection or the fertility (oestral state) of the animal. <IMAGE>

Description

Titel: Werkwijze en inrichting voor het in korte tijd meten van de temperatuur van een stof met ongeveer bekende temperatuur. Title: Method and apparatus for the measurement in a short time of the temperature of a substance by approximately known temperature.

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het in korte tijd meten van de temperatuur van een stof met ongeveer bekende temperatuur. The present invention relates to a method for the measurement in a short time of the temperature of a substance by approximately known temperature.

Bij een bekende in het Amerikaanse octrooischrift 4.593.649 beschreven inrichting en werkwijze, wordt de temperatuur van de melkstroom gemeten bij het melken van een koe. In a prior art, in U.S. Patent No. 4,593,649 describes apparatus and method, the temperature of the milk flow is measured during the milking of a cow. Dit gebeurt in de volle melkstroom. This is done in the full flow of milk.

Bij een andere uit het Duitse Offenlegungsschrift 2.759.126 bekende werkwijze en inrichting wordt een melkstroom gedurende een bepaalde tijdsduur of op het moment van verschijnen van bloed of etter in de melk in een hulphouder geleid, waarna de melk, indien deze althans voor consumptie geschikt is, in een hoofdhouder wordt geleid. In another well-known from the German Offenlegungsschrift 2,759,126 a method and apparatus, a flow of milk during a specific period of time or at the moment of appearance of blood or pus in the milk into an auxiliary container, whereupon the milk, at least if this is suitable for consumption , is passed into a main container. Genoemd via een hulphouder leiden vindt eigenlijk in wezen slechts gedurende de eerste 3-10 seconden plaats. Said lead via an auxiliary container actually takes essentially only during the first 3-10 seconds instead. Ook bestaat de mogelijkheid om de melk te controleren door de kleur daarvan te controleren. There is also the ability to control the milk to check its color.

Gewezen wordt verder nog op de Nederlandse octrooiaanvrage 89.00479 waaruit een melkinstallatie bekend is waarbij de geleidbaarheid van de van een koe afkomstige melk wordt gemeten: op deze wijze wordt nagegaan of het betreffende kwartier van de uier waaruit de melk afkomstig is, ontstoken is. Reference is made further to the Dutch Patent Application 89.00479 which a milking plant is known in which the conductivity of the milk from a cow is measured: it is checked in this manner, or the respective quarter of the udder from which the milk is derived, is ignited. De uit een ontstoken kwartier afkomstige melk moet namelijk gescheiden worden gehouden van de overige melk daar de uit het ontstoken kwartier afkomstige melk niet meer geschikt is voor menselijke comsumptie, doch wel voor verwerking in bijvoorbeeld veevoer. The originating from an inflamed quarter, milk must in fact be kept separate from the rest of the milk as the milk coming from the inflamed quarter is no longer suitable for human consumption, but are required for processing in, for example, cattle feed.

Nadelen van de hiervoor genoemde werkwijzen zijn diverse, namelijk: Disadvantages of the aforementioned methods are diverse, namely:

Ten eerste de temperatuurmeting is langzaam, omdat de aanvangstemperatuur van de temperatuurmeter de omgevingstemperatuur is en het relatief veel tijd kost om de tempera tuurmeter tot op de temperatuur van de te meten vloeistof op te warmen in casu tot de evenwichtssituatie is bereikt. First, the temperature measurement is slow, because the temperature onset temperature is the ambient temperature and the relatively large amount of time it takes to heat up the temperature gauge until the temperature of the liquid to be measured is reached in this case the equilibrium.

Vooral bij automatisch melken is dit een nadeel, omdat de beschikbare melk- en meettijd aanzienlijk korter is. In particular with automatic milking, this is a disadvantage since the available milking, measurement time is considerably shorter. De koe laat zich soms vier maal per dag melken, waarbij de melktijd van 4 è 10 minuten teruggebracht wordt tot ca. 2 minuten of korter, terwijl ook de tijdige signalering van een afwijking van de melktemperatuur onnodig verlies van melk kan voorkomen. The cow allows herself sometimes be milked four times a day, in which the milking time of 4 è for 10 minutes is reduced to about 2 minutes or shorter, and can also prevent unnecessary loss of milk, the timely signaling of an abnormality of the milk temperature.

Ten tweede de bekende methoden zijn onnauwkeurig, omdat de te meten vloeistof warmte-energie overdraagt op de temperatuurmeter en dus in temperatuur daalt, met als gevolg dat de gemeten eindtemperatuur lager ligt dan de echte vloeistof-temperatuur. Secondly, the known methods are inaccurate, because the liquid to be measured transmits heat energy to the temperature sensor, and thus drops in temperature, with the result that the measured final temperature is less than the actual fluid temperature.

Ten derde kleine temperatuurverschillen kunnen niet worden gemeten, zodat deze meting ongeschikt is voor het meten van de vruchtbaarheid of "tochtigheid" van dieren. Thirdly, small temperature differences can not be measured so that this measurement is unsuitable for the measurement of the fertility or "in heat" of animals.

De uitvinding beoogt een werkwijze en inrichting te verschaffen waaraan genoemde nadelen niet kleven. The invention aims to provide a method and apparatus to which the aforesaid disadvantages do not adhere.

Hiertoe vertoont de werkwijze van de in de aanhef genoemde soort het kenmerk, dat gebruik wordt gemaakt van een temperatuurmeter, die vóór gebruik op een bepaalde bekende temperatuur (T measurement start) wordt gehouden, welke in de nabijheid ligt van de genoemde ongeveer bekende temperatuur (T object). To this effect the method of the type mentioned in the opening paragraph is characterized in that use is made of a temperature sensor, which is (start T measurement) prior to use for a certain known temperature is kept, which is located in the vicinity of said about known temperature ( T object).

Daarbij kan, ingeval de temperatuur van de te meten stof hoger is dan die van de omgeving, gebruik worden gemaakt van een temperatuurmeter die vóór gebruik een temperatuur heeft die in geringe mate lager ligt dan de genoemde ongeveer bekende temperatuur. This may, in case the temperature of the substance to be measured is higher than that of the environment, use can be made of a temperature indicator that has a temperature prior to use, which is lower than to a small extent about said known temperature.

Ingeval de temperatuur van de te meten stof lager is dan de omgevingstemperatuur kan gebruik worden gemaakt van een temperatuurmeter met een temperatuur, die vóór gebruik in geringe mate hoger ligt dan de genoemde ongeveer bekende temperatuur. In the event that the temperature of the substance to be measured is lower than the ambient temperature can be made of a temperature gauge having a temperature, which is higher in a small extent prior to use than said about known temperature.

Verder verdient het aanbeveling om ingeval de temperatuur van de te meten vloeistof hoger is dan de omgevings temperatuur, de temperatuur van de meter iets lager in te stellen dan die van de te meten vloeistof, of andersom, omdat anders de temperatuurregeling van de meter energie gaat toe-of afvoeren en de toegevoerde warmte-, resp. Furthermore, it is recommended that if the temperature of the liquid to be measured is higher than the ambient temperature, set the temperature of the meter is slightly lower than that of the liquid to be measured, or vice versa, because otherwise the temperature of the meter energy Make-or discharging, and the applied heat, respectively. koelenergie, het proces stoort en de verkeerde temperatuur wordt gemeten. cooling energy, disturbing the process and the wrong temperature is measured.

In verdere uitwerking van de uitvinding, kan, wanneer de te meten stof een vloeistof is, bijvoorbeeld melk, het verkregen meetresultaat worden gebruikt voor het vaststellen van de vruchtbaarheid ("tochtigheid") van een dier. In a further elaboration of the invention, may, if the substance to be measured is a liquid, for example milk, are used, the measurement result obtained for the determination of fertility ( "in heat") of a animal. Een andere mogelijkheid bestaat daaruit, dat wanneer de stof een vloeistof is, bijvoorbeeld melk, de temperatuurmeting plaatsvindt in combinatie met een tweede meting, zoals een geleidbaarheidsmeting van de vloeistof. Another possibility consists in the fact that when the substance is a liquid, for example milk, the temperature measurement is carried out in combination with a second measurement, as a conductivity measurement of the liquid.

In verdere uitwerking van de uitvinding kan de temperatuur van alle in de beginfase van het melken uit een uier-kwartier afkomstige melk, in een door de hoofdstroom gevulde meetruimte worden gemeten. In a further elaboration of the invention, the temperature of all in the initial phase of the milking of an udder-quarter-derived milk, are measured in a measuring space filled by the main flow. In deze meetruimte kan de temperatuur gemeten worden tijdens het doorstromen van de melk, echter ook bij onderbrekingen in de melkstroom, ontstaan doordat er weinig melk in het betreffende uierkwartier aanwezig is. In this measurement gap, the temperature can be measured during the flow of the milk, however, also with interruptions in the flow of milk, arise because there is little milk is present in the relevant udder quarter.

Uit de verkregen meetinformatie kan een signaal worden gegenereerd, waarmee de van de norm afwijkende melk separaat wordt afgevoerd en opgeslagen. From the obtained measurement information can be generated a signal with which the norm of the deviating milk is discharged and stored separately.

De uitvinding heeft verder betrekking op een inrichting voor het uitvoeren van de beschreven werkwijze, welke inrichting daardoor wordt gekenmerkt, dat de temperatuurmeter bestaat uit een temperatuursensor opgenomen in een geïsoleerd opgestelde meetruimte in de hoofdstroom- of een by-pass stroom van de te meten vloeistof, van welke meetruimte de wanden door middel van een thermostatische regeling op de bekende temperatuur worden gehouden. The invention further relates to a device for carrying out the described method, which device is characterized in that the temperature sensor consists of a temperature sensor incorporated into an isolated arranged sensor space in the main current, or a by-pass flow of the liquid to be measured , of which measuring area the walls are held by means of a thermostatic control on the known temperature.

Daarbij is een uitvoeringsvorm mogelijk, waarbij de meetsensordraad - tijdens de perioden, waarin niet wordt gemeten - wordt gebruikt om de temperatuurmeter te verwarmen. In addition, an embodiment is possible in which the wire measuring sensor - during the periods, which is not measured - is used to heat the temperature gauge. Tevens is het van belang, dat de meetruimte inwendig aan de vloeistofstroom is aangepast met vloeiende bochten en afgeronde hoeken om te voorkomen, dat er plaatsen ontstaan, waar ongewenste bacteriegroei kan optreden. It is also of importance that the measuring space is internally adapted to the liquid flow with flowing curves and rounded corners in order to prevent, that there occur locations where undesirable growth of bacteria may occur.

Ter verduidelijking van de uitvinding zal thans, onder verwijzing naar de tekening, een uitvoeringsvoorbeeld van de werkwijze en de inrichting voor het meten van de temperatuur van een kleine hoeveelheid van een stof worden beschreven. In clarification of the invention will now, with reference to the accompanying drawings, an embodiment of the method and the apparatus are disclosed for measuring the temperature of a small quantity of a substance. In de tekening toont: fig. 1 een grafiek waarbij langs de X-as de tijd is uitgezet en langs de Y-as de temperatuur en waarin het temperatuurverloop van de meter (onderste kromme) en van de te meten vloeistof (bovenste kromme) is weergegeven: fig. 1 toont hierbij de situatie uitgaande van een temperatuurmeter welke zich op de omgevingstemperatuur bevindt; In the drawing: fig. 1 is a graph in which the time is plotted along the X-axis and along the Y-axis is the temperature, and in which the temperature curve of the meter (lower curve), and of the liquid to be measured (upper curve) is shown: Figure 1 illustrates the situation on the basis of a temperature gauge which is located on the ambient temperature;. fig. 2 toont een grafiek overeenkomstig fig. 1, doch waarbij de temperatuurmeter is "voorverwarmd" en wel tot nabij de temperatuur van de te meten stof. Fig. 2 shows a graph similar to FIG. 1, but in which the temperature is "pre-heated", namely to near the temperature of the substance to be measured.

Bij vergelijking van fig. 1 en 2 ziet men dat de tijd waarbinnen de temperatuur met de gewenste nauwkeurigheid kan worden vastgesteld aanzienlijk verschilt tussen een niet- en en wel-voorverwarmde temperatuurmeter. A comparison of Figs. 1 and 2, it is seen that the time within which the temperature with the desired accuracy can be fixed, and differs significantly between a non-pre-heated and or temperature meter.

Fig. Fig. 3 toont een uitvoeringsvoorbeeld van een temperatuurmeter te gebruiken bij het uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding. 3 illustrates use of an embodiment of a temperature meter in carrying out the method according to the invention. De in het algemeen met 1 aangeduide temperatuurmeter is voorzien van een huis 2 met een aanvoer 3 en een afvoer 4. Rond het huis is een verwarmingselement 5 aangebracht, terwijl het geheel is afgedekt door een isolatiemantel 6. Ter plaatse van het huis 2 bevindt zich verder een thermosensor 7. De thermosensor 7 stuurt via verbindingskabel 8 een thermostatische regeling 9, die is aangesloten op een niet nader aangeduide energiebron. The generally designated 1 temperature gauge is provided with a housing 2 with an inlet 3 and an outlet 4. Around the house is provided with a heating element 5, while the whole is covered by an insulating jacket 6. At the area of ​​the housing 2 is located further comprising a temperature sensor 7. The temperature sensor 7 controls via connection cable 8, a thermostatic arrangement 9, which is connected to an unspecified source of energy. In het huis 2 reikt verder een sensor 10 waarvan de temperatuur verder wordt gemeten door een meter 11. In the housing 2 extends beyond a sensor 10 whose temperature continues to be measured by a meter 11.

Fig. Fig. 4 tenslotte toont een soortgelijke inrichting als fig. 3 doch in de vorm van een doorstroommeter, voorzien van een huis 20, waarop aan weerszijden leidingen 21 en 22. 4, finally, shows a similar device to Fig. 3, but in the form of a flow meter, comprising a housing 20, which on both sides of lines 21 and 22.

Elementhouder 23 omsluit een verwarmings- en meetelement 24, aangesloten via kabel 25 aan een niet weergegeven regelunit. Element holder 23 encloses a heating and sensing element 24, connected via cable 25 to a control unit not shown. Rond het huis 20 is een isolatiemantel 26 aangebracht. Around the house 20 is provided an insulating jacket 26.

De beschreven inrichting kan gemakkelijk worden ingebouwd in een afvoerleiding of een bypass leiding van een afvoersysteem. The described device can be easily installed in a discharge line or a bypass line of a discharge system. Het zal echter duidelijk zijn dat binnen het raam van de uitvindingsgedachte een groot aantal wijzigingen mogelijk is. It will be clear that within the scope of the inventive concept may be many changes.

Claims (13)

1. Werkwijze voor het meten van de temperatuur van hoeveelheden van een stof met ongeveer bekende temperatuur, met het kenmerk, dat gebruik wordt gemaakt van een temperatuurmeter die vóór gebruik op een bepaalde bekende temperatuur wordt gebracht en gehouden, welke in de nabijheid ligt van de genoemde ongeveer bekende temperatuur. 1. A method for measuring the temperature of quantities of a substance with approximately known temperature, characterized in that use is made of a temperature gauge which is placed prior to use at a certain known temperature, and kept, which is located in the vicinity of the about said known temperature.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat in het geval de temperatuur van de te meten stof hoger is dan de omgevingstemperatuur, gebruik wordt gemaakt van een temperatuurmeter met een temperatuur, die vóór gebruik in geringe mate lager ligt dan de genoemde ongeveer bekende temperatuur. 2. A method according to claim 1, characterized in that, in the case where the temperature of the substance to be measured is higher than the ambient temperature, use is made of a temperature gauge having a temperature which is lower to a small extent prior to use than said approximately known temperature.
3. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat in het geval de temperatuur van de te meten stof lager is dan de omgevingstemperatuur, gebruik wordt gemaakt van een temperatuurmeter met een temperatuur, die vóór gebruik in geringe mate hoger ligt dan de genoemde ongeveer bekende temperatuur. 3. A method according to claim 1, characterized in that, in the case, the temperature of the substance to be measured lower than the ambient temperature, use is made of a temperature gauge having a temperature, which is higher in a small extent prior to use than said approximately known temperature.
4. Werkwijze volgens conclusies 1 en 2, waarbij de stof een vloeistof is, bijvoorbeeld melk, met het kenmerk, dat de verkregen meetresultaten worden gebruikt voor het vaststellen van de vruchtbaarheid ("tochtigheid") van het dier. 4. A process as claimed in claims 1 and 2, wherein the substance is a liquid, for example milk, characterized in that the obtained measuring results are used for the determination of fertility ( "in heat") of the animal.
5. Werkwijze volgens één van de vorige conclusies, waarbij de stof een vloeistof is, bijvoorbeeld melk, met het kenmerk, dat deze meting plaatsvindt in combinatie met een tweede meting, zoals een geleidbaarheidsmeting van de vloeistof. 5. A method according to any one of the preceding claims, wherein the substance is a liquid, for example milk, characterized in that this measurement is carried out in combination with a second measurement, as a conductivity measurement of the liquid.
6. Werkwijze volgens één van de vorige conclusies, met het kenmerk, dat van alle in de beginfase van het melken uit een uierkwartier afkomstige melk, de metingen in een door de melkstroom gevulde meetruimte worden gemeten. 6. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that, of all in the initial phase of the milking of an udder quarter-derived milk, the measurements are measured in a measuring space filled by the flow of milk.
7. Werkwijze volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat uit de verkregen meetinformatie een signaal wordt gegenereerd, waarmee de van de norm afwijkende melk separaat wordt afgevoerd en opgeslagen. 7. A method according to claim 5 or 6, characterized in that a signal is generated from the obtained measurement information, which the is discharged and stored separately from the standard abnormal milk.
8. Temperatuurmeter voor het uitvoeren van de werkwijze volgens één of meerdere van voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat er middelen aanwezig zijn, waarmee de temperatuur van de meter vóór iedere meting op de bekende temperatuur gebracht en/of gehouden wordt. 8. Temperature gauge for carrying out the method according to one or more of the preceding claims, characterized in that means are present, which brought the temperature of the meter before each measurement at the known temperature and / or is maintained.
9. Temperatuurmeter volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de middelen onder meer bestaan uit verwarmingselementen, die in of aan de meter zijn aangebracht. 9. A temperature gauge according to Claim 8, characterized in that the means, inter alia, consist of heating elements which are arranged in or on the meter.
10. Temperatuurmeter volgens conclusie 9, met het kenmerk,' dat het meetkoppel in de perioden, dat niet gemeten wordt, ook als verwarmingselement wordt gebruikt. 10. A temperature gauge according to Claim 9, characterized in, 'that the measuring torque in the periods, which is not measured, as well as a heating element is used.
11. Temperatuurmeter volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de temperatuurmeting plaats vindt in de melkstroom. 11. Temperature gauge according to claim 8, characterized in that the temperature measurement takes place in the milk flow.
12. Temperatuurmeter volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de temperatuurmeting plaats vindt in een door de melkstroom gevulde meetruimte. 12. A temperature gauge according to Claim 8, characterized in that the temperature measurement takes place in a measuring space filled by the flow of milk.
13. Temperatuurmeter volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de meetruimte aan de binnenzijde vloeiend en met afrondingen is uitgevoerd. 13. Temperature gauge according to claim 8, characterized in that the measuring space has been carried out on the inside with fluid, and rounding.
NL9101088A 1991-06-24 1991-06-24 Method and device for measuring in a short time of the temperature of a substance by approximately known temperature. NL9101088A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9101088A NL9101088A (en) 1991-06-24 1991-06-24 Method and device for measuring in a short time of the temperature of a substance by approximately known temperature.
NL9101088 1991-06-24

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9101088A NL9101088A (en) 1991-06-24 1991-06-24 Method and device for measuring in a short time of the temperature of a substance by approximately known temperature.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9101088A true NL9101088A (en) 1993-01-18

Family

ID=19859412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9101088A NL9101088A (en) 1991-06-24 1991-06-24 Method and device for measuring in a short time of the temperature of a substance by approximately known temperature.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9101088A (en)

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US8707905B2 (en) 2010-08-31 2014-04-29 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9171208B2 (en) 2011-04-28 2015-10-27 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9183623B2 (en) 2011-04-28 2015-11-10 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9282720B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9462780B2 (en) 2011-04-28 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation

Cited By (99)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9433184B2 (en) 2010-08-31 2016-09-06 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US8707905B2 (en) 2010-08-31 2014-04-29 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720383B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720382B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8726843B2 (en) 2010-08-31 2014-05-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9980458B2 (en) 2010-08-31 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8807085B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8807086B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9894876B2 (en) 2010-08-31 2018-02-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9888664B2 (en) 2010-08-31 2018-02-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9775325B2 (en) 2010-08-31 2017-10-03 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9763424B1 (en) 2010-08-31 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9737043B2 (en) 2010-08-31 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9706747B2 (en) 2010-08-31 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US9686962B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US10327414B2 (en) 2010-08-31 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9686961B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9648843B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9648839B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US9247709B2 (en) 2010-08-31 2016-02-02 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9560832B2 (en) 2010-08-31 2017-02-07 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9549531B2 (en) 2010-08-31 2017-01-24 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9516854B2 (en) 2010-08-31 2016-12-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9480238B2 (en) 2010-08-31 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9474248B2 (en) 2010-08-31 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9462782B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9462781B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9439392B2 (en) 2010-08-31 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US9374975B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9374974B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9374979B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane and robotic attacher
US9402365B2 (en) 2011-04-28 2016-08-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9374976B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher, vision system, and vision system cleaning device
US9439390B2 (en) 2011-04-28 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9326480B2 (en) 2011-04-28 2016-05-03 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9282720B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9462780B2 (en) 2011-04-28 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9468188B2 (en) 2011-04-28 2016-10-18 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9474246B2 (en) 2011-04-28 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9282718B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9271471B2 (en) 2011-04-28 2016-03-01 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9480236B2 (en) 2011-04-28 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US9485955B2 (en) 2011-04-28 2016-11-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9491924B2 (en) 2011-04-28 2016-11-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9504224B2 (en) 2011-04-28 2016-11-29 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9510554B2 (en) 2011-04-28 2016-12-06 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9549529B2 (en) 2011-04-28 2017-01-24 Technologies Holdings Corp. Robotic attacher and method of operation
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9253959B2 (en) 2011-04-28 2016-02-09 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9582871B2 (en) 2011-04-28 2017-02-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9615537B2 (en) 2011-04-28 2017-04-11 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane responsive robotic attacher
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9648840B2 (en) 2011-04-28 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Milking robot with robotic arm, vision system, and vision system cleaning device
US9183623B2 (en) 2011-04-28 2015-11-10 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9681635B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US9171208B2 (en) 2011-04-28 2015-10-27 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9686960B2 (en) 2011-04-28 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9686959B2 (en) 2011-04-28 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9107378B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9706745B2 (en) 2011-04-28 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9737039B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Robotic attacher and method of operation
US9737048B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9737040B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9737041B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9737042B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9743635B2 (en) 2011-04-28 2017-08-29 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9756830B2 (en) 2011-04-28 2017-09-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US9763422B2 (en) 2011-04-28 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9883654B2 (en) 2011-04-28 2018-02-06 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US8826858B2 (en) 2011-04-28 2014-09-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US8813680B2 (en) 2011-04-28 2014-08-26 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9901067B2 (en) 2011-04-28 2018-02-27 Technologies Holdings Corp. Robotic attacher and method of operation
US9930861B2 (en) 2011-04-28 2018-04-03 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US9980459B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9980460B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10143179B2 (en) 2011-04-28 2018-12-04 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US10172320B2 (en) 2011-04-28 2019-01-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10303939B2 (en) 2011-04-28 2019-05-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10327415B2 (en) 2011-04-28 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US8651051B2 (en) 2011-04-28 2014-02-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10349618B2 (en) 2011-04-28 2019-07-16 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation
US10362759B2 (en) 2011-04-28 2019-07-30 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10373306B2 (en) 2011-04-28 2019-08-06 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rasooly et al. Iodine-induced autoimmune thyroiditis in NOD-H-2h4mice
Noguchi et al. Preproenkephalin mRNA in spinal dorsal horn neurons is induced by peripheral inflammation and is co-localized with Fos and Fos-related proteins
Fleming et al. Activation of Fos-like immunoreactivity in the medial preoptic area and limbic structures of maternal and social interactions in rats.
DeLorenzo Role of calmodulin in neurotransmitter release and synaptic function
Oswalt et al. Olfactory, thermal, and tactual influences on infantile ultrasonic vocalization in rats
Ruddle et al. Secondary lymphoid organs: responding to genetic and environmental cues in ontogeny and the immune response
EP1131996B1 (en) A method of automatically milking animals and an implement for applying same
EP0800341B1 (en) An apparatus for and a method of managing animals
DE69529330T3 (en) Construction with device for milking animals
US5309864A (en) Method and apparatus for feeding animals
US4461241A (en) Automatic animal monitoring apparatus
Schultz et al. Circadian clocks in daily and seasonal control of development
ES2235513T3 (en) Procedure and adjustable device allowing distributing food to dairy animals during milking.
US4498424A (en) Animal feeding method and apparatus
EP0679331B1 (en) A method of automatically milking animals and an implement for applying same
Gunther et al. The kinetics of cellular commitment during stimulation of lymphocytes by lectins
AU694977B2 (en) A system for automatically milking animals
Núñez The relationship between sugar flow and foraging and recruiting behaviour of honey bees (Apis mellifera L.)
Bijl et al. Expression of costimulatory molecules on peripheral blood lymphocytes of patients with systemic lupus erythematosus
EP0534564A2 (en) An implement for and a method of milking animals automatically
NL1018633C2 (en) Method and device for automatically milking a dairy animal.
Harding Milk quality
Saint‐Dizier et al. Towards an automated detection of oestrus in dairy cattle
Emlen et al. Accelerated in vitro apoptosis of lymphocytes from patients with systemic lupus erythematosus.
US5873323A (en) Method of milking animals automatically while determining their physiological condition

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed