NL1039820C2 - Optical connecting means, fiber-optic network, and method of construction thereof. - Google Patents

Optical connecting means, fiber-optic network, and method of construction thereof. Download PDF

Info

Publication number
NL1039820C2
NL1039820C2 NL1039820A NL1039820A NL1039820C2 NL 1039820 C2 NL1039820 C2 NL 1039820C2 NL 1039820 A NL1039820 A NL 1039820A NL 1039820 A NL1039820 A NL 1039820A NL 1039820 C2 NL1039820 C2 NL 1039820C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
optical
fiber optic
fiber
means
network
Prior art date
Application number
NL1039820A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Johannes Veldhoen
Jan Hulst
Original Assignee
Conxys Technologies Internat B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Conxys Technologies Internat B V filed Critical Conxys Technologies Internat B V
Priority to NL1039820A priority Critical patent/NL1039820C2/en
Priority to NL1039820 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1039820C2 publication Critical patent/NL1039820C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G02OPTICS
  • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
  • G02B6/00Light guides
  • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
  • G02B6/4401Optical cables
  • G02B6/4439Auxiliary devices
  • G02B6/4463Mechanical aspects of installing cables in ducts or the like
  • GPHYSICS
  • G02OPTICS
  • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
  • G02B6/00Light guides
  • G02B6/46Processes or apparatus adapted for installing optical fibres or optical cables
  • GPHYSICS
  • G02OPTICS
  • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
  • G02B6/00Light guides
  • G02B6/44Mechanical structures for providing tensile strength and external protection for fibres, e.g. optical transmission cables
  • G02B6/4401Optical cables
  • G02B6/4439Auxiliary devices
  • G02B6/4463Mechanical aspects of installing cables in ducts or the like
  • G02B6/4466Mechanical aspects of installing cables in ducts or the like for buildings

Description

Optische verbindingsmiddelen, glasvezelnetwerk en werkwijze voor het bouwen daarvan 5 Terrein van de uitvinding Optical connecting means, fiber-optic network, and method for the construction thereof Field of the Invention 5

De uitvinding heeft betrekking op optische verbindingsmiddelen voor toepassing in een glasvezelnetwerk. The present invention relates to optical connector means for use in a fiber optic network. De uitvinding betreft tevens een glasvezelnetwerk omvattende dergelijke optische verbindingsmiddelen. The invention also relates to a fiber-optic network including such an optical connecting means. De uitvinding heeft tevens betrekking op een 10 werkwijze voor het bouwen van een dergelijk glasvezelnetwerk. The invention also relates to a 10 method for the construction of such a fiber-optic network. Het gaat dan vooral om een FTTH (fiber-to-the-home), FTTO (fiber-to-the-ofFice), FTTB (fiber-to-the building), FFTP (fiber-to-the-premises) of, meer algemeen, een FFTX netwerk, en dan met name het gedeelte in de nabijheid van de eindgebruikers, de zogenaamde “last mile”. It mainly involves a FTTH (fiber-to-the-home), FTTO (fiber-to-the-office), FTTB (fiber-to-the building), FFTP (fiber-to-the-premises) or, more generally, a FFTX network, and in particular the portion in the vicinity of the end users, the so-called "last mile".

15 15

Achtergrond van de uitvinding Background of the Invention

Met het groeiende gebruik van Internet, het toenemende telefoonverkeer en door ontwikkelingen als 'TV-on-demand' en HDTV, is de behoefte aan breedbandige digitale 20 datacommunicatie enorm toegenomen. With the growing use of the Internet, the increasing call traffic and developments such as TV-on-demand and HDTV, the need for broadband digital data communication 20 has increased enormously. Om in deze behoefte te voorzien worden in hoog tempo glasvezelnetwerken aangelegd. In order to meet this need built fiber networks rapidly. Glasvezeltechnologie is op dit moment het meest geschikt voor langeafstandscommunicatie vanwege de grote hoeveelheid data die met weinig verliezen en met grote snelheid over een glasvezelnetwerk kan worden verzonden. Glass fiber technology is currently the most convenient for long-distance communication because of the large amount of data with low loss and with a high speed can be transmitted over a fiber optic network. Daarbij wordt gebruik gemaakt van WDM (wavelength division multiplexing) om een 25 groot aantal signalen parallel over een enkele glasvezel te kunnen verzenden. In addition, WDM (wavelength division multiplexing) is used in order to send a 25 large number of signals in parallel over a single fiber.

Een glasvezelnetwerk, zoals het door KPN beheerde Nederlandse glasvezelnetwerk, omvat doorgaans ontvangstations en lokale centra waarin glasvezelkabels worden afgelast. A fiber-optic network, such as the Dutch fiber-optic network, typically includes receiver stations and local centers managed by the KPN in which fiber optic cables to be canceled. In een dergelijke zogenaamde “POP (Point Of Presence)”, meestal een gebouwtje in een plaats of 30 stadsdeel, worden alle glasvezels vanuit een bepaald gebied of wijk afgemonteerd. In such so-called "POP (Point Of Presence)", usually a building in a city of 30 district, all fibers are assembled from a particular area or district. Het lassen en afmonteren gebeurt in zogenaamde “glaslades”. The welding and final assembly takes place in so-called "glass trays". Tussen een POP en de eindgebruikers bevinden zich gewoonlijk één of meer verdeelpunten waar glasvezelkabels 1039820 2 worden gesplitst en glasvezels onderling worden gelast. Between a POP and the end users there are usually one or more distribution points where fiber optic cables 1039820 2 are split and glass fibers are welded to each other. Om ter plaatse van een verdeelpunt glasvezels aan elkaar te kunnen lassen wordt daar een zogenaamde “handhole” in de grond gelegd, een soort kunststof put waarin de kunststof mantelbuizen uitkomen waar de glasvezelkabels doorheen geblazen worden. To at the position of a division point glass fibers to each other to be able to weld there is laid a so-called "hand hole" in the ground, a kind of well in which the plastic sheath of synthetic resin pipes come out, where the fiber optic cables are blown through it. Na het invoeren van de 5 glasvezelkabels worden de glasvezels aan elkaar gelast en worden de tot stand gekomen optische verbindingen getest. After the introduction of the five fiber optic cables, the optical fibers are welded to each other and to be tested to the established optical connections.

Het in het veld handmatig splitsen van glasvezelkabels, lassen van glasvezels en testen van de gerealiseerde optische verbindingen is echter moeilijk, arbeidsintensief en vergt veel 10 vakmanschap, en is daarmee relatief kostbaar. However, the field in the manually split fiber-optic cables, welding of glass fiber, and testing of the completed optical links it is difficult, labor-intensive and requires a lot of skill 10, and is thus relatively expensive. Bovendien is de daarvoor benodigde apparatuur duur. Moreover, the equipment required is expensive. Tevens is de kwaliteit van de gerealiseerde optische verbindingen niet altijd gegarandeerd, en is er een gerede kans op aansluitfouten. Also, the quality of the actual optical links is not always guaranteed, and there is a good chance of connection errors. Er bestaat derhalve behoefte aan een verbeterde oplossing voor het bouwen van een glasvezelnetwerk, en dan vooral een FFTX netwerk, en dan met name het gedeelte in de nabijheid van de 15 eindgebruikers, de zogenaamde “last mile”. There is therefore a need for an improved solution for the construction of a fiber optic network, and particularly a FFTX network, and in particular the portion in the vicinity of the end-user 15, the so-called "last mile". De onderhavige uitvinding nu voorziet daarin. The present invention now provides for this.

Samenvatting van de uitvinding 20 De uitvinding verschaft optische verbindingsmiddelen volgens een der conclusies 1-7, een glasvezelnetwerk volgens een der conclusies 8-12, en een werkwijze volgens een der conclusies 13-18. Summary of the Invention 20 The present invention provides optical connection means according to any one of claims 1-7, an optical fiber network according to any one of claims 8-12, and a method according to any one of claims 13-18. De term 'connector' wordt in het kader van de uitvinding in zijn ruimste betekenis gebruikt en kan bijvoorbeeld duiden op een mannelijke steker of een vrouwelijke contrasteker. The term "connector" is used in the context of the invention, in its broadest sense, and may indicate, for example, by a male plug or a female mating connector. De term 'glasvezelkabel' verwijst in beginsel naar een kabel met meerdere 25 glasvezels, maar kan in het kader van de uitvinding eventueel ook verwijzen naar een 'kabel' met slechts een enkele glasvezel. The term "optical fiber" refers, in principle, to a cable having several optical fibers 25, but may also refer in the context of the invention refers to a "cable" with only a single optical fiber.

Volgens de uitvinding worden de optische verbindingsmiddelen en de glasvezelkabels met connectoren ex situ geprefabriceerd en later in situ geïnstalleerd. According to the invention, to be installed, the optical connecting means and the fiber optic cables with connectors ex-situ pre-fabricated and subsequently in situ. Behoudens het lassen in 30 een POP, is er zo geen handmatig laswerk in het veld meer nodig omdat de verbindingen simpel middels de optische verbindingsmiddelen en de van connectoren voorziene glasvezelkabels tot stand worden gebracht. Subject to the welding 30 in a PDP, so there is no manual welding work in the field, requires more simple because the connections by means of the optical connecting means and the connectorized fiber optic cables are brought about. Zo kunnen de verbindingen in situ veel sneller, 3 door lager geschoold personeel, zonder dure las- en testapparatuur, en daarmee tegen veel lagere kosten, worden gerealiseerd. Thus, the compounds in situ can be much faster, three by less qualified staff, without expensive welding and testing equipment, and therefore at a much lower cost can be realized. Tevens zullen de verbindingen een hogere en meer constante kwaliteit hebben, en zal de kans op aansluitfouten minimaal zijn omdat de fabricage van de optische verbindingsmiddelen en de glasvezelkabels met connectoren in 5 een gespecialiseerde en gecontroleerde omgeving zoals een fabriek of werkplaats plaatsvindt. Also, the compounds will have a higher and more consistent quality, and will be the risk of connection errors are minimal since the manufacturing of the optical connecting means and the fiber optic cables with connectors 5 in a specialized and controlled environment, such as occurs a factory or workshop. Ook is het toevoegen of wijzigen van verbindingen, bijvoorbeeld bij het aansluiten van een nieuwe eindgebruiker of het wijzigen van een abonnement, relatief eenvoudig en zonder laswerk mogelijk. Also adding or modifying compounds, for example, when connecting a new end user or modify a subscription, relatively easily and without welding possible.

10 10

Korte beschrijving van de tekeningen Brief Description of the Drawings

De uitvinding wordt in het navolgende toegelicht aan de hand van niet-beperkende uitvoeringsvoorbeelden. The invention will be explained in the following, with reference to non-limiting exemplary embodiments. In de tekeningen toont: 15 - Fig. The drawings show: 15 - Fig. 1 een deel van een uitvoeringsvoorbeeld van een glasvezelnetwerk volgens de uitvinding, en 1 shows part of an exemplary embodiment of a fiber optic network according to the invention, and

Fig. Fig. 2 een voorkeursuitvoering van optische verbindingsmiddelen volgens de uitvinding met daarop aangesloten glasvezelkabels. 2 shows a preferred form of optical connecting means according to the invention with fiber optic cables connected thereto.

20 20

Uitvoeringsvoorbeelden Embodiments

Het in figuur 1 getoonde deel van een glasvezelnetwerk (1) volgens de uitvinding omvat een POP (Point of Presence) (29), meerdere verdeelpunten en een aantal FTU's (Fiber 25 Termination Units) (23). The shown in Figure 1 part of a fiber optic network (1) according to the invention comprises a POP (Point of Presence), (29) a plurality of distribution points and a plurality of FTU's (Fiber Termination Units 25) (23). In het gegeven voorbeeld gaat het om een FTTH (fiber-to-the-home) netwerk, en dan het gedeelte in de nabijheid van, in dit geval particuliere, eindgebruikers. In the example given involves a FTTH (fiber-to-the-home) network, and then the portion in the vicinity of, private, end-user in this case. In andere gevallen kan het bijvoorbeeld gaan om een FTTO (fiber-to-the-office), FTTB (fïber-to-the building), FFTP (fiber-to-the-premises) of, meer algemeen, een FFTX netwerk, waarbij er bijvoorbeeld ook zakelijke of industriële eindgebruikers kunnen 30 zijn aangesloten. In other cases, it may be, for example a FTTO (fiber-to-the-office), FTTB (Fiber-to-the building), FFTP (fiber-to-the-premises) or, more generally, a FFTX network, wherein For example, as business or industrial end users 30 are connected. Uiteraard kunnen, al naar gelang de geografische situatie en het aantal en de soort eindgebruikers, het aantal verdeelpunten, het aantal aansluitpunten, het aantal glasvezelkabels en de lengtes daarvan en het aantal glasvezels daarin, variëren. Of course, depending on the geographical location and the number and type of end-users, the number of dividing points, the number of connection points, the number of fiber optic cables, and the lengths thereof, and the number of glass fibers therein, vary. In het 4 gegeven voorbeeld omvat het glasvezelnetwerk (1) een eerste verdeelpunt dat eerste optische verbindingsmiddelen (2) volgens de uitvinding omvat, meerdere tweede verdeelpunten die elk tweede optische verbindingsmiddelen (2') volgens de uitvinding omvatten, en een aantal glasvezelkabels (6”,18,22,26). In the fourth example given, comprises the optical fiber network (1) comprises a first distribution point to the first optical connection means (2) according to the invention comprises, a plurality of second distribution points which comprise each of the second optical connection means (2 ') according to the invention, and a plurality of fiber optic cables (6 " , 18,22,26).

5 5

De eerste optische verbindingsmiddelen (2) omvatten een behuizing (3), vanaf hier eerste lasmof (3) genoemd, omvattende een eerste deel (13), vanaf hier doos (13) genoemd, met een open eerste zijde (14) en een tweede deel (15), vanaf hier deksel (15) genoemd, voor het afsluiten van de open eerste zijde (14), en een door een, in de eerste lasmof (3) 10 aangebrachte, doorvoeropening (10) lopende, tweede glasvezelkabel (8) omvattende een aantal, in het gegeven voorbeeld 96, tweede glasvezels (9). The first optical connection means (2) comprise a housing (3), referred to hereinafter as first welding sleeve (3), comprising a first part (13), referred to hereinafter as box (13), having an open first side (14) and a second part (15), from here, said cover (15), for closing the open first side (14), and one by one, in the first welding sleeve (3) 10 arranged feed-through opening (10) running, the second fiber optic cable (8 ) comprising a number of, in the example given, 96, second optical fibers (9). Op de lasmof (3) is een aantal, in het gegeven voorbeeld 8, eerste aansluitpunten (4) aangebracht waarop middels connectoren (5') een aantal, in het gegeven voorbeeld maximaal 8, eerste glasvezelkabels (6') kan worden aangesloten welke elk een aantal, in het gegeven voorbeeld 12, eerste 15 glasvezels (7') omvatten. At the welding sleeve (3) is a number, in the given example 8, the first connection points (4) arranged, on which by means of connectors (5 ') comprises a number, in the given example a maximum of 8, the first fiber optic cables (6') can be connected each of which is a number of, in the example given, 12, the first 15 comprise glass fibers (7 ').

Zoals te zien in figuur 2, zijn de eerste uiteinden (11) van de tweede glasvezels (9) binnen de lasmof (3) met de eerste aansluitpunten (4) verbonden. As can be seen in Figure 2, are the first ends (11) of the second optical fibers (9) inside the welding sleeve (3) with the first terminals (4) connected. Wanneer nu een eerste glasvezelkabel (6') middels een connector (5') op een eerste aansluitpunt (4) wordt 20 aangesloten, komen er optische verbindingen tot stand tussen de betrokken eerste (7') en tweede glasvezels (9). Now, when a first fiber optic cable (6 ') by means of a connector (5') at a first connection point (4) is connected to 20, there will be optical connections between the relevant first (7 '), and second optical fibers (9). In een andere uitvoering zou de tweede glasvezelkabel echter ook middels een tweede connector op een, op de eerste lasmof aangebracht, tweede aansluitpunt kunnen worden aangesloten. In another embodiment, however, the second fiber optic cable could also be by means of a second connector mounted on a, in the first welding sleeve, the second terminal can be connected. De tweede uiteinden (12) van de tweede glasvezels (9) zijn afgelast in een glaslade (30) in de POP (29). The second ends (12) of the second optical fibers (9) are welded into a glass tray (30) in the POP (29). De tweede glasvezelkabel 25 (8) splitst zich binnen de lasmof (3) in een aantal derde glasvezelkabels (18) elk omvattende een deel, in het gegevens voorbeeld 2, van de tweede glasvezels (9). The second fiber optic cable 25 (8) splits up within the welding sleeve (3) in a third plurality of fiber optic cables (18) each comprising a portion, in the data example 2, of the second optical fibers (9). Binnen de lasmof (3) bevindt zich een lichaam (20) dat een geleidingsvlak (21) vormt voor de derde glasvezelkabels (18) waarbij de kromtestraal van het geleidingsvlak (21) groter is dan de minimale buigstraal van de derde glasvezelkabels (18). Within the welding sleeve (3) there is a body (20) having a guide surface (21) forms for the third fiber optic cables (18), wherein the radius of curvature of the guide surface (21) is greater than the minimum bending radius of the third fiber optic cables (18). De eerste aansluitpunten (4) en de 30 doorvoeropening (10) bevinden zich aan een tweede zijde (16) van de lasmof (3) en worden omhuld door een uitstekende kraag (17). The first terminals (4) and the feed-through opening 30, (10) are located on a second side (16) of the welding sleeve (3) and are surrounded by a protruding collar (17).

5 5

Analoog aan de eerste optische verbindingsmiddelen (2), omvatten de tweede verbindingsmiddelen (2') weer een lasmof (3') die weer een doos en deksel omvat, een doorvoeropening (10'), en een tweede glasvezelkabel (8') omvattende een aantal, in het gegeven voorbeeld 12, tweede glasvezels (9'). Analogously to the first optical connection means (2), and comprise the second connecting means (2 ') again a welding sleeve (3') which again comprises a box and cover, a passage opening (10 '), and a second fiber optic cable (8') comprising a number, in the given example 12, the second optical fibers (9 '). Op de lasmof (3') is weer een aantal, in het 5 gegeven voorbeeld 6, eerste aansluitpunten (4') aangebracht op elk waarvan middels eerste connectoren (5”) een aantal, in het gegeven voorbeeld maximaal 6, eerste glasvezelkabels (6”) kan worden aangesloten welke elk, in het gegeven voorbeeld 2, eerste glasvezels (7”) omvatten. At the welding sleeve (3 ') is again a number of, in the fifth example given, 6, first connection points (4') arranged on each of which by means of first connectors (5 ") comprises a number, in the given example a maximum of 6, the first fiber-optic cables (6 ") can be connected each of which, in the given example two, first glass fiber (7" include). Eerste uiteinden (1Γ) van de tweede glasvezels (9) zijn weer binnen de lasmof (3') met de eerste aansluitpunten (4') verbonden zodat wanneer een eerste glasvezelkabel 10 (6”) middels een eerste connector (5”) op een eerste aansluitpunt (4') wordt aangesloten, er optische verbindingen tot stand komen tussen de betrokken eerste (7”) en tweede glasvezels (9')- In een andere uitvoering zou de tweede glasvezelkabel echter ook weer middels een tweede connector op een, op de tweede lasmof aangebracht, tweede aansluitpunt kunnen worden aangesloten. First ends (1Γ) of the second optical fibers (9) are again connected in the welding sleeve (3 ') with the first terminals (4') so that when a first fiber optic cable 10 (6 ") by means of a first connector (5") on a first connection point (4 ') is connected, there is optical links are established between the concerned first one (7') and second glass fibers (9 ') - In another embodiment, however, the second fiber optic cable could also again by means of a second connector on one, on the second welding sleeve mounted, the second terminal can be connected. In tegenstelling tot de eerste optische 15 verbindingsmiddelen (2), zijn de tweede uiteinden (12”) van de tweede glasvezelkabels (8') nu buiten de lasmof (3') voorzien van eerste connectoren (5'). In contrast to the first optical connector means 15 (2), the second ends (12 ") of the second fiber optic cables (8 ') is now outside the welding sleeve (3') provided with first connectors (5 '). Daarmee (5') kunnen de tweede glasvezelkabels (8') worden aangesloten op eerste aansluitpunten (4) op de eerste lasmof (3) en fungeren deze (8') dan tevens als eerste glasvezelkabels (6') voor de eerste optische verbindingsmiddelen (2). Thus (5 ') (to be connected to first terminals (4) at the first welding sleeve (3) and serve it (8'), the second fiber optic cables 8) may 'then also the first fiber optic cables (6') for the first optical connection means ( 2). Ook hier weer een uitstekende kraag (17'). Also, a projecting collar here again (17 ').

20 20

Het glasvezelnetwerk (1) omvat tevens meerdere vierde glasvezelkabels (22) elk aan beide uiteinden voorzien van connectoren (5”,5'”) en met een eerste uiteinde (24) aansluitbaar op een .eerste aansluitpunt (4') op de tweede lasmof (3), en tevens meerdere vijfde glasvezelkabels (26) elk aan een eerste uiteinde (27) voorzien van een connector (5””) en 25 met een tweede uiteinde (28) verbonden met een FTU. The fiber network (1) also comprises a plurality of fourth fiber optic cables (22) each at both ends provided with connectors (5 ", 5" ') and having a first end (24) connectable to a .Initial terminal (4') on the second welding sleeve (3), and also a plurality of fifth fiber optic cables (26) each have at a first end (27) provided with a connector (5 ""), and 25 to a second end (28) connected to a FTU.

De lasmoffen (3,3') en de glasvezelkabels (6,6',8,8',22,26) en connectoren (5',5”,5”',5””) worden ex situ geprefabriceerd. The welding sleeves (3.3) and fiber optic cables (6,6 ', 8,8', 22,26) and connectors (5 ', 5 ", 5"', 5 '') are ex situ prefabricated. Daarbij wordt elke doos (13), na het benodigde las- een aansluitwerk, afgesloten met een deksel (15), bijvoorbeeld met behulp 30 van afdichtingsmiddelen zoals een pakking, rubberen ring, hars of afdichtende kit. In addition, each box (13), after the required welding a connecting work, closed with a cover (15), for example with the aid of sealing means 30, such as a gasket, rubber ring, sealing resin or kit. Een lasmof (3,3') wordt in situ in de grond aanbracht met de kraag (17,17') naar beneden gericht. A welding sleeve (3,3 ') is in situ in the ground put in to the collar (17,17') facing downwards. Zo vormt de kraag (17,17') een met lucht gevulde ruimte waardoor de 6 aansluitpunten (4,4'), de doorvoeropening (10,10') en de betrokken connectoren (5',5”) droog blijven, ook als de lasmof (3,3') zich onder grondwatemiveau bevindt. For example, the collar (17,17 ') forms an air-filled space through which the six connection points (4,4'), the passage opening (10,10 '), and the connectors in question (5', 5 ") remain dry, as well as the enclosure (3.3 ') is below groundwater level. In het veld worden de lasmoffen (3,3') en de glasvezelkabels (8,8',6',6”,22,26) in de gewenste configuratie onderling middels de connectoren (5',5”,5'”,5””) verbonden. In the field, the welding sleeves (3,3 ') and the fiber optic cables (8,8', 6 ', 6 ", 22,26) to each other through the connectors (5 in the desired configuration', 5", 5 " ', 5 "") is connected. De tweede 5 glasvezelkabels (8) worden afgelast in de POP (29). 5, the second fiber optic cables (8) to be canceled in the POP (29). Voor het maken van huisaansluitingen worden de FTU's (23) aangesloten op de tweede lasmof (2') via de vijfde (26) en vierde / eerste glasvezelkabels (22 / 6”), of bijvoorbeeld via een enkele glasvezelkabel meer rechtstreeks op de eerste lasmof (2). For making house service connections to the FTU's (23) to be connected to the second welding sleeve (2 ') via the fifth (26) and the fourth / first fiber-optic cables (22/6 "), or, for example via a single fiber optic cable more directly on the first welding sleeve (2). Zoals voor een deskundige duidelijk zal zijn, kunnen zo vele minder of meer complexe vertakte structuren worden gerealiseerd waarvan het 10 gegeven voorbeeld er slechts één is. As will be clear to a person skilled in the art, can be as many less or more complex branched structures are realized of which the 10th example given, there is only one. Daarbij is het lassen en testen in het veld tot een minimum beperkt en kan een relatief laag geschoolde monteur een zo groot mogelijk deel van het werk doen. In addition, the welding and testing in the field to a minimum, and can be a relatively low-skilled technician to do as large a part as possible of the work.

De uitvinding levert een nieuw innovatief systeem voor het aanleggen van een 15 glasvezelnetwerk tegen lage kosten bij een hogere uitrolsnelheid. The present invention provides a new and innovative system for the application of an optical fiber network 15 at a low cost at a higher deployment speed. De structuur met de verdeelpunten en het toepassen van geprefabriceerde lasmoffen en van stekers voorziene glasvezelkabels, leiden tot een optimalisatie van de inzet van arbeidscapaciteit, een verbetering van de kwaliteit van het netwerk en een vermindering van de exploitatielast. The structure of the distribution points and the use of prefabricated welding sleeves and plugs provided fiber optic cables, lead to an optimization of the use of labor capacity, improving the quality of the network and reduce operating expense. Daarnaast leent dit nieuwe systeem zich beter voor een vraaggestuurde uitrol dan bekende 20 systemen. In addition, this new system lends itself better to a demand-driven deployment than 20 known systems. De kwaliteit van het netwerk is minder afhankelijk van de handelwijze van een individuele monteur. The quality of the network is less dependent on the actions of an individual technician. Relatief laaggeschoolde medewerkers kunnen de installatie op een manipulatiepunt verrichten. Relatively unskilled workers can perform the installation on a point manipulation. De deskundigheid voor het maken van een glasvezellas is, met uitzondering van de glaslade(s) in een POP, niet meer nodig. The ability to create a glasvezellas, except the glass tray (s) in a POP, unnecessary. Civiele ploegen kunnen gezamenlijk met een blaasploeg de glasvezelaansluiting volledig zelfstandig, zonder 25 tussenkomst van glasvezelmonteurs en klantaansluitteams, realiseren. Civilian teams can jointly with bladder team, realize the optical fiber connector completely independently, without the intervention of fiberglass 25 technicians and customer connect teams.

In een schone fabrieksomgeving worden de lasmoffen en kabels met stekers geprefabriceerd waarmee de kans op fout- en faalkosten in het veld sterk wordt gereduceerd en waarmee kan worden voldaan aan hoge kwaliteitseisen waardoor ook de 30 technische levensduur van het netwerk lang zal zijn. In a clean factory environment, the splice closures and cables with connectors are prefabricated to the risk is greatly reduced error and failure in the field and which can meet high standards so that also the 30 technical lifetime of the network will be long. Omdat er niet meer in het veld wordt gelast, is het maken van kruisingen door lasfouten vrijwel uitgesloten. Because there are not welded in the field, is making crosses virtually eliminated by welding defects. De glasvezels worden in de lasmoffen fabrieksmatig gemonteerd en getest. The glass fibers are assembled in the factory in the splice closures and tested. De stekers kunnen maar op 7 één manier gemonteerd worden. The connectors can only be mounted to 7 one way. Een kruising kan alleen nog maar worden veroorzaakt door een steker in een verkeerde poort te steken. An intersection can only be caused by stabbing a plug into the wrong port. Bovendien kunnen fouten of gebreken gemakkelijk en snel in het veld worden hersteld, hetgeen de betrouwbaarheid van het netwerk aanzienlijk vergroot. In addition, errors or defects can be easily and quickly repaired in the field, which considerably increases the reliability of the network.

5 5

Het aantal overdrachtsmomenten en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke afstemming- en communicatiemomenten in het primaire bouwproces, worden geminimaliseerd. The number of transmission times, and the associated and necessary afstemming- communication moments in the primary process, can be minimized. Civieltechnisch georiënteerde medewerkers kunnen in één arbeidsgang huisaansluitingen realiseren. Civil engineering oriented employees can achieve in one run house connections. Door “omgekeerd te bouwen” wordt het klantcontact terug 10 gebracht naar één contactmoment. By "reverse to build" the customer contact 10 is brought back to a single point of contact. Woningen kunnen bijvoorbeeld alleen bij activeringen worden aangesloten waardoor de initiële kosten worden uitgesteld. Homes for example be joined activations thus postponed the initial cost. Wel kan dan een goed beschermde connector bij de gevel worden gelegd waarop later een gebruiker kan worden aangesloten. But can a well-protected connectors are placed on the facade which a user can later be connected. Tijdens een woningschouw wordt direct een FTU opgehangen en een “home kabel” met stekers in de FTU geklikt en voor de gevel op slag gelegd. During a home inspection is suspended immediately and the FTU a "home cable" clicked plugs into the FTU and placed on the facade of stroke. Wanneer de 15 “home kabel” degelijk is uitgevoerd en grondig getest, is het niet meer nodig om de woning nogmaals te bezoeken. When the 15 "main cable" is implemented and tested thoroughly decent, it is no longer necessary to visit the house again. Een andere mogelijkheid is om alleen een “home kabel” te monteren bij een abonnement. Another possibility is to mount only one "home cable" with a subscription.

Als een bewoner geen toestemming verleent om een kabel op zijn terrein of erf aan te 20 leggen, wordt er een aansluitpunt op de betreffende lasmof gereserveerd. If a resident does not grant permission to construct a cable 20 on its premises or yard, a connection is reserved to the respective splice closure. Indien de bewoner alsnog een aansluiting op het netwerk wenst, vindt er een schouw plaats waarbij een FTU wordt opgehangen en een “home kabel” wordt aangesloten en voor de gevel neergelegd. If the occupant still want a connection to the network, find a theater in which an FTU is suspended, and a "home cable" is connected and laid down in front of the façade. Daarna wordt een kabel naar de betreffende lasmof, die altijd relatief dichtbij zal liggen, gelegd. Then a cable to the appropriate welding sleeve, which will always be relatively close, down. Bij vooraanleg tot de erfgrens zal er alleen maar door de tuin 25 “geschoten" hoeven te worden. Hoe dan ook, er zal nooit gelast hoeven te worden omdat alle kabels zijn voorzien van connectoren. When for instance the property boundary will just "shot" through the garden 25 need to be. Anyway, there will never need to be sealed because all cables have connectors.

Storingen, bijvoorbeeld bij een vezelbreuk, kunnen door eenvoudig ontkoppelen en koppelen van kabels, snel worden verholpen. Disturbances, for example, at a fiber breakage, can by simple engagement and disengagement of the cables, to be remedied quickly. Er is ook geen kabelhaspel / haspelwagen in 30 het veld nodig voor het nieuw aanleggen van een “home kabel”. No cable winder / reel cart in the field 30 is also required for new construction of a "home cable". Als een storing of schade zich bevindt tussen een POP en een eerste verdeelpunt / lasmof, kan er, afhankelijk van de locatie en grootte van de schade, gekozen worden voor eruit blazen van de betrokken kabel s en weer opnieuw inblazen van een nieuwe kabel. If a malfunction or damage is between a PDP and a first distribution / splice closure may, depending on the location and size of the damage, are chosen for blowing out of the question s cable and re-injecting a new cable. Omdat alles met connectoren is verbonden is dit zeer snel te realiseren. Because everything is connected with connectors to realize this very quickly. Alleen de glaslade zal dan moeten worden omgelast. Only the glass tray will be turned burden. Als de schade zich voordoet tussen lasmoffen, kan door middel van een reparatiemof een herstellas worden gemaakt. If the damage occurs between the splice closures, it can be made a herstellas by means of a reparatiemof. Er liggen minder kabels in een geul dan bij 5 bekende systemen waardoor schades overzichtelijker (minder kans op kruisingen) zijn en sneller te herstellen. There are less cables in a trench than 5 known systems thus clearly damages (less chance of crossings), and faster recovery. De kosten en doorlooptijd van het herstel zijn lager respectievelijk korter. The cost and duration of the recovery are lower or shorter. Dat betekent een hogere beschikbaarheid van de verbindingen, een belangrijk voordeel voor zowel de eindgebruiker als de netwerkeigenaar. That means a higher availability of the compounds, an important advantage for both end users and the network owner. Uitbreidingen kunnen eenvoudig worden gerealiseerd door uitrollen, ingraven en koppelen van één of meer extra 10 lasmoffen of kabels. Extensions can be easily realized by roll-out, dig in and coupling one or more additional splice closures 10 or cables. Deze handelingen kunnen zonder tussenkomst van een glasvezellasser en zonder dure apparatuur worden verricht. These operations can be performed without using a fiberglass welder and without expensive equipment.

De kabels kunnen door de fabrikant in een eenvoudige en recyclebare verpakking worden aangeleverd. The cables can be supplied by the manufacturer in a simple and recyclable packaging. Er wordt bij voorkeur met geprefabriceerde kabels met een beperkt aantal 15 standaard lengtes gewerkt, waardoor er in beginsel wel steeds overlengtes zijn. It is preferably carried out with prefabricated cables with a limited number of 15 standard lengths, resulting in principle still over lengths. Maar omdat er naast de eerste verdeelpunten ook tweede, en mogelijk derde enzovoorts, verdeelpunten zijn die dichter bij de woningen liggen, zal de totaal benodigde kabellengte in het algemeen kleiner zijn. But because besides the first distribution points also second, and possibly third, etc., distribution points closer to the homes, the total required cable length will generally be smaller. De overlengtes zullen op een voor het netwerk zo gunstig mogelijke plaats worden neergelegd. About the lengths will be deposited at a potential site as favorable for the network. Bij een eerste verdeelpunt is het niet nodig om 20 overlengte neer te leggen. In a first distribution is not necessary to lay about 20 length. Immers er wordt niet gelast zodat er geen noodzaak is om de lasmof uit de geul te halen. Indeed, there is not welded so there is no need to bring the enclosure out of the trench. Vanaf de eerste lasmof wordt de glasvezelkabel naar de POP toe geblazen en in de POP op lengte geknipt. From the first welding socket is blown to the fiber to the POP and POP cut in length. Overlengte van een kabel tussen een eerste en tweede lasmof zal bij voorkeur bij de tweede lasmof worden gelegd om te voorkomen dat er bij de eerste lasmof een teveel aan kabels komt te liggen. Over a length of cable between first and second splice closure will be placed preferably at the second welding sleeve to avoid will lie excess cable at the first splice closure. De overlengte van een “home 25 kabel” wordt op privaat terrein tegen de woning aan op slag gelegd, of in de kruipruimte van een woning. About the length of a "home 25 cable" on private land placed against the house to get started, or in the crawl space of a home.

Het zal duidelijk zijn dat de uitvinding niet is beperkt tot de getoonde en beschreven uitvoeringsvoorbeelden, maar dat binnen het kader van de uitvinding allerlei varianten 30 mogelijk zijn. It will be understood that the invention is not limited to the shown and described exemplary embodiments, but that all kinds of variants are possible within the scope of 30 the invention.

1 0 39 8 2 0 1 0 39 8 2 0

Claims (18)

1. Optische verbindingsmiddelen (2,2') voor toepassing in een glasvezelnetwerk, omvattende: 5. een behuizing (3,3'); 1. An optical connecting means (2,2 ') for use in a fiber optic network, comprising: a housing 5. (3,3'); - een aantal op de behuizing aangebrachte eerste aansluitpunten (4,4') elk geschikt voor het middels een eerste connector (5',5”) daarop aansluiten van een eerste glasvezelkabel (6',6”) omvattende een aantal eerste glasvezels (7',7”); - a number of first terminals mounted on the housing (4,4 '), each adapted to a first connector means (5', 5 ") connecting thereto a first optical fiber cable (6 ', 6") comprising a plurality of first optical fibers (7 ', 7 "); en - een tweede glasvezelkabel (8,8') omvattende een aantal tweede glasvezels (9,9'), 10 waarbij eerste uiteinden (11,11') van tweede glasvezels zodanig met eerste aansluitpunten zijn verbonden dat optische verbindingen tot stand komen tussen eerste glasvezels en tweede glasvezels wanneer eerste connectoren op eerste aansluitpunten worden aangesloten. and - a second optical fiber cable (8,8 ') comprising a plurality of second optical fibers (9,9'), 10 in which first ends (11,11 ') of second optical fibers in such a manner are connected to first terminals that optical connections are established between the first glass fibers and second optical fibers when the first connector to be connected to first terminals.
2. Optische verbindingsmiddelen volgens conclusie 1, waarbij de tweede glasvezelkabel 15 zich uitstrekt door een daartoe voorziene doorvoeropening (10,10 ') in de behuizing. 2. Optical connecting means as claimed in claim 1, wherein the second fiber optic cable 15 extends through a passage opening provided for this purpose (10,10 ') in the housing.
3. Optische verbindingsmiddelen volgens conclusie 1, tevens omvattende een op de behuizing aangebracht tweede aansluitpunt geschikt voor het middels een tweede connector daarop aansluiten van de tweede glasvezelkabel zodanig dat optische verbindingen tot stand komen tussen eerste glasvezels en tweede glasvezels wanneer 20 eerste connectoren op eerste aansluitpunten worden aangesloten en de tweede connector op het tweede aansluitpunt wordt aangesloten. 3. Optical connecting means as claimed in claim 1, further comprising a casing-mounted second terminal adapted to connect by means of a second connector thereon of the second fiber optic cable so that optical connections are established between the first optical fibers and second optical fibers when 20 first connectors on the first terminals are connected and the second connector is connected to the second terminal.
4. Optische verbindingsmiddelen volgens een der conclusies 1-3, de behuizing omvattende: - een eerste deel (13) omvattende een open eerste zijde (14); 4. Optical connecting means as claimed in any one of claims 1-3, the housing comprising: - a first part (13) including an open first side (14); en 25. een tweede deel (15) geschikt voor het afsluiten van de eerste zijde. and 25, a second portion (15) suitable for closing off the first side.
5. Optische verbindingsmiddelen volgens een der conclusies 1 -4, waarbij: - de eerste aansluitpunten zich aan een tweede zijde (16) van de behuizing bevinden; 5. Optical connecting means as claimed in any one of claims 1 -4, wherein: - the first connection points are located on a second side of the housing (16); en - de optische verbindingsmiddelen tevens een de eerste aansluitpunten omhullende 30 zich vanaf de tweede zijde uitstrekkende kraag (17) omvatten. and - the optical connection means also comprises a first envelope connecting points 30 themselves comprise from said second side extending collar (17).
6. Optische verbindingsmiddelen volgens een der conclusies 1 -5, waarbij: 1039820 - de tweede glasvezelkabel zich binnen de behuizing splitst in een aantal derde glasvezelkabels (18) elk omvattende een deel van de tweede glasvezels; 6. Optical connecting means as claimed in any one of claims 1 -5, wherein: 1,039,820 - the second fiber optic cable within the housing split into a plurality of third fiber optic cables (18) each comprising a portion of the second optical fibers; en - de optische verbindingsmiddelen tevens een zich binnen de behuizing bevindend lichaam (20) omvatten welk lichaam een geleidingsvlak (21) vormt voor derde 5 glasvezelkabels waarbij de kromtestraal van het geleidingsvlak groter is dan de minimale buigstraal van de derde glasvezelkabels. and - optical connection means are also a located within the housing standing body (20), said body comprise a guide surface (21) forms for the third five fiber optic cables in which the radius of curvature of the guide surface is greater than the minimum bend radius of the third fiber optic cables.
7. Optische verbindingsmiddelen (2') volgens een der conclusies 1-6, waarbij tweede uiteinden (12') van tweede glasvezelkabels (8') buiten de behuizing zijn voorzien van eerste connectoren (5'). 7. An optical connecting means (2 ') according to any one of claims 1-6, wherein second ends (12') of second optical fiber cables (8 ') are provided with first connectors (5 outside the housing ").
8. Glasvezelnetwerk (1) omvattende ten minste één eerste verdeelpunt omvattende eerste optische verbindingsmiddelen (2) volgens één der conclusies 1-7. 8. Optical fiber network (1) comprising at least one first distribution comprising first optical connection means (2) according to any one of claims 1-7.
9. Glasvezelnetwerk volgens conclusie 8, tevens omvattende meerdere tweede verdeelpunten elk omvattende tweede optische verbindingsmiddelen (2') volgens 15 conclusie 7, waarbij middels eerste connectoren (5',5”) eerste glasvezelkabels (6',6”) zijn aangesloten op eerste aansluitpunten (4,4'). 9. Optical fiber network according to claim 8, further comprising a plurality of second distribution points each comprising a second optical connection means (2 ') as claimed in 15 claim 7, wherein by means of first connectors (5', 5 ") comprises first fiber optic cables (6 ', 6") are connected to first terminals (4,4 ').
10. Glasvezelnetwerk volgens conclusie 8 of 9, tevens omvattende een POP (Point of Presence) (29) omvattende een glaslade (30) waarin tweede uiteinden (12) van tweede glasvezels (9) zijn afgelast. 10. Fiber optic network as claimed in claim 8 or 9, also comprising a POP (Point of Presence) (29) comprising a glass tray (30) in which the second ends (12) of second optical fibers (9) are canceled.
11. Glasvezelnetwerk volgens een der conclusies 8-10, tevens omvattende meerdere vierde glasvezelkabels (22) elk aan beide uiteinden voorzien van connectoren (5”,5”') en met een eerste uiteinde (24) aangesloten op een eerste aansluitpunt (4'). 11. Optical fiber network according to any one of claims 8-10, also comprising a plurality of fourth fiber optic cables (22) each provided at both ends with connectors (5 ", 5" ') and connected with a first end (24) at a first connection point (4' ).
12. Glasvezelnetwerk volgens een der conclusies 8-11, tevens omvattende meerdere FTU's (Fiber Termination Units) (23) en meerdere vijfde glasvezelkabels (26) elk aan een 25 eerste uiteinde (27) voorzien van een connector (5””) en met een tweede uiteinde (28) verbonden met een FTU. 12. Optical fiber network according to any one of claims 8-11, further comprising a plurality of FTU's (Fiber Termination Units) (23) and a plurality of fifth fiber optic cables (26) each to a 25 first end (27) provided with a connector (5 ""), and with a second end (28) connected to a FTU.
13. Werkwijze voor het bouwen van een glasvezelnetwerk (1) volgens een der conclusies 8-12, de werkwijze omvattende het ex situ prefabriceren van optische 30 verbindingsmiddelen (2,2') volgens een der conclusies 1-7. 13. A method for the construction of an optical fiber network (1) according to any one of claims 8-12, the method comprising the ex situ prefabrication of optic 30, connecting means (2,2 ') according to any one of claims 1-7.
14. Werkwijze volgens conclusie 13, de behuizing omvattende: - een eerste deel (13) omvattende een open eerste zijde (14); 14. A method according to claim 13, the housing comprising: - a first part (13) including an open first side (14); en - een tweede deel (15) geschikt voor het afsluiten van de eerste zijde, de werkwijze tevens omvattende het middels het tweede deel afsluiten van de open eerste zijde. and - a second part (15) suitable for closing off the first side, the method further comprising sealing means of the second part of the open first side.
15. Werkwijze volgens conclusie 13 of 14, waarbij: 5. de eerste aansluitpunten zich aan een tweede zijde (16) van de behuizing bevinden; 15. A method according to claim 13 or 14, wherein: 5 the first connection points are located on a second side (16) of the housing; en - de optische verbindingsmiddelen tevens een de eerste aansluitpunten omhullende zich vanaf de tweede zijde uitstrekkende kraag (17) omvatten, de werkwijze tevens omvattende het in de grond aanbrengen van de optische 10 verbindingsmiddelen met de kraag naar beneden gericht. and - the optical connection means also comprises a first envelope connecting points themselves comprise from said second side extending collar (17), the method further comprising placing into the ground of the optical connecting means 10 to the collar facing downwards.
16. Werkwijze volgens een der conclusies 13-15, het glasvezelnetwerk tevens omvattende een POP (Point of Presence) (29) omvattende een glaslade (30), de werkwijze tevens omvattende het daarin aflassen van tweede uiteinden (12) van tweede glasvezels (9). 16. A method according to any one of claims 13-15, the fiber optic network further comprising a POP (Point of Presence) (29) comprising a glass tray (30), the method further comprising the therein welding of the second ends (12) of second optical fibers (9 ).
17. Werkwijze volgens een der conclusies 13-16, het glasvezelnetwerk tevens omvattende 15 meerdere vierde glasvezelkabels (22) elk aan beide uiteinden voorzien van connectoren (5”,5”'), de werkwijze omvattende het aansluiten van vierde glasvezelkabels elk met een eerste uiteinde (24) op een eerste aansluitpunt (4'). 17. A method according to any one of claims 13-16, the fiber optic network further comprising 15 a plurality of fourth fiber optic cables (22) each at both ends provided with connectors (5 ", 5" '), the method comprising the connection of the fourth fiber optic cables each having a first end (24) at a first connection point (4 ').
18. Werkwijze volgens een der conclusie 13-17, het glasvezelnetwerk tevens omvattende meerdere FTU's (Fiber Termination Units) (23) en meerdere vijfde glasvezelkabels 20 (26) elk aan een eerste uiteinde (27) voorzien van een connector (5””), de werkwijze tevens omvattende het verbinden van vijfde glasvezelkabels elk met een tweede uiteinde met een FTU. 18. A method as claimed in any one of claims 13-17, the fiber optic network further comprising a plurality of FTU's (Fiber Termination Units) (23) and a plurality of fifth fiber optic cables 20 (26), each at a first end (27) provided with a connector (5 "") , the method also comprising connecting fifth fiber optic cables each having a second end with an FTU. 1039820 1039820
NL1039820A 2012-09-25 2012-09-25 Optical connecting means, fiber-optic network, and method of construction thereof. NL1039820C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1039820A NL1039820C2 (en) 2012-09-25 2012-09-25 Optical connecting means, fiber-optic network, and method of construction thereof.
NL1039820 2012-09-25

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1039820A NL1039820C2 (en) 2012-09-25 2012-09-25 Optical connecting means, fiber-optic network, and method of construction thereof.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1039820C2 true NL1039820C2 (en) 2014-03-27

Family

ID=47278946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1039820A NL1039820C2 (en) 2012-09-25 2012-09-25 Optical connecting means, fiber-optic network, and method of construction thereof.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1039820C2 (en)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030103730A1 (en) * 2001-12-01 2003-06-05 Seong Gwon Kim Optical splitter module
US6819842B1 (en) * 2003-08-14 2004-11-16 Commscope Properties, Llc Aerial fiber optic system including a sub-distribution system and related methods
US20060280420A1 (en) * 2004-01-27 2006-12-14 Blackwell Chois A Jr Multi-port optical connection terminal
EP1944886A1 (en) * 2007-01-13 2008-07-16 Furukawa Electric North America Inc. Fiber optic cabling for multi-dwelling unit (mdu) and commercial building deployments
US20080181570A1 (en) * 2007-01-31 2008-07-31 Julian Mullaney Multi-drop closure systems and methods for fiber optic cabling
US20090317047A1 (en) * 2008-06-19 2009-12-24 Adc Telecommunications, Inc. Methods and systems for distributing fiber optic telecommunications services to local area
WO2011130472A2 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 Corning Cable Systems Llc Port mapping in fiber optic network devices
EP2386892A1 (en) * 2010-05-12 2011-11-16 Nexans Connecting housing for optical fibres

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030103730A1 (en) * 2001-12-01 2003-06-05 Seong Gwon Kim Optical splitter module
US6819842B1 (en) * 2003-08-14 2004-11-16 Commscope Properties, Llc Aerial fiber optic system including a sub-distribution system and related methods
US20060280420A1 (en) * 2004-01-27 2006-12-14 Blackwell Chois A Jr Multi-port optical connection terminal
EP1944886A1 (en) * 2007-01-13 2008-07-16 Furukawa Electric North America Inc. Fiber optic cabling for multi-dwelling unit (mdu) and commercial building deployments
US20080181570A1 (en) * 2007-01-31 2008-07-31 Julian Mullaney Multi-drop closure systems and methods for fiber optic cabling
US20090317047A1 (en) * 2008-06-19 2009-12-24 Adc Telecommunications, Inc. Methods and systems for distributing fiber optic telecommunications services to local area
WO2011130472A2 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 Corning Cable Systems Llc Port mapping in fiber optic network devices
EP2386892A1 (en) * 2010-05-12 2011-11-16 Nexans Connecting housing for optical fibres

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FURUKAWA S ET AL: "Optical network construction in customer premises", TECHNICAL REPORTS - CSELT, TURIN, IT, vol. 26, no. 3, 1 June 1998 (1998-06-01), pages 419 - 433, XP009097115, ISSN: 0393-2648 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8498511B2 (en) Fiber distribution hub with modular termination blocks
CN101477853B (en) Distribution cable assembly having overmolded mid-span access location
US6584252B1 (en) Method and system for providing fiber optic cable to end users
US8357851B2 (en) Fiber distribution hub with dual swing frames
ES2382338T3 (en) Cable distribution optical fiber pre-connectorized with a construction overmolded access
US5774245A (en) Optical cross-connect module
US6614980B1 (en) Connectorized outside fiber optic drop
US7333708B2 (en) Multi-port optical connection terminal
US6625375B1 (en) Fiber optic interface device
US6668127B1 (en) Connectorized inside fiber optic drop
US6802724B1 (en) Fiber optic interface device
CA2551449C (en) Buried fiber optic system including a sub-distribution system and related methods
US8050529B2 (en) Preconnectorized fiber optic local convergence points
US20120189250A1 (en) Fiber optic multi dwelling unit deployment apparatus and methods for using the same
CN102210115A (en) Fiber optic network architecture having optical connection terminals in series arrangement
WO2008088675A3 (en) Fiber optic local convergence points for multiple dwelling units
US9739945B2 (en) Distributed passive optical networks
CN101802671A (en) Multi-port optical connection terminal
EP2313998B1 (en) Optical fibre networks
US8520996B2 (en) Removably mountable fiber optic terminal
US8770863B2 (en) Multi-fiber fiber-optic connector with switchable polarity key
Tomita et al. Design and performance of a novel automatic fiber line testing system with OTDR for optical subscriber loops
PT2256531E (en) Fiber optic harnesses and assemblies facilitating use of a pre-connectorized fiber optic cable(s) with a fiber optic terminal
CN102033278B (en) The fiber optic terminal is configured to connect fiber and related methods panel is arranged in the fiber perimeter
AU2011317101A1 (en) Local convergence point for multiple dwelling unit fiber optic distribution network