NL1029546C1 - Monitoring system. - Google Patents

Monitoring system. Download PDF

Info

Publication number
NL1029546C1
NL1029546C1 NL1029546A NL1029546A NL1029546C1 NL 1029546 C1 NL1029546 C1 NL 1029546C1 NL 1029546 A NL1029546 A NL 1029546A NL 1029546 A NL1029546 A NL 1029546A NL 1029546 C1 NL1029546 C1 NL 1029546C1
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
monitoring module
controller
monitoring
detector
detector signal
Prior art date
Application number
NL1029546A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Johannes Petrus Mari Schijndel
Original Assignee
Internova Holding Bvba
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B15/00Identifying, scaring or incapacitating burglars, thieves or intruders, e.g. by explosives
    • G08B15/002Identifying, scaring or incapacitating burglars, thieves or intruders, e.g. by explosives with occupancy simulation

Abstract

The alarm (10) comprises a casing for securing to the outside of a building (1), at least one sensor for monitoring a curtain-shaped zone (12) corresponding to a section of the building wall (e.g. a door or window) and generating a signal in the event of an intruder entering this zone, a controller with an input for receiving the sensor signal and a loudspeaker connected to an audio memory containing a pre-recorded message warning. This message is played over the loudspeaker when a person is detected entering the monitoring zone. An independent claim is also included for a building monitoring method in which a pre-recorded message is played and video images are recorded in the event of a potential intruder being detected and the images are sent to a remote monitoring centre if the intruder remains in the area.

Description

Titel: Bewakingssysteem Title: Monitoring

De uitvinding heeft in zijn algemeenheid betrekking op het gebied van systemen voor het beveiligen en bewaken van panden, in het bijzonder woonhuizen, tegen ongewenste bezoekers, in het bijzonder inbrekers en overvallers. The invention relates in general to the field of systems for securing and monitoring of buildings, in particular dwellings, against unwanted visitors, particularly burglars and robbers.

5 5

Het bewaken van een pand door de constante aanwezigheid van een menselijke bewaker brengt hoge arbeidskosten met zich mee. Monitoring a building by the constant presence of a human guard brings high labor with it. Er zijn daarom diverse soorten beveiligingssystemen ontwikkeld, werkend op basis van verschillende principes. There have therefore been developed various types of security systems, operating according to different principles.

10 Passieve beveiligingssystemen zijn bedoeld om een indringer het binnendringen moeilijk te maken: in deze categorie vallen hekken, deuren, ramen, sloten, etc. Afhankelijk van de kwaliteit van dergelijke passieve beveiligingssystemen kost het meer of minder tijd voor een 15 indringer om het beveiligingssysteem te passeren, maar wanneer hem dat eenmaal gelukt is, kan hij ongehinderd zijn gang gaan. 10 Passive safety systems are designed to provide intruder difficult to penetration: This category includes fences, doors, windows, locks, etc. Depending on the quality of such passive restraint takes more or less time for an intruder to 15 the security system pass, but when it once it succeeded, he can freely take its course.

Actieve beveiligingssystemen omvatten een alarminstallatie die bedoeld is om te constateren dat er zich een ongewenste situatie voordoet, en om in een dergelijk geval 20 alarm te slaan. Active safety systems include an alarm system which is designed to determine that there occurs an undesirable situation, and in order to store alarm 20 in such a case. Essentiële onderdelen van dergelijke actieve beveiligingssystemen zijn detectoren voor het detecteren van de ongewenste situatie, en een signaal-verwerkend systeem dat op basis van de detectie een geschikte actie onderneemt. Essential parts of such an active security systems are detectors for detecting the unwanted situation, and a signal-processing system taking an appropriate action on the basis of the detection.

In een eenvoudige uitvoeringsvorm is een actief 25 beveiligingssysteem ingericht voor het genereren van geluid-signalen en/of licht-signalen. In a simple embodiment, an active safety system 25 configured to generate sound signals and / or light signals. De bedoeling hiervan is, dat de aandacht wordt getrokken van omstanders, die vervolgens dichterbij komen en de indringer storen, en/of hulpdiensten zoals politie waarschuwen. The purpose of this is that the attention drawn by bystanders, who then come closer and disturb the intruder, and / or emergency services such as police warn. Helaas blijken omstanders in de 30 praktijk zich doorgaans niet te bemoeien met de situatie. Unfortunately it appears that bystanders in 30 practice is generally not to interfere with the situation.

In een meer geavanceerde uitvoeringsvorm is een actief beveiligingssysteem ingericht om hulpdiensten, zoals politie of een bewakingsbedrijf, rechtstreeks te waarschuwen. In a more sophisticated embodiment, an active protection system adapted to emergency services such as police or a security company, to warn directly. Een probleem van dergelijke systemen is, dat zij pas alarm slaan 1029546 2 als de Inbreker al binnen is. A problem of such systems is that they only store alarm 1029546 2 as the Burglar is already inside. Bestaande actieve beveiligingssystemen hebben binnenshuis gemonteerde detectoren die het openen van een deur of een raam detecteren, of die een beweging detecteren. Existing security systems have active indoor-mounted detectors which detect the opening of a door or a window, or which detect a motion. Buitenshuis gemonteerde detectoren zijn 5 typisch bewegingsdetectoren die alleen een verlichting inschakelen. Outdoors mounted detectors 5 are typical motion detectors that can only turn on a light.

Een verder probleem van actieve beveiligingssystemen is, dat zij fouten kunnen maken: niet alleen kunnen zij falen in het detecteren van een ongewenste situatie en dan ten onrechte 10 geen actie ondernemen, maar het omgekeerde kan ook voorkomen: dat het systeem alarm slaat terwijl er eigenlijk niets aan de hand is. A further problem of active safety systems that they can make mistakes: not only can they fail to detect an undesirable situation and then erroneously 10 take any action, but the reverse can also occur: the system sounds the alarm when actually nothing is going on. Fouten van het laatstgenoemde type zullen in het algemeen worden aangeduid als "vals alarm". Errors of the latter type will be referred to in general as "false alarms". Valse alarmmeldingen kunnen ontstaan door storingen in het systeem, 15 bedieningsfouten door de gebruiker, en reactie van het systeem op gebeurtenissen zoals het openwaaien van een deur, het _rondlopen van een huisdier, etc. False alarms may be caused by faults in the system 15, operating errors by the user, and reaction of the system to events such as the open blow of a door, the _rondlopen of a pet, etc.

In de praktijk is gebleken, dat verreweg het grootste deel van de alarmmeldingen vals is. In practice it has been found that by far the greater part of the alarm messages is false. Dit is ongewenst, omdat 20 valse alarmmeldingen ten onrechte veel tijd in beslag nemen van de hulpdiensten. This is undesirable because false alarms 20 unduly long time taken by the emergency services. Het kan zelfs gebeuren dat hulpdiensten weigeren te reageren op een alarmmelding van een alarminstallatie waarvan gebleken is dat deze regelmatig valse alarmmeldingen genereert. It may even happen that emergency services refuse to respond to an alarm from an alarm that has been shown regularly generates false alarms.

25 Het vele optreden van valse meldingen heeft er toe geleid, dat er bewakingsdiensten zijn ontstaan. 25 It has led to the occurrence of numerous false alarms, that there are security services have arisen. Een bewakingsdienst kan gezien worden als een schakel tussen een beveiligingsinstallatie en een hulpdienst: de alarmmelding van de beveiligingsinstallatie wordt naar een operator van de 30 bewakingsdienst gestuurd, en deze persoon zal, afhankelijk van de situatie, actie ondernemen. A security service can be seen as a link between the safety system and a service: the alarm of the security installation is sent to an operator of the 30 security service, and this person will take depending on the situation, action. De actie van de operator kan bijvoorbeeld zijn: - het telefonisch contact opnemen met de bewoner van het betreffende pand; For example, the action of the operator may be: - the telephone contact with the occupant of the property concerned; 35 - het sturen van bewakingspersoneel naar het betreffende huis; 35 - the sending of security personnel to the appropriate housing; - het inschakelen van de politie of andere hulpdiensten. - enabling the police or other emergency services.

Veelal is de actie van de operator een opeenvolging van de bovengenoemde acties. Often the action of the operator is a sequence of the above actions. Doorgaans hebben de bewakingsdiensten zelfs als protocol, dat zij alleen de politie zullen 1029546 3 inschakelen nadat zij contact hebben gehad met de bewoner (of een vervangend persoon), en/of nadat bewakingspersoneel bij het betreffende pand geconstateerd heeft dat er inderdaad iets aan de hand is. Typically, the security services even if protocol that only the police will turn on 1029546 3 after they have been in contact with the resident (or a replacement person), and / or after security staff found at the house concerned that indeed something wrong is.

5 Dit alles biedt het voordeel, dat het aantal valse meldingen dat de politie bereikt, drastisch zal verminderen. 5 All this offers the advantage that the number of false alarms reaching the police will reduce drastically. Een groot nadeel is echter dat, in de gevallen dat er daadwerkelijk iets aan de hand is, zoals een inbraak, de reactietijd van de politie aanzienlijk is vergroot. A major drawback is that, in cases where there is actually something going on, like a burglary, the police response was substantially increased. De bewoner van 10 het huis moet dus vrij lang op hulp wachten. The occupant of the house 10 must wait quite long for help. Inbrekers weten dat zij vrij lang (tussen de 15 en 30 minuten) ongestoord hun gang kunnen gaan. Burglars know that they are quite long (between 15 and 30 minutes) without interference corridor.

Een bijkomend probleem van actieve beveiligingssystemen is, dat zij uiteraard alleen hun functie kunnen uitoefenen 15 indien zij geactiveerd zijn, en dat zij doorgaans niet geactiveerd worden als een bewoner thuis is, of pas indien alle bewoners naar bed gaan: zolang er nog mensen of dieren in huis rondlopen, kan het systeem niet worden ingeschakeld. An additional problem of active safety systems is that they obviously can only perform their function 15 if they are activated, and they usually are not activated when a resident is at home, or only if all the locals go to bed as long as there are people or animals walking around in the house, the system can not be turned on. Indien één van de bewoners pas laat thuis komt, zullen de 20 andere bewoners naar bed gaan zonder het alarm in te schakelen. If one of the residents come home late, will the 20 other residents go to bed without turning on the alarm. Aldus is een dergelijk huis doorgaans gedurende de dag en een groot deel van de avond onbewaakt. Thus, such a housing generally throughout the day and a large part of the night unattended.

Inbrekers weten zich derhalve vrij "veilig" als zij gaan inbréken. Burglars know therefore quite "safe" if they go hack. In de eerste plaats is de kans groot dat er geen 25 beveiligingssysteem is, of dat het niet is ingeschakeld. First, it is likely that there is no 25 security system, or it is not enabled. Zelfs als er een beveiligingssysteem is ingeschakeld, zal het vrij lang duren voordat het alarm afgaat, en zolang het alarm niet afgaat weet niemand dat zij aan het inbreken zijn. Even if a security is enabled, take a while before the alarm will go off, and as long as it does not alarm anyone knows that they are to breaking. En dan nog, ook al gaat het alarm af, niemand kent het signalement van de 30 betreffende inbreker. And then, even if the alarm goes off, no one knows the description of the 30 on burglar.

Een algemeen doel van de onderhavige uitvinding is het verminderen van de bovengenoemde problemen. A general object of the present invention is to reduce the above-mentioned problems.

In het bijzonder beoogt de onderhavige uitvinding een 35 bewakingssysteem te verschaffen dat een inbreker zal afschrikken nog voordat hij daadwerkelijk heeft ingebroken. In particular, the present invention aims to provide a monitoring system 35 which will deter an intruder even before he has actually broken into.

Daartoe verschaft de onderhavige uitvinding een bewakingssysteem dat het naderen van een potentiële inbreker reeds buiten het betreffende pand detecteert, en dan direct 102954$ 4 die potentiële inbreker aanspreekt op zijn ongewenste gedrag. To this end, the present invention provides a surveillance system which detects the approach of a potential intruder is already outside the building in question, and then directly 102954 $ 4 which responds potential burglar on its unwanted behavior. Een bonafide persoon hoeft zich hier niets van aan te trekken, maar een persoon met kwade bedoelingen, zoals een inbreker, weet nu dat hij gesignaleerd is, en dat zelfs nog voordat hij 5 zich toegang heeft kunnen verschaffen tot het betreffende pand. A bona fide person need to pull anything on here, but a person with malicious intent like a burglar, now knows he signaled, and that even before he 5 has been able to gain access to the relevant property. Op dit moment kan de inbreker afzien van zijn plan. At this time, the thief may abandon his plan.

Het systeem is bij voorkeur voorzien van een camera, die beeldopnamen maakt van de inbreker als hij zijn plan doorzet. The system is preferably provided with a camera that makes video recordings of the intruder as he continues his plan. Ook wordt in dat geval bij voorkeur contact gemaakt met een 10 zich op afstand bevindende bewaker, die de camera-beelden ontvangt op een monitor, en via een geluidkanaal de inbreker kan toespreken. Also, in that case, is preferably made contact with a 10 located at spaced apart marker, which receives the camera images on a monitor, and can speak to the intruder by means of a sound channel. De inbreker weet dan dat hij letterlijk "gezien" is. The burglar then know that he is literally "seen". De bewaker ziet op zijn monitor dat er daadwerkelijk een inbraak aan de gang is, en kan bijvoorbeeld 15 de politie alarmeren. The guard looks at his monitor that an actual burglary is in progress, and for example 15 alert the police. De bewaker kan dat ook tegen de inbreker vertellen: de inbreker weet dan dat er politie gealarmeerd is zelfs nog voordat hij zich toegang heeft kunnen verschaffen tot het betreffende pand. The guard can also tell by the intruder, the intruder know there has alerted police even before he has been able to gain access to the relevant property. Aangezien de inbreker toch nog enige tijd nodig heeft om zich toegang te verschaffen tot het pand, 20 houdt hij erg weinig tijd over om het pand te doorzoeken naar waardevolle spullen, en de kans is groot dat hij zich liever uit de voeten maakt. As the burglar might still need some time to gain access to the property, 20 he holds very little time to search the house for valuables, and the chances are that he would rather matter feet. Voor de bewoner is het grote voordeel, dat de inbraakpoging is verijdeld. For the resident is the great advantage that the burglary attempt was foiled.

25 Deze en andere aspecten, kenmerken en voordelen van de onderhavige uitvinding zullen nader worden verduidelijkt door de hiernavolgende beschrijving onder verwijzing naar de tekeningen, waarin gelijke verwijzingscijfers gelijke of vergelijkbare onderdelen aanduiden, en waarin: 30 figuur IA schematisch een vooraanzicht toont van een huis; 25 These and other aspects, features and advantages of the present invention will be further clarified by the following description with reference to the drawings, in which same reference numerals indicate same or similar parts, and in which: 30 Figure IA schematically shows a front view of a housing; figuur 1B schematisch een zijaanzicht toont van het huis; figure 1B diagrammatically shows a side view of the housing; figuur 2 een blokschema is dat componenten van een bewakings-module illustreert. Figure 2 is a block diagram showing components of a monitoring module, illustrates.

35 Figuur IA toont schematisch een vooraanzicht van een huis 1 met een voorgevel 2, met daarin een deur 3 en een raam 4. Figuur 1B toont schematisch een zijaanzicht van het huis 1. Buiten het huis 1 is tegen de gevel 2 een bewakingsmodule 10 volgens de onderhavige uitvinding aangebracht. 35 Figure IA schematically shows a front view of a housing 1 with a front 2, which includes a door 3 and a window 4. Figure 1B shows schematically a side view of the casing 1. Outside the casing 1 is opposed to the outer wall 2 a monitoring module 10 in accordance with applied to the present invention. Deze bewakings- 1029546 5 module 10 bewaakt de deur 3 en het raam 4, zoals hierna zal worden uitgelegd. This monitoring 1029546 5 module 10 monitors the door 3 and the frame 4, as will be explained hereinafter. Een bewakingsmodule kan geïnstalleerd worden voor het bewaken van 2 of meer deuren en/of ramen, maar het is ook mogelijk dat elke deur en elk raam is voorzien van een 5 individuele bewakingsmodule. A monitoring module can be installed to monitor two or more doors and / or windows but it is also possible that each door and each window is provided with a fifth individual monitoring module.

Figuur 2 is een blokschema dat componenten van de bewakingsmodule 10 illustreert. Figure 2 is a block diagram of the monitoring module 10 illustrates components. De onderlinge positionering van de componenten in de figuur hoeft niet te corresponderen 10 met de daadwerkelijke onderlinge positionering van de componenten in de behuizing 9 van de module 10. The mutual positioning of the components in the figure, does not need to correspond to 10 to the actual mutual positioning of the components in the housing 9 of the module 10.

Een belangrijke component van de bewakingsmodule 10 is een detector 11, die een met een raam of deur corresponderende zone 12 van dê gevel 2 bewaakt. A key component of the monitoring module 10 is a detector 11 which monitors a window or door with a corresponding zone 12 of the outer wall 2. In figuur IA is die zone 12 15 met een stippellijn aangeduid in associatie met het raam 4. De zone 12 omvat ten minste het geveloppervlak van het raam 4, en bij voorkeur ook een gebied van één of enkele meters rondom het raam 4. Hetzelfde zal in het algemeen gelden voor alle gevelopeningen zoals ramen en deuren. In Figure IA is that zone 12, 15 indicated by a dotted line in association with the window 4. The zone 12 comprises at least the exterior wall surface of the frame 4, and preferably also an area of ​​one or a few meters around the window 4. The same will generally apply to all wall openings such as windows and doors.

20 Zoals in figuur 1B is te zien, strekt de bewaakte zone 12 zich uit voor de gevel 2, dat wil zeggen buiten het huis 1. Daarbij kan de horizontale afmeting van de bewaakte zone 12, gemeten in de richting loodrecht op de gevel 2, oftewel horizontaal in figuur 1B, relatief klein zijn, in de orde van 25 ongeveer een meter of minder. 20 As can be seen in Figure 1B, extends the monitored area 12 extends to the outer wall 2, that is to say outside of the housing 1. In addition, the horizontal size of the monitored zone can be 12, as measured in the direction perpendicular to the outer wall 2, in other words horizontal in Figure 1B, are relatively small, on the order of 25 about one meter or less. De bewaakte zone 12 kan daarom worden vergeleken met een gordijn. The monitored zone 12 may therefore be likened to a curtain. Uiteraard is het mogelijk dat de horizontale afmeting van de bewaakte Zone 12 groter wordt gekozen, en dit kan eventueel worden aangepast aan de toepassingssituatie. Of course, it is possible that the horizontal size of the monitored zone 12 is chosen to be larger, and this can possibly be adapted to the application situation. In elk geval wordt met de gordijn-vormige 30 bewakingszone 12 bereikt, dat de detector 11 in rust blijft tenzij iemand van buitenaf het raam 4 dicht genoeg nadert. In each case, is achieved with the curtain-shaped guard 30, zone 12, that the detector 11 remains at rest unless someone on the outside of the window 4 close enough approaches. De detector 11 spreekt dan aan, en geeft een signaal aan een controller 90, bijvoorbeeld een geschikt geprogrammeerde microprocessor. The detector 11 then responds to, and provides a signal to a controller 90, for example a suitably programmed microprocessor.

35 De detector 11 kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op infrarood-detectie of ultrasoon-detectie. 35, the detector 11 may be based, for example, on infrared detection or ultrasonic detection. Het is echter ook mogelijk dat de detector 11 een camera met geschikte beeld-verwerkings-software omvat; However, it is also possible that the detector 11 comprises a camera with suitable image-processing software; dit is echter niet geïllustreerd. however, this is not illustrated.

1029546 6 1029546 6

Een verder belangrijke component van de bewakingsmodule 10 is een audiogeheugen 21, bijvoorbeeld een spraakchip, die gekoppeld is met een luidspreker 22. Het audiogeheugen 21 bevat een voorgeprogrammeerde boodschap/ bijvoorbeeld: 5 "U bevindt zich op verboden terrein. Indien u zich niet binnen 10 seconden verwijdert, wordt een bewaker gewaarschuwd. Ook worden er video-opnamen van u gemaakt. A further important component of the monitoring module 10 is an audio memory 21, such as a voice chip, which is coupled to a loudspeaker 22. The audio memory 21 includes a pre-programmed message /, for example: 5 "You are within bounds, if you are not within 10. seconds removes a guard is alerted. also, there are video recordings of you.

10. .9. 10. .9. .8. .8. .7. .7. .6. .6. .5. .5. .4. .4. .3. .3. .2. .2. .1” .1 "

Een verdere belangrijke component van de bewakingsmodule 10 10 is een video-camera 31, met bij voorkeur een bijbehorend beeldgeheugen 32. De camera 31 is gericht op de zone 12, en is geschikt om videobeelden te maken en op te slaan in het beeldgeheugen 32 van een persoon of personen die zich in de zonde 12 bevinden. A further important component of the monitoring module 10, 10 is a video camera 31, preferably having an associated image memory 32. The camera 31 is focused on the zone 12, and is suitable for making video images and storing them in the image memory 32 of a person or persons who are in sin 12. Bij voorkeur omvat het systeem 10 nog minstens 15 één camera die op een andere plaats gemonteerd is, om de potentiële inbreker vanuit een andere positie waar te nemen, maar dat is in de figuur niet geïllustreerd. Preferably, the system 10 includes for at least one camera 15, which is mounted in a different place, in order to detect the potential burglar from a different position, but that is not illustrated in the figure.

Een verdere belangrijke component van de bewakingsmodule 10 is een lamp 33, die gericht is om de zone 12 te verlichten. A further important component of the monitoring module 10 is a lamp 33, which is directed to illuminate the zone 12. 20 Bij voorkeur omvat de bewakingsmodule 10 nog een sirene 41 en een zwaailicht 42, of vergelijkbare middelen voor het geven van akoestische en/of optische signalering. 20 Preferably, the monitoring module 10 includes a horn 41 and a flashing light 42, or similar means for the transmission of acoustic and / or optical signaling.

Een verdere belangrijke component van de bewakingsmodule 10 is een communicatie-eenheid 51, die in staat is om via een 25 communicatienetwerk 52, bijvoorbeeld draadloos internet, te communiceren met een bewakingscentrale 53. De communicatie kan eventueel ook plaatsvinden via een snelle telefoonverbinding, een radioverbinding, etc. A further important component of the monitoring module 10 is a communication unit 51, which is able to communicate, for example, wireless Internet, via a 25 communication network 52, with a monitoring center 53. The communication may also take place via a high-speed telephone link, a radio link , etc.

Wanneer de controller 90 een detectiesignaal ontvangt van 30 de detector 11, activeert de controller 90 de spraakchip 21, de camera 31, en de lamp 33. De camerabeelden worden opgenomen in het geheugen 32. Vervolgens begint er een wachttijd te lopen, bij voorbeeld 10 seconden. When the controller 90 receives a detection signal from 30 to the detector 11, the controller 90 activates the voice chip 21, the camera 31, and the lamp 33. The camera images are recorded in the memory 32. Next, begins to run a wait, for example 10 seconds.

Wanneer de detector 11 detecteert dat de zone 12 weer 35 vrij is, ten teken dat een eventuele onbevoegde bezoeker is vertrokken, keert het systeem terug in de standby-modus. When the detector 11 detects that the zone 12 again 35 is free, to indicate that a possible unauthorized visitor has left, the system returns to the standby mode. Afhankelijk van de instellingen kan het beeldgeheugen 32 worden gewist, worden bewaard, of worden doorgestuurd naar de 1029546 7 centrale 53. Ook is het mogelijk dat in een logboek een aantekening wordt gemaakt van de gebeurtenis. Depending on the settings, the image memory 32 can be deleted, saved, or forwarded to the central 1,029,546 7 53. It is also possible that in a log a record is made of the event.

Wanneer de intrusie van zone 12 voortduurt bij het verstrijken van de ingestelde wachttijd, activeert de 5 controller 90 de eventuele sirene 41 en/of het eventuele zwaailicht 42, en activeert de controller 90 de communicatie-eenheid 51 om contact te leggen met de bewakingscentrale 53. When the intrusion of zone 12 persists at the expiry of the preset wait time, the fifth controller 90 activates the possible siren 41 and / or the optional flashing light 42, and activates the controller 90, the communication unit 51 to make contact with the monitoring center 53 .

De beelden van de camera 31 worden rechtstreeks doorgezonden naar de centrale 53, waar een bewaker de beelden ziet op een 10 monitor (niet weergegeven). The images of the camera 31 are directly forwarded to the central 53, where a guard sees the images on a monitor 10 (not shown). Bij voorkeur omvat de bewakings-module 10 een microfoon 24, waarvan de signalen dan ook rechtstreeks worden doorgezonden naar de centrale 53. Ook is het mogelijk dat de opgenomen video en audio wordt weergegeven op apparatuur in het huis 2. Preferably, the monitoring module 10 includes a microphone 24, the signals of which, therefore, to be forwarded directly to the central 53. It is also possible that the recorded video and audio is output to equipment in the housing 2.

15 De bewaker (persoon in de centrale 53) bekijkt de beelden, en ziet wat er aan de hand is. 15 The guard (person in the central 53) looks at the pictures and see what's going on. Er kan sprake zijn van een onschuldige situatie: in dat geval kan hij de alarmering van de module 10 uitschakelen. There may be an innocent situation possible: in that case, he can switch off the alarm of the module 10. Als er echter sprake is van een daadwerkelijke ongewenste activiteit, zoals bijvoorbeeld een 20 inbraak, vandalisme, wildplassen, ongewenste aanwezigheid, etc., dan kan de bewaker andere acties ondernemen. However, if there is an actual undesirable activity, such as a 20 burglary, vandalism, urinating, unwanted presence, etc., then the guard can take other actions. Via de luidspreker 22 kan de bewaker de ongewenste persoon toespreken. Through the speaker 22 the guard can address the unwanted person. Deze weet nu zeker dat hij ontdekt is, en zal waarschijnlijk het hazenpad kiezen: een inbraak is verijdeld. It knows for certain that he was discovered, and will likely choose their heels: a burglary was foiled. 25 De bewaker kan ook een hulpdienst zoals de politie waarschuwen. 25 The guard can also alert an emergency service such as the police. De politie, wetende dat de oproep een door de bewaker geverifieerd alarm betreft, zal terstond reageren. The police, knowing that the call is an alarm verified by the guard, will respond immediately.

Een belangrijk voordeel van de uitvinding is, dat de 30 bewakingsmodule geactiveerd kan zijn terwijl er in het huis nog bewoners rondlopen, zoals bijvoorbeeld 's avonds; An important advantage of the invention is that the monitoring module 30 can be activated while walking around still residents in the home, such as at night; de module houdt immers de buitenkant van het huis in de gaten, en wordt niet getriggerd door bewegingen binnenshuis. Indeed, the module keeps the exterior of the house into the holes, and is not triggered by moves indoors. Een alarminstallatie binnenshuis hoeft niet geactiveerd te zijn, 35 en hoeft zelfs niet aanwezig te zijn. An alarm system inside does not have to be activated, and 35 need not even be present.

Verder is een voordeel van de uitvinding, dat een potentiële ongewenste activiteit wordt opgemerkt nog voordat die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, omdat de nadering van een persoon buiten het gebouw wordt gedetecteerd. A further advantage of the invention, a potential unwanted activity is noticed even before it actually occurred, because the approach of a person is detected outside the building. Eventueel 1029546 8 kan zelfs op geverifieerde wijze alarm worden geslagen nog voordat de inbreker daadwerkelijk het gebouw is binnengegaan, hetgeen de responstijd van politie of andere hulpdiensten aanzienlijk bekort. Possibly 1029546 8 may even be beaten by verified way alarm before the intruder actually building is entered, which considerably shortens the response time of police or other emergency services. Belangrijkste is echter, dat een inbreker 5 wordt aangesproken nog voordat hij inbreekt, waardoor de kans groot is dat hij van zijn voornemen tot inbreken afziet; Most importantly, however, that a burglar 5 is addressed before it breaks, so the chances are that it has withdrawn its intention to break; daarmee is dan een inbraak voorkomen. therewith is then prevent a burglary.

Het zal voor een deskundige duidelijk zijn dat de 10 uitvinding niet is beperkt tot de in het voorgaande besproken uitvoeringsvoorbeelden, maar dat diverse varianten en modificaties mogelijk zijn binnen de beschermingsomvang van de uitvinding zoals gedefinieerd in de aangehechte conclusies. It will be for one skilled in the art to be understood that the 10 invention is not limited to the exemplary embodiments discussed in the foregoing, but that several variations and modifications are possible within the scope of protection of the invention as defined in the appended claims.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het audiogeheugen een 15 geluiddrager zoals een harde schijf of een magneetband omvat, maar het voordeel van een chip is dat deze geen bewegende onderdelen heeft. Thus, it is possible for example that the audio memory 15 includes a sound recording medium such as a hard disk or a magnetic tape, but the advantage of a chip is that it has no moving parts.

Voorts is het mogelijk dat de bewakingsmodule wordt gebruikt voor het bewaken van een gedeelte van een gevel 20 zonder ramen of deuren, bijvoorbeeld om vernielingen of wildplassen tegen te gaan. Further, it is possible that the monitoring module is used for monitoring a portion of an exterior wall 20 with no windows or doors, for example, in order to prevent destruction, or urinating.

In het voorgaande is de onderhavige uitvinding uitgelegd onder verwijzing naar blokdiagrammen, die functionele blokken van de inrichting volgens de onderhavige uitvinding 25 illustreren. In the foregoing, the present invention is explained with reference to block diagrams, which illustrate functional blocks of the device according to the present invention 25. Het moge duidelijk zijn dat één of meer van deze functionele blokken geïmplementeerd kunnen wórden in hardware, waarbij de functie van dergelijke functionele blokken wordt uitgevoerd door individuele hardware componenten, maar het is ook mogelijk één of meer van deze functionelè blokken 30 geïmplementeerd worden in software, zo dat de functie van een dergelijk functioneel blok wordt uitgevoerd door één of meerdere programmaregels van een computerprogramma of door een programmeerbare inrichting zoals een microprocessor, microcontroller, digitaal-signaalprocessor, etc. It should be clear that one or more of these functional blocks are implemented may be in hardware, where the function of such functional block is performed by individual hardware components, but it is also possible to provide one or more of these functional blocks 30 can be implemented in software, so that the function of such functional block is performed by one or more program lines of a computer program or a programmable device such as a microprocessor, microcontroller, digital signal processor, etc.

35 1029546 35 1029546

Claims (15)

1. Bewakingsmodule (10), omvattende: een behuizing (9), geschikt voor bevestiging tegen de buitenkant van een gevel (2) van een gebouw (1); 1. Monitoring module (10), comprising: a housing (9), suitable for attachment to the outside of a facade (2) of a building (1); ten minste één detector (11), ontworpen voor het bewaken van 5 een gordijnvormige zone (12) corresponderend met een gevelgedeelte, bijvoorbeeld een gevelopening zoals een deur (3) of een raam (4), en ingericht voor het genereren van een detectorsignaal indien een persoon of dergelijke de bewaakte zone nadert; at least one detector (11), designed for the monitoring of 5, a curtain-shaped zone (12) corresponding to an outer wall portion, for example a wall opening such as a door (3) or a frame (4), and adapted to generate a detector signal if a person or the like approaching the monitored zone; 10 een controller (90), met een ingang voor het ontvangen van het detectorsignaal; 10, a controller (90), having an input for receiving the detector signal; een luidspreker (22); a speaker (22); een met de luidspreker (22) gekoppeld audiogeheugen (21), met een voorgeprogrammeerde boodschap; one with the speaker (22) coupled to audio memory (21), with a pre-programmed message; 15 waarbij de controller (90) is ingericht om, in respons op het ontvangen van het detectorsignaal, de in het audiogeheugen (21) opgeslagen voorgeprogrammeerde boodschap weer te geven via de luidspreker (22). 15, wherein the controller (90) is arranged to, in response to the reception of the signal detector, to provide the pre-programmed message stored in the audio memory (21) back through the loudspeaker (22).
2. Bewakingsmodule volgens conclusie 1, waarbij de detector (11) is gebaseerd op infrarood-detectie of ultrasoon-detectie. 2. Monitoring module according to claim 1, wherein the detector (11) is based on infra-red detection, or ultrasonic detector.
3. Bewakingsmodule volgens conclusie 1 of 2, waarbij de detector (11) een camera met geschikte beeldverwerkings- 25 software omvat. 3. Monitoring module according to claim 1 or 2, wherein the detector (11) comprises a camera 25 with appropriate image processing software.
4. Bewakingsmodule volgens een willekeurige der voorgaande conclusies, voorts omvattende een door de controller (90) bestuurde lamp (33), geschikt om de bewaakte zone (12) te 30 verlichten. 4. Monitoring Module according to any of the preceding claims, further comprising a lamp, controlled by the controller (90) (33) adapted to illuminate the monitored area 30 (12).
5. Bewakingsmodule volgens conclusie 4, waarbij de controller (90) is ingericht om, in respons op het ontvangen van het detectorsignaal, de lamp (33) aan te schakelen. 5. A monitoring module of claim 4, wherein the controller (90) is arranged to, in response to the reception of the detector signal, to switch on the lamp (33). 35 102934S L_ _ 35 102934S L_ _
6. Bewakingsmodule volgens een willekeurige der voorgaande conclusies, voorts omvattende een door de controller (90) bestuurde video-camera (31), geschikt om video-opnamen van de bewaakte zone (12) te maken. 6. Monitoring Module according to any of the preceding claims, further comprising making a video camera controlled by the controller (90) (31), suitable for video recordings of the monitored zone (12). 5 5
7. Bewakingsmodule volgens conclusie 6, waarbij de videocamera (31) is voorzien van een bijbehorend beeldgeheugen (32), geschikt voor het opnemen van door de video-camera (31) gemaakte video-opnamen. 7. A monitoring module of claim 6, wherein the video camera (31) is provided with an associated image memory (32), suitable for recording by the video camera (31) video recordings.
8. Bewakingsmodule volgens conclusie 6 of 7, waarbij de controller (90) is ingericht om, in respons op het ontvangen van het detectorsignaal, de video-camera (31) te starten. 8. Monitoring module according to claim 6 or 7, wherein the controller (90) is arranged to, to launch in response to the reception of the detector signal, the video camera (31).
9. Bewakingsmodule volgens een willekeurige der voorgaande conclusies, voorts omvattende door de controller (90) bestuurde middelen voor het geven van akoestische en/of optische signalering. 9. Security module as claimed in any of the preceding claims, further comprising by the controller (90) controlled means for providing acoustic and / or optical signaling.
10. Bewakingsmodule volgens conclusie 9, waarbij de controller (90) is ingericht om, indien het detectorsignaal voortduurt gedurende een voorafbepaalde tijdsduur na de eerste ontvangst van het detectorsignaal, genoemde akoestische en/of optische signaleringsmiddelen te activeren. 10. A monitoring module of claim 9, wherein the controller (90) is arranged to, if the detector signal continues to activate for a predetermined time duration after the first reception of the detector signal, said acoustic and / or optical signaling means. 25 25
11. Bewakingsmodule volgens een willekeurige der voorgaande conclusies, voorts omvattende een communicatie-eenheid (51), die in staat is om via een communicatienetwerk (52), bijvoorbeeld draadloos internet, te communiceren met een 30 bewakingscentrale (53). 11. A monitoring module according to any one of the preceding claims, further comprising a communication unit (51) which is capable via a communications network (52), for example, wireless Internet, to communicate with a monitoring center 30 (53).
12. Bewakingsmodule volgens conclusie 11, waarbij de controller (90) is ingericht om, indien het detectorsignaal voortduurt gedurende een voorafbepaalde tijdsduur na de eerste 35 ontvangst van het detectorsignaal, genoemde communicatie-eenheid (51) te activeren. 12. A monitoring module of claim 11, wherein the controller (90) is arranged to, if the detector signal to activate continues for a predetermined time period after receiving the first 35 of the detector signal, said communication unit (51).
13. Bewakingsmodule volgens conclusie 12, waarbij de controller (90) is ingericht om de video-camera (31) te 1029546 koppelen met de genoemde communicatie-eenheid (51) teneinde de door de video-camera (31) verschafte beelden door te sturen naar de bewakingscentrale (53). 13. A monitoring module of claim 12, wherein the controller (90) is adapted to control the video camera (31) to 1029546 pair with said communication unit (51) so as to transmit images provided by the video camera (31) to the monitoring center (53).
14. Bewakingsmodule volgens conclusie 13, voorts omvattende een microfoon (24), waarbij de controller (90) is ingericht om de microfoon (24) te koppelen met de genoemde communicatie-eenheid (51) teneinde het door de microfoon (24) verschafte geluid door te sturen naar de bewakingscentrale (53). 14. A monitoring module of claim 13, further comprising a microphone (24), wherein the controller (90) is arranged for coupling the microphone (24) to said communication unit (51) so as the noise provided by the microphone (24) by a message to the monitoring center (53). 10 10
15. Werkwijze voor het bewaken van een gedeelte van een gevel (2) van een gebouw (1), welke werkwijze de stappen omvat van het aan de buitenzijde van de gevel (2) monteren van ten minste één bewakingsmodule (10) volgens een willekeurige der 15 voorgaande conclusies; 15. A method for monitoring a portion of a facade (2) of a building (1), which method comprises the steps of mounting on the outside of the facade (2) of at least one monitoring module (10) according to any 15 of the preceding claims; het signaleren of er zich potentieel ongewenste activiteit voordoet in de nabijheid van genoemd gevelgedeelte; signaling that there are potentially unwanted activity occurs in the vicinity of said front portion; het, in respons op het signaleren van een potentieel ongewenste activiteit, ten gehore brengen van een voorgeprogrammeerde boodschap; it, in response to the detection of a potentially undesired activity, playing of a prerecorded message; het maken van video-opnamen van 20 de situatie; making video recordings of the 20 situation; en het doorsturen van de video-öpnamen naar een zich op afstand bevindende centrale indien de potentieel ongewenste activiteit gedurende een voorafbepaalde tijd voortduurt. and forwarding the video-recordings to a central is located at a distance when the potential for undesirable activity continues for a predetermined period of time. 1029546 1029546
NL1029546A 2005-07-18 2005-07-18 Monitoring system. NL1029546C1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1029546A NL1029546C1 (en) 2005-07-18 2005-07-18 Monitoring system.
NL1029546 2005-07-18

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1029546A NL1029546C1 (en) 2005-07-18 2005-07-18 Monitoring system.
BE200500444A BE1016483A6 (en) 2005-07-18 2005-09-15 Detection camera.
NL1029960A NL1029960C1 (en) 2005-07-18 2005-09-15 Detection camera.
ES200502343U ES1061435Y (en) 2005-07-18 2005-10-27 Monitoring module
DE200520018071 DE202005018071U1 (en) 2005-07-18 2005-11-18 monitoring system
PCT/NL2006/000350 WO2007011205A1 (en) 2005-07-18 2006-07-11 Guarding system
EP20060783833 EP1904985A1 (en) 2005-07-18 2006-07-11 Guarding system
PCT/NL2006/000359 WO2007011207A1 (en) 2005-07-18 2006-07-12 Detection camera
EP20060783838 EP1908033A1 (en) 2005-07-18 2006-07-12 Detection camera

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1029546C1 true NL1029546C1 (en) 2005-09-12

Family

ID=35220502

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1029546A NL1029546C1 (en) 2005-07-18 2005-07-18 Monitoring system.

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1904985A1 (en)
BE (1) BE1016483A6 (en)
DE (1) DE202005018071U1 (en)
ES (1) ES1061435Y (en)
NL (1) NL1029546C1 (en)
WO (1) WO2007011205A1 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2462600A (en) * 2008-08-11 2010-02-17 Kevin Reppion Burglar alarm triggering playback of a voice announcement
CN106104914A (en) 2014-04-11 2016-11-09 康普技术有限责任公司 Method of eliminating resonances in multiband radiating arrays
DE102015121871A1 (en) * 2015-12-15 2017-06-22 Abus Security-Center Gmbh & Co. Kg alarm device

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2896930B2 (en) * 1989-01-16 1999-05-31 コールズ,クリストファー・フランシス Photos security system
US5781108A (en) * 1995-11-14 1998-07-14 Future Tech Systems, Inc. Automated detection and monitoring (ADAM)
GB9620581D0 (en) * 1996-10-03 1996-11-20 Sanders Mark J Security warning sign lighting system
US6281787B1 (en) * 1999-06-07 2001-08-28 Traptec Corporation Vehicle tire leak detection system and method of using the same
NL1014735C2 (en) * 2000-03-23 2001-09-25 Lbl Trading Cv Alarm Method and apparatus.

Also Published As

Publication number Publication date Type
ES1061435U (en) 2006-02-16 application
WO2007011205A1 (en) 2007-01-25 application
BE1016483A6 (en) 2006-11-07 grant
DE202005018071U1 (en) 2006-02-23 grant
EP1904985A1 (en) 2008-04-02 application
ES1061435Y (en) 2006-06-01 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7120233B2 (en) Lifestyle multimedia security system
US6975220B1 (en) Internet based security, fire and emergency identification and communication system
US20020171736A1 (en) Intruder detection through trajectory analysis in monitoring and surveillance systems
US6963280B2 (en) Door security device for use in security systems
US6614884B2 (en) Automatic home alarm system and method
US20050132414A1 (en) Networked video surveillance system
US5311168A (en) Lock set with self-contained door alarm and annunciator system
US5568126A (en) Providing an alarm in response to a determination that a person may have suddenly experienced fear
US8504103B2 (en) Cellular home security system
US6163257A (en) Security system having event detectors and keypads with integral monitor
US20050134450A1 (en) Integrated alarm detection and verification device
US20080169922A1 (en) Portable deterrent alarm system
US6690411B2 (en) Security system
US5861804A (en) Computer controlled security and surveillance system
US5546071A (en) Concealed security system
US7619512B2 (en) System and method for alarm signaling during alarm system destruction
US5428345A (en) Method of and apparatus for operating a security system to produce an alarm signal
US20070182543A1 (en) Intelligent Home Security System
US6943685B2 (en) Intrusion detecting device
JP2004185080A (en) Security system and mobile robot
US20080198006A1 (en) Security system having intelligent voice responses and voice response method thereof
US6081193A (en) Electronic intrusion detection system for monitored environments
US20020196155A1 (en) Alarm system and method
US8599018B2 (en) Alarm system having an indicator light that is external to an enclosed space for indicating the time elapsed since an intrusion into the enclosed space and method for installing the alarm system
US20100045461A1 (en) Security system with activity pattern recognition

Legal Events

Date Code Title Description
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20110201