NL8701061A - Cladding and fastening elements and facade panel before. - Google Patents

Cladding and fastening elements and facade panel before.

Info

Publication number
NL8701061A
NL8701061A NL8701061A NL8701061A NL8701061A NL 8701061 A NL8701061 A NL 8701061A NL 8701061 A NL8701061 A NL 8701061A NL 8701061 A NL8701061 A NL 8701061A NL 8701061 A NL8701061 A NL 8701061A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
cladding
characterized
according
facade
façade
Prior art date
Application number
NL8701061A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL192623C (en )
NL192623B (en )
Original Assignee
Randstede Bouwconsult B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
  • E04F13/0801Separate fastening elements
  • E04F13/0803Separate fastening elements with load-supporting elongated furring elements between wall and covering elements
  • E04F13/081Separate fastening elements with load-supporting elongated furring elements between wall and covering elements with additional fastening elements between furring elements and covering elements
  • E04F13/0821Separate fastening elements with load-supporting elongated furring elements between wall and covering elements with additional fastening elements between furring elements and covering elements the additional fastening elements located in-between two adjacent covering elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F13/00Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
  • E04F13/07Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor
  • E04F13/08Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
  • E04F13/0864Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements composed of superposed elements which overlap each other and of which the flat outer surface includes an acute angle with the surface to cover

Abstract

The building facade cladding (1) comprises rails (3) fixed to the facade (2) and to which a large number of cladding plates (219 (21) are fixed in turn. Fixings (22) have connectors (23) for suspension from a rail and couplings engaging with first and second overlapping plates. The fixings can be basically of S-shape, with edges extending downwards to fit over the top edge of the rail.

Description

Μ Kon/hl/1 Randstede Could Μ / hl / 1 Urban Edge

GEVELBEKLEDING EN BEVESTIGINGSELEMENTEN EN GEVELPLAAT DAARVOOR SIDING AND ATTACHMENTS AND THEREFORE Facade

De uitvinding betreft een gevelbekleding omvattende aan een gevel bevestigde regels en een veelvoud van aan de regels bevestigde gevelplaten. The invention relates to a cladding, comprising on an outside wall fixed rules and a plurality of cladding panels fixed to the rules.

Een dergelijke gevelbekleding is bekend, in het 5 bijzonder met leistenen gevelplaten. Such a cladding is known, in 5 particular, with slate panels. Daarbij worden de gevelplaten opgehangen aan houten regels door middel van haakvormige bevestigingselementen die als spijkers in de regels worden geslagen, waarbij de metalen bevestigingselementen door in de leistenen gevelplaten geboorde gaten worden gestoken. In addition, the façade panels suspended from wooden rails by means of hook-shaped fastening elements which are to be beaten as nails in the rules, in which the metallic fastening members are inserted through drilled holes in the facade panels slate.

10 De leistenen gevelplaten hebben bij deze gevelbekleding een grote mate van overlapping. The slate cladding panels 10 are in this cladding a large degree of overlap. Het boren van gaten in leisteen of andere natuur- of kunststeen is een kostbare bewerking. Drilling holes in slate or other natural or artificial stone is a costly operation.

Het bekleden van de gevel is een onhandige werkzaamheid, vooral omdat men voortdurend een hamer moet hanteren om de 15 bevestigingselementen aan de regels vast te maken. The coating of the facade is a clumsy action, especially since they must constantly use a hammer to fix the 15 fasteners to the rules. Het moeten hanteren van een hamer of ander gereedschap is in het algemeen bezwaarlijk, wanneer men op uiteenlopende niveaux werkzaamheden heeft te verrichten. It should use a hammer or other tool is generally difficult when one has to perform at different levels work.

De uitvinding verschaft een gevelbekleding, waarvan 20 de gevelplaten in hoofdzaak zonder gereedschap zijn aan te brengen. The invention provides a cladding, of which the façade panels 20 are substantially without any tools are to apply. Daartoe heeft de gevelbekleding volgens de uitvinding het kenmerk dat bevestigingselementen elk omvatten op-hangmiddelen voor het ophangen van het bevestigingselement aan een regel, eerste aangrijpmiddelen voor aangrijping op 25 een bovenrand van ten minste één eerste gevelplaat en tweede aangrijpmiddelen voor aangrijping van ten minste één tweede gevelplaat, die de eerste gevelplaat overlapt. To this end, the facade cladding according to the invention is characterized in that fastening elements each comprise on-hanging means for hanging of the fastening element to a rule, first engaging means for engagement 25, an upper edge of at least one first facade panel, and second engagement means for engaging at least one second facade panel, which overlaps the first facade panel. De bevestigingselementen zijn zodanig geconstrueerd, dat zij zonder gereedschap aan regels zijn op te hangen, terwijl de gevelpla-30 ten ook zonder gereedschap door middel van deze bevestigingselementen stevig verankerd kunnen worden aangegrepen. The fixing elements are so constructed, that they are to hang on rules without tools, while the gevelpla at-30 also can be engaged firmly anchored by means of these fastening elements without using tools.

De uitvinding betreft en verschaft tevens bevestigingselementen en gevelplaten die speciaal bestemd zijn om bij een gevelbekleding volgens de uitvinding te worden toegepast. The invention relates to and provides attachment elements and gable plates which are specially intended to be used in a facade cladding according to the invention.

8701 061 •Μ - 2 - 8701 061 • Μ - 2 -

De genoemde en andere kenmerken volgens de uitvinding zullen in de hierna volgende beschrijving aan de hand van een tekening worden verduidelijkt. The above-mentioned and other features of the invention will be elucidated in the description following hereinafter with reference to a drawing.

In de tekening stellen schematisch voor: 5 Fig. In the drawing in schematic form: 5 Fig. 1 een perspectivisch gedeeltelijk weggebroken aanzicht van een fractie van een gevel met een gevelbekleding volgens de uitvinding; 1 shows a perspective partially broken away view of a fraction of a facade with a cladding according to the invention;

Fig. Fig. 2 op grotere schaal detail II van fig. 1; 2 on a larger scale detail II of Fig. 1;

Fig. Fig. 3 op grotere schaal detail III van fig. 2; 3 on a larger scale detail III of Fig. 2; 10 Fig. 10 Fig. 4 op grotere schaal detail IV van fig. 3; 4 on an enlarged scale detail IV of fig. 3;

Fig. Fig. 5 op grotere schaal detail V van fig. 2 en 5 on a larger scale detail V of Fig. 2, and

Fig. Fig. 6 en 7 elk een met fig. 3 overeenkomend aanzicht telkens betreffende een andere uitvoeringsvariant volgens de uitvinding. 6 and 7 each show a view like Fig. 3, view, corresponding in each case relating to another embodiment variant of the invention.

15 Een gevelbekleding 1 volgens de uitvinding is aan gebracht op een gevel 2 van steen, beton, of ander bouwmateriaal. 15 A cladding 1 is brought to the invention in a second facade of stone, concrete or other construction material. De gevelbekleding 1 omvat horizontale regels 3 bestaande uit Z-vormige, profielen waarvan telkens een onderflens 4 middels roestvrije schroeven 5 aan de gevel 2 is be-20 vestigd. The cladding 1 comprises horizontal lines of 3 consisting of Z-shaped profiles, of which in each case a lower flange 4 by means of stainless steel screws 5 to the outer wall 2 is be-20 confirmed. In fig. 3 is deze bevestiging rechtstreeks aan de gevel 2, maar in fig. 2 is dit geschiedt onder tussenvoeging van een houten raamwerk 6, bestaande uit een aantal frames 7, die in eenzelfde vlak op elkaar aansluiten en onderling zijn verbonden, onder meer met bijvoorbeeld deuvels 8. De frames 7 25 zijn aan de gevel 2 bevestigd middels roestvrije spijkers 9 met tussenvoeging van vellen 10 van kunststof (pvc) die dienst doen als damprem. In FIG. 3, this attachment directly to the outer wall 2, but in FIG. 2, this takes place with the interposition of a wooden frame 6 consisting of a plurality of frames 7, which connect to each other in the same plane and are interconnected, inter alia, with, for example, dowels 8. the 25 frames 7 are attached to the outer wall 2 by means of stainless steel nails 9 with the interposition of sheets 10 made of plastic (PVC), which serve as a vapor check. De frames 7 zijn opgevuld met isolatiemateriaal 11 bijvoorbeeld polystyreenschuim, glaswol of steenwol. The frames 7 are filled with insulating material 11, for example, polystyrene foam, glass wool or rock wool. De buitenzijde is afgedekt door middel van water-30 dichte eternietplaten 14. Bij de aansluiting 12 van frames 7 is een voegstrook 13 toegepast om de plaatselijke vochtdicht-heid te waarborgen. The outside is covered by means of water-tight 30 eternite sheets 14. When the terminal 12 of frame 7, a joint strip 13 applied to ensure the local fluid density. Aan de buitenzijde van de eternietplaten 14 zijn houten framestijlen 15 bevestigd met spijkers 16 aan houten frameliggers 19. Z-vormige profielen 3 zijn weer be-35 vestigd aan de framestijlen 15. De frames 7, omvattende vellen 10, houten frameliggers 19, isolatiemateriaal 11, eternietplaten 14, framestijlen 15 en regels 3 worden, als een prefab-eenheid vervaardigd en naar de bouwplaats gevoerd en worden daar als prefab-eenheid 20 aan de gevel 2 bevestigd. On the outside of the eternite sheets 14 are wooden frame posts 15 attached with nails 16 to wooden frame beams 19. The Z-shaped sections 3 are again be-35 fixed to the frame styles 15. The frames 7, comprising sheets 10, wooden frame girders 19, insulation material 11 , Eternit panels 14, frame posts 15 and lines 3 can be manufactured as a prefabricated unit, and fed to the building site where they are prefabricated as a unit 20 is attached to the outer wall 2. Gevelplaten 21 8701 061 - 3 - zijn door middel van bevestigingselementen 22 aan de regels 3 opgehangen. Facade panels 21 8701 061 - 3 - are suspended by means of fixing elements 22 to the three rules. Daartoe omvat elk bevestigingselement 22 ophang-middelen 23 bestaande uit een neerwaartse ophangrand 24 die een opneemholte 25 voor het opnemen van een bovenrand 26 van 5 de regel 3 begrenst. For this purpose, each fastening element 22, suspension means 23, consisting of a downward hanging edge 24 which a receiving cavity 25 for receiving an upper edge 26 of 5 limits the line 3. De opneemholte 25 wordt aan de onderzijde door een aanslag 27 begrensd, die aanslaat tegen het lijf 28 van de regel 3. Dankzij een in opwaartse richting convergerende ingang 29 voor een bovenrand 26 van de regel 3 is een bevestigingselement 22 gemakkelijk boven op een regel 3 aan 10 te brengen, mede dankzij het feit dat het bevestigingselement 22 elastisch is. The receiving cavity 25 is at the bottom by a stop 27 is limited, which abuts against the web 28 of the control 3. Due to an upwardly converging inlet 29 to an upper edge 26 of the line 3, a fastening element 22 easily on top of a rule 3 to provide 10, partly thanks to the fact that the fastening element 22 is elastic. Doordat het van elastische kunststof, bijvoorbeeld pvc is vervaardigd snapt het zich verankerend vast aan de bovenrand 26. Elk bevestigingselement 22 omvat eerste aangrijpmiddelen 30 voor aangrijping op een bovenrand 15 31 van twee aangrenzende gevelplaten 21. Deze eerste aangri jpmiddelen 30 bestaan uit een neerwaartse flens 32 die overigens tevens de aanslag 27 draagt, welke flens 32 een holte 33 begrenst voor het opnemen van een bovenrand 31, liefst van twee gevelplaten 21 en aan zijn ondereinde een ho-20 rizontale rand 34 heeft, die reikt in uitsparingen 35 die ter zijde bij de bovenrand 31 in de gevelplaten 21 zijn aangebracht. Because the elastic plastic, for example PVC is manufactured snaps itself anchoring fixed to the upper edge 26. Each securing element 22 comprises first engagement means 30 for engagement with an upper edge 15, 31 of two adjacent facing panels 21. The first aangri jpmiddelen 30 consist of a downward flange 32, which otherwise also bearing the stop 27, which flange 32 a cavity 33 defines for receiving an upper edge 31, most preferably of two gable plates 21 and at its lower end a ho-20 rizontale edge 34 has, extending into recesses 35, which at the side are arranged at the upper edge 31 in the wall panels 21. De uitsparingen 35 en aangepaste randen 34 zijn horizontaal en recht in fig. 3, doch kunnen volgens de variant van fig. 6 hoekig zijn. The recesses 35 and 34 are horizontally custom borders and right in FIG. 3, but may, according to the variant of FIG. 6 are angular. De gevelplaten 21 en bevestigingsele-25 menten 22 kunnen volgens pijl 36 van fig. 3 tegen elkaar aan worden geschoven en kunnen zo als het ware op de regels 3 worden geregen. The panels 21 and 25 bevestigingsele-elements 22 can as according to arrow 36 of FIG. 3 may be pushed against each other and can thus as it were, to be threaded on the three rules. De bevestigingselementen 21 van fig. 3 en 6 zijn in hoofdzaak d-vormig. The fastener elements 21 of FIGS. 3 and 6 are substantially d-shaped.

De holte 33 wordt anderzijds begrensd door een lijf 30 37 dat tezamen met een ü-vormige goot 38 een holte 39 begrenst voor het opnemen van een onderrand 40 van een gevel-plaat 21. Deze ü-vormige goot 38 vormt tweede aangrijpmiddelen 42 voor het aangrijpen van een gevelplaat 21 die een vooraf reeds opgehangen gevelplaat 21 ten dele overlapt. The cavity 33 is on the other hand delimited by a web 30, 37 which together with a U-shaped channel 38 has a cavity 39 defines for receiving a lower edge 40 of a facade plate 21. These U-shaped channel 38 forms second engagement means 42 for engaging a facade panel 21 which has already a pre-suspended facade panel 21 overlaps in part. Met 35 één en hetzelfde bevestigingselement 22 worden bij voorkeur twee bovenhoeken en een onderrand 40 van drie verschillende gevelplaten 21 aangegrepen. 35 with one and the same fastening element 22 are preferably two upper corners and a lower edge 40 of three different gable plates 21 engaged. In fig. 1-6 hangen de gevelplaten 21 met hun bovenranden 31 door middel van de bevestigingselementen 22 aan de regels 3 en zorgen de tweede aangrijpmidde- 8701061 f* - 4 - len 42 als een verankeringsmiddel om het van de gevel 2 afwaaien van gevelplaten 21 te voorkomen. In FIG. 1-6 hang up the facing panels 21, with their upper edges 31, by means of the fastening elements 22, to the rules 3 and provide the second aangrijpmidde- 8701061 f * - 4 - len 42 as an anchoring means to the outer wall 2 being blown off of facing panels to avoid 21. Daarentegen steunen in fig. 7 de gevelplaten 21 op de tweede aangrijpmiddelen 42 terwijl de bovenranden 31 van gevelplaten 21 middels de eer-5 ste aangrijpmiddelen 30 verankerd (opgesloten) worden. On the other hand brackets shown in FIG. 7, the façade panels 21 on the second gripping means 42, while the upper edges 31 of cladding panels 21 by means of the honor 5-th engaging means 30 can be anchored (trapped). In dit geval hoeven de gevelplaten 21 geen uitsparing te hebben. In this case, the wall panels 21 need not have recess. Tussen de einden van de goot 38 is een verstevigingsrug 45 aangebracht. Between the ends of the channel 38 is a stiffener rib 45 is provided.

De bevestigingselementen 22 kunnen van een geëxtru-10 deerd kunststofprofiel afgesneden zijn of kunnen uit spuit-gietstukken bestaan. The attachment elements 22 may be of a geëxtru-10 XHL plastic profile are cut off, or may consist of injection-molded pieces.

8701061 8701061

Claims (11)

 1. 1. Gevelbekleding (1) omvattende aan een gevel (2) bevestigde regels (3) en een veelvoud van aan de regels (3) bevestigde gevelplaten (21), gekenmerkt door bevestigingsele-menten (22) die elk omvatten: 5 ophangmiddelen (23) voor het ophangen van het be- vestigingselement (22) aan een regel (3); 1. Cladding (1) comprising a façade (2) fixed rules (3) and a plurality of the rules (3) fastened facade boards (21), characterized by bevestigingsele-elements (22) each of which comprises: fifth suspension means (23 ) for suspending the fastening element (22) to a line (3); eerste aangrijpmiddelen (30) voor aangrijping op een bovenrand (31) van ten minste één eerste gevelplaat (21) en tweede aangrijpmiddelen (42) voor aangrijping van ten min- 10 ste één tweede gevelplaat (21), die de eerste gevelplaat (21) overlapt. first engaging means (30) for engaging an upper edge (31) of at least one first facade panel (21) and second engagement means (42) for engagement of at minus 10 th one second facade panel (21), which is the first facade panel (21) overlapped.
 2. 2. Gevelbekleding (1) volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de bevestigingselementen in hoofdzaak S-vormig zijn. 2. Façade cladding (1) according to claim 1, characterized in that the fastening elements are substantially S-shaped.
 3. 3. Gevelbekleding (1) volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de bevestigingselementen (21) in hoofdzaak d-vormig zijn en dat gevelplaten (21) nabij hun bovenrand (31) aan weerszijden een uitsparing (35) hebben, waarin eerste aangrijpmiddelen (30) reiken. 3. Façade cladding (1) according to claim 1, characterized in that the fastening elements (21) are substantially d-shaped and in that facade boards (21) near their upper edge (31) on either side have a recess (35) in which first engagement means (30) extend.
 4. 4. Gevelbekleding (1) volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de ophangmiddelen (23) een neerwaartse ophangrand (24) omvatten, die een opneemholte (25) voor het opnemen van een bovenrand (26) van een regel (3) begrenst. 4. Façade cladding (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the suspension means (23) comprise a downward hanging edge (24), which has a receiving cavity (25) for receiving an upper edge (26) of a control ( 3) limits.
 5. 5. Gevelbekleding (1) volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de opneemholte (25) aan de onderzijde door een aanslag (27) wordt begrensd. 5. Façade cladding (1) according to claim 4, characterized in that the receiving cavity (25) at the underside is bounded by a stop (27).
 6. 6. Gevelbekleding (1) volgens conclusie 4 of 5, met het kenmerk, dat de neerwaartse ophangrand (24) een in op- 30 waartse richting convergerende ingang (29) voor een bovenrand (26) van een regel (3) begrenst. 6. Façade cladding (1) according to claim 4 or 5, characterized in that the downward hanging edge (24) has a storage 30 in the forward direction converging inlet (29) for defining an upper edge (26) of a line (3).
 7. 7. Gevelbekleding (1) één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de bevestigingselementen (22) van kunststof zijn vervaardigd. 7. Façade cladding (1), any one of the preceding claims, characterized in that the fastening elements (22) are made of plastic.
 8. 8. Gevelbekleding (1) volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de tweede aangrijpmiddelen 8701 061 •f ri - 6 - (42) uit een in hoofdzaak ü-vormige goot (38) bestaan^die tussen zijn einden een verstevigingsdwarsrug (45) heeft. 8. Cladding (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the second engagement means 061 8701 • f ri - 6 - (42) of a substantially U-shaped channel (38) consist ^ which between its ends a verstevigingsdwarsrug (45).
 9. 9. Gevelbekleding (1) volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de regels (3) een in hoofd- 5 zaak Z-vormig profielen hebben. 9. Façade cladding (1) according to any one of the preceding claims, characterized in that the lines (3) have a head 5 in case of Z-shaped profiles.
 10. 10. Bevestigingselement (32) dat kennelijk bestemd is om te worden toegepast in een gevelbekleding (1) volgens één van de voorgaande conclusies. 10. Securing element (32) which are clearly intended to be used in a cladding (1) according to any one of the preceding claims.
 11. 11. Gevelplaat (22) die kennelijk bestemd is om te 10 worden toegepast in een gevelbekleding (1) volgens conclusie 3, gekenmerkt door uitsparingen die aan de bovenzijde in de beide zijranden zijn aangebracht. 11. Facade panel (22), which is evidently intended to 10 be used in a cladding (1) according to claim 3, characterized by recesses which are arranged on the upper side in the both side edges. 8701 061 8701 061
NL8701061A 1987-05-05 1987-05-05 Cladding and fastening elements and facade panel before. NL192623C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8701061A NL192623C (en) 1987-05-05 1987-05-05 Cladding and fastening elements and facade panel before.
NL8701061 1987-05-05

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8701061A NL192623C (en) 1987-05-05 1987-05-05 Cladding and fastening elements and facade panel before.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8701061A true true NL8701061A (en) 1988-12-01
NL192623B true NL192623B (en) 1997-07-01
NL192623C NL192623C (en) 1997-11-04

Family

ID=19849958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8701061A NL192623C (en) 1987-05-05 1987-05-05 Cladding and fastening elements and facade panel before.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL192623C (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5417020A (en) * 1992-08-12 1995-05-23 Dobija; Michael J. Wall system providing an array of individual panels
US5694727A (en) * 1992-08-12 1997-12-09 Commercial And Architectural Products, Inc. Wall system providing an array of individual panels
US6202377B1 (en) 1998-12-23 2001-03-20 Commercial And Architectural Products, Inc. Panel attachment system
US9469999B1 (en) 2015-04-30 2016-10-18 Wall Panel Systems, Inc. Exterior wall panneling system
WO2016166395A1 (en) * 2015-04-15 2016-10-20 Cupa Innovacion S.L.U. Ventilated façade

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2495303A (en) * 1947-08-21 1950-01-24 Edward J Wisniewski Fitting for connecting siding members
US3173229A (en) * 1961-02-16 1965-03-16 Weber Elmer Siding structure
DE1684087A1 (en) * 1967-06-14 1971-04-08 Gottfried Welzel Component, mainly made of ceramic, for interior and exterior wall facing of buildings and for Keramikfussboeden
DE3203467A1 (en) * 1982-02-03 1983-08-11 Profil Vertrieb Gmbh Façade surfacing
US4422275A (en) * 1981-11-18 1983-12-27 Midwest Cut Stone Co. Anchor pocket system for cut stone trim and the like
DE3237294A1 (en) * 1982-10-08 1984-04-12 Jochem Ing Grad Keller Facade supporting structure

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2495303A (en) * 1947-08-21 1950-01-24 Edward J Wisniewski Fitting for connecting siding members
US3173229A (en) * 1961-02-16 1965-03-16 Weber Elmer Siding structure
DE1684087A1 (en) * 1967-06-14 1971-04-08 Gottfried Welzel Component, mainly made of ceramic, for interior and exterior wall facing of buildings and for Keramikfussboeden
US4422275A (en) * 1981-11-18 1983-12-27 Midwest Cut Stone Co. Anchor pocket system for cut stone trim and the like
DE3203467A1 (en) * 1982-02-03 1983-08-11 Profil Vertrieb Gmbh Façade surfacing
DE3237294A1 (en) * 1982-10-08 1984-04-12 Jochem Ing Grad Keller Facade supporting structure

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5417020A (en) * 1992-08-12 1995-05-23 Dobija; Michael J. Wall system providing an array of individual panels
US5644884A (en) * 1992-08-12 1997-07-08 Commercial And Architectural Products, Inc. Wall system providing an array of individual panels
US5694727A (en) * 1992-08-12 1997-12-09 Commercial And Architectural Products, Inc. Wall system providing an array of individual panels
US5881522A (en) * 1992-08-12 1999-03-16 Commercial & Architectural Products, Inc. Wall system providing an array of individual panels
US5918437A (en) * 1992-08-12 1999-07-06 Commercial And Architectural Products, Inc. Wall system providing an array of individual panels
US6202377B1 (en) 1998-12-23 2001-03-20 Commercial And Architectural Products, Inc. Panel attachment system
US6427408B1 (en) 1998-12-23 2002-08-06 Commercial And Architectural Products, Inc. Panel attachment system
WO2016166395A1 (en) * 2015-04-15 2016-10-20 Cupa Innovacion S.L.U. Ventilated façade
ES2586736R1 (en) * 2015-04-15 2016-11-10 Cupa Innovacion S.L.U. ventilated facade
US9869097B2 (en) 2015-04-15 2018-01-16 Cupa Innovacion S.L.U. Ventilated facade
US9469999B1 (en) 2015-04-30 2016-10-18 Wall Panel Systems, Inc. Exterior wall panneling system

Also Published As

Publication number Publication date Type
NL192623C (en) 1997-11-04 grant
NL192623B (en) 1997-07-01 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3381438A (en) Reusable wall system
US3176806A (en) Curtain wall
US5067296A (en) Modular insulated wall panel system
US5775048A (en) Under deck fastening system
US3256652A (en) Building of assembled box-shaped elements
US4617770A (en) Nailerless roof edge, framing structure and building panel mounting assembly
US4037380A (en) Interior partition structure with resiliently-biased panels
US5423153A (en) Simulated log siding for buildings
US4662145A (en) Prefabricated curtain wall assembly having both window and spandrel units, and method of installation
US6240695B1 (en) Frame wall reinforcement
US4071984A (en) House assembly with prefabricated elements
US5524400A (en) Wall assembly and method of making the same
US4161087A (en) Panels for use in constructing building wall and building walls including such panels
US5377470A (en) Modular insulating wall panel system
US6739105B2 (en) Constructional elements
US4269006A (en) House assembly with prefabricated elements
US5483778A (en) Modular panel system having a releasable tongue member
US6099768A (en) Modular building panel and method for constructing the same
US4603531A (en) Structural panels
US4517782A (en) Construction element
US5836123A (en) Vinyl-siding corner block
US2191804A (en) Building construction unit
US4068434A (en) Composite wall panel assembly and method of production
US4329003A (en) Cabinet-suspension system
US20070151190A1 (en) Thin stone or thin brick veneer wall system and clips therefor

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
TNT Modifications of names of proprietors of patents or applicants of examined patent applications

Owner name: RANDSTEDE BEHEER B.V.

V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20001201