NL9002065A - Mini vibrator. - Google Patents

Mini vibrator. Download PDF

Info

Publication number
NL9002065A
NL9002065A NL9002065A NL9002065A NL9002065A NL 9002065 A NL9002065 A NL 9002065A NL 9002065 A NL9002065 A NL 9002065A NL 9002065 A NL9002065 A NL 9002065A NL 9002065 A NL9002065 A NL 9002065A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
vibrator
characterized
frequency
coil
magnet
Prior art date
Application number
NL9002065A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Stichting Tech Wetenschapp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stichting Tech Wetenschapp filed Critical Stichting Tech Wetenschapp
Priority to NL9002065 priority Critical
Priority to NL9002065A priority patent/NL9002065A/en
Publication of NL9002065A publication Critical patent/NL9002065A/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS
  • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
  • G01V1/02Generating seismic energy
  • G01V1/143Generating seismic energy using mechanical driving means, e.g. motor driven shaft
  • G01V1/155Generating seismic energy using mechanical driving means, e.g. motor driven shaft using reciprocating masses

Abstract

A magnet (1) is held in a ring (2) which is suspended within an aluminium cage (3). The bottom of the cage consists of leaf springs (4) which are mechanically coupled to the acoustic transmitter base (5). A bore (6) in the centre of the magnet contains an electric coil. Pulse energising the coil induces vibration in the springs which flex and vary in horizontal length. This distorts the cage (3) the degree of distortion is transduced in accelerometers (7,8). Transducer output indicates the energy level and frequency input into the soil. A separate seismic receiver will be coupled to the unit and the combination of output and reflected signal produces a seismic profile of the soil structure.

Description

Mini-vibrator Mini vibrator

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het exploreren van de ondergrond, in het bijzonder voor het opsporen van bepaalde structuren die zich op een zekere diepte bevinden, waarbij de gegevens worden verkregen uit opgevangen reflecties van mechanische trillingen die de aarde worden ingezonden, en die worden opgewekt door een vibrator die met het aardoppervlak is gekoppeld. The present invention relates to a method for the exploration of the subsurface, in particular for the detection of certain structures which are located at a certain depth, wherein the data are obtained from received reflections of mechanical vibrations that are sent into the earth, and which are generated by a vibrator which is coupled to the earth's surface.

Om een beeld te krijgen van structuren in de ondergrond van de aarde - bijvoorbeeld en in het bijzonder van gesteentestructuren-wordt gebruik gemaakt van geofysische apparatuur die trillingen de aarde inzendt en die aan oneffenheden in de aarde gereflecteerde trillingen kan opvangen en registreren. In order to get a picture of the subsurface of the earth structures - for example, and, in particular, rock-structures, use is made of geophysical equipment that vibrations submits the earth and which can absorb vibrations reflected to unevenness in the ground and record. De gereflecteerde signalen geven informatie over de bedoelde, reflecterende structuren. The reflected signals provide information about the intended, reflective structures. De mate waarin informatie wordt verkregen is vooral afhankelijk van de frequentie van de uitgezonden trillingen: het oplossend vermogen neemt toe met hogere frequenties. The extent to which information is obtained is highly dependent on the frequency of the transmitted vibrations: the resolving power increases with higher frequencies.

Voorts is het uiteraard van belang, dat het gereflecteerde signaal voldoende sterk is om te kunnen worden geregistreerd. Furthermore, it is of course important that the reflected signal is sufficiently strong to be able to be registered. Om voldoende sterkte te realiseren wordt als seismische bron voor bedoeld type trillingen veelal een dynamiet-ontploffing toegepast. In order to achieve sufficient strength to be referred to as a seismic source for vibration type often used a dynamite explosion. Ook worden wel gebruikt: een klap met een hamer op de grond; Also be used: a blow with a hammer on the ground; een zware bal die valt op een plaat die op de aarde ligt; a heavy ball falling on a plate lying on the ground; een pijp die in de grond wordt gestoken en waarin een kleine lading tot ontploffing wordt gebracht. a pipe which is inserted into the ground, and in which is placed a small charge is detonated.

Een probleem bij al deze trillingsbronnen is, dat nooit precies vaststaat wat het frequentie-spectrum van het opgewekte signaal is. A problem with all of these are sources of vibration, which is never exactly what it has been established, the frequency spectrum of the signal is generated. Verder is het een probleem dat, wanneer om een groter oplossend vermogen te verkrijgen, de frequentie wordt verhoogd door bijvoorbeeld een wat kleinere ontploffing teweeg te brengen etc., de energie van het signaal zoveel lager wordt, dat zwakke reflecties onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden waargenomen. Further, it is a problem that, when in order to obtain a greater resolution, the frequency is increased by, for example, a somewhat smaller explosion to produce and so on, the energy of the signal is so much lower that weak reflections insufficiently or not at all can be observed. Daarbij komt nog, dat hogere frequenties sneller worden verzwakt dan lagere. In addition, the higher frequencies are attenuated faster than low. Een derde probleem is, dat bij gebruik van de genoemde pulsbronnen een gat in de grond kan ontstaan. A third problem is that this creates a hole in the ground with the use of the said pulse sources. Voor het bepalen van ondiep gelegen structuren is dit uiteraard ontoelaatbaar: voor de interpretatie van de gegevens wordt ervan uitgegaan dat de ondergrond elastisch reageert op de aangebrachte verstoring, wat niet het geval is wanneer de ondergrond blijvend wordt gedeformeerd. For the determination of the presence of shallow structures, this is obviously unacceptable: the interpretation of the data, it is assumed that the base reacts elastically to the applied perturbation, which is not the case when the substrate is permanently deformed. En wanneer het om sterke explosies gaat, kan gevaar voor de omgeving optreden: voor bebouwing of voor het milieu in het algemeen. And when it comes to strong explosions can occur danger for the environment: for development or the environment in general.

In de olie-industrie is men, vooral op grond van milieu-overwegin-gen, overgegaan op het gebruik van zg vibratoren. In the oil industry there, especially on the basis of environmental considerations gene switched to the use of so-called vibrators. In plaats van de gebruikelijke korte, sterke explosie wordt dan gedurende enige seconden een veel zwakker signaal uitgezonden. Instead of the usual short, strong explosion is then emitted a much weaker signal for several seconds. Dit alternatief is mogelijk, omdat veelal de in totaal uitgezonden energie - de energie-inhoud, waarvoor de duur van het signaal van belang is, bepalend is. This alternative is possible because in many cases the total emitted energy - the energy content, for which the duration of the signal is of importance, is decisive. Met de besturing van de vibrator kan naast de energie-inhoud, ook de frequentie worden ingesteld. With the control system of the vibrator can be in addition to the energy content, can also be set to the frequency. De besturing geschiedt hydraulisch. The control is effected hydraulically.

Voor het gebruik bij het detecteren van ondiep - bijvoorbeeld circa 100 meter diep - gelegen, relatief kleine - in de orde van enkele decimeters - structuren, zijn dergelijke vibratoren echter ongeschikt, omdat de uitgezonden frequenties maximaal circa 100 Hz kunnen bedragen. For use in the detection of shallow - for example, approximately 100 meters deep - located, relatively small - in the order of a few decimeters - however, structures, such vibrators are unsuitable, because the transmitted frequencies up to approximately 100 Hz can amount. Dit is voor het doel te laag. This is the goal too low. Aan het bepalen van dergelijke ondiep gelegen en relatief kleine structuren is behoefte bij de aanleg van wegen, tunnels, dammen etc. en ook bij het opsporen van water, ondergrondse gifstortplaatsen etc. At the determination of such shallow located and relatively small structures is a need in the construction of roads, tunnels, dams, etc., and also in the detection of water, underground gifstortplaatsen etc.

De uitvinding verschaft een werkwijze waarbij zowel een grote tri 11ingsenergie de aarde ingestuurd wordt, alsook de trillingsfrequen-tie hoog - boven 100 Hz - is en die dus kan worden gebruikt voor de exploratie van de genoemde ondiep gelegen, relatief kleine structuren. The invention provides a method in which both a large tri 11ingsenergie is sent into the earth, as well as the trillingsfrequen-tie high - above 100 Hz -, and which can thus be used for the exploration of said shallow located, relatively small structures. Die werkwijze vertoont daartoe het kenmerk dat de vibrator elektrodyna-misch wordt aangedreven en dat frequentie en duur van de uitgezonden trilling kunnen worden gestuurd. That method is therefore characterized in that the vibrator is driven elektrodyna-misch and in that the frequency and duration of the transmitted vibration can be controlled.

Met de stroom door de spoel kan de frequentie van de vibrator direct gestuurd worden. With the current flowing through the coil, the frequency of the vibrator can be directly controlled. Bij voorkeur worden frequenties gebruikt van tussen circa 20 Hz en circa 1500 Hz. Preferably, frequencies are used of between about 20 Hz and about 1500 Hz. De grenzen voor de frequenties worden veelal bepaald door resonantiefrequenties van de vibrator. The limits for the frequencies are often determined by the resonant frequencies of the vibrator.

Doordat met de werkwijze volgens de uitvinding gebruik wordt gemaakt van bronsignalen die gedurende enige tijd worden uitgezonden, is er een grote behoefte aan snelle registratie van de - lange - ontvangen gereflecteerde signalen. As is made of source signals which are transmitted for a period of time with the method according to the present invention use, there is a great need for high-speed recording of the - long - receiving reflected signals. In een voorkeursuitvoering van de werkwijze volgens de uitvinding worden die signalen opgeslagen in een computergeheugen. In a preferred embodiment of the method according to the invention are those signals stored in a computer memory. Gebruik van een voldoende groot en voldoende snel geheugen voorkomt de noodzaak om reeds tijdens de meting, datareductie, waardoor de kwaliteit van de uiteindelijke gegevens wordt verlaagd, te moeten toepassen. Use of a sufficiently large and sufficiently fast memory avoids the need to be reduced already during the measurement, data reduction, so that the quality of the final data, must be applied.

De uitvinding omvat ook de inrichting voor het uitvoeren van de genoemde werkwijze. The invention also includes the apparatus for carrying out the said method. Zo'n inrichting bevat een vibrator, die de benodigde hoge frequentie én de benodigde hoge energie kan leveren en vertoont daartoe het kenmerk dat de vibrator in essentie bestaat uit een magneet, waarmee een beweegbare, stroomvoerende spoel samenwerkt, dat hij een ophangsysteem voor de vibrator bevat en een koppelingsorgaan voor de koppeling van spoel en ondergrond. Such a device comprises a vibrator, which as well as the required high frequency can supply the required high energy, and to that end is characterized in that the vibrator consists essentially of a magnet, with which cooperates a movable current-carrying coil, that he is a suspension system for the vibrator and includes a coupling means for the interconnection of coil and substrate.

Het ophangsysteem is een extern veersysteem, dat de relatief zware magneet draagt. The suspension is an external suspension, carrying the relatively heavy magnet. Het koppelingsorgaan is bijvoorbeeld een met de spoel verbonden plaat, waarop de hele vibrator rust en die in gebruik het contact met het aardoppervlak tot stand brengt. The coupling member is, for example, a coil connected with the plate, on which rest the whole vibrator, and which brings into operation the contact with the earth's surface to create. Een dergelijke plaat is bijvoorbeeld rond met een diameter in de orde van 10 cm. Such a plate is round with a diameter of the order of 10 cm.

De besturing van de vibrator geschiedt bij voorkeur via signaal-processoren die in een standaard computer kunnen worden gemonteerd. The control of the vibrator is preferably connected via signal processors that can be mounted in a standard computer. Met een dergelijke processor wordt het uit te zenden signaal verzorgd: de signaal lengte, de energie en de vorm ervan. With such a processor is taken care of from the signal to be transmitted, the signal length, the energy and the shape thereof.

Ook voor registratie van de gereflecteerde signalen wordt bij voorkeur een processor in een computer gemonteerd. Also, for recording of the reflected signals is preferably mounted a processor in a computer.

Opgemerkt wordt, dat de diepte van de structuren waarover informatie wordt verkregen met behulp van de vibrator volgens de uitvinding, sterk afhankelijk is van de bodemgesteldheid. It is noted that the depth of the structures, which information is obtained with the aid of the vibrator according to the invention, is highly dependent on the soil conditions. Zachte gesteenten zoals zand en klei, dempen het seismische signaal sterker dan bijvoorbeeld kalk en graniet. Soft minerals, such as sand and clay, dampen the seismic signal stronger than, for example, limestone and granite.

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld van de werkwijze en een daarbij gebruikte inrichting, welke laatste schematisch is weergegeven in de figuren 1 en 2 van de tekening. The invention will be explained in more detail with reference to an exemplary embodiment of the method and a device used therein, the latter of which is shown schematically in Figures 1 and 2 of the drawings.

Gemeten werd op een ondergrond, bestaande uit met water verzadigd zand en klei. Measurements were taken on a base, consisting of water-saturated sand and clay. Gebruikt werd een vibrator met een magneet van 65 kg en een spoel waaraan via een relatief klein tafeltje een ronde, aluminium koppelingsplaat was bevestigd. Used was a vibrator with a magnet of 65 kg and a coil to which a round, aluminum coupling plate was attached by a relatively small table. Het totaal gewicht van de vibrator bedroeg 68 kg. The total weight of the vibrator was 68 kg. De doorsnede van de koppel ingsplaat was 25 cm. The cross-section of the coupling ingsplaat was 25 cm. De plaat was zó geconstrueerd dat de doorbuiging was geminimaliseerd. The plate was so constructed that the deflection was minimized. Op het aardoppervlak kon een kracht worden uitgeoefend van maximaal 500 N. Het externe veersysteem had een resonantiefrequentie van 10 Hz waarmee de onderkant van de mogelijke seismische bandbreedte was bepaald. On the surface could be a force of up to 500 N. The external suspension had a resonant frequency of 10 Hz to the bottom of the potential seismic bandwidth was determined. Andere resonanties van de vibrator lagen boven 2000 Hz. Other resonances of the vibrator layers above 2000 Hz. De vibrator werd gestuurd met een 1000 Watt vermogensversterker. The vibrator was driven with a 1000 watt power amplifier. De besturing werd gerealiseerd door een standaard 'Digital Signal Processor Board' (DSP). The control was achieved by a standard 'Digital Signal Processor Board (DSP). Dit board was in een standaard PC gemonteerd en verzorgde de opwekking van het uit te zenden signaal. This board was mounted in a standard PC and kept generating from the broadcast signal.

Een zelf ontwikkeld registratie-board was ook in een standaard PC gemonteerd. A proprietary registration board was mounted in a standard PC. De totale registratie-bandbreedte was 500 KHz, gebaseerd op een 16 bit analoog-digitaal converter. The total enrollment was 500 KHz bandwidth, based on a 16 bit analog to digital converter. Gebruikt werd een PC met een totale geheugencapaciteit van 16 Mb. Use a PC having a total memory capacity of 16 MB. De meetgegevens werden tenslotte bewaard in een Exabyte Tape Unit, waarin tapes worden gebruikt met een capaciteit van 2 Gb. The data were finally stored in Exabyte Tape Unit, which tapes are used with a capacity of 2 GB.

Aldus werd informatie verkregen over structuren tot op diepten van circa 150 m. Dezelfde metingen op hardere gesteenten zullen informatie geven over structuren op grotere diepten, bijvoorbeeld 300 m. Thus, information was obtained on structures down to depths of approximately 150 m. The same measurements on the harder rocks will provide information about structures at greater depths, for example 300 m.

Fig.1 toont schematisch een inrichting volgens de uitvinding en Fig.2 toont een koppelingsplaat voor de koppeling van spoel en ondergrond. Figure 1 shows schematically a device according to the invention, and Figure 2 shows a coupling plate for coupling of the coil and ground.

In Figuur 1 is een magneet 1 met behulp van een ring 2 om de magneet, bevestigd aan aluminium dragers 3 die ieder met hun onderkant steunen op een veer 4. De veer 4 steunt op het koppelingsorgaan 5. Ring 2, dragers 3 en veer 4 vormen het externe veersysteem waarmee de magneet 1 is gekoppeld aan het koppelingsorgaan 5. In Figure 1, a magnet 1 with the aid of a ring 2 to make the magnet, mounted on aluminum supports 3 which are each supported with their lower end on a spring 4. The spring 4 is supported on the coupling member 5. Ring 2, supports 3 and spring 4 constitute the external spring system with which the magnet 1 is coupled to the coupling member 5.

De magneet is voorzien van een centrale holte 6, waar zich een spoel bevindt. The magnet is provided with a central cavity 6, which houses a coil. Bekrachtiging van deze spoel doet vibraties ontstaan in de veer 4 die deze overbrengt op de koppelingsplaat 5. Wanneer de veer 4 door de spoel naar beneden wordt gedrukt, worden de buitenkanten van de veer 4 naar boven gehaald. Energisation of this coil makes vibrations occur in the spring 4 which brings it over to the clutch plate 5. If the spring 4 is pressed down by the coil, the outer edges of the spring 4 may be brought to the surface. Daardoor krijgt de veer 4 een kromming en treedt dus lengteverandering - rek - op. So, because of the spring 4 will get a curvature, and occurs change in length - elongation - op. Dat kan worden voorkomen wanneer de aluminium dragers 3 naar binnen buigen. This can be prevented when the aluminum carriers 3 to the inside bend. Daartoe vertonen de dragers 3 zodanige voorzieningen - bijvoorbeeld verticale sleuven - , dat ze een grote horizontale en een zeer kleine verticale bewegingsvrijheid hebben. To that end, the carriers 3 have such utilities - for example, vertical slots - that they have a large horizontal and a very small vertical freedom of movement.

Voor het meten van de optredende versnellingen is de inrichting voorzien van twee versnel!ingsmeters 7 en 8, respectievelijk op de magneet 1 en onder de veer 4. De meter 7 meet de versnelling van de magneet 1, de meter 8 is gekoppeld met de koppelingsplaat 5, met de spoel en met de veer 4 en meet de versnelling daarvan. For the measurement of the occurring accelerations, the device is provided with two acceleration! Ingsmeters 7 and 8, respectively, at the magnet 1, and under the spring 4. The meter 7 measures the acceleration of the magnet 1, the meter 8 is coupled to the coupling plate 5, with the coil and with the spring 4, and measures the acceleration thereof. Uit de metingen gedaan door 7 en 8 kan de kracht worden bepaald, die de koppelingsplaat uitoefent op de grond. From the measurements made by the force 7, and 8 can be determined, which exerts the clutch plate on the ground.

Figuur 2 toont in detail de koppelingsplaat 5. De koppelingsplaat 5 is zó geconstrueerd, dat doorbuiging bij hoge frequenties wordt voorkómen. Figure 2 shows in detail the coupling plate 5. The clutch plate 5 is constructed in such a way, it is prevented that through diffraction at high frequencies. Daartoe vertoont het ringvormige, bijvoorbeeld uit aluminium bestaande deel 9, dat op de aarde rust een opbouw van schotten 10 als getekend. To this end, the ring-shaped, has, for example, consisting of aluminum part 9, which rests a build-up of partitions 10 as drawn on the earth. Op het buisvormige centrale deel 11 rust de veer 4 met daarop de spoel binnen de magneet 1. On the tubular central portion 11 rests, the spring 4 with the coil within the magnet 1.

Claims (8)

1. Werkwijze voor het exploreren van de ondergrond, in het bijzonder voor het opsporen van bepaalde structuren die zich op een zekere diepte bevinden, waarbij de gegevens worden verkregen uit opgevangen reflecties van mechanische trillingen die de aarde worden ingezonden, en die worden opgewekt door een vibrator die met het aardoppervlak is gekoppeld, met het kenmerk, dat de vibrator elektrodynamisch wordt aangedreven en dat frequentie en duur van de uitgezonden trilling kunnen worden gestuurd. 1. A method for the exploration of the subsurface, in particular for the detection of certain structures which are located at a certain depth, wherein the data are obtained from received reflections of mechanical vibrations that are sent into the earth, and which are generated by a vibrator which is coupled to the earth's surface, characterized in that the vibrator is driven electro-dynamic and that the frequency and duration of the transmitted vibration can be controlled.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat hij wordt toegepast voor grondverkenning tot circa 100 meter diep met betrekking tot structuren in de orde van decimeters, en dat de vibratorfrequentie van meer dan 20 Hz bedraagt. 2. A method according to claim 1, characterized in that it is used for ground reconnaissance up to about 100 meters deep in respect of structures on the order of tens of centimeters, and in that the amount of the vibrator frequency of more than 20 Hz.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de vibratorfrequentie ligt tussen 20 en 1500 Hz. 3. A method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the vibrator frequency is between 20 and 1500 Hz.
4. Werkwijze volgens een der conclusies 1 - 3, met het kenmerk, dat de gereflecteerde signalen worden opgeslagen in een computergeheugen. 4. A method as claimed in any one of claims 1-3, characterized in that the reflected signals are stored in a computer memory.
5. Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens een of meer der conclusies 1 - 4, bevattende een vibrator voor het uitzenden van mechanische energie en een ontvanger voor het ontvangen van gereflecteerde energie, met het kenmerk, dat de vibrator in essentie bestaat uit een magneet, waarmee een beweegbare, stroomvoerende spoel samenwerkt, en dat is voorzien in een ophangsysteem voor de vibrator en een koppeling tussen de spoel en de ondergrond. 5. A device for carrying out the method according to one or more of claims 1-4, comprising a vibrator for the transmission of mechanical energy and a receiver for the reception of reflected energy, characterized in that the vibrator consists essentially of a magnet, with which cooperates a movable current-carrying coil, and in that there is provided a suspension system for the vibrator, and a coupling between the coil and the substrate.
6. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de koppeling met de ondergrond is gerealiseerd door een grondplaat met een diameter in de orde van 10 cm. 6. A device according to claim 5, characterized in that the coupling with the ground is realized by a base plate having a diameter in the order of 10 cm.
7. Inrichting volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat signaalprocessoren aanwezig zijn voor de aansturing van de frequentie, de kracht op de ondergrond en de tijdsduur. 7. A device according to claim 5 or 6, characterized in that signal processors are provided for the control of the frequency, the force on the substrate and the length of time.
8. Inrichting volgens conclusie 5, 6 of 7, met het kenmerk, dat hij samenwerkt met een computergeheugen voor opslag van de gereflecteerde signalen. 8. A device according to claim 5, 6 or 7, characterized in that it co-operates with a computer memory for storing the reflected signals.
NL9002065A 1990-09-20 1990-09-20 Mini vibrator. NL9002065A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002065 1990-09-20
NL9002065A NL9002065A (en) 1990-09-20 1990-09-20 Mini vibrator.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9002065A NL9002065A (en) 1990-09-20 1990-09-20 Mini vibrator.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9002065A true NL9002065A (en) 1992-04-16

Family

ID=19857704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9002065A NL9002065A (en) 1990-09-20 1990-09-20 Mini vibrator.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9002065A (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007123640A1 (en) * 2006-04-06 2007-11-01 Underground Imaging Technologies Seismic source/receiver probe for shallow seismic surveying
US7930103B2 (en) 2000-06-14 2011-04-19 Vermeer Manufacturing Company Utility mapping and data distribution system and method
WO2010107759A3 (en) * 2009-03-16 2011-09-29 Board Of Regents, The University Of Texas System Electromagnetic seismology vibrator systems and methods
US8089390B2 (en) 2006-05-16 2012-01-03 Underground Imaging Technologies, Inc. Sensor cart positioning system and method
US8995232B2 (en) 2009-03-16 2015-03-31 Board Of Regents Of The University Of Texas System Electromagnetic seismic vibrator architecture
US9348020B2 (en) 2012-03-12 2016-05-24 Vermeer Manufacturing Company Offset frequency homodyne ground penetrating radar
US9739133B2 (en) 2013-03-15 2017-08-22 Vermeer Corporation Imaging underground objects using spatial sampling customization

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8280634B2 (en) 2000-06-14 2012-10-02 Underground Imaging Technologies Utility mapping and data distribution system and method
US7930103B2 (en) 2000-06-14 2011-04-19 Vermeer Manufacturing Company Utility mapping and data distribution system and method
US9360588B2 (en) 2000-06-14 2016-06-07 Vermeer Corporation Utility mapping and data distribution system and method
US8775083B2 (en) 2000-06-14 2014-07-08 Vermeer Manufacturing Company Utility mapping and data distribution system and method
US8804463B2 (en) 2006-04-06 2014-08-12 Underground Imaging Technologies, Inc. Seismic source/receiver probe for shallow seismic surveying
WO2007123640A1 (en) * 2006-04-06 2007-11-01 Underground Imaging Technologies Seismic source/receiver probe for shallow seismic surveying
US9470789B2 (en) 2006-05-16 2016-10-18 Underground Imaging Technologies, Inc. Sensor cart positioning system and method
US8779967B2 (en) 2006-05-16 2014-07-15 Underground Imaging Technologies, Inc. Sensor cart positioning system and method
US8089390B2 (en) 2006-05-16 2012-01-03 Underground Imaging Technologies, Inc. Sensor cart positioning system and method
US8699302B2 (en) 2009-03-16 2014-04-15 Board Of Regents, The University Of Texas System Electromagnetic seismology vibrator systems and methods
US8995232B2 (en) 2009-03-16 2015-03-31 Board Of Regents Of The University Of Texas System Electromagnetic seismic vibrator architecture
WO2010107759A3 (en) * 2009-03-16 2011-09-29 Board Of Regents, The University Of Texas System Electromagnetic seismology vibrator systems and methods
CN102428389A (en) * 2009-03-16 2012-04-25 德克萨斯大学体系董事会 Electromagnetic seismology vibrator systems and methods
US9348020B2 (en) 2012-03-12 2016-05-24 Vermeer Manufacturing Company Offset frequency homodyne ground penetrating radar
US9739133B2 (en) 2013-03-15 2017-08-22 Vermeer Corporation Imaging underground objects using spatial sampling customization

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Donn et al. Ground‐coupled air waves from the great Alaskan earthquake
US4686653A (en) Method and device for making geophysical measurements within a wellbore
AU2002359764B2 (en) Acoustic logging tool having programmable source waveforms
CN1664618B (en) Particle motion sensor for marine seismic sensor streamers
US5253223A (en) Seismic device
Gabriels et al. In situ measurements of shear‐wave velocity in sediments with higher‐mode Rayleigh waves
US6932185B2 (en) Acquisition method and device for seismic exploration of a geologic formation by permanent receivers set on the sea bottom
CA2234938C (en) High fidelity vibratory source seismic method for use in vertical seismic profile data gathering with a plurality of vibratory seismic energy sources
EP0264323A2 (en) Method and apparatus for multipole acoustic logging
NL194625C (en) Transducer arrangement.
CA1322784C (en) Electroseismic prospecting
CA2614038C (en) Borehole seismic acquisition system
Kitsunezaki A new method for shear-wave logging
EP0753161B1 (en) Acoustic sensor
US4601024A (en) Borehole televiewer system using multiple transducer subsystems
CA1201523A (en) Acoustic dipole shear wave logging device
US4832148A (en) Method and system for measuring azimuthal anisotropy effects using acoustic multipole transducers
NL1001100C2 (en) Device and method for locating a source of acoustic waves.
US5372207A (en) Seismic prospecting method and device using a drill bit working in a well
EP0947065B1 (en) Marine seismic source
US5831934A (en) Signal processing method for improved acoustic formation logging system
US5189642A (en) Seafloor seismic recorder
US4813028A (en) Acoustic well logging method and apparatus
US3716111A (en) Method for inducing shear waves in the earth and device therefor
EP0031989B1 (en) Shear wave acoustic well logging tool

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed