NL1017275C2 - Heart valve. - Google Patents

Heart valve. Download PDF

Info

Publication number
NL1017275C2
NL1017275C2 NL1017275A NL1017275A NL1017275C2 NL 1017275 C2 NL1017275 C2 NL 1017275C2 NL 1017275 A NL1017275 A NL 1017275A NL 1017275 A NL1017275 A NL 1017275A NL 1017275 C2 NL1017275 C2 NL 1017275C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
heart valve
characterized
ring
valve according
passage
Prior art date
Application number
NL1017275A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Giovanna Wagenaar-Cacciola
Bastianus Antonius Josephu Mol
Original Assignee
Univ Eindhoven Tech
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Univ Eindhoven Tech filed Critical Univ Eindhoven Tech
Priority to NL1017275 priority Critical
Priority to NL1017275A priority patent/NL1017275C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1017275C2 publication Critical patent/NL1017275C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
  • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
  • A61F2/02Prostheses implantable into the body
  • A61F2/24Heart valves ; Vascular valves, e.g. venous valves; Heart implants, e.g. passive devices for improving the function of the native valve or the heart muscle; Transmyocardial revascularisation [TMR] devices
  • A61F2/2412Heart valves ; Vascular valves, e.g. venous valves; Heart implants, e.g. passive devices for improving the function of the native valve or the heart muscle; Transmyocardial revascularisation [TMR] devices with soft flexible valve members, e.g. tissue valves shaped like natural valves
  • A61F2/2418Scaffolds therefor, e.g. support stents

Abstract

The heart valve prosthesis (1) has a through passage with a wall at least partly formed by flexible valve components with free outer ends and movable radially for opening and closing the through passage. A first stiffening ring (4) is concentrically connected with the through passage at an input side of the heart valve and is made of a flexible, elastic material. A second such ring (5) is connected with the through passage at an output side of the heart valve. Stiffening ribs (7A) extend from the first stiffening ring in an axial direction between membranes. They are directly, elastically connected with the first stiffening ring. In an unloaded state they extend radially outwards. They are also directly, elastically connected with the second stiffening ring. The two rings are made of crossways woven bio-compatible thread.

Description

Korte aanduiding: Hartklep. SPECIFICATION heart valve.

De uitvinding heeft betrekking op een hartklep, omvattende een doorgang met een wand welke tenminste ten dele wordt gevormd 5 door een aantal flexibele kleporganen met vrije uiteinden welke beweegbaar zijn in hoofdzaak in radiale richting voor het openen en sluiten van de doorgang en een eerste verstevigingsring concentrisch verbonden met de doorgang aan een ingangszijde van de hartklep. The present invention relates to a heart valve, comprising a passage having a wall which is at least partially formed 5 by a plurality of flexible flap members having free ends which are movable in substantially radial direction for opening and closing the passageway and a first annular ring concentrically connected to the passage at an entrance side of the heart valve.

Een dergelijke hartklep is bekend uit het Nederlands 10 octrooi NL 1008349 waarin met name de werkwijze voor het vervaardigen van deze hartklep wordt beschreven. Such a heart valve is known from Dutch patent NL 1008349 10 showing in particular the method for the manufacture of these heart valve is described.

Zoals algemeen bekend kan het om medische redenen gewenst zijn om een hartklep, bijvoorbeeld die in de aorta of in de mitrale positie, te vervangen door een prothetische hartklep. As is generally known, it may be desirable for medical reasons to replace a heart valve, for example, those in the aorta or in the mitral position, with a prosthetic heart valve. Hierbij kan men 15 onderscheiden in mechanische hartklepprothesen, biologische hartklep-prothesen en synthetische hartklepprothesen. Here, one can distinguish 15 in mechanical heart valve prostheses, heart valve prostheses and biological synthetic heart valve prostheses. Dergelijke hartklepprothesen worden geïmplanteerd tijdens een zware en risicovolle open-hartoperatie tijdens welke operatie de patiënt wordt aangesloten op een kunsthart. Such a heart valve prostheses are implanted during a tough and risky open-heart surgery during the surgery, the patient is connected to an artificial heart. Vervolgens wordt de te vervangen hartklep losgesneden en wordt de 20 hartklepprothese ter plaatse gehecht. Subsequently, the cardiac valve to be replaced is cut loose, and the heart valve prosthesis 20 is sutured in place. Hiertoe zijn de hartklepprothesen vaak voorzien van hechtringen. To this end, the prosthetic heart valves are often provided with suture rings.

De onderhavige uitvinding beoogt een hartklep te verschaffen die kan worden geïmplanteerd zonder de noodzaak van het toepassen van een open-hartoperatie en zonder de noodzaak de hartklep te 25 hechten. The present invention aims to provide a heart valve which can be implanted without the need for the use of an open-heart surgery and without the need to suture the heart valve 25. Hierdoor nemen de risico's en kosten van een hartklepvervangende operatie aanzienlijk af mede doordat de vliezen niet kunnen worden beschadigd ten gevolge van het hechten. This reduces the risks and costs of a heart valve replacement surgery significantly partly because the membranes can not be damaged as a result of bonding. Hiertoe wordt de hartklep volgens de uitvinding gekenmerkt doordat de eerste verstevigingsring is vervaardigd uit een flexibel elastisch materiaal. For this purpose the heart valve according to the invention is characterized in that the first reinforcing ring is made of a flexible elastic material. Een dergelijke hartklep creëert de 30 mogelijkheid om intravasculair de hartklep te implanteren waarbij desgewenst hieraan voorafgaand intravasculair de te vervangen hartklep wordt verwijderd. Such a heart valve 30 creates the possibility of intravascularly to implant the heart valve in which, if desired, prior to this intravascularly to the heart valve to be replaced is removed. Een dergelijke operatie is eenvoudiger uitvoerbaar en zullen geen littekens tot gevolg hebben. Such an operation is simpler to implement and will not have any scars. Overigens wordt opgemerkt dat het verwijderen van een hartklep in beginsel ook achterwege kan blijven 35 door de hartklepprothese te plaatsen binnen de bestaande hartklep. Incidentally, it is noted that the removal of a heart valve, in principle, also can be omitted 35 by inserting the heart valve prosthesis within the existing heart valve. Tevens is het mogelijk dankzij de flexibele elastische eigenschappen van het 10172/ 2 materiaal van de eerste verstevigingsring om de hartklep volgens de uitvinding zelf uitzetbaar uit te voeren waardoor de hartklep, nadat deze ter plaatse van de implantatie een bezorgkatheter verlaat, uitzet en zich vastklemt tegen de aanwezige binnenwand, bijvoorbeeld van de aorta. It is also possible, thanks to the flexible elastic properties of the 10172/2 material of the first reinforcing ring in order to carry out the heart valve according to the invention is self-expandable so that the heart valve, after it leaves a delivery catheter at the site of implantation, expands and clamps against the existing inner wall, for example of the aorta.

5 Voor het verschaffen van de benodigde stijfheid van de hartklep is deze bij voorkeur voorzien van een tweede, eveneens uit flexibel elastisch materiaal vervaardigde verstevigingsring, verbonden met de doorgang aan een uitgangszijde van de hartklep. 5 In order to provide the required stiffness of the heart valve is preferably provided with a second, likewise made of flexible elastic material reinforcement ring, connected to the passageway at an exit side of the heart valve.

Voor het verkrijgen van de benodigde stijfheid in de 10 langsrichting van de hartklep strekken zich bij voorkeur vanaf de eerste verstevigingsring in axiale richting tussen de vliezen verstevigingsribben uit, die bij voorkeur direct elastisch zijn verbonden met de eerste verstevigingsring. In order to obtain the required stiffness in the longitudinal direction of the heart valve 10 preferably extend from the first reinforcing ring in the axial direction between the webs of stiffening ribs, which are preferably directly elastically connected to the first reinforcement ring. In plaats van of in aanvulling op het toepassen van een tweede verstevigingsring is het ook mogelijk dat de verstevigingsribben 15 elastisch met de eerste verstevigingsring zijn verbonden en zich in een onbelaste toestand radiaal buitenwaarts uitstrekken waardoor de ribben zodra geïmplanteerd klemmend aan zullen liggen tegen de binnenwand van de aorta. Instead of or in addition to the application of a second reinforcing ring, it is also possible that the reinforcing ribs 15 are elastically connected to the first reinforcement ring and extend radially outward in an unloaded condition, whereby the ribs once implanted in clamping manner will lie against the inner wall of the aorta.

Bij toepassing van een tweede verstevigingsring is het 20 ter verhoging van de vormvastheid en stijfheid van de hartklep ook mogelijk om verstevigingsribben direct elastisch te verbinden met de tweede verstevigingsring. With the use of a second strengthening ring is 20 in order to increase the dimensional stability and rigidity to the heart valve is also possible to connect reinforcing ribs directly elastically with the second reinforcement ring.

Het is zeer voordelig gebleken indien de eerste en/of tweede verstevigingsring is vervaardigd uit een metaal of een legering 25 bijvoorbeeld voorzien van een laag van een synthetisch, een geschikt geneesmiddel bevattend, materiaal waardoor het risico voor het optreden van trombose afneemt. It has proved to be very advantageous if the first and / or second reinforcement ring is made from a metal or an alloy, for example, 25 is provided with a layer of a synthetic, a suitable drug-containing, material which reduces the risk for the occurrence of thrombosis.

Een andere zeer voordelige uitvoeringsvorm wordt verkregen indien de eerste en/of tweede verstevigingsring is vervaardigd 30 uit kruislings, in een ruitpatroon geweven draad. A further very advantageous embodiment is obtained if the first and / or second reinforcement ring 30 is made of, in sequence, in a diamond pattern woven wire. Onder trekbelasting in axiale richting neemt de diameter van dergelijke verstevigingsringen aanzienlijk af ten opzichte van een onbelaste situatie. Under tensile load in the axial direction, the diameter of such reinforcing rings is considerably reduced compared to a non-loaded situation.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm is de doorgang aan de buitenzijde ter plaatse van ieder kleporgaan voorzien van een 35 boiling welke aan de uitgangszijde open is en waarvan de buitenste wand 3 verbonden is met de tweede verstevigingsring. According to a preferred embodiment, the passage on the outer side at the location of each valve member is provided with a boiling 35 which is open at the exit side and of which the outer wall 3 is joined to the second reinforcing ring. Deze bollingen simuleren de "sinus van Valsava". These bulges simulate the "sinus of Valsalva".

Ten behoeve van het met een katheter aanbrengen van de hartklep omvat de hartklep en bij voorkeur de eerste en tweede 5 verstevigingsringen of de ribben ervan, bij voorkeur een radiologisch contrasterend materiaal zoals bijvoorbeeld siliciumcarbide. For the purpose of the application of the heart valve with a catheter involves the heart valve, and preferably the first and second reinforcing rings 5 ​​or the ribs thereof, preferably a radiological contrast-enhancing material, such as, for example, silicon carbide.

Ter verhoging van de levensduur van de hartklep zijn de doorgang of tenminste de kleporganen bij voorkeur vervaardigd uit een synthetisch materiaal dat bij voorkeur is versterkt met vezels. In order to increase the service life of the heart valve, the passage or at least the valve means is preferably made of a synthetic material which is preferably reinforced with fibers.

10 De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van de navolgende figuren. 10 The invention will be explained in more detail with reference to the following figures. Hierin toont: fig. 1 een perspectivisch bovenaanzicht van een eerste uitvoeringsvorm van een hartklep volgens de uitvinding in gesloten toestand, 15 fig. 2A een perspectivisch zijaanzicht van de eerste uitvoeringsvorm volgens pijl X in fig. 1, fig. 2B een perspectivisch zijaanzicht van een tweede uitvoeringsvorm van een hartklep in gesloten toestand, fig. 2C een perspectivisch zijaanzicht van een derde 20 uitvoeringsvorm van een hartklep volgens de uitvinding, fig. 2D een vereenvoudigde weergave van een verstevigingsring volgens de fign. In the drawing: Fig. 1 is a top perspective view of a first embodiment of a heart valve according to the invention in the closed position, 15 Figure 2A is a side perspective view of the first embodiment according to the arrow X in Figure 1, Figure 2B is a perspective side view of a... second embodiment of a heart valve in a closed state, Fig. 2C is a perspective side view of a third embodiment 20 of a heart valve according to the invention, Fig. 2D is a simplified representation of a reinforcement ring according to Figs. 2B en 2C in opgevouwen toestand, fig. 3A een perspectivisch zijaanzicht van een vierde uitvoeringsvorm van een hartklep volgens de uitvinding in gesloten toestand 25 waarbij tweederde van de hartklep zichtbaar is, fig. 3B een vereenvoudigde perspectivisch opengewerkte weergave van de vierde uitvoeringsvorm van de hartklep met rasterlijnen waarbij tweederde van de hartklep zichtbaar is, fig. 4 een schematische weergave van een eerste fase 30 van een operatie voor het aanbrengen van een hartklep volgens de uitvinding, fig. 5 een detail van het hart van de schematische weergave volgens fig. 4, fig. 6 het detail volgens fig. 5 in een tweede fase, 35 fig. 7 het hart in een derde fase, 4 fig. 8 nog meer in detail de omgeving van de hartklep tijdens de derde fase, fig. 9 de omgeving van de hartklep tijdens een vierde fase, 5 fig. 10 de geïmplanteerde hartklep in zijaanzicht, en fig. 11 de geïmplanteerde hartklep in perspectivisch zijaanzicht. 2B and 2C, in the folded state, FIG. 3A is a side perspective view of a fourth embodiment of a heart valve according to the invention in closed position 25, wherein two-thirds of the heart valve is visible, Fig. 3B is a simplified perspective exploded view of the fourth embodiment of the heart valve with grid lines with two thirds of the heart valve is visible, fig. 4 is a schematic representation of a first phase 30 of an operation for the application of a heart valve according to the invention, fig. 5 shows a detail of the center of the schematic representation of FIG. 4 , Fig. 6 shows the detail according to Fig. 5, in a second stage, 35 Fig. 7, the heart in a third stage, the fourth FIG. 8, even more in detail the vicinity of the heart valve during the third phase, Fig. 9, the area of the heart valve during a fourth phase, from 5 to FIG. 10, the implanted heart valve in a side view, and FIG. 11, the implanted heart valve in perspective side view.

Fign. Figs. 1 en 2A tonen in verschillende aanzichten een eerste uitvoeringsvorm van een hartklep 1 volgens de uitvinding in gesloten 10 toestand. 1 and 2A show in various views a first embodiment of a heart valve 1 according to the invention in the closed 10 position. De hartklep strekt zich uit tussen een ingangszijde 2 en een uitgangszijde 3. De hartklep 1 omvat aan de ingangszijde 2 een eerste verstevigingsring 4 en aan de uitgangszi jde 3 een tweede verstevigingsring 5. De beide verstevigingsringen 4, 5 zijn vervaardigd uit een rondgaand, ruitvormig gewezen gaas uit roestvast staaldraad 6. Door de wijze van 15 weving van het roestvast staaldraad 6 kunnen de verstevigingsringen 4, 5 onder invloed van een trekspanning in 1angsrichting een elastische rek ondergaan van enkele honderden procenten waarbij gelijktijdig de diameter van de verstevigingsringen 4, 5 aanzienlijk afneemt. The heart valve extends between an inlet side 2 and an exit side 3. The heart valve 1 comprises on the input side 2, a first reinforcing ring 4 and to the uitgangszi jth 3, a second reinforcing ring 5. The two reinforcing rings 4, 5 are manufactured from a circular, diamond-shaped woven mesh of stainless steel wire 6. by the method of 15 weavings of the stainless steel wire 6, the reinforcing rings 4, 5 under the influence of a tensile stress in 1angsrichting undergo an elastic elongation of several hundred percent and simultaneously the diameter of the reinforcing rings 4, 5 substantially decreases. Tussen de verstevigingsringen 4, 5 strekken zich drie verstevigingsribben 7A, 7B 20 en 7C uit. extend between the reinforcing rings 4, 5 are three reinforcing ribs 7A, 7B, 7C, and 20 off. Ook deze verstevigingsribben 7A, 7B en 7C zijn vervaardigd uit ruitvormig geweven roestvast staaldraad 8. De breedte van de ribben 7A, 7B en 7C aan de ingangszijde is zo groot dat zij gezamenlijk de diameter van de eerste verstevigingsring omsluiten. Also, these reinforcing ribs 7A, 7B and 7C are made of diamond-shaped woven stainless steel wire 8. The width of the ribs 7A, 7B and 7C, on the input side is so big that they jointly enclose the diameter of the first reinforcement ring. In de richting van de uitgangszijde 3 neemt de breedte van de verstevigingsribben 7A, 7B en 7C 25 aanzienlijk af om ter plaatse van de tweede verstevigingsring hierop, over een zeer beperkte breedte aan te sluiten. In the direction of the outlet side 3, the width of the reinforcing ribs 7A, 7B and 7C 25 significantly reduced in order to connect to the location of the second reinforcement ring of this, over a very limited width. In hoofdzaak heeft iedere verstevigingsrib 7A, 7B en 7C een vorm van een driehoek met twee gelijke zijden, waarvan de basis aansluit op de eerste verstevigingsring en de punt die wordt gevormd door de twee gelijke zijden aansluit op de tweede 30 verstevigingsring 5. De twee gelijke zijden zijn binnenwaarts gekromd. Substantially, each reinforcing rib 7A, 7B and 7C is a shape of a triangle having two equal sides, the base of which connects to the first reinforcement ring and of the point which is formed by the two equal sides is connected to the second 30 reinforcement ring 5. The two identical The sides are curved inward. Tussen de naburige verstevigingsribben 7A, 7B en 7C strekken zich een drietal kleporganen 8A, 8B en 8C uit, die ook wel worden aangeduid met de term "leaflet". Between neighboring reinforcing ribs 7A, 7B and 7C extend three valve members 8A, 8B, and 8C out, which are also referred to by the term "leaflet". De kleporganen 8A, 8B en 8C sluiten aan en zijn verbonden met de flanken, die worden gevormd door de gelijke zijden van 35 verstevigingsribben 7A, 7B en 7C. The valve means 8A, 8B and 8C, connected to and are connected to the flanks, which are formed by the equal sides of 35 reinforcement ribs 7A, 7B and 7C. De kleporganen kunnen zijn vervaardigd uit een biologisch materiaal, bijvoorbeeld van een natuurlijk kleporgaan The valve means may be made of a biological material, for example of a natural valve member

<f' I <F 'I

:·*·;: f · ; · * · · ;: f; fV'*?' fV '*? " 5 van een varken of van het pericardium van een rund, of van synthetisch materiaal zoals polyurethaan eventueel versterkt met vezels. 5 of a pig or from the pericardium of a cow, or of a synthetic material such as polyurethane, optionally reinforced with fibers.

De linker ventrikel van het hart pompt bloed via de aorta door het lichaam in repeterende bewegingen. The left ventricle of the heart pumps blood through the aorta by the body in repetitive movements. Tijdens een eerste fase 5 van een cyclus vult het linker atrium van het hart zich met bloed, welke het hart verlaat tijdens een tweede fase doordat de linker ventrikel van het hart zich samenknijpt. During a first phase of a cycle 5 fills up the left atrium of the heart itself with blood, which is the heart leaves during a second stage, because the left ventricle of the heart to squeeze. Tijdens de eerste fase dient de hartklep gesloten te zijn om terugstroming te voorkomen, terwijl tijdens de tweede fase de hartklep open dient te zijn. During the first phase, the heart valve must be closed in order to prevent back-flow, while the heart valve must be open during the second phase. Het openen en sluiten van de hartklep, 10 waardoorheen zich dus slechts in één richting, namelijk van de ingangs-zijde 2 naar de uitgangszijde 3, zich bloed kan verplaatsen geschiedt door radiale bewegingen van de kleporganen 8A, 8B en 8C. The opening and closing of the heart valve, through which 10 is therefore only in one direction, namely from the input-side 2 to the exit side 3, is able to move blood is carried out by radial movements of said valve means 8A, 8B and 8C. Deze bewegingen worden slechts teweeggebracht door de stroming van het bloed. These movements are only caused by the flow of the blood. Tijdens de eerste fase wijken de kleporganen 8A, 8B en 8C voor het bloed dat uit het hart 15 wordt gepompt radiaal naar buiten. During the first phase retreat the valve members 8A, 8B, and 8C for the blood which is pumped radially outward from the heart 15. Aan het einde van de eerste fase treedt aan de buitenzijde van de hartklep achter de kleporganen een drukverhoging op ten gevolge van wervelingen, waardoor de kleporganen zich radiaal naar binnen zullen bewegen tot de gesloten toestand. At the end of the first phase occurs on the outer side of the heart valve behind the valve means a pressure increase on as a result of vortices, causing the valve members extending radially to the inside will move to the closed position. Een menselijke hartklep werkt op dezelfde wijze. A human heart valve operates in the same manner.

20 Fig. 20 Fig. 2B toont een tweede uitvoeringsvorm van een hartklep 101 volgens de uitvinding. 2B shows a second embodiment of a heart valve 101 according to the present invention. Zowel aan de ingangszijde 102 als aan de uitgangszijde 103 van hartklep 101 bevinden zich respectievelijk verstevigingsringen 104, 105. Deze torusvormige verstevigingsringen 104, 105 zijn vervaardigd van een kunststof, flexibel materiaal dat buiging 25 van de respectievelijke verstevigingsringen 104, 105 om assen in hun eigen vlak toestaat. Both on the input side 102 as well as on the exit side 103 of valve 101 are located, respectively, reinforcing rings 104, 105. This toric reinforcing rings 104, 105 are made of a plastic, flexible material which can bend 25 of the respective reinforcing rings 104, 105 about axes in their own plane permits. Tussen de verstevigingsringen 104, 105 strekken zich drie leaflets 108a, 108b, 108c uit die langs de gehele lengte van hun onderranden verbonden zijn met verstevigingsring 104 en op de tegenovergelegen hoekpunten verbonden zijn met verstevigingsring 105. Between the reinforcing rings 104, 105 extend three leaflets 108a, 108b, 108c of which are connected along the entire length of their lower edges with reinforcing ring 104 and on the opposite corner points are connected to reinforcement ring 105.

30 De derde uitvoeringsvorm van een hartklep 201 zoals getoond in fig. 2C verschilt in zoverre van de tweede uitvoeringsvorm volgens fig. 2B dat zich tussen de verstevigingsringen 204 en 205 en tussen de respectievelijke leaflets 208a, 208b en 208c verstevigingsribben 207a, 207b en 207c uitstrekken die in zoverre van de verstevigingsribeen 7a, 35 7b en 7c volgens de eerste uitvoeringsvorm in de figuren 1 en 2A verschillen dat zij niet noodzakelijkerwijs in hun langsrichting rekbaar >. 30 The third embodiment of a heart valve 201, as shown in Fig. 2C differs from the second embodiment shown in FIG. 2B, which extend between the reinforcing rings 204 and 205 and between the respective leaflets 208a, 208b, and 208c reinforcing ribs 207a, 207b, and 207c which to the extent of the verstevigingsribeen 7a, 35 7b and 7c according to the first embodiment in figures 1 and 2A differ in that they do not necessarily stretchable in their longitudinal direction>. V' i ·· 6 hoeven te zijn, of althans niet in die mate van de verstevigingsribben 7a, 7b en 7c. V 'i ·· 6 need to be, or at least not to the extent of the stiffening ribs 7a, 7b and 7c. Zo kunnen de verstevigingsribben 207a, 207b en 207c bijvoorbeeld zijn vervaardigd uit hetzelfde materiaal als de verstevigings-ringen 204, 205. For example, the reinforcing ribs 207a, 207b, and 207c may be made of, for example, the same material as the Reinforcement-rings 204, 205.

5 Voor het beperken van de diameter van de tweede en derde uitvoeringsvorm 101, 201 ten behoeve van intravasculaire implantatie van de hartklep wordt gebruik gemaakt van de flexibele eigenschappen van de verstevigingsribben 104, 105 respectievelijk 204, 205 alsmede van die van de leaflets 108a, 108b, 108c respectievelijk 208a, 208b, 208c. 5 In order to limit the diameter of the second and third embodiments 101, 201 for the purpose of intravascular implantation of the heart valve use is made of the flexible properties of the reinforcing ribs 104, 105, respectively 204, 205 as well as from that of the leaflets 108a, 108b , 108c, respectively, 208a, 208b, 208c. Dankzij 10 deze flexibele eigenschappen is het mogelijk de hartklep als het ware op te vouwen waarbij de verstevigingsringen 104, 105 en 204, 205 in wezen de vorm kunnen aannemen zoals vereenvoudigd weergegeven in fig. 2D. 10 Thanks to this flexible properties, it is possible for the heart valve, as it were be folded on which the reinforcing rings 104, 105 and 204, 205, in essence, may take the form as shown in simplified form in FIG. 2D. Deze vorm komt tot stand door de betreffende verstevigingsringen om een diameterlijn over een hoek van 180° om te buigen en vervolgens de vrije 15 uiteinden, die zich op de oorspronkel i jke diameterl i jn bevinden naar el kaar toe te bewegen. This shape is formed by the respective reinforcing rings in order to bend a diameter line through an angle of 180 °, and then the free ends 15, which move themselves to the original three-i jke diameterl i jn are to el other. Op deze manier is het mogelijk de diameter van de hartklep te reduceren tot circa 10 mm hetgeen voldoende is voor intravasculaire implantatie. In this way, it is possible to reduce the diameter of the heart valve to approximately 10 mm which is sufficient for intravascular implantation.

Fign. Figs. 3A en 3B tonen een vierde uitvoeringsvorm van 20 een hartklep 20 volgens de uitvinding in gesloten toestand. 3A and 3B show a fourth embodiment 20 of a heart valve 20 in accordance with the invention in the closed state. Hartklep 20 omvat aan ingangszijde 21 een eerste verstevigingsring 22 en aan uitgangszijde 23 een tweede verstevigingsring 24. De ringen 22 en 24 zijn vergelijkbaar met de verstevigingsringen 4 en 5 uit de fign. Heart valve 20 includes at its input side 21 has a first reinforcement ring 22 and on an output side 23, a second reinforcement ring 24. The rings 22 and 24 are similar to the reinforcing rings 4 and 5 in Figs. 1 en 2A. 1 and 2A. Vanuit de eerste verstevigingsring 22 strekt zich tussen de ringen 22 en 25 24 cilindrisch een vlies 25 uit. From the first reinforcement ring 22 extends between the rings 22 and 25, 24, a web 25 from cylindrical. Aan de binnenzijde van vlies 25 is een drietal vliezen 27 met vlies 25 verbonden. On the inside of membrane 25 is a three webs 27 connected to web 25. Hiervan zijn in de figuren 3A en 3B slechts de leaflets 27 en 28 te onderscheiden met respectievelijk vrije bovenrand 29, 30. Tussen de leaflets enerzijds en vlies 25 anderzijds zijn een drietal ruimtes aanwezig die ieder een "sinus van Valsava" 30 simuleren. Of these, in the figures 3A and 3B, only to distinguish the leaflets 27 and 28, respectively, with free upper edge 29, 30. Between the leaflets on the one hand, and non-woven 25, on the other hand, three areas are provided, each of which simulate a "sinus of Valsalva" 30. In de fign. In Figs. 3A en 3B zijn slechts de ruimtes 31 en 32 van het genoemde drietal ruimtes te onderscheiden. 3A and 3B are only the areas 31 and 32 of the said three distinct areas. In de buitenwand van deze ruimtes 31, 32 zijn openingen 33 en 34 aangebracht via welke openingen bloed naar de hartspieren kan worden geleid overeenkomstig de natuurlijke situatie. In the outer wall of these spaces 31, 32 are openings 33 and 34 are provided, via which openings of blood to the heart muscle can be conducted in accordance with the natural situation.

35 Aan de hand van de fign. 35 On the basis of Figs. 4 t/m 9 zal navolgend worden beschreven hoe een hartklep volgens de uitvinding kan worden geïmplanteerd. 4 t / m 9 will be described in the following how a heart valve can be implanted in accordance with the present invention.

7 7

Fig. Fig. 4 toont schematisch hoe een geleidingskatheter 40 via het femorale ader 41 bij de lies in het lichaam wordt gebracht tot aan het uiteinde 42 van de aorta ter plaatse van de in fig. 5 weergegeven natuurlijke aortische hartklep 43 die de uitmonding vormt van de linker ventri kei kamer 5 44. Via geleidingskatheter 40 worden snij- en verwijdermiddelen 45 in stelling gebracht die de natuurlijke hartklep 46 lossnijden van hun omgeving en verwijderen uit het lichaam (fig. 6). 4 schematically shows how a guide catheter 40 through the femoral artery 41 at the groin in the body is brought up to the end 42 of the aorta at the location of the in fig. 5 is shown natural aortic heart valve 43 which the debouchment forms of the left ventri boulder 5 chamber 44. Via guide catheter 40 are cutting and removing means 45 is brought in position which is the natural heart valve 46 separating from their environment, and remove it from the body (Fig. 6). Het snijden met de snij-en verwi jdermiddelen 45 kan bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van het mechanisch snijden met een mes of schaarachtig instrument, maar kan ook 10 plaatsvinden door middel van een lasersnijbewerking. The cutting with the cutting-and removable tr jdermiddelen 45 can for instance take place by means of mechanical cutting with a knife or scissors-like instrument, but can also 10 be carried out by means of a laser cutting operation. Het verwijderen kan plaatsvinden door de natuurlijke hartklep 46 bijvoorbeeld vast te grijpen tussen twee bekken of vast te zuigen met vacuümmiddelen. The removal can take place by the natural heart valve, for example, 46 to grip between the two jaws, or sucking it with vacuum means.

Vervolgens wordt via geleidingskatheter 40 een holle bezorgkatheter 47 gepositioneerd nabij de positie van de voormalige 15 natuurlijke hartklep. Is then positioned over the guide catheter 40 includes a hollow delivery catheter 47 near the position of the former 15 natural heart valve. Binnen de holle bezorgkatheter 47 bevindt zich in uitgerekte toestand een hartklep volgens de fign. Within the hollow delivery catheter 47 is located in a stretched state, a heart valve according to Figs. 1 en 2A. 1 and 2A. Om deze hartklep in de bezorgkatheter 47 te kunnen aanbrengen is de hartklep in zijn lengterichting gerekt waardoor de diameter dusdanig afneemt dat de hartklep in de holle bezorgkatheter 47 past. For this heart valve into the delivery catheter 47 to be able to apply the heart valve is in its longitudinally stretched so that the diameter decreases such that the heart valve fits into the hollow delivery catheter 47. Ter plaatse wordt de hartklep uit de 20 bezorgkatheter 47 geduwd onder gelijktijdige terugtrekking van de bezorgkatheter 47. Zodra de hartklep waarvan in fig. 8 de eerste verstevigings-ring 4 is weergegeven de bezorgkatheter verlaat zal deze onder invloed van de elastische spanningen uitzetten tegen de binnenzijde van de wand 48 van de aorta. On site, the heart valve from the 20 delivery catheter 47 pushed under simultaneous withdrawal of the delivery catheter 47. As soon as the heart valve which in Fig. 8, the first Reinforcement-ring 4 is shown as the delivery catheter exits this will expand under the influence of the elastic tension against the inside of the wall 48 of the aorta. Nadat de hartklep volledig uit de bezorgkatheter 47 is 25 geduwd zal ook de tweede verstevigingsring 5 tegen de binnenwand 48 van de aorta klemmend aanliggen. After the heart valve completely out of the delivery catheter 47 is pushed 25 will also be the second stiffening ring 5 against the inner wall 48 of the aorta clampingly abut. Het hechten van de hartklep in de aorta is niet nodig omdat de elastische klemkracht die de verstevigingsringen 4 en 5 op de binnenwand 48 van de aorta uitoefenen voldoende is om de hartklep op zijn plaats te houden. The attachment of the heart valve in the aorta is not necessary because the elastic clamping force exerted by the reinforcing rings 4 and 5 on the inner wall 48 of the aorta is sufficient to hold the valve in place.

30 De fign. 30, the Figs. 10 en 11 tonen de hartklep volgens de uitvinding na implantatie. 10 and 11 show the heart valve according to the invention after implantation.

De boven beschreven implantatiemethodiek kan ook worden toegepast bij hartkleppen zoals beschreven aan de hand van de figuren 2B tot en met 2D waarbij de vereiste diameterreductie van de hartklep benodigd 35 voor de intravasculaire implantatie wordt verkregen door het "opvouwen van de hartklep" zoals eerder beschreven. The above-described implantation method can also be used for heart valves as described with reference to Figures 2B through 2D in which the required diameter reduction of the heart valve required 35 for the intravascular implantation is obtained by "folding of the heart valve" as previously described.

1017 ^ 5^' 8 1017 ^ 5 ^ '8

Bij toepassing van een hartklep volgens de figuren 3A en 3B is de buitenzijde van cilindrisch vlies 25 gelegen tegen de binnenzijde van de aorta of vervangt deze ter plaatse. With the use of a heart valve according to the figures 3A and 3B, the cylindrical outer side of web 25 positioned against the inside of the aorta or replace it on the spot. Voor een goed functioneren van de betreffende hartklep is de aanwezigheid van openingen 5 33 en 34 essentieel. 5 is the presence of openings 33 and 34 is essential for a proper functioning of the particular heart valve.

Claims (12)

1. Hartklep, omvattende een doorgang met een wand welke tenminste ten dele wordt gevormd door een aantal flexibele kleporganen 5 met vrije uiteinden welke beweegbaar zijn in hoofdzaak in radiale richting voor het openen en sluiten van de doorgang en een eerste verstevigingsring concentrisch verbonden met de doorgang aan een ingangszijde van de hartklep, met het kenmerk, dat de eerste verstevigingsring is vervaardig uit een flexibel, elastisch materiaal. 1. Heart valve, comprising a passage having a wall which is at least partially formed by a plurality of flexible flap members 5 having free ends which are movable in substantially radial direction for opening and closing the passageway and a first annular ring concentrically connected to the passage at an entrance side of the heart valve, characterized in that the first stiffening ring is manufactured from a flexible, elastic material.
2. Hartklep volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat een tweede, eveneens uit flexibel elastisch materiaal vervaardigde, verstevigingsring is voorzien, verbonden met de doorgang aan een uitgangszijde van de hartklep. 2. The heart valve according to claim 1, characterized in that a second, likewise made of a flexible elastic material, reinforcement ring is provided, connected to the passageway at an exit side of the heart valve.
3. Hartklep volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, 15 dat zich vanaf de eerste verstevigingsring in axiale richting zich tussen de vliezen verstevigingsribben uitstrekken. 3. The heart valve according to claim 1 or 2, characterized in, 15 extending from the first reinforcing ring in the axial direction extending reinforcing ribs between the webs.
”"4." "" 4. " Hartklep volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de verstevigingsribben direct, elastisch zijn verbonden met de eerste verstevigingsring. Heart valve according to claim 3, characterized in that the stiffening ribs directly, are elastically connected to the first reinforcement ring.
5. Hartklep volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de verstevigingsribben zich in een onbelaste toestand radiaal buitenwaarts uitstrekken. 5. The heart valve according to claim 4, characterized in that the reinforcing ribs extend radially outward in an unloaded condition.
6. Hartklep volgens conclusie 3 of 4 in afhankelijkheid van conclusie 2, met het kenmerk, dat de verstevigingribben, direct 25 elastisch zijn verbonden met de tweede verstevigingsring. 6. The heart valve according to claim 3 or 4 when dependent on claim 2, characterized in that the stiffening ribs, right 25 are elastically connected to the second stiffening ring.
7. Hartklep volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de eerste en/of tweede verstevigingsring is vervaardigd uit een metaal voorzien van een laag van een synthetisch, een geneesmiddel bevattend, materiaal. 7. A heart valve according to any one of the preceding claims, characterized in that the first and / or second reinforcement ring is made from a metal is provided with a layer of a synthetic, a drug-containing, material.
8. Hartklep volgens een van de conclusies 1-7, met het kenmerk, dat de eerste en/of tweede verstevigingsring is vervaardigd uit kruislings, in een ruitpatroon, geweven draad. 8. A heart valve according to any one of claims 1-7, characterized in that the first and / or second reinforcement ring is made of, in sequence, in a diamond pattern, woven wire.
9. Hartklep volgens een van de conclusies 2-8, met het kenmerk, dat de doorgang aan de buitenzijde ter plaatse van ieder 35 kleporgaan is voorzien van een boiling welke aan de uitgangszijde open * is en waarvan de buitenste wand verbonden is met de tweede verstevigings-ring. 9. A heart valve according to any one of claims 2-8, characterized in that the passage on the outer side at the location of each valve member 35 is provided with a boiling * which is open on the outlet side and the outer wall of which is connected to the second Reinforcement-ring.
10. Hartklep volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de hartklep een radiologisch contrasterend materiaal 5 omvat. 10. A heart valve according to any one of the preceding claims, characterized in that the heart valve comprises a radiological contrasting material 5.
11. Hartklep volgens een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de doorgang of tenminste de vliezen zijn vervaardigd uit een synthetisch materiaal. 11. A heart valve according to any one of the preceding claims, characterized in that the passage or at least the webs are manufactured from a synthetic material.
12. Hartklep volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat 10 het synthetisch materiaal is versterkt met vezels. 12. The heart valve according to claim 11, characterized in that 10 the synthetic material is reinforced with fibers. V at 'a ƒ , i-, . V at 'a ƒ, i.
NL1017275A 2001-02-02 2001-02-02 Heart valve. NL1017275C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017275 2001-02-02
NL1017275A NL1017275C2 (en) 2001-02-02 2001-02-02 Heart valve.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1017275A NL1017275C2 (en) 2001-02-02 2001-02-02 Heart valve.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1017275C2 true NL1017275C2 (en) 2002-08-05

Family

ID=19772845

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1017275A NL1017275C2 (en) 2001-02-02 2001-02-02 Heart valve.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1017275C2 (en)

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005000167A1 (en) * 2003-06-30 2005-01-06 David Peter Shaw Cuffs for medical applications
EP1690515A1 (en) * 2005-02-10 2006-08-16 Sorin Biomedica Cardio S.R.L. Cardiac-valve prosthesis
FR2919798A1 (en) * 2007-08-09 2009-02-13 Univ Haute Alsace Etablissemen valvular endoprosthesis
US8109996B2 (en) 2004-03-03 2012-02-07 Sorin Biomedica Cardio, S.R.L. Minimally-invasive cardiac-valve prosthesis
US8512397B2 (en) 2009-04-27 2013-08-20 Sorin Group Italia S.R.L. Prosthetic vascular conduit
US8685084B2 (en) 2011-12-29 2014-04-01 Sorin Group Italia S.R.L. Prosthetic vascular conduit and assembly method
US8808369B2 (en) 2009-10-05 2014-08-19 Mayo Foundation For Medical Education And Research Minimally invasive aortic valve replacement
US8834563B2 (en) 2008-12-23 2014-09-16 Sorin Group Italia S.R.L. Expandable prosthetic valve having anchoring appendages
US8840661B2 (en) 2008-05-16 2014-09-23 Sorin Group Italia S.R.L. Atraumatic prosthetic heart valve prosthesis
EP2789314A3 (en) * 2003-10-06 2014-10-22 3F Therapeutics, Inc Minimally invasive valve replacement system
US9078749B2 (en) 2007-09-13 2015-07-14 Georg Lutter Truncated cone heart valve stent
US9161836B2 (en) 2011-02-14 2015-10-20 Sorin Group Italia S.R.L. Sutureless anchoring device for cardiac valve prostheses
US9248017B2 (en) 2010-05-21 2016-02-02 Sorin Group Italia S.R.L. Support device for valve prostheses and corresponding kit
US9289289B2 (en) 2011-02-14 2016-03-22 Sorin Group Italia S.R.L. Sutureless anchoring device for cardiac valve prostheses
US9480559B2 (en) 2011-08-11 2016-11-01 Tendyne Holdings, Inc. Prosthetic valves and related inventions
US9486306B2 (en) 2013-04-02 2016-11-08 Tendyne Holdings, Inc. Inflatable annular sealing device for prosthetic mitral valve
EP1667614B1 (en) 2003-10-02 2016-12-07 Edwards Lifesciences Corporation Implantable prosthetic valve with non-laminar flow
US9526611B2 (en) 2013-10-29 2016-12-27 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for delivery of transcatheter prosthetic valves
US9597181B2 (en) 2013-06-25 2017-03-21 Tendyne Holdings, Inc. Thrombus management and structural compliance features for prosthetic heart valves
US9629717B2 (en) 2001-10-11 2017-04-25 Edwards Lifesciences Pvt, Inc. Prosthetic heart valve and method
US9827092B2 (en) 2011-12-16 2017-11-28 Tendyne Holdings, Inc. Tethers for prosthetic mitral valve
US9848981B2 (en) 2007-10-12 2017-12-26 Mayo Foundation For Medical Education And Research Expandable valve prosthesis with sealing mechanism
US9895221B2 (en) 2012-07-28 2018-02-20 Tendyne Holdings, Inc. Multi-component designs for heart valve retrieval device, sealing structures and stent assembly
US9986993B2 (en) 2014-02-11 2018-06-05 Tendyne Holdings, Inc. Adjustable tether and epicardial pad system for prosthetic heart valve
US10201419B2 (en) 2014-02-05 2019-02-12 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for transfemoral delivery of prosthetic mitral valve
US10219900B2 (en) 2012-07-30 2019-03-05 Tendyne Holdings, Inc. Delivery systems and methods for transcatheter prosthetic valves
US10258471B2 (en) 2009-02-11 2019-04-16 Vdyne, Llc Catheter
US10327894B2 (en) 2015-09-18 2019-06-25 Tendyne Holdings, Inc. Methods for delivery of prosthetic mitral valves
EP3505138A1 (en) * 2004-10-02 2019-07-03 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Prosthetic aortic heart valve
US10363135B2 (en) 2016-12-22 2019-07-30 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for delivery of transcatheter prosthetic valves

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2832078A (en) * 1956-10-17 1958-04-29 Battelle Memorial Institute Heart valve
US4731074A (en) * 1985-02-26 1988-03-15 Stichting voor de Technische Wetneschappen Heart valve prosthesis, method for producing a heart valve prosthesis and mould applied thereby
WO1991017720A1 (en) * 1990-05-18 1991-11-28 Henning Rud Andersen A valve prosthesis for implantation in the body and a catheter for implantating such valve prosthesis
WO1995016476A1 (en) * 1993-12-17 1995-06-22 Heartport Inc. System for cardiac procedures
EP0667133A1 (en) * 1993-12-14 1995-08-16 Sante Camilli A percutaneous implantable valve for the use in blood vessels
NL1008349C2 (en) 1998-02-19 1999-08-20 Univ Eindhoven Tech Mal and method for the manufacture of a synthetic heart valve.
FR2788217A1 (en) * 1999-01-12 2000-07-13 Brice Letac Implantable prosthetic valve by catheterization, or surgically

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2832078A (en) * 1956-10-17 1958-04-29 Battelle Memorial Institute Heart valve
US4731074A (en) * 1985-02-26 1988-03-15 Stichting voor de Technische Wetneschappen Heart valve prosthesis, method for producing a heart valve prosthesis and mould applied thereby
WO1991017720A1 (en) * 1990-05-18 1991-11-28 Henning Rud Andersen A valve prosthesis for implantation in the body and a catheter for implantating such valve prosthesis
EP0667133A1 (en) * 1993-12-14 1995-08-16 Sante Camilli A percutaneous implantable valve for the use in blood vessels
WO1995016476A1 (en) * 1993-12-17 1995-06-22 Heartport Inc. System for cardiac procedures
NL1008349C2 (en) 1998-02-19 1999-08-20 Univ Eindhoven Tech Mal and method for the manufacture of a synthetic heart valve.
FR2788217A1 (en) * 1999-01-12 2000-07-13 Brice Letac Implantable prosthetic valve by catheterization, or surgically

Cited By (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9629717B2 (en) 2001-10-11 2017-04-25 Edwards Lifesciences Pvt, Inc. Prosthetic heart valve and method
US9937039B2 (en) 2001-10-11 2018-04-10 Edwards Lifesciences Pvt, Inc. Prosthetic heart valve and method
US10052203B2 (en) 2001-10-11 2018-08-21 Edwards Lifesciences Pvt, Inc. Prosthetic heart valve and method
WO2005000167A1 (en) * 2003-06-30 2005-01-06 David Peter Shaw Cuffs for medical applications
EP1667614B1 (en) 2003-10-02 2016-12-07 Edwards Lifesciences Corporation Implantable prosthetic valve with non-laminar flow
EP2789314A3 (en) * 2003-10-06 2014-10-22 3F Therapeutics, Inc Minimally invasive valve replacement system
EP2789314B1 (en) 2003-10-06 2018-04-25 Medtronic 3F Therapeutics, Inc. Minimally invasive valve replacement system
US9867695B2 (en) 2004-03-03 2018-01-16 Sorin Group Italia S.R.L. Minimally-invasive cardiac-valve prosthesis
US8109996B2 (en) 2004-03-03 2012-02-07 Sorin Biomedica Cardio, S.R.L. Minimally-invasive cardiac-valve prosthesis
US8535373B2 (en) 2004-03-03 2013-09-17 Sorin Group Italia S.R.L. Minimally-invasive cardiac-valve prosthesis
EP3505138A1 (en) * 2004-10-02 2019-07-03 Edwards Lifesciences CardiAQ LLC Prosthetic aortic heart valve
US8540768B2 (en) 2005-02-10 2013-09-24 Sorin Group Italia S.R.L. Cardiac valve prosthesis
US8539662B2 (en) 2005-02-10 2013-09-24 Sorin Group Italia S.R.L. Cardiac-valve prosthesis
US9895223B2 (en) 2005-02-10 2018-02-20 Sorin Group Italia S.R.L. Cardiac valve prosthesis
US7857845B2 (en) 2005-02-10 2010-12-28 Sorin Biomedica Cardio S.R.L. Cardiac-valve prosthesis
EP1913901A1 (en) 2005-02-10 2008-04-23 SORIN BIOMEDICA CARDIO S.r.l. Cardiac-valve prosthesis
EP1690515A1 (en) * 2005-02-10 2006-08-16 Sorin Biomedica Cardio S.R.L. Cardiac-valve prosthesis
US8920492B2 (en) 2005-02-10 2014-12-30 Sorin Group Italia S.R.L. Cardiac valve prosthesis
EP2319458A1 (en) * 2005-02-10 2011-05-11 Sorin Biomedica Cardio S.r.l. Cardiac-valve prosthesis
US9486313B2 (en) 2005-02-10 2016-11-08 Sorin Group Italia S.R.L. Cardiac valve prosthesis
WO2009024716A3 (en) * 2007-08-09 2009-05-22 Univ Haute Alsace Ecole Nation Valve endoprosthesis
FR2919798A1 (en) * 2007-08-09 2009-02-13 Univ Haute Alsace Etablissemen valvular endoprosthesis
US9078749B2 (en) 2007-09-13 2015-07-14 Georg Lutter Truncated cone heart valve stent
US9730792B2 (en) 2007-09-13 2017-08-15 Georg Lutter Truncated cone heart valve stent
US9254192B2 (en) 2007-09-13 2016-02-09 Georg Lutter Truncated cone heart valve stent
US9095433B2 (en) 2007-09-13 2015-08-04 Georg Lutter Truncated cone heart valve stent
US9848981B2 (en) 2007-10-12 2017-12-26 Mayo Foundation For Medical Education And Research Expandable valve prosthesis with sealing mechanism
US8840661B2 (en) 2008-05-16 2014-09-23 Sorin Group Italia S.R.L. Atraumatic prosthetic heart valve prosthesis
US10098733B2 (en) 2008-12-23 2018-10-16 Sorin Group Italia S.R.L. Expandable prosthetic valve having anchoring appendages
US8834563B2 (en) 2008-12-23 2014-09-16 Sorin Group Italia S.R.L. Expandable prosthetic valve having anchoring appendages
US10258471B2 (en) 2009-02-11 2019-04-16 Vdyne, Llc Catheter
US8512397B2 (en) 2009-04-27 2013-08-20 Sorin Group Italia S.R.L. Prosthetic vascular conduit
US8808369B2 (en) 2009-10-05 2014-08-19 Mayo Foundation For Medical Education And Research Minimally invasive aortic valve replacement
US9248017B2 (en) 2010-05-21 2016-02-02 Sorin Group Italia S.R.L. Support device for valve prostheses and corresponding kit
US9161836B2 (en) 2011-02-14 2015-10-20 Sorin Group Italia S.R.L. Sutureless anchoring device for cardiac valve prostheses
US9289289B2 (en) 2011-02-14 2016-03-22 Sorin Group Italia S.R.L. Sutureless anchoring device for cardiac valve prostheses
US9480559B2 (en) 2011-08-11 2016-11-01 Tendyne Holdings, Inc. Prosthetic valves and related inventions
US9833315B2 (en) 2011-08-11 2017-12-05 Tendyne Holdings, Inc. Prosthetic valves and related inventions
US9827092B2 (en) 2011-12-16 2017-11-28 Tendyne Holdings, Inc. Tethers for prosthetic mitral valve
US8685084B2 (en) 2011-12-29 2014-04-01 Sorin Group Italia S.R.L. Prosthetic vascular conduit and assembly method
US9138314B2 (en) 2011-12-29 2015-09-22 Sorin Group Italia S.R.L. Prosthetic vascular conduit and assembly method
US9895221B2 (en) 2012-07-28 2018-02-20 Tendyne Holdings, Inc. Multi-component designs for heart valve retrieval device, sealing structures and stent assembly
US10219900B2 (en) 2012-07-30 2019-03-05 Tendyne Holdings, Inc. Delivery systems and methods for transcatheter prosthetic valves
US9486306B2 (en) 2013-04-02 2016-11-08 Tendyne Holdings, Inc. Inflatable annular sealing device for prosthetic mitral valve
US9597181B2 (en) 2013-06-25 2017-03-21 Tendyne Holdings, Inc. Thrombus management and structural compliance features for prosthetic heart valves
US9526611B2 (en) 2013-10-29 2016-12-27 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for delivery of transcatheter prosthetic valves
US10201419B2 (en) 2014-02-05 2019-02-12 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for transfemoral delivery of prosthetic mitral valve
US9986993B2 (en) 2014-02-11 2018-06-05 Tendyne Holdings, Inc. Adjustable tether and epicardial pad system for prosthetic heart valve
US10327894B2 (en) 2015-09-18 2019-06-25 Tendyne Holdings, Inc. Methods for delivery of prosthetic mitral valves
US10363135B2 (en) 2016-12-22 2019-07-30 Tendyne Holdings, Inc. Apparatus and methods for delivery of transcatheter prosthetic valves

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2010264428B2 (en) Unitary quick-connect prosthetic heart valve and deployment system and methods
US10154900B2 (en) Implantable prosthetic valve with non-laminar flow
US9980818B2 (en) Prosthetic heart valve system with positioning markers
EP2745805B1 (en) Repositionable heart valve
AU2010311811B2 (en) Aortic bioprosthesis and systems for delivery thereof
EP2015709B1 (en) Transcatheter heart valve prostheses
EP0474748B1 (en) Biological valvular prosthesis
US10016271B2 (en) Prosthetic heart valve devices, prosthetic mitral valves and associated systems and methods
US8323336B2 (en) Prosthetic heart valve devices and methods of valve replacement
CA2812536C (en) Prosthetic heart valve frame with flexible commissures
CA2531528C (en) Implantable prosthetic devices particularly for transarterial delivery in the treatment of aortic stenosis, and methods of implanting such devices
EP2257242B1 (en) Infundibular reducer devices
US8075615B2 (en) Prosthetic cardiac valve formed from pericardium material and methods of making same
EP1041942B1 (en) Stentless bioprosthetic heart valve with coronary protuberances
US7503930B2 (en) Prosthetic cardiac valves and systems and methods for implanting thereof
AU2012203291B2 (en) Heart valve prosthesis and methods of manufacture and use
US9504568B2 (en) Replacement prosthetic heart valves and methods of implantation
US7846194B2 (en) Iliac artery stent graft
US8926694B2 (en) Dual valve prosthesis for transcatheter valve implantation
US7261732B2 (en) Stent mounted valve
US10022220B2 (en) Methods of implanting minimally-invasive prosthetic heart valves
CA2694564C (en) Circulatory valve, system and method
US6896690B1 (en) Cardiac valve procedure methods and devices
EP1729688B1 (en) Controlled separation heart valve frame
EP1977719B1 (en) Method of forming an implantable prosthetic valve

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20070901