NL9100347A - An integrated transformer for a noncontact IC card. - Google Patents

An integrated transformer for a noncontact IC card. Download PDF

Info

Publication number
NL9100347A
NL9100347A NL9100347A NL9100347A NL9100347A NL 9100347 A NL9100347 A NL 9100347A NL 9100347 A NL9100347 A NL 9100347A NL 9100347 A NL9100347 A NL 9100347A NL 9100347 A NL9100347 A NL 9100347A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
integrated circuit
transformer
integrated
core material
card
Prior art date
Application number
NL9100347A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Nedap Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nedap Nv filed Critical Nedap Nv
Priority to NL9100347 priority Critical
Priority to NL9100347A priority patent/NL9100347A/en
Publication of NL9100347A publication Critical patent/NL9100347A/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06KRECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
  • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
  • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
  • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
  • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
  • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
  • G06K19/07749Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card
  • G06K19/0775Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card arrangements for connecting the integrated circuit to the antenna
  • G06K19/07756Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card arrangements for connecting the integrated circuit to the antenna the connection being non-galvanic, e.g. capacitive
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06KRECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
  • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
  • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
  • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
  • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
  • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
  • G06K19/07749Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06KRECOGNITION OF DATA; PRESENTATION OF DATA; RECORD CARRIERS; HANDLING RECORD CARRIERS
  • G06K19/00Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings
  • G06K19/06Record carriers for use with machines and with at least a part designed to carry digital markings characterised by the kind of the digital marking, e.g. shape, nature, code
  • G06K19/067Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components
  • G06K19/07Record carriers with conductive marks, printed circuits or semiconductor circuit elements, e.g. credit or identity cards also with resonating or responding marks without active components with integrated circuit chips
  • G06K19/077Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier
  • G06K19/07749Constructional details, e.g. mounting of circuits in the carrier the record carrier being capable of non-contact communication, e.g. constructional details of the antenna of a non-contact smart card
  • G06K19/07773Antenna details
  • G06K19/07775Antenna details the antenna being on-chip

Abstract

The integrated circuit (1) mounted in the card has active components (2) connected to a capacitor (5) in parallel with a spiral multi-turn flat primary winding (3) on the surface of the chip. A very thin transformer core (4) passes through the centre of the primary (3) and through the printed circuit one turn secondary winding (6). The primary winding and capacitor form a tuned circuit which determines the operating frequency of the inductive link between the card and a card reading machine. The secondary winding (6) is connected to a flat conductive loop (7) which forms an antenna as it runs around the perimeter of the card.

Description

Uittreksel Extract

De uitvinding betreft een transformator die deel uit maakt van een antenneconfiguratie in een electronische contactloze identificatie-* of Integrated Circuit (IC)-kaart, bijvoorbeeld volgens de norm ISO-7816, waarbij de secundaire spoel van de transformator een onderdeel is van de geïntegreerde schakeling in de kaart. The invention relates to a transformer which is part of an antenna configuration in an electronic contact-free identification * or Integrated Circuit (IC) card, for example, according to the standard ISO-7816, in which the secondary coil of the transformer is a part of the integrated circuit, in the card.

Het kernmateriaal van de transformator vormt een gesloten kring, die zowel door de primaire spoel als de secundaire spoel wordt omvat. The core material of the transformer forms a closed circle, which by both the primary coil and the secondary coil is included. De geïntegreerde schakeling is ter plekke van het centrum van de secundaire spoel voorzien van een gat, waardoor het kernmateriaal is aangebracht. The integrated circuit is provided with a hole, through which the core material is disposed at the position of the center of the secondary coil.

Geïntegreerde transformator voor een contactloze identificatiekaart. Integrated transformer for a noncontact IC card. Ing. Ing. JHL Hogen Esch JHL Hogen Esch

De uitvinding betreft een transformator die deel uit maakt van een antenneconfiguratie in een electronische contactloze identiefica-tie- of Integrated Circuit (IC)-kaart, bijvoorbeeld volgens de norm ISO-7816, waarbij de secundaire spoel van de transformator een onderdeel is van de geïntegreerde schakeling in de kaart. The invention relates to a transformer which forms part of an antenna configuration in an electronic contactless identiefica-tie-or Integrated Circuit (IC) card, for example, according to the standard ISO-7816, in which the secondary coil of the transformer is a part of the integrated circuit in the card.

Integrated Circuit (IC-)kaarten, zoals bijvoorbeeld toegepast als kaart voor financiële transacties of als identificatie-pas, moeten volgens de norm ISO-7816 voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien van afmetingen, flexibiliteit en duurzaamheid. Integrated Circuit (IC) cards, for example, used as a card for financial transactions or identification pass, according to the ISO-7816 meet certain requirements regarding size, flexibility and durability. Deze eisen zullen ook gaan gelden voor de contactloze uitvoering van deze kaarten. These requirements will also apply to the non-contact version of these cards. De normen voor deze kaarten zijn momenteel in voorbereiding. The standards for these cards are currently in preparation.

Onder andere uit "Proceedings of the Stanford Conference of Advanced Research in VLSI" 1987, pp 231-247 met de titel "Power and Communication Techniques for Physically Isolated Integrated Circuits" is een methode bekend, waarbij via een spoel op een geïntegreerd circuit een direkte contactloze inductieve koppeling tot stand wordt gebracht tussen een geïntegreerd circuit en een inductor gekoppeld aan een zend/ontvanger. Among other things, from "Proceedings of the Conference of Stanford Advanced Research in VLSI" 1987, pages 231-247, entitled "Power and Communication Techniques for Physically Isolated Integrated Circuits" a method is known, in which a direct via a coil on an integrated circuit contactless inductive coupling is established between an integrated circuit and an inductor coupled to a transmitter / receiver. Ook in het Amerikaanse patentschrift 4,857,893 van Carroll wordt een dergelijk systeem beschreven. Also in the US patent No. 4,857,893 to Carroll discloses such a system. Het nadeel van deze methode is, dat slechts weinig energie op deze wijze kan worden overgedragen en dat een zeer nauwkeurige koppeling tussen de spoel op het geïntegreerde circuit en de inductor van de zend/ontvanger noodzakelijk is vanwege de geringe afmetingen van het geïntegreerde circuit. The disadvantage of this method is that only little energy can be transferred in this way and that a very precise coupling between the coil on the integrated circuit and the inductor of the transmitter / receiver is necessary because of the small dimensions of the integrated circuit. Bij de onderhavige uitvinding maakt de spoel die is geïntegreerd in de geïntegreerde schakeling deel uit van een transformator en is dus niet rechtstreeks gekoppeld aan de inductor van de zend/ontvanger. In the present invention, the coil which is integrated in the integrated circuit is part of a transformer, and is therefore not directly coupled to the inductor of the transmitter / receiver. Om informatie-overdracht met passen die zonder batterij functioneren ook op relatief grote afstand (> 50 cm) mogelijk te maken, moet het energiegebruik van de electronische schakeling in de kaart niet alleen zeer laag zijn, maar worden er ook hoge eisen gesteld aan de antenne in de kaart. In order to adjust transmission of information that function without a battery is also at a relatively great distance (> 50 cm) as possible, the power consumption of the electronic circuit in the card must not only be very low, but high requirements are also placed on the antenna in the card. De antenne in een dergelijke kaart is veelal een afgestemde kring die is opgebouwd uit een antennespoel met een groot aantal windingen en een parallel geschakelde condensator. The antenna in such a card is often a tuned circuit which is composed of an antenna coil with a large number of turns, and a capacitor connected in parallel. Deze antenne dient niet alleen om informatie met de zend/ontvanger uit te wisselen, maar ook om energie uit het zendveld om te zetten naar de energie die nodig is om de electronische schakeling in de kaart te laten functioneren. This antenna not only serves to exchange information with the transmitter / receiver, but also to extract energy from the transmission field to convert it to the energy required to operate the electronic circuit in the card. Gestreefd wordt om de informatieoverdracht tussen de kaart en de zend/ontvanger over een zo groot mogelijke afstand plaats te laten vinden. The aim is to allow the transfer of information takes place between the card and the transmitter / receiver over as large a distance as possible. Deze afstand wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de spanning die door de antenne in het zendveld wordt opgewekt. This distance is largely determined by the height of the voltage which is generated by the antenna in the transmission field. In de octrooiaanvrage 9100176 van aanvraagster wordt een antenneconfigu-ratie voor contactloze identificatielabels beschreven. In the patent application 9100176 of applicant, describes a antenneconfigu-configuration for non-contact identification labels. Deze antenneconf iguratie is opgebouwd uit een antennespoel met een zeer beperkt aantal windingen, een transformator die de spanning over de antennespoel omhoog transformeert en een condensator die over de secundaire spoel van de transformator is aangesloten en die via de transformator een afgestemde resonantiekring met de antennespoel vormt. This antenneconf iguratie is composed of an antenna coil with a very limited number of turns, a transformer that transforms the voltage across the antenna coil up and a capacitor which is connected across the secondary coil of the transformer, and which forms a tuned resonant circuit with the antenna coil via the transformer . De geïntegreerde electronische schakeling in het contactloze identificatielabel wordt over de condensator en dus tevens over de secundaire spoel van de transformator aangesloten. The integrated electronic circuit in the contactless IC label is on the capacitor, and thus also connected across the secondary coil of the transformer. Deze antennecon-figuratie heeft het voordeel dat de grote antennespoel uiterst dun en buigzaam uitgevoerd kan worden, omdat: deze slechts uit een zeer beperkt aantal windingen is samengesteld. This antennecon-configuration has the advantage that the large antenna coil can be performed extremely thin and flexible, because: it only from a very limited number of windings is composed. Om een dergelijke antenneconf iguratie toe te kunnen passen in een contactloze identificatie- of IC-kaart met afmetingen en mechanische eigenschappen overeenkomstig de norm ISO-7816, moet de gehele antenneconfiguratie uiterst plat en buigzaam zijn uitgevoord. In order to be able to apply such a antenneconf iguratie in a non-contact IC card identification or with dimensions and mechanical properties in accordance with the standard ISO 7816, the entire antenna configuration has to be extremely flat and bendable out befor. Om .bij een gegeven zendveld van de zend/ontvanger de informatieoverdracht tussen de kaart en de zend/ontvanger over een zo groot moge lijke afstand mogelijk te maken, dient de transformator een hoge koppel factor en een grote parallelle zelfinductie te bezitten. In order to allow the transfer of information between the card and the transmitter / receiver over such a large distance away may .For a data transmission field of the transmitter / receiver, the transformer is required to have a high coupling factor and a large parallel inductance. Aan deze voorwaarden kan voldaan worden door de transformator van kernmateriaal met een hoge magnetische permeabiliteit te voorzien en de zelfinductie van met name de secundaire spoel hoog te maken, door deze spoel uit een groot aantal windingen samen te stellen, liet integreren van een transformator met een secundaire spoel met. These conditions can be met by providing the transformer core material having a high magnetic permeability and to make the self-inductance of, in particular, the secondary coil high, by setting this coil together from a large number of turns, showed integration of a transformer with a with secondary coil. een dergelijk groot aantal windingen in een kaart die qua afmetingen en mechanische eigenschappen aan de norm ISO-7816 voldoet, is moeilijk realiseerbaar. such a large number of turns in a card that conforms in size and mechanical properties to the standard ISO-7816, it is difficult to realize. Om aan de eisen ten aanzien van dikte en buigzaamheid te voldoen, is het niet mogelijk om een conventionele transformator, met uit koperdraad gewikkelde spoelen rond een kern, toe te passen. In order to meet the requirements in respect of thickness and flexibility, it is not possible for a conventional transformer, with coils of copper wire wound around a core, to be applied. Een dergelijke constructie is te dik en te weinig buigzaam. Such a construction is too thick and too little flexibility.

De uitvinding poogt het genoemde bezwaar op te heffen. The invention seeks to obviate the said drawback. Door de secundaire spoel van de transformator onder te brengen in de geïntegreerde schakeling voor de kaart, is het mogelijk om op een zeer klein oppervlak, slechts enkele mm2, een spoel met een groot aantal windingen te construeren. By placing the secondary coil of the transformer in the integrated circuit of the card, it is possible to construct on a very small surface area, only a few mm 2, a coil having a large number of turns. In het hart van de spoel is de geïntegreerde schakeling van een gat voorzien voor het kernmateriaal van de transformator. At the heart of the coil, the integrated circuit provided with a hole for the core material of the transformer.

In figuur 1 is een mogelijke uitvoeringsvorm van de antenneconfigu-ratie en de geïntegreerde schakeling schematisch weergegeven. Figure 1 shows a possible embodiment of the antenneconfigu-ration and the integrated circuit is schematically illustrated. De volgende onderdelen zijn in figuur 1 te onderscheiden: de geïntegreerde schakeling (1), waarbi j de el.ectronische schakeling (2) gearceerd is weergegeven; The following parts can be distinguished in Figure 1: the integrated circuit (1), j is the waarbi el.ectronische circuit (2) is shown hatched; de secundaire spoel van de transformator (3), deze maakt deel uit van de geïntegreerde schakeling en is samengesteld uit een groot aantal windingen; the secondary coil of the transformer (3), this is part of the integrated circuit and is composed of a large number of turns; - het kernmateriaal (4) van de transformator, dat een gesloten kring vormt door de primaire en do secundaire spoel van de transformator; - the core material (4) of the transformer, which constitutes a closed circuit through the primary and secondary coil of the transformer Th; - de condensator (5), die over de secundaire spoel is aangesloten en die tesamen met de secundaire spoel, de primaire spoel, de antennespoel en het kernmateriaal een afgestemde kring vormt; - the condenser (5), which is connected across the secondary coil, and which together with the secondary coil, the primary coil, the antenna coil and the core material forms a tuned circuit; - de primaire spoel (6) van de transformator, die is samengesteld uit één of slechts enkele windingen; - the primary coil (6) of the transformer, which is composed of one or a few turns; - de antennespoel (7), die is samengesteld uit één of slechts enkele windingen en die langs de rand van de kaart is (zijn) aangebracht . - the antenna coil (7), which is composed of one or a few windings, and which is along the edge of the card (are) arranged.

Figuur 2 toont de onderzijde van het geïntegreerde circuit, waarbij een gedeelte van het dragermateriaal is weggeëtst of op andere wijze is verwijderd om te voorkomen, dat een kortsluitwinding ontstaat rond het kernmateriaal. Figure 2 shows the underside of the integrated circuit, wherein a portion of the carrier material is etched away or otherwise removed in order to prevent, that a short-circuit winding around the core material. Als kernmateriaal kan gebruik worden gemaakt van ferriet of van amorf magnetisch materiaal. As a core material, use can be made of ferrite or amorphous magnetic material. Tndien ferriet wordt toegepast, kan dit geschieden in de vorm van twee U-vormige segmenten of in de vorm van een ronde of vierkante potkern, die het gehele geïntegreerde circuit omvat. Tndien ferrite is employed, it may be in the form of two U-shaped segments, or in the form of a round or square pot core, which comprises the whole integrated circuit. Dit laatste heeft als extra voordeel, dat het geïntegreerde circuit meteen tegen uitwendige invloeden wordt beschermd. The latter has the additional advantage that the integrated circuit is immediately protected against external influences. Amorf magnetisch materiaal, kan worden toegepast in de vorm van een draad, die door het gat in de geïntegreerde schakeling, rond deze geïntegreerde schakeling en één of enkele primaire winding(en) wordt gewikkeld. Amorphous magnetic material, can be used in the form of a wire, passing through the hole in the integrated circuit, around this integrated circuit, and one or a few primary winding (s) is wound. Om te voorkomen, dat het monokristal-lijne geleidende dragermateriaal, waarop liet geïntegreerde circuit is opgebouwd, gaat fungeren als een kortsluitwinding, zal dit materiaal plaatselijk moeten worden verwijderd vanaf het gat in de geïntegreerde schakeling tot aan de buitenzijde. In order to prevent that the mono crystalline conductive support material, on which an integrated circuit is allowed to build up, will act as a short-circuit winding, this material will locally have to be removed from the hole in the integrated circuit to the outside. Dit kan bijvoorbeeld geschieden, door wegetsing van dit materiaal, zoals aangegeven in figuur 2. De secundaire spoel, aangebracht, op de geïntegreerde schakeling, kan, zoals aangegeven in figuur 1, worden aangebracht naast de overige electronische componenten in deze schakeling. This may be done, for example, by wegetsing of this material, as indicated in Figure 2. The secondary coil, arranged on the integrated circuit, may, as indicated in Figure 1, may be applied in addition to the other electronic components in this circuit. Het is echter ook mogelijk deze secundaire spoel aan te brengen boven op de overige electronische componenten, waardoor ruimte kan worden bespaard en een kleinere schakeling kan worden toegepast. However, it is also possible to arrange these secondary coil on top of the other electronic components, so that space can be saved, and a smaller circuit can be used. Een groot voordeel van de opbouw van de transformator volgens deze uitvinding is verder, dat geen verbindingen in de vorm van bondingen met behulp van goud of aluminium draad van de chip of het geïntegreerde circuit naar een tweede drager nodig zijn, waardoor een relatief goedkope constructie is te realiseren. A great advantage of the construction of the transformer in accordance with the present invention is, furthermore, that any compounds in the form of bondings with the aid of gold or aluminum wire of the chip or the integrated circuit to a second carrier are necessary, so that it is a relatively inexpensive construction to realise. Dit is echter alleen mogelijk indien de condensator (5) voldoende nauwkeurig on reproduceerbaar geïntegreerd kan worden in de geïntegreerde schakeling, of indien een voorziening wordt aangebracht om de waarde van deze condensator achteraf nauwkeurig in te stellen, bijvoorbeeld via laser-trimmen of langs electronische weg. However, this is only possible if the capacitor (5) can be sufficiently accurately integrated on reproducibly in the integrated circuit, or if a provision is made to the value of this capacitor afterwards accurately set, for example, through laser-trimming, or by electronic means, .

Claims (5)

1. Geïntegreerde transformator voor een contactloze identificatie-of integrated circuit-kaart, met liet kenmerk, dat de secundaire spoel van deze transformator deel uit maakt van de geïntegreerde schakeling en is aangebracht rond een gat in de geïntegreerde schakeling en waarbij het kernmateriaal van deze transformator een gesloten kring vormt die zowel door de primaire spoel als door de secundaire spoel van de. 1. An integrated transformer for a noncontact identification or integrated circuit card, by left, characterized in that the secondary coil of this transformer is part of the integrated circuit and is arranged around a hole in the integrated circuit, and wherein the core material of the transformer a closed loop is carried out by both the primary coil and the secondary coil of the. transformator wordt omvat. transformer is included.
2. Geïntegreerde transformator voor een contactloze identificatie-of integrated circuit-kaart volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het kernmateriaal van de transformator bestaat uit twee, door het gat in de geïntegreerde schakeling en rond één of enkele primaire winding(en), op elkaar geklemde U-vormige ferriet delen. 2. Integrated transformer for a noncontact identification or integrated circuit card according to Claim 1, characterized in that there is a core material of the transformer into two, through the hole in the integrated circuit, and around one or a few primary winding (s), clamped on each U-shaped ferrite parts.
3. Geïntegreerde transformator voor een contactloze identificatie-of integrated circuit-kaart volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het kernmateriaal van de transformator bestaat uit twee, door het gat in de geïntegreerde schakeling en rond één of enkele primaire winding(en), op elkaar geklemde ronde of rechthoekige ferriet potkern delen. 3. An integrated transformer for a noncontact identification or integrated circuit card according to Claim 1, characterized in that there is a core material of the transformer into two, through the hole in the integrated circuit, and around one or a few primary winding (s), on portions clamped to each other round or rectangular ferrite pot core.
4. Geïntegreerde transformator voor een contactloze identificatie-of integrated circuit-kaart volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het kernmateriaal van de transformator bestaat uit amorf magnetisch materiaal, dat in de vorm van een draad door het gat in de geïntegreerde schakeling, rond de geïntegreerde schakeling en één of enkele primaire winding(en) is gewikkeld. 4. An integrated transformer for a noncontact identification or integrated circuit card according to Claim 1, characterized in that the core material of the transformer is composed of amorphous magnetic material, which is in the form of a wire through the hole in the integrated circuit, around the integrated circuit and one or a few primary winding (s) is wound.
5. Geïntegreerde transformator voor een contactloze identificatie-of integrated circuit-kaart volgens één of meerdere der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het geleidende monokristal-lijne drager materiaal van de geïntegreerde schakeling plaatselijk vanaf het gat, bestemd voor: het kernmateriaal, tot aan de buitenrand van de geïntegreerde schakeling is verwijderd, om te voorkomen dat een kortsluitwindïng rond het kernmateriaal van de transformator ontstaat, waardoor sterke demping op zou treden. 5. An integrated transformer for a noncontact identification or integrated circuit card as claimed in one or more of the preceding claims, characterized in that the conductive single-crystalline base material of the integrated circuit locally from the hole, for use in: the core material, to on the outer edge of the integrated circuit has been removed, in order to avoid creating a kortsluitwindïng around the core material of the transformer, whereby high damping would occur.
NL9100347A 1991-02-26 1991-02-26 An integrated transformer for a noncontact IC card. NL9100347A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9100347 1991-02-26
NL9100347A NL9100347A (en) 1991-02-26 1991-02-26 An integrated transformer for a noncontact IC card.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9100347A NL9100347A (en) 1991-02-26 1991-02-26 An integrated transformer for a noncontact IC card.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9100347A true NL9100347A (en) 1992-03-02

Family

ID=19858939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9100347A NL9100347A (en) 1991-02-26 1991-02-26 An integrated transformer for a noncontact IC card.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9100347A (en)

Cited By (116)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0570062A1 (en) * 1992-05-11 1993-11-18 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP Contactlessly operating electronic responder card
WO1996035190A1 (en) * 1995-05-03 1996-11-07 Siemens Aktiengesellschaft Contactless smart card
WO1998015916A1 (en) * 1996-10-09 1998-04-16 Pav Card Gmbh Method and connection arrangement for producing a smart card
DE19645067A1 (en) * 1996-10-09 1998-05-07 Pav Card Gmbh Method and connection arrangement for manufacturing a smart card
WO1998033142A1 (en) * 1997-01-28 1998-07-30 Amatech Advanced Micromechanic & Automation Technology Gmbh & Co. Kg Transmission module for a transponder device, transponder device and method for operating said device
US5955723A (en) * 1995-05-03 1999-09-21 Siemens Aktiengesellschaft Contactless chip card
EP0977145A2 (en) * 1998-07-28 2000-02-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Radio IC card
EP1031939A1 (en) * 1997-11-14 2000-08-30 Toppan Printing Co., Ltd. Composite ic module and composite ic card
EP1976056A1 (en) * 2006-01-19 2008-10-01 Murata Manufacturing Co. Ltd. Radio ic device and radio ic device part
US7762472B2 (en) 2007-07-04 2010-07-27 Murata Manufacturing Co., Ltd Wireless IC device
US7764928B2 (en) 2006-01-19 2010-07-27 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
US7786949B2 (en) 2006-04-14 2010-08-31 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna
US7830311B2 (en) 2007-07-18 2010-11-09 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and electronic device
US7857230B2 (en) 2007-07-18 2010-12-28 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and manufacturing method thereof
US7871008B2 (en) 2008-06-25 2011-01-18 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and manufacturing method thereof
US7932730B2 (en) 2006-06-12 2011-04-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. System for inspecting electromagnetic coupling modules and radio IC devices and method for manufacturing electromagnetic coupling modules and radio IC devices using the system
US7931206B2 (en) 2007-05-10 2011-04-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US7967216B2 (en) 2008-05-22 2011-06-28 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US7990337B2 (en) 2007-12-20 2011-08-02 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency IC device
US7997501B2 (en) 2007-07-17 2011-08-16 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and electronic apparatus
US8009101B2 (en) 2007-04-06 2011-08-30 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8031124B2 (en) 2007-01-26 2011-10-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Container with electromagnetic coupling module
US8070070B2 (en) 2007-12-26 2011-12-06 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and radio frequency IC device
US8081125B2 (en) 2006-07-11 2011-12-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and radio IC device
US8081119B2 (en) 2006-04-26 2011-12-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Product including power supply circuit board
US8081121B2 (en) 2006-10-27 2011-12-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Article having electromagnetic coupling module attached thereto
US8081541B2 (en) 2006-06-30 2011-12-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Optical disc
US8179329B2 (en) 2008-03-03 2012-05-15 Murata Manufacturing Co., Ltd. Composite antenna
US8177138B2 (en) 2008-10-29 2012-05-15 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device
US8193939B2 (en) 2007-07-09 2012-06-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8228252B2 (en) 2006-05-26 2012-07-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Data coupler
US8228075B2 (en) 2006-08-24 2012-07-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Test system for radio frequency IC devices and method of manufacturing radio frequency IC devices using the same
US8235299B2 (en) 2007-07-04 2012-08-07 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
US8264357B2 (en) 2007-06-27 2012-09-11 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8299968B2 (en) 2007-02-06 2012-10-30 Murata Manufacturing Co., Ltd. Packaging material with electromagnetic coupling module
US8299929B2 (en) 2006-09-26 2012-10-30 Murata Manufacturing Co., Ltd. Inductively coupled module and item with inductively coupled module
US8336786B2 (en) 2010-03-12 2012-12-25 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device and metal article
US8342416B2 (en) 2009-01-09 2013-01-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device, wireless IC module and method of manufacturing wireless IC module
US8360324B2 (en) 2007-04-09 2013-01-29 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8360325B2 (en) 2008-04-14 2013-01-29 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device, electronic apparatus, and method for adjusting resonant frequency of wireless IC device
WO2013020971A1 (en) 2011-08-08 2013-02-14 Féinics Amatech Teoranta Improving coupling in and to rfid smart cards
US8381997B2 (en) 2009-06-03 2013-02-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency IC device and method of manufacturing the same
US8384547B2 (en) 2006-04-10 2013-02-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8390459B2 (en) 2007-04-06 2013-03-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
WO2013034426A1 (en) 2011-09-11 2013-03-14 Féinics Amatech Teoranta Rfid antenna modules and methods of making
US8400365B2 (en) 2009-11-20 2013-03-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and mobile communication terminal
US8400307B2 (en) 2007-07-18 2013-03-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency IC device and electronic apparatus
US8418928B2 (en) 2009-04-14 2013-04-16 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device component and wireless IC device
US8424769B2 (en) 2010-07-08 2013-04-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and RFID device
US8474725B2 (en) 2007-04-27 2013-07-02 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
WO2013113945A1 (en) 2012-02-05 2013-08-08 Féinics Amatech Teoranta Rfid antenna modules and methods
US8531346B2 (en) 2007-04-26 2013-09-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8544754B2 (en) 2006-06-01 2013-10-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and wireless IC device composite component
US8546927B2 (en) 2010-09-03 2013-10-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. RFIC chip mounting structure
US8583043B2 (en) 2009-01-16 2013-11-12 Murata Manufacturing Co., Ltd. High-frequency device and wireless IC device
US8590797B2 (en) 2008-05-21 2013-11-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8596545B2 (en) 2008-05-28 2013-12-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Component of wireless IC device and wireless IC device
US8602310B2 (en) 2010-03-03 2013-12-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio communication device and radio communication terminal
US8613395B2 (en) 2011-02-28 2013-12-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US8632014B2 (en) 2007-04-27 2014-01-21 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8668151B2 (en) 2008-03-26 2014-03-11 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8680971B2 (en) 2009-09-28 2014-03-25 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and method of detecting environmental state using the device
US8692718B2 (en) 2008-11-17 2014-04-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and wireless IC device
US8718727B2 (en) 2009-12-24 2014-05-06 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna having structure for multi-angled reception and mobile terminal including the antenna
US8720789B2 (en) 2012-01-30 2014-05-13 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8740093B2 (en) 2011-04-13 2014-06-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device and radio communication terminal
US8757500B2 (en) 2007-05-11 2014-06-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8770489B2 (en) 2011-07-15 2014-07-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio communication device
US8789762B2 (en) 2010-08-12 2014-07-29 Feinics Amatech Teoranta RFID antenna modules and methods of making
US8797225B2 (en) 2011-03-08 2014-08-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and communication terminal apparatus
US8797148B2 (en) 2008-03-03 2014-08-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency IC device and radio communication system
US8810456B2 (en) 2009-06-19 2014-08-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and coupling method for power feeding circuit and radiation plate
US8814056B2 (en) 2011-07-19 2014-08-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device, RFID tag, and communication terminal apparatus
US8847831B2 (en) 2009-07-03 2014-09-30 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and antenna module
US8853549B2 (en) 2009-09-30 2014-10-07 Murata Manufacturing Co., Ltd. Circuit substrate and method of manufacturing same
US8870077B2 (en) 2008-08-19 2014-10-28 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and method for manufacturing same
US8870080B2 (en) 2010-08-12 2014-10-28 Féinics Amatech Teoranta RFID antenna modules and methods
US8878739B2 (en) 2011-07-14 2014-11-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US8905316B2 (en) 2010-05-14 2014-12-09 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8905296B2 (en) 2011-12-01 2014-12-09 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless integrated circuit device and method of manufacturing the same
WO2014206579A1 (en) 2013-06-29 2014-12-31 Féinics Amatech Teoranta Booster antenna configurations and methods
US8937576B2 (en) 2011-04-05 2015-01-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US8944335B2 (en) 2010-09-30 2015-02-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8976075B2 (en) 2009-04-21 2015-03-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and method of setting resonant frequency of antenna device
US8981906B2 (en) 2010-08-10 2015-03-17 Murata Manufacturing Co., Ltd. Printed wiring board and wireless communication system
US8991712B2 (en) 2010-08-12 2015-03-31 Féinics Amatech Teoranta Coupling in and to RFID smart cards
US8994605B2 (en) 2009-10-02 2015-03-31 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and electromagnetic coupling module
US8991713B2 (en) 2011-01-14 2015-03-31 Murata Manufacturing Co., Ltd. RFID chip package and RFID tag
US9024725B2 (en) 2009-11-04 2015-05-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Communication terminal and information processing system
US9024837B2 (en) 2010-03-31 2015-05-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and wireless communication device
US9033250B2 (en) 2010-08-12 2015-05-19 Féinics Amatech Teoranta Dual interface smart cards, and methods of manufacturing
US9064198B2 (en) 2006-04-26 2015-06-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Electromagnetic-coupling-module-attached article
US9077067B2 (en) 2008-07-04 2015-07-07 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device
US9104950B2 (en) 2009-01-30 2015-08-11 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and wireless IC device
US9112272B2 (en) 2010-08-12 2015-08-18 Feinics Amatech Teoranta Antenna modules for dual interface smart cards, booster antenna configurations, and methods
US9123996B2 (en) 2010-05-14 2015-09-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US9166291B2 (en) 2010-10-12 2015-10-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and communication terminal apparatus
US9178279B2 (en) 2009-11-04 2015-11-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC tag, reader-writer, and information processing system
US9195932B2 (en) 2010-08-12 2015-11-24 Féinics Amatech Teoranta Booster antenna configurations and methods
US9231305B2 (en) 2008-10-24 2016-01-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US9236651B2 (en) 2010-10-21 2016-01-12 Murata Manufacturing Co., Ltd. Communication terminal device
US9281873B2 (en) 2008-05-26 2016-03-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device system and method of determining authenticity of wireless IC device
US9378452B2 (en) 2011-05-16 2016-06-28 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device
US9390364B2 (en) 2011-08-08 2016-07-12 Féinics Amatech Teoranta Transponder chip module with coupling frame on a common substrate for secure and non-secure smartcards and tags
US9444143B2 (en) 2009-10-16 2016-09-13 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and wireless IC device
US9460376B2 (en) 2007-07-18 2016-10-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device
US9461363B2 (en) 2009-11-04 2016-10-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Communication terminal and information processing system
US9460320B2 (en) 2009-10-27 2016-10-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Transceiver and radio frequency identification tag reader
US9543642B2 (en) 2011-09-09 2017-01-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and wireless device
US9558384B2 (en) 2010-07-28 2017-01-31 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna apparatus and communication terminal instrument
US9633304B2 (en) 2010-08-12 2017-04-25 Féinics Amatech Teoranta Booster antenna configurations and methods
US9692128B2 (en) 2012-02-24 2017-06-27 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and wireless communication device
US9727765B2 (en) 2010-03-24 2017-08-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. RFID system including a reader/writer and RFID tag
US9761923B2 (en) 2011-01-05 2017-09-12 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US10013650B2 (en) 2010-03-03 2018-07-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication module and wireless communication device
US10235544B2 (en) 2012-04-13 2019-03-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Inspection method and inspection device for RFID tag

Cited By (153)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5428214A (en) * 1992-05-11 1995-06-27 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap Contactlessly operating electronic responder card
EP0570062A1 (en) * 1992-05-11 1993-11-18 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP Contactlessly operating electronic responder card
US5955723A (en) * 1995-05-03 1999-09-21 Siemens Aktiengesellschaft Contactless chip card
WO1996035190A1 (en) * 1995-05-03 1996-11-07 Siemens Aktiengesellschaft Contactless smart card
WO1998015916A1 (en) * 1996-10-09 1998-04-16 Pav Card Gmbh Method and connection arrangement for producing a smart card
DE19645067A1 (en) * 1996-10-09 1998-05-07 Pav Card Gmbh Method and connection arrangement for manufacturing a smart card
DE19645067C2 (en) * 1996-10-09 2002-01-10 Pav Card Gmbh Connection arrangement for manufacturing a smart card
WO1998033142A1 (en) * 1997-01-28 1998-07-30 Amatech Advanced Micromechanic & Automation Technology Gmbh & Co. Kg Transmission module for a transponder device, transponder device and method for operating said device
EP1031939A1 (en) * 1997-11-14 2000-08-30 Toppan Printing Co., Ltd. Composite ic module and composite ic card
EP1031939A4 (en) * 1997-11-14 2002-11-06 Toppan Printing Co Ltd Composite ic module and composite ic card
EP0977145A2 (en) * 1998-07-28 2000-02-02 Kabushiki Kaisha Toshiba Radio IC card
EP0977145A3 (en) * 1998-07-28 2002-11-06 Kabushiki Kaisha Toshiba Radio IC card
US8326223B2 (en) 2006-01-19 2012-12-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
EP1976056A4 (en) * 2006-01-19 2008-12-24 Murata Manufacturing Co Radio ic device and radio ic device part
US8078106B2 (en) 2006-01-19 2011-12-13 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
US7764928B2 (en) 2006-01-19 2010-07-27 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
US8725071B2 (en) 2006-01-19 2014-05-13 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
US8676117B2 (en) 2006-01-19 2014-03-18 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
EP1976056A1 (en) * 2006-01-19 2008-10-01 Murata Manufacturing Co. Ltd. Radio ic device and radio ic device part
US8384547B2 (en) 2006-04-10 2013-02-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US7786949B2 (en) 2006-04-14 2010-08-31 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna
US9165239B2 (en) 2006-04-26 2015-10-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Electromagnetic-coupling-module-attached article
US8081119B2 (en) 2006-04-26 2011-12-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Product including power supply circuit board
US9064198B2 (en) 2006-04-26 2015-06-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Electromagnetic-coupling-module-attached article
US8228252B2 (en) 2006-05-26 2012-07-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Data coupler
US8544754B2 (en) 2006-06-01 2013-10-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and wireless IC device composite component
US7932730B2 (en) 2006-06-12 2011-04-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. System for inspecting electromagnetic coupling modules and radio IC devices and method for manufacturing electromagnetic coupling modules and radio IC devices using the system
US8081541B2 (en) 2006-06-30 2011-12-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Optical disc
US8228765B2 (en) 2006-06-30 2012-07-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Optical disc
US8081125B2 (en) 2006-07-11 2011-12-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and radio IC device
US8228075B2 (en) 2006-08-24 2012-07-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Test system for radio frequency IC devices and method of manufacturing radio frequency IC devices using the same
US8299929B2 (en) 2006-09-26 2012-10-30 Murata Manufacturing Co., Ltd. Inductively coupled module and item with inductively coupled module
US8081121B2 (en) 2006-10-27 2011-12-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Article having electromagnetic coupling module attached thereto
US8031124B2 (en) 2007-01-26 2011-10-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Container with electromagnetic coupling module
US8299968B2 (en) 2007-02-06 2012-10-30 Murata Manufacturing Co., Ltd. Packaging material with electromagnetic coupling module
US8390459B2 (en) 2007-04-06 2013-03-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8009101B2 (en) 2007-04-06 2011-08-30 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8360324B2 (en) 2007-04-09 2013-01-29 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8424762B2 (en) 2007-04-14 2013-04-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
US8531346B2 (en) 2007-04-26 2013-09-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8632014B2 (en) 2007-04-27 2014-01-21 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8474725B2 (en) 2007-04-27 2013-07-02 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US7931206B2 (en) 2007-05-10 2011-04-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8757500B2 (en) 2007-05-11 2014-06-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8264357B2 (en) 2007-06-27 2012-09-11 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8235299B2 (en) 2007-07-04 2012-08-07 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
US7762472B2 (en) 2007-07-04 2010-07-27 Murata Manufacturing Co., Ltd Wireless IC device
US8662403B2 (en) 2007-07-04 2014-03-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and component for wireless IC device
US8552870B2 (en) 2007-07-09 2013-10-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8193939B2 (en) 2007-07-09 2012-06-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US7997501B2 (en) 2007-07-17 2011-08-16 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and electronic apparatus
US8191791B2 (en) 2007-07-17 2012-06-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and electronic apparatus
US8413907B2 (en) 2007-07-17 2013-04-09 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and electronic apparatus
US7830311B2 (en) 2007-07-18 2010-11-09 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and electronic device
US7857230B2 (en) 2007-07-18 2010-12-28 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and manufacturing method thereof
US9830552B2 (en) 2007-07-18 2017-11-28 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device
US8400307B2 (en) 2007-07-18 2013-03-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency IC device and electronic apparatus
US9460376B2 (en) 2007-07-18 2016-10-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device
US7990337B2 (en) 2007-12-20 2011-08-02 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency IC device
US8610636B2 (en) 2007-12-20 2013-12-17 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency IC device
US8915448B2 (en) 2007-12-26 2014-12-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and radio frequency IC device
US8360330B2 (en) 2007-12-26 2013-01-29 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and radio frequency IC device
US8070070B2 (en) 2007-12-26 2011-12-06 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and radio frequency IC device
US8797148B2 (en) 2008-03-03 2014-08-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency IC device and radio communication system
US8179329B2 (en) 2008-03-03 2012-05-15 Murata Manufacturing Co., Ltd. Composite antenna
US8668151B2 (en) 2008-03-26 2014-03-11 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8360325B2 (en) 2008-04-14 2013-01-29 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device, electronic apparatus, and method for adjusting resonant frequency of wireless IC device
US8973841B2 (en) 2008-05-21 2015-03-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8590797B2 (en) 2008-05-21 2013-11-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US9022295B2 (en) 2008-05-21 2015-05-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8960557B2 (en) 2008-05-21 2015-02-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US7967216B2 (en) 2008-05-22 2011-06-28 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8047445B2 (en) 2008-05-22 2011-11-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and method of manufacturing the same
US9281873B2 (en) 2008-05-26 2016-03-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device system and method of determining authenticity of wireless IC device
US8596545B2 (en) 2008-05-28 2013-12-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Component of wireless IC device and wireless IC device
US8011589B2 (en) 2008-06-25 2011-09-06 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and manufacturing method thereof
US7871008B2 (en) 2008-06-25 2011-01-18 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and manufacturing method thereof
US9077067B2 (en) 2008-07-04 2015-07-07 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device
US8870077B2 (en) 2008-08-19 2014-10-28 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and method for manufacturing same
US9231305B2 (en) 2008-10-24 2016-01-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8177138B2 (en) 2008-10-29 2012-05-15 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device
US8917211B2 (en) 2008-11-17 2014-12-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and wireless IC device
US8692718B2 (en) 2008-11-17 2014-04-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and wireless IC device
US8544759B2 (en) 2009-01-09 2013-10-01 Murata Manufacturing., Ltd. Wireless IC device, wireless IC module and method of manufacturing wireless IC module
US8342416B2 (en) 2009-01-09 2013-01-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device, wireless IC module and method of manufacturing wireless IC module
US8583043B2 (en) 2009-01-16 2013-11-12 Murata Manufacturing Co., Ltd. High-frequency device and wireless IC device
US9104950B2 (en) 2009-01-30 2015-08-11 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and wireless IC device
US8876010B2 (en) 2009-04-14 2014-11-04 Murata Manufacturing Co., Ltd Wireless IC device component and wireless IC device
US8690070B2 (en) 2009-04-14 2014-04-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device component and wireless IC device
US8418928B2 (en) 2009-04-14 2013-04-16 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device component and wireless IC device
US9564678B2 (en) 2009-04-21 2017-02-07 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and method of setting resonant frequency of antenna device
US8976075B2 (en) 2009-04-21 2015-03-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and method of setting resonant frequency of antenna device
US9203157B2 (en) 2009-04-21 2015-12-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and method of setting resonant frequency of antenna device
US8381997B2 (en) 2009-06-03 2013-02-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio frequency IC device and method of manufacturing the same
US8810456B2 (en) 2009-06-19 2014-08-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and coupling method for power feeding circuit and radiation plate
US8847831B2 (en) 2009-07-03 2014-09-30 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and antenna module
US8680971B2 (en) 2009-09-28 2014-03-25 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and method of detecting environmental state using the device
US8853549B2 (en) 2009-09-30 2014-10-07 Murata Manufacturing Co., Ltd. Circuit substrate and method of manufacturing same
US9117157B2 (en) 2009-10-02 2015-08-25 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and electromagnetic coupling module
US8994605B2 (en) 2009-10-02 2015-03-31 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device and electromagnetic coupling module
US9444143B2 (en) 2009-10-16 2016-09-13 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and wireless IC device
US9460320B2 (en) 2009-10-27 2016-10-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Transceiver and radio frequency identification tag reader
US9024725B2 (en) 2009-11-04 2015-05-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Communication terminal and information processing system
US9461363B2 (en) 2009-11-04 2016-10-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Communication terminal and information processing system
US9178279B2 (en) 2009-11-04 2015-11-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC tag, reader-writer, and information processing system
US8704716B2 (en) 2009-11-20 2014-04-22 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and mobile communication terminal
US8400365B2 (en) 2009-11-20 2013-03-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and mobile communication terminal
US8718727B2 (en) 2009-12-24 2014-05-06 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna having structure for multi-angled reception and mobile terminal including the antenna
US10013650B2 (en) 2010-03-03 2018-07-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication module and wireless communication device
US8602310B2 (en) 2010-03-03 2013-12-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio communication device and radio communication terminal
US8336786B2 (en) 2010-03-12 2012-12-25 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device and metal article
US8528829B2 (en) 2010-03-12 2013-09-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device and metal article
US9727765B2 (en) 2010-03-24 2017-08-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. RFID system including a reader/writer and RFID tag
US9024837B2 (en) 2010-03-31 2015-05-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and wireless communication device
US9123996B2 (en) 2010-05-14 2015-09-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8905316B2 (en) 2010-05-14 2014-12-09 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US8424769B2 (en) 2010-07-08 2013-04-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna and RFID device
US9558384B2 (en) 2010-07-28 2017-01-31 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna apparatus and communication terminal instrument
US8981906B2 (en) 2010-08-10 2015-03-17 Murata Manufacturing Co., Ltd. Printed wiring board and wireless communication system
US9112272B2 (en) 2010-08-12 2015-08-18 Feinics Amatech Teoranta Antenna modules for dual interface smart cards, booster antenna configurations, and methods
US8870080B2 (en) 2010-08-12 2014-10-28 Féinics Amatech Teoranta RFID antenna modules and methods
US8991712B2 (en) 2010-08-12 2015-03-31 Féinics Amatech Teoranta Coupling in and to RFID smart cards
US9033250B2 (en) 2010-08-12 2015-05-19 Féinics Amatech Teoranta Dual interface smart cards, and methods of manufacturing
US9449269B2 (en) 2010-08-12 2016-09-20 Féinics Amatech Teoranta Methods and apparatus for embedding wire in substrates for secure documents
US8789762B2 (en) 2010-08-12 2014-07-29 Feinics Amatech Teoranta RFID antenna modules and methods of making
US9633304B2 (en) 2010-08-12 2017-04-25 Féinics Amatech Teoranta Booster antenna configurations and methods
US9195932B2 (en) 2010-08-12 2015-11-24 Féinics Amatech Teoranta Booster antenna configurations and methods
US8546927B2 (en) 2010-09-03 2013-10-01 Murata Manufacturing Co., Ltd. RFIC chip mounting structure
US8944335B2 (en) 2010-09-30 2015-02-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
US9166291B2 (en) 2010-10-12 2015-10-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and communication terminal apparatus
US9236651B2 (en) 2010-10-21 2016-01-12 Murata Manufacturing Co., Ltd. Communication terminal device
US9761923B2 (en) 2011-01-05 2017-09-12 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US8991713B2 (en) 2011-01-14 2015-03-31 Murata Manufacturing Co., Ltd. RFID chip package and RFID tag
US8757502B2 (en) 2011-02-28 2014-06-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US8613395B2 (en) 2011-02-28 2013-12-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US8960561B2 (en) 2011-02-28 2015-02-24 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US8797225B2 (en) 2011-03-08 2014-08-05 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and communication terminal apparatus
US8937576B2 (en) 2011-04-05 2015-01-20 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US8740093B2 (en) 2011-04-13 2014-06-03 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device and radio communication terminal
US9378452B2 (en) 2011-05-16 2016-06-28 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio IC device
US8878739B2 (en) 2011-07-14 2014-11-04 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless communication device
US8770489B2 (en) 2011-07-15 2014-07-08 Murata Manufacturing Co., Ltd. Radio communication device
US8814056B2 (en) 2011-07-19 2014-08-26 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device, RFID tag, and communication terminal apparatus
WO2013020971A1 (en) 2011-08-08 2013-02-14 Féinics Amatech Teoranta Improving coupling in and to rfid smart cards
US9390364B2 (en) 2011-08-08 2016-07-12 Féinics Amatech Teoranta Transponder chip module with coupling frame on a common substrate for secure and non-secure smartcards and tags
US9543642B2 (en) 2011-09-09 2017-01-10 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and wireless device
WO2013034426A1 (en) 2011-09-11 2013-03-14 Féinics Amatech Teoranta Rfid antenna modules and methods of making
US8905296B2 (en) 2011-12-01 2014-12-09 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless integrated circuit device and method of manufacturing the same
US8720789B2 (en) 2012-01-30 2014-05-13 Murata Manufacturing Co., Ltd. Wireless IC device
WO2013113945A1 (en) 2012-02-05 2013-08-08 Féinics Amatech Teoranta Rfid antenna modules and methods
US9692128B2 (en) 2012-02-24 2017-06-27 Murata Manufacturing Co., Ltd. Antenna device and wireless communication device
US10235544B2 (en) 2012-04-13 2019-03-19 Murata Manufacturing Co., Ltd. Inspection method and inspection device for RFID tag
WO2014206579A1 (en) 2013-06-29 2014-12-31 Féinics Amatech Teoranta Booster antenna configurations and methods

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2133827B1 (en) Radio ic device
US5574470A (en) Radio frequency identification transponder apparatus and method
CN100552736C (en) Combination EAS and RFID label or tag
US8474726B2 (en) RFID antenna modules and increasing coupling
CA2362415C (en) Variable capacitance coupling antenna
US7323977B2 (en) Tunable RFID tag for global applications
JP5276144B2 (en) Applications for radio frequency identification systems
AU723295B2 (en) Apparatus for magnetically decoupling an RFID tag
EP1086444B1 (en) Identification tag with enhanced security
US6535175B2 (en) Adjustable length antenna system for RF transponders
CA2575130C (en) Tunable spiral antenna for security tag
US6249227B1 (en) RFID integrated in electronic assets
US6840440B2 (en) Identifying system of overlapped tag
ES2398865T3 (en) Combined EAS and RFID tag or label with controllable reading range using a hybrid RFID antenna
US8261997B2 (en) Surface-tolerant RFID transponder device
EP2027658B1 (en) Device with no radiofrequency contact comprising several antennas and associated antenna selection circuit
TWI271000B (en) Antenna and RFID tag mounting the same
US6166638A (en) RF/ID transponder with squinted beam radiation pattern using dipole-over-ground plane antenna
US7268687B2 (en) Radio frequency identification tags with compensating elements
US4960983A (en) Noncontact type IC card and system for noncontact transfer of information using the same
US7336243B2 (en) Radio frequency identification tag
EP1305769B1 (en) Portable electronic device comprising several contact-free integrated circuits
JP4183707B2 (en) Information processing apparatus including non-contact reader and / or writer, and coil antenna for magnetic coupling
JP2834584B2 (en) Data media devices
US8098161B2 (en) Radio frequency identification inlay with improved readability

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed