NL1014969C2 - A method for managing a database of personal data with the aid of a computer, and a system for the application of this method. - Google Patents

A method for managing a database of personal data with the aid of a computer, and a system for the application of this method. Download PDF

Info

Publication number
NL1014969C2
NL1014969C2 NL1014969A NL1014969A NL1014969C2 NL 1014969 C2 NL1014969 C2 NL 1014969C2 NL 1014969 A NL1014969 A NL 1014969A NL 1014969 A NL1014969 A NL 1014969A NL 1014969 C2 NL1014969 C2 NL 1014969C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
database
computer
persons
personal
method
Prior art date
Application number
NL1014969A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Paul George Priester
Original Assignee
Comm B V M
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Comm B V M filed Critical Comm B V M
Priority to NL1014969 priority Critical
Priority to NL1014969A priority patent/NL1014969C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1014969C2 publication Critical patent/NL1014969C2/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
    • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/10Office automation, e.g. computer aided management of electronic mail or groupware; Time management, e.g. calendars, reminders, meetings or time accounting

Abstract

Selected targets, with their mobile telephone numbers, are listed in a temporary file (3) then SMS messages (4) are sent to them. Websites (9) are addressed via a web server (10). Individuals are selected randomly and offered prizes. Their response is fielded by a voice-response system (7) and prizes dispatched (8). Provision is made for protection of personal data (5).

Description

Werkwijze voor het beheren van een database van persoonsgege vens met behulp van een computer, alsmede systeem voor het toepassen van deze werkwijze A method for managing a database of personal data with the aid of a computer, and a system for the application of this method,

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het beheren van een database van persoonsgegevens met behulp van een computer, waarbij de computer is geprogrammeerd om met behulp van een of meer criteria personen uit de database te se-5 lecteren en waarbij informatie wordt toegezonden aan de groep van geselecteerde personen, alsmede op een systeem voor het toepassen van deze werkwijze. The present invention relates to a method for managing a database of personal data with the aid of a computer, wherein the computer is programmed to be forwarded with the aid of one or more criteria persons from the database to be se-5 lecteren, and wherein information to the group of selected individuals, as well as to a system for the application of this method.

Een dergelijke werkwijze wordt bijvoorbeeld toegepast bij direct mailing, waarbij reclame en andere informatie wordt 10 toegezonden aan personen, waarvan de gegevens van commerciële aanbieders zijn verkregen. Such a method is for example used to direct mailing, in which advertising and other information will be forwarded to 10 persons, from which the data of commercial providers are obtained. Het bezwaar van bekende systemen is, dat het gebruik voor bijvoorbeeld het voeren van een advertentiecampagne tijdrovend en omslachtig is. The drawback of known systems is that the use, for example, for the conduct of an advertising campaign is time-consuming and cumbersome. Voorts zijn de gegevens vaak gedeeltelijk verouderd. Furthermore, the data are often partially obsolete. Hierdoor is het bekende 15 systeem niet geschikt om bijvoorbeeld aanbiedingen onder de aandacht van consumenten te brengen, die slechts gedurende enkele uren geldig zijn. This is the famous 15 system is not suitable for bringing instance offers the attention of consumers who are only valid for a few hours.

De uitvinding beoogt een werkwijze en systeem van de bovengenoemde soort te verschaffen, waarbij deze bezwaren zijn 2 0 ondervangen. The invention aims to provide a method and system of the above-mentioned type, wherein these disadvantages are obviated 2 0.

Hiertoe heeft de werkwijze volgens de uitvinding het kenmerk dat in de database als persoonsgegevens ten minste persoonlijke terminalnummers en eventueel een interesseprofiel worden vastgelegd, waarbij regelmatig door de computer personen 25 uit de database worden geselecteerd met behulp van criteria, die bij voorkeur het interesseprofiel omvatten, en door middel van de computer een informatiebericht wordt toegezonden aan de terminalnummers van de geselecteerde personen. For this purpose, the method according to the invention is characterized in that in the database as personal data at least personal terminal numbers and, optionally, defines a profile of interest, in which regularly are selected by the computer persons 25 from the database using criteria, which preferably comprise the interest profile, and through the computer, an information message is sent to the terminal numbers of the selected persons.

Volgens de uitvinding heeft het systeem voor het behe-30 ren van een database van persoonsgegevens van de in de aanhef genoemde soort het kenmerk, dat in de database als persoonsge- 1014969* 2 gevens ten minste persoonlijke terminalnummers en eventueel een interesseprofiel zijn vastgelegd, waarbij middelen zijn aangebracht voor het toezenden van een informatiebericht aan de terminalnummers van de geselecteerde personen, die bij voorkeur 5 met behulp van het interesseprofiel door de computer zijn geselecteerd. According to the invention, the system for the bo-30 acids of a database of personal data of the initially mentioned kind, characterized in that in the database as persoonsge- 1014969 * 2 data at least personal terminal numbers, and, optionally, a profile of interest are captured, wherein means are provided for the transmission of an information message to the terminal numbers of the selected individuals, that have been selected by the computer is preferably 5 with the aid of the interest profile.

Op deze wijze worden een werkwijze en een systeem verkregen, waarbij het enerzijds voor de personen waarvan de gegevens in de database zijn opgenomen van belang is er voor 10 zorg te dragen dat persoonsgegevens up-to-date zijn. In this manner, obtained a method and a system in which on the one hand for the individuals of which the data in the database are recorded is important to see to it for 10 ensure that personal data up-to-date. Anderzijds zijn aanbieders van reclame en andere informatie in staat door het gebruik van selectiecriteria naar eigen keuze snel advertenties en informatie aan elke door hen gewenste doelgroep toe te zenden. Secondly to send providers of advertising and other information to quickly listings using criteria of their choice and information to any audience by them. In het bijzonder het gebruik van een interessepro-15 fiel verschaft de bij het systeem aangesloten personen de mogelijkheid alleen voor hen relevante informatie te ontvangen. In particular, the use of a hydrophilic interessepro-15 provides the persons belonging to the system may only receive information relevant to them. Anderzijds hebben aanbieders de mogelijkheid zeer doelgericht informatie en reclame te verzenden. Alternatively providers the ability to send highly targeted information and advertising. Het systeem maakt het mogelijk aanbiedingen onder de aandacht van de consument te brengen 20 die slechts gedurende korte tijd gelden. The system allows offers to transfer the attention of consumers 20 which apply only for a short time. Door de toezending van de informatie aan het terminalnummer, bij voorbeeld het mobiele telefoonnummer, wordt een hoge attentiewaarde en grote effectiviteit bereikt. By the transmission of the information to the terminal number, for example the mobile phone number, a high attention value and high efficiency is achieved.

De uitvinding wordt hierna nader toegelicht aan de 25 hand van de tekening, waarin schematisch een uitvoeringsvoor-beeld van het systeem volgens de uitvinding is weergegeven. The invention will be explained in more detail below with reference to the 25 accompanying drawing, which shows schematically an embodiment for image of the system is shown according to the invention.

Een op geschikte wijze geprogrammeerde computer 1, die door een provider wordt beheerd, omvat een database met persoonsgegevens. A suitably programmed computer 1, which is managed by a service provider, comprises a database of personal data. Deze gegevens omvatten in elk geval een 30 terminalnummer, bij voorbeeld het mobiele telefoonnummer en bij voorkeur tevens een interesseprofiel. This data in each case comprise a terminal number 30, for example the mobile telephone number and preferably also an interest profile. In het interesseprofiel kan de betrokken persoon aangeven in welke soort(en) informatie, zoals reclame en bijzondere aanbiedingen, hij/zij geïnteresseerd is. In the interest profile of the person concerned may indicate which type (s) information, such as advertising and special offers, he / she is interested. Desgewenst kunnen afhankelijk van het ge-35 wenste gebruik ook naam, adres, email-adres en andere persoonsgegevens zijn opgenomen. If desired, depending on the desired use ge-35 also name, address, email address and other personal data are included. Zoals schematisch met 2 is aangeduid, kan een aanbieder van advertenties of andere informatie, een doelgroepprofiel opgeven met een advertentiebericht, 1 01 49 69a 3 waarbij de computer 1 met behulp van het doelgroepprofiel, dat selectiecriteria omvat, een selectie van personen uit de database samenstelt. As is schematically indicated by 2, may be a provider of advertising or other information, to specify a target audience profile to an advertisement message, 1 01 49 69a 3 wherein the computer 1 by means of the target profile, which comprises selection criteria, composes a selection of individuals from the database . Bij het selecteren kan met voordeel van de opgegeven interesseprofielen gebruik worden gemaakt. When selecting can be made to benefit from the specified interest profiles use. De gese-5 lecteerde persoonsgegevens met bijbehorende mobiele terminalnummers worden verzameld in een tijdelijk bestand 3 en geleverd aan een berichteneenheid 4, dat het bijbehorende ad-vertentiebericht toezendt aan de mobiele telefoonnummers van de geselecteerde personen. The guese 5-lected personal data with corresponding mobile terminal numbers are collected in a temporary file 3 and delivered to a message unit 4, the corresponding ad-distance variance message sends to the cell phone numbers of the selected persons. Deze advertentieberichten kunnen bij-10 voorbeeld in de vorm van SMS-berichten aan de telefoons van de geselecteerde personen worden gestuurd. This ad messages for 10 example in the form of text messages are sent to the phones of the selected persons. Alternatieve communicatiemiddelen zijn mogelijk, mede afhankelijk van het type terminal dat door de betrokken personen wordt gebruikt, bij voorbeeld voicemail, WAP, fax en email. Alternative means of communication are possible, depending on the type of terminal being used by the people involved, for example, voice, WAP, fax and email.

15 Het beschreven systeem maakt het mogelijk op zeer kor te termijn advertentieberichten aan kleine en grote doelgroepen toe te zenden. 15 The described system makes it possible to send very kor to limit advertising messages to small and large audiences. Het is op deze wijze bijvoorbeeld mogelijk een advertentiecampagne te voeren met aanbiedingen die slechts een korte tijd geldig zijn. For example, it is thus possible to conduct an advertising campaign with offers that are valid for only a short time. Ook kunnen zeer locale advertentiecam-20 pagnes worden gevoerd. Can also be carried out very local advertentiecam-20 campaigns. Uiteraard is het ook mogelijk langer durende en zich over een groter gebied uitstrekkende campagnes te voeren. Of course it is also possible, longer lasting, and to perform campaigns are extending over a larger area.

Teneinde over een groot bestand van up-to-date persoonsgegevens te kunnen beschikken, worden regelmatig, 25 bijvoorbeeld wekelijks, één of meer willekeurige personen uit de database getrokken, bij voorkeur onder notarieel toezicht, zoals bij 5 is aangeduid. To a large database of up-to-date to include personal, regular, 25 for example, weekly, any one or more persons drawn from the database, preferably under notarial supervision, as indicated at 5. De trekking leidt tot een tijdelijk bestand 6 met een of meer personen en bijbehorende prijzen en/of bijzondere aanbiedingen. The trek leads to a temporary file 6 with one or more persons and associated prices and / or special offers. Aan elke getrokken persoon wordt 30 door de computer 1 een persoonlijk bericht, bijvoorbeeld een SMS-bericht, toegezonden. Each person is drawn 30 through the first computer a personal message, such as a text message sent. Dit bericht omvat een telefoonnummer en een toegangs- of prijs/aanbiedingscode. This message includes a phone number and an access or price / offer code. De persoon of personen die een dergelijk bericht ontvangen, kunnen de prijs en/of aanbieding verkrijgen door het telefoonnummer te bellen, waarna 35 de betrokken persoon of personen te horen krijgen, bij voorkeur via een voice-response systeem 7, welke prijs en/of aanbieding is gewonnen. The person or persons who received such a message can obtain the price and / or offer by calling the telephone number, and 35 to hear the person concerned, preferably via a voice response system 7, the price and / or offer is won. Vervolgens wordt met behulp van de computer 1 gezorgd voor het leveren van de prij zen/aanbiedingen aan de *'i ;· '·) , · ' : "1 i ^ > -·' · ' ' 4 getrokken personen, zoals met blok 8 is aangegeven. Next, will be taken care of with the aid of the computer 1 for providing the pri zen / offers to the * 'i, ·' ·), · ':' 1 i ^> - · '·' '4 drawn persons, such as with block 8 is indicated.

Opgemerkt wordt dat het ook mogelijk is in het bericht de informatie over prijs en/of aanbieding op te nemen, zodat de getrokken personen direct weten welke prijs/aanbieding zij kun-5 nen ontvangen en op welke manier. Note that it is also possible in the message to include the information on price and / or presentation, so that pulled people know immediately what price / offer they can receive 5-s and how. Het bericht kan bij voorbeeld aangeven dat zij in een bepaalde winkel of reisbureau of derge-lijke de prijs in ontvangst kunnen nemen resp. The message may indicate, for example, that they are in a particular store or travel agency, real or the like can receive the price, respectively. van de aanbieding gebruik kunnen maken. the offer can use.

Personen kunnen zich bij de provider die de computer 1 10 beheert op verschillende manieren voor deelname aan het systeem aanmelden. People can log on to the operator managing the computer first 10 several to participate in the system ways. Een mogelijkheid is aanmelden per antwoordkaart of dergelijke. One option is to sign a reply card or the like. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van aanmelding via de mobiele telefoon door het kiezen van een bepaald telefoonnummer, waarbij de aanmelding bij voorkeur wordt 15 afgehandeld met behulp van het voice-response systeem 7. Een verdere mogelijkheid voor aanmelding is aanmelden via een schematisch aangeduide website 9, die via internet toegankelijk is. Preferably, use is made of registration via the mobile telephone by dialing a particular telephone number, wherein the notification is preferably 15 handled by means of the voice-response system 7. A further possibility for registration is to sign up via a schematically designated website 9 which is accessible via the internet. Deze website 9 wordt via een Webserver 10 aangeboden en gebruikers kunnen via een cliënt-computer persoonsgegevens voor 20 opname in de database aanbieden. 9 This website is offered through a web server 10 and users can offer via a client personal computer 20 for inclusion in the database. Bij elke aanmeldingsvorm wordt aangegeven, dat door aanmelden tevens toestemming voor het gebruik van de gegevens in het beschreven systeem wordt gegeven. At each registration form is shown, which is given by also signing permission to use the data in the system described. Uiteraard zal het gebruik in overeenstemming zijn met de desbetreffende wetgeving op het gebied van de persoonsregistratie. Of course, the use will be in accordance with the relevant legislation in the field of the person's registration.

25 Op de website 9 kunnen adverteerders die aan het be schreven systeem deelnemen tevens reclameboodschappen weergeven met een URL naar een website van de adverteerder zelf, zodat belangstellenden gemakkelijk nadere informatie over de door de betrokken adverteerder aangeboden producten kunnen vinden. 25 On the site 9, advertisers can easily find further information about the products offered by the advertiser in question to be regarded system participate also display advertisements with a URL to a website of the advertiser themselves so interested.

30 Hoewel in het voorgaande is gesproken over adverten- tieberichten kan het beschreven systeem ook worden gebruikt om andere voor consumenten van belang zijnde informatie onder de aandacht te brengen. 30 Although the above discussed tieberichten about adverten- the described system can also be used for other consumer important to bring relevant information to the attention.

De uitvinding is niet beperkt tot het in het voorgaan-35 de beschreven uitvoeringsvoorbeeld, dat binnen het kader der conclusies op verschillende manieren kan worden gevarieerd. The invention is not restricted to the in the front-go 35 of the described exemplary embodiment, which can be varied of the claims in various ways within the framework.

1 01 49 69* 1 01 49 69 *

Claims (11)

1. Werkwij ze voor het beheren van een database van persoonsgegevens met behulp van een computer, waarbij de computer is geprogrammeerd om met behulp van een of meer criteria personen uit de database te selecteren en informatie wordt toe- 5 gezonden aan de groep van geselecteerde personen, met het kenmerk, dat in de database als persoonsgegevens ten minste persoonlijke terminalnummers en eventueel een interesseprofiel worden vastgelegd, waarbij regelmatig door de computer personen uit de database worden geselecteerd met behulp van criteria, 10 die bij voorkeur het interesseprofiel omvatten, en door middel van de computer een informatiebericht wordt toegezonden aan de terminalnummers van de geselecteerde personen. 1. A method for managing a database of personal data using a computer, the computer is programmed to select by using one or more criteria, persons from the database and information supply 5 sent to the group of selected people , characterized in that are recorded in the database as personal data at least personal terminal numbers, and, optionally, a profile of interest, in which regularly are selected by the computer persons from the database using criteria, 10 which preferably comprise the profile of interest, and by means of computer, an information message is sent to the terminal numbers of the selected persons.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij regelmatig één of meer willekeurige personen uit de database worden ge- 15 trokken en een persoonlijk bericht aan het terminalnummer van de getrokken persoon of personen wordt gezonden, welk persoonlijk bericht een prijs of aanbieding omvat. 2. A method as claimed in claim 1, wherein GE 15 are pulled, and a personal message is sent to the terminal number of the towed person or persons regularly any one or more persons from the database, which includes a personal message or offer price.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het persoonlij ke bericht.een toegangsnummer en toegangscode omvat, 20 waarbij elke getrokken persoon met behulp van het toegangsnummer en de toegangscode een bij de toegangscode behorende prijs of aanbieding kan verkrijgen. 3. A method as claimed in claim 2, wherein it comprises personal decision ke bericht.een access number and access code, 20, wherein each individual drawn with the aid of the access number and the access code to obtain a corresponding price or offer on the access code.
4. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij een website toegankelijk is via het internet, waarbij 25 personen via de website hun persoonsgegevens met terminalnummer en eventueel interesseprofiel voor opname in de database kunnen aanbieden. 4. A method according to any one of the preceding claims, in which a web site can be accessed can provide via the Internet, in which 25 persons via the website of their personal data to terminal number and any profile of interest for inclusion in the database.
5. Werkwijze volgens conclusie 4, waarbij aanbieders van informatieberichten een website met informatie aanbieden, 30 welke websites zijn gekoppeld aan de genoemde website. 5. A method as claimed in claim 4, wherein providers of information messages offer a web site containing information, 30, which sites are linked to said Web site.
6. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij personen zich telefonisch voor opname in de database kunnen aanmelden. 6. A method according to any one of the preceding claims, in which persons can notify by phone for inclusion in the database.
7. Systeem voor het beheren van een database van per- 35 soonsgegevens, voorzien van een computer met een database met 1 ü ; 7. A system for managing a database of personal data per- 35, provided with a computer with a database containing 1 ü; persoonsgegevens, waarbij de computer is geprogrammeerd om met behulp van een of meer criteria personen uit de database te selecteren, met het kenmerk, dat in de database als persoonsgegevens ten minste persoonlijke terminalnummers en eventueel een 5 interesseprofiel zijn vastgelegd, waarbij middelen zijn aangebracht voor het toezenden van een informatiebericht aan de terminalnummers van de geselecteerde personen, die bij voorkeur met behulp van het interesseprofiel door de computer zijn geselecteerd. personal data, wherein the computer is programmed to select by means of one or more of the criteria of persons from the database, characterized in that in the database as personal data at least personal terminal numbers, and, optionally, a fifth profile of interest are recorded, and means are provided for sending a data message to the terminal numbers of the selected persons selected by the computer, preferably using the interest profile.
8. Systeem volgens conclusie 7, waarbij de computer voorts is geprogrammeerd voor het regelmatig trekken van een of meer willekeurige personen uit de database, waarbij de computer is ingericht voor het verzenden van een persoonlijk bericht aan het terminalnummer van de getrokken persoon of personen, welk 15 persoonlijk bericht een prijs of aanbieding omvat. 8. A system according to claim 7, wherein the computer is further programmed to regularly draw of one or more random individuals from the database, wherein the computer is adapted to send a personal message to the terminal number of the towed person or persons, which 15 personal message includes a prize or offer.
9. Systeem volgens conclusie 8, waarbij het persoonlijk bericht een toegangsnummer en toegangscode omvat, waarbij elke getrokken persoon met behulp van het toegangsnummer en de toegangscode met behulp van de computer een bij de toegangscode 20 behorende prijs kan verkrijgen. 9. A system as claimed in claim 8, wherein the personal message comprises an access number and access code, wherein each drawn person using the access number and the access code with the aid of the computer can obtain an access code associated with the 20 price.
10. Systeem volgens één der conclusies 7-9, waarbij een server een website op het internet aanbiedt, waarbij een gebruiker via een computer verbinding kan maken met de server voor het leveren van zijn persoonsgegevens met terminalnummer 25 en eventueel interesseprofiel voor opname in de database. 10. A system according to any one of claims 7-9, in which a server provides a web site on the Internet, wherein a user can make through a computer connection to the server for the provision of his personal data to terminal No. 25, and, if appropriate profile of interest for inclusion in the database .
11. Systeem volgens één der conclusies 7-10, waarbij een voice-response systeem is aangebracht. 11. A system according to any one of claims 7-10, wherein a voice response system has been applied. 1 01 49 8 9^ 1 01 8 49 9 ^
NL1014969A 2000-04-18 2000-04-18 A method for managing a database of personal data with the aid of a computer, and a system for the application of this method. NL1014969C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014969 2000-04-18
NL1014969A NL1014969C2 (en) 2000-04-18 2000-04-18 A method for managing a database of personal data with the aid of a computer, and a system for the application of this method.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014969A NL1014969C2 (en) 2000-04-18 2000-04-18 A method for managing a database of personal data with the aid of a computer, and a system for the application of this method.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1014969C2 true NL1014969C2 (en) 2001-10-19

Family

ID=19771233

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1014969A NL1014969C2 (en) 2000-04-18 2000-04-18 A method for managing a database of personal data with the aid of a computer, and a system for the application of this method.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1014969C2 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5893075A (en) * 1994-04-01 1999-04-06 Plainfield Software Interactive system and method for surveying and targeting customers
WO1999045489A1 (en) * 1998-03-02 1999-09-10 Nfo Worldwide, Inc. Method and apparatus for automating the conduct of surveys over a network system
WO1999046708A1 (en) * 1998-03-11 1999-09-16 Iq.Commerce Corporation Method and system for delivering and redeeming dynamically and adaptively characterized promotional incentives on a computer network
US5983196A (en) * 1995-12-19 1999-11-09 Phoneworks, Inc. Interactive computerized methods and apparatus for conducting an incentive awards program
WO1999060503A1 (en) * 1998-05-19 1999-11-25 Direct Marketing Technology, Inc. Demographic information gathering and incentive award system and method

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5893075A (en) * 1994-04-01 1999-04-06 Plainfield Software Interactive system and method for surveying and targeting customers
US5983196A (en) * 1995-12-19 1999-11-09 Phoneworks, Inc. Interactive computerized methods and apparatus for conducting an incentive awards program
WO1999045489A1 (en) * 1998-03-02 1999-09-10 Nfo Worldwide, Inc. Method and apparatus for automating the conduct of surveys over a network system
WO1999046708A1 (en) * 1998-03-11 1999-09-16 Iq.Commerce Corporation Method and system for delivering and redeeming dynamically and adaptively characterized promotional incentives on a computer network
WO1999060503A1 (en) * 1998-05-19 1999-11-25 Direct Marketing Technology, Inc. Demographic information gathering and incentive award system and method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6628770B1 (en) Data mining of calls based on called party identity
US7756744B2 (en) User-driven data network communication system and method
US20140046755A1 (en) Method and system for collecting data from advertising campaigns including phone number placement techniques
US20080221984A1 (en) User-managed coupons in a geo-spatial environment
US20030065768A1 (en) Methods and systems for providing contextual information on communication devices and services
JP4416294B2 (en) Advertising method and awareness server
US20060167753A1 (en) Information and promotional offer management and distribution systems and methods
US20110310891A1 (en) Merchant powered click-to-call method
US20020123359A1 (en) Network for information transfer for mobile stations
US20130211907A1 (en) Classified advertising in a social networking system
US8131585B2 (en) Method and system for providing network based target advertising
US20090254824A1 (en) Distribution Of Context Aware Content And Interactable Advertisements
US20120095815A1 (en) Method of embedding advertisements in communication
US9916597B2 (en) Method and system for providing network based target advertising and encapsulation
US20050021666A1 (en) System and method for interactive communication between matched users
US8626818B2 (en) System and method for generating user contexts for targeted advertising
Ranganathan et al. Advertising in a pervasive computing environment
KR101658416B1 (en) Method and system for improving personalization of advertising for mobile devices using peer rating
US20040006511A1 (en) Methods and sytem for a distributed transaction control system in enhanced directory assistance services
JP4482263B2 (en) The method of distributing the advertisement distribution device and advertising
US8413884B2 (en) Method and apparatus for dynamically presenting content in response to successive scans of a static code
US20070265006A1 (en) Interactive text messaging system for information distribution
JP2008530632A (en) System and method for interactive marketing
US20020099606A1 (en) Radius advertising system and method
US20030036949A1 (en) Method and system for targeting internet advertisements and messages by geographic location

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20101101