NL8503210A - Astringent dentifrice. - Google Patents

Astringent dentifrice. Download PDF

Info

Publication number
NL8503210A
NL8503210A NL8503210A NL8503210A NL8503210A NL 8503210 A NL8503210 A NL 8503210A NL 8503210 A NL8503210 A NL 8503210A NL 8503210 A NL8503210 A NL 8503210A NL 8503210 A NL8503210 A NL 8503210A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
dentifrice
zinc
astringent
water
wt
Prior art date
Application number
NL8503210A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Colgate Palmolive Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US68042684 priority Critical
Priority to US06/680,424 priority patent/US4562066A/en
Priority to US06/680,425 priority patent/US4562065A/en
Priority to US68042484 priority
Priority to US68042584 priority
Priority to US06/680,426 priority patent/US4562063A/en
Application filed by Colgate Palmolive Co filed Critical Colgate Palmolive Co
Publication of NL8503210A publication Critical patent/NL8503210A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61QSPECIFIC USE OF COSMETICS OR SIMILAR TOILET PREPARATIONS
  • A61Q11/00Preparations for care of the teeth, of the oral cavity or of dentures; Dentifrices, e.g. toothpastes; Mouth rinses
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toilet preparations
  • A61K8/02Cosmetics or similar toilet preparations characterised by special physical form
  • A61K8/04Dispersions; Emulsions
  • A61K8/042Gels
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toilet preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toilet preparations characterised by the composition
  • A61K8/19Cosmetics or similar toilet preparations characterised by the composition containing inorganic ingredients
  • A61K8/20Halogens; Compounds thereof
  • A61K8/21Fluorides; Derivatives thereof
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toilet preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toilet preparations characterised by the composition
  • A61K8/19Cosmetics or similar toilet preparations characterised by the composition containing inorganic ingredients
  • A61K8/25Silicon; Compounds thereof
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toilet preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toilet preparations characterised by the composition
  • A61K8/19Cosmetics or similar toilet preparations characterised by the composition containing inorganic ingredients
  • A61K8/27Zinc; Compounds thereof
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
  • A61K8/00Cosmetics or similar toilet preparations
  • A61K8/18Cosmetics or similar toilet preparations characterised by the composition
  • A61K8/72Cosmetics or similar toilet preparations characterised by the composition containing organic macromolecular compounds
  • A61K8/73Polysaccharides
  • A61K8/731Cellulose; Quaternized cellulose derivatives
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
  • A61K2800/00Properties of cosmetic compositions or active ingredients thereof or formulation aids used therein and process related aspects
  • A61K2800/40Chemical, physico-chemical or functional or structural properties of particular ingredients
  • A61K2800/41Particular ingredients further characterized by their size
  • A61K2800/412Microsized, i.e. having sizes between 0.1 and 100 microns
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
  • A61K2800/00Properties of cosmetic compositions or active ingredients thereof or formulation aids used therein and process related aspects
  • A61K2800/40Chemical, physico-chemical or functional or structural properties of particular ingredients
  • A61K2800/54Polymers characterized by specific structures/properties
  • A61K2800/542Polymers characterized by specific structures/properties characterized by the charge
  • A61K2800/5424Polymers characterized by specific structures/properties characterized by the charge anionic

Description

VO 7467 _l_ VO 7467 _l_

Adstringerend tandreinigingsmiddel. Astringent dentifrice.

Deze uitvinding heeft betrekking op een tandreinigingsmiddel, dat een in water oplosbaar zinkzout,dat een adstringerend effect op het mondslijmvlies en het periodontale weefsel tijdens het borstelen van de tanden verschaft, en eventueel een alkalimetaal-monofluorfos-5 faat of een geleermiddel of beide bevat- Elk van de componenten is verenigbaar met en in hoofdzaak niet-reactief ten opzichte van een polijst-middel op basis van water bevattende siliciumdioxyde-gel. This invention relates to a tooth cleaning agent, which is a zinc salt soluble in water, an astringent effect on the oral mucosa and periodontal tissues provides during brushing of the teeth, and, optionally, an alkali metal monofluorfos-5 sulfate, or a gelling agent, or both contain each of the components is compatible with and substantially non-reactive with respect to a polishing agent based on water-containing silica gel.

De adstringerende werking van door in water oplosbare zinkzouten verschafte zink-ionen, waarbij de mond-hygiëne wordt bevorderd en ver-10 beterd, is reeds lang bekend. The astringent action is promoted by zinc ions, wherein the mouth-hygiene afforded soluble zinc salts in water, and far-10 improved, has long been known. Niettemin zijn er grenzen geweest aan de praktische toepassing van zink in tandreinigingsmiddelcomposities, daar zink-ionen gemakkelijk kunnen reageren met kenmerkende tandreinigings-middelcomponenten, hetgeen een aanzienlijk verlies veroorzaakt van de beschikbaarheid van zink-ionen. Nevertheless, there have been limits to the practical application of zinc in dentifrice compositions since zinc ions react readily with distinctive tooth cleaning agent components, causing a considerable loss of availability of zinc ions.

15 Ook is van monofluorfosfaat-ionen reeds lange tijd bekend, dat zij mondhygiëne bevorderen en cariês-vorming verminderen door vrijmaking van fluoride, doch ook de werking daarvan is verminderd door het niet verenigbaar zijn met sommige tandreinigingsmiddelcomponenten, zoals in water oplosbare zink*verbindingen. 15 Also it is of monofluorophosphate ions have long been known to promote oral hygiene and reduce caries formation by release of fluoride, but also the operation thereof is reduced by the not be compatible with some of dentifrice components, such as water-soluble zinc * compounds.

20 Niet-ionogene geleringsmiddelen, zoals hydroxyëthylcellulose zijn bij tandreinigingsmiddelen bij voorkeur toegepast wanneer een in water oplosbaar zinkzout wordt gebruikt. 20 Non-ionic gelling agents such as hydroxyethyl cellulose have been used in dentifrices preferably when a zinc salt is used water-soluble. Wanneer echter alkalimetaal-carboxy-methylcellulose bij aanwezigheid van zink-ionen is gebruikt, treedt een reactie op, waarbij zink-ionen worden verwijderd, hetgeen leidt tot een 25 eventuele gel-ineenstorting en fasenscheiding. However, when alkali metal-carboxy-methyl cellulose is used in the presence of zinc ions, a reaction occurs in which zinc ions are removed, resulting in a 25 possible gel-collapse and phase separation. In ü.S. In US octrooischriftNo. octrooischriftNo. 3.728.446 is de in situ reactie beschreven tussen zink-ionen en alkali-metaal-carboxymethylcellulose, waarbij zichtbare deeltjes worden gevormd Voorts zijn tandreinigingsmiddelen vein het gel-type, welke de samentrekkende werking van zink verschaffen beperkt als gevolg van het 30 niet verenigbaar zijn van zink-ionen met verscheidene kiezel bevattende polijstmiddelen. 3,728,446 is the described in-situ reaction between zinc ions and alkali metal carboxymethyl cellulose, wherein visible particles are formed Further, dentifrices vein, the gel-type, which are not compatible, the astringency of zinc providing limited as a result of the 30 of zinc ions with several pebble-containing polishing agents. Dergelijke kiezel bevattende polijstmiddelen, zoals siliciumdioxyde-xerogel met een gemiddelde deeltjesgrootte tussen onge- * veer 2 en 20 micrometer en in het algemeen een specifiek oppervlak van 2 2 ten minste ongeveer 300 m /g, kenmerkend ongeveer 300 - 370 m /g, of 2 35 ongeveer 600 - 800 m /g, die in ü.S. Such gravel-containing polishing agents such as silica xerogel having an average particle size between about * spring 2 and 20 micrometers, and generally a specific surface area of ​​2 2 at least about 300 m / g, typically about 300-370 m / g, or 2 35 about 600 to 800 m / g, which is in U.S. octrooischrift No. Patent No. 3.538.230 zijn 3:-3210 4 » * -2- beschreven, ondergaan in situ reactie met zink-ionen, zodat veel van het theoretisch beschikbare zink verloren gaat door fysio-chemische middelen, zoals absorptie. 3,538,230 are 3: -3210 4 »* -2-described, subjected to in situ reaction with zinc ions, so that much of the theoretical loss of available zinc goes through physio-chemical means, such as absorption.

Soortgelijke verenigbaarheidsproblemen zouden optreden wanneer 5 een in water oplosbaar zinkzout aanwezig is tezamen met andere voor tandreinigingsmiddelen bestemde polijstmiddelen in de vorm van zout, in het bijzonder calciumzouten, zoals dicalciumfosfaat of calciumcarbo-naat. Similar compatibility problems would occur when 5 a water-soluble zinc salt is present together with other cleaning products intended for dental polishing agents in the form of salt, in particular calcium salts, such as dicalcium phosphate or calcium carbonate. In feite werd aangenomen, dat het moeilijk zou zijn in dergelijke gebruikelijke tandreinigingsmiddelen in water oplosbare zinkzouten te 10 gebruiken en een hoog beschikbaarheidsniveau van zink-ionen te handhaven. In fact, it was assumed that it would be difficult to use in dentifrices, such conventional water-soluble zinc salts to 10 and to maintain a high level of availability of zinc ion.

De verenigbaarheid vormt ook een probleem wanneer in een tandreinigingsmiddel, dat een in water oplosbaar zinkzout bevat, een alkali-metaal-monofluorfosfaat met een dergelijk kiezel houdend polijstmiddel wordt gebruikt. The compatibility is also a problem when, in a dentifrice, which comprises a soluble zinc salt in water, an alkali metal monofluorophosphate with such a siliceous polishing agent is used.

15 Het is daarom moeilijk geweest tandreinigingsmiddelen te bereiden, die een kiezel houdend polijstmiddel en hoeveelheden zink-ionen met of zonder alkalimetaal-monofluorfosfaat of alkalimetaal-carboxymethylcellu-lose of beide bevatten en die in het verschaffen van de adstringerende eigenschappen van zink en de anti-cariës-eigenschappen van fluoride ef-20 fectief blijven. 15 It has, therefore, been difficult to prepare dentifrices containing a siliceous polishing agent and amounts of zinc ions, with or without alkali metal monofluorophosphate or alkali metal carboxy methyl cellulose or both, and which in the provision of the astringent properties of zinc and the anti- caries properties of fluoride remain ef-20th-effective. In het bijzonder zijn tandreinigingsmiddelen van het gel-type, die zowel de samentrekkende werking van zink met of zonder een fluoride-anti-cariës-effect verschaffen, niet op bevredigende wijze beschikbaar geweest als gevolg van de onverenigbaarheid van zink-ionen met monofluorfosfaat en met alkalimetaal-carboxymethylcellulose bij 25 aanwezigheid van verscheidene kiezel houdende polijstmiddelen. In particular, tooth cleaners of gel-type, that is both the contracting action of zinc with or without a supply of fluoride anti-caries effect, does not satisfactorily been available as a result of the incompatibility of zinc ions with monofluorophosphate and with alkali metal carboxymethyl cellulose at 25 the presence of various siliceous polishing agents.

Bij de onderhavige uitvinding wordt gebruik gemaakt van een geprecipiteerde, amorfe siliciumdioxyde-gel, die beschreven is in de gepubliceerde Britse octrooiaanvrage No. In the present invention, use is made of a precipitated, amorphous silica gel which has been described in the published British Patent Application No. 2.038.303 A en in het US-oc-trooischrift No. 2,038,303 A and in US Pat No. Specification No. 4.528.181. 4528181. In het US-octrooischrift 4.528.181 wordt 30 een tandreinigingsmiddel beschreven, dat de geprecipiteerde, amorfe siliciumdioxyde-gel bevat en waarin een tweevoudige fluoride-bron, die natriumfluoride en natriummonofluorfosfaat bevat, en een calcium-bron ter verbetering van de fluoride-retentie gestabiliseerd worden door een alkalimetaal-fytaat. In U.S. Patent No. 4,528,181 is 30 discloses a tooth cleaning agent, which contains the precipitated, amorphous silica gel, and which comprises a two-fold fluoride source, containing sodium fluoride and sodium monofluorophosphate, and a calcium source stabilized for the improvement of the fluoride retention be an alkali metal-phytate.

35 Een dergelijk geprecipiteerd, amorf siliciumdioxyde-gel-materiaal is verkrijgbaar bij Grace GmbH Als produkt, zoals Syloblanc 81, - .Ί ,1 -·_ 35 Such a precipitated, amorphous silica-gel material is available from Grace GmbH as product such as Syloblanc 81 - .Ί, 1 - · _

' - v; '- v; *.* - J *. * - J

-3- -3-

Svloblanc 81C en Syloblanc 82. Eet onderscheidt zich van de typen xero-gel, die verkocht zijn door WR Grace and Co. Svloblanc 81C and Syloblanc 82. Eat differs from the types of xero-gel, which have been sold by WR Grace and Co. onder het handelsmerk Syloid en die in het bijzonder beschreven zijn in CJ.S. under the trademark Syloid and which are particularly described in CJ.S. octrooischrift No. Patent No. 3.538.230. 3,538,230. Ofschoon sommige produkten, die door Grace GmbH ver-5 kocht zijn onder het handelsmerk Syloblanc, voorheen verkrijgbaar waren of nog steeds verkrijgbaar zijn onder het handelsmerk Syloid, is geen van de merken Syloblanc 81, Syloblanc 81C of Syloblanc 82 ooit verkrijgbaar geweest onder het handelsmerk Syloid. Although some products, which purchased are the trademark Syloblanc, previously available or still obtainable under the trademark Syloid, none of the brands Syloblanc 81 Syloblanc 81C or Syloblanc 82 ever been available by Grace GmbH well-5 under the trademark Syloid. Het is bijzonder opmerkelijk, dat de bij de onderhavige uitvinding gebruikte kwaliteiten siliciumdi-10 oxyde-gel minder scherp zijn naarmate het specifieke oppervlak toeneemt, terwijl de in het CJ.S.-octrooischrift 3.538.230 beschreven kwaliteiten siliciumdioxyde-xerogel in het algemeen scherper zijn naarmate hun specifiek oppervlak toeneemt. It is particularly noteworthy that the grades used in the present invention, silicon dioxide gel-10-oxide will be less sharp increases in proportion as the specific surface area, whereas the grades of silica xerogel, in general, described in the CJ.S. Patent No. 3,538,230 sharper as are increases their surface area.

Met het oog op de geringe verenigbaarheid van de meeste polijst-15 middelen met zink, met inbegrip van die in Ü.S. With a view to the low compatibility of most of the polishing means 15 with zinc, including those in U.S. octrooischrift No. Patent No.

3.538.230 genoemde polijstmiddelen, was het geheel onverwacht, dat een bijzonder kiezel houdend polijstmiddel een dergelijk probleem niet zal hebben en dat voorts, bij aanwezigheid van een dergelijk polijstmiddel, de reactie tussen zink-ionen en alkalimetaal-carboxymethylcellulose aan-20 zienlijk verminderd wordt. 3,538,230 said polishing means, the completely unexpected was that a particularly siliceous polishing agent having will not be such a problem and that, furthermore, in the presence of such a polishing agent, the reaction between zinc ions and alkali metal carboxymethyl cellulose is reduced to-20 considerably . Voorts was het onverwacht, dat bij aanwezigheid van een dergelijk bijzonder kiezel houdend polijstmateriaal en zink-ionen, alkalimetaal-monofluorfosfaat stabiel en verenigbaar blijft om fluoride te verschaffen. Furthermore, it was unexpected that remains stable and compatible in the presence of such a particular siliceous polishing material and zinc ions, alkali metal monofluorophosphate to provide fluoride. Niettemin is volgens de onderhavige uitvinding gevonden, dat retentie van hoge niveaus van samentrekkende werking door 25 zink-ionen bereikt wordt wanneer een dergelijk bijzonder, kiezel houdend polijstmateriaal wordt gebruikt, onverschillig of al dan niet ook alkali-metaal-carboxymethylcellulose wordt gebruikt, of monofluorfosfaat wordt gebruikt, waarbij hoge niveaus van fluoride-ionen worden verkregen, die ook worden vastgehouden. Nevertheless, it has been found according to the present invention, that retention of high levels of astringent action is achieved by 25 zinc ions when such a particular siliceous polishing material is used, irrespective of whether or not also alkali metal carboxymethyl cellulose is used, or monofluorophosphate is used, wherein high levels of fluoride ions are obtained, which are also retained.

30 Het is een voordeel vein deze uitvinding, dat een adstringerend tandreinigingsmiddel, dat zink-ionen bevat,verschaft wordt, welk tandreinigingsmiddel op effectieve wijze monofluorfosfaat of een alkali-metaal-carboxymethylcellulose als geleringsmiddel of beide kan bevatten. 30 It is an advantage vein this invention that an astringent dentifrice containing zinc ions is provided, said dentifrice in an effective manner monofluorophosphate or an alkali metal carboxymethyl cellulose as a gelling agent, or both can contain.

Het is een ander voordeel van deze uitvinding, dat een adstrin-35 gerende tandpasta van het gel-type, die zink-ionen bevat, verschaft wordt, welke tandpasta eventueel monofluorfosfaat of een alkalimetaal-carboxymethylcellulose als geleringsmiddel of beide kan bevatten. It is another advantage of this invention is that a adstrin-35 flared toothpaste, gel-type, containing zinc ions is provided, which toothpaste optionally monofluorophosphate or an alkali metal carboxymethyl cellulose as a gelling agent, or both can contain.

-4- -4-

Verdere voordelen van de uitvinding zullen duidelijk zijn bij overweging van de volgende beschrijving. Further advantages of the invention will be apparent upon consideration of the following description.

Volgens bepaalde aspecten heeft deze uitvinding betrekking op een adstringerend tandreinigingsmiddel, dat bevat: ongeveer 20 - 90 gew.% 5 van een vloeibare drager, bevattend: water in een hoeveelheid van ten minste ongeveer 3 gew.% van genoemd tandreinigingsmiddel, ongeveer 0,05 - 5 gew.% van een geleringsmiddel en ongeveer 10 - 50 gew.% van een polijstmiddel, dat een synthetische, geprecipiteerde, amorfe sili-ciumdioxyde-gel met een gemiddelde deeltjesgrootte van 1 tot 30 micro-10 meter en 2 a) een specifiek oppervlak van 1 tot 600 m /g, b) een poriënvolume van 0,05 tot 0,5 cm3/g, c) een produkt van specifiek oppervlak (in m2/g en poriënvolume (in cm3/ g) van minder dan of gelijk aan 240, 15 d) een berekende poriëndiameter van 1,5 tot 2,5 nm, en e) een watergehalte van minder dan 25 gew.% bevat; According to certain aspects, the present invention relates to an astringent dentifrice composition comprising: about 20-90% by weight 5 of a liquid carrier, comprising: water in an amount of at least about 3% by weight of said dentifrice, about 0.05.. - 5% by weight of a gelling agent, and about 10 -.. 50% by weight of a polishing agent comprising a synthetic precipitated, amorphous silica ciumdioxyde-gel having an average particle size of from 1 to 30 micro-10 meter and 2 a) a specific surface area of ​​1 to 600 m / g, b) a pore volume of 0.05 to 0.5 cm3 / g, c) a product of surface area (in m 2 / g and pore volume (in cm3 / g) of less than or equal to 240, 15 d) has a calculated pore diameter of 1.5 to 2.5 nm, and e) a water content of less than 25 wt.%; en ten hoogste ongeveer 5 % van een in water oplosbaar zinkzout, dat ten minste ongeveer 50 ppm zink-ionen aan genoemd tandreinigingsmiddel verschaft. and at most about 5% of a soluble zinc salt in water, which is at least about 50 ppm of zinc ions provided to said dentifrice. Voorts kan genoemd tandreinigingsmiddel een alkali-20 metaal-carboxymethylcellulose als geleringsmiddel en/of alkalimetaal-monofluorfosfaat in een hoeveelheid , die ongeveer 0,01 - 1 % fluoride verschaft, bevatten. Furthermore, said dentifrice an alkali 20 metal carboxymethyl cellulose as a gelling agent and / or alkali metal monofluorophosphate in an amount from about 0.01 - 1% fluoride provides contain.

Zoals boven is aangegeven is het synthetische geprecipiteerde siliciumdioxyde van het in de gepubliceerde Britse octrooiaanvrage 25 2.038.303 A en het Ü.S. As indicated above, the synthetic precipitated silica of the in the published British Patent Application 2038303 A and U.S. 25 octrooischrift No. Patent No. 4.528.181 beschreven type. 4,528,181 type described.

Specifieke kwaliteiten van het siliciumdioxyde-materiaal, die daarin zijn beschreven, zijn voor toepassing in de praktijk van de onderhavige uitvinding geschikt. Specific grades of the silica material, which are disclosed therein, are suitable for use in the practice of the present invention. Voorts zijn specifieke kwaliteiten, die bijzondere voorkeur verdienen, beschreven in een in oktober 1980 uitgekomen han-30 ' delspublicatie van Grace GmbH van Norderstadt, Duitsland, als Sylo-blanc 81 en Syloblanc 82 met de volgende kenmerkende fysische en chemische eigenschappen: * '......' * -5- SYLOBLANC 81 SYLOBLANC 82 In addition, specific qualities Particularly preferred, described in a released in October 1980 han 30 'dels publication of Grace GmbH of Norderstadt, Germany, as Syloblanc 81 and Syloblanc 82 having the following physical and chemical properties: *'. ..... "* 81 -5 Syloblanc Syloblanc 82

Gemiddelde deeltj esgrootte (volgens Coulter) um 4 7 Average particle esgrootte (according to Coulter) microns 4 7

Vochtig zeefresidu (42 um) % 0,02 0,02 5 pH ( 5 % suspensie in water) 3 6 Wet screen residue (42 microns)% 0.02 0.02 5 pH (5% suspension in water) 3 6

Specifiek oppervlak (BET) m2/g 400 480 Specific surface area (BET) m2 / g 400 480

Droogverlies % 7 4 Loss on drying% 7 4

Si02~gehalte (op gegloeide stof) % 96 99 SI02 ~ content (on ignited substance)% 96 99

Brekingsindex 1,46 1,46 10 Refractive index 1.46 1.46 10

Bij een variatie van Syloblanc 81, die verkrijgbaar is als Sylo-blanc 81C, bedraagt de pH (5 % suspensie in water) ongeveer 6-8. In a variation of Syloblanc 81, which is available as Syloblanc 81C, the pH (5% suspension in water) is about 6-8.

Syloblanc 81 en in het bijzonder 81C zijn zeer effectief voor wat betreft het polijsten van tandoppervlakken. Syloblanc 81 and 81C, in particular, are highly effective with regard to the polishing of tooth surfaces. Syloblanc 82 heeft een 15 geringer polijst-effeet, doch kan gebruikt worden door consumenten, die een dergelijk verminderd effect wensen. Syloblanc 82 has a 15-effeet lower polishing, but may be used by consumers desiring such an effect is reduced. Ook kunnen kwaliteiten van siliciumdioxyde-materiaal geproportioneerd worden in mengsels, waarbij geschikte polijstkenmerken verkregen worden. Also, the qualities of silicon dioxide material to be proportioned in mixtures, in which suitable polishing characteristics can be obtained. Het is opmerkelijk, dat de tandreinigingsmiddelen in niet van binnen beklede, uit aluminium 20 vervaardigde tandreinigingsmiddel-tubes, zelfs bij afwezigheid van fytaat-zout, dat bij de uitvinding, die in ü.S. It is noteworthy, that the dentifrices in unlined, aluminum 20 produced dentifrice tubes, even in the absence of phytate salt, which in the present invention, which is in U.S. octrooischrift No. Patent No.

4.528.181 is beschreven, noodzakelijk is, verenigbaar zijn. 4,528,181 described, is necessary to be compatible. De geprecipiteerde amorfe siliciumdioxyde-gel wordt in een gelvormig tandreinigingsmiddel toegepast in een hoeveelheid van ongeveer 10-50 gew.%, 25 in het bijzonder ongeveer 10-40 gew.%. The precipitated amorphous silica gel is used in a gel dentifrice in an amount of about 10-50 wt.%, 25, in particular about 10-40 wt.%.

Waterhoudende slurries van de siliciumdioxyde-materialen (bijvoorbeeld ongeveer 5 tot 20 %'s slurries) zijn getypeerd door een pH van ongeveer 2 tot 9. Daar de tandreinigingsmiddelcompositie volgens de onderhavige uitvinding bij voorkeur een pH (gemeten in een 10 %'s 30 waterhoudende slurrie) heeft van tenminste ongeveer 5,5, bijvoorbeeld ongeveer 5,5 - 7,5, waarbij de pH van het tandreinigingsmiddel kan worden ingesteld met een geschikt materiaal, zoals natriumhydroxyde, enz. Aqueous slurries of the silica materials (e.g., from about 5 to 20% slurries) are characterized by a pH of from about 2 to 9. Since the dentifrice composition of the present invention preferably has a pH (as measured in a 10% 's 30, water-containing slurry) of at least about 5.5, e.g., about 5.5 to 7.5, wherein the pH of the dentifrice may be adjusted with a suitable material, such as sodium hydroxide, etc.

Het in water oplosbare zinkzout is in het tandreinigingsmiddel aanwezig in een hoeveelheid van ten hoogste ongeveer 5 gew.%, bij voor-35 keur ongeveer 0,01 - 3 gew.% en in het bijzonder ongeveer 0,1-2 gew.%. It is present in the dentifrice in water-soluble zinc salt in an amount of up to about 5% by weight, preferably about 0.01 to-35 -. 3 wt.%, And in particular, about 0.1-2 wt.%.

In water oplosbare zinkzouten zijn volgens de onderhavige uitvinding in water oplosbaar voor ten minste ongeveer 10 gew.%, bij voorkeur • * -6- ten minste 20 gew.%. Water-soluble zinc salts are, according to the present invention in water soluble to at least about 10 wt.%, Preferably -6- * • at least 20 wt.%. Aan het tandreinigingsmiddel wordt ten minste ongeveer 50 ppm zink-ionen verschaft, bij voorkeur ten minste ongeveer 750 ppm en in het bijzonder ten minste ongeveer 1000 ppm zink-ionen. At the tooth-cleaning is provided at least about 50 ppm of zinc ions, preferably at least about 750 ppm, and particularly at least about 1000 ppm of zinc ions. Geschikte zink-zouten zijn onder meer zinksulfaat, zinkchloride, zink-5 bromide, zinkjodide, zinknitraat en zinkacetaat. Suitable zinc salts include zinc sulfate, zinc chloride, zinc-5 bromide, zinc iodide, zinc nitrate and zinc acetate. In het geval van zinkchloride levert 0,01 gew.% ongeveer 50 ppm zink-ionen, terwijl 0,2 gew.% ongeveer 1000 ppm zink-ionen verschaft. In the case of zinc chloride yields 0.01 wt.% About 50 ppm of zinc ions, while 0,2 wt.% Provides about 1000 ppm of zinc ions. Een hoeveelheid van 0,48 gew.% zinksulfaat-heptahydraat verschaft ongeveer 1000 ppm zink-ionen. An amount of 0.48 wt.% Zinc sulfate heptahydrate provides about 1000 ppm of zinc ions. Bovendien kan zinkoxyde, een weinig oplosbaar (minder dan 0,0005 %) zinkver-10 binding, ook worden toegevoegd om in het produkt een verlaging van de pH te verhinderen. In addition, zinc oxide, a slightly soluble (less than 0.0005%) zinkver-10 binding, are also added in order to prevent a lowering of the pH in the product. Dit werkt als een buffersysteem en verbetert de pH-sta-biliteit en de verenigbaarheid in aluminium-tubes, die van binnen niet bekleed zijn. This acts as a buffer system and improves the pH-sta-bility, and the compatibility in aluminum tubes, which on the inside are not coated. Het kan aanwezig zijn in een hoeveelheid van ongeveer 0,005 - 0,5 gew.%. It may be present in an amount of from about 0.005 to 0.5 wt.%.

15 Het tandreinigingsmiddel bevat een vloeibare drager, die ongeveer 3-60 gew.% water bevat, in de regel gemengd met ten minste een bevoch-tigingsmiddel. 15, the tooth-cleaning preparation contains a liquid carrier, containing about 3-60 wt.% Of water, usually in admixture with at least one wetting agent.

De vloeibare fase maakt ongeveer 20 - 90 gew.% van het tandreinigingsmiddel uit, en is in het algemeen voor ongeveer 25 - 80 gew.% 20 vloeistof, typerend ongeveer 3-50 gew.%, bij voorkeur 3-10 gew.% water, in een in hoofdzaak helder gelvormig tandreinigingsmiddel of gelvormig tandreinigingsmiddel, dat behoudens de aanwezigheid van een troebelingsmiddel, zoals titaandioxyde, in hoofdzaak helder zou zijn en is ongeveer 11-50 gew.% in een wazig tot troebel gelvormig tand-25 reinigingsmiddel met ongeveer 10 - 90 gew.%, bij voorkeur ongeveer 15 - 80 gew.% bevochtigingsmiddel. The liquid phase makes up about 20 - 90 wt.% Of the dentifrice out, and is, in general, for about 25 - 80 wt.% Of liquid 20, typically about 3-50% by weight, preferably 3-10% by weight of water.. , in a substantially clear gel dentifrice or gel dentifrice, which except for the presence of an opacifier, such as titanium dioxide, generally would be clear and is about 11-50 wt.% in a hazy to cloudy gel tooth-25 detergent with about 10 - 90% by weight, preferably about 15 - 80 wt.% of wetting agent.. Typische bevochtigingsmiddelen zijn onder meer glycerol, sorbitol (bijvoorbeeld 70 %'s oplossing), mannitol, polyëthyleenglycol met een molecuulgewicht van ongeveer 400 - 600, propyleenglycol en mengsels daarvan. Typical humectants include glycerin, sorbitol (for example, 70% solution), mannitol, polyethylene glycol having a molecular weight of about 400 to 600, propylene glycol and mixtures thereof.

30 Het tandreinigingsmiddel bevat ook een geleringsmiddel of bind middel als een vaste drager, ofschoon dit in een kleine hoeveelheid aanwezig kan zijn, daar het synthetische, geprecipiteerde silicumdi-oxyde een verdikking of gelering van het tandreinigingsmiddel tot een crèmeachtige of pasta-achtige consistentie teweeg kóm brengen. 30 The dentifrice also contains a gelling agent or binding agent as a solid support, although this may be present in a small amount, since the synthetic, precipitated silicumdi-oxide produces a thickening or gelling of the tooth-cleaning to a creamy or paste-like consistency KOM bring. Alkali-35 metaal-carboxymethylcellulose verdient volgens een aspect van deze uit vinding de voorkeur, doch andere geleringsmiddelen of bindmiddelen, -7- die aanwezig kunnen zijn, omvatten hydroxyëthylcellulose, hydroxypropyl-cellulose, xanthan, Ierse mos, iota-carrageenan, tragacanth-gom, polyvinyl -pyrrol idon, zetmeel en mengsels daarvan. Alkali-35 metal carboxymethyl cellulose is preferable according to an aspect of this in invention is preferred, but other gelling agents or thickeners, -7- which may be present, include hydroxyethyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, xanthan gum, Irish moss, iota-carrageenan, tragacanth gum , poly vinyl pyrrol pyrrolidone, starch, and mixtures thereof. Dergelijke gelerings-middelen kunnen worden toegepast in een hoeveelheid van ongeveer 0,05 -5 5 gew.%, in de regel ongeveer 0,05 - 2 gew.% en bij voorkeur ongeveer 0,1 - 1,5 gew.%. Such gelling agents may be used in an amount of from about 0.05 -5 5% by weight, as a rule, about 0.05 - 2 wt.%, And preferably about 0.1 -. 1.5 wt.%. Bijzonder gewenst is de toepassing van natrium-car-boxymethylcellulose . Particularly desirable is the use of sodium carboxymethyl cellulose.

Alkalimetaal-monofluorfosfaat, zoals natrium- en kalium-mono-fluorfosfaat, is in het tandreinigingsmiddel verenigbaar. Alkali metal monofluorophosphate such as sodium and potassium monofluorophosphate, in the dentifrice compatible. Natrium-mono-10 fluorfosfaat verdient bijzondere voorkeur. Sodium mono-fluorophosphate 10 is particularly preferred. In het verleden zijn, wanneer getracht werd een tandreinigingsmiddel te formuleren met een vloeibare drager, geleringsmiddel, polijstmiddel, zinkzout en natrium-monofluorfosfaat, aanzienlijke concentraties aan zink-ionen en fluoride-ionen verloren gegaan door insolubilisatie. In the past, when it tried to formulate a dentifrice with liquid vehicle, gelling agent, polishing agent, zinc salt and sodium monofluorophosphate, substantial concentrations of zinc ions and fluoride ions lost by insolubilization. Onverwacht worden, wanneer het 15 polijstmiddel de omschreven synthetische, geprecipiteerde, amorfe sili-ciumdioxyde-gel is, hoge concentraties aan fluoride-ionen en aanzienlijke retentie van zink-ionen bereikt. Unexpectedly, when the polishing material 15 to the defined synthetic, precipitated, amorphous silica gel is ciumdioxyde, high concentrations reaching to fluoride ions and substantial retention of zinc ions. Dergelijke hoge concentraties aan fluoride-retentie wordt niet bereikt wanneer een eenvoudig fluoride, zoals natriumfluoride, wordt gebruikt. Such high concentrations of fluoride retention is not achieved when a simple fluoride such as sodium fluoride, is used.

20 Natrium-monofluorfosfaat, Na^PO^F, kan, zoals het in de handel verkrijgbaar is, aanzienlijk variëren wat de zuiverheid betreft. 20 Sodium monofluorophosphate, Na ^ PO ^ F, it can, as it is commercially available, vary considerably in terms of the purity. Het kan worden toegepast in elke geschikte zuiverheid, op voorwaarde dat eventuele onzuiverheden de gewenste eigenschappen niet in aanzienlijke mate ongunstig beïnvloeden. It can be used in any suitable purity provided that any impurities, the desired properties do not adversely affect to a considerable extent. In het algemeen bedraagt de gewenste zuiver-25 heid ten minste 80 gew.% en bij voorkeur ten minste 90 gew.% aan natrium-monofluorfosfaat, waarbij de rest in de eerste plaats bestaat uit onzuiverheden of bijprodukten van de bereiding, zoals natriumfluoride en in water oplosbaar natriumfosfaat-zout. In general, at least the desired pure-25 of is 80 wt.%, And preferably at least 90 wt.% Of sodium monofluorophosphate, the remainder being in the first place consists of impurities or by-products of manufacture such as sodium fluoride and water-soluble sodium phosphate salt. Anders uitgedrukt, dient het gebruikte natrium-monofluorfosfaat een totaal fluoride-gehalte te hebben 30 van meer dan 12 %, bij voorkeur 12,7 % en een gehalte van niet meer dan 1,5 %, bij voorkeur niet meer dan 1,2 %, aan vrij natriumfluoride; Expressed another way, the sodium monofluorophosphate employed should have a total fluoride content 30 of more than 12%, preferably 12.7%, and a content of not more than 1.5%, preferably not more than 1.2% , of free sodium fluoride; terwijl het natrium-monofluorfosfaat-gehalte ten minste 12 %, bij voorkeur ten minste 12,1 %, berekend als fluoride, bedraagt. while the sodium monofluorophosphate content of at least 12%, preferably at least 12.1%, calculated as fluoride, amounts. Alkalimetaal-monof luorf osf aat is aanwezig in een zodanige hoeveelheid, dat fluoride 35 wordt verschaft in een hoeveelheid van ongeveer 0,01 - 1 gew.%, bij voorkeur ongeveer 0,1 gew.%. Alkali metal-fluorophenylmethyl monof osf formate is present in an amount such that fluoride 35 is provided in an amount from about 0.01 -. 1% by weight, preferably from about 0.1 wt.%. Zo kan natrium-monofluorfosfaat aanwezig zijn in een hoeveelheid van ongeveer 0,076 - 7,6 %, bij voorkeur 0,76 %, * « -8- hetgeen overeenkomt met ongeveer 100 - 10000 ppm fluoride, bij voorkeur ongeveer 1000 ppm. For example, sodium monofluorophosphate may be present in an amount of from about 0.076 to 7.6%, preferably 0.76%, * «-8- which corresponds to about 100 to 10,000 ppm of fluoride, preferably about 1000 ppm.

Elke geschikte oppervlakactieve of detersieve stof kan in de tandreinigingsmiddelcomposities worden opgenomen. Any suitable surface active or detersive material may be incorporated in the dentifrice compositions. Dergelijke verenigbare 5 materialen zijn gewenst om extra detersieve schuimvorming en anti-bac-teriële eigenschappen te verschaffen afhankelijk van het specifieke type oppervlakactieve stof en worden in overeenstemming daarmee gekozen. Such compatible materials are desirable to 5 additional detersive, foaming and to provide anti-bac-teriële properties depending on the specific type of surface active agent, and are selected in accordance therewith. Deze detergentia zijn gewoonlijk in water oplosbare verbindingen en kunnen anionactief, niet-ionogeen, amfoteer of kationactief van struc-10 tuur zijn. These detergents are usually water-soluble compounds and may be anionic, nonionic, amphoteric or cationic in struc-ture 10 to be. Gewoonlijk verdient het de voorkeur de in water oplosbare detergentia van het niet-zeep-type of synthetische, organische deter- · gentia te gebruiken. Usually, it is preferable to use the water-soluble detergents of the non-soap-type or synthetic, organic determinants · reagents. Geschikte detersieve stoffen zijn bekend en omvatten bijvoorbeeld de in water oplosbare zouten van hoge vetzuren en mono-glyceride-monosulfaat-detergentia (bijvoorbeeld natrium-kokosnoot-vet-15 zuur-monoglyceride-monosulfaat), hoog-alkyl-sulfaat (bijvoorbeeld natrium-laurylsulfaat), alkyl-aryl-sulfonaat (bijvoorbeeld natrium-dodecylbenzeen-sulfonaat, hoog-vetzuur-esters van 1,2-dihydroxypropaan-sulfonaat) en dergelijke. Suitable detersive materials are known and include, for example, the water-soluble salts of higher fatty acid monoglyceride monosulphate detergents (e.g. sodium coconut-fatty 15 acid monoglyceride monosulphate), higher alkyl sulfate (e.g. sodium lauryl sulphate ), alkyl-aryl-sulfonate (e.g., sodium dodecylbenzene sulfonate, higher fatty acid esters of 1,2-dihydroxypropane sulfonate) and the like.

Andere oppervlakactieve verbindingen omvatten de in hoofdzaak 20 verzadigde hoge alifatische acylamiden van lage alifatische amino- carbonzuur-verbindingen, zoals die, welke 12 tot 16 koolstofatomen in de acylrest hebben. Other surface active agents include the substantially saturated higher 20 aliphatic acyl amides of lower aliphatic amino carboxylic acid compounds, such as those having 12 to 16 carbon atoms in the acyl radical. Het aminozuur-gedeelte is in het algemeen afgeleid van de lage alifatische verzadigde monoaminocarbonzuurverbindingen. The amino acid portion is derived generally from the lower aliphatic saturated mono-amino carboxylic acid compounds. Geschikte verbindingen zijn de vetzuuramiden van glycine, sarcosine, alanine, 25 3-aminopropaanzuur en valine met ongeveer 12 tot 16 koolstofatomen in de acylgroep. Suitable compounds are the fatty acid amides of glycine, sarcosine, alanine, 25 3-amino propanoic acid and valine having about 12 to 16 carbon atoms in the acyl group. Bij voorkeur worden echter voor optimale effecten de N-lauroyl-, myristoyl- en palmitoyl-sarcoside-verbindingen toegepast. Preferably, however, for optimum effects, the N-lauroyl, myristoyl and palmitoyl sarcoside compounds.

De amide-verbindingen kunnen worden gebruikt in de vorm van het vrije zuur of, bij voorkeur, als de in water oplosbare zouten daarvan, 30 zoals de alkalimetaal-, ammonium-, amine- en alkylolamine-zouten. The amide compounds may be used in the form of the free acid or, preferably, as the water-soluble salts thereof, 30, such as the alkali metal, ammonium, amine and alkylolamine salts. Specifieke voorbeelden daarvan zijn de natrium- en kalium-N-lauroyl-, myristoyl- en palmitoyl-sarcosiden, ammonium- en ethanolamine-N-lauroyl-glycide en -alanine. Specific examples thereof are the sodium and potassium N-lauroyl, myristoyl and palmitoyl sarcosides, ammonium and ethanolamine N-lauroyl glycide and alanine. Gemakshalve heeft verwijzing naar "aminocarbonzuur-verbinding", "sarcoside" en dergelijke hierin betrekking op zodanige 35 verbindingen, die een vrije carbonzuurgroep hebben of op de in water oplosbare carboxylaat-zouten. For convenience, reference to "amino carboxylic acid compound", "sarcoside", and the like herein refers to such 35 compounds, which have a free carboxylic acid group or the water-soluble carboxylate salts.

i 2 1 ö ' -9- . i 2 1 ö '-9-.

Dergelijke stoffen worden toegepast in zuivere of in hoofdzaak zuivere vorm. Such materials are utilized in pure or substantially pure form. Zij dienen zo vrij als praktisch mogelijk is te zijn van zeep of dergelijk hoog-vetzuur-materiaal, dat de neiging vertoont om de activiteit van deze verbindingen te verminderen. They should be as free as is practicable to be from soap or similar higher fatty acid material which tends to reduce the activity of these compounds. In de gebruikelijke 5 praktijk is de hoeveelheid van dergelijk hoog-vetzuur-materiaal minder dan 15 gew.% van het amide en onvoldoende om haar ongunstig te beïnvloeden en bij voorkeur minder dan ongeveer 10 % van genoemd amide-materiaal. In the usual practice is 5, the amount of such higher fatty acid material is less than 15 wt.% Of the amide and insufficient to affect its unfavorable, and preferably less than about 10% of the said amide material.

Andere bijzonder geschikte oppervlakactieve stoffen zijn onder 10 meer niet-ionogene middelen, zoals condensatieprodukten van sorbitan-monostearaat met ongeveer 20 molen ethyleenoxyde, condensatieprodukten van ethyleenoxyde met propyleenoxyde, condensatieprodukten van propyleen-glycol ("Pluronic"-materialen) en amfotere middelen, zoals (alkyl)-amide-alkyleen-gealkyleerde amine-derivaten met lange keten, die ver-15 krijgbaar zijn onder het handelsmerk "Miranol" Kationactieve op pervlakactieve germiciden anti-bacteriële verbindingen, zoals dilso-butyl-fenoxyëthoxyëthyl-dimethylbenzyl-ammoniumchloride, benzyl-dimethyl-stearyl-ammoniumchloride, tertiaire aminen met een vet-alkylgroep (van 12 - 18 koolstofatomen) en twee (poly)oxyëthyleengroepen, die aan de 20 stikstof gebonden zijn (en in de regel een totaal van ongeveer 2 tot 50 ethanoxy-groepen per molecuul bevatten) en zouten daarvan met zuren, en verbindingen met de structuur, die door de formule 1 is aangegeven, waarin R voorstelt Other particularly suitable surface active materials include 10 more non-ionic agents such as condensates of sorbitan monostearate with approximately 20 moles of ethylene oxide, condensation products of ethylene oxide with propylene oxide, condensates of propylene glycol ( "Pluronic" materials) and amphoteric agents such as ( alkyl) amide-alkylene alkylated amine derivatives with long-chain, which far-15 krijg ingot are under the trademark "Miranol" Cationic on pervlakactieve germicides, anti-bacterial compounds, such as dilso-butyl-phenoxyethoxyethyl-dimethylbenzyl-ammonium chloride, benzyl-dimethyl -stearyl-ammonium chloride, tertiary amines having one fatty alkyl group (of from 12 to 18 carbon atoms) and two (poly) oxyethylene groups, which are bound to the 20 nitrogen (and typically a total of about 2 to 50 ethanoxy groups per molecule contain) and salts thereof with acids, and compounds of the structure, which is indicated by the formula 1, in which R represents een vetalkylgroep met ongeveer 12 tot 18 koolstofatomen en x, y en z in totaal gelijk zijn aan 3 of hoger, alsmede 25 zouten daarvan met anorganische of organische zuren, kunnen ook worden toegepast. a fatty alkyl group having from about 12 to 18 carbon atoms, and x, y and z in total are equal to 3 or higher, as well as 25, salts thereof with inorganic or organic acids, may also be used. Het verdient de voorkeur ongeveer 0,05 tot 5 gew.% van de eerder genoemde oppervlakactieve stoffen in het orale preparaat volgens de onderhavige uitvinding toe te passen. It is preferred to use about 0.05 to 5 wt.% Of the above-mentioned surface-active substances contained in the oral preparation according to the present invention.

Verscheidene andere stoffen kunnen in de tandcrèmes volgens deze 30 uitvinding worden opgenomen. Various other materials may be incorporated in the dental creams of the present 30 invention. Voorbeelden daarvan zijn troebelingsmidde-len, conserveringsmiddelen, stabilisatoren, siliconen, chlorofyl-verbindingen en van ammoniak afgeleide stoffen, zoals ureum, diammonium-fosfaat en mengsels daarvan. Examples thereof are troebelingsmidde agents, preservatives, stabilizers, silicones, chlorophyll compounds and ammoniated materials such as urea, diammonium phosphate, and mixtures thereof. Deze hulpstoffen worden in de onderhavige composities opgenomen in hoeveelheden, die de gewenste eigenschappen en 35 kenmerken niet in belangrijke mate ongunstig beïnvloeden en worden op geschikte wijze gekozen en in gebruikelijke hoeveelheden toegepast,. These adjuvants are incorporated in the instant compositions in amounts which do not substantially adversely affect the desired properties and characteristics, and 35 are appropriately selected and used in conventional amounts ,.

Voor sommige doeleinden kan het gewenst zijn anti-bacteriële it may be desirable for some purposes, antibacterial

***· - « t * *.· *'♦· V *** · - «t * · * '· Q ♦.

-10- middelen in de composities volgens de onderhavige uitvinding in te sluiten. to close in -10- agents in the compositions according to the present invention. Typische anti-bacteriële middelen, die in een hoeveelheid van ongeveer 0,01 gew.% tot ongeveer 5 gew.%, bij voorkeur ongeveer 0,05 tot ongeveer 1,0 gew.% van de tandreinigingscompositie kunnen worden toege-5 past, zijn onder meer cetylpyridiniumchloride, benzethoniumchloride, alsmede: N^-4 (chloorbenzyl) -Ν'*- (2,4-dichloorbenzyl)-biganide; Typical anti-bacterial agents, which fits in an amount of about 0.01 wt.% To about 5 wt.%, Preferably from about 0.05 to about 1.0 wt.% Of the tooth cleaning composition can be illustrated-5, have been include cetyl pyridinium chloride, benzethonium chloride, as well as: N ^ -4 (chlorobenzyl) -Ν '* - (2,4-dichlorobenzyl) -biganide; p-chloorfenyl-biguanide; p-chlorophenyl biguanide; 4- chloorbenzhydryl-biguanide; 4-chlorobenzhydryl biguanide; 10 4-chloorbenzhydrylguanylureum; 10 4-chlorobenzhydrylguanylurea; N-3-lauroxypropyl-N^-p-chloorbenzylbiguanide; N-3-lauroxypropyl-N ^ -p-chlorobenzyl; 1,6-di-p-chloorfenylbiguanidohexaan; 1,6-di-p-chloorfenylbiguanidohexaan; 1-(lauryldimethylammonium)-8-(p-chloorbenzyldimethylammonium)-5,6-dichloor-2-guanidinobenzimidozool; 1- (lauryldimethylammonium) -8- (p-chlorobenzyldimethylammonium) -5,6-dichloro-2-guanidinobenzimidozool; 15 N*-p-chloorfenyl-N^-laurylbiguanide; 15 N * -p-chlorophenyl-N ^ -laurylbiguanide; 5- amino-1,3-bis (2-ethylhexyl)-5-methylhexahydropyrimidine; 5-amino-1,3-bis (2-ethylhexyl) -5-methylhexahydropyrimidine; en hun niet toxische additiezouten. and their non-toxic addition salts.

Bij het formuleren van een smaak voor de composities volgens de onderhavige uitvinding kan elke geschikte smaakstof of zoetstof worden 20 gebruikt. In formulating a flavor for the compositions according to the present invention, any suitable flavoring or sweetening materials may be used 20. Voorbeelden van geschikte smaakmakende bestanddelen zijn onder meer de smaakgevende oliën, bijvoorbeeld oliën van hertsmunt ("spearmint") , pepermunt, wintergroen, sassafras, kruidnagel, salie, eucalyptus, marjolein, kaneel, citroen en sinaasappel, alsmede methyl-salicylaat. Examples of suitable flavoring constituents include the flavoring oils, e.g., oils of spearmint ( "spearmint"), peppermint, wintergreen, sassafras, clove, sage, eucalyptus, marjoram, cinnamon, lemon and orange, and methyl salicylate. Geschikte zoetstoffen zijn onder meer saccharose, lactose, maltose, 25 sorbitol, natrium-cyclamaat, natrium-saccharine, dipeptiden volgens US-octrooischrift 3.939.261 en oxathiazine-zouten volgens US-oc-trooischrift 3.932.606. Suitable sweetening agents include sucrose, lactose, maltose, 25, sorbitol, sodium cyclamate, sodium saccharine, dipeptides of U.S. Patent No. 3,939,261 and oxathiazin salts of U.S. Patent No. 3,932,606. Geschikte smaakstof- en zoetstof-middelen kunnen tezamen ongeveer 0,01 tot 5 % of meer van de compositie uitmaken. Suitable flavor and sweetening agents may together comprise from about 0.01 to 5% or more of the composition.

Het tandreinigingsmiddel wordt verpakt in een houder, waaruit 30 het gemakkelijk kan worden geëxtrudeerd, zoals een druk-differentieel-tandcrème toedieningsinrichting of een mechanisch bestuurde tandcrème toedieningsinrichting of een al dan niet van binnen beklede aluminium-tube of een van binnen met was gevoerde loden tube of kunststof-tube, die met aluminium kan zijn gelamineerd. The dentifrice is packaged in a container from which 30, it can be extruded easily such as a pressure-differential-dental cream dispenser or a mechanically operated dental cream dispenser or a straight or unlined aluminum tube or an inside was with lined lead tube or plastic tube, which may be laminated with aluminum. De rheologische eigenschappen 35 zijn zeer gewenst wanneer een mechanisch bediende toedieningshouder van het in de Britse octrooiaanvrage 2.070.695A, gepubliceerd 9 september 1981, beschreven type is gebruikt. 35 The rheological properties are highly desirable when a mechanically operated dispensing container of the in British Patent Application No. 2.070.695A, published September 9, 1981, described type has been used. Deze toedieningshouder bevat een 8 s ·· 1 0 1*-5' -11- toedieningsmondstuk, een spanlichaam, een centrale staaf, een zuiger en een handbediening voor het doen functioneren. This dispensing container comprises a ·· s 8 1 0 1 * -5 '-11- administration nozzle, a chuck body, a central rod, a piston and a manual control for the operation.

De druk-differentieel-toedieningshouder kan van het aerosol- of vacuüm-type zijn. The pressure differential dispensing container may be of the aerosol or vacuum type. Geschikte druk-differentieel-toedieningsinrichtingen 5 zijn onder meer die, welke een samenvouwbare, het produkt bevattende zak omvatten, die binnen een stijve houder, welke een voortstuwend fluïdum bevat, is aangebracht. Suitable pressure-differential-5-administration devices include those which include a collapsible, the product-containing bag, which is within a rigid container containing a propellant fluid, is arranged. In dergelijke toedieningshouders, maakt de werking van de klep het vrijmaken van alleen het produkt mogelijk, waarbij het voortstuwende fluïdum van het produkt wordt gescheiden door 10 de voor het fluïdum ondoorlatende zak. In such administration holders, the operation of the valve allows the release of the product only is possible, in which the propellant fluid from the product is separated by 10 to the fluid impermeable bag. Toedieningsinrichtingen van dit type zijn beschreven in ü.S. Administration Devices of this type are described in U.S. octrooischriften 3.828.977 en 3.838.796. Patents 3,828,977 and 3,838,796.

Deze zijn de zogenaamde Sepro-toedieningsinrichtingen. These are the so-called Sepro-administration devices. Ook bij de zogenaamde Exxel- en Enviro-verspuitingshouders wordt druk toegepast. Also in the so-called Exxel- and Enviro-verspuitingshouders pressure is used.

Nog een ander type toedieningsinrichting is de sperzuiger-15 houder, die in Ü.S. Still another type dispenser is the barrier piston-holder 15, which is in U.S. octrooischrift 4.171.757 is beschreven. Patent No. 4,171,757 is described. Een dergelijke houder omvat een klep, een produkt bevattend compartiment en een in wezen fluldum-dichte sperzuiger, die het voortdrijvende fluïdum scheidt van het aanwezige produkt (de zogenaamde Diamond-houder). Such container includes a valve, a product-containing compartment and an essentially fluldum-tight barrier piston which separates the propellant fluid from the contained product (the so-called Diamond container).

Het tandreinigingsmiddel wordt in de regel bereid door het te-20 voren vormen van een mengsel van het geleringsmiddel met de vloeibare dragercomponenten, bijvoorbeeld water en bevochtigingsmiddel, die ook extra ingrediënten kunnen bevatten, zoals het monofluorfosfaat en/of zoetmiddel, en daarmee de synthetische, geprecipiteerde siliciumdi-oxyde-gel en het zinkzout te mengen. The dentifrice is as a rule prepared by the to-be-20 in advance to form a mixture of the gelling agent with the liquid vehicle components, for example, water and wetting agent, which may also contain additional ingredients, such as the monofluorophosphate and / or sweetening agent, and thus the synthetic, mixing precipitated silicon dioxide oxide gel and the zinc salt. Ingrediënten, die extra worden ge-25 bruikt kunnen dan worden toegevoegd. Ingredients, which is ge extra-25 used can then be added.

Ofschoon de uitvinding beschreven is met het oog op de ter toelichting gegeven voorbeelden, zal het aan de vakman duidelijk zijn, dat verscheidene modificaties daarin kunnen worden aangebracht, die binnen de beschermingsomvang vallen. Although the invention has been described in view of the examples provided for purposes of illustration, it will be apparent to those skilled in the art, that various modifications may be made therein, which fall within the scope of protection. Alle hoeveelheden zijn gewichtshoeveel-30 heden, tenzij anders is aangegeven. All amounts are weight amounts of 30 present, unless otherwise indicated.

> v . > V. . . - < -12- VOORBEELD ·Ι - <-12- EXAMPLE · Ι

De volgende tandreinigingsmiddelen op basis van troebel gemaakte gel werden bereid en in niet van binnen beklede aluminium-tubes gebracht: _DELEN_ The following dentifrices on the basis of turbidity made gel were prepared and in not brought inside unlined aluminum tubes: _DELEN_

5 AB 5 AB

Glycerol 25,000 25,000 Glycerol 25,000 25,000

Sorbitol (70%) 47,050 43,830 Sorbitol (70%) 47.050 43.830

Xanthan 0,260 0,260 Xanthan 0.260 0.260

Natriumsaccharine 0,170 0,170 10 Titaandioxyde 1,000 1,000 Sodium saccharin 0.170 0.170 1.000 1.000 10 Titanium dioxide

Water 3,000 3,000 Water 3,000 3,000

Zinksulfaat-heptahydraat 0,480 0,480 Zinc sulphate heptahydrate 0,480 0,480

Geprecipiteerde amorfe Si02~gel* 20,000 Precipitated amorphous gel SI02 ~ * 20.000

Si02-xerogel** - 17,000 15 Si02~aerogel*** - 6,500 Si02 xerogel ** - 17,000 15 SI02 ~ airgel *** - 6,500

Natriumhydroxyde (40%) 0,280 '*. Sodium hydroxide (40%) 0,280 *. Natrium-laurylsulfaat 1,760 1,760 Sodium lauryl sulfate 1.760 1.760

Smaakstof 1,000 1,000 pH (20% slurry) 5,9 6,1 20 *Syloblanc 81 verkrijgbaar bij Grace GmbH; Flavor 1.000 1.000 pH (20% slurry) 5.9 6.1 20 * Syloblanc 81 available from Grace GmbH; **Syloid ALL verkrijgbaar bij Grace GmbH, voorheen bekend als Syloid 63; ** ALL Syloid available from Grace GmbH, formerly known as Syloid 63; ***Syloid-244-verdikkingsmiddel verkrijgbaar bij WR Grace & Co. ***-Syloid 244 thickener available from WR Grace & Co.

De theoretische hoeveelheid van oplosbare zink-ionen in elk gel-25 vormig tandreinigingsmiddel bedroeg 1000 ppm of 0,100%. The theoretical amount of soluble zinc ions in each gel dentifrice shaped-25 was 1000 ppm or 0.100%.

Tandreinigingsmiddel A vereiste geen aanwezigheid van verdikkingsmiddel om het gewenste gel-karakter te verschaffen. A dentifrice did not require the presence of a thickening agent to provide the desired gel character. Zijn consistentie was ongeveer equivalent aan die van tandreinigingsmiddel B. His consistency was approximately equivalent to that of dentifrice B.

Elk tandreinigingsmiddel werd bij omgevingstemperatuur en bij 30 43°C verouderd. Each dentifrice is aged at room temperature and at 30 43 ° C. Beide behielden in het algemeen gelijke gewenste consis tenties. Both retained in generally equal desired consis competences. De in percentage uitgedrukte hoeveelheden beschikbare oplosbare zink-ionen in elk tandreinigingsmiddel bleken als volgt te bedragen: " - ' > i » .· / - „ " y » 2 +2 -13- , ...... The quantities, expressed in percentage of available soluble zinc ions in each dentifrice were found to be as follows: "-. '> I» · / - "" y "2 + 2 -13-, ......

% Zn -omgevingstemperatuur _43°C_ aan het 13 2 13 begin maand maanden weken maand maanden % Zn -Ambient _43 ° C_ to 13 2 13 weeks early months months months months

Tandreinigingsmiddel A 0,084 0,080 0,050 0,091 0,070 0,050 5 Tandreinigingsmiddel B 0,054 0,042 0,005 0,049 0,048 0,005 The dentifrice A 0.080 0.050 0.091 0.070 0.050 0.084 The dentifrice B 5 0.054 0.042 0.005 0.049 0.048 0.005

Tandreinigingsmiddel A, dat Syloblanc 81 bevatte, behield uitstekende gehalten aan oplosbare zink-ionen, vergeleken met het overigens in het algemeen equivalente tandreinigingsmiddel B, dat Syloblanc AL1 bevatte. The dentifrice A, which contained Syloblanc 81, retained excellent levels of soluble zinc ions compared to the otherwise generally equivalent dentifrice B, which contained Syloblanc AL1.

10 Soortgelijke uitstekende retentieniveaus van oplosbare zink-ionen werden bereikt wanneer Syloblanc 81 van het tandreinigingsmiddel A werd vervangen door Syloblanc 82 en door een l:l-mengsel van Syloblanc 81 en 82, waarbij in elk van deze gevallen bij verminderde of weggelaten ge-halten aan natriumhydroxyde, hun hoeveelheden aan sorbitol (70%) werden 15 toegevoegd. 10 Similar superior retention levels of soluble zinc ions are attained when Syloblanc 81 of the dentifrice of A was replaced with Syloblanc 82 and by a l: l-mixture of Syloblanc 81 and 82, wherein in each of these cases, at reduced or omitted ge-halten of sodium hydroxide, their amounts of sorbitol (70%) were added 15.

Ook werden uitstekende retentie-niveaus van oplosbare zink-ionen bereikt wanneer Syloblanc 81 werd vervangen door Syloblanc 81C, waarvan bij weggelaten natriumhydroxyde de hoeveelheid werd toegevoegd aan sorbitol (70%). Also, superior retention levels of soluble zinc ions are attained when Syloblanc 81 was replaced with Syloblanc 81C, which was added at omitted sodium hydroxide, the amount of sorbitol (70%).

20 In elk van de tandreinigingsmiddelen A en B werd 0,25 dl zink- oxyde opgenomen in plaats van de corresponderende hoeveelheden sorbitol, waarbij de pH gedurende de veroudering werd gestabiliseerd en de verenigbaarheid met niet van binnen beklede aluminium-tubes gedurende langdurige perioden werd verbeterd. 20 In each of the tooth cleaning agents A and B was incorporated 0.25 part of zinc oxide in place of corresponding amounts of sorbitol, wherein the pH was stabilized during the aging, and the compatibility with unlined aluminum tubes for prolonged periods of time was improved .

"· v» “* ' -14- "· V» '*' -14-

VOORBEELD II EXAMPLE II

De volgende tandreinigingsmiddelen op basis van troebel gemaakte gel werden bereid en in niet van binnen beklede aluminium-tubes gebracht: _DELEN_ The following dentifrices on the basis of turbidity made gel were prepared and in not brought inside unlined aluminum tubes: _DELEN_

5 AB 5 AB

Glycerol 25,000 25,000 Glycerol 25,000 25,000

Sorbitol (70%) 47,050 43,550 Sorbitol (70%) 47.050 43.550

Natriumcarboxymethylcellulose 0,260 0,260 Sodium carboxymethylcellulose 0.260 0.260

Natriumsaccharine 0,170 0,170 10 Titaandioxyde 1,000 1,000 Sodium saccharin 0.170 0.170 1.000 1.000 10 Titanium dioxide

Water 3,000 3,000 Water 3,000 3,000

Zinksulfaat-heptahydraat 0,480 0,480 Zinc sulphate heptahydrate 0,480 0,480

Geprecipiteerde amorfe Si02~gel* 20,000 Precipitated amorphous gel SI02 ~ * 20.000

SiO -xerogel** - 17,000 15 SiO^-aerogel*** - 6,500 SiO -xerogel ** - 17.000 15 ^ SiO -aerogel *** - 6,500

Natriumhydroxyde (40%) 0,280 0,280 Sodium hydroxide (40%) 0.280 0.280

Natriumlaurylsulfaat 1,760 1,760 Sodium lauryl sulfate 1.760 1.760

Smaakstof 1,000 1,000 pH (20% slurry) 5,9 6,1 20 *; Flavor 1.000 1.000 pH (20% slurry) 5.9 6.1 20 *; **; **; *** - zie voorbeeld I. *** - see example I.

De theoretische hoeveelheid oplosbare zink-ionen in elk gelvormig tandreinigingsmiddel bedroeg 1000 ppm of 0,100%. The theoretical amount of soluble zinc ions in each gel dentifrice was 1000 ppm or 0.100%.

Tandreinigingsmiddel A vereiste geen aanwezigheid van verdikkingsmiddel om aan het begin het gewenste gelkarakter te verschaffen. A dentifrice did not require the presence of a thickening agent to provide the desired gel character at the beginning.

25 Elk tandreinigingsmiddel werd bij omgevingstemperatuur en bij 43°C verouderd. 25 Each dentifrice is aged at room temperature and at 43 ° C. Beide behielden in het algemeen equivalente gewenste consistenties. Both retained in generally equivalent desirable consistencies. De percentage-hoeveelheden van de beschikbare oplosbare zink-ionen in elk tandreinigingsmiddel bleken als volgt te bedragen: +2 % Zn -omgevingstemperatuur _43°C_ aan het 13 2 13 begin maand maanden weken maand maanden The percentage amounts of available soluble zinc ions in each dentifrice were found to be as follows:% Zn + 2 -Ambient _43 ° C_ to the 13 2 weeks 13 beginning month months months month

Tandreinigingsmiddel A 0,080 0,079 0,050 0,082 0,069 0,050 Dentifrice A 0.080 0.079 0.050 0.082 0.069 0.050

Tandreinigingsmiddel B 0,052 0,039 0,002 0,050 0,060 0,002 Λ :. The dentifrice B 0.039 0.002 0.050 0.060 0.002 0.052 Λ:. ; ; : . :. ; ;

S S

-15- -15-

Tandreinigingsmiddel A, dat Syloblanc 81 bevatte, behield het gel-karakter en de uitstekende gehalten aan oplosbare zink-ionen, vergeleken met het overigens in het algemeen equivalente tandreinigingsmiddel B, dat Syloblanc 63 bevatte. The dentifrice A, which contained Syloblanc 81, retained the gel nature and excellent levels of soluble zinc ions compared to the otherwise generally equivalent dentifrice B, which contained Syloblanc 63. Wanneer de gebruikelijke natrium-5 carboxymethylcellulose van de kwaliteit 7 MXF werd gebruikt, was er fasenscheiding en ineenstorting bij aanwezigheid van Syloid 63 als poli jstmiddel, hetgeen niet plaatsvond voorzover Syloblanc 81 werd toegepast c When the conventional 5-sodium carboxymethyl cellulose of the quality MXF 7 was used, there was phase separation, and collapse in the presence of Syloid 63 and outpatient jstmiddel, which did not occur in so far as Syloblanc 81 was used c

Men bedenke, dat de evaluatieniveaus van het twee weken en een 10 maand bij 43eC verouderde tandreinigingsmiddel B routinematige experimentele variaties weergeven. It should be remembered that display the evaluation levels of the two weeks and one month at 10 43eC obsolete dentifrice B routine experimental variations.

Soortgelijke uitstekende retentieniveaus van oplosbare zink-ionen werden bereikt wanneer Syloblanc 81 van tandreinigingsmiddel A werd vervangen door Syloblanc 82 en door een l:l-mengsel van Syloblanc 15 81 en 82, waarbij in elk van de gevallen bij verminderde of weggelaten natriumhydroxyde-gehalten, hun hoeveelheden aan sorbitol (70%) werden toegevoegd. Similar superior retention levels of soluble zinc ions are attained when Syloblanc 81 of tooth cleaning agent A was replaced with Syloblanc 82 and by a l: l-mixture of Syloblanc 15, 81 and 82, wherein in each of the cases, at reduced or omitted as sodium hydroxide levels, their amounts of sorbitol (70%) were added.

Ook werden uitstekende retentieniveaus van oplosbare zink-ionen bereikt, wanneer Syloblanc 81 werd vervangen door Syloblanc 81C, waar-20 bij zijn hoeveelheid bij weggelaten natriumhydroxyde aan sorbitol (70%) werd toegevoegd. Were also achieved superior retention levels of soluble zinc ions, when Syloblanc 81 was replaced with Syloblanc 81C, where-20 at its amount is omitted sodium hydroxide was added to sorbitol (70%).

In elk van de tandreinigingsmiddelen A en B werd 0,25 dl zink-oxyde opgenomen in plaats van corresponderende hoeveelheden sorbitol, waarbij de pH tijdens veroudering werd gestabiliseerd en de verenig-25 baarheid met niet van binnen beklede aluminium-tubes gedurende langdurige perioden werd verbeterd. In each of the tooth cleaning agents A and B, 0.25 part of zinc oxide was included in place of corresponding amounts of sorbitol, the pH being stabilized during aging and the compatible-25 compatibility with unlined aluminum tubes for prolonged periods of time was improved .

» . ».

VOORBEELD III EXAMPLE III

De volgende tandreinigingsmiddelen op basis van troebel gemaakte gel werden bereid en in niet van binnen beklede aluminium-tubes gebracht: -16- _DELEN_ The following dentifrices on the basis of turbidity made gel were prepared and in not brought inside unlined aluminum tubes: -16- _DELEN_

5 AB 5 AB

Glycerol 25,000 25,000 Glycerol 25,000 25,000

Sorbitol (70%) 46,340 46,880 Sorbitol (70%) 46.340 46.880

Natriumcarboxymethylcellulose 0,190 0,190 Sodium carboxymethylcellulose 0.190 0.190

Natriumsaccharine 0,170 0,170 10 Titaandioxyde 1,000 1,000 Sodium saccharin 0.170 0.170 1.000 1.000 10 Titanium dioxide

Water 3,000 3,000 Water 3,000 3,000

Zinksulfaat-heptahydraat 0,480 0,480 Zinc sulphate heptahydrate 0,480 0,480

Natriummonofluorfosfaat 0,760 Sodium monofluorophosphate 0.760

Natriumfluoride - 0,220 15 Geprecipiteerde amorfe Si02~gel* 20,000 20,000 Sodium Fluoride - 0.220 15 Precipitated amorphous gel SI02 ~ * 20,000 20,000

Natriumhydroxyde (40%) 0,300 0,300 Sodium hydroxide (40%) 0.300 0.300

Natriumlaurylsulfaat 1,760 1,760 Sodium lauryl sulfate 1.760 1.760

Smaakstof 1,000 1,000 pH (20% slurry) 6,0 .5,9 20 * - Zie voorbeeld I. Flavor 1.000 1.000 pH (20% slurry) 6.0 .5,9 20 * - See Example I.

De theoretische hoeveelheden oplosbare zink-ionen en fluoride bedroegen voor zowel de zink-ionen als het fluoride in elk gelvormig tandreinigingsmiddel 1000 ppm of 0,100%. The theoretical amounts of soluble zinc ions and fluoride were for both the zinc ion and the fluoride in each gel dentifrice is 1000 ppm or 0.100%.

Elk tandreinigingsmiddel werd bij omgevingstemperatuur en bij 43°C 25 verouderd. Each dentifrice was stirred at ambient temperature and at 43 ° C for 25 out of date. De percentage-hoeveelheden van beschikbare oplosbare zink-ionen en van fluoride in elk tandreinigingsmiddel bleken bij omgevingstemperatuur als volgt te bedragen: +2 -17- % Zn ; The percentage amounts of available soluble zinc ions and of fluoride in each dentifrice were found to amount to at ambient temperature as follows: +2 -17% Zn; % monofluorfosfaat als fluoride (tandreini-gingsmiddel A); % Monofluorophosphate as fluoride (tooth-cleaning agent was A); % fluoride (tandreinigingsmiddel S) % Fluoride (dentifrice S)

Omgevingstemperatuur Aanvankelijk Een maand 5 Tandreinigingsmiddel A 0,66 Zn 0,066 Zn Ambient Initially a five month dentifrice A 0.66 Zn 0.066 Zn

0,096 F 0,097 F F 0.096 0.097 F

Tandreinigingsmiddel B 0,070 Zn 0,051 Zn The dentifrice B 0.070 Zn 0.051 Zn

0,100 F 0,048 F F 0.100 0.048 F

Het tandreinigingsmiddel A, dat natriummonofluorfosfaat bevatte, 10 verschafte een aanzienlijke retentie van zowel zink-ionen als van fluoride, vergeleken met tandreinigingsmiddel B dat natriumfluoride bevatte. The tooth cleaning agent A, containing sodium monofluorophosphate, 10 provided a considerable retention of both zinc ions and fluoride, as compared with B dentifrice containing sodium fluoride. Bij 43°C vormde zich gas in de niet van binnen beklede aluminium-tube, die tandreinigingsmiddel B bevatte, terwijl de niet van binnen beklede aluminium-tube, die tandreinigingsmiddel A bevatte, stabiel bleef. At 43 ° C gas was formed in the unlined aluminum tube, which tooth cleaning agent B contained, while the unlined aluminum tube containing tooth-cleaning preparation A, remained stable.

15 De zink-ionen- en fluoride-retentie waren laag wanneer de xerogel 15 Zinc ion and fluoride retention were low when the xerogel

Syloid 63, die verkrijgbaar was bij WR Grace & Co. Syloid 63, which was available from WR Grace & Co. het Syloblanc 81 verving. the Syloblanc 81 replaced.

Soortgelijke resultaten aan die welke met tandreinigingsmiddel A werden bepaald, werden bereikt wanneer kalium-monofluorfosfaat werd toe-20 gepast in plaats van natriummonofluorfosfaat. Similar results to those with tooth-cleaning preparation A were determined, were achieved when potassium monofluorophosphate was far-20 fitted in place of sodium monofluorophosphate.

Soortgelijke uitstekende retentieniveaus van oplosbare zink-ionen en fluoride werden bereikt wanneer Syloblanc 81 van tandreinigingsmiddel A werd vervangen door Syloblanc 82 en door een l:l-mengsel van Syloblanc 81 en 82, waarbij in elk van de gevallen hun hoeveelheden, 25 bij vermindering op weglating van de natriumhydroxyde-gehalten, aan sorbitol (70%) werden toegevoegd. Similar superior retention levels of soluble zinc ions and fluoride are attained when Syloblanc 81 of tooth cleaning agent A was replaced with Syloblanc 82 and by a l: l-mixture of Syloblanc 81 and 82, wherein in each of the cases, their amounts, 25 in the case of reduction omission of the sodium hydroxide content, of sorbitol (70%) were added.

Ook werden uitstekende retentieniveaus van oplosbare zink-ionen en fluoride bereikt wanneer Syloblanc 81 werd vervangen door Syloblanc 81C, waarbij de hoeveelheid daarvan bij weggelaten natriumhydroxyde aan 30 sorbitol (70%) werd toegevoegd. Also, superior retention levels of soluble zinc ions and fluoride are attained when Syloblanc 81 was replaced with Syloblanc 81C, in which the amount thereof was added at omitted sodium hydroxide at 30 sorbitol (70%).

In elk van de tandreinigingsmiddelen A en B werd 0,25 dl zink-oxyde opgenomen in plaats van corresponderende hoeveelheden sorbitol, waarbij de pH tijdens veroudering werd gestabiliseerd en de verenigbaar-heid met niet van binnen beklede aluminium-tubes gedurende langdurige 35 perioden werd verbeterd. In each of the tooth cleaning agents A and B, 0.25 part of zinc oxide was included in place of corresponding amounts of sorbitol, the pH being stabilized during aging, and the compatibility of having not been improved from inside unlined aluminum tubes for prolonged 35 periods .

·* -18- · * -18-

VOORBEELD IV EXAMPLE IV

De volgende stabiele, visueel h'eldere gelvormige tandreinigingsmiddelen werden bereid en in niet van binnen beklede aluminium-tubes gebracht: _DELEN_ The following stable, visually h'eldere gel dentifrices were prepared and in not brought inside unlined aluminum tubes: _DELEN_

5 ABCD 5 ABCD

Glyrerol 25,000 25,000 25,000 25,000 Glyrerol 25.000 25.000 25.000 25.000

Sorbitol (70%) 48,310 48,590 48,590 48,450 Sorbitol (70%) 48.310 48.590 48.590 48.450

Xanthan 0,260 0,260 0,260 0,260 Xanthan 0.260 0.260 0.260 0.260

Natriumsaccharine 0,170 0,170 0,170 0,170 10 Water 3,000 3,000 3,000 3,000 Sodium saccharin 0.170 0.170 0.170 0.170 10 3.000 3.000 3.000 3.000 Water

Zinkchloride 0,020 0,020 0,020 0,020 Zinc chloride 0.020 0.020 0.020 0.020

Syloblanc 81 20,000 - - 10,000 Syloblanc 81 20,000 - - 10,000

Syloblanc 81C - 20,000 Syloblanc 81C - 20,000

Syloblanc 82 - 20,000 10,000 ' 15 Natriumhydroxyde (40%) 0,280 - - 0,140 Syloblanc 82 to 20.000 10,000 "15 Sodium hydroxide (40%) 0.280 - - 0.140

Natriumlaurylsulfaat 1,760 1,760 1,760 1,760 Sodium lauryl sulfate 1.760 1.760 1.760 1.760

Smaakstof 1,000 1,000 1,000 1,000 Flavoring 1,000 1,000 1,000 1,000

Blauwe-kleur-oplossing (1%) 0,200 0,200 0,200 0,200 . Blue color solution (1%) 0.200 0.200 0.200 0.200. - ♦ s. - ♦ s.

... .. ' !> -19- ... .. '!> -19-

VOORBEELD V EXAMPLE V

De volgende stabiele, visueel heldere gelvormige tandreinigingsmiddelen werden bereid en in van binnen niet beklede aluminium-tubes gebracht: _DELEN_ The following stable visually clear gel dentifrices were prepared and placed in the inside non-coated aluminum tubes: _DELEN_

5 ABCD 5 ABCD

Glycerol 25,000 25,000 25,000 25,000 Glycerol 25.000 25.000 25.000 25.000

Sorbitol (70%) 48,310 48,590 48,590 48,450 Sorbitol (70%) 48.310 48.590 48.590 48.450

Natriumcarbboxymethylcellulose 0,260 0,260 0,260 0,260 Natriumcarbboxymethylcellulose 0.260 0.260 0.260 0.260

Natriumsaccharine 0,170 0,170 0,170 0,170 10 Water 3,000 3,000 3,000 3,000 Sodium saccharin 0.170 0.170 0.170 0.170 10 3.000 3.000 3.000 3.000 Water

Zinkchloride 0,020 0,020 0,020 0,020 Zinc chloride 0.020 0.020 0.020 0.020

Syloblanc 81 20,000 - - 10,000 Syloblanc 81 20,000 - - 10,000

Syloblanc 81C - 20,000 Syloblanc 81C - 20,000

Syloblanc 82 - 20,000 10,000 15 Natriumhydroxyde (40%) 0,280 - - 0,140 Syloblanc 82 to 20.000 15 10.000 Sodium hydroxide (40%) 0.280 - - 0.140

Natriumlaurylsulfaat 1,760 1,760 1,760 1,760 Sodium lauryl sulfate 1.760 1.760 1.760 1.760

Smaakstof 1,000 1,000 1,000 1,000 Flavoring 1,000 1,000 1,000 1,000

Blauwe-kleur-oplossing (1%) 0,200 0,200 0,200 0,200 Blue color solution (1%) 0,200 0,200 0,200 0,200

Een soortgelijke stabiliteit werd bereikt wanneer kalium-carboxy-20 methylcellulose werd toegepast in plaats van natrium-carboxymethyl-cellulose. A similar stability was achieved when potassium-carboxy-methyl cellulose 20 was used in place of sodium-carboxymethyl-cellulose.

X,- ^ -20- X, - ^ -20-

VOORBEELD VI EXAMPLE VI

De volgende stabiele, visueel heldere gelvormige tandreinigingsmiddelen werden bereid en in van binnen niet beklede aluminium-tubes gebracht: _DELEN_ The following stable visually clear gel dentifrices were prepared and placed in the inside non-coated aluminum tubes: _DELEN_

5 . 5. ABCD ABCD

Glycerol 25,000 25,000 25,000 25,000 Glycerol 25.000 25.000 25.000 25.000

Sorbitol (70%) 47,550 47,830 47,830 47,690 Sorbitol (70%) 47.550 47.830 47.830 47.690

Xanthan 0,260 0,260 0,260 0,260 Xanthan 0.260 0.260 0.260 0.260

Natriumsaccharine 0,170 0,170 0,170 0,170 10 Water 3,000 3,000 3,000 3,000 Sodium saccharin 0.170 0.170 0.170 0.170 10 3.000 3.000 3.000 3.000 Water

Natriummonofluorfosfaat 0,760 0,760 0,760 0,760 Sodium monofluorophosphate 0.760 0.760 0.760 0.760

Zinkchloride 0,020 0,020 0,020 0,020 Zinc chloride 0.020 0.020 0.020 0.020

Syloblanc 81 20,000 - - 10,000 Syloblanc 81 20,000 - - 10,000

Syloblanc 81C - 20,000 15 Syloblanc 82 - - 20,000 10,000 Syloblanc 81C - 15 Syloblanc 20,000 82 - - 20,000 10,000

Natriumhydroxyde (40%) 0,280 - - 0,140 Sodium hydroxide (40%) 0.280 - - 0.140

Natriumlaurylsulfaat 1,760 1,760 1,760 1,760 Sodium lauryl sulfate 1.760 1.760 1.760 1.760

Smaakstof 1,000 1,000 1,000 1,000 Flavoring 1,000 1,000 1,000 1,000

Blauwe-kleur-oplossing (1%) 0,200 0,200 0,200 0,200 , . Blue color solution (1%) 0.200 0.200 0.200 0.200. Ί ,i /¾ . Ί, i / ¾. - : .·! -:. ·! i ij -21- i ij -21-

VOORBEELD VII EXAMPLE VII

De volgende wazige en troebele gelvormige tandreinigingsmiddelen werden bereid en verpakt in mechanisch bediende toedieningshouders: _DELEN_ The following hazy and opaque gel dentifrices were prepared and packaged in a power-operated dosing containers: _DELEN_

5 ABCD 5 ABCD

Glycerol 25,000 25,000 25,000 25,000 Glycerol 25.000 25.000 25.000 25.000

Sorbitol (70%) 24,970 24,870 24,870 24,870 Sorbitol (70%) 24.970 24.870 24.870 24.870

Iota carrageenan 0,700 0,700 0,700 0,700 Iota carrageenan 0,700 0,700 0,700 0,700

Natriumsaccharine 0,170 0,170 0,170 0,170 10 Water 25,000 25,000 25,000 25,000 Sodium saccharin 0.170 0.170 0.170 0.170 10 Water 25.000 25.000 25.000 25.000

Zinkbromide-dihydraat 0,400 - Zinc bromide dihydrate 0.400 -

Zinkjodide - 0,500 Iodide - 0,500

Zinknitraat-hexahydraat - - 0,500 Zinc nitrate hexahydrate - - 0,500

Zinkacetaat-dihydraat - - - 0,500 15 Syloblanc 81C 21,000 21,000 21,000 21,000 Zinc acetate dihydrate - - - 0,500 15 21,000 21,000 21,000 21,000 Syloblanc 81C

Natriumlaurylsulfaat 1,760 1,760 1,760 1,760 Sodium lauryl sulfate 1.760 1.760 1.760 1.760

Smaakstof 1,000 1,000 1,000 1,000 Flavoring 1,000 1,000 1,000 1,000

In de voorbeelden kon natrium-cyclamaat worden toegepast in plaats van natrium-saccharine. In the examples, sodium cyclamate could be used in place of sodium saccharin.

·» " * . · "" *.

-22- -22-

VOOEBEELD VIII VOOEBEELD VIII

De volgende stabiele wazige en troebele gelvormige tandreinigingsmiddelen werden bereid en in niet van binnen beklede aluminium-tubes gebracht: _DELEN_ The following stable hazy and opaque gel dentifrices were prepared and in not brought inside unlined aluminum tubes: _DELEN_

5 Ά BCD 5 Ά BCD

Glycerol 25,000 25,000 25,000 25,000 Glycerol 25.000 25.000 25.000 25.000

Sorbitol (70%) 24,970 24,870 24,870 24,870 Sorbitol (70%) 24.970 24.870 24.870 24.870

Natriumcarboxymethylcellulose 0,700 0,700 0,700 0,700 Sodium carboxymethylcellulose 0,700 0,700 0,700 0,700

Natriumsaccharine 0,170 0,170 0,170 0,170 10 Water 25,000 25,000 25,000 25,000 Sodium saccharin 0.170 0.170 0.170 0.170 10 Water 25.000 25.000 25.000 25.000

Zinkbromide-dihydraat 0,400 - Zinc bromide dihydrate 0.400 -

Zinkjodide - 0,500 - - Iodide - 0,500 - -

Zinknitraat-hexahydraat - - 0,500 Zinc nitrate hexahydrate - - 0,500

Zinkacetaat-dihydraat - 0,500 15 Syloblanc 81C 21,000 21,000 21,000 21,000 Zinc acetate dihydrate - 0,500 15 21,000 21,000 21,000 21,000 Syloblanc 81C

Natriumlaurylsulfaat 1,760 1,760 1,760 1,760 Sodium lauryl sulfate 1.760 1.760 1.760 1.760

Smaakstof 1,000 1,000 1,000 1,000 Flavoring 1,000 1,000 1,000 1,000

In de voorbeelden kon natrium-cyclamaat worden toegepast in plaats van natrium-saccharine. In the examples, sodium cyclamate could be used in place of sodium saccharin.

: . :. 'J J

-23- -23-

VOORBEELD IX EXAMPLE IX

De volgende stabiele wazige en troebele gelvormige tandreinigingsmiddelen werden bereid en verpakt in mechanisch bediende toedienings-houders: _DELEN_ The following stable hazy and opaque gel dentifrices were prepared and packaged in a mechanically operated administration-holders: _DELEN_

5 ABCD 5 ABCD

Glycerol 25,000 25,000 25,000 25,000 Glycerol 25.000 25.000 25.000 25.000

Sorbitol (70%) 24,210 24,110 24,110 24,110 Sorbitol (70%) 24,210 24,110 24,110 24,110

Iota carrageenan 0,700 0,700 0,700 0,700 Iota carrageenan 0,700 0,700 0,700 0,700

Natriumsaccharine 0,170 0,170 0,170 0,170 10 Water 25,000 25,000 25,000 25,000 Sodium saccharin 0.170 0.170 0.170 0.170 10 Water 25.000 25.000 25.000 25.000

Natriummonofluorfosfaat 0,760 0,760 0,760 0,760 Sodium monofluorophosphate 0.760 0.760 0.760 0.760

Zinkbromide-dihydraat 0,400 - Zinc bromide dihydrate 0.400 -

Zinkjodide - 0,500 Iodide - 0,500

Zinknitraat-hexahydraat - - 0,500 15 Zinkacetaat-dihydraat - 0,500 Zinc nitrate hexahydrate - - 0,500 15 Zinc acetate dihydrate - 0,500

Syloblanc 81C 21,000 21,000 21,000 21,000 Syloblanc 81C 21.000 21.000 21.000 21.000

Natriumlaurylsulfaat 1,760 1,760 1,760 1,760 Sodium lauryl sulfate 1.760 1.760 1.760 1.760

Smaakstof 1,000 1,000 1,000 1,000 Flavoring 1,000 1,000 1,000 1,000

In de voorbeelden kon natrium-cyclamaat worden toegepast in plaats 20 van natrium-saccharine. In the examples, sodium cyclamate could be used in place of 20-sodium saccharin.

Het zou aan de vakman duidelijk zijn dat verdere modificaties van de voorbeelden, waarmee de uitvinding is toegelicht, kunnen worden aangebracht. It would be apparent to the skilled person that further modifications of the examples, to which the invention has been explained, can be applied.

3 « . 3 «. / /

Claims (16)

1. Een adstringerend tandreinigingsmiddel, dat bevat: ongeveer 20-90 gew.% van een vloeibare drager, bevattend: water in een hoeveelheid van ten minste ongeveer 3 gew.% van genoemd tandreinigingsmiddel, ongeveer 0,5-5 gew.% van een geleringsmiddel en ongeveer 10-50 gew.% van 5 een polijstmiddel, dat een synthetische geprecipiteerde, amorfe silicium- dioxyde-gel met een gemiddelde deeltjesgrootte van 1 tot 30 micrometer en 2 a) een specifiek oppervlak van 1 tot 600 m /g, b) een poriënvolume van 0,05 tot 0,5 cm"Vg, 2 c) een produkt van een specifiek oppervlak (in m /g) x poriën- 3 10 volume (in cm /g) van minder dan of gelijk aan 240, d) een berekende poriëndiameter van 1,5 tot 2,5 nm en e) een watergehalte van minder dan 25 gew.% bevat; en met ten hoogste ongeveer 5% van een in water oplosbaar zink-zout, dat ten minste ongeveer 50 ppm zink-ionen aan genoemd tandreini-15 gingsmiddel verschaft. 1. An astringent dentifrice, which contains:. Approximately 20-90% by weight of a liquid carrier, comprising: water in an amount of at least about 3% by weight of said dentifrice, about 0.5-5% by weight of a.. gelling agent, and about 10-50 wt.% of 5, a polishing agent comprising a synthetic precipitated, amorphous silicon dioxide-gel having an average particle size of 1 to 30 micrometers and 2, a) a specific surface area of ​​from 1 to 600 m / g, b ) a pore volume of 0.05 to 0.5 cm "Vg, 2 c) is a product of a specific surface area (in m / g) 3 10 x pore volume (in cm / g) of less than or equal to 240, d) a calculated pore diameter of 1.5 to 2.5 nm, and e) a water content of less than 25 wt.%; and with not more than about 5% of a zinc salt soluble in water, which is at least about 50 ppm zinc ions provided to said tooth-cleaning agent was 15.
2. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens conclusie 1, waarin genoemd geleringsmiddel een geleringsmiddel is op basis van alka-limetaal-carboxymethylcellulose. 2. An astringent dentifrice as claimed in claim 1, wherein said gelling agent is a gelling agent on the basis of alkali metal carboxymethyl cellulose.
3. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens conclusie 1 of 2, 20 dat voorts bevat een alkalimetaal-monofluorfosfaat in een hoeveelheid, die ongeveer 0,01-1% fluoride-ionen verschaft. 3. An astringent dentifrice as claimed in claim 1 or 2, 20 which additionally contains an alkali metal monofluorophosphate in an amount which provides about 0.01-1% fluoride ions.
4. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens één der conclusies 1, 2 of 3, waarin genoemd zinkzout aanwezig is in een hoeveelheid van 0,01-3 gew,%. 4. An astringent dentifrice as claimed in any one of claims 1, 2 or 3, in which the said zinc salt is present in an amount of 0.01-3% by weight.
5. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens één der conclu sies 1, 2 of 3, waarin genoemd zinkzout wordt gekozen uit de groep van zinksulfaat, zinkchloride, zinkbromide, zinkjodide, zinknitraat en zink-acetaat. 5. An astringent dentifrice as claimed in any one of the recited versions 1, 2 or 3, in which the said zinc salt is selected from the group consisting of zinc sulfate, zinc chloride, zinc bromide, zinc iodide, zinc nitrate and zinc acetate.
6. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens conclusie 5, 30 waarin genoemd zinkzout zinksulfaat-heptahydraat is. 6. An astringent dentifrice as claimed in Claim 5, 30, wherein said zinc salt is zinc sulfate heptahydrate.
7. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens conclusie 5, waarin genoemd zinkzout zinkchloride is'. 7. An astringent dentifrice as claimed in claim 5, wherein said zinc salt is zinc chloride. »·* -- ·% I—» * ·' V· *-- . »* · - ·% I-» * · '· V * -. -Ir' -25- 5. 1 Is -I '-25- 5. 1
8. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens conclusie 1, waarin het genoemde water in de genoemde vloeibare drager ongeveer 3-10 gew.% van genoemd tandreinigingsmiddel uitmaakt en genoemde synthetische amorfe siliciumdioxyde-gel ongeveer 10-40 gew.% van genoemd tand-5 reinigingsmiddel uitmaakt. 8. An astringent dentifrice as claimed in claim 1, in which the said water in the said liquid vehicle comprises from about 3-10 wt.% Of said dentifrice, and said synthetic amorphous silica gel accounts for about 10-40 wt.% Of said tooth-cleaning agent 5 .
9. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens conclusie 1, waarin het genoemde water in genoemde vloeibare drager ongeveer 11-50 gew.% van genoemd tandreinigingsmiddel uitmaakt. 9. An astringent dentifrice as claimed in claim 1, wherein said water in said liquid vehicle constitutes about 11-50 wt.% Of said dentifrice.
10. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens conclusie 1, 10 waarin genoemde synthetische, amorfe siliciumdioxyde-gel ten minste een van de synthetische amorfe siliciumdioxyde-gelen is met de volgende andere karakteristieken: abc Gemiddelde deeltjesgrootte (volgens Coulter) ^un 474 10. An astringent dentifrice as claimed in claim 1, 10 wherein said synthetic amorphous silica gel, at least one of synthetic amorphous silica gels having the following other characteristics: abc Average particle size (according to Coulter) ^ un 474
11. Het adstringerende gelvormige tandreinigingsmiddel volgens één der conclusies 2, 4 of 5, waarin genoemd geleringsmiddel natrium- 25 carboxymethylcellulose is. 11. An astringent gel dentifrice as claimed in any one of claims 2, 4 or 5, wherein said gelling agent is sodium carboxymethylcellulose 25.
12. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens één der conclusies 3, 4 of 5, waarin genoemd alkalimetaal-monofluorfosfaat natrium-monofluorfosfaat is. 12. An astringent dentifrice as claimed in any one of claims 3, 4 or 5, wherein said alkali metal monofluorophosphate is sodium monofluorophosphate.
13. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens conclusie 4, 30 waarin het genoemde in water oplosbare zinkzout aanwezig is in een hoeveelheid, die ongeveer 1000 ppm zink-ionen verschaft en het genoemde alkalimetaal-monofluorfosfaat aanwezig is in een hoeveelheid, die ongeveer 1000 ppm fluoride verschaft. 13. An astringent dentifrice as claimed in claim 4, 30 wherein said water-soluble zinc salt is present in an amount which provides about 1000 ppm of zinc ions and the said alkali metal monofluorophosphate is present in an amount which provides about 1000 ppm fluoride. * ? *? -26- -26-
14. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens conclusie 13, waarin het genoemde zinkzout zinksulfaat-heptahydraat en het genoemde alkalimetaal-monofluorfosfaat natrium-monofluorfosfaat is. 14. An astringent dentifrice as claimed in claim 13, wherein said zinc salt is zinc sulfate heptahydrate, and the said alkali metal monofluorophosphate, sodium monofluorophosphate.
15. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens één der conclu-5 sies 1,2 of 3, waarin het genoemde tandreinigingsmiddel verpakt is in een van binnen niet beklede aluminium-tube. 15. An astringent dentifrice as claimed in any one of the recited-5 sions 1,2 or 3, wherein said dentifrice is packaged in an internally non-coated aluminum tube.
15 Vochtig zeefresidu (42 ^im) % 0,02 0,02 0,02 pH (5% suspensie in water) 3 6 6-8 2 Specifiek oppervlak (Ξ.Ξ.Τ.) m /g 7 4 7 Droogverlies % 7 4 7 r 15 Wet sieve residue (42 ^ im)% 0.02 0.02 0.02 pH (5% suspension in water) 3 6 6-8 2 Specific surface area (Ξ.Ξ.Τ.) m / g Loss on drying% 7 4 7 7 4 7 r
20 SiO -gehalte 2 · « (op gegloeide stof) % 96 99 96 Brekingsindex 1,46 1,46 1,46 20 SiO 2 content · «(on ignited substance)% 96 99 96 Refractive index 1.46 1.46 1.46
16. Het adstringerende tandreinigingsmiddel volgens één der conclusies 1, 2 of 3, waarin het genoemde tandreinigingsmiddel ook ongeveer 0,005-0,5 gew.% zinkoxyde bevat. 16. An astringent dentifrice as claimed in any one of claims 1, 2 or 3, in which the said dentifrice also containing from about 0.005-0.5 wt.% Of zinc oxide. JI ij JI ij
NL8503210A 1984-12-11 1985-11-21 Astringent dentifrice. NL8503210A (en)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/680,424 US4562066A (en) 1984-12-11 1984-12-11 Astringent dentifrice containing monofluorophosphate
US06/680,425 US4562065A (en) 1984-12-11 1984-12-11 Astringent dentifrice
US68042484 1984-12-11
US68042584 1984-12-11
US06/680,426 US4562063A (en) 1984-12-11 1984-12-11 Astringent gel dentifrice
US68042684 1984-12-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8503210A true NL8503210A (en) 1986-07-01

Family

ID=27418376

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8503210A NL8503210A (en) 1984-12-11 1985-11-21 Astringent dentifrice.

Country Status (23)

Country Link
AT (1) AT388295B (en)
AU (1) AU578984B2 (en)
BE (1) BE903716A (en)
BR (1) BR8505778A (en)
CA (1) CA1260839A (en)
CH (1) CH666404A5 (en)
DE (1) DE3541160A1 (en)
DK (1) DK541985A (en)
ES (1) ES8704724A1 (en)
FI (1) FI81718C (en)
FR (1) FR2574290B1 (en)
GB (1) GB2167956B (en)
GR (1) GR852723B (en)
HK (1) HK105791A (en)
IT (1) IT1184669B (en)
MX (1) MX164388B (en)
NL (1) NL8503210A (en)
NO (1) NO168282C (en)
NZ (1) NZ214031A (en)
PH (1) PH22948A (en)
PT (1) PT81520B (en)
SE (1) SE461377B (en)
SG (1) SG99991G (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU578392B2 (en) * 1984-07-31 1988-10-20 Lion Corporation Toothpaste composition containing silica
GB8922594D0 (en) * 1989-10-06 1989-11-22 Unilever Plc Oral compositions
MX343586B (en) 2010-12-21 2016-11-10 Colgate Palmolive Co Metal salt compositions.

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3538230A (en) * 1966-12-05 1970-11-03 Lever Brothers Ltd Oral compositions containing silica xerogels as cleaning and polishing agents
GB1296952A (en) * 1971-01-28 1972-11-22
CH568758A5 (en) * 1971-02-10 1975-11-14 Unilever Nv Dentifrice contg. moderately water-soluble zinc salt - of an acid, to increase activity against tartar and plaque
US4022880A (en) * 1973-09-26 1977-05-10 Lever Brothers Company Anticalculus composition
DE2853647C3 (en) * 1978-12-13 1988-04-14 Grace Gmbh, 2000 Norderstedt, De
US4396599A (en) * 1981-09-17 1983-08-02 Johnson & Johnson Products Inc. Anticaries composition
AU577202B2 (en) * 1982-09-14 1988-09-15 Colgate-Palmolive Company, The Dental cream
US4456585A (en) * 1983-05-16 1984-06-26 Colgate-Palmolive Company Visually clear pigment-colored dentifrice composition
US4575456A (en) * 1984-11-30 1986-03-11 Colgate-Palmolive Company Gel dentifrice of desirable consistency

Also Published As

Publication number Publication date
BE903716A (en) 1986-05-26
ES549124A0 (en) 1987-04-16
ATA328385A (en) 1988-11-15
BE903716A1 (en)
ES8704724A1 (en) 1987-04-16
FI81718C (en) 1990-12-10
ES549124D0 (en)
CA1260839A (en) 1989-09-26
BR8505778A (en) 1986-08-12
NO168282C (en) 1992-02-05
GR852723B (en) 1986-04-16
HK105791A (en) 1992-01-03
AU578984B2 (en) 1988-11-10
SE8505526D0 (en) 1985-11-22
PH22948A (en) 1989-02-03
SE461377B (en) 1990-02-12
PT81520A (en) 1985-12-01
GB2167956A (en) 1986-06-11
FR2574290B1 (en) 1989-12-08
DK541985D0 (en) 1985-11-22
DK541985A (en) 1986-06-12
MX164388B (en) 1992-08-11
NZ214031A (en) 1989-05-29
NO168282B (en) 1991-10-28
SE8505526L (en) 1986-06-12
AU4945585A (en) 1986-06-19
FI854602A (en) 1986-06-12
AT388295B (en) 1989-05-26
DE3541160A1 (en) 1986-06-12
FI81718B (en) 1990-08-31
FI854602D0 (en)
GB2167956B (en) 1988-12-14
CA1260839A1 (en)
NO854459L (en) 1986-06-12
SG99991G (en) 1992-01-17
PT81520B (en) 1987-11-11
IT8548790D0 (en) 1985-11-14
CH666404A5 (en) 1988-07-29
FI854602A0 (en) 1985-11-21
GB8528462D0 (en) 1985-12-24
FR2574290A1 (en) 1986-06-13
IT1184669B (en) 1987-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3786288B2 (en) The methods and compositions of the remineralization and demineralization for the prevention of tooth enamel
US3925543A (en) Antibacterial oral compositions containing preservative-antioxidants
AU630086B2 (en) Anticalculus oral composition
CA1335960C (en) Oral hygiene composition
EP0554297B1 (en) Mouthwash
CA1309355C (en) Hydrogen peroxide-releasing tooth powder
EP0520545B1 (en) Flavor for peroxide-bicarbonate oral compositions
US6207139B1 (en) Anti-tartar dental product and related method
US4933171A (en) Oral compositions
DK169501B1 (en) Non-bleeding striped dentifrice
US5780015A (en) Dentifrice for the treatment of dentinal hypersensitivity having limited astringency
CN1124839C (en) Dentifrice composition containing polyphosphate and monoflurophosphate
RU2162319C1 (en) Compositions for teeth cleaning containing polyphosphate and fluoride
CA2090848C (en) Stabilized peroxide gels containing fluoride
US4891211A (en) Stable hydrogen peroxide-releasing dentifice
US4985236A (en) Tripolyphosphate-containing anti-calculus toothpaste
US4487757A (en) Dispensing container of toothpaste which effervesces during toothbrushing
EP0390456A2 (en) Anti-sensitivity oral hygiene composition
US4592487A (en) Dentifrices
US6010684A (en) Remineralising composition
AU701758B2 (en) Stable aqueous abrasive peroxide tooth whitening dentifrice
US4623536A (en) Sodium bicarbonate containing toothpaste
FI84313C (en) An oral composition Science foerfarande Foer in that motverka daolig andedraeckt.
US4036950A (en) Oral preparations
US5605677A (en) Remineralizing dental care preparation

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed