NL1010655C1 - Fastening assembly for fastening an object to a profiled-section element with a longitudinal slot. - Google Patents

Fastening assembly for fastening an object to a profiled-section element with a longitudinal slot.

Info

Publication number
NL1010655C1
NL1010655C1 NL1010655A NL1010655A NL1010655C1 NL 1010655 C1 NL1010655 C1 NL 1010655C1 NL 1010655 A NL1010655 A NL 1010655A NL 1010655 A NL1010655 A NL 1010655A NL 1010655 C1 NL1010655 C1 NL 1010655C1
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
nut
element
fastening
longitudinal slot
profiled
Prior art date
Application number
NL1010655A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Jan Van Walraven
Original Assignee
Walraven J Van Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
  • F16BDEVICES FOR FASTENING OR SECURING CONSTRUCTIONAL ELEMENTS OR MACHINE PARTS TOGETHER, e.g. NAILS, BOLTS, CIRCLIPS, CLAMPS, CLIPS, WEDGES, JOINTS OR JOINTING
  • F16B37/00Nuts or like thread-engaging members
  • F16B37/04Devices for fastening nuts to surfaces, e.g. sheets, plates
  • F16B37/045Devices for fastening nuts to surfaces, e.g. sheets, plates specially adapted for fastening in channels, e.g. sliding bolts, channel nuts

Description

Korte aanduiding: Bevestigingssamenstel voor bevestiging van een voorwerp aan een profielelement met een langssleuf. Short title: Fixing assembly for fixing an object to a profiled-section element with a longitudinal slot.

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een bevestigingssamenstel volgens de aanhef van conclusie 1. The present invention relates to a fastening assembly according to the preamble of claim 1.

Het bevestigingssamenstel is bestemd voor bevestiging van een voorwerp aan een profielelement met een langssleuf, in 5 het bijzonder van het type dat twee zich in langsrichting uitstrekkende zijkanten, een bodem, die de zijkanten verbindt, en een bovenzijde, die is gevormd door twee vanaf de zijkanten naar binnen gerichte flenzen, die tussen hen in een langssleuf begrenzen, heeft. The attachment assembly is designed for attachment of an object to a profiled-section element with a longitudinal slot, in 5 particular of the type which has two longitudinally extending side edges, a bottom which connects the sides, and a top side, which is formed by two from the side edges inwardly directed flanges, which between them delimit a longitudinal slot, has. In de vakwereld zijn 10 deze profielelementen bekend als C-profielen. In professional circles this profile elements 10 are known as C-sections.

Dërgelijke bevestigingssamenstellen worden bijvoorbeeld gebruikt om pijpbeugels aan metalen profielelementen te bevestigen, die op hun beurt aan de wand of het plafond van een gebouw zijn aangebracht. Such fastening assemblies are used for example to attach pipe clips of metal profile elements arranged in turn to the wall or ceiling of a building. Ook 15 worden dergelijke bevestigingssamenstellen gebruikt om een raamwerk te maken van meerdere met elkaar verbonden profielelementen. Also, such a fastening assemblies 15 are used in order to make an outline of a plurality of profile elements connected to each other.

Een bevestigingssamenstel volgens de aanhef van conclusie 1 is bekend uit het Amerikaanse octrooi US 5 209 20 619. In dit Amerikaanse octrooi tonen de figuren 6 en 13 ~ dat de moer naast een van schroefdraad voorzien schroefgat voor het mannelijke bevestigingselement is voorzien van twee additionele kleine gaten, waarbij door elk van deze kleine gaten een verbindingsbeen van het kunststof 25 borgelement steekt. A mounting assembly according to the preamble of claim 1 is known from the American patent US 5 209 20 619. In this US patent, the Figures 6 and 13 ~ in that the nut in addition to a screw-threaded screw hole for the male fastening element is provided with two additional small holes, in which through each of these small holes protrudes a connecting leg 25 of the plastic retainer member. Deze verbindingsbenen hebben aan hun onder de moer uitstekende vrije einde een verdikte kop (figuur 6) of een haakorgaan (figuur 13), waarmee de i verbindingsbenen achter de onderzijde van de moer grijpen. This compound legs have at their bottom, the nut projecting free end with a thickened head (Figure 6) or a hook member (Figure 13), which seize the i connection legs behind the underside of the nut. ! !

Hierdoor zijn de moer en het borgelement met elkaar = 30 verbonden. As a result, the nut and the locking element 30 connected to one another =.

Het in de metalen moer aanbrengen van de additionele kleine gaten voor de verbindingsbenen zoals is beschreven 11 in US 5 209 619 is produktietechnisch problematisch, omdat dergelijke kleine gaten een aparte bewerking vereisen. The fitting nut in the metal of the additional small holes for the connecting legs 11, as described in US 5209619 is problematic from a production engineering, because such small holes require a separate operation. Ook 1010666 -2- de blinde gaten zoals getoond in US 4 840 525, waar de verbindingsbenen van het borgelement klemmend in passen, zijn produktietechnisch onpraktisch. Also -2-1010666, the blind holes as shown in US 4,840,525, in which the connecting legs of the locking element in a clamping fit, its production technically impractical. Verder is er bij de bovengenoemde bekende bevestigingssamenstellen geen borging 5 van het mannelijke bevestigingselement in het schroefgat van de moer, hetgeen kan leiden tot het losraken van het mannelijke bevestigingselement van de moer of juist een ongewenst meedraaien van het mannelijk bevestigingselement als een daarop geschroefde tweede moer of een pijpbeugel 10 wordt aangedraaid. Furthermore, there is included in the above-mentioned known attachment assemblies no assurance 5 of the male fastening element into the screw hole of the nut, which can lead to the loosening of the male fastening member of the nut or, conversely, an undesirable co-rotation of the male fastener element and a screwed thereon second nut or a pipe clip 10 is tightened.

De onderhavige uitvinding beoogt een verbeterd bevestigingssamenstel te verschaffen, dat bovengenoemde nadelen opheft. The present invention aims to provide an improved fastening assembly, which overcomes the above-mentioned drawbacks. In het bijzonder beoogt de uitvinding deze verbetering te realiseren zonder een wezenlijke 15 kostprijsverhoging ten opzichte van de bekende bevestigingssamenstellen en met produktietechnisch eenvoudige maatregelen. In particular, the invention aims to achieve this improvement without a substantial increase in cost price 15 relative to the known attachment assemblies and with production technically simple measures.

De onderhavige uitvinding verschaft een bevestigingssamenstel volgens de aanhef van conclusie 1, 20 dat is gekenmerkt, doordat de uitsparing in de moer voor een verbindingsbeen van het borgelement is gevormd als een aan het gat in de moer grenzende uitsparing. The present invention provides a fastening assembly according to the preamble of claim 1, 20 which is characterized in that the recess in the nut for one connecting leg of the locking element is formed as a nut to the hole in the adjacent recess. Dergelijke aan het bevestigingsgat voor het mannelijke bevestigingselement ; Like the hole for the male fastener; grenzende uitsparingen kunnen bij de produktie gemakkelijk 25 en in feite zonder extra kosten worden gerealiseerd. adjacent recesses in the production can be easily 25 and, in fact, be realized without extra costs.

Het bevestigingssamenstel volgens de uitvinding zal in de praktijk twee belangrijke uitvoeringen kennen: - een uitvoering zoals omschreven in conclusie 1, dus als matalen moer met borglichaam, eventueel met een 30 onderlegring, welke uitvoering door een monteur in een C-profiel kan worden bevestigd en zich dan klemmend, en bij voorkeur met de hand verschuifbaar, vasthoud aan de flenzen van het C-profiel. The fastening assembly according to the invention will have two major embodiments in practice: - an embodiment as defined in claim 1, so as matalen nut with locking body, optionally with a 30 washer, which embodiment can be confirmed by a technician in a C-profile, and then clamping, and preferably shiftable by hand, hold the flanges of the C-profile. De monteur kan dan later een mannelijk verbindingselement in het gat van de moer vastzetten, 35 bijvoorbeeld schroeven als het gat in de moer een schroefgat is en het mannelijke verbindingselement bijvoorbeeld een draadeind of schroefbout is. The mechanic may then later securing a male connecting member into the hole of the nut, for example, screws 35 as the hole in the nut is a screw hole, and the male fastening element is, for example, a stud or threaded bolt.

- een uitvoering zoals omschreven in conclusie 1, waarbij 1010655 -3- dan bovendien bij de produktie van het bevestigingssamenstel al een mannelijk verbindingselement in het bijbehorende gat in de moer is vastgezet. - an arrangement as defined in claim 1, wherein 1,010,655 -3- than moreover, already a male connecting element is fixedly put in the corresponding hole in the nut in the production of the mounting assembly. Dit mannelijke verbindingselement kan bijvoorbeeld een 5 draadeind zijn dat in een schroefgat van de moer is geschroefd, bijvoorbeeld zoals is getoond in EP 0 775 838. This male fastening element, for example, can be a 5 stud which is screwed into a screw hole of the nut, for example, as is shown in EP 0,775,838.

Het betreffende gat in de moer kan echter ook niet zijn voorzien van schroefdraad en het mannelijke verbindingselement kan daar dan bijvoorbeeld door smeden, 10 lassen of klinken in zijn vastgezet. The corresponding hole in the nut, however, can not be threaded, and the male fastening element there can then, for example, by swaging, welding or riveting in 10 are fixed put.

Het borgelement kan een eendelig kunststof lichaam zijn met een of meer integrale verbindingsbenen, welk lichaam door spuitgieten in een geschikte matrijs kan zijn vervaardigd. The locking element may be a one-piece plastic body with one or more integral connection legs, which body can be manufactured by injection molding in a suitable mold. In een andere mogelijke uitvoering kan het 15 borgelement echter ook van een geschikt metaal zijn, bijvoorbeeld verenstaal of aluminium. In another possible embodiment, the locking element 15 can, however, also be of a suitable metal, for example spring steel or aluminum.

In een mogelijke uitvoeringsvorm is de uitsparing een sleuf die zich uitstrekt vanaf de bovenzijde tot aan de onderzijde van de moer. In a possible embodiment, the recess is a slot which extends from the upper side to the underside of the nut. Een dergelijke sleufuitsparing kan 20 door een geschikt gevormd ponswerktuig worden gerealiseerd, [ bijvoorbeeld met een ponswerktuig dat gelijktijdig het, eventueel later van schroefdraad te voorziene, gat uit de " moer ponst. Such a slot-like recess 20 can be realized by a suitably shaped punch tool, [for example, with a punch tool which at the same time it, possibly later to be provided with threaded, hole out of the "nut punches.

In een voordelige uitvoeringsvorm is het 25 verbindingsbeen aan zijn vrije einde voorzien van een verdikking, die achter de onderzijde van de moer grijpt. In an advantageous embodiment, the connecting leg 25 provided at its free end with a thickened portion, which engages behind the underside of the nut. De verdikking is bijvoorkeur een aan het vrije einde gevormde haak met aan de onderzijde een schuin naar buiten wijzend vlak, zodat bij het in de sleufuitsparing steken daarvan 30 het verbindingsbeen naar binnen buigt in de door het gat gevormde ruimte, totdat de haak achter de onderzijde van de i: moer kan grijpen. The thickener is preferably a to the free end shaped hook having on the underside an inclined outwardly facing surface, so that during stabbing into the slot recess thereof 30, the connecting limb flexes inwardly into the space formed by the hole, until the hook behind the lower side of the i: nut can engage.

In een andere mogelijke uitvoeringsvariant heeft elk verbindingsbeen zodanige dwarsafmetingen dat het in de 35 bijbehorende uitsparing liggende been zich tot in het gat I In another possible variant embodiment, each connecting leg has such transverse dimensions that the corresponding recess 35 in the horizontal limb extends into the hole I

in de moer uitstrekt, zodanig dat een in het gat vast te r extending into the nut, such that a fixed in the hole to be r

zetten mannelijk bevestigingselement door het been is I set male fastening element through the leg is I

geborgd. secured. Dit borgende deel van het verbindingsbeen kan 1010655 -4- bijvoorbeeld zijn vervaardigd uit kunststof of uit een metaal, bijvoorbeeld uit aluminium. This locking portion of the joint leg may -4-1010655 for instance be manufactured from plastic or from a metal, for example of aluminum. Door deze maatregel verricht het verbindingsbeen zowel de funktie van het verbinden van de moer en het borgelement als het borgen van 5 een in de moer vast te zetten mannelijk bevestigingselement. Due to this measure carried out, the connecting leg, both the function of connecting the nut and the locking element as the locking of the fifth one in the nut to tighten male fastening element. In een mogelijke variant vormt het borgende deel van het verbindingsbeen een verende lip, die bij het insteken van het mannelijke verbindingselement in een bijbehorende verdieping van het mannelijke 10 verbindingselement grijpt en zo een klik-verbinding tussen de moer en het mannelijke verbindingselement realiseert. In a possible variant, the locking portion of the connecting limb forming a resilient lip which engages and thus realizes a snap-connection between the nut and the male connector on insertion of the male fastening element in a corresponding recess of the male 10 connecting element.

In een praktische uitvoering heeft het borgelement twee diametraal ten opzichte van de opening voor het mannelijke bevestigingselement gelegen verbindingsbenen en 15 is de moer voorzien van corresponderende uitsparingen, die diametraal ten opzichte van het schroefgat liggen. In a practical embodiment, the retaining element comprises two diametrically with respect to the opening for the male fastening element located connecting legs and the nut 15 is provided with corresponding recesses, which lie diametrically with respect to the screw hole.

Uiteraard zou het borgelement ook van een ander aantal benen kunnen hebben, bijvoorbeeld drie of vier verdeeld rond de omtrek van het gat in de moer. Of course, also the locking element would be of a different number of legs may have, for example, three or four distributed around the periphery of the hole in the nut.

20 Bij aanwezigheid van twee uitsparingen voor de benen van het borgelement liggen deze uitsparingen met voordeel r op de middenlangas van de moer, zodat de dwarsdoorsnede van de moer niet wordt verzwakt door deze uitsparingen. In the presence of two recesses 20 for the legs of the locking element, these recesses is advantageously r on the middenlangas of the nut, so that the cross-section of the nut is not weakened by these recesses.

! ! In een praktisch voordelige uitvoeringsvorm omvat het 25 bevestigingssamenstel verder een draadstang, die in het gat in de moer is geschroefd, alsmede een metalen onderlegring, die aan de van de moer afgekeerde zijde aanligt tegen het lichaam van het borgelement en wordt gehouden door een op de draadstang geschroefde tweede moer. In a practically advantageous embodiment, the 25 attachment assembly further comprising a threaded rod which is screwed into the hole in the nut, as well as a metal washer, which abuts on the side remote from the nut against the body of the securing element and is held by one of the second threaded rod screwed nut. Een dergelijk tot 30 een geheel samengesteld boutsamenstel wordt in de praktijk veel gebruikt en een voorbeeld van deze opbouw is beschreven in EP 0 775 838. Such a to 30 a fully assembled screw assembly is widely used in practice, and an example of this construction is described in EP 0,775,838.

Volgens een tweede aspect verschaft de onderhavige uitvinding een bevestigingssamenstel volgens conclusie 14. 35 Het uit een metalen moer, kunststof borgelement en al dan niet losneembaar aan het borgelement bevestigde metalen onderlegring gevormde bevestigingssamenstel kan eenvoudig worden getransporteerd en gehanteerd bij de bevestiging aan 1010655 -5- het C-profiel zonder dat men de onderlegring verliest of deze van zijn plaats raakt zoals bij bekende bevestigingssamenstel van het in de aanhef van conclusie 14 genoemde type vaak het geval is. According to a second aspect, the present invention provides a fastening assembly according to claim 14. 35 The out of a metal nut, plastic locking element, and may or may not be releasably attached to the securing element metal washer secured formed attachment assembly can be easily transported and handled at the fastening to 1,010,655 -5- the C-profile without losing the washer or it from its position becomes as in the prior art attachment assembly of the type mentioned in the preamble of claim 14 is often the case. Bij voorbeeld kan de 5 metalen onderlegring zijn meegespoten in het kunststof borgelement. In Example 5, the metal washer are injection molded in the plastic locking element.

De onderhavige uitvinding zal hierna nader worden toegelicht aan de hand van de tekening. The present invention will be explained in more detail hereinafter with reference to the drawing. Daarbij toont: fig. 1 in zijaanzicht een uitvoeringsvoorbeeld van een 10 bevestigingssamenstel volgens de uitvinding met een bijbehorend profielelement, fig. 2 in perspectief en met uiteengenomen delen de moer, het borgelement en de onderlegring van het bevestigingssamenstel van figuur 1, en 15 fig. 3 in bovenaanzicht het borgelement van figuren 1 en 2. In the drawing:. Fig. 1 is a side view of an exemplary embodiment of a 10-fastening assembly according to the invention with a corresponding profile element, Figure 2 in perspective view and with exploded parts of the nut, the retainer member and the washer of the fastening assembly of Figure 1, and 15, FIG. 3 in top view, the locking element of figures 1 and 2.

Het in de figuur 1 getoonde bevestigingssamenstel l is bestemd voor het bevestigen van een voorwerp, in het bijzonder een pijpbeugel, aan een metalen profielelement 2. ' 20 In de figuur 1 is de typische doorsnedevorm van het profielelement 2 te herkennen. The in Figure 1, shown mounting assembly l is intended for securing an object, in particular a pipe clip, to a metal profiled-section element 2. '20 In the figure, 1 is to recognize the typical cross-sectional shape of the profiled-section element 2. Het profielelement 2 heeft twee evenwijdige en zich in langsrichting uitstrekkende zijkanten 3, 4, een bodem 5, die de zijkanten 3, 4 verbindt, en een bovenzijde, die is gevormd door twee vanaf 25 de zijkanten 3, 4 naar binnen gerichte flenzen 6,7, die tussen hen in een langssleuf 8 begrenzen. The profiled-section element 2 has two parallel and longitudinally extending side edges 3, 4, a bottom 5, which connects the sides 3, 4, and a top side, which is formed by two from 25 the sides 3, 4, inwardly-directed flanges 6, 7, which between them delimit a longitudinal slot 8. De langssleuf 8 strekt zich hier uit over de hele lengte van het profielelement 2, maar er kunnen ook over de lengte van het profielelement 2 verdeeld meerdere langwerpige sleufgaten : 30 aanwezig zijn in de bovenzijde van het element 2. 1 The longitudinal slot 8 extends out over the entire length of the profile element 2, but there may also on the length of the profile element 2 is divided a plurality of elongated slotted holes 30 are provided in the upper side of the element 2. 1

Het bevestigingssamenstel l omvat een langwerpige ' metalen moer 10, die in figuur 2 op grotere schaal is getoond, met een bovenzijde 11 en een daar tegenover ' gelegen onderzijde 12, welke moer 10 in dit voorbeeld een r 35 breedte "bl" heeft die kleiner is dan de breedte "b2" van de langssleuf 8 van het profielelement 2 en een lengte "1" heeft die groter is dan de breedte "b2" van de langssleuf 8 Γ van het profielelement 2. Hierdoor kan, zoals algemeen 1010655 ' -6- bekend is, de moer 10 in lijn worden gebracht met de langssleuf 8 en door de langssleuf 8 in het profielelement 2 worden gebracht en dan gedraaid om zich in hoofdzaak dwars op de langssleuf 8 uit te strekken en met zijn 5 bovenzijde 11 achter de flenzen 6, 7 van het profielelement 2 te grijpen. The mounting assembly l comprises an elongated "metal nut 10, which is shown on a larger scale in Figure 2, with an upper side 11 and an opposite" lower side 12, said nut 10 in this example has an r 35 width "bl" that is smaller is then the width "b2" of the longitudinal slot 8 of the profiled-section element 2, and has a length "1" which is greater than the width "b2" of the longitudinal slot 8 Γ of the profiled-section element 2. This makes it possible, as is generally 1010655 '-6 - is known, the nut 10 are brought into line with the longitudinal slot 8, and are brought by the longitudinal slot 8 of the profiled-section element 2 and then rotated to extend substantially transversely of the longitudinal slot 8 to stretch out, and with it's 5 upper surface 11 behind the flanges 6, 7 of the grip on the profile element 2. In een niet getoonde variant kan, zoals op zich uit de stand van de techniek bekend is, de breedte van de moer iets groter zijn dan de breedte van de langssleuf, waarbij de in lijn met de langssleuf gebrachte moer dan in 10 gekantelde stand eerst onder de ene flens van het profielelement wordt geschoven. In a can, not shown variant, as is in itself known from the state of the art, the width of the nut slightly larger than the width of the longitudinal slot, wherein the nut aligned with the longitudinal slot over a 10-tilted position, first under the one flange of the profile element is slid.

De moer 10 heeft verder een daar doorheen lopend en van binnenschroefdraad voorzien schroefgat 13 voor het opnemen van een mannelijk bevestigingselement voor het 15 bevestigen van een voorwerp, bijvoorbeeld een pijpbeugel, aan het profielelement 2 wanneer de moer 10 zich in zijn dwarspositie bevindt. The nut 10 further has an extending therethrough and internally threaded screw hole 13 for receiving a male fastening element for 15 attaching an object, for example a pipe clip, to the profiled-section element 2 when the nut 10 is in its transverse position. In dit voorbeeld is het mannelijke bevestigingselement een van buitenschroefdraad voorzien draadeind 14, dat reeds bij de produktie van het 20 bevestigingssamenstel 1 in het schroefgat 13 is geschroefd. In this example, the male fastener element has an externally threaded stud 14, which has already been screwed in the production of the securing assembly 1 20 into the screw hole 13.

De onderhavige vinding voorziet echter ook in de vervaardiging van een bevestigingssamenstel met de onderdelen zoals getoond in figuur 2, dus zonder in de moer geschroefde draadeind of bout, of zelfs in een versie die 25 uitsluitend de moer en het borgelement bevat. The present invention, however, also provides for the manufacture of a mounting assembly with the components as shown in Figure 2 thus includes, without the nut in screw-threaded rod or bolt, or even in a version that only the nut 25 and the locking element. Hierbij kan het mannelijke bevestigingselement bijvoorbeeld bij het gebruik van het samenstel aan de moer worden vastgezet. Here, the male fastening element can for example be fixedly put in the use of the assembly to the nut.

In de tekening is de moer 10 getoond als een rechthoekig blok maar het zal duidelijk zijn dat de moer 10 30 elke andere geschikte vorm kan hebben, waarvan er vele op dit vakgebied bekend zijn, zoals bijvoorbeeld voorzien van afgeschuinde hoeken. In the drawing, the nut 10 is shown as a rectangular block but it will be appreciated that the nut 10, 30 may have any other suitable shape, many of which are known in the art, such as, for example, provided with chamfered corners.

Het bevestigingssamenstel 1 omvat verder een kunststof borgelement 20 aan de bovenzijde van de moer 10, welk 35 borgelement 20 in de figuren 2 en 3 in detail is getoond. The fastening assembly 1 further comprises a plastic retainer member 20 at the upper side of the nut 10, said 35 retaining element 20 in Figures 2 and 3 is shown in detail.

Het borgelement 20 heeft een eendelig door spuitgieten uit een geschikt kunststof materiaal gevormd lichaam, dat op nader te beschrijven wijze met de moer 10 is verbonden. The locking element 20 has a one-piece by injection molding from a suitable plastics material molded body, which is to be described in more detail by way is connected to the nut 10.

1010655 -7- 1010655 -7-

Het borgelement 20 heeft in dit voorbeeld een cirkelringvormig centraal deel 21 met daarin een opening 22 voor het mannelijke bevestigingselement 14, welke opening 22 coaxiaal is ten opzichte van het schroefgat 13, zodat 5 het bevestigingselement 14 door de opening 22 kan worden gestoken en in het schroefgat 13 kan worden geschroefd. The locking element 20 has in this example a circular ring-shaped central portion 21 having therein an aperture 22 for the male-fastening member 14, which opening 22 is coaxial with respect to the screw hole 13, so that 5 the fixing element 14 can be inserted through the opening 22 and into the screw hole 13 can be screwed.

Het borgelement 20 heeft verder twee diametraal vanaf het centrale deel 21 naar buiten gerichte armen 23, 24, die zich hier dwars op de lengteas van de moer 10 uitstrekken. The locking member 20 further has two diametrically from the central portion 21, outwardly extending arms 23, 24, which here extend transversely to the longitudinal axis of the nut 10.

10 Deze armen 23, 24 sluiten aan hun van het centrale deel 21 afgekeerde einde aan op elastisch vervormbare flensaangrijpingsmiddelen 25, die hier de vorm hebben van een elastisch vervormbare cirkelvormige ring. 10 These arms 23, 24 connected to them of the central part 21 facing away end on elastically deformable flange-engaging means 25, which here take the form of an elastically deformable circular ring. De ring 25 is, zoals duidelijk blijkt uit de tekening, gekromd 15 uitgevoerd, zodanig dat een middelste deel 26 van elke helft van de ring 25 dichterbij de bovenzijde 11 van de moer 10 ligt dan het op de uiteinden van de armen 23, 24 aansluitende deel van de ring 25. Met voordeel ligt de ring 25 met zijn naar beneden gekromde delen 26 aan tegen de 20 bovenzijde 11 van de moer 10, zoals in figuur 1 is getoond. The ring 25 is, as clearly carried out from the drawing, is curved 15 so that a middle portion 26 of each half of the ring 25 is situated closer to the upper side 11 of the nut 10 than at the ends of the arms 23, 24 connecting part of the ring 25. advantageously, the ring 25 with its downwardly curved portions 26, 20 against the upper side 11 of the nut 10, as is shown in Figure 1.

De ring 25 is de gekromde toestand, zoals getoond in figuur 3, in bovenaanzicht elliptisch maar in platgedrukte toestand heeft de ring 25 een cirkelvorm met een binnendiameter die in geringe mate groter is dan metalen 25 onderlegring 30. Deze onderlegring 30 ligt aan de van de moer 10 afgekeerde zijde tegen het borgelement 20. The ring 25, the curved state, as shown in Figure 3, a plan view of elliptical but in flattened state, the ring 25 has a circular shape having an inner diameter which is larger slightly than metal 25, washer 30. This washer 30 is located on the nut 10 the side facing away from the retaining element 20.

De verbinding tussen het borgelement 20 en de moer 10 is in dit voorbeeld gevormd door twee aan het lichaam van het borgelement 20 gévormde kunststof verbindingsbenen 27, 30 28, die op diametraal tegenover elkaar gelegen plaatsen vanaf het centrale deel 21 naar beneden uitsteken. The connection between the retaining element 20 and the nut 10 in this example is formed by two to the body of the locking element 20 is formed of plastic connecting legs 27, 30, 28, provided on diametrically opposite locations from the central portion 21 projecting downwardly. Deze verbindingsbenen hebben in dit voorbeeld een rechthoekige dwarsdoorsnede en zijn elk aan hun vrije einde voorzien van ; This compound legs have in this example a rectangular cross-section and are each at their free end, with; een haak, respectievelijk 29a,29b, welke haken naar buiten : 35 wijzen. a hook, respectively 29a, 29b, which hooks outwards: 35 modes.

Zoals in figuur 2 te herkennen is, is de moer 10 voor elk van de verbindingsbenen 27, 28 voorzien van een “ bijbehorende sleuf 15, 16, welke sleuven 15, 16 zich door 1010655 -8- de moer 10 heen uitstrekken tussen de bovenzijde 11 en de onderzijde 12. Deze sleuven 15, 16 grenzen aan het schroefgat 13 en vormen daarmee een opening in de moer 10. As shown in Figure 2 to recognize, the nut 10 for each of the connecting legs is 27, 28 is provided with an "corresponding slot 15, 16, the slots 15, 16 itself by -8- 1010655, the nut 10 extending through between the upper side 11 and the underside 12. These slots 15, 16 are adjacent to the screw hole 13, and thus form an opening in the nut 10.

Bij de produktie van het bevestigingssamenstel 1 wordt 5 het borgelement 20 met zijn verbindingsbenen 27, 28 door die ene opening gestoken, zodanig dat de verbindingsbenen 27, 28 in hun bijbehorende sleuf 15,16 komen te liggen en de haken 29a,29b achter de onderzijde 12 van de moer 10 grijpen. In the production of the fastening assembly 1 is 5, the locking element 20 with its connecting legs 27, 28 is inserted through the one opening, in such a manner that the connecting legs 27, 28 come to lie in their associated slot 15,16 and the hooks 29a, 29b behind the base 12, gripping of the nut 10.

10 De verbindingsbenen 27, 28 hebben in dit voorbeeld zodanige dwarsafmetingen dat deze benen 27, 28 zich gedeeltelijk tot in het van schroefdraad voorzien gat 13 in de moer 10 uitstrekken, zodanig dat het in het schroefgat 13 vast te schroeven mannelijke bevestigingselement 14 met 15 zijn schroefdraadgangen in het kunststof van de benen 27, 28 snijdt en daardoor ten opzichte van de moer 10 wordt geborgd. 10, the connecting legs 27, 28 have in this example, such transverse dimensions that the legs 27, 28 extend partially into the threaded hole 13 in the nut 10, in such a way that it can be screwed fixedly into the screw hole 13 are male-fastening member 14 by 15 threads in the plastic material of the legs 27, 28 intersects and is thereby secured relative to the nut 10.

De ring 25 heeft een grotere diameter dan het centrale deel 21, zodanig dat de ring 25 van het borgelement 20 op 20 diametrale plaatsen tegen de flenzen 6, 7 van het profielelement 2 komen als de moer 10 door de langssleuf 8 van het profielelement 2 passeert. The ring 25 has a larger diameter than the central portion 21, such that the ring 25 of the locking element 20 out of 20 diametral places against the flanges 6, 7 of the profile element 2 come when the nut 10 passes through the longitudinal slot 8 of the profiled-section element 2 . Bij het verder in het profielelement 2 drukken van de moer 10, zodanig dat de moer 10 uiteindelijk naar zijn dwarsstand kan draaien, 25 wordt de ring 25 vanuit zijn in de tekening getoonde ' gekromde toestand platgedrukt, zodat de ring 25 om de buitenrand van de onderlegring 30 komt te liggen. Upon further into the profile element 2 pressing of the nut 10, such that the nut 10 may eventually rotate to its transverse position, 25, the ring 25 is pressed flat from its illustrated "curved state in the drawing, so that the ring 25 to the outer edge of the washer 30 comes to lie. Als vervolgens het samenstel 1 wordt gedraaid, zodat de moer 10 in de dwarspositie komt, bewerkstelligt de elasticiteit van 30 het borgelement 20, met name van de ring 25, dat de bovenzijde 11 van de moer 10 onder door het borgelement 20 geleverde veerspanning tegen de flenzen 6, 7 van het profielelement 2 wordt gehouden. If, subsequently, the assembly 1 is rotated, so that the nut 10 is in the transverse position, the elasticity of 30 causes the retainer member 20, in particular of the ring 25, that the upper side 11 of the nut 10 underneath the locking element 20 is provided spring loaded against the flanges 6, 7 of the profiled element 2 is kept. Dit maakt het mogelijk het bevestigingssamenstel 1 nog langs het profielelement 2 te 35 verschuiven en op zijn juiste plaats te brengen, voordat op het mannelijke verbindingselement geschroefde zeskantmoer 17 wordt aangedraaid. This makes it possible to shift the securing assembly 1 is still along the profile element 2 to 35, and to bring in its right place before screw-hex nut 17 is tightened on the male fastening element. Door de uitvoering van het borgelement 20 wordt tevens bereikt dat - in de 1 01 0655 -9- dwarspositie van de moer - de metalen onderlegring 30 rechtstreeks aanligt tegen de bovenzijde van de flenzen 6, 7. Due to the design of the locking element 20 it is also achieved that - in the first 01 0655 -9 transverse position of the nut - the metal washer 30, abuts directly against the upper side of the flanges 6, 7.

Om het hanteren en draaien van het 5 bevestigingssamenstel 1 te vergemakkelijken zijn aan de buitenomtrek van de ring 25, bij voorkeur aan de uiteinden van de armen 23, 24, buiten de cirkelringvormige flensaangrijpingsmiddelen 25 uitstekende bedieningsuitsteeksels 32 voorzien, bij voorkeur met een 10 ribbelprofiel of dergelijke voor een betere houvast. In order to handle and rotating to facilitate the five securing assembly 1 are at the outer periphery of the ring 25, preferably at the ends of the arms 23, 24, provided outside of the annular flange-engaging means 25 protruding operating protrusions 32, preferably with a 10 ribbed or such a better grip.

Om de onderlegring 30 op zijn plaats te houden wanneer het mannelijke bevestigingselement 14 en/of de moer 17 ontbreekt of de moer 17 is losgedraaid, is er in voorzien dat bij een of meer klemlippen 33 zijn aangevormd aan het 15 borgelement 20, bij voorkeur tegenover de bedieningsuitsteeksels 32. Deze klemlippen 33 steken ten opzichte van de binnenomtrek van de ring 25 naar binnen en overdekken de onderlegring 30, zodat deze onderlegring 30 wordt ingeklemd tussen deze lippen 33 en de tegenover 20 gelegen delen van de armen 23, 24. Door de bedieningsuitsteeksels 32 uit elkaar te bewegen en deze in de richting van de moer 10 te drukken, kan de onderlegring 30 deze lippen 33 passeren. In order to keep the washer 30 in place when the male-fastening member 14 and / or the nut 17 is missing or the nut 17 is loosened, there is provided for, that are formed at one or more clamping lips 33 at the 15 retaining element 20, preferably opposite the actuating projections 32. these clamping tabs 33 stabbing with respect to the inner periphery of the ring 25 inwards and cover the washer 30, so that the washer 30 is clamped between these lips 33 and the facing 20 located parts of the arms 23, 24. Due to the actuating projections 32 to move apart and to press it in the direction of the nut 10, the washer 30 may pass these lips 33.

In een niet weergegeven variant kan er ook in zijn 25 voorzien dat de metalen onderlegring 30 is ingegoten in het In a non-shown variant, there may also be provided in that the metal washer 25, 30 is potted in the

kunststof materiaal van het borgelement 20. T plastic material of the retainer member 20. The T

Het zal duidelijk zijn dat de uitvindingsgedachte ook I It will be clear that the inventive concept also I

van toepassing is op bevestigingssamenstellen met anders L applies to fastening assemblies with different L

uitgevoerde borgelementen en moeren, welke uitvoeringen 1 30 bijvoorbeeld bekend zijn uit de eerder genoemde publikaties ' en uit US 5 628 598, US 4 666 355, US 3 493 025, EP 0 702 " 160. Ook kan het profielelement langs de randen van de flenzen naar binnen zijn omgezet. carried out locking elements and bolts, which Embodiments 1 30, for example, are known from the previously mentioned publications, "and from US 5,628,598, US 4,666,355, US 3,493,025, EP 0 702" 160. The profile element may also along the edges of the flanges are turned inwards.

1010655 : 1010655:

Claims (16)

 1. 1. Een bevestigingssamenstel (1) bestemd voor bevestiging van een voorwerp aan een profielelement (2) met een langssleuf (8), in het bijzonder een profielelement (2) van het type dat twee zich in langsrichting uitstrekkende zijkanten (3,4), een bodem (5), die de zijkanten verbindt, 5 en een bovenzijde heeft, waarbij de bovenzijde is gevormd door een vanaf elke zijkant naar binnen gerichte flens (6,7), welke flenzen tussen hen in een langssleuf (8) begrenzen, het bevestigingsamenstel omvattende: een metalen moer (10) met een bovenzijde en een daar 10 tegenover gelegen onderzijde, welke moer een lengte heeft die groter is dan de breedte van de langssleuf van het profielelement en een zodanig breedte heeft, dat de moer met zijn lengteas in lijn kan worden gebracht met de langssleuf en door de langssleuf in het profielelement kan 15 worden gebracht en dan gedraaid om zich in hoofdzaak dwars op de langssleuf uit te strekken en met zijn bovenzijde achter de flenzen van het profielelement te 1. A fastening assembly (1) intended for attaching an object to a profiled-section element (2) having a longitudinal slot (8), in particular a profiled-section element (2) of the type which has two longitudinally extending side edges (3,4), a bottom (5), which connects the sides, 5 and has a top side, the upper side is formed by defining a from each side inward-facing flange (6,7), which flanges between them delimit a longitudinal slot (8), the fastening assembly comprising: a metal nut (10) having an upper side and a there for 10 opposed lower side, which nut has a length which is greater than the width of the longitudinal slot of the profile element and has such a width that the nut with its longitudinal axis in line can be aligned with the longitudinal slot and introduced through the longitudinal slot 15 may be in the profiled-section element and can then be rotated to extend in generally transverse to stretch out to the longitudinal slot and with its upper side, behind the flanges of the profiled element to be grijpen, waarbij de moer verder een daar doorheen lopend gat (13) heeft voor het opnemen van een mannelijk 20 bevestigingselement (14) voor het bevestigen van het voorwerp aan het profielelement wanneer de moer zich in zijn dwarspositie bevindt, een borgelement (20) aan de bovenzijde van de moer, welk borgelement een met de moer verbonden lichaam heeft 25 met een centrale opening (22), die in hoofdzaak coaxiaal is met het gat in de moer, welk lichaam verder aan de zijkanten daarvan flensaangrijpingsmiddelen (25) heeft, die zijn ingericht om aan te grijpen op de flenzen (6,7) van het profielelement wanneer de moer door de langssleuf is 30 gepasseerd, zodanig dat de moer (10) klemmend wordt vastgehouden op de flenzen (6,7) van het profielelement, waarbij de verbinding tussen het borgelement en de moer ten minste een aan het lichaam van het borgelement gevormd verbindingsbeen (27,28) omvat, dat zich uitstrekt tot in 35 een bijbehorende uitsparing van moer en daarin is 1010656 -11- vastgez gripping, wherein the nut further comprises a hole therethrough (13) for receiving a male 20 fastening element (14) for fastening the object to the profiled-section element when the nut is in its transverse position, a locking element (20) to the upper side of the nut, which locking element has a with the nut connected to body 25 with a central opening (22), which is substantially coaxial with the hole in the nut, which body further has on its sides flange-engaging means (25), which is are adapted to engage on the flanges (6,7) of the profile element when the nut is 30, passed through the longitudinal slot, in such a way that the nut (10) clampingly retained on the flanges (6,7) of the profile element, wherein the connection between the locking element and the nut includes at least one of the formed connecting leg (27,28) body of the locking element, which extends into a corresponding recess 35 of the nut, and in it's 1010656 -11- vastgez et, met het kenmerk, dat de uitsparing in de moer voor een verbindingsbeen (27,28) van het borgelement (20) is gevormd als een aan het gat (13) in de moer (10) grenzende uitsparing (15,16). et, characterized in that the recess is formed as one at the hole (13) in the nut (10) adjacent recess (15,16) in the nut for one connecting leg (27,28) of the locking element (20). 5 5
 2. 2. Bevestigingssamenstel volgens conclusie 1, waarbij de uitsparing (15,16) een sleuf is die zich uitstrekt vanaf de bovenzijde tot aan de onderzijde van de moer. 2. A mounting assembly according to claim 1, wherein the recess (15,16) is a slot which extends from the upper side to the underside of the nut.
 3. 3. Bevestigingssamenstel volgens conclusie 1 of 2, waarbij het verbindingsbeen (27,28) aan zijn vrije einde is voorzien van een verdikking (29a,29b), die achter de onderzijde van de moer grijpt. 3. A mounting assembly according to claim 1 or 2, wherein the connecting limb (27,28) at its free end is provided with a thickening (29a, 29b), which engages behind the underside of the nut.
 4. 4. Bevestigingssamenstel volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het verbindingsbeen (27,28) zodanige afmetingen heeft dat het been zich tot in het gat (13) in de moer uitstrekt, zodanig dat een in het gat vast te zetten mannelijke bevestigingselement (14) door het been 20 (27,28) tegen losdraaien is geborgd. 4. The fastener assembly according to one or more of the preceding claims, wherein the connecting leg (27,28) has such dimensions that the leg extends into the hole (13) in the nut, in such a way that one can be fixed in the hole male-fastening member (14) by the leg 20 (27,28) is secured against loosening.
 5. 5. Bevestigingssamenstel volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het borgelement (20) twee diametraal ten opzichte van de opening voor het mannelijke 25 element gelegen verbindingsbenen (27,28) heeft en de moer : (10) is voorzien van corresponderende uitsparingen. 5. Fastening assembly according to one or more of the preceding claims, wherein the securing element (20) has two diametrically with respect to the opening for the male 25 element located connecting legs (27,28) and the nut (10) is provided with corresponding recesses .
 6. 6. Bevestigingssamenstel volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij de uitsparingen (15,16) op 30 de middenlangsas van de moer liggen. 6. Fastening assembly according to one or more of the preceding claims, wherein the recesses (15,16) are located on the central longitudinal axis 30 of the nut.
 7. 7. Bevestigingssamenstel volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het gat (13) in de moer een ~ van binnenschroefdraad voorzien schroefgat (13) is. 7. Mounting assembly according to one or more of the preceding claims, wherein the hole (13) in the nut has an internally threaded screw hole ~ feature (13). 35 - 35 -
 8. 8. Bevestigingssamenstel volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het bevestigingssamenstel ^ (1) verder een metalen onderlegring (30) omvat, die aan de 1010655 -12- van de moer afgekeerde zijde aanligt tegen het lichaam van het borgelement (20) en door het lichaam van het borgelement (20) losneembaar is vastgeklemd, in het bijzonder door over de buitenrand van de onderlegring (30) 5 grijpende klemlippen (33). 8. A mounting assembly according to one or more of the preceding claims, wherein the fastening assembly ^ (1) further comprises a metal washer (30), which abuts on the 1010655 -12- of the nut facing away from the body of the locking element (20) and is detachably clamped by the body of the locking element (20), in particular over the outer edge of the washer (30) 5-engaging clamping lips (33).
 9. 9. Bevestigingssamenstel volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het lichaam van het borgelement (20) een cirkelvormig centraal deel (21) heeft 10 met daarin de opening (22) voor het mannelijke bevestigingselement en verder ten minste een zich vanaf het centrale deel naar buiten uitstrekkende arm (23,24), welke arm ringvormige flensaangrijpingsmiddelen (25) draagt met een grotere diameter dan het centrale deel, zodanig dat de 15 flensaangrijpingsmiddelen van het lichaam op diametrale plaatsen tegen de flenzen (6,7) van het profielelement komen als de moer (10) door de langssleuf van het profielelement passeert. 9. A mounting assembly as claimed in one or more of the preceding claims, wherein the body of the securing element (20) has a circular central portion (21) has 10 surrounding the opening (22) a extending from the central to the male fastening element, and further comprising at least part outwardly extending arm (23,24), which arm annular flange-engaging means (25) bear with a larger diameter than the central portion, such that the flange engagement means 15 of the body at diametrical locations against the flanges (6,7) of the profile element come as the nut (10) passes through the longitudinal slot of the profiled-section element.
 10. 10. Bevestigingssamenstel volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het lichaam twee diametraal gerichte armen (23,24) heeft, die zich dwars op de lengteas van de moer (10) uitstrekken en die aan hun van het centrale deel (22) afgekeerde einde aansluiten op 25 ringvormige flensaangrijpingsmiddelen (25), waarbij elk in hoofdzaak halfcirkelvormige gedeelte van de cirkelringvormige flensaangrijpingsmiddelen gekromd is uitgevoerd, zodanig dat een middelste deel (26) daarvan dichterbij de bovenzijde van de moer ligt dan het op de 30 uiteinden van de armen aansluitende deel. 10. Fastening assembly according to one or more of the preceding claims, wherein the body has two diametrically oriented arms (23,24), which extend transversely to the longitudinal axis of the nut (10) and which at their from the central part (22) the end remote connection 25, annular flange-engaging means (25), wherein each substantially semicircular portion of the annular flange-engaging means is curved such that a central portion (26) thereof is situated closer to the upper side of the nut than the 30 ends of the arms adjoining part.
 11. 11. Bevestigingssamenstel volgens conclusie 10, waarbij aan de uiteinden van de armen buiten de ringvormige flensaangrijpingsmiddelen uitstekende 35 bedieningsuitsteeksels (32) zijn voorzien met een ribbelprofiel of dergelijke. 11. A mounting assembly according to claim 10, wherein at the ends of the arms outside of the annular flange-engaging means 35 projecting actuating projections (32) are provided with a corrugation or the like.
 12. 12. Bevestigingssamenstel volgens conclusies 8 en 10 of 8 1010655 -13- en 11, waarbij aan de uiteinden van de armen bedieningsuitsteeksels zijn voorzien, die aan hun binnenzijde elk een klemlip (33) hebben, die de buitenrand van de onderlegring (30) overdekt zodat de onderlegring is 5 ingeklemd tussen de klemlippen (33) en de armen van het lichaam, welke klemlippen door hantering van de bedieningsuitsteeksels elastisch kunnen veren voor het plaatsen en uitnemen van de onderlegring. 12. A mounting assembly according to claims 8 and 10 or 8 1010655 -13- and 11, wherein actuating projections are provided at the ends of the arms, which have on their inner side each have a clamping lip (33), which is the outer edge of the washer (30) is covered 5 so that the washer is clamped between the clamping lips (33) and the arms of the body, which clamping lugs by manipulation of the control projections may elastic springs for inserting and taking out the washer.
 13. 13. Bevestigingssamenstel volgens een of meer van de voorgaande conclusies, waarbij het bevestigingssamenstel verder een mannelijk bevestigingselement (14) omvat, dat in het gat in de moer (10) is vastgezet. 13. Fastening assembly according to one or more of the preceding claims, wherein the fastening assembly further comprises a male fastening element (14), which is fixedly put in the hole in the nut (10).
 14. 14. Een bevestigingssamenstel (1) bestemd voor bevestiging van een voorwerp aan een profielelement met een langssleuf, in het bijzonder een profielelement van het type dat twee zich in langsrichting uitstrekkende zijkanten, een bodem, die de zijkanten verbindt, en een bovenzijde heeft, waarbij 5 de bovenzijde is gevormd door een vanaf elke zijkant naar binnen gerichte flens, welke flenzen tussen hen in een langssleuf begrenzen, het bevestigingsamenstel omvattende: ' een metalen moer (10) met een bovenzijde en een daar : tegenover gelegen onderzijde, welke moer een lengte heeft 10 die groter is dan de breedte van de langssleuf van het profielelement en een zodanig breedte heeft, dat de moer ; 14. A fastening assembly (1) intended for attaching an object to a profiled-section element with a longitudinal slot, in particular a profiled-section element of the type which has two longitudinally extending side edges, a bottom which connects the sides, and has a top side, wherein 5, the upper side is formed by one from each side inward-facing flange, which flanges between them delimit a longitudinal slot, the fastening assembly comprising: 'a metal nut (10) having an upper side and a there: opposed lower side, said nut with a length is 10 which is greater than the width of the longitudinal slot of the profile element and has such a width that the nut; met zijn lengteas in lijn kan worden gebracht met de ~ langssleuf en door de langssleuf in het profielelement kan ' worden gebracht en dan gedraaid om zich in hoofdzaak dwars [ 15 op de langssleuf uit te strekken en met zijn bovenzijde achter de flenzen van het profielelement te grijpen, E waarbij de moer verder een daar doorheen lopend gat heeft voor het opnemen van een mannelijk bevestigingselement, dat dient voor het bevestigen van het voorwerp aan het 20 profielelement wanneer de moer zich in zijn dwarspositie Ξ bevindt, een kunststof borgelement (20) aan de bovenzijde van de moer, welk borgelement een met de moer verbonden lichaam i 1010655 -14- heeft met een centrale opening, die in hoofdzaak coaxiaal is met het gat in de moer, zodat een mannelijk bevestigingselement door die opening in het gat in de moer kan worden vastgezet, welk lichaam verder aan de zijkanten 5 daarvan flensaangrijpingsmiddelen heeft, die zijn ingericht om aan te grijpen op de flenzen van het profielelement with its longitudinal axis can be brought in line with the ~ longitudinal slot and introduced through the longitudinal slot may 'in the profiled-section element and can then be rotated to extend in generally transverse [15 to extend to the longitudinal slot and with its upper side, behind the flanges of the profiled element to be engage, E, wherein the nut further has a hole therethrough for receiving a male fastening element which serves for fastening the article to the 20 profile element when the nut is in its transverse position Ξ, a plastic locking element (20) to the upper side of the nut, which locking element has an i 1010655 -14- body connected to the nut with a central opening which is substantially coaxial with the hole in the nut, so that a male fastening element through said opening into the hole in the nut can be fixed put, said body further to the sides 5 of which has flange engagement means which are adapted to engage on the flanges of the profiled element wanneer de moer door de langssleuf is gepasseerd, zodanig dat de moer klemmend wordt vastgehouden op de flenzen van het profielelement, waarbij het bevestigingssamenstel 10 verder een metalen onderlegring omvat, die aan de van de moer afgekeerde zijde aanligt tegen het lichaam van het borgelement, met het kenmerk, dat de onderlegring (30) is gemonteerd aan het lichaam van het borgelement (20). when the nut has passed through the longitudinal slot, in such a way that the nut clampingly retained on the flanges of the profiled-section element, wherein the fastening assembly 10 further includes a metal washer, which rests on the nut side facing away from the body of the locking element, with characterized in that the washer (30) is mounted to the body of the locking element (20).
 15. 15. Bevestigingssamenstel volgens conclusie 14, waarbij 1 het borgelement (20) is voorzien van klemmiddelen (32) voor het losneembaar vastklemmen van de onderlegring (30). 15. A mounting assembly according to claim 14, wherein the first locking element (20) is provided with clamping means (32) for releasably clamping the washer (30).
 16. 16. Bevestigingssamenstel volgens conclusie 15, waarbij de 20 onderlegring is ingebed het kunststof borglichaam. 16. A mounting assembly according to claim 15, wherein the washer 20 is embedded, the plastic securing body. 1010655 1010655
NL1010655A 1998-08-05 1998-11-26 Fastening assembly for fastening an object to a profiled-section element with a longitudinal slot. NL1010655C1 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1009809A NL1009809C2 (en) 1998-08-05 1998-08-05 Fastening assembly for fastening an object to a profiled-section element with a longitudinal slot.
NL1009809 1998-08-05
NL1010655A NL1010655C1 (en) 1998-08-05 1998-11-26 Fastening assembly for fastening an object to a profiled-section element with a longitudinal slot.
NL1010655 1998-11-26

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1010655A NL1010655C1 (en) 1998-08-05 1998-11-26 Fastening assembly for fastening an object to a profiled-section element with a longitudinal slot.
DE1999223412 DE29923412U1 (en) 1998-08-05 1999-07-21 Fastening unit for fastening an object to a profile element with a longitudinal slot
AT99202432T AT278884T (en) 1998-08-05 1999-07-21 Fastening unit for fastening an object to a profile element with a longitudinal slot
DE1999510710 DE59910710D1 (en) 1998-08-05 1999-07-21 Fastening unit for fastening an object to a profile element with a longitudinal slot
EP19990202432 EP0978663B1 (en) 1998-08-05 1999-07-21 Fastening assembly for fastening an article to a profile with a longitudinal slit
ES99202432T ES2227965T3 (en) 1998-08-05 1999-07-21 Fastening unit for fastening an object to a profile with a longitudinal slot.
PT99202432T PT978663E (en) 1998-08-05 1999-07-21 Fastening unit for securing an object to a profiled element with a longitudinal slot

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1010655C1 true NL1010655C1 (en) 2000-02-08

Family

ID=26642849

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1010655A NL1010655C1 (en) 1998-08-05 1998-11-26 Fastening assembly for fastening an object to a profiled-section element with a longitudinal slot.

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0978663B1 (en)
DE (1) DE59910710D1 (en)
ES (1) ES2227965T3 (en)
NL (1) NL1010655C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1023003C2 (en) * 2003-03-24 2004-09-27 Flamco Bv Fastening assembly for fastening an object to a profiled-section element with a substantially C-shaped cross-section.
NL1026459C2 (en) * 2004-06-18 2005-12-20 Walraven J Van Bv Securing assembly.

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1029499C2 (en) 2005-07-12 2007-01-15 Walraven Holding Bv J Van Securing assembly.
NL2004811C (en) * 2010-06-03 2011-12-06 Walraven Holding Bv J Van Fastening unit.
RU2635796C1 (en) * 2016-08-24 2017-11-15 Игорь Викторович Прохоров Lock (versions)
DE102017103769A1 (en) * 2017-02-23 2018-08-23 Secura Services Ag Mounting device and mounting assembly

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3493025A (en) 1968-04-01 1970-02-03 Youngstown Sheet And Tube Co Attachment device for apertured structural members
US4666355A (en) 1986-08-04 1987-05-19 Usg Industries, Inc. Top grip lock nut assembly
US4840525A (en) 1987-12-09 1989-06-20 Unistrut International Corp. Fastener restrainer for framing system
US5209619A (en) 1992-06-09 1993-05-11 B-Line Systems, Inc. Channel nut fastener
DE4243185A1 (en) * 1992-12-19 1994-06-23 Hilti Ag fastening device
DE4421252A1 (en) * 1994-06-17 1995-12-21 Hilti Ag fastening device
DE4432996A1 (en) 1994-09-16 1996-03-21 Hilti Ag Panel nut for profile rails
NL1001709C2 (en) 1995-11-21 1997-05-23 Walraven J Van Bv A device for fastening an object, more particularly of a conduit, to a wall.
DE19722778C1 (en) * 1997-06-02 1998-05-14 Kratzer F Mefa Duebel Gmbh Anchoring installation rail for fixture of pipes etc.

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1023003C2 (en) * 2003-03-24 2004-09-27 Flamco Bv Fastening assembly for fastening an object to a profiled-section element with a substantially C-shaped cross-section.
EP1462666A1 (en) * 2003-03-24 2004-09-29 Flamco B.V. Securing assembly for securing an object to a profiled-section element with a substantially C-shaped cross section
NL1026459C2 (en) * 2004-06-18 2005-12-20 Walraven J Van Bv Securing assembly.
EP1607641A1 (en) 2004-06-18 2005-12-21 J. van Walraven B.V. Fastening assembly

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP0978663A1 (en) 2000-02-09 application
EP0978663B1 (en) 2004-10-06 grant
DE59910710D1 (en) 2004-11-11 grant
ES2227965T3 (en) 2005-04-01 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4105862A (en) Outlet box having screw mounting means
US3955463A (en) Screw mounting means
US5163644A (en) Conduit clamp
US20030108401A1 (en) Captive fastener system and retention member
US5820322A (en) Fastening element for a shaped rail
US5462395A (en) Sound decoupling connecting element
US4564227A (en) Flanged duct joint utilizing snap-in corner pieces
US5209619A (en) Channel nut fastener
US5504978A (en) Locking clamp assembly
US6899305B2 (en) Stackable transmission line hanger
US4942271A (en) Hinged plastic duct for conduit
US5967725A (en) Self-attaching plug-in and screw-on fastening element
US5851095A (en) Captive screw
US6575681B2 (en) Resin clip
US6336779B1 (en) Fastening system
US5141186A (en) Pipe clamp
US4810144A (en) Tube connector
US7186050B2 (en) Pole connector assembly and method for racks and shelving
US3854269A (en) Connecting means
US6588782B2 (en) Running boards and methods of constructing a running board
US5249900A (en) Threaded fastener for mounting within an opening in a panel
US6378821B1 (en) Electrical equipment cluster mount
US6669150B2 (en) Clip assembly with positive locating features
US5022804A (en) Self-mounting fastener
US5525001A (en) Clamping and fastening apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20030601