NL1016247C2 - Heart-lung machine provided with a device for electrical impedance measurement for the detection of microemboliÙn and / or fibrinogen concentration. - Google Patents

Heart-lung machine provided with a device for electrical impedance measurement for the detection of microemboliÙn and / or fibrinogen concentration. Download PDF

Info

Publication number
NL1016247C2
NL1016247C2 NL1016247A NL1016247A NL1016247C2 NL 1016247 C2 NL1016247 C2 NL 1016247C2 NL 1016247 A NL1016247 A NL 1016247A NL 1016247 A NL1016247 A NL 1016247A NL 1016247 C2 NL1016247 C2 NL 1016247C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
heart
lung machine
blood
machine according
characterized
Prior art date
Application number
NL1016247A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Gheorghe Aurel Marie Pop
Original Assignee
Martil Instr B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Martil Instr B V filed Critical Martil Instr B V
Priority to NL1016247A priority Critical patent/NL1016247C2/en
Priority to NL1016247 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1016247C2 publication Critical patent/NL1016247C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
  • A61M1/36Other treatment of blood in a by-pass of the natural circulatory system, e.g. temperature adaptation, irradiation ; Extra-corporeal blood circuits
  • A61M1/3621Extra-corporeal blood circuits
  • A61M1/367Circuit parts not covered by the preceding subgroups of group A61M1/3621
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M1/00Suction or pumping devices for medical purposes; Devices for carrying-off, for treatment of, or for carrying-over, body-liquids; Drainage systems
  • A61M1/36Other treatment of blood in a by-pass of the natural circulatory system, e.g. temperature adaptation, irradiation ; Extra-corporeal blood circuits
  • A61M1/3607Regulation parameters
  • A61M1/3609Physical characteristics of the blood, e.g. haematocrit, urea
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M2230/00Measuring parameters of the user
  • A61M2230/65Impedance, e.g. conductivity, capacity
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electro-chemical, or magnetic means
  • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electro-chemical, or magnetic means by investigating the impedance of the material

Description

Hart-long machine voorzien van een inrichting voor eleXtrische impedantiemeting ter signalering van microembolïen en/of fibrinogeenconcentratie. Heart-lung machine provided with a device for impedance measurement eleXtrische to signal microembolïen and / or fibrinogen concentration.

5 Bijna 1.000.000 mensen in de wereld ondergaan jaarlijks een open hart operatie (OHO) en het grootste deel van deze operaties wordt uitgevoerd met de hart-long machine (HLM). 5 Nearly 1 million people worldwide each year undergo open heart surgery (OHO), and most of these operations are performed using the heart-lung machine (HLM). Cerebrale dysfunktie ten gevolge van deze operatie komt voor in meer of mindere mate in ongeveer 6,1 % van 10 alle gevallen. Cerebral dysfunction as a result of this operation occurs in varying degrees in about 6.1% of all 10 cases. Deze cerebrale problemen vormen niet alleen een oorzaak van meer of mindere mate van blijvende invaliditeit voor de patient, maar zorgen op de korte termijn door het langduriger verblijf in het ziekenhuis en op de langere termijn door de vaak chronische 15 mantelzorg (rehabilitatie ed) voor een belangrijke financiële kostenpost in de gezondheidszorg van de westerse landen. This cerebral problems are not only a cause of greater or lesser degree of permanent disability for the patient, but concerns in the short term by the prolonged stay in the hospital and in the longer term by the often chronic 15 care (rehabilitation etc.) for important financial cost in the health of the western countries. Voorzichtige schattingen gaan uit van een extra kostenpost van tenminste 400 miljoen dollars per jaar voor het extra verblijf in het ziekenhuis en van 20 ongeveer 2 tot 4 miljard dollar voor de mantelzorg na ontslag uit het ziekenhuis. Conservative estimates assume an additional cost of at least 400 million dollars per year for additional hospital stay and 20 about 2 to $ 4 billion for care after discharge from hospital.

Het optreden van microembolieen tijdens OHO met HLM wordt als belangrijkste oorzaak gezien van de boven genoemde 25 cerebrale problemen. The occurrence of micro-embolization during OHO with HLM is seen as the main cause of the above 25 cerebral problems. Het moment van canuleren, manipulatie van het hart en 'declamping' van de aorta zijn de belangrijkste chirurgische bronnen voor het optreden van microembolieen. The time of cannulation, manipulation of the heart and 'declamping' of the aorta, the main surgical resources for the occurrence of micro-embolization. Ondanks het gebruik van verschillende filters in conjunctie met de HLM blijken 30 nog steeds ook een significant deel van de microembolieen op te treden als gevolg van perfusieproblemen, verband houdende met de hart-long machine. Despite the use of various filters in conjunction with the HLM prove 30 is still also to act on a significant portion of the micro-embolization as a result of perfusion problems, related to the heart-lung machine. De onderhavige uitvinding is bedoeld om enerzijds het optreden van microembolieen door perfusieproblemen zo snel mogelijk op 35 te sporen en op grond daarvan te behandelen en anderzijds de mate van antistollingtherapie te monitoren bij gebruik van fibrinogeen-verlagende medicatie. The present invention is intended on the one hand the occurrence of microemboli by perfusion problems as quickly as possible to trace 35 and on the soil to be treated thereof, and on the other hand to monitor the level of anti-coagulant therapy with the use of fibrinogen-lowering medications.

2 2

Op zichzelf is het bekend dat bloed elektrische eigenschappen heeft en dat deze elektrische eigenschappen voor het plasma en de bloedcellen verschillend zijn. In itself it is known that blood has electrical properties and that these electrical properties of plasma and blood cells are different. Het plasma en het inwendige van de bloedcellen bestaat uit 5 geleidende fluïda met een bepaalde elektrische impedantie en de celmembranen bestaan uit fosfolipiden en proteïnen met di-elektrische eigenschappen. The plasma and the interior of the blood cells consist of conductive fluids with a 5 particular electrical impedance and the cell membranes consist of phospholipids and proteins with dielectric properties. De elektrische impedantie van bloed wordt dus primair bepaald door drie parameters: de plasmaweerstand, de inwendige weerstand in 10 de cel en de capaciteit van de celmembraan. The electrical impedance of blood is thus primarily determined by three parameters: the plasma resistance, the interior resistance in the cell 10 and the capacitance of the cell membrane. De specifieke weerstand van bloed bevindt zich tussen de 120 en 191 Qcm. The specific resistance of blood is between the 120 and 191? Cm.

Een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding omvat 2 15 buitenste stroomelektrodes en 2 binnenste meetelektrodes in de perfusieslang, direct na de oorsprong uit de hart-longmachine (zie figuur 1). A preferred embodiment of the invention comprises two outer current electrodes 15 and two inner measuring electrodes in the perfusion tubing, directly after the originating in the heart-lung machine (see Figure 1). De elektrodes zijn bij voorkeur circulair en van platina. The electrodes are preferably circular and of platinum. Teneinde een homogeen elektrisch veld te verkrijgen zijn de afstanden tussen de 20 elektrodes gekozen als meer dan 2x de doorsnede van de perfusieslang, welke uit de hart-longmachine komt. In order to obtain a homogeneous electric field, the distances between the electrodes 20 have been selected as more than 2 times the cross-section of the perfusion hose, which comes out of the heart-lung machine. Door middel van het opwekken van een lage wisselstroom (ΙΟμΑ -ImA) met frequentie tussen de 4 kHz en 5000 kHz via de 2 buitenste elektrodes zal via de meetelektrodes continu 25 een impedantie (ZO) gemeten kunnen worden van het bloed, dat de meetelektrodes passeert. By means of generating a low alternating current (ΙΟμΑ -ImA) of frequency between 4 kHz and 5000 kHz, will be able to be measured in an impedance (ZO) 25 continuously through the measurement electrodes through the two outer electrodes of the blood, which passes through the measuring electrodes, . Eveneens kan een continue registratie plaatsvinden van de verandering van het impedantiesignaal (delta Z). Also, a continuous recording can be carried out from the change of the impedance signal (delta Z).

Kleine partikels (< 100 micron) met een andere impedantie 30 dan bloed, zullen zich manifesteren in een plotselinge verandering van het impedantiesignaal (Figuur 2). Small particles (<100 microns) 30 with a different impedance than blood, will manifest themselves in a sudden change of the impedance signal (Figure 2). Deze veranderingen zijn met name te zien in het deltaZ signaal en de grootte van deze verandering hangt af van het verschil in specifieke weerstand tussen dat van de 35 partikel en dat van bloed. These changes are, in particular, can be seen in the deltaZ signal and the magnitude of this change depends on the difference in the specific resistance between those of the particle 35, and that of blood. Bij passeren van luchtpartikels zal een grote uitslag plaatsvinden in het deltaZ signaal gezien de duidelijk hogere specifieke weerstand van lucht ten opzichte van bloed. Upon passage of air particles, a large deflection will occur in the deltaZ signal in view of the significantly higher specific resistance of air with respect to blood. Deze uitslag 3 van het deltaZ signaal zal minder groot zijn bij passeren van partikels met andere consistentie, zoals wanneer sprake is van kleine stolsels, waarvan de specifieke weerstand in mindere mate verschilt van de specifieke 5 weerstand van bloed. This rash 3 of the deltaZ signal will be smaller when passing the particles with different consistency, such as when there is small clots, of which the specific resistance to a lesser extent different from the specific resistance of 5 blood. De uitslag van het impedantiesignaal zal daarom niet alleen aangeven of er wel of niet kleine partikels passeren zoals microembolieen, maar zal ook door middel van de karakteristieken van de impedantie bij verschillende frequenties inzicht geven in de Ί0 consistentie van deze partikels, maw of er sprake is van luchtembolien door bijv. lekkage in het perfusiesysteem of van microembolieen van trombotisch materiaal. The result of the impedance signal therefore will indicate not only whether or not to pass small particles such as microemboli, but will also provide, by means of the characteristics of the impedance at different frequencies understanding of the Ί0 consistency of these particles, in other words, whether there has been of luchtembolien by e.g. leakage in the perfusion system or in micro-embolization of thrombotic material. In beide gevallen zal de behandeling van het probleem zeer verschillend zijn. In both cases, the treatment of the problem will be very different. Bij aanwijzingen voor 15 kleine trombi zal de antistolling moeten worden aangepast en bij aanwezigheid van lucht zal naar lekkage in het perfusiesysteem gezocht moeten worden. When evidence of 15 small thrombi will need to adapt the anticoagulant in the presence of air will leak to be sought in the perfusion system.

Niet alleen kan het impedantiesignaal inzicht geven in de wel of niet aanwezigheid en consistentie van partikels 20 met andere impedantie dan bloed, maar bij kennis van de continue stroomsnelheid door de perfusieslangen zal de totale tijd van verandering van het impedantiesignaal iets zeggen over de doorsnede van het partikel, evenwijdig aan de lijn tussen de meetelektrodes (zie 25 Figuur 3). Not only can the impedance signal, an understanding of the whether or not the presence and consistency of particles 20 with different impedance than blood, but with knowledge of the continuous flow rate through the perfusion tubing will be the total time of change in the impedance signal to say something about the cross-section of the particle, parallel to the line between the measuring electrodes (see 25, Figure 3).

Een andere methode van monitoring van de stolling gedurende OHO met HLM door middel van on-line bioimpedantie metingen doet zich voor bij het gebruik van fibrinogeen verlagende middelen in plaats van heparine 30 als antistollingstherapie. Another method of monitoring the solidification during OHO with HLM by means of on-line bioimpedance measurements occur with the use of fibrinogen-lowering agents instead of 30 heparin as anti-coagulant therapy. Vergelijkend onderzoek heeft aangetoond, dat de kans op trombotische complicaties enerzijds en hemorragische complicaties anderzijds tijdens open hartoperatie voor heparine en een fibrinogeen verlagende medicatie als Ancrod niet 35 significant verschillend is. Comparative studies have shown that the risk of thrombotic complications, on the one hand, and on the other hand haemorrhagic complications during open heart surgery for heparin and a fibrinogen-lowering medication as Ancrod 35 is not significantly different. Eerder in-vitro bioimpedantie-onderzoek heeft aangetoond, dat er een sterke correlatie bestaat tussen de gemeten impedantie van bloed en de aanwezige concentratie fibrinogeen en dus 4 tussen de impedantie en de viscositeit van het bloed. Earlier in vitro bioimpedance research has shown, that there is a strong correlation between the measured impedance of blood, and the existing concentration of fibrinogen, and thus 4 between the impedance and the viscosity of the blood. De impedantie van bloed neemt af bij lager worden van de viscositeit en fibrinogeenconcentratie; The impedance of blood decreases with lowering of the viscosity and concentration of fibrinogen; andere factoren, die de impedantie beïnvloeden, zoals met name hematocriet 5 en temperatuur dienen constant te worden gehouden. Other factors, which affect the impedance, such as, in particular, 5 hematocrit and temperature should be kept constant. Bij een streefconcentratie van fibrinogeen tijdens OHO door middel van bijvoorbeeld Ancrod kan de dosering van de Ancrod getitreerd worden aan de hand van continue impedantiemetingen. At a target concentration of fibrinogen during open heart surgery, by means of, for example, Ancrod, the dosage of the Ancrod can be titrated on the basis of continuous impedance measurements. De impedantie kan weer gemeten worden 10 door middel van dezelfde opstelling van 4 elektrodes (2 stroomelektrodes en 2 meetelektrodes) in de perfusieslang (zie figuur 1). The impedance can be measured again 10 by means of the same arrangement of four electrodes (two current electrodes and measuring electrodes 2) in the perfusion hose (see Figure 1). De impedantiewaarden, die het best korreleren met de fibrinogeenconcentratie, zijn de Rp en Cm. The impedance values ​​that best correlate with the fibrinogen concentration, and Cm are Rp. Deze kunnen berekend worden door middel van het 15 achtereenvolgens binnen enkele seconden meten van de impedantie bij tenminste 3 verschillende stroomfrequenties (bijv. 4 kHz, 512 kHz en 2000 kHz). These can be calculated by means of the 15 consecutively measuring the impedance within a few seconds at at least three different current frequencies (e.g. 4 kHz, 512 kHz and 2000 kHz).

Claims (13)

1. Hart-long machine, ten minste omvattende transportmiddelen voor het transporteren van bloed, waarbij de hartlongmachine verder is voorzien van een inrichting voor elektrische impedantiemeting van het bloed, 5 welke middelen voor het opwekken van een elektrische stroom in het bloed, middelen voor het meten van de elektrische impedantie en middelen voor het registreren van de elektrische impedantie en/of impedantieverandering van het bloed omvat. 1. Heart-lung machine, at least comprising conveying means for conveying blood, the heart-lung machine is further provided with a device for electrical impedance measurement of the blood, 5, which means for generating an electric current in the blood, means for measuring the electrical impedance, and means for registering of the electrical impedance and / or impedance change of the blood comprises.
2. Hart-long machine volgens conclusie 1 met het kenmerk dat transportmiddelen ten minste een perfu-sieslang omvatten en de stroomopwekmiddelen en de meetmiddelen in de perfusieslang zijn aangebracht. 2. Heart-lung machine according to claim 1, characterized in that conveying means comprise at least one perfusion tubing and the stroomopwekmiddelen and the measuring means are arranged in the perfusion tubing.
3. Hart-long machine volgens conclusie 2 met 15 het kenmerk dat de stroomopwekmiddelen en de meetmiddelen zijn aangebracht in de perfusieslang nabij de oorsprong daarvan uit de hart-longmachine. 3. Heart-lung machine according to claim 2 to 15, characterized in that the stroomopwekmiddelen and the measuring means are arranged in the perfusion tubing near the origin thereof from the heart-lung machine.
4. Hart-longmachine volgens conclusie 1, 2 of 3 met het kenmerk dat de stroomopwekmiddelen een stel met 20 een wisselspanningsbron verbonden stroomopwekelektrodes omvatten welke een wisselstroom opwekken in het bloed. 4. Heart-lung machine according to claim 1, 2 or 3, characterized in that the stroomopwekmiddelen a set of 20 with an AC voltage source connected stroomopwekelektrodes comprise generating an alternating current in the blood.
5. Hart-longmachine volgens een van de conclusies 1-4 met het kenmerk dat de meetmiddelen een stel meetelektrodes omvatten. 5. Heart-lung machine according to any one of claims 1-4, characterized in that the measuring means comprise a set of measurement electrodes.
6. Hart-longmachine volgens conclusie 4 of 5 met het kenmerk dat de elektrodes circulair zijn. 6. Heart-lung machine according to claim 4 or 5, characterized in that the electrodes are circular.
7. Hart-longmachine volgens conclusie 4, 5 of 6 met het kenmerk dat de elektrodes platina elektrodes zijn. 7. Heart-lung machine according to claim 4, 5 or 6, characterized in that the electrodes are platinum electrodes.
8. Hart-longmachine volgens een van de voor gaande conclusies 2-7 met het kenmerk dat de elektrodes in de richting van de bloedstroom op regelmatige afstand van elkaar zijn aangebracht in de perfusieslang. 8. Heart-lung machine according to one of the preceding claims 2-7, characterized in that the electrodes in the direction of the blood flow are provided in the perfusion tubing at a regular distance from each other.
9. Hart-longmachine volgens conclusie 8 met het 35 kenmerk dat de afstand ten minste twee maal de doorsnede van de perfusieslang is. 9. Heart-lung machine according to claim 8, 35, characterized in that the distance is at least two times the cross section of the perfusion tubing. 101 6247 1 101 6247 1
10. Hart-longmachine volgens een van de voorgaande conclusies met het kenmerk dat in de richting van de bloedstroom de stroomopwekelektrodes de buitenste elektrodes en de meetelektrodes de binnenste elektrodes 5 omvatten. 10. Heart-lung machine according to one of the preceding claims, characterized in that the outer electrodes and the measuring electrodes, the stroomopwekelektrodes in the direction of the flow of blood include the inner electrodes 5.
11. Gebruik van een hart-longmachine volgens een van de voorgaande conclusies voor het signaleren van het optreden van embolieën in het bloed. 11. The use of a heart-lung machine according to one of the preceding claims for the detection of the occurrence of embolisms in the blood.
12. Gebruik volgens conclusie 11 met het ken-10 merk dat de embolieën luchtembolieën en/of microembolieën omvatten. 12. The use according to claim 11, Ken-10 brand that comprise the emboli luchtembolieën and / or micro-embolization.
13. Gebruik van een hart-longmachine volgens een van de voorgaande conclusies voor het meten van de viscositeit van bloed. 13. The use of a heart-lung machine according to one of the preceding claims for measuring the viscosity of blood. 1016247 1016247
NL1016247A 2000-09-22 2000-09-22 Heart-lung machine provided with a device for electrical impedance measurement for the detection of microemboliÙn and / or fibrinogen concentration. NL1016247C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1016247A NL1016247C2 (en) 2000-09-22 2000-09-22 Heart-lung machine provided with a device for electrical impedance measurement for the detection of microemboliÙn and / or fibrinogen concentration.
NL1016247 2000-09-22

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1016247A NL1016247C2 (en) 2000-09-22 2000-09-22 Heart-lung machine provided with a device for electrical impedance measurement for the detection of microemboliÙn and / or fibrinogen concentration.
PCT/NL2001/000701 WO2002025277A1 (en) 2000-09-22 2001-09-24 Heart-lung machine provided with a device for electrical impedance measurement, and method therefore
AU1438602A AU1438602A (en) 2000-09-22 2001-09-24 Heart-lung machine provided with a device for electrical impedance measurement, and method therefore

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1016247C2 true NL1016247C2 (en) 2002-03-25

Family

ID=19772129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1016247A NL1016247C2 (en) 2000-09-22 2000-09-22 Heart-lung machine provided with a device for electrical impedance measurement for the detection of microemboliÙn and / or fibrinogen concentration.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU1438602A (en)
NL (1) NL1016247C2 (en)
WO (1) WO2002025277A1 (en)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2425082T3 (en) * 2003-12-16 2013-10-11 F. Hoffmann-La Roche Ag Blood test method
AU2003294867B2 (en) 2003-12-16 2010-03-11 F. Hoffmann-La Roche Ag Cartridge device for blood analysis
US8784336B2 (en) 2005-08-24 2014-07-22 C. R. Bard, Inc. Stylet apparatuses and methods of manufacture
US7794407B2 (en) 2006-10-23 2010-09-14 Bard Access Systems, Inc. Method of locating the tip of a central venous catheter
US8388546B2 (en) 2006-10-23 2013-03-05 Bard Access Systems, Inc. Method of locating the tip of a central venous catheter
US8794063B2 (en) * 2007-01-08 2014-08-05 Meggitt (Orange County), Inc. System and method for optimizing sweep delay and aliasing for time domain reflectometric measurement of liquid height within a tank
RU2482453C2 (en) 2007-10-01 2013-05-20 Меджитт (Нью Гэмпшир), Инк., System and method for accurate measurement of fluid level in vessel
US8549909B2 (en) 2007-10-01 2013-10-08 Meggitt (Orange County), Inc. Vessel probe connector with solid dielectric therein
US10449330B2 (en) 2007-11-26 2019-10-22 C. R. Bard, Inc. Magnetic element-equipped needle assemblies
US8849382B2 (en) 2007-11-26 2014-09-30 C. R. Bard, Inc. Apparatus and display methods relating to intravascular placement of a catheter
EP2712547B1 (en) 2007-11-26 2015-09-30 C. R. Bard, Inc. Integrated system for intravascular placement of a catheter
US8781555B2 (en) 2007-11-26 2014-07-15 C. R. Bard, Inc. System for placement of a catheter including a signal-generating stylet
US9649048B2 (en) 2007-11-26 2017-05-16 C. R. Bard, Inc. Systems and methods for breaching a sterile field for intravascular placement of a catheter
US9521961B2 (en) 2007-11-26 2016-12-20 C. R. Bard, Inc. Systems and methods for guiding a medical instrument
EP2575611A4 (en) 2010-05-28 2015-11-18 Bard Inc C R Apparatus for use with needle insertion guidance system
US8478382B2 (en) 2008-02-11 2013-07-02 C. R. Bard, Inc. Systems and methods for positioning a catheter
WO2010022370A1 (en) 2008-08-22 2010-02-25 C.R. Bard, Inc. Catheter assembly including ecg sensor and magnetic assemblies
US8437833B2 (en) 2008-10-07 2013-05-07 Bard Access Systems, Inc. Percutaneous magnetic gastrostomy
RU2691318C2 (en) 2009-06-12 2019-06-11 Бард Аксесс Системс, Инк. Method for positioning catheter end
US9125578B2 (en) 2009-06-12 2015-09-08 Bard Access Systems, Inc. Apparatus and method for catheter navigation and tip location
US9532724B2 (en) 2009-06-12 2017-01-03 Bard Access Systems, Inc. Apparatus and method for catheter navigation using endovascular energy mapping
EP2464407A4 (en) 2009-08-10 2014-04-02 Bard Access Systems Inc Devices and methods for endovascular electrography
WO2011041450A1 (en) 2009-09-29 2011-04-07 C. R. Bard, Inc. Stylets for use with apparatus for intravascular placement of a catheter
USD699359S1 (en) 2011-08-09 2014-02-11 C. R. Bard, Inc. Ultrasound probe head
DE102010028902A1 (en) * 2010-05-11 2011-11-17 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Method and device for determining cellular and / or extracellular, in particular macromolecular portions of liquids, preferably of body fluids of living beings
CA2800810C (en) 2010-05-28 2019-11-05 C.R. Bard, Inc. Insertion guidance system for needles and medical components
JP5845260B2 (en) 2010-08-20 2016-01-20 シー・アール・バード・インコーポレーテッドC R Bard Incorporated Reconfirmation of ECG support catheter tip placement
WO2012058461A1 (en) 2010-10-29 2012-05-03 C.R.Bard, Inc. Bioimpedance-assisted placement of a medical device
KR20140051284A (en) 2011-07-06 2014-04-30 씨. 알. 바드, 인크. Needle length determination and calibration for insertion guidance system
US9211107B2 (en) 2011-11-07 2015-12-15 C. R. Bard, Inc. Ruggedized ultrasound hydrogel insert
ITUD20130047A1 (en) * 2013-04-03 2014-10-04 Ct Di Riferimento Oncologico Apparatus for the analysis of aggregate formation process in a biological fluid and its method of analysis
WO2015120256A2 (en) 2014-02-06 2015-08-13 C.R. Bard, Inc. Systems and methods for guidance and placement of an intravascular device
JP2016174752A (en) * 2015-03-20 2016-10-06 ソニー株式会社 Blood state monitoring device, blood state monitoring method, blood state monitoring system, and blood state improving program
US10349890B2 (en) 2015-06-26 2019-07-16 C. R. Bard, Inc. Connector interface for ECG-based catheter positioning system

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4014206A (en) * 1975-03-31 1977-03-29 Akron City Hospital Apparatus and method for monitoring air emboli during extracorporeal circulation
EP0542140A2 (en) * 1991-11-15 1993-05-19 Fresenius AG Tube arrangement for use in a blood circuit

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3627814C2 (en) * 1986-08-16 1988-08-04 Fresenius Ag, 6380 Bad Homburg, De
NL1012223C2 (en) * 1999-06-03 2000-12-06 Martil Instr B V A heart pacemaker as well as pacemaker unit and electric wires therefor.

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4014206A (en) * 1975-03-31 1977-03-29 Akron City Hospital Apparatus and method for monitoring air emboli during extracorporeal circulation
EP0542140A2 (en) * 1991-11-15 1993-05-19 Fresenius AG Tube arrangement for use in a blood circuit

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
VRIES DE P M J M ET AL: "IMPLICATIONS OF THE DIELECTRICAL BEHAVIOUR OF HUMAN BLOOD FOR CONTINUOUS ONLINE MEASUREMENT OF HAEMATOCRIT" MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING AND COMPUTING,GB,PETER PEREGRINUS LTD. STEVENAGE, deel 31, nr. 5, 1 September 1993 (1993-09-01), bladzijden 445-448, XP000400532 ISSN: 0140-0118 *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2002025277A1 (en) 2002-03-28
AU1438602A (en) 2002-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Judson et al. Closed continuous-flow centrifuge
Hammerschmidt et al. Complement-induced granulocyte aggregation in vivo.
Ruttmann et al. Haemodilution induces a hypercoagulable state
CA2516559C (en) System and method for measuring cross-sectional areas and pressure gradients in luminal organs
US6497821B1 (en) Method and apparatus for filtering suspensions of medical and biological fluids or the like
US4015464A (en) Ultrasonic continuous wave particle monitor
Schweizer et al. Short-and long-term results after thrombolytic treatment of deep venous thrombosis
Perkins Cell-attached voltage-clamp and current-clamp recording and stimulation techniques in brain slices
US20120323127A1 (en) System, Devices, and Methods For Detecting Occlusions In A Biological Subject
JP4391054B2 (en) Device for monitoring a patient&#39;s connection to the cardiovascular system
EP2255840A2 (en) System for detecting patient access disconnection
EP1019118B1 (en) Method and device for monitoring vessel access during extracorporeal blood treatment
Corby et al. The effects of antenatal drug administration on aggregation of platelets of newborn infants
Ujiie et al. Effects of size and shape (aspect ratio) on the hemodynamics of saccular aneurysms: a possible index for surgical treatment of intracranial aneurysms
US6514225B1 (en) Dialysis pressure monitoring with clot suppression
US6623443B1 (en) Method and device for the detection of stenosis in extra-corporeal blood treatment
Lukaski Biological indexes considered in the derivation of the bioelectrical impedance analysis
Brickman et al. Typing and screening of blood from intraosseous access
US5205153A (en) Method and apparatus for detection of air bubbles in tubing
US20090088683A1 (en) Adaptive algorithm for access disconnect detection
EP2529768A2 (en) Enhanced signal detection for access disconnection systems
US7537687B2 (en) Hemodialysis device
US20070117010A1 (en) Conductive polymer materials and applications thereof including monitoring and providing effective therapy
JP2009508569A (en) Method and apparatus for determining flow in a blood vessel
JP3082776B2 (en) Volume detection system blood storage container

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
PD2B A search report has been drawn up