NL1016218C2 - Telecommunications system. - Google Patents

Telecommunications system.

Info

Publication number
NL1016218C2
NL1016218C2 NL1016218A NL1016218A NL1016218C2 NL 1016218 C2 NL1016218 C2 NL 1016218C2 NL 1016218 A NL1016218 A NL 1016218A NL 1016218 A NL1016218 A NL 1016218A NL 1016218 C2 NL1016218 C2 NL 1016218C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
communication
terminals
system
network
ip
Prior art date
Application number
NL1016218A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
George Erwin Teseling
Martin Remco Van Der Werff
Original Assignee
Koninkl Kpn Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/4228Systems providing special services or facilities to subscribers in networks
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/42136Administration or customisation of services
  • H04M3/42153Administration or customisation of services by subscriber
  • H04M3/42161Administration or customisation of services by subscriber via computer interface
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/48Arrangements for recalling a calling subscriber when the wanted subscriber ceases to be busy
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M3/00Automatic or semi-automatic exchanges
  • H04M3/42Systems providing special services or facilities to subscribers
  • H04M3/487Arrangements for providing information services, e.g. recorded voice services, time announcements
  • H04M3/493Interactive information services, e.g. directory enquiries ; Arrangements therefor, e.g. interactive voice response [IVR] systems or voice portals
  • H04M3/4931Directory assistance systems
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M7/00Interconnection arrangements between switching centres
  • H04M7/12Interconnection arrangements between switching centres for working between exchanges having different types of switching equipment, e.g. power-driven and step by step, decimal and non-decimal, circuit-switched and packet-switched, i.e. gateway arrangements

Abstract

The communication control system (2) is connected to an external server (4) connected to an IP network (5), via which IP terminals (6) can communicate with the server. The server includes a means (11) for receiving and processing status information relating to the communication network (1) and communication terminals (3), in addition to a means (12) for receiving instructions from the IP terminals, sending instructions to the communication control system and setting up or terminating connections between the communication terminals.

Description

Telecommunicatiesysteem ACHTERGROND VAN DE UITVINDING Telecommunications System BACKGROUND OF THE INVENTION

De uitvinding heeft betrekking op een telecommunicatiesysteem, 5 omvattende een communicatienetwerk en een communicatiebesturings- systeem, alsmede op het netwerk aangesloten comrnunicatieterminals die, onder besturing van het communicatiebesturingssysteem via het communicatienetwerk met elkaar kunnen communiceren. The present invention relates to a telecommunication system, comprising a communication network 5 and a communication control system, as well as comrnunicatieterminals connected to the network which can communicate with each other under the control of the communication control system via the communication network.

Een dergelijk telecommunicatiesysteem is van algemene bekendheid, 10 zowel voor draadgebonden als voor draadloze telecommunicatie. Such a telecommunication system is generally known, 10 for both wireline and wireless telecommunications.

De besturing van dergelijke telecommunicatiesystemen heeft vaak een IN gebaseerde architectuur, waardoor wijzigingen in zowel dienst- als gebruikerseigenschappen op zichzelf snel en eenvoudig kunnen worden bewerkt: wijzigingen, toevoegingen, aanpassingen etc. kunnen efficiënt 15 worden bewerkstelligd. The control of such telecommunication systems, often has an IN-based architecture, through which changes in both service and user properties by themselves can be quickly and easily modified: modifications, additions, modifications, etc. can be efficiently accomplished 15.

Eenvoudige en overzichtelijke mogelijkheden echter om gebruikers zelf hun instellingen, voorkeuren, doorschakelingen etc. etc. -het aantal gebruikers-opties is legio- te "managen" ontbreken echter tot op heden. Simple and clear opportunities but users themselves to their settings, preferences, forwarding etc. etc. -the number of user options for legionella "management" are lacking to date. Veel instellingen etc. moeten door de gebruikers worden gedaan 20 via "Voice Response" (VR) systemen, gebruikmakend van de beperkte mogelijkheden van hun "telefoontoestel": "voice" en een simpel numeriek georiënteerd toetsenbordje. Many institutions etc. should be done by the user 20 via "Voice Response" (VR) systems using the limited capabilities of their "telephone", "voice" and a simple numeric keypad oriented.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING SUMMARY OF THE INVENTION

De onderhavige uitvinding beoogt erin te voorzien dat gebruikers van 25 een vast of mobiel telefonienetwerk hun telefoonverkeer en -instellingen op overzichtelijke wijze, via een IP-terminal -en een daarop actieve IP-browser (bijv. Microsoft Internet Explorer of Netscape Communicator) actief kunnen managen. The present invention aims to provide that users of 25, a fixed or mobile telephony network telephone traffic and settings in a clear manner, by an IP terminal -and a subsequent active IP-browser (e.g. Microsoft Internet Explorer or Netscape Communicator) can actively manage. Daarbij wordt voorzien dat de IP-terminal (PC) en telecommunicatieterminal (telefoontoestel) 30 doorgaans op hetzelfde bureau staan: de PC wordt bij toespassing van de uitvinding gebruikt als hulpmiddel van het telefoonstoestel en vice versa. In addition, it is envisioned that the IP terminal (PC) and telecommunications terminal (telephone set) 30 typically are on the same desk, the PC is used in toespassing of the invention as an aid of the telephone set, and vice versa.

In het kort voorziet de uitvinding in het ter beschikking stellen van een server -hierna "externe server" genoemd- die zowel met het 35 telecommunicatienetwerk verbonden is als met het IP-netwerk (internet). In short, the invention provides the provision of a server -hierna "remote server" genoemd- connected both with 35 telecommunications network and the IP network (Internet). Gebruikers kunnen via hun IP-terminal en de genoemde externe server het voor hun van belang zijnde telefoonverkeer 1016218 -2- monitoren en actief ingrijpen. Users can use their IP terminal and said remote server for their relevant telephone 1016218 -2 traffic monitoring and active intervention. Ook kunnen zij overzicht houden over hun instellingen, abonnementen, geprefereerde "service providers”, "billing" informatie etc. They can also keep track of their institutions, subscriptions, preferred "service providers", "billing" information etc.

Meer in het algemeen wordt de uitvinding er aldus door gekenmerkt dat 5 het communicatiebesturingssysteem verbonden is met een externe server, aangesloten op een IP-netwerk, via welk IP-terminals met de externe server kunnen communiceren, waarbij de externe server middelen omvat voor het van het communicatiebesturingssysteem ontvangen en verwerken van statusinformatie betreffende het communicatienetwerk en de 10 communicatieterminals. More generally the invention there is thus characterized by containing 5 to the communication control system is connected to communicate with a remote server, connected to an IP network via which IP terminals to the remote server, wherein the remote server comprises means for of receiving the communications control system and process status information relating to the communications network 10 and the communication terminals. De externe server omvat voorts middelen voor het van de IP-terminals ontvangen en aan het communicatiebesturingssysteem doorgeven van opdrachten inzake het opzetten of afwikkelen van verbindingen tussen de communicatieterminals. The remote server also includes means for receiving the IP terminals and pass to the communication system of contracts for setting up or unwinding of connections between the communication terminals.

Het communicatienetwerk, het communicatiebesturingssysteem, en de 15 communicatieterminals kunnen geschikt zijn voor draadgebonden communicatie dan wel voor draadloze communicatie. The communication, the communication system and the communication terminals 15 may be suitable for wired communication or wireless communication.

Ter verwezenlijking van de uitvinding omvat de externe server bij voorkeur besturingsmiddelen voor het ontvangen en verifiëren van een door een gebruiker via een der IP-terminals in te voeren 20 gebruikersnaam en het per gebruikersnaam verwijzen naar een of meer aan de gebruiker in beheer gegeven communicatieterminals, welke besturingsmiddelen voorts instellingen registreren inzake die aan de gebruiker in beheer gegeven communicatieterminals. To achieve the invention, the remote server preferably control means for receiving and verifying a user to enter through one of the IP terminals 20 username and refer a user to one or more user data communication terminals in management, said control means further register settings for the communication terminals under management to the user. De besturingsmiddelen verwerken de van het communicatiebesturingssysteem ontvangen 25 statusinformatie en geven die aan de IP-terminal door; The control means of the processing of the communication control system 25 to receive status information and give them to the IP terminal by; andersom verwerken de besturingsmiddelen de van de IP-terminals afkomstige opdrachten en geven die aan het communicatiebesturingssysteem door, een en ander in overeenstemming met de in de besturingsmiddelen geregistreerde instellingen. the other process, the control means of the IP-terminals derived commands, and give them to the communication control system by, the foregoing in accordance with the registered settings in the control means.

30 UITV0ERINGSV00RBEELDEN 30 UITV0ERINGSV00RBEELDEN

Figuur 1 toont een uitvoeringsvoorbeeld van de uitvinding. Figure 1 shows an exemplary embodiment of the present invention. Het daar getoonde telecommunicatiesysteem, omvat een draadgebonden communicatienetwerk 1 met een communicatiebesturingssysteem 2 en op het netwerk 1 aangesloten communicatieterminals -telefoontoestellen 35 3- die, onder besturing van het communicatiebesturingssysteem via het communicatienetwerk met elkaar kunnen communiceren. The telecommunication system shown there, includes a wire-based communication network 1 to a communication control system 2 and the network 1 is connected communication terminals -Telephones 35 3- which, under the control of the communication control system can communicate with each other via the communication network. Tevens toont figuur 1 een telecommunicatiesysteem, omvat een draadloos 1016218 -3- telecommunicatienetwerk 7 -een draadgebonden "back bone" met basisstations 8- met een communicatiebesturingssysteem 9 en op het netwerk 7 aangesloten mobiele communicatieterminals 10 die, onder besturing van het communicatiebesturingssysteem via het communicatie-5 netwerk met elkaar kunnen communiceren. In addition, Figure 1 shows a telecommunication system, comprising a wireless 1,016,218 -3- telecommunication network 7-a wire-bound "back bone" of base stations 8- with a communication control system 9, and the network 7 is connected mobile communication terminals 10 which, under the control of the communication control system via the communication -5 network can communicate with each other.

De communicatiebesturingssystemen 2 en 9 zijn verbonden met een externe server 4 -die het hart van de uitvinding vormt- die is aangesloten op een IP-netwerk 5, via welk IP-terminals 6 met de externe server 4 kunnen communiceren. The communication control systems 2 and 9 are connected with an external server 4 -which can communicate the heart of the invention vormt- which is connected to an IP network 5, via which IP terminals 6 with the remote server 4. De externe server 4 omvat 10 middelen 12 voor het van het communicatiebesturingssystemen 2 en 9 ontvangen en verwerken van statusinformatie betreffende het communicatienetwerk 2 en 7 en de communicatieterminals 3 en 10. De externe server 4 omvat voorts middelen 11 voor het van de IP-terminals 6 ontvangen en middelen 12 voor het aan de communicatiebesturings-15 systemen 2 en 9 doorgeven van opdrachten inzake het opzetten of afwikkelen van verbindingen tussen de communicatieterminals 3 resp. The remote server 4 10 comprises means 12 for receiving the communications control systems 2 and 9, and processing status information concerning the communications network 2, and 7 and the communication terminals 3 and 10. The remote server 4 further comprises means 11 for the IP terminals 6 and receiving means 12 for the communication control system 15 2 9 and transmission of orders relating to the establishment and unwinding of connections between the communication terminals 3, respectively.

10. De externe server omvat besturingsmiddelen 13 -inclusief een database- voor het ontvangen en verifiëren -door middel van een password- van een door een gebruiker via een IP-terminal 6 in te 20 voeren gebruikersnaam en het per gebruikersnaam verwijzen naar een of meer aan de gebruiker in beheer gegeven communicatieterminals. 10. The remote server 13 comprises control means-including a database for receiving and verifying -by means of a password-a by a user via an IP terminal 6 in 20 to perform user name and the user name by referring to one or more the user communication terminals under management. De besturingsmiddelen registreren voorts instellingen inzake die aan de gebruiker in beheer gegeven communicatieterminals. The control means also register settings for the communication terminals under management to the user. De besturingsmiddelen 13 ontvangen de van de communicatiebesturings-25 systemen 2 en 9 statusinformatie en zenden die door aan de IP-terminal waarop de gebruiker is ingelogd. The control means 13 receives the information from the communication control systems 25, 2 and 9, status information and to send them on to the IP terminal which the user is logged in. Andersom verwerken de besturingsmiddelen 13 opdrachten vanuit de IP-terminals 6 in overeenstemming met die geregistreerde instellingen en geven die door aan de communicatiebesturingssystemen 2 en 9. Conversely, the process control means 13 commands from the IP terminals 6 in line with those registered settings and pass it on to the communications systems 2 and 9.

30 Tenslotte wordt een voorbeeld van de werking gegeven aan de hand van figuur 2, een "screen dump" van een op een der IP-terminals geactiveerde "browser" die het IP-adres van de externe server 4 heeft gekozen. 30 Finally, an example is given of the operation with reference to Figure 2, a "screen dump" of an activated "Browser" on one of the IP terminals, which has chosen the IP address of the remote server 4. Te zien is dat van de gebruiker -na te zijn ingelogd onder een gebruikersnaam (ID), geverifieerd door een password- de 35 telefoonnummers van de vaste en mobiele telecommunicatieterminal 3 resp. It is seen that of the user to be logged in -after under a user name (ID), a password-authenticated by the 35 telephone numbers of the fixed and mobile telecommunication terminal 3, respectively. 10 zijn ingevoerd, geregistreerd in de met de besturingsmiddelen 13 verbonden database. 10 are input, registered in the control means 13 is connected to the database. Tevens zijn de abonnementen van de gebruiker, 1016218 -4- te weten "Internet Call Waiting" en "Click to Dial" in die database geregistreerd. Also, the subscriptions of the user 1016218 -4- namely "Internet Call Waiting" and "Click to Dial" registered in that database. Bovendien kan in de database een "Personal Adresslist" zijn opgeslagen; Moreover, stored in the database a "Personal Address List"; via een vervolg-scherm kan de gebruiker via zijn IP-terminal 6 een verbinding initiëren met een in te toetsen 5 telefoonnummer, een verkort nummer of alleen een naamsaanduiding, waarbij uit de database het complete telefoonnummer wordt geëxtraheerd. via a follow-up screen, the user can via his IP-6 terminal initiating a connection to a key in the fifth telephone number, an abbreviated number, or just a name designation, wherein from the complete database, the telephone number is extracted. Bijvoorbeeld: "(Call:) Cees", wat door de besturing 13 en de database wordt geconverteerd in: "(Kies) 050 5821116". For example: "(Call :) Cees," which is converted by the controller 13, and the database in: "(Select) 050 5821116". Zoals in figuur 2 getoond wordt, worden -via de middelen 11- niet-beantwoorde 10 oproepen naar de gebruiker gezonden en daar, onder besturing van de middelen 13, op diens terminal 6 getoond. As shown in Figure 2, the means are -via 11- 10 unanswered calls sent to the user, and there, is shown under the control of the means 13, on the latter's terminal 6. De gebruiker kan die meldingen beantwoorden door een getoond nummer -via de middelen 13 en 12- aan te kiezen, of door de melding te verwijderen zonder terug te bellen. The user can answer the messages displayed by a number -through the means 13 and 12 to choose whether to delete the message without having to call back. Het is duidelijk dat op deze wijze veel informatie vanuit de 15 netwerkbesturingen 2 en 9, via de middelen 11 en 13, op voor de gebruiker begrijpelijke, en met behulp van de huidige "browser"-technologieën gepersonaliseerde wijze kan worden gepresenteerd, terwijl andersom de netwerkbesturingen 2 en 9, via de middelen 13 en 12, op efficiënte en effectieve wijze van de gebruikers, gebruikmakend 20 van hun IP-terminals 6 opdrachten kunnen ontvangen, die vervolgens in de respectievelijk netwerkomgevingen 1 en 7 worden uitgevoerd. It is clear that in this way a lot of information from the 15 network controllers 2 and 9, through the means 11 and 13, before the user can understand, and can be presented personalized way using the current "browser" technologies, while other the network controllers 2 and 9, through the means 13 and 12, in an efficient and effective manner of the user, using 20 of their IP terminals 6 may receive commands, which are then implemented in the network environments 1 and 7, respectively.

1016218 1016218

Claims (5)

 1. 1. Telecommunicatiesysteem, omvattende een communicatienetwerk (1) en een communicatiebesturingssysteem (2), alsmede op het netwerk aangesloten communicatieterminals (3) die, onder besturing van het 5 communicatiebesturingssysteem via het communicatienetwerk met elkaar kunnen communiceren, met het kenmerk dat het communicatiebesturingssysteem (2) verbonden is met een externe server (4), aangesloten op een IP-netwerk (5), via welk IP-terminals (6) met de externe server kunnen communiceren, waarbij de externe server middelen (11) omvat 10 voor het van het communicatiebesturingssysteem ontvangen en verwerken van statusinformatie betreffende het communicatienetwerk en de communicatieterminals, en de externe server voorts middelen (12) omvat voor het van de IP-terminals ontvangen en aan het communicatiebesturingssysteem doorgeven van opdrachten inzake het opzetten of 15 afwikkelen van verbindingen tussen de communicatieterminals. 1. A telecommunication system, comprising a communication network (1) and a communications control system (2), as well as to the network-connected communication terminals (3) which can communicate under control of the five communication control system via the communication network with each other, characterized in that the communication control system (2 ) is connected to said external server (4), connected to an IP network (5), via which IP terminals (6) with the communicate remote server, wherein the remote server comprises means (11), 10 for the receive communications system and process status information relating to the communication and the communication terminals and the remote server also means (12) for receiving the IP terminals and the communications system by giving commands on the establishment of 15 settle connections between the communication terminals.
 2. 2. Telecommunicatiesysteem volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het communicatienetwerk (1), het communicatiebesturingssysteem (2), en de communicatieterminals (3) geschikt zijn voor draadgebonden communicatie. 2. A telecommunication system as claimed in claim 1, characterized in that the communications network (1), the communication control system (2), and the communication terminals (3) are suitable for wire-based communication.
 3. 3. Telecommunicatiesysteem volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het communicatienetwerk (7,8), het communicatiebesturingssysteem (9), en de communicatieterminals (10) geschikt zijn voor draadloze communicatie. 3. A telecommunication system according to claim 1, characterized in that the communications network (7,8), the communication control system (9), and the communication terminals (10) are suitable for wireless communication.
 4. 4. Telecommunicatiesysteem volgens conclusie 1, met het kenmerk dat de 25 externe server (4) besturingsmiddelen (13) omvat voor het ontvangen en verifiëren van een door een gebruiker via een der IP-terminals (6) in te voeren gebruikersnaam en het per gebruikersnaam verwijzen naar een of meer aan de gebruiker in beheer gegeven communicatieterminals (3,10), welke besturingsmiddelen (13) voorts instellingen registreren 30 inzake die aan de gebruiker in beheer gegeven communicatieterminals. 4. A telecommunication system as claimed in claim 1, characterized in that the 25 external server (4), control means (13) for receiving and verifying a by a user via one of the IP terminals (6) in the user to enter, and the per user name refer to one or more of the user management data communication terminals (3,10), which control means (13) further register 30 settings on the communication terminals under management to the user.
 5. 5. Telecommunicatiesysteem volgens conclusie 4, met het kenmerk dat de besturingsmiddelen (13) de van het communicatiebesturingssysteem ontvangen statusinformatie en de aan het communicatiebesturingssysteem door te geven opdrachten verwerken en doorgeven in overeenstemming met 35 de in de besturingsmiddelen geregistreerde instellingen. 5. A telecommunication system according to claim 4, characterized in that the control means (13) of the communication system to receive status information and the process by giving commands to the communication system and transmit in accordance with 35 the registered settings in the control means. 1016218 1016218
NL1016218A 2000-09-19 2000-09-19 Telecommunications system. NL1016218C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1016218 2000-09-19
NL1016218A NL1016218C2 (en) 2000-09-19 2000-09-19 Telecommunications system.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1016218A NL1016218C2 (en) 2000-09-19 2000-09-19 Telecommunications system.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1016218C2 true NL1016218C2 (en) 2002-03-21

Family

ID=19772109

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1016218A NL1016218C2 (en) 2000-09-19 2000-09-19 Telecommunications system.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1016218C2 (en)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998019445A1 (en) * 1996-10-28 1998-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Device and method for communication between a data network and a telecommunications network
US6091808A (en) * 1996-10-17 2000-07-18 Nortel Networks Corporation Methods of and apparatus for providing telephone call control and information

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6091808A (en) * 1996-10-17 2000-07-18 Nortel Networks Corporation Methods of and apparatus for providing telephone call control and information
WO1998019445A1 (en) * 1996-10-28 1998-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Device and method for communication between a data network and a telecommunications network

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7221959B2 (en) System and method for determining, storing and utilizing operating mode data of a user telecommunication terminal
US8467502B2 (en) Interactive assistant for managing telephone communications
US7206388B2 (en) System and method for providing voice-activated presence information
US6694007B2 (en) System and method for establishing long distance call connections using electronic text messages
US7280816B2 (en) Techniques for monitoring mobile telecommunications for shared accounts
US6717938B1 (en) System controlling use of a communication channel
US6516203B1 (en) Method and system for providing additional information to a subscriber based on a universal resource locator
US7131582B2 (en) Methods and systems for fulfilling a prepaid telecommunication services account
US6208659B1 (en) Data processing system and method for providing personal information in a communication network
US7190773B1 (en) Device independent caller ID
US6625258B1 (en) System and method for providing unified communication services support
US20060052095A1 (en) Communication method, system, devices and software arranged to operate in this system and devices
US20030211844A1 (en) System and method for automatically changing user data
US20070160076A1 (en) Systems and methods to arrange call back
US6804333B1 (en) Dynamically reconfigurable distributed interactive voice response system
US20030033198A1 (en) Method and system for providing prepaid phone advertising
US6970553B1 (en) Integrated chat client with calling party choice
US20070118592A1 (en) Method for the transmission of additional information in a communication system, exchange device and user station
US6430174B1 (en) Communication system supporting simultaneous voice and multimedia communications and method of operation therefore
US20030115203A1 (en) Subscriber data page for augmenting a subscriber connection with another party
US6985924B2 (en) Method and system for facilitating mediated communication
US20070206747A1 (en) System and method for performing call screening
US7912193B2 (en) Methods and systems for call management with user intervention
US6950503B2 (en) Method and system for facilitating mediated communication
US20050117729A1 (en) Methods and systems for a call log

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
PD2B A search report has been drawn up
SD Assignments of patents

Owner name: NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETEN

Effective date: 20051019

V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20140401