NL1019236C2 - Fluid impeller device, such as pump or motor, comprises frame on which cylinder rotation body is located and is provided with at least one cylinder channel and at least one cylinder recess fitted crossways on cylinder axis line - Google Patents

Fluid impeller device, such as pump or motor, comprises frame on which cylinder rotation body is located and is provided with at least one cylinder channel and at least one cylinder recess fitted crossways on cylinder axis line Download PDF

Info

Publication number
NL1019236C2
NL1019236C2 NL1019236A NL1019236A NL1019236C2 NL 1019236 C2 NL1019236 C2 NL 1019236C2 NL 1019236 A NL1019236 A NL 1019236A NL 1019236 A NL1019236 A NL 1019236A NL 1019236 C2 NL1019236 C2 NL 1019236C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
cylinder
rotation
piston
axis
channel
Prior art date
Application number
NL1019236A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Andre Sylvere Joseph V Coillie
Frank Jan Nijhof
Original Assignee
Andre Sylvere Joseph V Coillie
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Andre Sylvere Joseph V Coillie filed Critical Andre Sylvere Joseph V Coillie
Priority to NL1019236A priority Critical patent/NL1019236C2/en
Priority to NL1019236 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1019236C2 publication Critical patent/NL1019236C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
  • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
  • F04B1/00Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
  • F04B1/04Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement
  • F04B1/10Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary
  • F04B1/107Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders
  • F04B1/1071Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders with rotary cylinder blocks
  • F04B1/1072Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders with rotary cylinder blocks with cylinder blocks and actuating cams rotating together
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
  • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
  • F04B1/00Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders
  • F04B1/04Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement
  • F04B1/10Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary
  • F04B1/107Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders
  • F04B1/1071Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders with rotary cylinder blocks
  • F04B1/1074Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders with rotary cylinder blocks with two or more serially arranged radial piston-cylinder units
  • F04B1/1077Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders with rotary cylinder blocks with two or more serially arranged radial piston-cylinder units located side-by-side
  • F04B1/1078Multi-cylinder machines or pumps characterised by number or arrangement of cylinders having cylinders in star- or fan-arrangement the cylinders being movable, e.g. rotary with actuating or actuated elements at the outer ends of the cylinders with rotary cylinder blocks with two or more serially arranged radial piston-cylinder units located side-by-side with cylinder blocks and actuating cams rotating together

Abstract

The fluid impeller device, such as a pump or motor, comprises a frame (1) on which a cylinder rotation body (2) is located and is provided with at least one cylinder channel (24) and at least one cylinder recess (6,7) fitted crossways on the cylinder axis line (3). The cylinder recess is connected with the cylinder channel and at least one piston rotation body comprising at least one piston (8-11) accommodated in the cylinder recess. The impeller device has a pair of diametric cylinder recesses, which determine an open connection.

Description

FLUÏDUMVERDRINGERINRICHTINGFLUID DISPLACEMENT DEVICE
De uitvinding heeft betrekking op een fluïdum-verdringerinrichting zoals een pomp of motor omvattende een gestel, een om een cilinderaslijn roteerbaar aan het gestel gelagerd cilinderrotatielichaam, dat voorzien is 1 5 van ten minste één cilinderkanaal, en ten minste één dwars op de aslijn aangebrachte cilinderuitsparing,' waarbij de cilinderuitsparing verbonden is met het cilinderkanaal, verder omvattende ten minste één inlaat en één uitlaatleiding, die verbindbaar zijn met het cilinderka-10 naai en ten minste één zuigerrotatielichaam omvattende ten minste twee transleerbare in de cilinderuitsparing opgenomen zuigers.The invention relates to a fluid displacer device such as a pump or motor comprising a frame, a cylinder rotation body which is rotatably mounted around the cylinder axis and which is provided with at least one cylinder channel, and at least one cylinder recess arranged transversely to the axis line wherein the cylinder recess is connected to the cylinder channel, further comprising at least one inlet and one outlet conduit connectable to the cylinder sleeve and at least one piston rotation body comprising at least two pistons accommodated in the cylinder recess.
Dergelijke inrichtingen zijn in een grote verscheidenheid bekend. Algemeen bekende types zijn zuiger-15 verdringerinrichtingen zoals een reciprocerende zuiger-verbrandingsmotor en roterende verdringerinrichtingen zoals een Rootsblower.Such devices are known in a wide variety. Well-known types are piston displacement devices such as a reciprocating piston combustion engine and rotary displacement devices such as a Rootsblower.
Een reciprocerende zuigermotor heeft het voordeel van een eenvoudige constructie maar het nadeel van 20 inherente onbalans, waardoor trillingen worden gegenereerd tijdens het draaien van de motor. Een rotatie-inrichting zoals een Rootsblower heeft het voordeel van een gelijkmatige loop, doch het nadeel van een gecompliceerde constructie.A reciprocating piston engine has the advantage of a simple construction but the disadvantage of inherent imbalance, whereby vibrations are generated while the engine is running. A rotation device such as a Rootsblower has the advantage of a smooth running, but the disadvantage of a complicated construction.
25 De uitvinding beoogt nu een fluïdumverdringer- inrichting van de onderhavige soort te verschaffen die een rustige loop combineert met een relatief eenvoudige constructie.The invention now has for its object to provide a fluid displacement device of the present type which combines a smooth running with a relatively simple construction.
Dit doel wordt bij de fluïdumverdringerinrich-30 ting zoals gekenmerkt in conclusie 1 bereikt. Hierdoor zijn de tegenover elkaar liggende ci1inderuitsparingen met elkaar verbonden in het cilinderrotatielichaam. De reciprocerende beweging van de zuigers van de diametraal tegenover elkaar aangebrachte cilinderuitsparingen lopen 4 ,Ί r 'i : 2 in hoofdzaak gelijk, d.w.z. de zuigers persen tegelijk samen (bèwegen naar de aslijn toe).This object is achieved with the fluid displacement device as characterized in claim 1. As a result, the opposite cylinder recesses are connected to each other in the cylinder rotation body. The reciprocating movement of the pistons of the cylinder recesses arranged diametrically opposite each other runs substantially the same, i.e. the pistons compress simultaneously (pathways towards the axis).
Bij voorkeur bepalen de diametrale cilinderuit-sparingen één doorlopende uitsparing in het cilinderrota-5 tielichaam. Het cilinderrotatielichaam wordt samengesteld door een massief profiel met daarin aangebracht ten minste één dwars op de aslijn staande dwarsdoorboring.Preferably, the diametrical cylinder recesses define one continuous recess in the cylinder rotation body. The cylinder rotation body is assembled by a solid profile with at least one transverse bore positioned transversely to the axis.
Niet alleen is de samenstelling vereenvoudigd, het zodanig aanbrengen van de cilinderuitsparingen maakt dat het 10 cilinderrotatielichaam en het zuigerrotatielichaam meer nabij de aslijn worden aangebracht, waardoor de centrifugale krachten in de fluïdumverdringerinrichting afnemen.Not only is the composition simplified, arranging the cylinder recesses in such a way that the cylinder rotation body and the piston rotation body are arranged more close to the axis, whereby the centrifugal forces in the fluid displacement device decrease.
Het is gunstig het zuigerrotatielichaam gelagerd aan het gestel roteerbaar te laten aangrijpen.It is advantageous for the piston rotation body to be rotatably engaged on the frame.
15 Vanuit de lagering steekt een zuigerleidorgaan uit, dat aangrijpt op de zuiger. Tijdens rotatie van het cilinderrotatielichaam beweegt de zuiger mee en voert tegelijkertijd een reciprocerende beweging uit ten opzichte van het cilinderrotatielichaam. De zuiger beweegt volgens een 20 cirkelvorm, die goed uitgebalanceerd kan worden. Er is slechts een geringe oneenparigheid in de beweging. De onbalans blijft hierdoor beperkt. De constructie van de inrichting volgens de uitvinding is eenvoudig. Er zijn geen gecompliceerd gekromde vlakken nodig.A piston guide protrudes from the bearing and engages the piston. During rotation of the cylinder rotation body, the piston moves with it and at the same time performs a reciprocating movement with respect to the cylinder rotation body. The piston moves according to a circle shape, which can be well balanced. There is only a slight disparity in the movement. This keeps the imbalance limited. The construction of the device according to the invention is simple. No complicated curved surfaces are needed.
25 Het zuigerleidorgaan kan bijvoorbeeld gevormd worden door een met de zuiger gekoppelde arm. Deze kan eenvoudig worden uitgebalanceerd en heeft dus geen ongunstige invloed op de rustige loop van de inrichting. Bij voorkeur wordt echter de constructie zoals gekenmerkt in 30 conclusie 4 toegepast.The piston guide member can for instance be formed by an arm coupled to the piston. This can easily be balanced and therefore has no adverse effect on the smooth running of the device. However, the construction as characterized in claim 4 is preferably used.
Een geschikte verdere ontwikkeling is gekenmerkt in conclusie 5. De cilmderaslijn kan binnen de binnenomtrek van de lagering van het zuigerrotatielichaam vallen, zodat met een standaard wentellager kan worden 35 volstaan.A suitable further development is characterized in claim 5. The cylinder axis can fall within the inner circumference of the bearing of the piston rotation body, so that a standard roller bearing will suffice.
Door het zuigerrotatielichaam ten minste twee maal te lageren aan weerszijde van het cilinderrotatielichaam met cilinderuitsparingen wordt een sterke beperking 3 van de toch al geringe onbalans verkregen. Van de lage-ring steékt een arm uit die verbonden is met de arm rond een andere lagering door middel van een zuigerstang. De verbinding arm-zuigerstang is zwenkbaar, bijvoorbeeld 5 gelagerd. De zuiger grijpt aan op de zuigerstang. Derhalve wordt een U-vormig zuigerrotatielichaam verkregen, waarbij de basis van de U zwenkbaar aan de poten is verbonden. Aan de binnenzijde van de basis van de U grijpt de zuiger aan. Aan de einden van de poten van de U 10 bevindt zich de lagering van het zwenkbare zuigerrotatielichaam.By bearing the piston rotation body at least twice on either side of the cylinder rotation body with cylinder recesses, a strong limitation of the already small imbalance is obtained. An arm protrudes from the low ring and is connected to the arm around another bearing by means of a piston rod. The arm-piston rod connection is pivotable, for example bearing-mounted. The piston engages the piston rod. A U-shaped piston rotation body is therefore obtained, the base of the U being pivotally connected to the legs. The piston engages on the inside of the base of the U. At the ends of the legs of the U 10 is the bearing of the pivotable piston rotation body.
Het cilinderkanaal dat verbonden is met cilin-deruitsparingen in het cilinderrotatielichaam omvat bij voorkeur ten minste één sleuf, die het cilinderkanaal 15 verbindbaar maakt met de in- en uitlaatleidingen van de fluïdumverdringerinrichting. Het is gunstig het cilinderkanaal als ronde uitsparing rondom de cilinderaslijn vorm te geven. De sleuf wordt dwars op de cilinderaslijn geplaatst, waardoor deze bij draaiing van het cilinderro-20 tatielichaam verbindbaar wordt met eveneens dwars op de aslijn geplaatste in- en uitlaatleidingen in het gestel.The cylinder channel which is connected to cylinder recesses in the cylinder rotation body preferably comprises at least one slot, which makes the cylinder channel 15 connectable to the inlet and outlet lines of the fluid displacer device. It is advantageous to design the cylinder channel as a round recess around the cylinder axis. The slot is placed transversely of the cylinder axis, whereby it becomes connectable when the cylinder rotation body is rotated with inlet and outlet lines also placed transversely of the axis in the frame.
Een gunstige verdere ontwikkeling van de inrichting volgens de uitvinding is gekenmerkt in conclusies 8. Een zuigerstang grijpt aan op twee naast elkaar 25 geplaatste zuigers, die elk transleerbaar in twee in het cilinderrotatielichaam aangebrachte cilinderuitsparingen zijn opgenomen.A favorable further development of the device according to the invention is characterized in claims 8. A piston rod engages two pistons placed next to each other, which pistons are each translatably accommodated in two cylinder recesses arranged in the cylinder rotation body.
Tevens is het gunstig in het cilinderrotatielichaam twee paar diametraal tegenover elkaar aangebrachte 30 cilinderuitsparingen aan te brengen, waarbij elk paar eigen in- en uitlaatpoorten omvat in het gestel . De cilinderuitsparingen en overeenkomstige zuigers kunnen een verschillende doorsnede hebben waardoor twee pompwerkingen voor verschillende doeleinden kunnen worden gerea-35 liseerd. Bij een geschikte toepassing kan bijvoorbeeld het pomppaar met grote doorsnede gebruikt worden voor de dampretourfunctie van een brandstofafgifte-inrichting.It is also advantageous to provide two pairs of diametrically opposed cylindrical recesses in the cylinder rotation body, each pair comprising its own inlet and outlet ports in the frame. The cylinder recesses and corresponding pistons can have a different cross-section so that two pumping operations can be realized for different purposes. In a suitable application, for example, the large-section pumping pair can be used for the vapor return function of a fuel delivery device.
Het pomppaar met kleine doorsnede kan tegelijkertijd 4 worden gebruikt voor het opwekken van een onderdruk in een pomphuis, indien een pompinrichting wordt gebruikt zoals bekend uit de Nederlandse aanvrage 9401455.The pump pair with a small cross-section can simultaneously be used to generate an underpressure in a pump housing if a pump device is used as is known from Dutch application 9401455.
Een zeer geschikte verdere ontwikkeling is 5 gekenmerkt in conclusie 10. Bi] uitvoering van de inrichting als een pomp, kan door het eenvoudig verstellen van de lagering in de richting naar de aslijn toe of daar vanaf, een variatie van het slagvolume worden verkregen waardoor de opbrengst van de pomp eenvoudig aangepast kan 10 worden aan de behoefte.A very suitable further development is characterized in claim 10. By designing the device as a pump, a variation of the stroke volume can be obtained by simply adjusting the bearing in the direction towards or away from the axis. pump output can easily be adjusted to the requirement.
Het is tevens mogelijk het cilinderrotatieli-chaam uit te voeren met twee paar diametraal tegenover elkaar liggende cilinderuitsparingen. Beide paren zijn als doorgaande boringen in het cilinderlichaam aange-15 bracht en vormen een open verbinding met elkaar. De vier zuigers komen nabij de aslijn bij elkaar.It is also possible to design the cylinder rotation body with two pairs of diametrically opposite cylinder recesses. Both pairs are provided in the cylinder body as continuous bores and form an open connection with each other. The four pistons come together near the axis.
De uitvinding betreft en verschaft tevens een zuigerrotatielichaam zoals hierboven beschreven voor fluïdumverdringerinrichtingen.The invention also relates to and provides a piston rotation body as described above for fluid displacement devices.
20 De uitvinding zal verder worden toegelicht in de volgende beschrijving aan de hand van de bijgevoegde figuur.The invention will be further elucidated in the following description with reference to the appended figure.
De pomp van de figuur omvat een in een gestel in de vorm van aan een huis 1 gelagerd cilinderrotatieli-25 chaam 2. Dit cilinderrotatielichaam 2 is roteerbaar om een aslijn 3. Het cilinderrotatielichaam is op twee plaatsen 4, 5 gelagerd.The pump of the figure comprises a cylinder rotation body 2 mounted in a frame in the form of a housing 1. This cylinder rotation body 2 is rotatable about an axis 3. The cylinder rotation body is mounted at two locations 4, 5.
In het cilinderrotatielichaam 2 zijn twee cilinderuitsparingen 6 en 7 gevormd, die een boring 30 vormen over de gehele diameter van het cilinderrotatielichaam 2. De uitsparingen 6, 7 zijn cilindervormig. In elk van deze cilinderuitsparingen 6,7 zijn twee zuigers 8, 9 respectievelijk 10, 11 opgenomen. De zuigers 8-11 kunnen heen en weer, dwars op de aslijn 3 in de uitsparingen 6, 35 7 bewegen.In the cylinder rotation body 2, two cylinder recesses 6 and 7 are formed, which form a bore 30 over the entire diameter of the cylinder rotation body 2. The recesses 6, 7 are cylindrical. In each of these cylinder recesses 6, two pistons 8, 9 and 10, 11 are included. The pistons 8-11 can move back and forth transversely of the axis 3 in the recesses 6, 7.
De zuigers 8 en 10 zijn met bouten 12 verbonden met zuigerstang 13. De zuigerstang 13 is aan weerszijden gelagerd in zuigerarmen 14 er. 15, die ten opzichte van de 5 aslijn 3 excentrisch roteerbaar aan het huis zijn gelagerd met'lagers 16 en 17. Dit geheel vormt een eerste zuigerrotatielichaam.The pistons 8 and 10 are connected with bolts 12 to piston rod 13. The piston rod 13 is mounted on either side in piston arms 14 there. 15, which are pivotally rotatably mounted on the housing with respect to the axis 3 with bearings 16 and 17. This assembly forms a first piston rotation body.
Zuigers 9 en 11 zijn met bouten 18 verbonden 5 met zuigerstang 19. De zuigerstang 19 is aan weerszijden gelagerd in zuigerarmen 20 en 21, die ten aanzien van de aslijn 3 excentrisch roteerbaar aan het huis gelagerd zijn met lagers 22 en 23. Dit geheel vormt een tweede zuigerrotatielichaam.Pistons 9 and 11 are connected with bolts 18 to piston rod 19. Piston rod 19 is mounted on either side in piston arms 20 and 21, which are pivotally rotatably mounted on the housing with bearings 22 and 23. with respect to the axis 3. a second piston rotary body.
10 Doordat de zuigerrotatielichamen excentrisch ten opzichte van de aslijn 3 zijn gelagerd, zullen bij rotatie de zuigers 8-11 ten opzichte van de aslijn 3 heen en weer bewegen. De eenzijdig door de zuigers 8-11 afgesloten cilinderruimten 6, 7 variëren hierdoor van volume, 15 zodat een pompwerking respectievelijk een motorwerking gerealiseerd kan worden.Because the piston rotation bodies are mounted eccentrically with respect to the axis line 3, the pistons 8-11 will move back and forth with respect to the axis line 3 during rotation. The cylinder spaces 6, 7 closed on one side by the pistons 8-11 therefore vary in volume, so that a pumping action or a motoring action can be realized.
Met de cilinderuitsparing 6 is ci1inderkanaal 24 verbonden. Dit cilinderkanaal 24 is verbonden met een sleuf 25 in lichaam 2, die het klepmiddel vormt van 20 cilinderuitsparing 6. Via de sleuf 25 kan fluïdum naar en van de cilinderuitsparing 6 worden geleid. De sleuf 25 is volgens de tekening verbonden met inlaat 26. Wanneer cilinderrotatielichaam 2 180° wordt gedraaid is sleuf 25 verbonden met uitlaat 27. De verbinding met inlaat 26 is 25 daarvoor reeds afgesloten.Cylinder channel 24 is connected to cylinder recess 6. This cylinder channel 24 is connected to a slot 25 in body 2, which forms the valve means of cylinder recess 6. Via the slot 25, fluid can be directed to and from the cylinder recess 6. The slot 25 is connected to the inlet 26 according to the drawing. When the cylinder rotation body 2 is rotated through 180 °, the slot 25 is connected to the outlet 27. The connection to the inlet 26 is therefore already closed.
Cilinderuitsparing 7 is verbonden met cilinderkanaal 28, dat verbonden is met sleuf 29. De sleuf is verbonden volgens de tekening met inlaat 30, en is na 180° draaiing van het cilinderrotatielichaam 2 verbonden 30 met uitlaat 31.Cylinder recess 7 is connected to cylinder channel 28, which is connected to slot 29. The slot is connected according to the drawing with inlet 30, and after 180 ° rotation of the cylinder rotation body 2 is connected to outlet 31.
Cilinderrotatielichaam 2 is verbonden met poelie 32, die het cilinderrotatielichaam in beweging kan stellen, of waarvan vermogen kan worden afgenomen.Cylinder rotation body 2 is connected to pulley 32, which can set the cylinder rotation body in motion, or from which power can be taken.
Het zal duidelijk zijn dat bij rotatie van het 35 cilinderrotatielichaam 2 de zuigers 8-11 richting de aslijn verplaatst worden. Hierdoor zal het volume van de uitsparing 6, 7 en cilinderkanaal 24 en 28 verkleind worden. Klepmiddelen 25, 29 sluiten de ruimte af van de 6 inlaatleidingen 26 en 30. Wanneer de uitsparingen 6, 7 maximaal zijn samengeperst, verbinden klepmiddelen 25, 29 de cilinderkanalen 24, 28 met uitlaten 27, 31.It will be clear that upon rotation of the cylinder rotation body 2 the pistons 8-11 are moved towards the axis. The volume of the recess 6, 7 and cylinder channel 24 and 28 will hereby be reduced. Valve means 25, 29 seal off the space of the 6 inlet conduits 26 and 30. When the recesses 6, 7 are compressed to the maximum, valve means 25, 29 connect the cylinder channels 24, 28 to outlets 27, 31.
De zuigers 8-11 zijn voorzien van een ringvor-5 mige teflon afdichting 33, die met een schroefplaat 34 is vastgeklemd.The pistons 8-11 are provided with an annular Teflon seal 33, which is clamped with a screw plate 34.
De zuigers 8-11 worden in rotatie meegenomen doordat de zuigerstangen opgesloten zijn in radiale geleidingssleuven 35 van het rotatielichaam 2.The pistons 8-11 are entrained in rotation because the piston rods are confined in radial guide slots 35 of the rotary body 2.

Claims (11)

1. Fluïdumverdringerinrichting zoals een pomp of motor, omvattende een gestel, een om een cilinderas-lijn roteerbaar aan het gestel gelagerd cilinderrotatie-lichaam, dat voorzien is van ten minste één cilinderka- 5 naai, en ten minste één dwars op de aslijn aangebrachte cilinderuitsparing, waarbij de cilinderuitsparing verbonden is met het cilinderkanaal, verder omvattende ten minste één inlaat en één uitlaatleiding, die verbindbaar zijn met het cilinderkanaal en ten minste één zuigerrota-10 tielichaam omvattende ten minste twee transleerbare in de cilinderuitsparing opgenomen zuigers, met het kenmerk, dat een paar van diametrale cilinderuitsparingen een open verbinding hebben.1. Fluid displacer device such as a pump or motor, comprising a frame, a cylinder rotation body rotatable about a cylinder axis and provided with at least one cylinder socket, and at least one cylinder recess arranged transversely of the axis. wherein the cylinder recess is connected to the cylinder channel, further comprising at least one inlet and one outlet conduit connectable to the cylinder channel and at least one piston rotation body comprising at least two pistons accommodated in the cylinder recess, characterized in that a pair of diametrical cylinder recesses have an open connection.
2. Fluidumverdringerinrichting volgens conclu-15 sie 1, met het kenmerk, dat de diametrale cilinderuitsparingen in hoofdzaak één uitsparing in het cilinderrota-tielichaam bepalen.2. Fluid displacer device as claimed in claim 1, characterized in that the diametrical cylinder recesses define substantially one recess in the cylinder rotation body.
3. Fluidumverdringerinrichting volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het zuigerrotatielichaam 20 roteerbaar aan het gestel is gelagerd, en voorzien is van een zuigerleidorgaan, dat aangrijpt op de zuiger en dat het zuigerrotatielichaam een van de ci1inderaslijn afwijkende baan bepaalt.3. Fluid displacer device as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the piston rotation body 20 is rotatably mounted on the frame, and is provided with a piston guide which engages the piston and that the piston rotation body determines a path deviating from the cylinder axis.
4. Fluidumverdringerinrichting volgens één van 25 de conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de aslijn van het zuigerrotatielichaam excentrisch is aangebracht ten opzichte van de cilinderaslijn.4. Fluid displacer device as claimed in any of the claims 1-3, characterized in that the axis of the piston rotation body is arranged eccentrically with respect to the cylinder axis.
5. Fluidumverdringerinrichting volgens één van de conclusies 1-4, met het kenmerk, dat de lagering van 30 het zuigerrotatielichaam rondom de cilinderasli3n is aangebracht.5. Fluid displacer device as claimed in any of the claims 1-4, characterized in that the bearing of the piston rotation body is arranged around the cylinder axis.
6. Fluidumverdringerinrichting i^olgens één van de conclusies 1-5, met het kenmerk, dat het zuigerrotatielichaam aan weerszijde van het cilinderrotatielichaam 35 met cilinderuitsparingen zwenkbaar gelagerd is, en voor- zien is van twee van elke lagering uitstekende armen, die verbonden zijn door een zuigerstang, waarop de zuiger aangrijpt.6. Fluid displacer device as claimed in any of the claims 1-5, characterized in that the piston rotation body is pivotably mounted on either side of the cylinder rotation body 35 with cylinder recesses, and is provided with two arms protruding from each bearing, which are connected by a piston rod, on which the piston engages.
7. Fluïdumverdringerinrichting volgens één van 5 de conclusies 1-6, met het kenmerk, dat het cilinderka- naal omvat ten minste één sleuf, die het klepmiddel vormt, en die het cilinderkanaal verbindbaar maakt met de in- en uitlaatleidingen.A fluid displacement device according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the cylinder channel comprises at least one slot, which forms the valve means, and which makes the cylinder channel connectable to the inlet and outlet lines.
8. Fluïdumverdringerinrichting volgens één van 10 de conclusies 1-7, met het kenmerk, dat het zuigerrota- tielichaam omvat een zuigerstang en ten minste twee zuigers, die elk transleerbaar in ten minste twee in het cilinderrotatielichaam aangebrachte cilinderuitsparingen zijn opgenomen.8. Fluid displacer device as claimed in any of the claims 1-7, characterized in that the piston rotation body comprises a piston rod and at least two pistons, each of which is accommodated in at least two cylinder recesses arranged in the cylinder rotation body.
9. Fluïdumverdringerinrichting volgens één van de conclusies 1-8, met het kenmerk dat het cilinderrotatielichaam twee paar diametraal tegenover elkaar aangebrachte cilinderuitsparingen met daarin opgenomen zuigers omvat, waarbij elk paar eigen in- en uitlaatpoorten omvat 20 en waarbij de doorsneden van de zuigers van het ene paar kleiner is dan die van het andere paar.9. A fluid displacer device as claimed in any of the claims 1-8, characterized in that the cylinder rotation body comprises two pairs of diametrically opposed cylinder recesses with pistons included therein, each pair comprising its own inlet and outlet ports and wherein the cross sections of the pistons of the one pair is smaller than the other pair.
10. Fluïdumverdringerinrichting volgens één van de conclusies 1-9, met het kenmerk, dat het zuigerrota-tielichaam ten opzichte van de ci1inderaslijn in positie 25 instelbaar is.10. A fluid displacement device as claimed in any one of claims 1-9, characterized in that the piston rotation body is adjustable in position relative to the cylinder axis.
11. Fluïdumverdringerinrichting zoals een pomp of motor, voorzien van ten minste één zuigerrotatieli -chaam volgens één van de conclusies 3-10.A fluid displacer device such as a pump or motor, provided with at least one piston rotation body according to any of claims 3-10.
NL1019236A 2001-10-25 2001-10-25 Fluid impeller device, such as pump or motor, comprises frame on which cylinder rotation body is located and is provided with at least one cylinder channel and at least one cylinder recess fitted crossways on cylinder axis line NL1019236C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1019236A NL1019236C2 (en) 2001-10-25 2001-10-25 Fluid impeller device, such as pump or motor, comprises frame on which cylinder rotation body is located and is provided with at least one cylinder channel and at least one cylinder recess fitted crossways on cylinder axis line
NL1019236 2001-10-25

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1019236A NL1019236C2 (en) 2001-10-25 2001-10-25 Fluid impeller device, such as pump or motor, comprises frame on which cylinder rotation body is located and is provided with at least one cylinder channel and at least one cylinder recess fitted crossways on cylinder axis line

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1019236C2 true NL1019236C2 (en) 2003-04-28

Family

ID=19774213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1019236A NL1019236C2 (en) 2001-10-25 2001-10-25 Fluid impeller device, such as pump or motor, comprises frame on which cylinder rotation body is located and is provided with at least one cylinder channel and at least one cylinder recess fitted crossways on cylinder axis line

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1019236C2 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2535308A (en) * 1947-11-10 1950-12-26 Mansted Svend Axel Jorgen Compressor
FR992176A (en) * 1944-05-22 1951-10-15 Precision Moderne Improvement to rotary hydraulic piston pumps at constant speed with adjustable flow rate by eccentricity adjustment
US2953096A (en) * 1957-01-15 1960-09-20 Thompson Ramo Wooldridge Inc Diaphragm pump
DE4210712A1 (en) * 1991-04-03 1992-10-08 Echarren Uzabel Ricardo ROTATION MACHINE
DE19801927A1 (en) * 1998-01-20 1999-07-22 Franke Heinrich Self-piloting rotating piston pump

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR992176A (en) * 1944-05-22 1951-10-15 Precision Moderne Improvement to rotary hydraulic piston pumps at constant speed with adjustable flow rate by eccentricity adjustment
US2535308A (en) * 1947-11-10 1950-12-26 Mansted Svend Axel Jorgen Compressor
US2953096A (en) * 1957-01-15 1960-09-20 Thompson Ramo Wooldridge Inc Diaphragm pump
DE4210712A1 (en) * 1991-04-03 1992-10-08 Echarren Uzabel Ricardo ROTATION MACHINE
DE19801927A1 (en) * 1998-01-20 1999-07-22 Franke Heinrich Self-piloting rotating piston pump

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100345952B1 (en) Booster pump
US9115770B2 (en) Rotary hydraulic machine and controls
US5765464A (en) Reciprocating pistons of piston-type compressor
US6312232B1 (en) Method and apparatus for suppressing resonance
US8333571B2 (en) Pump having pulsation-reducing engagement surface
US7997882B2 (en) Reduced rotor assembly diameter vane pump
US7614858B2 (en) Variable capacity vane pump with force reducing chamber on displacement ring
JP3285950B2 (en) Liquid pulsation damping device for hydraulic equipment
US5762480A (en) Reciprocating machine
US4325215A (en) Hydraulic apparatus
KR20040020037A (en) Reciprocating piston compressor for gasiform media with reduced height
US7484939B2 (en) Variable displacement radial piston pump
US6659744B1 (en) Rotary two axis expansible chamber pump with pivotal link
KR20090020640A (en) A volumetric pump comprising a driving mechanism
US4178135A (en) Variable capacity compressor
US7670121B2 (en) Spherical fluid machines
US10851781B2 (en) Compressor pump structure and compressor
US7721641B2 (en) Air compression apparatus and method of use
FR2738619A1 (en) ADJUSTABLE PALLET PUMP AS LUBRICATING PUMP
JPH08232847A (en) Duplex type diaphragm pump
EP0436512A2 (en) Valveless positive displacement pump
KR20040029171A (en) Variable-delivery vane pump
US20040131472A1 (en) Reciprocating pump and vacuum pump
US3945766A (en) Radial piston machine
EP0902212A3 (en) Swash plate type continuously variable transmission

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20060501