NL7906774A - Apparatus for monitoring a pregnant, exhausted horse. - Google Patents

Apparatus for monitoring a pregnant, exhausted horse. Download PDF

Info

Publication number
NL7906774A
NL7906774A NL7906774A NL7906774A NL7906774A NL 7906774 A NL7906774 A NL 7906774A NL 7906774 A NL7906774 A NL 7906774A NL 7906774 A NL7906774 A NL 7906774A NL 7906774 A NL7906774 A NL 7906774A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
horse
switching device
monitoring
characterized
housing
Prior art date
Application number
NL7906774A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Johannes Antonius Toonen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Johannes Antonius Toonen filed Critical Johannes Antonius Toonen
Priority to NL7906774A priority Critical patent/NL7906774A/en
Priority to NL7906774 priority
Publication of NL7906774A publication Critical patent/NL7906774A/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61DVETERINARY INSTRUMENTS, IMPLEMENTS, TOOLS, OR METHODS
    • A61D17/00Devices for indicating trouble during labour of animals ; Methods or instruments for detecting pregnancy-related states of animals
    • A61D17/008Devices for indicating trouble during labour of animals ; Methods or instruments for detecting pregnancy-related states of animals for detecting birth of animals, e.g. parturition alarm

Abstract

A framework (1) strapped onto the rump of an in-foal mare contains a bell-housing (7), a battery (11), a time-delay relay (10) and an automatoc radio transmitter (12). A pendulum (8), connected to one terminal of the battery, hangs inside the bell-housing. When the animal lies on her side, the pendulum makes contact with a conducting strip on the inside of the bell-housing, completing the relay supply circuit. If the pendulum remains in contact for 6-10 seconds, the relay switches on the radio transmitter. A receiver then operates a visual or audible alarm. The size and shape of the apparatus also prevent the animal from turning completely onto her back.

Description

C/Ca/eh/2 * "Toestel voor bewaking van een drachtig, uitgeteld paard" C / Ca / eh / 2 * "Device for monitoring a pregnant, counted horse"

De uitvinding heeft betrekking op een toestel voor bewaking van een drachtig, uitgeteld paard of ander dier, dat kort voor het werpen op zijn zijde gaat liggen. The invention relates to an apparatus for monitoring a pregnant, exhausted horse or other animal that dies down shortly before rolling on its side.

Zoals algemeen bekend is, heeft een paard een draag-5 tijd van circa 11 maanden. As is well known, a horse has a gestation period of about five-11 months. Bij een drachtig paard gaat men nu in de praktijk zodanig te werk, dat men het paard 11 maanden na de dekkingsdatum als "uitgeteld" beschouwd, en vanaf dat ogenblik voortdurend blijft bewaken. When a pregnant horse is now going into practice in such a work, that the horse 11 months after the cover date considered "exhausted", and from that moment remains constantly monitored. Deze bewakingsperiode, waarin het paard zich onvoldoende comfortabel voelt om te Γ0 gaan liggen, kan zich over enige weken uitstrekken en neemt pas een einde wanneer het paard gaat werpen. This monitoring period, in which the horse feels comfortable enough to lie Γ0, may extend over several weeks and only take a stop when going to throw the horse. Kort voor het werpen gaat het paard op zijn zijde liggen? Shortly before throwing the horse lies down on his side? dit wordt beschouwd als een duidelijk teken, dat het werpen gaat beginnen. This is seen as a clear sign that the throw is about to begin. Tijdens de bewakingsperiode wordt het paard meestal zonder onderbrs-15 king geobserveerd, hetgeen een menselijke inspanning vergt, welke nog slechts moeilijk kan worden opgebracht, in het bijzonder in de nachtelijke uren. During the monitoring period, the horse is usually observed without onderbrs king-15, which requires human effort, which can be applied even only with difficulty, especially at night-time hours. Tot voor enige tijd was het gebruikelijk, dat de bewaker 's nachts een slaapplaats in de onmiddellijke omgeving van het paard kiest en ëën van zijn 20 armen via een touw met het paard koppelt. Until recently it was common that the security guard at night choose a place in the immediate vicinity of the horse and one of its arms 20 connects via a rope to the horse. Daardoor ondervindt ; As a result, having; hij echter veel ongemak tijdens de slaap daar ook betrekkelijk geringe bewegingen van het paard, dat zelf tijdens de bewakingsperiode practisch ononderbroken blijft staan, zijn nachtrust verstoren. He, however much discomfort during sleep there even relatively small movements of the horse, which itself remains virtually uninterrupted during the monitoring period, disrupting his sleep. Ook buiten de nachtelijke uren leverde het 25 echter in de praktijk problemen op, voldoende en onafgebroken menselijke aandacht aan het paard te geven. However, outside the hours of darkness did it 25 in practice problems, adequate and sustainable human attention to give horse.

Sedert enige tijd maakt men in sommige gevallen gebruik van een speciale bewakingsinrichting met een aan de romp van het paard aan te brengen vastmaakorgaan en een via 30 een meestal over ëën of meer schijven lopend koord met het vastmaakorgaan gekoppelde alarminrichting, welke via het koord wordt geactiveerd wanneer het paard gaat liggen. For some time, one makes in some cases, use of a special monitoring device to a to the torso of the horse apply to securing member, and a via 30, a usually on one or more disks string extending to the fixing member associated alarm device which is activated through the cord when the horse lies down. De toepassing van een dergelijke bewakingsinrichting, waarvan de genoemde alarminrichting meestal is uitgevoerd voor afgifte 35 van electrische signalen, die via een kabel naar een zich op 7906774 * * - 2 - enige afstand van de stal bevindende waamemingsplaats worden gevoerd voor omzetting in geluids- en/of lichtsignalen, vereist echter de aanwezigheid of speciale aanleg van de desbetreffende kabel, benevens de installatie van een geschikte geleiding 5 voor het genoemde koord, de alarminrichting zelf en van de aan het kabeluitgangseinde aan te sluiten geluids- en/of lichtsignaal gevers . The use of such a monitoring device, of which said alarm device is usually performed to release 35 of electrical signals via a cable to a located at 7906774 * * - be conducted some distance from the stable standing waamemingsplaats for conversion into sound and - 2 / or visual warning signals, however, requires the presence of special construction of the respective cable, in addition to the installation of an appropriate guide 5 for the said cord, the alarm device itself and from the close to the cable output end sound and / or light signal transmitters. Hoewel de toepassing van dergelijke bewakings-inrichtingen in de praktijk tot goede resultaten heeft geleid, vormt de noodzaak om eerst de hiervoor genoemde installatie-10 maatregelen te treffen een belemmering voor toepassing van een dergelijke bewakingsinrichting op grote schaal. Although the use of such monitoring devices, in practice, has led to good results, is the necessity to first take the installation 10 measures mentioned before an obstacle to use of such a monitoring device on a large scale. Een andere beperking wordt gevormd door het feit, dat meestal sprake is van één enkele waamemingsplaats, waar zich de geluids- en/of lichtsignaalgevers bevinden, hetgeen toch weer tot beperkingen 15 van de bewegingsvrijheid van de bewakingspersoon leidt. A further limitation is constituted by the fact that there is usually a single waamemingsplaats where it is close to the acoustic and / or light signal transmitters, which nevertheless again leads to limitations 15 of the freedom of movement of the monitoring person.

De uitvinding stelt zich ten doel, hierin verbetering te brengen en een toestel voor bewaking van een drachtig, uitgeteld paard te verschaffen, dat zonder allerlei voorafgaande maatregelen op eenvoudige wijze in gebruik kan worden genomen 20 en, in een voorkeursuitvoeringsvorm, practisch zonder beperkingen aan de bewegingsvrijheid van de bewakingspersoon kan worden · toegepast. The invention has for its object to improve on this, and a device for monitoring of a pregnant, passed out horse to provide that, without all kinds of preliminary measures in a simple manner, in use, can be taken 20 and, in a preferred embodiment, practically without any restrictions on the movement of the monitoring person can be · used.

Volgens de uitvinding is een dergelijk bewakings-toestel gekenmerkt door middelen voor aanbrenging aan de romp 25 van een paard, een eerste schakelinrichting, een tweede scha-kelinrichting, een electrischs voedingsbron en een signaalgever, zoals een radiozender waaraan een zich op enige afstand bevindende ontvanger is toegevoegd, welke eerste schakelinrichting is uitgerust met een vast contact en een onder de inwerking 30 van de zwaartekracht beweegbaar contact, welke contacten wanneer het paard staat buiten aanraking met elkaar verkeren en wanneer het paard op zijn zijde gaat liggen of bepaalde andere bewegingen uitvoert in aanraking met elkaar komen voor het sluiten van de bekrachtigingsstroomkring van de tweede scha-35 kelinrichting, die voor activering van de signaalgever dient en van het slechts na ononderbroken bekrachtiging van bepaalde duur reagerende type is. According to the invention, such a monitoring device, characterized by means for affixing to the hull 25 of a horse, a first switching device, a second switching device, a electrischs power source and a signal generator, such as a radio transmitter to which a located receiver located at a certain distance has been added, which first switching device is equipped with a fixed contact and under the action 30 of the force of gravity of movable contacts, said contacts when the horse is standing be out of contact with each other, and when the horse on its side lying down, or of certain other movements in come into contact with each other to close the energizing circuit of the second scissor-35 kelinrichting, those for activation of the signal generator is intended, and it is only responding type after continuous energization of fixed duration. De toepassing van een dergelijk be-wakingstoestel heeft het voordeel, dat het zonder voorafgaande 7906774 ί * - 3 - montage- en installatiewerkzaamheden in bedrijf kan worden gesteld; The use of such a be-waking device has the advantage that it, without prior 7906774 ί * - 3 - mounting and installation can be put into operation; het toestel kan bijvoorbeeld door middel van een om de romp van het paard aangebrachte singel op de rug van het paard worden bevestigd. the device can, for example, by means of a hull to the girth of the horse arranged to be mounted on the back of the horse. Wanneer de signaalgever op de 5 genoemde wijze wordt gevormd door een radiozender, waaraan een ontvanger is toegevoegd, kan deze laatstgenoemde van het draagbare type zijn, zodat de met de ontvanger uitgeruste be-wakingspersoon binnen een wijde omtrek van het paard geen beperking van zijn bewegingsmogelijkheden ondervindt. When the signal generator at the 5-mentioned manner is formed by a radio transmitter, to which a receiver is added, it may be the last of the portable type so that the in the receiver equipped be-waking person within a wide circumference of the horse does not restrict its movement possibilities experiencing.

10 Zoals reeds is opgemerkt, is de eerste schakelin- richting van het bewakingstoestel voorzien van een onder de inwerking van cfe zwaartekracht beweegbaar contact, terwijl de tweede schakelinrichting van het type is, dat slechts na ononderbroken bekrachtiging van bepaalde duur reageert. 10 As has already been noted, the first switching device of the monitoring device is provided with a under the action of gravity cfe movable contact, while the second switching device is of the type that only reacts after continuous energization of fixed duration. De be-15 doeling hiervan is, dat kortstondige en tussentijdse bewegingen van het paard weliswaar een tijdelijke aanraking tussen de contacten van de eerste schakelinrichting en daarmede een tijdelijke bekrachtiging van de tweede schakelinrichting kunnen bewerkstelligen, doch dat de laatstgenoemde slechts 20 door activering van de toegepaste signaalgever kan reageren, wanneer ononderbroken bekrachtiging van bepaalde duur is opgetreden. The BE-15 doeling of this is that short-lived and incremental movements of the horse, while able to produce a temporary contact between the contacts of the first switching device and hence a temporary actuation of the second switching device, but that the latter is only 20 by activation of the applied signal generator capable of reacting, when continuous energization of specific duration has occurred. Dit is slechts mogelijk in het geval, waarin het paard op zijn zijde is gaat liggen en blijven liggen. This is possible only in the case where the horse at his side lie and lie. Zoals reeds is opgemerkt, wordt deze laatstgenoemde situatie als 25 aanwijzing beschouwd, dat het paard gaat werpen. As already noted, this latter situation is considered 25 appointment, which will throw the horse.

Uit practische overwegingen verdient het de voorkeur, dat het bewakingstoestel is voorzien van een om de romp van een paard aan te brengen singel voor bevestiging van het toestel op de rug van het paard. For practical considerations, it is preferred that the monitoring device is provided with a to bring the torso of a horse webbing for the attachment of the device to the back of the horse. Daardoor wordt ver-30 meden, dat een door de knieën zakkend paard hinder van het toestel ondervindt of dit beschadigt. As a result, far-30 avoided, which experiences a descending horse hindrance of the unit by the knees or to damage it.

In de praktijk komt het voor, dat een paard niet alleen op zijn zijde gaat liggen, doch bovendien probeert over de rug te rollen, waarbij het gevaar bestaat, dat het paard 35 zijn benen aan een stalwand of ander obstakel beschadigt. In practice, it can happen, that a horse is not only lying on its side, but in addition, attempts over the back to roll, in which there is a risk that the horse 35 are legs to damage to a stable wall or other obstacle. In verband charmede dient het bewakingstoestel volgens de uitvinding bij voorkeur te zijn voorzien van een tegen zijde- 7906774 «- i - 4 - lingse samendrukking bestendig huis, dat tevens dient als orgaan ter verhindering, dat een op zijn zijde liggend paard over zijn rug rolt. In connection char also serves the monitoring device according to the invention are preferably provided with a counter silk-7906774 «- i - 4 - parities of compression-proof housing which also serves as a means to prevent that an on his side, lying horse over his back roll . Ter verkrijging van een goede toegankelijkheid van de componenten van het bewakingstoestel verdient het 5 volgens de uitvinding aanbeveling, dat het huis een vergrendel-baar en verwijderbaar deksel heeft, dat in dwarsdoorsnede de vorm van een althans ten minste nagenoeg halve cirkel vertoont. In order to obtain a good accessibility to the components of the monitoring device it is 5 according to the invention is recommended that the house has a lockable and removable lid, which exhibits in cross-section the form of an at any rate at least substantially semi-circle. Bij een voorkeursuitvoeringsvorm van het bewakingstoestel volgens de uitvinding heeft dit gezichtspunt, tot ge-10 volg, dat het deksel de vorm heeft van een halve cylinder met aan zijn beide langsranden een radiaal uitsteeksel, waarlangs het deksel door middel van een klemorgaan aan het overige gedeelte van het huis bevestigbaar is. In a preferred embodiment of the monitoring device according to the invention, this point of view, to ge-10 follow in that the cover has the shape of a half cylinder having on both of its longitudinal edges a radial projection, along which the lid by means of a clamping member to the remaining portion the house is fixable.

In het algemeen kan worden gesteld, dat de genoemde 15 componenten van het bewakingstoestel volgens de uitvinding, zoals de eerste schakelinrichting, de tweede schakelinrichting, de electrische voedingsbron (batterij) en_de signaalgever (radiozender) van algemeen bekend, willekeurig geschikt type zijn, zodat niet op de details van dergelijke componenten be- T ' 20 hoeft te worden ingegaan. In general it can be stated, that the said 15 components of the monitoring device according to the invention, such as the first switching device, the second switching device, the electrical power source (battery) en_de signal transmitter (radio channel) from its well-known, any suitable type, so as not the details of such components working T '20 need to be addressed. Voor de voorkeursuitvoeringsvorm van het bewakingstoestel volgens de uitvinding kan worden volstaan met op te merken, dat de eerste schakelinrichting is uitgevoerd als een klok van isolerend materiaal met een klepel van geleidend materiaal, waarbij op de binnenzijde van de klok een 25 als vast contact dienende, geleidende strook is aangebracht, terwijl de klepel als beweegbaar contact dient. is designed as a clock of insulating material with a tongue of conductive material, in which a 25 and fixed contact serving at the inside of the clock for the preferred embodiment of the monitoring device according to the invention, it is sufficient to note that the first switching device, conductive strip is arranged, while the horizontal axis serves as a movable contact. Uiteraard kan ook een ander type schakelinrichting met een onder de inwerking van de zwaartekracht beweegbaar contact worden toegepast. Naturally, also a different type of switching device to be applied with a under the action of the force of gravity movable contact.

De uitvinding zal worden verduidelijkt in de nu 30 volgende beschrijving aan de hand van de bijbehorende tekening van eei voorkeursuitvoeringsvorm, waartoe de uitvinding zich echter niet beperkt. The invention will be more apparent from the 30 following description taken in conjunction with the accompanying drawing of EEI preferred embodiment, to which the invention is not limited, however. In de tekening tonen: figuur 1 een zijaanzicht op een met een bewakingstoestel volgens de uitvinding uitgerust paard, 35 figuur 2, schematisch en op grotere schaal, een ge deelte van een achteraanzicht op een paard dat, op zijn rechterzijde liggend, probeert over zijn rug te rollen, 7906774 - 5 - figuur 3, in perspectief, het belangrijkste gedeelte van een bewakingstoestel met bijbehorend huis, figuur 4 een verticale doorsnede door het bewakingstoestel volgens figuur 3, zonder huis, en 5 figuur 5 een grotendeels als blokschema uitgevoerd principeschema van een bewakingstoestel volgens de uitvinding met daaraan op enige afstand toegevoegde radio-ontvanger met secundaire signaalgevers. In the drawing: figure 1 shows a side view of one with a monitoring device according to the invention equipped horse, 35 figure 2, schematically and at a larger scale, a ge portion of a rear view of a horse, on his right side lying, attempts on his back to roll, 7906774-5 - Figure 3, in perspective, the main part of a monitoring device with associated housing, Figure 4 is a vertical section through the monitoring device according to Figure 3, without the housing, and 5 Figure 5 is a largely schematic block diagram executed principle circuit diagram of a monitoring device according to the invention to which is added at some distance radio receiver with secondary signal generators.

Figuur 1 dients slechts om te illustreren, dat een 10 met een bewakingstoestel volgens de uitvinding uitgerust paard in zijn normale bewegingen geenszins door het toestel wordt belemmerd, terwijl figuur 2 laat zien, dat een op zijn rechterzijde liggend paard, dat probeert over zijn rug te rollen, daarin door het huis van het bewakingstoestel wordt verhinderd. Figure 1 is intended only to illustrate that a 10 with a monitoring device according to the invention equipped horse in its normal movements by no means is hampered by the camera, while Figure 2 shows that a horse lying on his right side, which is trying on his back reels, it is prevented by the housing of the monitoring device. 15 De figuren 3 en 4 tonen enige details van een voorkeursuitvoeringsvorm van het bewakingstoestel. 15 Figures 3 and 4 show some details of a preferred embodiment of the surveillance unit.

Aan zijn onderzijde steunt het toestel op een gebogen strook 1 van kunststof, welke met een om de romp van het paard aan te brengen singel 2 op willekeurig geschikte wijze 20 is verbonden. On its underside, supporting the device on a curved strip 1 of plastic, which with one to bring to the hull of the horse webbing 2 in any suitable way 20 is connected. Een geheel met de gebogen strook 1 vormt een doos 3 met ëen inwendige holte 4 voor opname van enige componenten van het toestel, welke eerst zullen worden besproken. An integral with the bent strip 1 forms a box 3 having an internal cavity 4 for accommodating any components of the device, which will be discussed first.

Bij de hier beschreven voorkeursuitvoeringsvorm van het bewakingstoestel volgens de uitvinding bevindt zich op de 25 doos 4 een door middel van een bajonetsluiting 5, 6 daarmede koppelbare en daarvan ontkoppelbare klok 7 met een klepel 8. In the here described preferred embodiment of the monitoring device according to the invention is located on the box 25, a 4 by means of a bayonet fitting 5, 6 therewith connectable and disconnectable thereof clock 7 with a tongue 8.

De klok 7 is grotendeels van isolerend materiaal, bijvoorbeeld kunststof; The clock 7 is largely of insulating material, for example plastic; op de binnenzijde van de klok is een strook 9 van electrisch geleidend materiaal gevormd ter plaatse, waar de 30 klepel 8, die eveneens van electrisch geleidend materiaal is, met de binnenzijde van de klok 7 in aanraking kan komen. on the inner side of the clock is a strip 9 of an electrically conductive material formed in situ, in which the clapper 30 8, which also is of electrically conductive material, may come into contact with the inside of the bell 7. De klepel 8 en de strook 9 vormen respectievelijk het beweegbare en het vaste contact van een schakelinrichting, waarvan algemeen gesteld kan worden, dat het beweegbare contact practisch 35 uitsluitend onder de inwerking van de zwaartekracht beweegbaar is. The horizontal axis 8 and the strip 9, respectively, form the movable and the fixed contact of a switching device, which can be generally stated that the movable contact 35 practically only under the influence of gravity, is movable. Zoals vergelijking van de figuren 1 en 4 laat zien, zullen de contacten 8 en 9 wanneer het paard staat, buiten aan- 7906774 -- > - 6 - raking met elkaar verkeren. As a comparison of Figures 1 and 4 show, the contacts 8 and 9 will, when the horse is, outside attachment 7,906,774 -> - 6 - raking find themselves with each other. Zoals vergelijking van de figuren 2 en 4 laat zien, zullen de beide contacten 8 en 9 wanneer het paard op zijn zijde gaat liggen of bepaalde andere bewegingen uitvoert, in aanraking met elkaar komen voor het sluiten 5 van de bekrachtigingsstroomkring van een nog nader te beschrijven, tweede schakelinrichting 10. Omtrent de eerste schakel-inrichting wordt volstaan met op te merken, dat deze niet als klepelschakelaar behoeft te zijn uitgevoerd, doch dat ook een schakelinrichting van ander willekeurig geschikt type kan 10 worden toegepast, waarvoor geldt, dat de "gesloten stand” slechts of hoofdzakelijk onder de inwerking, van de zwaartekracht tot stand komt. As a comparison of Figures 2 and 4 shows, the two contacts will be 8, and 9, when the horse on its side lying down or perform some other movements, coming into contact with each other to close 5 of the energizing circuit of a still further to be described the second switching device 10. Regarding the first switching device is sufficient to note, that these are not as clapper switch are carried out need not, but that also a switching apparatus of other any suitable type can be used 10, for which it holds, that the "closed position "only or mainly under the action of the force of gravity is created.

De beide contacten 8 en 9 zijn opgenomen in de be-krachtigingsstroomkring van een tweede schakelinrichting 10; The two contacts 8 and 9 are included in the m-krachtigingsstroomkring of a second switching device 10; 15 voorts is in de bekrachtigingsstroomkring een electrische voedingsbron 11 opgenomen, welke bij de hier beschreven voor-keursuitvoeringsvorm als batterij is uitgevoerd. 15, further includes an electric power source 11 in the energizing circuit, which is carried out as described in the here for preferred embodiment as a battery.

De tweede schakelinrichting 10 dient voor activering van een radiozender 12 van gering vermogen en is van het 20 type, dat slechts na ononderbroken bekrachtiging van bepaalde duur:, bijvoorbeeld 6-10 seconden, reageert door de zender ........— 12 te activeren. The second switching device 10 serves for activating a radio transmitter 12 of low power and is of the 20 type, which is only after continuous energization of fixed duration :, for example, 6-10 seconds, reacts by the transmitter ........- 12 to activate. Aan de zender 12 is op enige afstand een bijvoorbeeld draagbare radio-ontvanger 13 toegevoegd, waarvan de uitgang een lichtsignaalgever 14 en/of een geluidssignaalgever 25 15 kan bekrachtigen; To the transmitter 12 is, for example, a portable radio receiver 13 is added at some distance, the output of which a light signal generator 14 and / or a sound signal generator 25, 15 may power; de ontvanger 12 en de zender 13 zijn respectievelijk van een zendantenne 16 en een ontvangantenne 17 voorzien. the receiver 12 and the transmitter 13 are a transmission antenna 16 and a receive antenna 17 are provided, respectively. Te zamen kunnen de componenten 12-17 als een signaalgever worden beschouwd, waarvan ten minte een wezenlijk gedeelte in het bewakingstoestel van de uitvinding is opgenomen. Together, the components 12-17 can be considered as a signal generator, of which at minte a substantial portion is included in the monitoring device of the invention.

30 Figuur 5 toont een blokschema van de electrische componenten van de hier beschreven voorkeursuitvoeringsvorm. 30 Figure 5 shows a block diagram of the electrical components of the preferred embodiment described here.

Zoals reeds is opgemerkt, is de schakelinrichting 10 van het type, dat slechts na ononderbroken bekrachtiging van bepaalde duur reageert door activering van de signaalgever 35 12-17. As noted previously, the switching device 10 of the type, which is only after continuous energization of fixed duration responds by activation of the signal generator 35 12-17. De behoefte aan deze specificatie komt voort uit het feit, dat kortstondige bewegingen van het paard, welke een sluiten van de contacten 8 en 9 bewerkstelligen, niet tot activering van de signaalgever 12-17 dienen te leiden, daar in 7906774 J' ·» - 7 - dat geval sprake zou zijn van een “vals alarm". Op de technische uitvoering van een dergelijke schakeling, die bijvoorbeeld de vorm van een vertraagd opkomend relais kan hebben of een eventueel in de ingangskring van de zender 12 opgenomen, 5 integrerende component met een korte afvaltijd kan omvatten, wordt hier niet verder ingegaan. De keuze van een geschikte component ligt voor een deskundige voor de hand. The need for this specification arises from the fact that the momentary movements of the horse, to which a closing of the contacts 8 and 9 bring about, not to of the signal transmitter 12-17 activation should lead, since in the 7906774 J '· »- 7 - in that case, there would be a "false alarm" on the technical implementation of such a circuit, which may for example in the form of a delayed operation relays or an optionally incorporated in the input circuit of the transmitter 12, 5 integral component. a short decay time may include, will not be further discussed here. the choice of a suitable component is set to a skilled person for the hand.

Figuur 4 laat zien, dat de holte 4 van de doos 3 de hiervoor genoemde componenten 10, 11 en 12 bevat, terwijl 10 de doos aan zijn bovenzijde de via de bajonetkoppeling 5, 6 daarmede gekoppelde klok 7 met de klepel 8 van de eerste scha-kelinrichting benevens de zendantenne 16 draagt. Figure 4 shows, containing the cavity 4 of the box 3, the said components 10, 11 and 12 before, while 10 of the box on its upper side via the bayonet coupling 5, 6 coupled thereto clock 7 with the clapper 8 of the first scissor -kelinrichting besides carries the transmitting antenna 16.

Zoals reeds is opgemerkt, vertoont een drachtig paard, nadat het op zijn zijde is gaan liggen, vaak de neiging om 15 over zijn rug te rollen. As stated above, exhibits a pregnant horse, after it has to lie on its side, often tend to be about 15 to roll back. Daarbij treedt niet alleen het gevaar op, dat het paard de benen aan een stalwand of ander obstakel verwondt, doch bij toepassing van het bewakingstoestel volgens de uitvinding (zie figuur 2) bovendien het gevaar, dat het bewakingstoestel wordt verbrijzeld of ten minste beschadigd. In this occurs, not only the risk that the horse's legs injures to a stable wall or other obstacle, but with the use of the monitoring device according to the invention (see Figure 2), moreover, is a risk, that the monitoring device is crushed or at least damaged.

20 Teneinde zulks te voorkomen, is het toestel voorzien van een vooral tegen zijdelingse samendrukking bestendig huis, dat tevens dient als orgaan ter verhindering, dat een op zijn zijde liggend paard over zijn rug rolt (zie figuur 2). 20 In order to prevent such, the device is provided with an especially against lateral compression-proof housing which also serves as a means for preventing that a roll on its side lying horse over its back (see Figure 2). Bij de hier beschreven voorkeursuitvoeringsvorm wordt het belangrijkste 25 onderdeel van het huis gevormd door een deksel 18 in de vorm van een halve cylinder met aan zijn beide langsranden een radiaal uitsteeksel 19, waarlangs het deksel 18 door middel van een klemorgaan 20 aan een soortgelijk uitsteeksel 21 van het overige gedeelte van het huis bevestigbaar is. In the here described preferred embodiment the key 25, a part of the housing is formed by a cover 18 in the form of a half cylinder having on both of its longitudinal edges a radial projection 19, along which the lid 18 by means of a clamping member 20 to a similar projection 21 from the other portion of the housing is attachable. Figuur 3 toont 30 de details van deze constructie. Figure 3 shows 30, the details of this construction. Duidelijk is te zien, dat het uitsteeksel 21 steeds via een deelcylindervormig gedeelte 22 met de reeds genoemde strook 1 is verbonden. It is clear to see, that the projection 21 is always connected via a part cylindrical portion 22 with the strip already mentioned one. Uiteraard kunnen ook andere constructies voor het huis met de onderdelen 18-22 worden toegepast? Of course, other structures for home use with the parts 18-22? van belang is slechts een goede be-35 stendigheid tegen zijdelingse samendrukking van het bewakingstoestel, een goede toegankelijkheid tot de componenten van het bewakingstoestel en bij voorkeur een zodanige uitvoering, dat 7906774 it is important only a good 35 be-resistance against lateral compression of the monitoring device, a good accessibility to the components of the monitoring device, and preferably such an embodiment, it 7,906,774

V V

- 8 - een op zijn zijde liggend paard niet over zijn rug kan rollen. - 8 - one on its side lying horse does not have his back can roll. Bij de hier' beschreven voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding zijn alle in figuur 3 zichtbare onderdelen met uitzondering van de singel 2 en de antenne 16 van een harde kunst-5 stof. In the here in the described preferred embodiment of the invention, all in Figure 3, the visible components with the exception of the webbing 2, and the antenna 16 of a hard art-5 material.

Het door de uitvinding verschafte toestel voor bewaking van een drachtig, uitgeteld paard kenmerkt zich, zoals uit'het voorgaande blijkt, door zijn eenvoud van constructie, eenvoud van toepassing (en "installatie"), gering energie-10 verbruik en betrouwbare werking. The apparatus for monitoring a pregnant, passed out horse provided by the invention is characterized, as uit'het foregoing that, due to its simplicity of construction, ease of application (and "installation"), low-energy consumption 10, and reliable operation. Bovendien verschaft de toepassing van "het bewakingstoestel volgens de uitvinding aan een bewakingspersoon de vrijheid om zich binnen bepaalde grenzen onbelemmerd te bewegen, zodat de bewaking practisch geen extra-inspanning vergt. In addition, the application of "the monitoring device according to the invention to a monitoring person's liberty to move freely to, within certain limits, so that the control practically does not require any additional effort.

15 7906774 15 7906774

Claims (6)

1. Toestel voor bewaking van een drachtig, uitgeteld paard of ander dier, dat kort vóór het werpen op zijn zijde gaat liggen, gekenmerkt door middelen (1,2) voor aanbrenging aan de romp van een paard, een eerste schakelinrichting (7, 8, 9) een tweede schakelinrichting (10), een electrische voedingsbron (11) een een signaalgever (12-17) zoals een radiozender (12) waaraan een zich op enige afstand bevindende ontvanger (13) is toegevoegd, welke eerste schakelinrichting is uitgerust met een vast contact (9) en een onder de inwerking van de zwaartekracht beweegbaar contact (8), welke contacten (8, 9) wanneer het paard staat buiten aanraking met elkaar verkeren en wanneer het paard op zijn zijde gaat liggen of bepaalde andere bewegingen uitvoert in aanraking met elkaar komen voor het sluiten van de bekrachtigingsstroomkring van de tweede schakelinrichting (.10), die voor activering van de signaalgever (12-17) dient en van het slechts na ononderbroken bekrachtiging van bepaalde duur reagere 1. An apparatus for monitoring a pregnant, passed out horse or other animal, that shortly lies down before the expected farrowing on his side, characterized by means (1,2) for mounting to the hull of a horse, a first switching device (7, 8 , 9), a second switching device (10), an electrical power source (11), an a signal generator (12-17), such as a radio transmitter (12) to which a is at some remotely located receiver (13) has been added, which first switching device is equipped with a fixed contact (9) and under the action of the force of gravity movable contact (8), which contacts (8, 9) when the horse is standing be out of contact with each other, and when the horse is lying on his side, or perform some other movement come into contact with each other to close the energizing circuit of the second switching device (.10), which for activating the signal transmitter (12-17) and is of the only after continuous energization of fixed duration reagere nde type is. n th type.
2. Bewakingstoestel volgens conclusie 1, gekenmerkt door een om de romp van een paard aan te brengen singel (2) voor bevestiging van het toestel op de rug van het paard. 2. Monitoring apparatus according to claim 1, characterized by a in order to bring the torso of a horse webbing (2) for attachment of the device to the back of the horse.
3. Bewakingstoestel volgens conclusie 1 of 2, gekenmerkt door een tegen zijdelingse samendrukking bestendig huis (18-22)> dat tevens dient als orgaan ter verhindering, dat een op zijn zijde liggend paard over zijn rug rolt. 3. Monitoring apparatus according to claim 1 or 2, characterized by a counter-lateral compression-proof housing (18-22)>, which also serves as means for preventing that a roll on its side lying horse's back.
4- Bewakingstoestel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het huis een vergrendelbaar en verwijderbaar deksel (18) heeft, dat in dwarsdoorsnede de vorm van een althans ten minste nagenoeg halve cirkel vertoont. 4- monitoring apparatus according to claim 3, characterized in that the housing has a lockable and removable cover (18), which exhibits in cross-section the form of an at any rate at least substantially semi-circle.
5. Bewakingstoestel volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat het deksel (18) de vorm heeft van een halve cylinder met aan zijde beide langsranden een radiaal uitsteeksel (19) , waarlangs het deksel (18) door middel van een klemorgaan (20) aan het overige gedeelte (21, 22) van het huis bevestig-baar is. 5. A monitoring device according to claim 4, characterized in that the cover (18) has the shape of a half cylinder with on side of the two longitudinal edges a radial projection (19), along which the lid (18) by means of a clamping member (20) to the remaining portion (21, 22) of the housing is attachable-able. 7806774 - 10 - 7806774-10 -
6. Toestel volgens één of meer der voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de eerste schakelinrichting is uitgevoerd als een klok (7) van isolerend materiaal met een klepel (8) van geleidend materiaal, waarbij op de binnenzijde van de klok (7) een als vast contact dienende, geleidende strook (9) is aangebracht, terwijl de klepel (8) als beweegbaar contact dient. 6. An apparatus as claimed in one or more of the preceding claims, characterized in that the first switching device is designed as a clock (7) of insulating material having a horizontal axis (8) of conductive material, wherein on the inside of the bell (7) a fixed contact serving as a conductive strip (9) is arranged, while the horizontal axis (8) serves as a movable contact. 7906774 7906774
NL7906774A 1979-09-11 1979-09-11 Apparatus for monitoring a pregnant, exhausted horse. NL7906774A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7906774A NL7906774A (en) 1979-09-11 1979-09-11 Apparatus for monitoring a pregnant, exhausted horse.
NL7906774 1979-09-11

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL7906774A NL7906774A (en) 1979-09-11 1979-09-11 Apparatus for monitoring a pregnant, exhausted horse.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL7906774A true NL7906774A (en) 1981-03-13

Family

ID=19833823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL7906774A NL7906774A (en) 1979-09-11 1979-09-11 Apparatus for monitoring a pregnant, exhausted horse.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL7906774A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1987001573A1 (en) 1985-09-11 1987-03-26 Société Anonyme Agritronics Monitoring method and device intended particularly to parturition and application thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1987001573A1 (en) 1985-09-11 1987-03-26 Société Anonyme Agritronics Monitoring method and device intended particularly to parturition and application thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5771001A (en) Personal alarm system
US5023591A (en) Anti-theft control apparatus
US5315285A (en) Alarm system for sensing and vocally warning a person approaching a protected object
US3533095A (en) Inflatable pad with alarm
US5850807A (en) Illuminated pet leash
US3824540A (en) Bicycle lock and alarm apparatus
US6720881B1 (en) Perimeter security system
US6639512B1 (en) Environmental warning system
US5097618A (en) Electronic ice fishing system
EP1558486B1 (en) Bicycle lock
US9666054B2 (en) Alert system for children within proximity of a pool or water
US6064309A (en) Swimming pool drowning prevention system
US20030206103A1 (en) Open window security lock
JP2004527838A (en) Personal property alert system
US20040095251A1 (en) Sensor light device
US5319350A (en) Motion detection assembly for use in combination with a motor vehicle
US4591836A (en) Battery operated panic alarm wrist watch
US20040169584A1 (en) Multiple-triggering alarm system by transmitters and portable receiver-buzzer
US5721532A (en) Motion sensitive reminder
FI92139C (en) Monitoring device for the health condition, which is attached to the wrist
US5207179A (en) Pet confinement system
US6831558B1 (en) Mailbox operated signal device
CA2636262A1 (en) Apparatus and method for the detection of a subject in drowning or near-drowning situation
US20160198699A1 (en) System for repelling a pet from a predetermined area
US7173881B1 (en) Silent morning alarm

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed