NL2000463C2 - Device for dispensing granular products. - Google Patents

Device for dispensing granular products. Download PDF

Info

Publication number
NL2000463C2
NL2000463C2 NL2000463A NL2000463A NL2000463C2 NL 2000463 C2 NL2000463 C2 NL 2000463C2 NL 2000463 A NL2000463 A NL 2000463A NL 2000463 A NL2000463 A NL 2000463A NL 2000463 C2 NL2000463 C2 NL 2000463C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
characterized
element
bottom element
device
dosing
Prior art date
Application number
NL2000463A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Lucas Karel Johannes Van Den Broek
Roeland Johannes Thomas Van Den Broek
Original Assignee
Ind Ontwerpbureau Hsm B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ind Ontwerpbureau Hsm B V filed Critical Ind Ontwerpbureau Hsm B V
Priority to NL2000463A priority Critical patent/NL2000463C2/en
Priority to NL2000463 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL2000463C2 publication Critical patent/NL2000463C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D83/00Containers or packages with special means for dispensing contents
  • B65D83/04Containers or packages with special means for dispensing contents for dispensing annular, disc-shaped, or spherical or like small articles, e.g. tablets or pills
  • B65D83/0409Containers or packages with special means for dispensing contents for dispensing annular, disc-shaped, or spherical or like small articles, e.g. tablets or pills the dispensing means being adapted for delivering one article, or a single dose, upon each actuation
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D2583/00Containers or packages with special means for dispensing contents
  • B65D2583/04For dispensing annular, disc-shaped or spherical or like small articles or tablets
  • B65D2583/0472For dispensing annular, disc-shaped or spherical or like small articles or tablets characterised by the dispensing action
  • B65D2583/0477For dispensing annular, disc-shaped or spherical or like small articles or tablets characterised by the dispensing action the container is maintained in the same position during the dispensing of several successive articles or doses
  • B65D2583/0481One reciprocating action, e.g. to or from

Description

Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten Device for dispensing granular products

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten. The present invention relates to a device for dispensing granular products.

5 5

Dispensers voor het successievelijk vrijgeven van tabletvormige of pilvormige producten, zoals bijvoorbeeld snoepjes, zoetjes, medicijnen, pastilles, et cetera zijn reeds bekend. Dispensers for successively releasing tablet-shaped or pill-shaped products, such as, for example, candies, sweets, medicines, pastilles, etc., are already known. Een voorbeeld van een bekende dispenser is beschreven in de internationale octrooiaanvrage W02006/116370. An example of a prior art dispenser is described in the international patent application W02006 / 116370. De in dit octrooi schrift beschreven 10 dispenser omvat een behuizing waarin een voorraadhouder voor tabletvormige producten is opgenomen. 10 The dispenser disclosed in this patent includes a housing in which a supply container is included for tablet-like products. De voorraadhouder omvat een separaat, veerkrachtig bodemelement dat aansluit op afgiftekanaal voor de tabletvormige producten. The storage container includes a separate, resilient bottom member which connects to the delivery channel for tablet-like products. Het afgiftekanaal is aan een van de voorraadhouder afgekeerd uiteinde voorzien van een afgifteopening. The dispensing channel is at one of the end facing away supply container provided with a dispensing opening. Doordat het afgiftekanaal taps toelopend in de richting van de 15 afgifteopening, waarbij de dimensionering van het afgiftekanaal zodanig is dat de tabletten slechts opvolgend door het afgiftekanaal kunnen worden getransporteerd, kan worden bewerkstelligd dat de tabletten successievelijk kunnen worden afgegeven. Because the dispensing channel tapering in the direction of the dispensing opening 15, in which the dimensioning of the dispensing channel is such that the tablets only successively can be transported through the dispensing channel, it can be effected that the tablets can be successively dispensed. Afgifte van de tabletten geschiedt door een bovenwand van de voorraadhouder in te drukken ten opzichte van de omgevende behuizing, waardoor het bodemelement en 20 daarmee het afgiftekanaal zodanig kunnen worden gedeformeerd dat de afgifteopening wordt gevormd en een enkele tablet kan worden afgegeven. Release of the tablets is carried out by pressing in a top wall of the supply container relative to the surrounding housing, so that the bottom element and 20 thus can be deformed to the dispensing channel such that the discharge opening is formed, and can be issued in a single tablet. Nadeel van de bekende dispenser is dat slechts gelijkvormige tabletvormige producten successievelijk kunnen worden afgegeven. A disadvantage of the known dispenser is that can be issued only uniform tablet-shaped products are successively. Gebleken is dat ongelijkvormige producten, zoals bijvoorbeeld grove suikerkorrels, in het bijzonder hagelsuiker of kandijklontjes, niet zijn geschikt 25 voor geordend transport in de richting van de afgifteopening. It was found that uneven-shaped products, such as, for example, coarse grains of sugar, in particular sugar or hail kandijklontjes, are not suitable 25 arranged for conveying in the direction of the dispensing opening. Ingeval ongelijkvormige producten zouden worden aangebracht in de voorraadhouder, dan is een betrouwbare afgifte van de deze producten doorgaans niet mogelijk, doordat de ongelijkvormige producten veelal onderling in elkaar grijpen, hetgeen gedoseerde afgifte van de producten door de dispenser verhindert, of althans aanzienlijk belemmert. In the event that non-uniform products would be provided in the supply container, it is a reliable release of the these products is usually not possible, because the uneven-shaped products are often mutually engage in each other, which prevents metered dispensing of the products by the dispenser, or at least hinders considerably.

De uitvinding heeft tot doel het verschaffen van een verbeterde dispenser met behulp waarvan tevens ongelijkvormige korrelvormige producten gedoseerd kunnen worden afgegeven. The invention has for its object to provide an improved dispenser with the aid of which may be issued also dosed unevenly shaped granular products.

30 2 30 2

De uitvinding verschaft daartoe een inrichting van het in aanhef genoemde type, omvattende: ten minste één voorraadhouder voor granulaire producten, welke voorraadhouder is voorzien van een bodemelement voor ondersteuning van de granulaire producten, en ten minste één doseercompartiment ingericht voor opname van 5 ten minste één korrel, waarbij de onderlinge oriëntatie tussen het bodemelement en het doseercompartiment wijzigbaar is tussen een werkzame toestand, waarin het bodemelement zodanig aansluit op het doseercompartiment dat verplaatsing van ten minste één door het bodemelement ondersteunde korrel naar het doseercompartiment mogelijk is, en een niet-werkzame toestand waarin het bodemelement zodanig op 10 afstand is gelegen van het doseercompartiment dat verplaatsing van één of meerdere door het bodemelement ondersteunde korrels niet mogelijk is. The invention provides for this purpose a device of the type stated in the preamble, comprising: at least one supply container for granular products, which supply container is provided with a bottom element for supporting the granular products, and arranged at least one dosing compartment for accommodation of 5 to at least one granules, wherein the relative orientation between the bottom element and the dosing compartment can be changed between an active position, in which the bottom element in such a way connects to the dosing compartment such that displacement of at least one by the bottom element supported grain to the dosing is possible, and a non-operative state in which the bottom element in such a manner is located 10 away from the dosing compartment such that displacement of one or more grains supported by the bottom element is not possible. Door het doseercompartiment en het bodemelement onderling verplaatsbaar, in het bijzonder verschuifbaar, op te nemen in de inrichting overeenkomstig de uitvinding zoals voomoemd omschreven, kan een gedoseerde afgifte van ongelijkvormige korrelvormige 15 producten worden gerealiseerd en worden gegarandeerd. Due to the dosing compartment and the floor element mutually displaceable, in particular displaceably, to be included in the device according to the invention as described voomoemd, a metered dispensing of non-uniform granular products 15 can be achieved and guaranteed. Door een korrelvormig product vooreerst in het doseercompartiment te positioneren in de werkzame toestand, en vervolgens het bodemelement te verplaatsen in een van het doseerelement afgekeerde richting, kan het korrelvormige product worden geïsoleerd van overige in de voorraadhouder aanwezige producten. By a granular product for first time in to position the dosing compartment in the active position, and then moving the bottom element in one of the dosing element facing away direction, the granular product can be isolated from remaining in the storage container products present. Obstructie van het de facto als afgiftekanaal 20 functionerende doseercompartiment kan worden voorkomen, doordat het zich in het doseercompartiment bevindende ten minste ene korrelvormige product vooreerst wordt geïsoleerd van overige door het bodemelement gedragen korrelvormige producten, waardoor brugvormig tussen producten of anderszins in elkaar grijpen van een zich in het doseercompartiment bevindend product en een naastgelegen, door het 25 bodemelement gedragen product, kan worden voorkomen, of althans eventueel ongedaan kan worden gemaakt. Obstruction of the de facto as a dispensing channel 20 functioning dosing compartment can be prevented, in that it is present in the dosing compartment of at least one granular product is isolated for the time being of the other carried by the bottom element granular products, which makes grasping bridge-shaped intermediate products or otherwise in each of a located in the dosing compartment, and an adjacent standing product, a product carried by the bottom element 25, can be prevented, or at least may optionally be undone. Na isolatie van het korrelvormige product kan het product vervolgens worden afgegeven door de inrichting. After isolation of the granular product, the product can then be dispensed by the device. Het doseercompartiment kan op diverse wijzen zijn vormgegeven, en kan zijn ingericht voor meerzijdige omsluiting van een korrelvormig product. The dosing compartment can be designed in various ways, and may be arranged for multi-sided enclosure of a granular product. Echter, het is eveneens denkbaar dat het 30 doseercompartiment slechts een (tweede) bodemelement omvat. However, it is also conceivable that the dosing compartment 30 comprises only a (second) base element. Alsdan zal het (eerste) bodemelement van de voorraadhouder in hoofdzaak aansluiten op het (tweede) bodemelement van het doseercompartiment in de werkzame toestand van de inrichting. Then shall connect the (first) bottom element of the stock container essentially on the (second) bottom element of the dosing compartment in the active position of the device. Afhankelijk van de grootte van het doseercompartiment kan het doseercompartiment zijn ingericht voor (gelijktijdige) opname van één korrelvormig product of voor 3 meerdere korrelvormige producten. Depending on the size of the measuring compartment, the dosing compartment may be designed for (simultaneous) absorption of one or granular product 3 to a plurality of granular products. De korrelige producten kunnen daarbij grofkorrelig zijn. Granular products may thereby be grainy. Doch het is tevens denkbaar om fijnkorrelige producten en zelfs poedervormige producten af te laten geven met behulp van de inrichting overeenkomstig de uitvinding. But it is also conceivable to fine-grain products and even to show off powdered products by means of the device according to the invention. De inrichting overeenkomstig de uitvinding is geschikt voor het gedoseerd afgeven van 5 zowel in hoofdzaak gelijkvormige producten alsook ongelijkvormige producten. The device according to the invention is suitable for the metered dispensing of 5 both form substantially the same products as well as non-uniform products. Voorbeelden van in hoofdzaak gelijkvormige producten zijn snoepjes, zoetjes, (pilvormige) medicijnen, pastilles, badparels, et cetera. Examples of substantially uniform products are candies, sweets, (pill-shaped) drugs, troches, bath beads, et cetera. Voorbeelden van in hoofdzaak ongelijkvormige producten zijn grove suikerkorrels, grove (zee)zoutkorrels, snoepjes, et cetera. Examples of substantially non-uniform products are coarse grains of sugar, coarse (sea) salt grains, sweets, et cetera. Opgemerkt zij dat de dimensionering van de korrelvormige producten daarbij bij 10 voorkeur zodanig dient te zijn dat de producten zijn ingericht om gedoseerd te kunnen worden afgegeven met behulp van de inrichting overeenkomstig de uitvinding. It should be noted that the dimensioning of the granular products thereby at 10 should preferably be such that the products are arranged to be able to be dosed dispensed with the aid of the device according to the invention.

Zoals vermeld is het denkbaar om het doseercompartiment slechts een (tweede) bodemelement te laten omvatten. As mentioned, it is conceivable to let the dosing only one (second) base element comprise. In de werkzame toestand van de inrichting zal 15 vervolgens althans ten minste één korrelvormig product worden verplaatst van de voorraadhouder naar het doseercompartiment. In the operative condition of the device 15 will then be moved at least in at least one bead-like product from the supply container to the dosing. Ingeval het doseercompartiment niet is afgesloten of anderszins is begrensd kan het korrelvormige product direct worden uitgenomen uit het doseercompartiment. In the event that the dosing compartment is not sealed or otherwise limited, the granular product can be directly taken out from the dosing compartment. Echter, teneinde een gecontroleerde afgifte van producten mogelijk te maken is het voordelig ingeval het doseercompartiment selectief 20 kan worden afgesloten. However, in order to allow for a controlled release of products, it is advantageous if the dosing compartment 20 can be closed off selectively. In een voorkeursuitvoering is het doseercompartiment voorzien van een afgifteopening voor de korrelvormige producten, en omvat de inrichting ten minste één eerste afsluitelement voor het afsluiten van de afgifteopening, welk eerste afsluitelement verplaatsbaar is tussen een geopende toestand, waarin de afgifteopening in hoofdzaak wordt vrijgelaten, en een gesloten toestand, waarin de afgifteopening in 25 hoofdzaak wordt geblokkeerd. In a preferred embodiment, the dosing compartment is provided with a dispensing opening for the granular products, and the device comprises at least one first closing element for closing the dispensing opening, which first closing element is displaceable between an open position, in which the dispensing opening is left substantially, and a closed state, in which the dispensing opening is substantially blocked in 25. Op deze wijze kan worden voorkomen dat ongewenst (instantaan) meerdere producten worden afgegeven door de inrichting in de werkzame toestand van de inrichting. In this way it is possible to prevent unwanted (instantaneously) a plurality of products to be delivered by the apparatus in the operative state of the device. In een bijzondere voorkeursuitvoering is het eerste afsluitelement gekoppeld met het bodemelement, zodanig dat het eerste afsluitelement is georiënteerd in de gesloten toestand ingeval het bodemelement is georiënteerd in de 30 werkzame toestand. In a particular preferred embodiment, the first closure member coupled to the bottom element, in such a way that the first closing element is oriented is oriented in the closed state in the case the bottom element 30 in the operative condition. Door het afsluitelement te koppelen met het bodemelement kan relatief eenvoudig een synchrone beweging van beide componenten, en daarmee het simultaan bereiken van de werkzame toestand en de gesloten toestand (en vice versa) gewaarborgd. By connecting the sealing element secured to the bottom element can be relatively easily a synchronous movement of the two components, and thus the simultaneous achievement of the operative state and the closed state (and vice versa). Bij voorkeur is het eerste afsluitelement zodanig gekoppeld met het bodemelement dat het eerste afsluitelement is georiënteerd in de geopende toestand 4 ingeval het bodemelement is georiënteerd in de niet-werkzame toestand, waardoor een gedoseerde afgifte van ten minste één in het doseercompartiment geïsoleerd opgenomen product kan plaatsvinden. Preferably, the first shut-off element in such a manner coupled to the bottom element that the first closing element is oriented in the opened state 4 in the case the bottom element is oriented in the non-operative state, so that a dosed delivery of at least one in the dosing compartment can be isolated product included . In een voorkeursuitvoering omvat de inrichting met het eerste afsluitelement gekoppelde bedieningsmiddelen voor bediening van het eerste 5 afsluitelement tussen de geopende toestand en de gesloten toestand. In a preferred embodiment the device comprises control means coupled with the first closure element for actuation of the first shut-off element 5 between the open state and the closed state. De bedieningsmiddelen kunnen bijvoorbeeld worden gevormd door een bovenwand of topelement van de voorraadhouder. The operating means may for instance be formed by an upper wall or top element of the storage container. Echter, het is tevens denkbaar om andersoortige bedieningsmiddelen toe te passen. However, it is also conceivable to employ other types of actuating means. Doorgaans zal evenwel van belang zijn dat althans een deel van de bedieningsmiddelen toegankelijk is gepositioneerd, teneinde de 10 bediening voor een gebruiker te kunnen faciliëren. Typically, however, will be of interest that at least is visible a part of the operating means is positioned so as to be able to facilitate the operation 10 for a user.

Teneinde de oriëntatie van het bodemelement en het doseercompartiment te kunnen wijzigen worden het bodemelement en het doseercompartiment gevormd door onderling gescheiden componenten, waarbij het bodemelement niet integraal is verbonden met het 15 doseercompartiment. In order to be able to change the orientation of the bottom element and the dosing compartment are the bottom element and the dosing compartment are formed by mutually separated components, wherein the bottom element is not integrally connected to the dosing compartment 15. Een onderlinge mechanische koppeling tussen het bodemelement en het doseercompartiment is evenwel denkbaar. However, a mutual mechanical coupling between the bottom element and the dosing compartment is also conceivable. Bij voorkeur zijn het bodemelement en het doseercompartiment onderling verschuifbaar, in het bijzonder volgens een vooraf gedefinieerde baan. Preferably, the bottom element and the dosing compartment slidably with each other, in particular according to a predefined path. De baan kan zowel lineair als niet-lineair, zoals bijvoorbeeld gekromd of gehoekt, zijn uitgevoerd. The web can be either linear or non-linear, such as for example curved or angled, to be carried out. De vooraf gedefinieerde baan kan worden 20 gerealiseerd door toepassing van geleidingsmiddelen waarlangs het bodemelement en/of het doseercompartiment verplaatsbaar, in het bijzonder verschuifbaar zijn. The pre-defined path 20 can be realized by the use of guide means along which the bottom element and / or the dosing movable, in particular displaceable.

Het doseercompartiment maakt bij voorkeur deel uit van een het bodemelement ten minste gedeeltelijk omgevende behuizing. The dosing is preferably part of a the bottom element at least partially surrounding housing. Op deze wijze kan een relatief solide 25 inrichting worden verkregen, waarbij het bodemelement althans gedeeltelijk is opgenomen in de behuizing. In this way it possible to obtain a relatively reliable apparatus 25, in which the bottom element is at least partially accommodated in the housing. In een voorkeursuitvoering maakt een deel van de voorraadhouder deel uit van de behuizing. In a preferred embodiment, a portion of the storage container is part of the housing. Het is daarbij denkbaar dat bijvoorbeeld van de voorraadhouder deel uitmakende zijwanden integraal deel uitmaken van de behuizing. It is thereby conceivable that, for example, of the storage container forming part of side walls form an integral part of the housing. In een alternatieve uitvoeringsvorm is de voorraadhouder is separate 30 component verplaatsbaar opgenomen in de behuizing. In an alternative embodiment, the reservoir 30 is a separate component received displaceably in the housing.

Doorgaans zal de voorraadhouder zijn vervaardigd uit één of meerdere in hoofdzaak starre materialen, bij voorkeur een polymeer of metaal. Typically, the storage container will be made of one or a plurality of substantially rigid materials, preferably a polymer or metal. Bovendien zal de afstand tussen de voorraadhouder begrenzende (overliggende) wanden doorgaans tevens in hoofdzaak 5 constant zijn, waardoor de voorraadhouder tijdens normaal gebruik een in hoofdzaak constant volume zal bezitten. Moreover, the distance between the storage container defining (opposite) walls will generally also substantially 5 can be constant, whereby the storage container during normal use, a substantially constant volume will possess.

Teneinde een relatief eenvoudige verplaatsing van producten van de voorraadhouder 5 naar het doseercompartiment mogelijk te maken is het voordelig ingeval het bodemelement en een horizontaal vlak onderling een hoek insluiten althans in de werkzame toestand van de inrichting. In order to enable a relatively simple movement of products from the supply container 5 to the dosing is possible, it is advantageous in cases where the bottom element and a horizontal surface enclose a mutual angle at least in the operative state of the device. De hellende oriëntatie van het bodemelement zal doorgaans permanent zijn en zal, alhoewel denkbaar, doorgaans niet afhankelijk zijn van toestand van het bodemelement. The inclined orientation of the floor element will usually be permanent and will, though conceivable, will generally not be dependent on position of the bottom element. Teneinde een betrouwbare verplaatsing van 10 korrelvormige producten van de voorraadhouder naar het doseercompartiment te kunnen bewerkstelligen, sluiten het bodemelement en een horizontaal vlak onderling een hoek in die is groter is dan of gelijk is aan 5°. In order to be able to bring about a reliable displacement of 10-grain-like products from the supply container to the dosing, closing the bottom element and a horizontal plane form an angle of which is greater than or equal to 5 °. Bij een dergelijke hellingshoek zullen producten onder invloed van de zwaartekracht geneigd zijn te glijden in de richting van het doseercompartiment, hetgeen de gedoseerde afgifte van producten door de inrichting 15 facilieert. In such an angle of inclination products will tend, under the influence of gravity to slide in the direction of the dosing compartment, which facilitates the metered dispensing of products by the device 15.

In een voorkeursuitvoering omvat de inrichting een tweede afsluitelement voor het blokkeren van een doorgang van de voorraadhouder naar het doseercompartiment in de niet-werkzame toestand van het bodemelement. In a preferred embodiment the device comprises a second closing element for blocking a passage from the supply container to the dosing compartment in the non-operative condition of the bottom element. Door toepassing van het tweede 20 afsluitelement kan worden voorkomen dat een reeds geïsoleerd korrelvormig product (of meerdere gelijktijdig geïsoleerde producten) zich terug kunnen verplaatsen naar de voorraadhouder, dan wel zich op andere oneigenlijke wijze dan via de afgifteopening kunnen verwijderen uit het doseercompartiment. By the use of the second 20 sealing element can be prevented that an already isolated granular product (or several simultaneously isolated products) can move back to the storage container, or located at other improper manner can then remove via the dispensing opening of the dosing compartment. Het tweede afsluitelement zal verplaatsbaar zijn aangebracht in de inrichting, teneinde transport van één of meerdere 25 korrelvormige producten van de voorraadhouder naar het doseercompartiment in de werkzame toestand van het bodemelement evenwel mogelijk te maken. The second sealing element will be arranged movably in the apparatus, in order to transport of one or more granular products 25 from the supply container to the dosing compartment in the active position of the bottom element, however, possible. Daartoe is het tweede afsluitelement bij voorkeur gekoppeld met een bovenwand van de voorraadhouder. To this end, the second closure element is preferably coupled to an upper wall of the storage container. Tijdens verplaatsing van de bovenwand, en daarmee de doorgaans met de bovenwand gekoppelde onderwand, tussen de werkzame toestand en de niet-30 werkzame toestand kan het tweede afsluitelement overeenkomstig mee worden bewogen, teneinde de doorgang te kunnen vrijlaten respectievelijk te kunnen blokkeren. During displacement of the top wall, and thus the normally with the top wall coupled lower wall, between the operative state and the non-30 active condition, the second shut-off element can be moved in accordance with it, in order to be able to release the passageway to be able to block, respectively.

De inrichting omvat bij voorkeur voorspanningsmiddelen voor het dringen van het bodemelement naar een bepaalde uitgangspositie. The apparatus preferably comprises biassing means for urging the bottom element to a predetermined output position. Het bodemelement kan slechts bij het 6 opleggen van een (grotere) voorspanning op de voorspanningsmiddelen worden verplaatst naar een andere positie. The bottom element can be moved only at the 6 imposition of a (larger) bias voltage on the bias voltage means to a different position. In rust wordt het bodemelement door de voorspanningsmiddelen bij voorkeur in de werkzame toestand gedrongen, waardoor het doseercompartiment zich kan vullen met een initieel in de voorraadhouder opgenomen 5 product, waardoor de afgifte van het product voor een gebruiker kan worden versneld. At rest, the bottom element is urged by the biasing means, preferably in the operative condition, so that the dosing compartment can be filled with an initially contained in the storage container 5 product, which makes the dispensing of the product for a user can be accelerated. Echter, in een andere uitvoeringsvorm is het tevens denkbaar om het bodemelement in rust door de voorspanningsmiddelen te laten dringen in de niet-werkzame toestand, teneinde de producten tijdens niet-gebruik van de inrichting zolang mogelijk in de voorraadhouder te kunnen conserveren, hetgeen vanuit hygiënisch oogpunt voordelig 10 kan zijn. However, in another embodiment, it is also conceivable to be able to conserve to penetrate the bottom member at rest by the biasing means in the non-operative condition, in order to the products during non-use of the device as long as possible in the stock container, which from a hygienic 10 point of view, may be advantageous. De voorspanningsmiddelen omvat bij voorkeur ten minste één veer, in het bijzonder een compressieveer of een verende lip. The biasing means preferably comprises at least one spring, in particular a compression spring or a resilient lip.

Veelal zal de inrichting slechts een enkel doseercompartiment omvatten. Usually, the apparatus will comprise only a single dosing. Echter, in een alternatieve voorkeursuitvoering omvat de inrichting meerdere doseercompartimenten. However, in an alternative preferred embodiment, the device comprises a plurality of dosing compartments. 15 Op deze wijze kan simultane, successievelijke, en/of selectieve afgifte van producten worden gefacilieerd. 15 In this way, simultaneous, successive and / or selective delivery of products can be facilitated. De doseercompartimenten kunnen daarbij bijvoorbeeld volgens een carrouselconfiguratie zijn georiënteerd rondom de voorraadhouder. The dosing compartments thereby, for example, according to a carousel configuration are oriented around the storage container. In een bijzondere voorkeursuitvoering is het tevens denkbaar dat de inrichting meerdere voorraadhouders omvat, waarbij elke voorraadhouder is ingericht om te worden 20 aangesloten op een (eigen) doseercompartiment. In a particular preferred embodiment, it is also conceivable that the device comprises a plurality of storage containers, each storage container is arranged to be 20 connected to a (personal) dosing.

De inrichting overeenkomstig de uitvinding is bedoeld om in de hand te worden genomen. The device according to the invention is intended to be taken in the hand. Het is tevens denkbaar dat de inrichting is ingericht om te worden gestationeerd op een tafel of andere ondergrond, waardoor de inrichting overeenkomstig 25 de uitvinding kan zijn uitgevoerd als handinrichting of als tafelinrichting. It is also possible to envisage that the device is adapted to be stationed on a table or other surface, whereby the device according to the invention 25 can be designed as hand-held device or as a table apparatus.

De uitvinding zal worden verduidelijkt aan de hand van in navolgende figuren weergegeven niet-limitatieve uitvoeringsvoorbeelden. The invention will be elucidated on the basis of figures shown in the following non-limitative exemplary embodiments. Hierin tonen: figuren la-le verschillende perspectivische aanzichten op een eerste 30 voorkeursuitvoering van een inrichting overeenkomstig de uitvinding, figuren 2a-2h verschillende perspectivische aanzichten op een tweede voorkeursuitvoering van een inrichting overeenkomstig de uitvinding, figuren 3a en 3b verschillende perspectivische aanzichten op een derde voorkeursuitvoering van een inrichting overeenkomstig de uitvinding, en 7 figuren 4a en 4b verschillende aanzichten op een vierde voorkeursuitvoering van een inrichting overeenkomstig de uitvinding. Herein: figures la-le different perspective views of a first 30, preferred embodiment of a device according to the invention, figures 2a-2h different perspective views of a second preferred embodiment of a device according to the invention, Figures 3a and 3b are different perspective views of a third preferred embodiment of a device according to the invention, and 7, figures 4a and 4b show different views of a fourth preferred embodiment of a device according to the invention.

Figuur la toont een perspectivisch aanzicht op een eerste voorkeursuitvoering van een 5 inrichting 1 overeenkomstig de uitvinding. Figure la shows a perspective view of a first preferred embodiment of a device 1, 5 according to the invention. De inrichting 1 is ingericht voor het gedoseerd afgeven van individuele producten 2, in het bijzonder korrelvormige producten. The device 1 is arranged for the dosed dispensing of individual products 2, in particular granular products. De inrichting 1 omvat daartoe een behuizing 3 en een deels in de behuizing 3 opgenomen voorraadhouder 4 voor de korrelvormige producten. The device 1 for this purpose comprises a housing 3 and a partly received in the housing 3 supply container 4 for the granular products. De voorraadhouder 4 is verschuifbaar opgenomen in de behuizing 3, waarbij de voorraadhouder 4 in het 10 bijzonder verplaatsbaar is tussen een (rusttoestand (zie figuren la en lb) en een actieve toestand (zie figuren 1c en ld). Teneinde verplaatsing van de voorraadhouder 4 voor een gebruiker te kunnen faciliëren is de behuizing 3 voorzien van uitsparingen 5a, 5b. In de in figuur lb getoonde dwarsdoorsnede is zichtbaar dat de voorraadhouder 4 een bodemelement 6 en een bovenwand 7 omvat. Het bodemelement 6 is ingericht voor het 15 dragen van de al dan niet regelmatig vormgegeven producten 2. De behuizing 3 omvat een de voorraadhouder 4 begrenzende scheidingswand 8, welke scheidingswand 8 fungeert als geleiding voor de voorraadhouder 4 tijdens het verplaatsen van de voorraadhouder 4 tussen de passieve toestand en de actieve toestand. De scheidingswand 8 is onderbroken uitgevoerd en is ter plaatse van de onderbreking 20 voorzien van een doseercompartiment 9, welk doseercompartiment 9 is in The storage container 4 is slidably received in the housing 3, wherein the storage container 4 in the 10 particular, it is displaceable between a (rest state (see Figures la and lb), and an active state (see figures 1c and Id). In order to movement of the supply container 4 for a user to be able to facilitate, the housing 3 is provided with recesses 5a, 5b. in the cross section shown in figure Ib it is seen that the supply container 4 comprises a bottom member 6, and a top wall 7. the floor element 6 is arranged for 15 carrying the may or may not be regularly shaped products 2. the housing 3 includes a supply container 4 delimiting partition wall 8, which partition wall 8 serves as a guide for the supply container 4 during the moving of the supply container 4 between the passive state and the active state. the partition wall 8 is is interrupted and is carried out at the location of the interruption 20 provided with a dosing compartment 9, which dosing compartment 9 is in gericht voor opname van één korrelvormig product 2. Zoals getoond in figuur lb wordt de voorraadhouder 4 in de bovenste toestand (rusttoestand) gedrongen door de aanwezigheid van een compressieveer 10 die enerzijds aangrijpt op de behuizing 3 en anderzijds aangrijpt op het bodemelement 6. Het bodemelement 6 bezit een hellende 25 oriëntatie, waardoor de producten 2 geneigd zijn zich te verplaatsen in de richting van het doseercompartiment 9. In de getoonde toestand is het doseercompartiment 9 afgesloten door een afsluitelement 11, welk afsluitelement 11 is verbonden met althans het bodemelement 6. In de getoonde rusttoestand zal althans één product 2 zich verplaatsen vanuit de voorraadhouder 4 naar het doseercompartiment 9. Door het 30 indrukken van de voorraadhouder 4 ten opzichte van de behuizing 3 (zie figuren lc, ld, en le) zal het in het doseercompartiment 9 opgenomen product worden geïsoleerd van de overige in de voorraadhouder 4 aanwezige producten. targeted for recording one granular product 2. As shown in Figure lb, the supply container 4 penetrated in the upper state (rest state) by the presence of a compression spring 10, which on the one hand engages on the housing 3 and on the other hand engages on the base element 6. The bottom member 6 has an inclined 25 orientation, whereby the products 2 are inclined to move in the direction of the dosing compartment 9. in the shown condition, the dosing compartment 9, closed off by a closure element 11, which shut-off element 11 is connected to at least the bottom element 6. in the shown rest position will be at least one product 2 moving recorded from the storage container 4 to the dosing 9. Due to the 30 pushing of the supply container 4 relative to the housing 3 (see figures lc, ld, and le), it will be in the dosing compartment 9 product can be isolated from the other in the supply container 4 contained products. Doordat de bovenwand 7 van de voorraadhouder 4 is voorzien van een schot 12 kan worden verhinderd dat het in het doseercompartiment 9 geïsoleerde product zich terug in de voorraadhouder 4 zal 8 verplaatsen. By having the top wall 7 of the storage container 4 is provided with a partition 12 can be prevented from being in the dosing compartment 9 isolated product back into the storage container 4 will move 8. Tijdens het verplaatsen van de voorraadhouder 4 in neerwaartse richting zal het afsluitelement 11 zich tevens in neerwaartse richting verplaatsen zodanig dat het in het doseercompartiment 9 opgenomen product zich uit het doseercompartiment 9 kan verwijderen en daarmee kan worden afgegeven door de inrichting 1. Teneinde deze 5 afgifte te kunnen faciliëren omvat het doseercompartiment 9 eveneens een hellend bodemelement 13. During the movement of the supply container 4 in a downward direction, the closure element 11 is also moved in a downward direction in such a way that the product contained in the dosing compartment 9 may be removed from the dosing compartment 9, and thus can be dispensed by the device 1. To this 5-release to be able to facilitate the dosing compartment 9 also has an inclined, bottom element 13.

Figuren 2a-2h tonen verschillende perspectivische aanzichten op een tweede voorkeursuitvoering van een inrichting 14 overeenkomstig de uitvinding. Figs 2a-2h show different perspective views of a second preferred embodiment of a device 14 according to the invention. De inrichting 10 14 omvat een behuizing 15 waarin korrelvormige producten 16 zijn opgenomen. The apparatus 10 14 comprises a housing 15 in which granular products 16 are accommodated. De behuizing omvat een basisstructuur 17 en een met de basisstructuur 17 samenwerkende topstructuur 18. De topstructuur 18 wordt in een van de basisstructuur 17 afgekeerde richting gedrongen door een compressieveer 19. De basisstructuur 17 is voorzien van een conisch vormgegeven bodemelement 20 ingericht voor het ondersteunen van de 15 producten 16. De topstructuur 18 is voorzien van meerdere doseercompartimenten 21 die zijn in hoofdzaak gelijkmatig verdeeld over de omtrekszijde van de topstructuur 18. Door de topstructuur 18 tegen de veerspanning in in de richting van de basisstructuur 17 te drukken (zie figuren 2c en 2d) zullen de doseercompartimenten 21 worden gevuld met althans één product 16. Door de topstructuur 18 vervolgens (deels) te ontlasten zal 20 de topstructuur 18 zich wederom in de uitgangstoestand oriënteren (zie figuren 2e en 2f). The housing comprises a base structure 17 and a to the base structure 17 co-operating top structure 18. The top structure 18, is urged into one of the base structure 17 facing away direction by a compression spring 19. The base structure 17 is provided with a conical shaped bottom member 20 adapted for supporting the 15 products 16. the top structure 18 is provided with a plurality of dosing compartments 21 which are substantially evenly distributed on to press the peripheral side of the top structure 18. the top structure 18 against the spring tension in the direction of the base structure 17 (see figures 2c and 2d), the dosing compartments 21 will be filled with at least one product 16. with the top structure 18, then (partially) to relieve 20 will be the top structure 18 is again oriented in the initial state (see Figs 2e and 2f). In deze toestand zijn de doseercompartimenten 21 nog steeds gevuld met producten 16. Door de topstructuur 18 vervolgens axiaal te roteren (zie figuren 2g en 2h) kunnen de doseercompartimenten 21 worden geopend, waarna afgifte van in de doseercompartimenten 21 opgenomen producten 16 mogelijk is. In this state, the dosing compartments 21 still filled with products 16. By then, the top structure 18 to rotate axially (see Figures 2g and 2h), the dosing compartments 21 can be opened, after which delivery of the dosing compartments 21 contained products 16 is possible.

25 25

Figuren 3a en 3b tonen verschillende perspectivische aanzichten op een derde voorkeursuitvoering van een inrichting 22 overeenkomstig de uitvinding. Figures 3a and 3b show different perspective views of a third preferred embodiment of a device 22 according to the invention. De inrichting 22 omvat een basisstructuur 23 en een zwenkbaar met de basisstructuur 23 verbonden topstructuur 24. De topstructuur is voorzien van een voorraadhouder 25 voor granulaire 30 producten 26. De voorraadhouder 25 is voorzien van een opneemruimte 27 voor een wanddeel 28 van de basisstructuur 23. Een bovenzijde van dit wanddeel 28 vormt een bodemelement 29 van een doseercompartiment 30 voor opname van een product 26. De voorraadhouder 25 is voorzien van een doorvoeropening 31 voor producten 26. In een bovenste toestand van de topstructuur 24 zal althans één product worden gepositioneerd 9 in het doseercompartiment 30. Door de topstructuur 24 vervolgens in neerwaartse richting te zwenken zal het in het doseercompartiment 30 aanwezig product 26 worden geïsoleerd van overige in de voorraadhouder 25 nog aanwezige producten 26. In deze geïsoleerde toestand van het product 26 kan de doorvoeropening 31 van de topstructuur 5 24 in lijn worden gebracht met het doseercompartiment 30, The device 22 comprises a base structure 23, and a pivotally to the base structure 23 connected to top structure 24. The top structure is provided with a supply container 25 for granular 30 products 26. The supply container 25 is provided with a receiving space 27 for a wall part 28 of the base structure 23. an upper side of this wall part 28 forms a bottom element 29 of a dosing compartment 30 for receiving a product 26. the supply container 25 is provided with a feed-through opening 31 of products 26. in an upper position of the top structure 24 will be positioned, at least one product 9 in the dosing compartment 30. by opening the top structure 24, then to pivot in the downward direction, it will be in the dosing compartment 30 is present product 26 isolated from the other in the storage container 25 is still present products 26. in this isolated condition of the product 26, the passage opening can 31 of the 5 top structure 24 can be brought in line with the dosing compartment 30, waarna afgifte van het geïsoleerde product 26 kan plaatsvinden (zie figuur 3b). after which dispensing can take place from the isolated product 26 (see Figure 3b).

Figuren 4a en 4b tonen verschillende aanzichten op een vierde voorkeursuitvoering van een inrichting 32 overeenkomstig de uitvinding. Figures 4a and 4b show different views of a fourth preferred embodiment of a device 32 according to the invention. Figuur 4a toont een perspectivisch 10 aanzicht op de inrichting 32, waarbij de inrichting een basisstructuur 33 en een topstructuur 34 omvat. Figure 4a shows a perspective view of the device 10 32, wherein the device comprises a base structure 33 and a top structure 34. De topstructuur 34 is deels opgenomen in de basisstructuur 33. De topstructuur 34 is volgens een helixvormige baan verplaatsbaar ten opzichte van de basisstructuur 33 (zie figuur 4c). The top structure 34 is partly incorporated into the base structure 33. The top structure 34 is according to a helical path movable relative to the base structure 33 (see Figure 4c). In de in figuur 4b getoonde dwarsdoorsnede is zichtbaar dat in een door de topstructuur ingesloten voorraadruimte 35 korrelvormige 15 producten 36 zijn aangebracht. In the cross section shown in Figure 4b it is seen that are disposed in a granular products 15, 36 of stock space enclosed by the top structure 35. De producten 36 worden daarbij ondersteund door een van de basisstructuur 33 deel uitmakend bodemelement 37. De topstructuur is voorzien van een lateraal gepositioneerd doseercompartiment 38 waarin althans één product kan worden aangebracht. The products 36 are supported by a base structure 33 forming part of the bottom member 37. The top structure is provided with a laterally positioned dosing compartment 38 in which at least one product can be applied. In de getoonde (onderste) toestand van de topstructuur 34 zal althans één product 36 zich verplaatsen tot in het doseercompartiment 38. Afgifte van 20 het product 36 uit de inrichting 32 wordt in deze toestand verhinderd doordat de basisstructuur 33 het doseercompartiment 38 afschermt. In the shown (bottom) position of the top structure 34 will, at least one product 36 to move in the dosing compartment 38. Release of 20, the product 36 from the device 32 is prevented in this state, because the base structure 33, the measuring compartment 38 shields. Door de topstructuur 34 vervolgens te verdraaien ten opzichte van de basisstructuur 33 (zie figuur 4c) kan het betreffende product 36 worden geïsoleerd, en zal het doseercompartiment 38 niet langer worden afgeschermd, waardoor het product 36 kan worden afgegeven (zie figuur 25 4d). By subsequently rotating the top structure 34 relative to the base structure 33 (see Figure 4c), the respective product 36 can be isolated, and will be the dosing compartment 38 can no longer be shielded, so that the product 36 can be released (see Figure 25 4d).

Het moge duidelijk zijn dat de uitvinding niet beperkt is tot de hier weergegeven en beschreven uitvoeringsvoorbeelden, maar dat binnen het kader van de bijgaande conclusies legio varianten mogelijk zijn, die voor de vakman op dit gebied voor de hand 30 zullen liggen. It will be clear that the invention is not limited to the exemplary embodiments shown and described here, but that numerous variants are possible within the scope of the appended claims, which will be obvious to the skilled person in this field for the hand 30.

Claims (21)

1. Inrichting voor het dispenseren van korrelvormige producten, omvattende: - ten minste één voorraadhouder voor granulaire producten, welke 5 voorraadhouder is voorzien van een bodemelement voor ondersteuning van de granulaire producten, en ten minste één doseercompartiment ingericht voor opname van ten minste één korrel, waarbij de onderlinge oriëntatie tussen het bodemelement en het doseercompartiment 10 wijzigbaar is tussen een werkzame toestand, waarin het bodemelement zodanig aansluit op het doseercompartiment dat verplaatsing van ten minste één door het bodemelement ondersteunde korrel naar het doseercompartiment mogelijk is, en een niet-werkzame toestand waarin het bodemelement zodanig op afstand is gelegen van het doseercompartiment dat verplaatsing van één of meerdere door het bodemelement 15 ondersteunde korrels niet mogelijk is. 1. Device for dispensing granular products, comprising: - at least one supply container for granular products, which 5 stock container is provided with a bottom element for supporting the granular products, and at least arranged one dosing compartment for receiving at least one bead, wherein the relative orientation between the bottom element and the dosing compartment 10 is changeable between an operative position, in which the bottom element in such a way connects to the dosing that displacement of at least one by the bottom element supported grain to the dosing is possible, and a non-operating condition in which the bottom element in such a manner is located at a distance from the dosing compartment such that displacement of one or a plurality of grains 15 supported by the bottom element is not possible.
2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het doseercompartiment is voorzien van een afgifteopening voor de korrelvormige producten, en dat de inrichting ten minste één eerste afsluitelement omvat voor het afsluiten van de afgifteopening, 20 welk eerste afsluitelement verplaatsbaar is tussen een geopende toestand, waarin de afgifteopening in hoofdzaak wordt vrijgelaten, en een gesloten toestand, waarin de afgifteopening in hoofdzaak wordt geblokkeerd. 2. A device according to claim 1, characterized in that the dosing compartment is provided with a dispensing opening for the granular products, and in that the device comprises at least one first closing element for closing the dispensing opening, 20 said first shut-off element is movable between an open state, in which the dispensing opening is left substantially, and a closed position, in which the dispensing opening is substantially blocked.
3. Inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat het eerste afsluitelement is 25 gekoppeld met het bodemelement, zodanig dat het eerste afsluitelement is georiënteerd in de gesloten toestand ingeval het bodemelement is georiënteerd in de werkzame toestand. 3. A device according to claim 2, characterized in that the first shut-off element 25 is coupled to the bottom element, in such a way that the first closing element is oriented in the closed state in the case the bottom element is oriented in the operative condition.
4. Inrichting volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat het eerste 30 afsluitelement is gekoppeld met het bodemelement, zodanig dat het eerste afsluitelement is georiënteerd in de geopende toestand ingeval het bodemelement is georiënteerd in de niet-werkzame toestand. 4. A device as claimed in claim 2 or 3, characterized in that the first 30, shut-off element is coupled to the bottom element, in such a way that the first closing element is oriented is oriented in the opened state in the case the bottom element in the non-operative state.
5. Inrichting volgens een der conclusies 2-4, met het kenmerk, dat de inrichting met het eerste afsluitelement gekoppelde bedieningsmiddelen omvat voor bediening van het eerste afsluitelement tussen de geopende toestand en de gesloten toestand. 5. A device according to any one of the claims 2-4, characterized in that the device with the first closure member coupled to actuating means for actuation of the first closing element between the opened state and the closed state.
6. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het bodemelement en het doseercompartiment onderling verplaatsbaar zijn volgens een in hoofdzaak lineaire baan. 6. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the bottom element and the dosing compartment are mutually displaceable according to a substantially linear path.
7. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het 10 doseercompartiment deel uitmaakt van een het bodemelement ten minste gedeeltelijk omgevende behuizing. 7. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the dosing compartment 10 forms part of a bottom element at least partially surrounding housing.
8. Inrichting volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat een deel van de voorraadhouder deel uitmaakt van de behuizing. 8. A device according to claim 7, characterized in that a part of the storage container is part of the housing. 15 15
9. Inrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat ten minste één zijwand van de voorraadhouder deel uitmaakt van de behuizing. 9. A device according to claim 8, characterized in that at least one side wall of the storage container is part of the housing.
10. Inrichting volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat de voorraadhouder ten 20 minste gedeeltelijk wordt omsloten door de behuizing. 10. A device according to claim 7, characterized in that the supply container 20 at least partially enclosed by the housing.
11. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de voorraadhouder een in hoofdzaak constant volume bezit. 11. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the supply container has a substantially constant volume.
12. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het bodemelement en een horizontaal vlak onderling een hoek insluiten althans in de werkzame toestand van het bodemelement. 12. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the bottom element and a horizontal surface enclose a mutual angle at least in the active position of the bottom element.
13. Inrichting volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat het bodemelement en een 30 horizontaal vlak onderling een hoek insluiten die is groter is dan 5°. 13. An apparatus according to claim 12, characterized in that the bottom element 30 and a horizontal surface enclose a mutual angle which is greater than 5 °.
14. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting een tweede afsluitelement omvat voor het blokkeren van een doorgang van de voorraadhouder naar het doseercompartiment in de niet-werkzame toestand van het bodemelement. 14. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the device comprises a second closing element for blocking a passage from the supply container to the dosing compartment in the non-operative condition of the bottom element.
15. Inrichting volgens conclusie 14, met het kenmerk, dat het tweede afsluitelement 5 is gekoppeld met een bovenwand van de voorraadhouder. 15. An apparatus according to claim 14, characterized in that the second shut-off element 5 is coupled to an upper wall of the storage container.
16. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting voorspanningsmiddelen omvat voor het dringen van het bodemelement naar de werkzame toestand. 16. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the device comprises biasing means for urging the bottom element to the active position. 10 10
17. Inrichting volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de voorspanningsmiddelen ten minste één veer omvatten. 17. An apparatus according to claim 16, characterized in that the biasing means comprise at least one spring.
18. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de 15 inrichting meerdere doseercompartimenten omvat. 18. An apparatus according to any one of the preceding claims, characterized in that the device 15 comprises a plurality of dosing compartments.
19. Inrichting volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de doseercompartimenten simultaan kunnen worden gevuld met ten minste één korrel in de werkzame toestand van het bodemelement. 19. An apparatus according to claim 18, characterized in that the dosing compartments can be filled simultaneously with at least one bead in the operative condition of the bottom element. 20 20
20. Inrichting volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de doseercompartimenten selectief kunnen worden gevuld met ten minste één korrel in de werkzame toestand van het bodemelement. 20. An apparatus according to claim 18, characterized in that the dosing compartments can be filled selectively with at least one bead in the operative condition of the bottom element.
21. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting een handinrichting is. 21. An apparatus according to any one of the preceding claims, characterized in that the device is a hand-held device.
NL2000463A 2007-02-01 2007-02-01 Device for dispensing granular products. NL2000463C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2000463A NL2000463C2 (en) 2007-02-01 2007-02-01 Device for dispensing granular products.
NL2000463 2007-02-01

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2000463A NL2000463C2 (en) 2007-02-01 2007-02-01 Device for dispensing granular products.
PCT/NL2008/050058 WO2008094041A1 (en) 2007-02-01 2008-02-01 Device for dispensing granular products
US12/525,341 US20100084420A1 (en) 2007-02-01 2008-02-01 Device for dispensing granular products
DE200860006172 DE602008006172D1 (en) 2007-02-01 2008-02-01 A dispensing device for granular products
EP20080705127 EP2117960B1 (en) 2007-02-01 2008-02-01 Device for dispensing granular products
AT08705127T AT505415T (en) 2007-02-01 2008-02-01 A dispensing device for granular products

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2000463C2 true NL2000463C2 (en) 2008-08-04

Family

ID=38370918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2000463A NL2000463C2 (en) 2007-02-01 2007-02-01 Device for dispensing granular products.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20100084420A1 (en)
EP (1) EP2117960B1 (en)
AT (1) AT505415T (en)
DE (1) DE602008006172D1 (en)
NL (1) NL2000463C2 (en)
WO (1) WO2008094041A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202007013517U1 (en) * 2007-09-27 2007-12-20 Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG Dispenser or the like. output tray
IT1396716B1 (en) * 2009-06-17 2012-12-14 Topani brings drugs adaptive device with automatic alerts and alarms and method for the scheduled dose of a drug
US9211498B2 (en) * 2013-03-15 2015-12-15 Makefield Llc Functional desiccants
WO2016022714A1 (en) 2014-08-05 2016-02-11 Makefield Llc Dispensable unit retrieval mechanism, identification, and networked notification
CN104843345A (en) * 2015-04-17 2015-08-19 苏州市职业大学 Domestic rice loading machine capable of releasing rice at fixed quantity
CN104960787A (en) * 2015-07-23 2015-10-07 成都理工大学 Quantitative multi-tablet taking bottle

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3398857A (en) * 1966-03-11 1968-08-27 Alio Peter Container and dispenser with trap means
DE7911411U1 (en) * 1979-04-19 1979-10-11 Nagel Theo Pill dispenser
DE2925432A1 (en) * 1979-06-23 1981-01-08 Alfred Von Schuckmann Container dispensing single tablets - has tablet outlet in wall below storage chamber with spring tensioned slider forming inner channel moving in front of opening
FR2586232A1 (en) * 1985-08-16 1987-02-20 Sucrier 2000 Dispenser of products stored in loose form, and in particular pieces of sugar
CH661491A5 (en) * 1983-01-15 1987-07-31 Mueller S Muehle Tablet dispenser

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1806399A (en) * 1930-02-24 1931-05-19 Adolph B Jippson Combined cigarette dispenser, match box holder, and ash receiver
US1889232A (en) * 1932-04-21 1932-11-29 Package Improvement Co Inc Cigarette package
DE3018041C2 (en) * 1979-06-23 1989-03-23 Bramlage Gmbh, 2842 Lohne, De
DE3515302A1 (en) * 1985-04-27 1986-10-30 Bramlage Gmbh Donors to issue tablets
US4784291A (en) * 1987-06-26 1988-11-15 Pharmtech Corporation Dispenser for small uniformly shaped articles
US20070000938A1 (en) 2005-04-26 2007-01-04 Renaud Michel C Tablet dispenser

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3398857A (en) * 1966-03-11 1968-08-27 Alio Peter Container and dispenser with trap means
DE7911411U1 (en) * 1979-04-19 1979-10-11 Nagel Theo Pill dispenser
DE2925432A1 (en) * 1979-06-23 1981-01-08 Alfred Von Schuckmann Container dispensing single tablets - has tablet outlet in wall below storage chamber with spring tensioned slider forming inner channel moving in front of opening
CH661491A5 (en) * 1983-01-15 1987-07-31 Mueller S Muehle Tablet dispenser
FR2586232A1 (en) * 1985-08-16 1987-02-20 Sucrier 2000 Dispenser of products stored in loose form, and in particular pieces of sugar

Also Published As

Publication number Publication date
DE602008006172D1 (en) 2011-05-26
US20100084420A1 (en) 2010-04-08
EP2117960B1 (en) 2011-04-13
WO2008094041A1 (en) 2008-08-07
AT505415T (en) 2011-04-15
EP2117960A1 (en) 2009-11-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3263860A (en) Article dispenser including a reciprocating ejector
CN100336706C (en) Dispenser for solid objects
US6206237B1 (en) Bottle dispenser
US7686185B2 (en) Dispenser tray for a vending machine
US3398857A (en) Container and dispenser with trap means
US5445287A (en) Co-dispensing snack food products and beverages from a vending machine
US2960259A (en) Dispenser for pills or pellets and the like
EP0078126B1 (en) Tablet dispenser
US5105981A (en) Selectively shakeable freestanding particulate matter reservoir
US5816441A (en) Tablet dispenser with child-resistant locking feature
US5178298A (en) Candy dispenser
US5167345A (en) Dual dispenser
US2590736A (en) Device for dispensing books, packages, and the like
US5649642A (en) Dispenser for chewing gum or bubble gum
US7918365B2 (en) Bottle display and dispenser device and method
KR100993722B1 (en) Tablet dispenser
AU2010322269A1 (en) Dispensing system and package for user therewith
EP0113219A2 (en) Dispensing container
US7850015B1 (en) Display device for tubular items
US6145705A (en) Dry condiment dispensing system
US4489854A (en) Dispensing unit for elongated articles
US8272533B1 (en) No touch utensil dispenser
US6161721A (en) Medicament dispensing cell with dual platens
WO1996015959A1 (en) Tablet dispenser
US4856681A (en) Dispenser for granular and powdered dry materials

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20130901