NL1024191C2 - Telescopic pole system for raising e.g. greenhouse roof, comprises inner and outer poles with cooperating supports engaged using jack - Google Patents

Telescopic pole system for raising e.g. greenhouse roof, comprises inner and outer poles with cooperating supports engaged using jack Download PDF

Info

Publication number
NL1024191C2
NL1024191C2 NL1024191A NL1024191A NL1024191C2 NL 1024191 C2 NL1024191 C2 NL 1024191C2 NL 1024191 A NL1024191 A NL 1024191A NL 1024191 A NL1024191 A NL 1024191A NL 1024191 C2 NL1024191 C2 NL 1024191C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
support
pole
jack
post
roof
Prior art date
Application number
NL1024191A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Adam Bartholomeus Ma Kokshoorn
Vincent Abraham Van Den Dool
Original Assignee
T C Van Den Dool B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by T C Van Den Dool B V filed Critical T C Van Den Dool B V
Priority to NL1024191A priority Critical patent/NL1024191C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1024191C2 publication Critical patent/NL1024191C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
  • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
  • A01G9/14Greenhouses
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
  • B66F1/00Devices, e.g. jacks, for lifting loads in predetermined steps
  • B66F1/02Devices, e.g. jacks, for lifting loads in predetermined steps with locking elements, e.g. washers, co-operating with posts
  • B66F1/04Devices, e.g. jacks, for lifting loads in predetermined steps with locking elements, e.g. washers, co-operating with posts the posts being toothed
  • B66F1/08Devices, e.g. jacks, for lifting loads in predetermined steps with locking elements, e.g. washers, co-operating with posts the posts being toothed and the devices being operated by fluid pressure
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04BGENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS; WALLS, e.g. PARTITIONS; ROOFS; FLOORS; CEILINGS; INSULATION OR OTHER PROTECTION OF BUILDINGS
  • E04B1/00Constructions in general; Structures which are not restricted either to walls, e.g. partitions, or floors or ceilings or roofs
  • E04B1/35Extraordinary methods of construction, e.g. lift-slab, jack-block
  • E04B1/3522Extraordinary methods of construction, e.g. lift-slab, jack-block characterised by raising a structure and then adding structural elements under it
  • E04B1/3527Extraordinary methods of construction, e.g. lift-slab, jack-block characterised by raising a structure and then adding structural elements under it the structure being a roof
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
  • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
  • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
  • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor

Abstract

Each pole comprises an inner pole (1) with supports (3-3'') arranged one above the other, an outer pole (2) with a support device (4) cooperating with a first support on the inner pole and a jack (7) with a rod (10) connecting the outer pole to a second support on the inner pole. The jack rod is supported directly by the second support. The supports are formed by recesses in the inner pole. A hydraulic jack or a pneumatic jack with a membrane cylinder is used. The support device is a lever with one end secured to the outer pole via a spring and one end which can be clamped inside a support on the inner pole. An independent claim is also included for a method for altering the height of a load extending over a wide surface area in a stepwise manner using this telescopic pole system, comprising the following steps: (a) anchoring a first pole in each telescopic pair in the ground or a foundation; (b) securing the load to the second pole; (c) raising the second pole using the jack until the support device engages with a first support on the first pole; and (d) retracting the jack until it engages with a second support above the first support so that the second pole can be lifted again.

Description

% %%%

INRICHTING EN WERKWIJZE VOOR HET STAPSGEWIJS VERTICAAL OMHOOG BEREGEN VAN EEN LAST, ZOALS EEN DAKDEVICE AND METHOD FOR STEP-BY-STEP VERTICAL MOUNTING OF A LOAD, SUCH AS A ROOF

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting en werk-5 wijze voor het stapsgewijs verticaal bewegen van een zich over een groot oppervlak uitstrekkende last, zoals een dak, omvattende een aantal stellen welke elk twee telescopische samenwerkende staande palen omvatten.The invention relates to a device and method for stepwise vertical movement of a load extending over a large surface, such as a roof, comprising a number of sets which each comprise two telescopic co-operating uprights.

Een dergelijke inrichting is algemeen bekend voor het 10 ondersteunen van daken van bijvoorbeeld een kas, een veestal of een industrieel gebouw, waar het wenselijk is om de hoogte van het dak te kunnen verhogen. Dit is doorgaans het geval wanneer meer ruimte nodig is onder het dak, zoals bijvoorbeeld het geval is in de volgende situaties: 15 - klimaatsverbetering in kassen of stallen door de ruimte te vergroten; - gewassen die door ontwikkeling langer worden, waardoor een hogere kas nodig is; - het gebruik van dubbele teeltlagen waardoor een hogere kas 20 nodig is; - het gebruik van nieuwe installaties, zoals bijvoorbeeld een nieuwe belichting, die een hogere kas vereisen; - het verruimen van een industrieel gebouw; het verhogen van het dak en het eventueel aanbrengen van een verdiepingsvloer.Such a device is generally known for supporting roofs of, for example, a greenhouse, a cattle shed or an industrial building, where it is desirable to be able to increase the height of the roof. This is usually the case when more space is needed under the roof, as is the case, for example, in the following situations: - climate improvement in greenhouses or stables by increasing the space; - crops that become longer due to development, which means that a higher greenhouse is needed; the use of double cultivation layers whereby a higher greenhouse is required; - the use of new installations, such as new lighting, which require a higher greenhouse; - the expansion of an industrial building; raising the roof and possibly installing a storey floor.

25 Verder kan een dergelijke inrichting en werkwijze ook toegepast worden bij het opbouwen van stellingen en bij renovatiewerken. Het is bekend om een dak te ondersteunen door een aantal stellen van telescopisch samenwerkende palen, waarbij een eerste paal voorzien is van een aantal op een steekaf-30 stand boven elkaar aangebrachte openingen aan weerszijden van de paal. De eerste paal van elk stel wordt op de grond of op een fundering geplaatst en hierover wordt een tweede paal geschoven, waarbij een pen door tegenoverstaande openingen 1024191 ΗFurthermore, such a device and method can also be applied in the construction of scaffolding and in renovation work. It is known to support a roof by a number of sets of telescopically cooperating piles, wherein a first pole is provided with a number of openings arranged one above the other at a stab distance on either side of the pole. The first pile of each set is placed on the ground or on a foundation and a second pile is slid over it, with a pin through opposite openings 1024191 Η

2 I2 I

van de eerste paal wordt gestoken, op welke pen de tweede Ifrom the first pole is inserted, on which pin the second I

paal gedragen wordt. Dergelijke inrichtingen hebben het pro- Iis supported. Such devices have the problem

bleem dat alleen lasten die zich uitstrekken over een rela- Iproblem that only loads that extend over a rela-

tief klein oppervlak manueel kunnen worden omhoog of omlaag Ismall surface area can be raised or lowered manually I

5 bewogen, en dat de draagkracht beperkt is. I5 and that the carrying capacity is limited. I

Verder beschrijft US 4,067,448 een inrichting voor het IFurthermore, US 4,067,448 describes a device for the I

stapsgewijs verticaal bewegen van een last met behulp van een Imoving a load stepwise vertically using an I

systeem bestaande uit een eerste paal met een aantal steunen Isystem consisting of a first pole with a number of supports I

en twee daarover aangebrachte moffen. Elke mof is voorzien Iand two sleeves arranged over it. Every sleeve is provided I

10 van een palkoppeling, en tussen de twee moffen zijn verplaat- I10 of a pawl coupling, and displaced between the two sleeves

singsmiddelen in de vorm van een vijzel werkzaam. Iaugers in the form of a jack. I

De uitvinding heeft als doel een inrichting en werkwijze IThe invention has for its object a device and method I

van het in de aanhef genoemde soort te verschaffen, waarmee Iof the type mentioned in the preamble, with which I

op een handige manier een last die zich uitstrekt over een Iin a convenient way a load that extends over an I

15 groot oppervlak kan worden omhoog bewogen. ILarge area can be raised. I

Daartoe onderscheidt de inrichting van de uitvinding zich IThe device of the invention is distinguished for this purpose I

doordat een eerste paal van elk stel voorzien is van een Iin that a first pile of each set is provided with an I

aantal boven elkaar op een steekafstand aangebrachte steunen, Inumber of supports arranged one above the other at a pitch, I

en dat een tweede paal van elk stel voorzien is van een met Iand that a second pole of each set is provided with an I

20 een steun samenwerkend steunmiddel voor het dragen van de I20 a support cooperating support means for carrying the I

tweede paal en van een vijzel met vijzeistang welke werkzaam Isecond pole and of a mortar with mortar bar which is active I

is tussen de tweede paal en een andere steun van de eerste Iis between the second post and another support from the first I

paal, en welke een slag heeft die tenminste gelijk is aan de Ipole, and which has a stroke that is at least equal to the I

steekafstand, waarbij de vijzeistang rechtstreeks afsteunt op Ipitch, the auger rod directly bearing on I

25 de steun. I25 the support. I

Deze inrichting kan op twee manieren worden gebruikt. IThis device can be used in two ways. I

Ofwel wordt de eerste paal op de grond of op een fundering IEither the first pile is laid on the ground or on a foundation I

bevestigd en is de tweede paal beweegbaar, ofwel wordt de Iconfirmed and the second pole is movable, or the I

tweede paal op de grond of op een fundering bevestigd en is Isecond pole fixed on the ground or on a foundation and is I

30 de eerste paal beweegbaar. In het eerste geval is de werking IThe first pole is movable. In the first case, the operation is I

als volgt. Wanneer de verplaatsingsmiddelen aangrijpen op een Ias follows. When the displacement means engage on an I

steun van de eerste paal en deze in werking worden gezet, Isupport from the first pole and they are put into operation, I

wordt de tweede paal omhoog bewogen over bijvoorbeeld de Ithe second pole is moved upwards over, for example, the I

1024191 I1024191 I

* λ 3 steekafstand. Vóór het iri werking zetten van de verplaat-singsmiddelen werkt het steunmiddel samen met een eerste steun, terwijl bij het omhoog bewegen van de tweede paal, het steunmiddel mee omhoog wordt bewogen tot het samenwerkt met 5 de boven de eerste steun gelegen steun. Door gelijktijdig de verplaatsingsmiddelen van de verschillende stellen te bedienen kan de last op een handige manier worden omhoog bewogen, zonder dat er manueel pennen moeten worden verstoken, zoals het geval was vóór de inrichting van de stand van de tech-10 niek.* λ 3 stitch spacing. Before the displacement means are put into operation, the support means cooperates with a first support, while when the second pole is raised, the support means is co-elevated until it cooperates with the support located above the first support. By simultaneously operating the displacement means of the different sets, the load can be lifted in a convenient manner without having to manually dispense pins, as was the case before the arrangement of the state of the art.

Volgens een mogelijke uitvoeringsvariant zijn de steunen gevormd door uitsparingen in de eerste paal. Op die manier kunnen de steunen op een handige manier worden aangebracht, bijvoorbeeld door het uitsnijden van de uitsparingen in een 15 holle paal.According to a possible embodiment variant, the supports are formed by recesses in the first post. In this way the supports can be arranged in a handy manner, for instance by cutting the recesses into a hollow pile.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm zijn de verplaatsingsmiddelen een vijzel, welke een vijzelstang heeft die tijdens het heffen afsteunt op een steun. Deze vijzel is bij voorkeur een pneumatische vijzel met membraancilinder. Een 20 dergelijke pneumatische vijzel bestaat in relatief lichte uitvoeringsvormen en is bijgevolg gemakkelijk te bevestigen op de tweede paal. Men zou uiteraard ook een hydraulische vijzel kunnen gebruiken i.p.v. de pneumatische vijzel.According to a preferred embodiment, the displacement means are a jack, which has a jack rod that rests on a support during lifting. This jack is preferably a pneumatic jack with membrane cylinder. Such a pneumatic jack exists in relatively light embodiments and is therefore easy to attach to the second post. One could of course also use a hydraulic jack instead of the pneumatic jack.

Het steunmiddel is bij voorkeur scharnierend verbonden 25 met de tweede paal en voorzien van een krachtelement waardoor het steunmiddel tegen de eerste paal drukt. Op die manier grijpt het steunmiddel automatisch aan op een steun bij het omhoog bewegen langs een steun.The support means is preferably hingedly connected to the second pole and provided with a force element through which the support means presses against the first pole. In this way, the support means automatically engages a support when moving upwards along a support.

Het krachtelement kan bijvoorbeeld een tussen het steune-30 lement en de tweede paal aangebrachte veer zijn, welke afhankelijk van de plaats t.o.v. het scharnier waar de veer wordt aangebracht een trek- of een drukveer zal zijn. Volgens een andere variant is het krachtelement bijvoorbeeld een 1024191The force element can for instance be a spring arranged between the support element and the second post, which spring will be a tension or compression spring depending on the location relative to the hinge where the spring is mounted. According to another variant, the force element is, for example, a 1024191

gewicht dat bijvoorbeeld aan een uiteinde van het steunmiddel Iweight that, for example, at one end of the support means I

is aangebracht, waardoor het steunelement aan zijn andere Iis arranged, whereby the supporting element is on its other I

uiteinde tegen de eerste paal wordt 'aangedrukt. Iend is pressed against the first post. I

Volgens een verder ontwikkelde uitvoeringsvorm van de IAccording to a further developed embodiment of the I

5 uitvinding is het steunmiddel een in de langsrichting van de IIn accordance with the invention, the support means is in the longitudinal direction of the I

palen kantelbaar aangebrachte hefboomarm die aan een uiteinde Ipivotally arranged lever arm mounted at one end I

d.m.v. een veer bevestigd is aan de tweede paal en aan zijn Iby a spring is attached to the second post and to its I

ander uiteinde in een steun klembaar is. Iother end can be clamped in a support. I

Volgens de voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding IAccording to the preferred embodiment of the invention I

10 zijn de eerste en tweede paal hol en draaivast t.o.v. elkaar I10, the first and second posts are hollow and rotational with respect to each other I

aangebracht. De eerste en tweede paal kunnen bijvoorbeeld een Iapplied. The first and second posts may, for example, have an I

vierkante of ovale dwarsdoorsnede hebben. Het is echter even- Isquare or oval cross-section. However, it is equally I

eens mogelijk dat de buitenpaal hol en vierkant is, terwijl Ionce possible that the outer pole is hollow and square, while I

de binnenpaal bijvoorbeeld een I-profiel is.for example, the inner pole is an I-profile.

15 Volgens een verder ontwikkelde voorkeursuitvoeringsvorm IAccording to a further developed preferred embodiment I

van de uitvinding zijn de uitsparingen aangebracht ter hoogte Iof the invention, the recesses are arranged at level I

van een ribbe van de eerste paal, en hebben ze in elk grens- Iof a rib of the first post, and have them in each boundary

vlak aan de ribbe de vorm van een rechthoekige driehoek waar- Iflat on the rib the shape of a rectangular triangle where I

van telkens een rechthoekszijde samenvalt met de ribbe, en de Ifrom one rectangular side coincides with the rib, and the I

20 beide andere rechthoekszijden de onderrand van de uitsparing IThe other two rectangular sides are the lower edge of the recess I

vormen. Ito shape. I

De uitvinding heeft verder betrekking op een werkwijze IThe invention further relates to a method I

voor het stapsgewijs omhoog bewegen van een zich over een Ifor stepping up one over an I

groot oppervlak uitstrekkende last, zoals een dak, waarbij Ilarge surface load, such as a roof, where I

25 gebruik wordt gemaakt van een van de hierboven beschreven I25 use is made of one of the I described above

varianten van de inrichting volgens de uitvinding. De werk- Ivariants of the device according to the invention. The working I

wijze wordt gekenmerkt door de volgende stappen: Icharacterized by the following steps: I

- een van de twee palen van elk stel wordt op de grond of op I- one of the two posts of each set is placed on the ground or on I

een fundering bevestigd; Ia foundation confirmed; I

30 - de last wordt bevestigd op de andere palen; I- the load is fixed on the other posts; I

- de andere paal van elk stel wordt omhoog bewogen door de I- the other pole of each set is raised by the I

verplaatsingsmiddelen die aangrijpen op een eerste steun, tot Idisplacement means which engage on a first aid, up to I

het steunmiddel aangrijpt op een steun van de eerste paal; Ithe support means engages a support of the first post; I

1024191 I1024191 I

% 4 5 - de verplaatsingsmiddelen worden teruggetrokken tot ze aangrijpen op een boven de eerste steun gelegen tweede steun, waarna de tweede paal opnieuw kan worden omhoog bewogen.- the displacement means are retracted until they engage on a second support located above the first support, after which the second pole can be raised again.

• Op die manier kan een last met een groot oppervlak, zoals 5 een dak op een handige manier worden omhoog bewogen.• In this way, a load with a large surface, such as a roof, can be lifted in a convenient way.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding wordt de last gevormd door een dak, waarbij de verplaatsingsmiddelen van de verschillende inrichtingen synchroon worden bediend teneinde het dak omhoog te 10 bewegen.According to a preferred embodiment of the method according to the invention, the load is formed by a roof, wherein the displacement means of the different devices are operated synchronously in order to raise the roof.

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van de tekeningen in bijlage en de hierna volgende figuurbe-schrijving van een aantal niet beperkende uitvoeringsvoorbeelden van de inrichting volgens de uitvinding. De tekening 15 toont: figuur 1 is een perspectivisch aanzicht van een eerste uitvoeringsvorm van één stel van de inrichting volgens de uitvinding; figuur 2 is een detailaanzicht van een steun met steunmiddel 20 van de uitvoeringsvorm van figuur 1; figuur 3 is een detailaanzicht van een steun waarop een vij-zelstang aangrijpt, van de uitvoeringsvorm van figuur 1; figuur 4 is een perspectivisch aanzicht van een tweede uitvoeringsvorm van één stel van de inrichting volgens de uit-25 vinding; figuur 5A en 5B tonen twee uitvoeringsvarianten van een steun met steunmiddel van een inrichting volgens de uitvinding; figuur 6 is een perspectivisch aanzicht van een kas waarbij het dak ondersteund wordt door een inrichting volgens de 30 uitvinding.The invention will be further elucidated with reference to the annexed drawings and the following figure description of a number of non-limiting exemplary embodiments of the device according to the invention. The drawing 15 shows: figure 1 is a perspective view of a first embodiment of one set of the device according to the invention; Figure 2 is a detailed view of a support with support means 20 of the embodiment of Figure 1; Figure 3 is a detailed view of a support on which a jack rod engages, of the embodiment of Figure 1; Figure 4 is a perspective view of a second embodiment of one set of the device according to the invention; figures 5A and 5B show two embodiments of a support with support means of a device according to the invention; Figure 6 is a perspective view of a greenhouse in which the roof is supported by a device according to the invention.

In figuur 1 ziet men een eerste uitvoeringsvariant van een stel van twee telescopische samenwerkende palen van een inrichting volgens de uitvinding. Een eerste holle paal 1 is 1 0 24 1 9 1 ΗFigure 1 shows a first embodiment of a set of two telescopic co-operating piles of a device according to the invention. A first hollow post 1 is 1 0 24 1 9 1 Η

6 I6 I

voorzien van een aantal op een steekafstand S boven elkaar Iprovided with a number at a pitch distance S above each other I

aangebrachte steunen 3. De tweede holle paal 2 is over de Imounted supports 3. The second hollow post 2 is over the I

eerste paal 1 geschoven en voorzien van een met een steun 3' Ifirst pile 1 slid and provided with a support 3 '

samenwerkend steunmiddel 4 voor het dragen van de tweede paal Icooperating support means 4 for supporting the second post I

5 2. Tussen de tweede paal 2 en een andere steun 3" van de I2. Between the second post 2 and another support 3 "of the I

eerste paal zijn verplaatsingsmiddelen werkzaam. De verplaat- Idisplacement means are active in the first pile. The displacement I

singsmiddelen bestaan hier uit een pneumatische vijzel 7 met Imeans consist of a pneumatic jack 7 with I

een vijzeistang 10 die aangrijpt in steun 3n. Ia jack 10 that engages in support 3n. I

De palen 1,2 hebben beide een vierkante doorsnede zodanig IThe posts 1,2 both have a square cross section such as I

10 dat ze onderling niet verdraaibaar zijn, waardoor een goede I10 that they are not rotatable, so that a good I

uitlijning van zowel het steunmiddel 4 als de vijzeistang 10 Ialignment of both the support means 4 and the jack rod 10 I

t.o.v. de steunen 3 wordt gewaarborgd. Iwith respect to the supports 3 is guaranteed. I

De steunen 3 zijn gevormd door uitsparingen in de eerste IThe supports 3 are formed by recesses in the first I

paal, welke aangebracht zijn ter hoogte van een ribbe van de Ipile, which are arranged at the height of a rib of the I

15 eerste paal, en in elk grensvlak aan de ribbe de vorm hebben IThe first pile, and in each interface on the rib have the shape I

van een rechthoekige driehoek waarvan telkens een rechthoeks- Iof a rectangular triangle, each of which is a rectangular I

zijde samenvalt met de ribbe, en de beide andere rechthoeks- Iside coincides with the rib, and the other two rectangles I

zijden de onderrand van de uitsparing 3 vormen. Door deze Ithe lower edge of the recess 3. Because of this I

vormgeving kan het steunmiddel 4 enerzijds gemakkelijk uit de Ion the one hand, the supporting means 4 can easily be removed from the I

20 steun 3 worden getrokken, wanneer de vijzel omhoog gaat, en ISupport 3 is drawn when the jack goes up, and I

anderzijds een goede ondersteuning bieden vóór de tweede paal Ion the other hand offer good support before the second post I

2 in de ruststand. I2 in the rest position. I

De pneumatische vijzel 7 is voorzien van een luchtinlaat IThe pneumatic jack 7 is provided with an air inlet I

9, een membraancilinder 8, en een vijzeistang 10. Verder zijn I9, a membrane cylinder 8, and a jack rod 10. Furthermore, I

25 montagemiddelen 11, 12a, 12b, 13a, 13b voorzien voor de mon- IMounting means 11, 12a, 12b, 13a, 13b provided for the assembly

tage van de vijzel op de tweede paal 2. De holle buizen 12a, Iof the jack on the second post 2. The hollow tubes 12a, I

12b zijn bevestigd aan het montagestuk 11, terwijl de holle I12b are attached to the mounting piece 11, while the hollow I

buizen 13a, 13b bevestigd zijn aan de tweede paal. Door deze Itubes 13a, 13b are attached to the second post. Because of this I

buizen worden pennen gestoken om de vijzel op de tweede paal Itubes are put into the tubes on the second post I

30 te bevestigen. Op die manier kan de vijzel gemakkelijk gemon- I30 to confirm. In this way the auger can easily be mounted

teerd en gedemonteerd worden. Ibe dismantled. I

Het steunmiddel 4 is een in de langsrichting van de palen IThe support means 4 is a longitudinal direction of the posts I

d.m.v. een scharnier 6 kantelbaar aangebrachte hefboomarm 4 Iby a lever arm 4 I arranged tiltably for a hinge 6

1024191 I1024191 I

* 7 die aan een uiteinde d.m.v. een veer 5 bevestigd is aan de tweede paal 2 en aan zijn ander uiteinde in een steun 3' klembaar is.* 7 which is connected at one end by a spring 5 is attached to the second post 2 and is clampable at its other end in a support 3 '.

Nu zal worden toegelicht hoe deze inrichting kan worden 5 gebruikt om een last stapsgewijs omhoog te bewegen. Een aantal eerste palen 1, welke telescopisch samenwerken met tweede palen 2, worden op de grond of op een fundering bevestigd/, waarna de last wordt bevestigd op de tweede palen 2. De tweede palen 2 worden omhoog bewogen door de pneumatische vijzels 10 7 welke met hun vijzeistangen 10 aangrijpen op eerste steunen 3", tot de steunmiddelen 4 aangrijpen op een steun 3' van de eerste palen. Vervolgens kunnen de vijzeistangen 10 worden teruggetrokken tot ze aangrijpen op boven de eerste steunen 3" gelegen volgende steunen, waarna de tweede paal 2 opnieuw 15 kan worden omhoog bewogen.It will now be explained how this device can be used to raise a load step by step. A number of first piles 1, which telescopically cooperate with second piles 2, are mounted on the ground or on a foundation, after which the load is mounted on the second piles 2. The second piles 2 are raised by the pneumatic jacks 7 which with their jack rods 10 engage first supports 3 ", until support means 4 engage a support 3 'of the first posts. Subsequently, the jack rods 10 can be retracted until they engage on subsequent supports above the first supports 3", after which the second supports pole 2 can be raised again.

Figuur 4 toont een tweede uitvoeringsvariant van een stel van de inrichting volgens de uitvinding. Volgens deze variant is de tweede paal 2 op de grond of op een fundering bevestigd, en is de eerste paal 1 welke voorzien is van steunen 3 20 beweegbaar opgesteld. De palen hebben hier een ovale dwarsdoorsnede zodanig dat ze opnieuw draaivast zijn t.o.v. elkaar .Figure 4 shows a second embodiment of a set of the device according to the invention. According to this variant, the second post 2 is mounted on the ground or on a foundation, and the first post 1 which is provided with supports 3 is arranged movably. The posts here have an oval cross-section such that they are again rotatable relative to each other.

Figuur 5 toont andere mogelijke uitvoeringsvormen van het steunmiddel 4 van de inrichting van de uitvinding. In figuur 25 5B is het steunmiddel 24 d.m.v. scharnier 6 scharnierend verbonden is met de tweede paal 22 en voorzien is van een krachtelement hier in de vorm van een gewicht 25, waardoor het steunmiddel 24 tegen de eerste paal 1 drukt.Figure 5 shows other possible embodiments of the support means 4 of the device of the invention. In Fig. 5B, the support means 24 is by means of hinge 6 is hingedly connected to the second post 22 and is provided with a force element here in the form of a weight 25, whereby the supporting means 24 presses against the first post 1.

In de in figuur 5A getoonde variant is het krachtelement 30 een tussen het steunelement 34 en de tweede paal 32 aangebrachte veer 35. Volgens deze variant is het steunmiddel 24 aan de binnenkant van de tweede paal 22 bevestigd, en vormt de tweede paal de binnenpaal, i.p.v. de buitenpaal. Op een 1 0 24 19 1 Η ΗIn the variant shown in Figure 5A, the force element 30 is a spring 35 arranged between the support element 34 and the second post 32. According to this variant, the support means 24 is attached to the inside of the second post 22, and the second post forms the inner post, instead of the outer pole. On a 1 0 24 19 1 Η Η

analoge manier zouden de verplaatsingsmiddelen eveneens aan IIn an analogous manner, the displacement means would also satisfy I

de binnenkant van de tweede paal kunnen worden bevestigd. Ithe inside of the second post can be attached. I

Tenslotte toont figuur 6 een plantenkas waarvan het dak IFinally, figure 6 shows a greenhouse of plants whose roof I

ondersteunt wordt door een inrichting volgens de uitvinding. Iis supported by a device according to the invention. I

5 Een aantal stellen van telescopisch werkende staande palen5 A number of sets of telescopic standing posts

zijn aangebracht onder het dak D van een kas die eventueel Iare installed under the roof D of a greenhouse that may be I

aan de buitenzijde kan afgesloten zijn. Ican be closed on the outside. I

De beschermingsomvang van de uitvinding is niet beperkt IThe scope of the invention is not limited I

tot de hierboven geïllustreerde uitvoeringsvormen, maar wordt Ito the embodiments illustrated above, but I

10 in tegendeel bepaald door de volgende conclusies. IOn the contrary determined by the following claims. I

1024191 I1024191 I

Claims (13)

1. Inrichting voor het stapsgewijs verticaal bewegen van een zich over een groot oppervlak uitstrekkende last, zoals 5 een dak, omvattende een aantal stellen welke elk twee telescopische samenwerkende staande palen omvatten, met het kenmerk, dat een eerste paal (1,21,31) van elk stel voorzien is van een aantal boven elkaar op een steeka£stand aangebrachte steunen (3', 3"), en dat een tweede paal (2,22,32) van elk 10 stel voorzien is van een met een steun (3') samenwerkend steunmiddel (4) voor het dragen van de tweede paal en van een vijzel met vijzeistang welke werkzaam is tussen de tweede paal en een andere steun (3n) van de eerste paal, en welke een slag heeft die tenminste gelijk is aan de steekafstand 15 {S), waarbij de vijzelstang (10) rechtstreeks afsteunt op de steun (3").Device for stepwise vertical movement of a load extending over a large surface, such as a roof, comprising a number of sets each comprising two telescopic cooperating standing piles, characterized in that a first pile (1,21,31) ) of each set is provided with a number of supports (3 ', 3 ") arranged one above the other on top of one another, and that a second pole (2.22, 32) of each set is provided with a support ( 3 ') cooperating support means (4) for supporting the second pole and a jack with jack rod which acts between the second pole and another support (3n) of the first pole, and which has a stroke that is at least equal to the pitch 15 {S), the jack rod (10) being directly supported on the support (3 "). 2. Inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de steunen (3,33) gevormd zijn door uitsparingen in de eerste paal.Device according to claim 1, characterized in that the supports (3.33) are formed by recesses in the first post. 3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de vijzel een pneumatische vijzel (7) met membraancilin-der (8) is.Device according to claim 1 or 2, characterized in that the jack is a pneumatic jack (7) with a membrane cylinder (8). 4. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de vijzel een hydraulische vijzel is.Device according to claim 1 or 2, characterized in that the jack is a hydraulic jack. 5. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het steunmiddel (4,24,34) scharnierend verbonden is met de tweede paal en voorzien is van een krachte-lement waardoor het steunmiddel tegen de eerste paal drukt.Device as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that the support means (4,24,34) is hingedly connected to the second pole and is provided with a force element through which the support means presses against the first pole. 6. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat 30 het krachtelement een tussen het steunelement en de tweede paal aangebrachte veer (5,35) is.6. Device as claimed in claim 5, characterized in that the force element is a spring (5,35) arranged between the support element and the second post. 7. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het krachtelement een gewicht (25) is. 1024 19 1 Η % Η I ίο IDevice according to claim 5, characterized in that the force element is a weight (25). 1024 19 1 Η% Η I ίο I 8. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, net I I het kenmerk, dat het steunmiddel (4) een in de langsrichting I I van de palen kantelbaar aangebrachte hefboomarm is die aan I I een uiteinde d.m.v. een veer (5) bevestigd is aan de tweede I I 5 paal (2) en aan zijn ander uiteinde in een steun (3') klem- I I baar is. IDevice as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that the support means (4) is a lever arm which is arranged so as to be tiltable in the longitudinal direction of the posts that has an end by means of I. a spring (5) is attached to the second post (2) and is clampable at its other end in a support (3 '). I 9. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, mat I I het kenmerk, dat de eerste en tweede paal hol zijn en draai- I I vast t.o.v. elkaar zijn aangebracht. I I 109. Device as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that the first and second pile are hollow and are fixedly fixed relative to each other. 10 10. Inrichting volgens één der voorgaande conclusies, met I I het kenmerk, dat de eerste en tweede paal een vierkante I I dwarsdoorsnede hebben. IDevice as claimed in any of the foregoing claims, characterized in that the first and second pile have a square cross-section. I 11. Inrichting volgens conclusies 2 en 8, met het ken- I I merk, dat de uitsparingen (3,33) aangebracht zijn ter hoogte I I 15 van een ribbe van de eerste paal, en in elk grensvlak aan de I I ribbe de vorm hebben van een rechthoekige driehoek waarvan I I telkens een rechthoekszijde samenvalt met de ribbe, en de I I beide andere rechthoekszijden de onderrand van de uitsparing I I vormen. I I 2011. Device as claimed in claims 2 and 8, characterized in that the recesses (3,33) are arranged at the height II of a rib of the first post and have the shape of in each boundary surface on the II rib a rectangular triangle whose II each time a rectangular side coincides with the rib, and the II both other rectangular sides form the lower edge of the recess II. I 20 12. Werkwijze voor het stapsgewijs omhoog bewegen van een I I zich over een groot oppervlak uitstrekkende last, zoals een I I dak, gebruik makend van een inrichting volgens een der voor- I I gaande conclusies, met het kenmerk, dat I I - een van beide palen van elk stel op de grond of op een I I 25 fundering wordt bevestigd; I I - de last wordt bevestigd op de andere palen; I I - de andere paal van elk stel omhoog wordt bewogen door de I I verplaatsingsmiddelen die aangrijpen op een eerste steun, tot I I het steunmiddel aangrijpt op een steun van de eerste paal; I 30. de verplaatsingsmiddelen worden teruggetrokken tot ze aang- I I rijpen op een boven de eerste steun gelegen volgende steun, I I waarna de tweede paal opnieuw kan worden omhoog bewogen. I 11024191 I ψ %12. Method for step-by-step raising of a load extending over a large surface, such as an II roof, using a device according to one of the preceding claims, characterized in that II - one of the two piles of each set is fixed on the ground or on a II 25 foundation; I I - the load is fixed on the other posts; The other pole of each set is raised by the moving means engaging a first support until the supporting means engages a support of the first pole; 30. the displacement means are retracted until they engage on a following support located above the first support, after which the second pole can be raised again. I 11024191 I ψ% 13. Werkwijze volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat de last gevormd wordt door het dak, waarbij de verplaatsings-middelen van de verschillende inrichtingen synchroon worden bediend teneinde het dak omhoog te bewegen. 10 24 19 1Method according to claim 12, characterized in that the load is formed by the roof, wherein the displacement means of the different devices are operated synchronously to raise the roof. 10 24 19 1
NL1024191A 2003-08-29 2003-08-29 Telescopic pole system for raising e.g. greenhouse roof, comprises inner and outer poles with cooperating supports engaged using jack NL1024191C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1024191A NL1024191C2 (en) 2003-08-29 2003-08-29 Telescopic pole system for raising e.g. greenhouse roof, comprises inner and outer poles with cooperating supports engaged using jack

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1024191 2003-08-29
NL1024191A NL1024191C2 (en) 2003-08-29 2003-08-29 Telescopic pole system for raising e.g. greenhouse roof, comprises inner and outer poles with cooperating supports engaged using jack

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1024191C2 true NL1024191C2 (en) 2005-03-01

Family

ID=34464857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1024191A NL1024191C2 (en) 2003-08-29 2003-08-29 Telescopic pole system for raising e.g. greenhouse roof, comprises inner and outer poles with cooperating supports engaged using jack

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1024191C2 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB435703A (en) * 1933-03-23 1935-09-23 Jakob Zeier Improvements in or relating to means for erecting covers or shelters for plants
NL6611155A (en) * 1966-08-08 1968-02-09
AU484436B2 (en) * 1973-03-07 1975-08-28 Eilor Nominees Pty. Limited Climbing jack
US4067448A (en) * 1975-05-19 1978-01-10 Luke Bourgeois Lift and supporting system
US6368022B1 (en) * 2000-11-09 2002-04-09 David Zingerman Lifting system for massive constructions
FR2815060A1 (en) * 2000-10-06 2002-04-12 Sarl Barre Building construction method comprises positioning roof structure on site ground, placing and wall uprights and fixing load height movement means comprising guide mounting and motor unit

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB435703A (en) * 1933-03-23 1935-09-23 Jakob Zeier Improvements in or relating to means for erecting covers or shelters for plants
NL6611155A (en) * 1966-08-08 1968-02-09
AU484436B2 (en) * 1973-03-07 1975-08-28 Eilor Nominees Pty. Limited Climbing jack
US4067448A (en) * 1975-05-19 1978-01-10 Luke Bourgeois Lift and supporting system
FR2815060A1 (en) * 2000-10-06 2002-04-12 Sarl Barre Building construction method comprises positioning roof structure on site ground, placing and wall uprights and fixing load height movement means comprising guide mounting and motor unit
US6368022B1 (en) * 2000-11-09 2002-04-09 David Zingerman Lifting system for massive constructions

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9133632B2 (en) Platform support device for lifting loads or persons the height of a structure
US20090173577A1 (en) Working platform
AU1197902A (en) Tower crane with composite structure self-assembling with folding and telescoping tower and arm made up of several sections
US20080314853A1 (en) Climbing and support system for pumping tower
US6368022B1 (en) Lifting system for massive constructions
WO2004020766A1 (en) A lifting or transporting means using a reciprocating jack
EP3585944B1 (en) Crowd control and management barriers
US8132788B2 (en) Partition lifter
NL1024191C2 (en) Telescopic pole system for raising e.g. greenhouse roof, comprises inner and outer poles with cooperating supports engaged using jack
US9371662B1 (en) Variable height telescoping lattice tower
US6430892B1 (en) Apparatus and method for building a domed structure
JP2007023702A (en) Scaffold construction method and disassembling method for multistory building
EP2216453A2 (en) Roof lifting device
CN114232968B (en) Attached lifting scaffold device
JP6491582B2 (en) Mobile trolley
US20060101782A1 (en) Material handler
AU2003254411B2 (en) A lifting or transporting means using a reciprocating jack
US20040210342A1 (en) Apparatus having telescopic arms for transfer of loads
NL1017796C2 (en) Device and method for setting up a light pole or the like.
KR20200123685A (en) Height adjustable soundproofing walls
NL1001314C2 (en) Method for erecting a building and building erected in this way.
JPS6325136B2 (en)
CN216920194U (en) Flood prevention device for hole
BE1030338B1 (en) MOVABLE COVER SYSTEM FOR A WALL OR SLOT SILO
US20220364385A1 (en) Landfill debris barrier system

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20170901