NL9101051A - Closure device for a blood vessel or the like. - Google Patents

Closure device for a blood vessel or the like. Download PDF

Info

Publication number
NL9101051A
NL9101051A NL9101051A NL9101051A NL9101051A NL 9101051 A NL9101051 A NL 9101051A NL 9101051 A NL9101051 A NL 9101051A NL 9101051 A NL9101051 A NL 9101051A NL 9101051 A NL9101051 A NL 9101051A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
element
container
blood vessel
balloon
characterized
Prior art date
Application number
NL9101051A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Ashridge Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ashridge Ag filed Critical Ashridge Ag
Priority to NL9101051 priority Critical
Priority to NL9101051A priority patent/NL9101051A/en
Publication of NL9101051A publication Critical patent/NL9101051A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/0057Implements for plugging an opening in the wall of a hollow or tubular organ, e.g. for sealing a vessel puncture or closing a cardiac septal defect
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/00491Surgical glue applicators
  • A61B2017/00495Surgical glue applicators for two-component glue
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/0057Implements for plugging an opening in the wall of a hollow or tubular organ, e.g. for sealing a vessel puncture or closing a cardiac septal defect
  • A61B2017/00672Locating means therefor, e.g. bleed back lumen

Description

Sluitinrichting voor een bloedvat of dergelijke Closure device for a blood vessel or the like,

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het met een prop sluiten van een operatief aangebrachte of andere niet-natuurlijke opening in een wand van een vloeistof bevattend orgaan, zoals bloedvat, galblaas en dergelijke in een levend organisme. The present invention relates to a device for closing it with a plug of a surgically applied or other non-natural opening in a wall of a fluid-containing organ, such as blood vessel, gall bladder and the like in a living organism.

In de chirurgie komt het veelvuldig voor dat operatief dan wel middels een punctie via de huid een opening moet worden gemaakt in een bloedvat of ander orgaan in bijvoorbeeld een menselijk lichaam, die daarna weer moet worden gesloten. In surgery, it frequently occurs that surgically or whether it should be made a hole by means of a puncture through the skin into a blood vessel or other body in, for example, a human body, which is then to be closed again. In het bijzonder bij bloedvaten als slagaders levert dit problemen op, omdat gedurende lange tijd een handmatige druk op de opening moet worden uitgeoefend, voordat op natuurlijke wijze door stolling van het bloed voldoende sluitweefsel is gevormd om het gat te dichten. In particular in the blood vessels, arteries as this results in problems, because a manual pressure must be exerted on the opening for a long time, closes before sufficient tissue has been naturally formed through coagulation of the blood in order to close the gap. Aangezien vaak gebruik wordt gemaakt van bloedverdunnende middelen is dit stollingsproces slecht en komt het veelvuldig voor dat bloeduitstortingen plaatsvinden. Since use is often made of blood-thinning agents, this solidification process is bad and place it frequently occurs that bruising. Soms moet ook nog operatief worden ingegrepen. Sometimes also require surgery. Dit leidt tot een langdurige nazorg, die niet in verhouding staat met de eigenlijke ingreep, zoals bijvoorbeeld dotteren of dergelijke. This leads to a long-term follow-up, which is not in proportion to the actual procedure, such as, for example, balloon angioplasty, or the like.

Het is bekend om het bloedvat en het daarboven liggend weefsel te sluiten door middel van een prop van bloedstollend en zwelbaar materiaal. It is known to close the blood vessel and the overlying tissue, by means of a plug of haemostatic and swellable material. Het probleem, dat zich hierbij voordoet is de nauwkeurige plaatsing van de prop ten opzichte van de wand van het vloeistofvat. The problem, which is hereby arises is the accurate positioning of the plug relative to the wall of the liquid vessel. Het is met name bij bloedvaten ontoelaatbaar, dat propmateriaal in het bloedvat terechtkomt, hetgeen tot verstoppingen kan leiden. It is particularly unacceptable in blood vessels, which plug of material ends up in the blood vessel, which can lead to blockages. Als echter de prop te ver van de wand van het bloedvat blijft, na het plaatsen, treedt onvermijdelijk bloedverlies op. If, however, the plug remains too far from the wall of the blood vessel, after initial loading, blood loss inevitably occurs on.

De uitvinding beoogt een hulpinrichting te verschaffen, waarmee het plaatsen van de prop op nauwkeurige wijze kan geschieden, zodat de opening doeltreffend kan worden afgesloten. The invention aims to provide an additional device, with which the placing of the plug may take place in an accurate manner, so that the opening can be closed effectively.

De inrichting volgens de uitvinding onderscheidt zich door een langwerpige, holle, buigzame houder, aan het vrije eind waarvan een spreidbaar element vast is aangebracht, en een met het spreidbare element in verbinding staand bedieningsorgaan voor het vanuit een gestrekte stand naar een spreidstand brengen van het element en omgekeerd. The device according to the invention is distinguished by an elongated, hollow, flexible holder, is mounted fixedly on the free end of which a spreadable element, and a standing operating element, the spreadable element connected to the release from an extended position to a spread position of the element, and vice versa.

Met de langwerpige houder en het spreidbare element aan het einde daarvan is het mogelijk gebruik makend van de buigzaamheid van de houder, het vrije eind met het spreidbare element door de opening heen in het orgaan te brengen. With the elongated holder and the spreadable element at the end thereof, it is possible, using the flexibility of the holder, the free end with the spreadable element by bringing the opening and into the organ. Na het spreiden van het element door middel van het bedieningsorgaan kan de houder weer worden teruggetrokken, waarbij het gespreide element achter de opening blijft haken tegen de binnenwand van het orgaan, dat wil zeggen het bloedvat. After spreading of the element by means of the operating element, the holder can be retracted again, wherein the snagged spread element behind the opening against the inner wall of the organ, that is to say the blood vessel. Nadien kan de chirurg langs de buigzame houder een prop van passend materiaal aanbrengen en net zover doordrukken, totdat deze tegen het gespreide element van de inrichting stuit. Afterwards, the surgeon along the flexible container can make a plug of suitable material, and as far as by pressing, until it abuts against the spread element of the device. Vervolgens wordt het gespreide element weer in de gestrekte toestand gebracht en uit de opening getrokken. Subsequently, the spread element is brought back in the stretched condition and pulled out of the opening. De prop van zwelbaar materiaal zet zich uit en sluit de opening in de wand van het bloedvat of orgaan af aangezien de naar het orgaan toegekeerde zijde van de prop nauwkeurig op zijn plaats is aangebracht. The plug of swellable material expands and closes the opening in the wall of the blood vessel or organ to turn off as the body-facing side of the plug is precisely mounted in place.

Volgens een eerste uitvoeringsvorm is het element in de vorm van een opblaasbare ballon aan de langwerpige holle houder bevestigd, waarbij het bedieningsorgaan een via de holle houder met de ballon in verbinding staande pomp is. According to a first embodiment, the element is attached in the form of an inflatable balloon to the elongated hollow container, wherein the operating member is a hollow container through the connection with the balloon in the used pump. In deze uitvoeringsvorm wordt het spreiden van het element tot stand gebracht door het oppompen van de ballon, zodat de buitenzijde van de ballon na het terugtrekken van de houder tegen de binnenwand van het orgaan komt te liggen. In this embodiment, the spreading of the element is accomplished by the inflation of the balloon, so that the outside of the balloon, after the retraction of the holder comes to lie against the inner wall of the organ. Na het bevestigen van de prop kan de druk uit de ballon worden ontlaten en kan de ballon worden ontspannen, zodat deze gemakkelijk langs de prop uit het orgaan kan worden teruggetrokken. After fixing of the plug, the pressure from the balloon can be annealed and the balloon can be relaxed, so that it can easily be pulled back along the plug from the organ. Eventueel kan in de ballon een vacuüm worden aangebracht teneinde het terugtrekken nog meer te vereenvoudigen. If necessary, can be applied a vacuum in the balloon in order to simplify the retraction even more.

Volgens een andere uitvoeringsvorm van de uitvinding is het element uitgevoerd als een aantal in het verlengde van de langwerpige houder liggende stroken, waarvan de ene einden zijn bevestigd aan het uiteinde van de houder en de andere einden aan een gemeenschappelijk koppelstuk, welk koppelstuk is uitgevoerd met een trekorgaan, dat door de holle houder is gevoerd. According to another embodiment of the invention the element is embodied as a number in the extension of the elongate holder side strips, of which the one ends of which are attached to the end of the holder and the other ends to a common coupling piece, which coupling piece is provided with a pulling element, which is passed through the hollow holder.

De stroken hebben een bepaalde flexibiliteit en stijfheid, zodat zij zich in een ongespannen stand zich in het verlengde van de houder gaan uitstrekken. The strips have a certain degree of flexibility and rigidity so that they are going to extend in an unclamped state located in the extension of the holder. In deze toestand kunnen de elementstroken en de houder door de wand van het orgaan worden heengestoken, waarna een trekkracht op het trekorgaan wordt uitgeoefend. In this state, the element strips and the holder may be inserted through through the wall of the organ, after which a pulling force is exerted on the pulling element. Dit veroorzaakt een kromming van de stroken en derhalve een spreiding daarvan, zodat de houder weer kan worden teruggetrokken, waarbij de buitenzijden van de stroken tegen de binnenwand van het orgaan komen te liggen. This causes a curvature of the strips and consequently a spread thereof, so that the holder can be retracted again, wherein the outer sides of the strips come to lie against the inner wall of the organ. Zodoende kan de prop nauwkeurig worden gepositioneerd tegen de stroken, dat wil zeggen tegen de wand van het orgaan. Thus, the plug can be accurately positioned against the strips, that is to say against the wall of the organ.

Door het opheffen van de trekkracht op het trekorgaan zullen de stroken zich weer strekken, waarna de houder met het element kan worden teruggetrokken. The removal of the tensile force on the tension member will extend the strips themselves again, after which the container with the element can be withdrawn.

Bovengenoemde en andere kenmerken van de inrichting volgens de uitvinding zullen hieronder nader worden toegelicht aan de hand van een figuurbeschrijving van een tweetal uitvoeringsvoorbeelden. Above mentioned and other features of the device according to the invention will be explained in more detail below with reference to a figure description of two embodiments. In de tekening toont: fig. 1 een langsdoorsnede van een bloedvat, gebed in omringend weefsel, in welk bloedvat een huls is aangebracht voor operatieve doeleinde, waarbij een als ballon uitgevoerde inrichting volgens de uitvinding wordt gebruikt, fig. 2, 3, 4, 5 en 6 opeenvolgende stadia van de plaatsing van de inrichting volgens de uitvinding en het uiteindelijke sluiten van de opening, fig. 7 en 8 een met fig. 1 en 2 overeenkomende doorsnede van een bloedvat, waarbij als inrichting voor het sluiten van de opening een met stroken uitgevoerde houder wordt toegepast. In the drawing: fig. 1 is used is a longitudinal cross-sectional view of a blood vessel, embedded in surrounding tissue, in which blood vessel a sleeve is provided for surgical purposes, in which a balloon-carried device according to the invention, Figs 2, 3, 4,. 5 and 6 show successive stages of the placement of the device according to the invention, and the final closing of the opening, Fig. 7 and 8 a view like Fig. 1 and 2 corresponding to cross-section of a blood vessel, wherein as a device for closing the opening, a with strips carried out container is used.

De inrichting zoals getoond in de fig. 1 t/m 6 bestaat uit een langwerpige, buigzame houder 1, aan het vrije einde waarvan een spreidbaar element in de vorm van een ballon 2 is bevestigd. The apparatus as shown in the fig. 1 t / m 6 consists of an elongate, flexible container 1, at the free end of which a spreadable element is attached in the form of a balloon 2. In de figuren is slechts het uiteinde van de houder getoond, waarbij wordt aangenomen, dat de buigzame houder 1 zich verder uitstrekt dan getoond en voldoende lang is om het orgaan in het levend organisme van buiten af te bereiken. In the figures, is only shown the end of the container, whereby it is assumed, that the flexible container 1 extends further than shown and is of sufficient length to reach down to the organ in the living organism from the outside. Het andere einde van de houder is verbonden met een drukpomp 3, bijvoorbeeld een met de hand te bedienen drukblaas, welke met de holle ruimte in de houder 1 in verbinding staat en derhalve met de binnenzijde van de ballon 2. The other end of the container is connected to a pressure pump 3, for example with a hand-operated pressure bladder which is in communication with the hollow space in the container 1 and, therefore, with the inside of the balloon 2.

In fig. 1 is een zogenaamde operatieve huls 4 getoond, die vooraf in het bloedvat V van het weefsel W is ingebracht voor bijvoorbeeld het in het bloedvat voeren van operatieve elementen, zoals bijvoorbeeld een dotterballon. In fig. 1 there is shown a so-called operative sleeve 4, which has previously been inserted into the blood vessel V of the web W, for example, for the conduct of operative elements in the blood vessel, such as, for example, an angioplasty balloon. Daartoe kan reeds een geleidedraad 5 door huls 4 zijn geleid, die eveneens kan worden gebruikt voor het invoeren van de houder met ballon 2. Dit is niet noodzakelijk en de draad 5 kan ook vooraf zijn verwijderd. For this purpose already a guide wire 5 are guided by sleeve 4, which can also be used for entering the container with balloon 2. This is not necessary, and the wire 5 can also be removed beforehand. Het invoeren van de ballon 2 met de houder 1 door de huls 4 verdient de voorkeur vanwege de gemakkelijke invoer daarvan. The introduction of the balloon 2 to the container 1 is preferred by the sleeve 4 due to the easy entry thereof. Indien de houder 1 met ballon 2 zijn ingevoerd, kan door middel van de pomp 3 de ballon 2 worden opgeblazen, zoals getoond in fig. 2. Opgemerkt wordt, dat de ballon hier de doortocht van het bloedvat V vrijwel afsluit, maar door een passende afmeting kan er ook voldoende ruimte overblijven voor een normale bloed-doorstroming. If the container 1 with the second balloon are in place, the balloon 2 can be inflated by means of the pump 3, as shown in FIG. 2. It is noted that the balloon here practically closing the passage of the blood vessel V, but by a suitable size may also be sufficient space for a normal blood-flow.

Vervolgens wordt de huls 4 teruggetrokken in de richting van de pijl P2 en zal de ballon na het terugtrekken van de houder 1 eveneens in de richting van de pijl P2 met de buitenwand tegen de binnenwand van het bloedvat V komen te liggen, zie de fig. 3 en 4. Vervolgens kan in het weefsel W naast of rond de houder 1 een prop P worden aangebracht, welke prop van passend materiaal is, bijvoorbeeld zwelbaar bij vochtopname en voorzien van bloedstollende middelen. Subsequently, the sleeve 4 is pulled back in the direction of the arrow P2, and will be the balloon upon withdrawal of the container 1 is also come to lie in the direction of the arrow P2, with the outer wall against the inner wall of the blood vessel V, see Figs. 3 and 4. Subsequently, a plug P can be mounted in the fabric W in addition to or around the container 1, which plug is of suitable material, for example, swellable upon moisture absorption and provided with blood-stopping means.

De prop P wordt net zolang in het weefsel W naar binnen geleid, totdat de onderzijde O daarvan tegen de buitenzijde van de opgeblazen ballon 2 terechtkomt. The plug P is just as long as directed inwardly of the web W, moves to the bottom end O thereof comes against the outside of the inflated balloon 2. Dit leidt tot een nauwkeurige positie van de prop P ten opzichte van het wanddeel van het bloedvat V, zodat geen propmateri-aal P in het bloedvat V terechtkomt. This leads to an accurate position of the plug P with respect to the wall portion of the blood vessel V so that no ale propmateri-P ends up in the blood vessel V.

Door het ontlaten van de druk uit de ballon 2 zal de ballon weer de gestrekte stand innemen zoals getoond in fig. 5 en kan de houder met de ballon in de richting van de pijl P2 uit het bloedvat V worden teruggetrokken. By annealing the pressure from the balloon, the balloon 2 will again assume the extended position as shown in FIG. 5, and the container with the balloon to be pulled back in the direction of the arrow P2 from the blood vessel V. Ten slotte zal de prop P de opening veroorzaakt door de houder 1 opvullen en is zodoende het bloedvat V volledig gesloten. Finally, the plug P will be the opening caused by the holder 1 and is thus filling completely closed to the blood vessel V.

Dankzij deze handelwijze is het nu mogelijk om zonder veel druk op de bloedvatwand V uit te oefenen de opening daarin doeltreffend af te sluiten. Thanks to this procedure, it is now possible without a lot of pressure on the vessel wall V exercise to close the gap effectively therein. Bloedverlies wordt hiermee voorkomen en een eventuele nazorg voor bloeduitstortingen kan worden vermeden. Blood loss is prevented and any aftercare bruising can be avoided.

De figuren 7 en 8 laten een tweede uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding zien. Figures 7 and 8 show a second embodiment of the device according to the invention. De houder 1 is hier voorzien van een aantal stroken 7, welke aan het boveneinde 8 met het uiteinde van de houder 1 is verbonden, en waarvan het ondereinde 9 is gekoppeld aan een gemeenschappelijk koppelstuk 10. Het gemeenschappelijk koppelstuk 10 is verbonden met een trekelement 11, dat door de houder 1 is geleid en buiten de houder 1 is gekoppeld aan een niet getoond trekmiddel, bijvoorbeeld oog. The container 1 is here provided with a plurality of strips 7, which is connected at its upper end 8 to the end of the container 1, and of which the lower end 9 is coupled to a common coupling piece 10. The joint connector 10 is connected to a pulling element 11 , which is passed through the container 1 and is coupled outside the container 1 to a not shown pulling means, for example eye.

Door het aantrekken van het trekelement 11 in de richting van de pijl P3 wordt het koppelstuk 10 naar het einde 8 bewogen, waardoor de stroken 7 zich bolvormig gaan krommen en van elkaar worden gespreid. By pulling the tension element 11 in the direction of the arrow P3, the coupling piece 10 is moved to the end 8, so that the strips 7 will go spherical curves, and are spaced from each other. Door een voldoende kromming volgens de stippellijn 12 zal de buitenzijde van de stroken 7 tegen de binnenwand van het bloedvat V terechtkomen, waarna het propmateriaal P kan worden aangebracht tot tegen de stroken 7. Op dezelfde wijze zoals hierboven beschreven wordt zodoende de positie P nauwkeurig bepaald en kan na het loslaten van het trekelement 11 de houder 1 met de elementstroken 7, die de stand volgens fig. 7 hebben ingenomen, uit het orgaan respectievelijk weefsel worden teruggetrokken. By a sufficient curvature in accordance with the dotted line 12 will reach the outer side of the strips 7 on the inner wall of the blood vessel V, after which the plug material P may be applied up against the strips 7. In the same manner as described above is thus the position P determined accurately and may, after release of the tension element 11, the holder 1 with the element strips 7, which have assumed the position shown in FIG. 7, to be withdrawn from the organ tissue, respectively. Vervolgens zal de prop de opening ten gevolge van de houder 1 opsluiten en de positie in fig. 6 aanne men. Then, the prop will enclose the container as a result of the opening 1 and the position shown in FIG. 6 aanne one. De uitvinding is niet beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvormen. The invention is not limited to the embodiments described above.

Het zal duidelijk zijn dat met de inrichting volgens de uitvinding er geen vreemd materiaal in het orgaan respectievelijk bloedvat achterblijft, zodat geen gevaar van verstopping of beschadiging in het orgaan op zal treden. It will be appreciated that remains behind in the body vessel, respectively, there is no foreign material using the device according to the invention, so that no danger of blockage or damage in the organ will occur.

Claims (4)

1. Inrichting voor het met een prop sluiten van een operatief aangebrachte of andere niet-natuurlijke opening in een wand van een vloeistof bevattend orgaan, zoals bloedvat, galblaas en dergelijke in een levend organisme, gekenmerkt door een langwerpige, holle, buigzame houder, aan het vrije eind waarvan een spreidbaar element vast is aangebracht, en een met het spreidbare element in verbinding staand bedie-ningsorgaan voor het vanuit een gestrekte stand naar een spreidstand brengen van het element en omgekeerd. 1. A device for closing with a plug of a surgically applied or other non-natural opening in a wall of a fluid-containing organ, such as blood vessel, gall bladder and the like in a living organism, characterized by an elongated, hollow, flexible holder to the free end of which a spreadable element is fixedly arranged, and one with the spreadable element in communication actuating member for bringing from an extended position to a spread position of the element, and vice versa.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het element in de vorm van een opblaasbare ballon aan de langwerpige, holle houder is aangebracht, waarbij het bedie-ningsorgaan een via de holle houder met de ballon in verbinding staande pomp is. 2. A device according to claim 1, characterized in that the element is arranged in the form of an inflatable balloon to the elongate, hollow container, wherein the actuating member is a is connected through the hollow holder with the balloon communicating pump.
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat in de gestrekte stand de diameter van de opblaasbare ballon ten minste drie maal de buitendiameter van de houder is. 3. A device according to claim 2, characterized in that, in the extended position, the diameter of the inflatable balloon is at least three times the outer diameter of the container.
4. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het element in de vorm van ten minste twee stroken is uitgevoerd, waarbij het ene einde van de strook is verbonden aan het uiteinde van de houder en de andere einden onderling zijn gekoppeld, waarbij de gekoppelde einden zijn verbonden met een trekelement, die door de holle houder is geleid. 4. A device according to claim 1, characterized in that the element in the form of at least two strips is carried out, wherein one end of the strip is attached to the end of the container and the other ends are coupled together, the paired ends of which are connected to a pulling element, which is guided through the hollow holder.
NL9101051A 1991-06-18 1991-06-18 Closure device for a blood vessel or the like. NL9101051A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9101051 1991-06-18
NL9101051A NL9101051A (en) 1991-06-18 1991-06-18 Closure device for a blood vessel or the like.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9101051A NL9101051A (en) 1991-06-18 1991-06-18 Closure device for a blood vessel or the like.
PCT/EP1992/001418 WO1992022252A1 (en) 1991-06-18 1992-06-18 Sealing device for a blood vessel or the like

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9101051A true NL9101051A (en) 1993-01-18

Family

ID=19859385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9101051A NL9101051A (en) 1991-06-18 1991-06-18 Closure device for a blood vessel or the like.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL9101051A (en)
WO (1) WO1992022252A1 (en)

Families Citing this family (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5391183A (en) * 1990-09-21 1995-02-21 Datascope Investment Corp Device and method sealing puncture wounds
US5108421A (en) * 1990-10-01 1992-04-28 Quinton Instrument Company Insertion assembly and method of inserting a vessel plug into the body of a patient
US5334216A (en) * 1992-12-10 1994-08-02 Howmedica Inc. Hemostatic plug
US6017359A (en) * 1993-05-25 2000-01-25 Vascular Solutions, Inc. Vascular sealing apparatus
US5383896A (en) * 1993-05-25 1995-01-24 Gershony; Gary Vascular sealing device
US5725551A (en) * 1993-07-26 1998-03-10 Myers; Gene Method and apparatus for arteriotomy closure
US5370660A (en) * 1993-11-01 1994-12-06 Cordis Corporation Apparatus and method for delivering a vessel plug into the body of a patient
US5728122A (en) * 1994-01-18 1998-03-17 Datascope Investment Corp. Guide wire with releaseable barb anchor
WO1995026683A1 (en) * 1994-03-31 1995-10-12 Boston Scientific Corporation Vascular plug with vessel locator
US6302898B1 (en) 1994-06-24 2001-10-16 Advanced Closure Systems, Inc. Devices for sealing punctures in body vessels
US5496332A (en) * 1994-10-20 1996-03-05 Cordis Corporation Wound closure apparatus and method for its use
FR2726571B1 (en) * 1994-11-03 1997-08-08 Izoret Georges biological adhesive, process for the preparation and application device for biological adhesive, and curing agents for biological glue
EP0716833A3 (en) * 1994-12-14 1997-01-29 Global Therapeutics Inc Method and apparatus for sealing a body site
US5649959A (en) * 1995-02-10 1997-07-22 Sherwood Medical Company Assembly for sealing a puncture in a vessel
US5810846A (en) * 1995-08-03 1998-09-22 United States Surgical Corporation Vascular hole closure
US5674231A (en) * 1995-10-20 1997-10-07 United States Surgical Corporation Apparatus and method for vascular hole closure
US5626601A (en) * 1995-10-27 1997-05-06 Gary Gershony Vascular sealing apparatus and method
US5814065A (en) * 1996-02-09 1998-09-29 Cordis Corporation Suture delivery tool
US5690674A (en) * 1996-07-02 1997-11-25 Cordis Corporation Wound closure with plug
US5728133A (en) * 1996-07-09 1998-03-17 Cardiologics, L.L.C. Anchoring device and method for sealing percutaneous punctures in vessels
ES2296313T3 (en) 1996-08-06 2008-04-16 St. Jude Medical Puerto Rico B.V. Set inserter for a hemostatic closure device into an incision.
US6066325A (en) * 1996-08-27 2000-05-23 Fusion Medical Technologies, Inc. Fragmented polymeric compositions and methods for their use
US6063061A (en) * 1996-08-27 2000-05-16 Fusion Medical Technologies, Inc. Fragmented polymeric compositions and methods for their use
US8323305B2 (en) 1997-02-11 2012-12-04 Cardiva Medical, Inc. Expansile device for use in blood vessels and tracts in the body and method
US5951589A (en) * 1997-02-11 1999-09-14 Biointerventional Corporation Expansile device for use in blood vessels and tracts in the body and tension application device for use therewith and method
AU6457298A (en) * 1997-03-12 1998-09-29 Advanced Closure Systems, Inc. Vascular sealing device
US6733515B1 (en) 1997-03-12 2004-05-11 Neomend, Inc. Universal introducer
US6033401A (en) 1997-03-12 2000-03-07 Advanced Closure Systems, Inc. Vascular sealing device with microwave antenna
US5941897A (en) * 1997-05-09 1999-08-24 Myers; Gene E. Energy activated fibrin plug
WO2000007505A1 (en) * 1998-08-04 2000-02-17 Fusion Medical Technologies, Inc. Percutaneous tissue track closure assembly and method
US7790192B2 (en) 1998-08-14 2010-09-07 Accessclosure, Inc. Apparatus and methods for sealing a vascular puncture
US7074232B2 (en) 2000-09-01 2006-07-11 Medtronic Angiolink, Inc. Advanced wound site management systems and methods
US6533762B2 (en) 2000-09-01 2003-03-18 Angiolink Corporation Advanced wound site management systems and methods
US7322976B2 (en) 2003-03-04 2008-01-29 Cardiva Medical, Inc. Apparatus and methods for closing vascular penetrations
US7331979B2 (en) 2003-06-04 2008-02-19 Access Closure, Inc. Apparatus and methods for sealing a vascular puncture
US9289195B2 (en) 2003-06-04 2016-03-22 Access Closure, Inc. Auto-retraction apparatus and methods for sealing a vascular puncture
US8834864B2 (en) 2003-06-05 2014-09-16 Baxter International Inc. Methods for repairing and regenerating human dura mater
US7927626B2 (en) 2003-08-07 2011-04-19 Ethicon, Inc. Process of making flowable hemostatic compositions and devices containing such compositions
US9017374B2 (en) 2004-04-09 2015-04-28 Cardiva Medical, Inc. Device and method for sealing blood vessels
US7572274B2 (en) 2004-05-27 2009-08-11 Cardiva Medical, Inc. Self-tensioning vascular occlusion device and method for its use
US7993366B2 (en) 2004-05-27 2011-08-09 Cardiva Medical, Inc. Self-tensioning vascular occlusion device and method for its use
US8002742B2 (en) 2005-04-22 2011-08-23 Accessclosure, Inc. Apparatus and methods for sealing a puncture in tissue
US7622628B2 (en) 2005-05-04 2009-11-24 Innovasa Corporation Hemostatic wire guided bandage and method of use
US8911472B2 (en) 2005-12-13 2014-12-16 Cardiva Medical, Inc. Apparatus and methods for delivering hemostatic materials for blood vessel closure
US7691127B2 (en) 2005-12-13 2010-04-06 Cardiva Medical, Inc. Drug eluting vascular closure devices and methods
US9179897B2 (en) 2005-12-13 2015-11-10 Cardiva Medical, Inc. Vascular closure devices and methods providing hemostatic enhancement
TWI436793B (en) 2006-08-02 2014-05-11 Baxter Int Rapidly acting dry sealant and methods for use and manufacture
WO2008033964A2 (en) 2006-09-13 2008-03-20 Accessclosure, Inc. Apparatus for sealing a vascular puncture
US20080154303A1 (en) 2006-12-21 2008-06-26 Cardiva Medical, Inc. Hemostasis-enhancing device and method for its use
WO2009059217A2 (en) 2007-11-02 2009-05-07 Incept, Llc Apparatus and methods for sealing a vascular puncture
JP5569398B2 (en) 2008-02-29 2014-08-13 フェッローサン メディカル ディバイス エー/エス Apparatus for facilitating hemostasis and / or wound healing
US9364206B2 (en) 2008-04-04 2016-06-14 Access Closure, Inc. Apparatus and methods for sealing a vascular puncture
EP2364112B1 (en) 2008-11-12 2016-03-09 Accessclosure, Inc. Apparatus and methods for sealing a vascular puncture
JP5684239B2 (en) 2009-05-04 2015-03-11 インセプト・リミテッド・ライアビリティ・カンパニーIncept Llc Biomaterials for track and puncture closure
US9039783B2 (en) 2009-05-18 2015-05-26 Baxter International, Inc. Method for the improvement of mesh implant biocompatibility
CA2765117C (en) 2009-06-16 2017-07-11 Joris Hoefinghoff Hemostatic sponge
BR112012014773A2 (en) 2009-12-16 2015-11-03 Baxter Healthcare Sa composite hemostatic sponge method for manufacturing a composite hemostatic sponge, and use of said sponge
CA2781908A1 (en) * 2010-01-06 2011-07-14 St. Jude Medical, Inc. Method and system for sealing percutaneous punctures
PT2555804E (en) 2010-04-07 2015-09-25 Baxter Int Hemostatic sponge
US8940335B2 (en) 2010-06-01 2015-01-27 Baxter International Inc. Process for making dry and stable hemostatic compositions
CN102917691A (en) 2010-06-01 2013-02-06 巴克斯特国际公司 Process for making dry and stable hemostatic compositions
CA2801116C (en) 2010-06-01 2019-02-12 Baxter International Inc. Process for making dry and stable hemostatic compositions
US9820728B2 (en) 2011-01-19 2017-11-21 Access Closure, Inc. Apparatus and methods for sealing a vascular puncture
WO2012100091A2 (en) 2011-01-19 2012-07-26 Accessclosure, Inc. Apparatus and methods for sealing a vascular puncture
US9386968B2 (en) 2011-05-11 2016-07-12 Access Closure, Inc. Apparatus and methods for sealing a vascular puncture
MX356185B (en) 2011-10-11 2018-05-17 Baxter Int Hemostatic compositions.
KR20140082841A (en) 2011-10-27 2014-07-02 백스터 인터내셔널 인코포레이티드 Hemostatic compositions
US9757105B2 (en) 2012-03-23 2017-09-12 Accessclosure, Inc. Apparatus and methods for sealing a vascular puncture
JP6394916B2 (en) 2012-06-12 2018-09-26 フェロサン メディカル デバイシーズ エイ/エス Dry hemostatic composition
RU2016101631A (en) 2013-06-21 2017-07-26 Ферросан Медикал Дивайсиз А/С Extended vacuum dry composition and a syringe to save it
US10111980B2 (en) 2013-12-11 2018-10-30 Ferrosan Medical Devices A/S Dry composition comprising an extrusion enhancer

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4608965A (en) * 1985-03-27 1986-09-02 Anspach Jr William E Endoscope retainer and tissue retracting device
US4890612A (en) * 1987-02-17 1990-01-02 Kensey Nash Corporation Device for sealing percutaneous puncture in a vessel
ES2081372T3 (en) * 1989-06-28 1996-03-01 David S Zimmon Balloon tamponade devices.

Also Published As

Publication number Publication date
WO1992022252A1 (en) 1992-12-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5957952A (en) Vascular sealing device
US6090130A (en) Hemostatic puncture closure system including blood vessel locator and method of use
US5573508A (en) Catheter with an expandable perfusion lumen
EP0766947B1 (en) Hemostatic puncture closure device
EP0231601B1 (en) Angioplasty catheter assembly
CA1162815A (en) Variable length dilatation catheter apparatus and method
US6022340A (en) Ballon/delivery catheter assembly with adjustable balloOn positioning
US3834394A (en) Occlusion device and method and apparatus for inserting the same
US5127902A (en) Apparatus and method for precisely controlling the excision of obstructive tissue in a human blood vessel
US5545134A (en) Rapid-exchange dilatation catheter
JP4125125B2 (en) Method of manufacturing a stent delivery device
US9610078B2 (en) Endovascular flexible stapling device
ES2313203T3 (en) Device guidewire for a total occlusion.
JP3725550B2 (en) Sheath with a stent mounting catheter folding
US7749243B2 (en) Embolus extractor
US5456667A (en) Temporary stenting catheter with one-piece expandable segment
JP5138607B2 (en) System for closing a vascular wound
JP3441090B2 (en) Endovascular graft and apparatus for deploying the graft with a branch
US5102415A (en) Apparatus for removing blood clots from arteries and veins
EP0057205B1 (en) Calibrating dilatation catheter
US5246424A (en) Device and method for use in obtaining access to an internal body organ
US5137512A (en) Multisegment balloon protector for dilatation catheter
US5292332A (en) Methods and device for percutanceous sealing of arterial puncture sites
US5527282A (en) Vascular dilatation device and method
US5366473A (en) Method and apparatus for applying vascular grafts

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed