NL1011606C2 - Fastening. - Google Patents

Fastening.

Info

Publication number
NL1011606C2
NL1011606C2 NL1011606A NL1011606A NL1011606C2 NL 1011606 C2 NL1011606 C2 NL 1011606C2 NL 1011606 A NL1011606 A NL 1011606A NL 1011606 A NL1011606 A NL 1011606A NL 1011606 C2 NL1011606 C2 NL 1011606C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
width
profile element
bottom
recesses
elongated
Prior art date
Application number
NL1011606A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Jan Van Walraven
Original Assignee
Walraven J Van Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS, WEDGES, JOINTS OR JOINTING
  • F16B37/00Nuts or like thread-engaging members
  • F16B37/04Devices for fastening nuts to surfaces, e.g. sheets, plates
  • F16B37/045Devices for fastening nuts to surfaces, e.g. sheets, plates specially adapted for fastening in channels, e.g. sliding bolts, channel nuts

Description

Korte aanduiding: Bevestigingssysteem. SPECIFICATION Fixing.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een bevestigingssysteem volgens de aanhef van conclusie 1, welk bevestigingssysteem algemeen bekend is. The present invention relates to a fastening system according to the preamble of claim 1, said fastening system is generally known.

In een uit de stand van de techniek algemeen bekende 5 uitvoeringsvorm is het profielelement van een dergelijk bevestigingssysteem een in doorsnede C-vormige metalen rail met twee evenwijdige en zich in langsrichting uitstrekkende zijkanten, met een bodem, die de zijkanten aan hun onderste langsranden met elkaar verbindt, en met een bovenzijde, die 10 is gevormd door twee, elk vanaf een bovenste langsrand van een zijkant naar binnen gerichte flenzen, welke flenzen tussen.hen in een zich over de hele lengte van het profielelement uitstrekkende langssleuf met een breedte A begrenzen. In one from the state of the art well-known fifth embodiment, the profiled element of such a fastening system a cross-sectionally C-shaped metal rail comprising two parallel and longitudinally-extending sides, with a bottom, which the sides at their lower longitudinal edges with each other connects, and having an upper side, which 10 is formed by two, each bound from an upper longitudinal edge of a side edge inwardly directed flanges, which flanges tussen.hen in themselves over the whole length of the profile element extending longitudinal slot having a width a. Dit bekende metalen profielelement heeft in de 15 bodem een gatenpatroon met gaten die hoofdzakelijk bestemd zijn om het profielelement aan een wand of plafond te kunnen bevestigen. This known metal profiled-section element has in the bottom 15, a hole pattern having holes which are essentially designed to be able to confirm the profile element to a wall or ceiling. Van dat bekende gatenpatroon maken langwerpige uitsparingen deel uit, die op een afstand van elkaar in de bodem van het profielelement zijn aangebracht. From that known pattern of holes create elongated recesses part, which are arranged at a distance from each other in the bottom of the profile element.

20 Dergelijke profielelementen worden verhandeld en toegepast als onderdeel van een bevestigingssysteem, welk bevestigingssysteem verder met het profielelement te verbinden bevestigingssamenstellen omvat. 20 Such profile elements can be marketed and utilized as a part of a fastening system, which fastening system further comprises fastening assemblies to be connected with the profile element. Hierbij zijn de afmetingen van het profielelement en van de 25 bevestigingssamenstellen op elkaar afgestemd, welke combinaties door de fabrikant in de catalogus worden vermeld. Here are the dimensions of the profile element and the 25 attachment assemblies aligned, which combinations are listed by the manufacturer in the catalog.

Een met een dergelijk profielelement te combineren bevestigingssamenstel is in diverse uitvoeringen bekend. One is known in various embodiments with a combining such a profile element mounting assembly.

30 In de eenvoudigste bekende uitvoering omvat een dergelijk bevestigingssamenstel niet meer dan een langwerpig moerlichaam, dat gewoonlijk uit metaal is vervaardigd. 30 In the simplest known embodiment comprises such a fastening assembly is not more than an elongate nut body, which is usually made of metal. Het langwerpige moerlichaam heeft, een breedte C die kleiner is dan de breedte A van de langssleuf van het daarmee te 35 combineren profielelement en heeft een lengte D die groter 1011606 2 is dan de breedte A van de langssleuf van het profielelement . It has elongate nut body, a width C which is smaller than the width A of the longitudinal slot of the thus 35 combine profile element and has a length D which is greater 1011606 2 than the width A of the longitudinal slot of the profiled-section element.

In veel bekende varianten op deze eenvoudige uitvoeringsvorm omvatten de bekende bevestigingssamenstellen 5 die deel uitmaken van een bevestigingssysteem als hier bedoeld verder een met de hand vast te pakken greepmiddel, dat met het langwerpige moerlichaam is verbonden en boven de bovenzijde van het moerlichaam uitsteekt. In many known variants include the known attachment assemblies 5 in this simple embodiment, which are part of a restraint system as referred to here further includes a grasping with the hand grip means, which is connected to the elongate nut body and protruding above the upper side of the nut body.

Bij het monteren van het bevestigingssamenstel tegen de 10 bovenzijde van het profielelement kan dan het bevestigingssamenstel bij het greepmiddel worden vastgepakt en het moerlichaam, terwijl dit moerlichaam met de onderzijde daarvan in hoofdzaak evenwijdig is gericht aan de bovenzijde van het profielelement, met de langsas daarvan in 15 lijn kan gebracht met de langssleuf en dan tussen de flenzen door in het profielelement worden gebracht. When mounting the mounting assembly against the 10 upper side of the profiled-section element than can the mounting assembly to the handle means to be grasped and the nut body, whereas the nut body with the bottom side thereof is oriented substantially parallel to the upper side of the profiled-section element, with the longitudinal axis thereof in 15 line can be aligned with the longitudinal slot and then between the flanges are placed on the profile element. Door vervolgens het moerlichaam te draaien, kan worden bereikt dat het langwerpige moerlichaam met zijn uiteinden achter de flenzen van het langwerpige profielelement grijpt. By then rotating the nut body, it can be achieved that the elongate nut body engages with its ends behind the flanges of the elongated profile element.

20 Het bevestigingssamenstel dat deel uitmaakt van een dergelijk systeem kan zoals eerder is genoemd zeer verschillende uitvoeringen hebben. The mounting assembly 20 that is part of such a system part may as previously mentioned have very different designs.

In een eerste bekende uitvoeringsvorm omvat een dergelijk bevestigingssamenstel een langwerpig moerlichaam 25 met een daarin vastgezette of integraal aangevormde en van buitenschroefdraad voorziene steel of staaf, die vanaf de bovenzijde van het moerlichaam uitsteekt. In a first known embodiment, such a fastening arrangement comprises an oblong body 25 with a nut secured therein or integrally molded and externally threaded shaft or rod, which protrudes from the upper side of the nut body. Een dergelijk bevestigingssamenstel omvat verder vaak een oplegorgaan, dat tegen de buitenzijde van de flenzen van het profielelement 30 komt te liggen, en een op de steel geschroefde vastzetmoer. Such a mounting assembly further comprises often a bearing element, which comes to lie against the outside of the flanges of the profiled-section element 30, and a threaded stem on the locking nut. Eventueel bevindt zich een veer tussen de vastzetmoer en het oplegorgaan. Optionally there is a spring between the fastening nut and the support element.

In een tweede bekende uitvoeringsvorm omvat een dergelijk bekend bevestigingssamenstel een langwerpig 35 moerlichaam, dat is voorzien van een schroefgat voor een later daarin te schroeven boutonderdeel. In a second known embodiment, such a known mounting arrangement comprises an oblong nut body 35, which is provided with a screw hole for a later therein for screwing bolt member. Aan het moerlichaam is een verend klemlichaam bevestigd, dat dient om het 1011606 3 moerlichaam vast te klemmen aan de flenzen van het profielelement zolang het boutonderdeel nog niet is aangebracht om het langwerpige moerlichaam stevig tegen de onderzijde van de flenzen aan te trekken. To the nut body is attached a resilient clamp body, which serves to 1011606 three nut body to be clamped to the flanges of the profile element as long as the bolt member has not yet been arranged in order to attract the elongate nut body firmly against the underside of the flanges. Het klemlichaam 5 vormt dan het greepdeel dat men vastpakt bij het door de langssleuf in het profielelement brengen van het moerlichaam. The clip body 5 than is the gripping part that grips on spending the longitudinal slot in the profiled-section element of the nut body.

De bovengenoemde bekende bevestigingssamenstellen, alsmede bevestigingssamenstellen zoals beschreven in de 10 aanhef van conclusie 1 zijn onder andere beschreven in de volgende octrooipublikaties: US 4 830 531, US 4 840 525, US 5 209 619, US 4 666 355, US 3 493 025, EP 0 775 838, EP 0 604 361, EP 0 805 279, DE 197 22 781, EP 0 702 160 en EP 0 731 282. The above-mentioned known fastening assemblies, as well as attachment assemblies as described in the 10 preamble of claim 1 are described inter alia in the following patent publications: US 4830531, US 4840525, US 5209619, US 4666355, US 3493025, EP 0775838, EP 0604361, EP 0805279, DE 197 22 781, EP 0,702,160 and EP 0,731,282.

15 Een bekende toepassing van een dergelijk bevestigingssysteem is de bevestiging van pijpbeugels aan de wand of het plafond van een gebouw. 15 A well-known use of such a fastening system is the attachment of pipe clamps to the wall or the ceiling of a building. Ook worden dergelijke bevestigingssystemen gebruikt om een raamwerk te maken van meerdere met elkaar verbonden profielelementen. Also, such fastening systems are used in order to make an outline of a plurality of profile elements connected to each other. Een 20 dergelijk raamwerk wordt bijvoorbeeld toegepast als ondersteuning voor wandplaten. For example, a 20 such a frame is used as a support for wall panels.

Voor het langs een wand aanbrengen van meerdere naast elkaar lopende leidingen wordt vaak eerst een op maat afgekorte lengte van het profielelement haaks vanaf de wand 25 uitstekend aangebracht. Prior to the application of a plurality of lines running adjacent to each other is often first a customized abbreviated length of the profile element at right angles from the wall 25 outstanding arranged along a wall. Aan de zijde van de langssleuf van het profielelement, bijvoorbeeld de naar boven gerichte zijde, worden dan meerdere bevestigingssamenstellen aan het profielelement aangebracht, bijvoorbeeld van het in DE 197 22 778 getoonde type, elk met een omhoogstekende en van 30 schroefdraad voorziene steel. On the side of the longitudinal slot of the profiled-section element, for example, the top-facing side, are then a plurality of fastening assemblies arranged on the profile element, for instance of the in DE 197 22 778 type shown, each with an upwardly projecting and from 30 threaded stem. Daarna wordt op elke steel een pijpbeugel vastgezet. Thereafter, put a fixed pipe clip on each stem.

Bij deze montage van de leidingen bestaat vaak de wens of noodzaak een of meer leidingen aan de tegenover de langssleuf gelegen zijde, de bodemzijde, van het 35 profielelement te bevestigen. In this assembling the ducts, is often made to confirm the desire or need for one or more lines on the opposite side of the longitudinal slot, the bottom side 35 of the profile element. Bij de bekende bevestigingssystemen dient daartoe een lange schroefbout van bovenaf door het profielelement te worden gestoken, door een 1011606 4 gat in de bodem, waarbij dan tussen de kop van de schroefbout en de bovenzijde van het profielelement een sluitplaat wordt aangebracht. In the known fastening systems should for this purpose be inserted a long threaded bolt from above through the profile element, through a 1011606 4 hole in the bottom, in which case a closing plate is arranged between the bolt head and the upper side of the profile element. Op het naar beneden onder het profielelement uitstekende deel van die schroefbout wordt 5 dan een pijpbeugel aangebracht. On the down under the profile element protruding part of said screw bolt 5 is then provided with a pipe clamp.

Dit heeft als nadeel dat de bovenzijde van het profielelement vaak moeilijk toegankelijk is voor de monteur vanwege de daar aanwezige pijpbeugels en/of reeds geplaatste leidingen, zodat met de montage ongewenste veel tijd en 10 inspanning is gemoeid. This has the disadvantage that the upper side of the profile element is often difficult to access for the installer because of there existing pipe clips and / or already inserted conduits, so it is involved in the mounting undesirable amount of time and effort 10.

De onderhavige uitvinding beoogt een verbeterd bevestigingssysteem te verschaffen, dat bovengenoemd nadeel op he ft. The present invention aims to provide an improved fastening system, that the above mentioned drawback on th ft.

De onderhavige uitvinding verschaft daartoe een 15 bevestigingssysteem volgens conclusie 1. Doordat nu de breedte van de langwerpige uitsparingen in de bodem van het profielelement groter is dan de breedte van de met dat profielelement te combineren bevestigingssamenstellen, kan de monteur eenvoudig van onderaf een bevestigingssamenstel 20 aanbrengen in een langwerpige uitsparing in de bodem van het profielelement. The present invention provides for this purpose a 15-restraint system according to claim 1. Since, now, the width of the oblong recesses in the bottom of the profile element is greater than the width of the to combine with said profile element of fastening assemblies, the technician can simply from below, apply a fastener assembly 20 in an elongated recess in the bottom of the profile element.

Met voordeel is de lengte L van de langwerpige uitsparingen in de bodem groter dan de lengte D van het langwerpige moerlichaam, zodat het moerlichaam met de 25 onderzijde daarvan in hoofdzaak evenwijdig aan de bodem van het profielelement door de langwerpige uitsparing in het profielelement kan worden gebracht. Advantageously, the length L of the oblong recesses in the bottom greater than the length D of the elongate nut body, so that the nut body with the 25 lower side thereof can be brought substantially parallel to the bottom of the profile element through the elongate recess in the profiled-section element . Het is echter ook denkbaar dat de lengte L kleiner is dan de lengte D, zodanig dat dan het moerlichaam om een dwarsas gekanteld door de 30 langwerpige uitsparing in de bodem van het profielement kan worden gestoken en dan weer teruggekanteld en eventueel gedraaid, zodat het moerlichaam achter het profielelement grijpt. However, it is also conceivable that the length L is smaller than the length D, such that then the nut body can be inserted a transverse axis tilted by the 30 elongate recess in the bottom of the profile element, and then tilted back again, and optionally rotated so that the nut body engages behind the profile element.

De maatregel volgens de uitvinding is bij de produktie 35 van het profielelement van het systeem eenvoudig en zonder additionele bewerkingen te realiseren. The measure according to the invention is in the production 35 of the profiled-section element of the system simply and without having to realize additional operations. In feite komt deze maatregel er op neer dat de langwerpige uitsparingen in de 1011606 5 bodem van het profielelement breder worden gemaakt dan bij de bekende profielelementen. In fact, this measure down to is that the elongate recesses are made wider in the bottom 1011606 5 of the profiled-section element than in the known profile elements. Door deze eenvoudig te realiseren maatregel volgens de uitvinding kan een en hetzelfde bevestigingssamenstel, dat bestemd is om met een 5 bepaald profielelement een bevestigingssysteem volgens de uitvinding te vormen, zowel aan de zijde van de langssleuf als aan de zijde van de bodem van dat profielelement worden bevestigd. Due to this simple to realize measure according to the invention may be one and the same fastening assembly, which is intended to with a 5 particular profile element to form a fastening system according to the invention, both on the side of the longitudinal slot and on the side of the bottom of said profile element confirmed. De eerder beschreven omslachtige oplossing is dus niet meer nodig en de monteur kan snel en efficient werken. The previously described cumbersome solution is no longer necessary and the operator can work quickly and efficiently. 10 Bij voorkeur is de breedte B van de langwerpige uitsparingen in de bodem van het langwerpige profielelement minder dan 1 millimeter groter dan de breedte C van het langwerpige moerlichaam van het bevestigingssamenstel en met bijzondere voorkeur is de breedte B van de uitsparingen in 15 de bodem van het langwerpige profielelement minder dan 0,5 millimeter groter dan de breedte C van het moerlichaam van het bevestigingssamenstel. 10 Preferably, the width B of the oblong recesses in the floor of the elongated profile element is less than 1 millimeter greater than the width C of the oblong parent body of the mounting assembly, and particularly preferably, the width B of the recesses in 15, the bottom of the elongated profile element is less than 0.5 millimeters larger than the width C of the parent body of the mounting assembly. Door de breedte B van de langwerpige uitsparingen in de bodem zo klein mogelijk te houden ten opzichte van de breedte van het moerlichaam wordt 20 bereikt dat het langwerpige profielelement een zo groot mogelijke stijfheid en stevigheid blijft behouden. Due to the width B of the oblong recesses in the bottom to be kept as small as possible in relation to the width of the nut body 20 is achieved in that the elongated profile element is retained the greatest possible rigidity and firmness. Tevens wordt het door de in de klemstand gedraaide moerlichaam te overbruggen afstand tussen de flenzen op die manier zo klein mogelijk gehouden, hetgeen voordelig is voor de 25 belastbaarheid van het bevestigingssysteem. Also, it is to be bridged by the nut body is rotated in the clamping position distance between the flanges in this manner kept as small as possible, which is advantageous for the 25 load-bearing capacity of the attachment system.

Met bijzonder voorkeur is de breedte B van de sleufuitsparing in de bodem gelijk aan de breedte A van de langssleuf in de bovenzijde. Particularly preferably, the width B of the slot recess in the base equal to the width A of the longitudinal slot in the upper side.

De onderhavige uitvinding verschaft voorts een langwer-30 pig profielelement zoals omschreven in conclusie 7. Met een dergelijk langwerpig profielelement kan in combinatie met reeds bestaande bevestigingssamenstellen het bevestigingssysteem volgens de uitvinding worden verschaft. The present invention further provides, as defined langwer a-30 pig profile element in claim 7. With such an elongate profile element can, in combination with already existing fastening assemblies, the fastening system may be provided according to the invention.

De onderhavige uitvinding zal hierna nader worden 35 toegelicht aan de hand van de tekening. The present invention will be further elucidated hereinafter referred to as 35, on the basis of the drawing. Daarin toont: 1011606 6 In the drawing: 1011606 6

Fig. Fig. 1 een aanzicht in perspectief van een uitvoeringsvoorbeeld van het bevestigingssysteem volgens de uitvinding; 1 is a perspective view of an exemplary embodiment of the fastening system according to the invention;

Fig. Fig. 2 een dwarsdoorsnede over de lijn II-II in fig. 1 met 5 de bevestigingssamenstellen in een eerste positie; 2 is a cross-sectional view along the line II-II in Figure 1 with the fastening assemblies 5 in a first position; Fig.

Fig. Fig. 3 de weergave van fig. 2 met de bevestigingssamenstellen in een tweede positie; 3 shows the view of fig 2 with the fastening assemblies in a second position; Fig.

Fig. Fig. 4 de weergave van fig. 2 met de bevestigingssamenstellen in een derde positie, 10 Fig. 4 shows the display of FIG. 2 with the fastener assemblies in a third position, Fig 10. 5 in een aanzicht overeenkomstig figuur 2 het profielelement met een ander bevestigingssamenstel, 5 in a view corresponding to figure 2, the profiled-section element with a different fixing assembly,

Fig. Fig. 6 het bevestigingssamenstel van figuur 5 met uiteengenomen delen. 6, the fastening assembly of Figure 5 with exploded parts.

15 In fig. 1 is een bevestigingssysteem 1 volgens de uitvinding weergegeven met een profielelement 2 en met twee identieke en op het betreffende profielelement afgestemde bevestigingssamenstellen 3, 3a. 15 In FIG. 1, a mounting system 1 according to the invention with a profiled-section element 2 and tuned fastening assemblies having two identical, and to the respective profile element 3, 3a.

Het profielelement 2 is hier een rechte metalen rail 20 met een in hoofdzaak C-vormige doorsnede. The profile element 2 is a straight metal rail 20 here having a substantially C-shaped cross-section. Het profielelement 2 heeft twee evenwijdige en zich in langsrichting uitstrekkende zijkanten 4, 5, een bodem 6, die de onderste langsranden van de zijkanten 4, 5 verbindt, en een bovenzijde, die is gevormd door een vanaf de bovenste 25 langsrand van elke zijkant 4, 5 naar binnen gerichte flens 7, 8. Tussen de flenzen 7, 8 strekt zich over de hele lengte van het profielelement 2 een langssleuf 9 uit, welke langssleuf 9 een breedte A heeft. The profiled-section element 2 has two parallel and longitudinally extending side edges 4, 5, a bottom 6, which connects the lower longitudinal edges of the sides 4, 5, and a top side, which is formed by a from the upper 25, longitudinal edge of each side 4 , 5 inwardly directed flange 7, 8. Between the flanges 7, 8 extends over the entire length of the profile element 2 is a longitudinal slot 9 from, said longitudinal slit 9 has a width a.

In de bodem 6 zijn meerdere langwerpige 30 sleufuitsparingen 10 aanwezig. In the bottom 6 are a plurality of elongated slot openings 30, 10 are present. De sleufuitsparingen 10 liggen op afstand van elkaar en kunnen deel uitmaken van een verder niet getoond gatenpatroon, dat verder een of meer andere gaten kan omvatten, bijvoorbeeld cirkelvormige gaten die dienst kunnen doen ter bevestiging van het 35 profielelement 2 aan een wand of plafond. The slot recesses 10 are spaced apart from each other and may be part of a not further shown pattern of holes, which may further comprise one or more other holes, for example, circular holes which may serve as an acknowledgment for the 35 profile element 2 to a wall or ceiling.

De sleufuitsparingen 10 zijn gekenmerkt door een breedte B en een lengte L, waarbij de lengte L groter is dan 1011606 7 de breedte B. In dit voorbeeld ligt de langsas van elke sleufuitsparingen 10 evenwijdig aan de langsas van het profielelement 2. In de getoonde uitvoering ligt de langas van elke sleufuitsparingen 10 in het midden van de bodem 6. The slot recesses 10 are characterized by a width B and a length L, wherein the length L is greater than 1,011,606 7 the width B. In this example, the longitudinal axis of each slot recesses 10 parallel to the longitudinal axis of the profile element 2. In the embodiment shown, lies the longitudinal axis of each slot recesses 10 in the middle of the bottom 6.

5 In de getoonde voorkeursuitvoeringsvorm is de breedte B 5 In the shown preferred embodiment, the width B

van de sleufuitsparingen 10 gelijk aan de breedte A van de langssleuf 9 van het profielelement. of the slot-like recesses 10 is equal to the width A of the longitudinal slot 9 of the profile element. Hierdoor is een optimale afstemming mogelijk tussen de breedte van de langssleuf 9 en van de sleufuitsparingen 10 enerzijds en de 10 breedte C van het langwerpige moerlichaam 15, 15a anderzijds. As a result, an optimal match between the width of the longitudinal slot of the slot 9 and recesses 10 on the one hand, and the 10 width C of the elongate nut body 15, 15a of the other part.

In een niet getoonde variant kan er in zijn voorzien dat de langsas van elke sleufuitsparing 10 onder een hoek, ten opzichte van de langsas van het profielelement 2 is • 15 gericht. In a not shown variant, there may be provided that the longitudinal axis of each slot-like recess 10 at an angle, with respect to the longitudinal axis of the profile element 2 is • 15-oriented.

De vorm van het uitsparingen 10 is hier rechthoekig, maar zou ook anders kunnen zijn. The shape of the recesses 10 is rectangular here, but could also be different. In de praktijk zijn de hoeken van de uitsparingen 10 met voordeel afgerond. In practice, the corners of the recesses 10 with rounded edge.

De onderlinge afstand tussen de uitsparingen 10 wordt 20 in hoofdzaak bepaald door de gevraagde montagemogelijkheden, bijvoorbeeld de onderlinge afstand tussen naast elkaar gelegen leidingen die met het bevestigingssysteem worden bevestigd. The mutual distance between the recesses 10, 20 is substantially determined by the required mounting options, for example, the mutual distance located between adjacent ducts which are secured with the attachment system.

Zoals eerder opgemerkt zijn de getoonde 25 bevestigingssamenstellen 3 en 3a identiek. As noted previously, the illustrated 25 attachment assemblies 3 and 3a are identical. Om deze reden zal alleen het bevestigingssamenstel 3 nader worden beschreven, waarbij overeenkomstige delen van het bevestigingssamenstel 3 zijn aangeduid met hetzelfde verwijzingscijfer voorzien van een "a". For this reason, only the mounting assembly 3 will be described in more detail, with corresponding parts of the fastening unit 3 are denoted by the same reference numeral provided with an "a".

30 Het bevestigingssamenstel 3 omvat een langwerpig, in hoofdzaak rechthoekig moerlichaam 15 met een bovenzijde 16 en een daartegenover gelegen onderzijde 17. 30, the mounting assembly 3 includes an elongated, generally rectangular nut body 15 having a top side 16 and an opposite lower side 17.

Het moerlichaam 15 heeft een lengte D en een breedte C, waarbij de lengte D groter is dan de breedte C. De breedte C 35 is kleiner dan de breedte A van de langssleuf 9. Het moerlichaam 15, 15a zoals weergegeven in fig. 1 hoeft niet 1011606 8 rechthoekig te zijn. The nut body 15 has a length D, and a width C, wherein the length D is greater than the width C. The width C 35 is less than the width A of the longitudinal slot 9. The nut body 15, 15a as shown in FIG. 1 does 1011606 8 does not have to be rectangular. Uitvoeringsvormen waarbij de hoeken zijn afgeschuind cq afgerond zijn eveneens mogelijk. Embodiments in which the corners are chamfered or rounded off are also possible.

Het moerlichaam 15 is verder voorzien van een van buitenschroefdraad voorziene steel 18, die vanaf de 5 bovenzijde 16 uitsteekt en tevens dienst doet als greepmiddel voor het met de hand vastpakken van het bevestigingsamenstel 3. Verder kan het bevestigingssamenstel bijvoorbeeld een op de steel 18 geschoven onderlegring en een op de steel 18 geschroefde moer omvatten, waarbij dan 10 tevens een veerorgaan kan zijn voorzien tussen de onderlegring en de moer of tussen de onderlegring en het langwerpige moerorgaan. The nut body 15 is further provided with an externally threaded stem 18, which protrudes from the fifth upper side 16 and also serves as a handle means for manually gripping the fastening assembly 3. Further, the fastening assembly may, for example, one on the stem 18 is pushed washer and one on the stem 18 include threaded nut, in which case 10 also may be a spring member provided between the washer and the nut or between the washer and the elongate nut body.

Aan de hand van de figuren 2-4 zal de werking van het bevestigingssysteem 1 nader worden toegelicht. On the basis of the figures 2-4, the operation of the attachment system 1 will be explained in more detail. In fig. 2 is 15 een dwarsdoorsnede van het profielelement 2 over de lijn II-II (fig. 1) weergegeven, waarbij aan de bovenzijde een bevestigingssamenstel 3 en aan de bodemzijde een bevestigingssamenstel 3a is gepositioneerd. In FIG. 2, 15 is a cross-section of the profile element 2 along the line II-II (Fig. 1) is displayed, where an attachment assembly 3 and a mounting assembly 3a is positioned at the bottom side to the top side. De bevestigingssamenstellen 3, 3a in die eerste stand met de 20 hand vastgehouden, met name bij de steel 18 of een daarop geschroefd orgaan en zodanig ten opzichte van de langssleuf 9 respectievelijk de sleufuitsparing 10 gepositioneerd dat de onderzijde 17, 17a van elk moerlichaam 15, 15a in hoofdzaak evenwijdig is gericht met de bovenzijde 25 respectievelijk de bodem 6 van het profielelement 2. Bovendien wordt het moerlichaam 15, 15a met de langsas daarvan in lijn gebracht met de langsas van de langssleuf 9 respectievelijk de langsas van de uitsparing 10 (zie fig. The mounting assemblies 3, 3a in the first position, being held with the 20 hand, especially in the stem 18, or a screwed thereon member and positioned such with respect to the longitudinal slot 9, respectively, of the slot-like recess 10 so that the bottom side 17, 17a of each nut body 15, 15a is oriented substantially parallel with the upper side 25, respectively, the bottom 6 of the profiled element 2. in addition, the nut body 15, 15a having its longitudinal axis aligned with the longitudinal axis of the longitudinal slot 9, respectively, the longitudinal axis of the recess 10 (see Fig .

2) . 2).

30 Vervolgens wordt het moerlichaam 15, 15a door de langssleuf 9 danwel de uitsparing 10 in het profielelement 2 gebracht (zie fig. 3) en vervolgens gedraaid (zie fig. 4), om achter de flenzen 7, 8 respectievelijk de de bodem 6 te grijpen. 30 Subsequently, the nut body 15, 15a through the longitudinal slot 9 or the recess 10 into the profiled-section element 2 (see Fig. 3), and then turned (see Fig. 4), to find out the flanges 7, 8, respectively, to the bottom 6 grab. Daarna kan het moerlichaam 15, 15a stevig tegen het 35 profielelement worden getrokken en vastgezet. Thereafter, the nut body 15, 15a are drawn firmly and securely put against the profile element 35.

Belangrijkste aspect van de uitvinding is derhalve dat de bevestigingssamenstellen 3, 3a zowel aan de bovenzijde T011606 9 als aan de bodemzijde van het profielelement kunnen worden bevestigd, waarbij dan sprake is van een afstemming van de bevestigingssamenstellen 3, 3a op de langssleuf 9 en de uitsparingen 10. Die afstemming betreft in het bijzonder de 5 breedte C van het moerlichaam 15, 15a die in een voorkeursuitvoeringsvorm minder dan 1 millimeter kleiner is dan de hier identieke breedtes A en B. Main aspect of the invention is thus that the mounting assemblies 3, 3a, both on the top side T011606 9 and on the bottom side of the profile element can be fixed, in which case there is an alignment of the mounting assemblies 3, 3a in the longitudinal slot 9 and the recesses 10. this coordination concerns, in particular, the 5 width C of the nut body 15, 15a which is smaller in a preferred embodiment less than 1 millimeter than the here identical widths a and B.

In figuur 5 is het profielelement 2 te herkennen alsmede een daarmee te combineren bevestigingssamenstel 25, 10 dat anders is uitgevoerd dan het eerder beschreven bevestigingssamenstel 3, 3a en dat in detail is getoond in figuur 6. In figure 5, to recognize the profile element 2, as well as to combine therewith an attachment assembly 25, 10 which is of a different design than the previously described fastening assembly 3, 3a, and which is shown in detail in figure 6.

Het bevestigingssamenstel 25 omvat een langwerpig moerlichaam 26, een elastisch veerorgaan 27 en een 15 onderlegring 28, welke onderdelen tot een geheel zijn voorgemonteerd. The mounting assembly 25 comprises an elongated nut body 26, an elastic spring member 27 and a washer 15, 28, which parts into a whole are pre-assembled.

Het moerlichaam 26 heeft een schroefgat 29 voor het daarin schroeven van een boutonderdeel. The nut body 26 has a screw hole 29 for screwing therein of the bolt member. Het veerorgaan 27 heeft verbindingsbenen 30, waarmee het veerorgaan 27 met het 20 moerlichaam 26 is verbonden. The spring member 27 has connection legs 30, with which the spring member 27 is connected to the nut body 26, 20. Verder heeft het veerorgaan 27 een ringdeel 31 met twee helften, die bestemd zijn om elastisch samendrukbaar tegen het profielelement 2 te steunen. Further, the spring member 27 is a ring part 31 with two halves, which are intended to elastically compressible against the profile element to support 2. De onderlegring 28, bij voorkeur van metaal, is in het veerorgaan 27 geklemd. The washer 28, preferably made of metal, is clamped in the spring member 27.

1011608 1011608

Claims (7)

 1. 2. Bevestigingssysteem volgens conclusie 1, waarbij de lengte L van de langwerpige uitsparingen (10) in de bodem (6) groter is dan de lengte D van het moerlichaam (15, 15 a; 2 6) . 2. The fastening system of claim 1, wherein the length L of the oblong recesses (10) in the bottom (6) is greater than the length D of the parent body (15, 15 a; 2 6).
 2. 3. Bevestigingssysteem volgens conclusie 1 of 2, waarbij waarbij het bevestigingssamenstel (3, 3a) verder een met de hand vast te pakken greepmiddel (18, 18a) omvat, dat met het moerlichaam (15, 15a) is verbonden en boven de bovenzijde (16, 16a) van het moerlichaam (15, 15a) uitsteekt. 3. Fixing system according to claim 1 or 2, wherein wherein the fastening unit (3, 3a) further comprises a handle means (18, 18a) to grip with the hand, in that it is connected to the nut body (15, 15a) and above the upper side ( 16, 16a) of the nut body (15, 15a) protrudes. 15 15
 3. 4. Bevestigingssysteem volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de breedte B van de langwerpige uitsparingen (10) in de bodem (6) van het langwerpige profielelement (2) minder dan 1 mm. 4. Fixing system according to one or more of the preceding claims, wherein the width B of the oblong recesses (10) in the bottom (6) of the elongated profile element (2) is less than 1 mm. groter is dan 20 de breedte C van het langwerpige moerlichaam (15a) van het bevestigingssamenstel (3a). is larger than 20, the width C of the oblong parent body (15a) of the fastening unit (3a).
 4. 5. Bevestigingssysteem volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de breedte B van de 25 langwerpige uitsparingen (10) in de bodem (6) van het langwerpige profielelement (2) minder dan 0,5 mm groter is dan de breedte C van het moerlichaam (15a) van het bevestigingssamenstel (3a) . 5. Fixing system according to one or more of the preceding claims, wherein the width B of the oblong recesses 25 (10) in the bottom (6) of the elongated profile element (2) is less than 0.5 mm greater than the width C of the nut body (15a) of the fastening unit (3a). 1 2 3 4 5 6 1011608 1 2 3 4 5 6 1011608
 5. 6. Bevestigingssysteem volgens een of meer van de 2 voorgaande conclusies, waarbij de breedte B van de 3 uitsparingen (10) in de bodem (6) van het langwerpige 4 profielelement (2) gelijk is aan de breedte A van de 5 langssleuf aan de bovenzijde van het profielelement. 6. Mounting system according to one or more of the two preceding claims, wherein the width B of the three recesses (10) in the bottom (6) of the elongated 4 profile element (2) is equal to the width A of the 5 longitudinal slot on the upper side of the profile element. 6 6
 6. 7. Bevestigingssysteem volgens een of meer van de voorgaande conclusies 1-5, waarbij de breedte B van de uitsparingen (10) in de bodem (6) van het langwerpige profielelement (2) kleiner is aan de breedte A van de langssleuf aan de bovenzijde van het profielelement. 7. Fastening system according to one or more of the preceding claims 1-5, wherein the width B of the recesses (10) in the bottom (6) of the elongated profile element (2) is smaller the width A of the longitudinal slot on the upper side of the profile element.
 7. 8. Langwerpig en in doorsnede in hoofdzaak C-vormig profielelement (2) met twee evenwijdige en zich in langsrichting uitstrekkende zijkanten (4,5), een bodem (6), die de zijkanten (4,5) aan hun onderste langsranden met elkaar verbindt, en een bovenzijde, die is gevormd door een 10 vanaf de bovenste langsrand van elke zijkant naar binnen gerichte flens (7, 8), welke flenzen (7, 8) tussen hen in een zich over de lengte van het profielelement (2) uitstrekkende langssleuf (9) met een breedte A begrenzen, waarbij in de bodem (6) meerdere langwerpige uitsparingen 15 (10) met een breedte B en lengte L aanwezig zijn, waarbij de lengte L groter is dan de breedte B, welke uitsparingen (10) op regelmatige afstand van elkaar zijn gelegen, met het kenmerk, dat de breedte B van de langwerpige uitsparingen (10) tenminste even breed is als de breedte A van de 20 langssleuf (9). 8. Elongated and in cross-section of substantially C-shaped profile element (2) with two parallel and longitudinally extending side edges (4,5), a bottom (6), which the side edges (4,5) at their lower longitudinal edges with each other connects, and an upper side, which is formed by a 10 from the upper longitudinal edge of each sidewall of the inwardly directed flange (7, 8), said flanges (7, 8) between them in an extending along the length of the profile element (2) extending longitudinal slot (9) to define a width a, wherein in the bottom (6) a plurality of elongated recesses 15 (10) having a width B and length L are present, wherein the length L is larger than the width B, said recesses (10 ) are situated at a regular distance from one another, characterized in that the width B of the oblong recesses (10) is at least as wide as the width A of the longitudinal slot 20 (9). 1011608 1011608
NL1011606A 1999-03-19 1999-03-19 Fastening. NL1011606C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011606 1999-03-19
NL1011606A NL1011606C2 (en) 1999-03-19 1999-03-19 Fastening.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011606A NL1011606C2 (en) 1999-03-19 1999-03-19 Fastening.
DE2000506549 DE50006549D1 (en) 1999-03-19 2000-03-20 fastening system
EP20000201009 EP1039154B1 (en) 1999-03-19 2000-03-20 Fastening system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1011606C2 true NL1011606C2 (en) 2000-09-20

Family

ID=19768871

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1011606A NL1011606C2 (en) 1999-03-19 1999-03-19 Fastening.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1039154B1 (en)
DE (1) DE50006549D1 (en)
NL (1) NL1011606C2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2849681B1 (en) * 2003-01-08 2005-09-30 Automobiles Auverland S N A A Fixing device for mounting the elements in a confined space
DE212013000308U1 (en) * 2013-08-29 2016-04-20 J. Van Walraven Holding B.V. fastening system
GB201315575D0 (en) * 2013-08-31 2013-10-16 Opemed Europ Ltd Track mounting system

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3493025A (en) 1968-04-01 1970-02-03 Youngstown Sheet And Tube Co Attachment device for apertured structural members
FR2328873A1 (en) * 1975-10-24 1977-05-20 Mueller Franz C-section support rail for pipework - has slot and hole pattern in web to permit different sizes of fixing screws to be used
US4666355A (en) 1986-08-04 1987-05-19 Usg Industries, Inc. Top grip lock nut assembly
US4830531A (en) 1985-10-04 1989-05-16 Unistrut International Corp. Unitary connection assembly for metal channels and method for assembly
US4840525A (en) 1987-12-09 1989-06-20 Unistrut International Corp. Fastener restrainer for framing system
FR2677430A1 (en) * 1991-06-10 1992-12-11 Seine Const Elect Improvements to C-sections
US5209619A (en) 1992-06-09 1993-05-11 B-Line Systems, Inc. Channel nut fastener
EP0604361A1 (en) 1992-12-19 1994-06-29 HILTI Aktiengesellschaft Fastening element
EP0702160A2 (en) 1994-09-16 1996-03-20 HILTI Aktiengesellschaft Nut for profiles
DE4444413A1 (en) * 1994-12-14 1996-06-20 Siegfried Fricker Erection kit for skeleton structures such as shelving, frames, stands etc.
EP0731282A1 (en) 1995-03-06 1996-09-11 Rost & Co. GmbH Fastening element
EP0775838A1 (en) 1995-11-21 1997-05-28 J. van Walraven B.V. A device for fastening an object, more particularly a pipe, to a wall
EP0805279A2 (en) 1996-04-30 1997-11-05 Weber-Hydraulik GmbH Piston-cylinder unit
US5799907A (en) * 1996-02-26 1998-09-01 Andronica; Ronald Pipe straps
DE19722781A1 (en) 1997-05-30 1998-12-03 Ott Rita Gassing unit for liquids, especially for aerating waste water

Patent Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3493025A (en) 1968-04-01 1970-02-03 Youngstown Sheet And Tube Co Attachment device for apertured structural members
FR2328873A1 (en) * 1975-10-24 1977-05-20 Mueller Franz C-section support rail for pipework - has slot and hole pattern in web to permit different sizes of fixing screws to be used
US4830531A (en) 1985-10-04 1989-05-16 Unistrut International Corp. Unitary connection assembly for metal channels and method for assembly
US4666355A (en) 1986-08-04 1987-05-19 Usg Industries, Inc. Top grip lock nut assembly
US4840525A (en) 1987-12-09 1989-06-20 Unistrut International Corp. Fastener restrainer for framing system
FR2677430A1 (en) * 1991-06-10 1992-12-11 Seine Const Elect Improvements to C-sections
US5209619A (en) 1992-06-09 1993-05-11 B-Line Systems, Inc. Channel nut fastener
EP0604361A1 (en) 1992-12-19 1994-06-29 HILTI Aktiengesellschaft Fastening element
EP0702160A2 (en) 1994-09-16 1996-03-20 HILTI Aktiengesellschaft Nut for profiles
DE4444413A1 (en) * 1994-12-14 1996-06-20 Siegfried Fricker Erection kit for skeleton structures such as shelving, frames, stands etc.
EP0731282A1 (en) 1995-03-06 1996-09-11 Rost & Co. GmbH Fastening element
EP0775838A1 (en) 1995-11-21 1997-05-28 J. van Walraven B.V. A device for fastening an object, more particularly a pipe, to a wall
US5799907A (en) * 1996-02-26 1998-09-01 Andronica; Ronald Pipe straps
EP0805279A2 (en) 1996-04-30 1997-11-05 Weber-Hydraulik GmbH Piston-cylinder unit
DE19722781A1 (en) 1997-05-30 1998-12-03 Ott Rita Gassing unit for liquids, especially for aerating waste water

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP1039154B1 (en) 2004-05-26 grant
DE50006549D1 (en) 2004-07-01 grant
EP1039154A1 (en) 2000-09-27 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6120206A (en) Switch cabinet with rack and wall elements
US6446409B1 (en) Structural bracket for securing spanning and supporting members
US6247871B1 (en) Clip for joining wire-mesh structures
US4726165A (en) Understructure for a panel lining
US5743416A (en) Tool rack
US6019331A (en) Cantilever bracket assembly
US6161709A (en) Suspended shelf mounting system
US6070957A (en) Device for fastening a support rail on frame legs and mounting panels of a switchgear cabinet
US6237301B1 (en) Flexible runner
US5205630A (en) Multiple purpose, knock-down modular storage system and method of assembling same
US6287046B1 (en) Device for fixing longitudinally grooved cover strips
US7654495B2 (en) Hanger assembly
US5531334A (en) Reconfigurable hook support
US20040144898A1 (en) System for fastening cable mesh trays on support sections
US4272937A (en) Panel construction
US5386959A (en) Box support
US4641987A (en) Clip for suspended ceiling gridwork
US4658968A (en) Adjustable bracket assembly for supporting a shelf
US7810438B2 (en) Slot channel overhead storage platform
US4665838A (en) Shelving unit
US5052648A (en) Suspension cable shelf mounting system
US6115984A (en) Flexible runner
DE20111804U1 (en) Rust and grate bars
US6398174B1 (en) Receptacle with adjustable hanging bracket assembly
US20070023374A1 (en) Devices and methods for attaching decorative trim pieces to shelving

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20041001