NL1009545C2 - Telescopic slide with suspension bracket. - Google Patents

Telescopic slide with suspension bracket. Download PDF

Info

Publication number
NL1009545C2
NL1009545C2 NL1009545A NL1009545A NL1009545C2 NL 1009545 C2 NL1009545 C2 NL 1009545C2 NL 1009545 A NL1009545 A NL 1009545A NL 1009545 A NL1009545 A NL 1009545A NL 1009545 C2 NL1009545 C2 NL 1009545C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
mounting
bracket
suspension bracket
telescopic guide
wall part
Prior art date
Application number
NL1009545A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Johannes Nicolaas Werts
Original Assignee
Regout Nv Thomas
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Regout Nv Thomas filed Critical Regout Nv Thomas
Priority to NL1009545A priority Critical patent/NL1009545C2/en
Priority to NL1009545 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1009545C2 publication Critical patent/NL1009545C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47BTABLES; DESKS; OFFICE FURNITURE; CABINETS; DRAWERS; GENERAL DETAILS OF FURNITURE
  • A47B88/00Drawers for tables, cabinets or like furniture; Guides for drawers
  • A47B88/40Sliding drawers; Slides or guides therefor
  • A47B88/423Fastening devices for slides or guides
  • A47B88/43Fastening devices for slides or guides at cabinet side

Description

Titel: Telescopische geleider met ophangbeugel.Title: Telescopic slide with suspension bracket.

De uitvinding heeft betrekking op een telescopische geleider van de in de aanhef van de hoofdconclusie beschreven soort. Een dergelijke telescopische geleider is uit de praktijk bekend en wordt bijvoorbeeld geleverd door 5 de firma Jonathan, Fullerton, USA.The invention relates to a telescopic guide of the type described in the preamble of the main claim. Such a telescopic guide is known from practice and is for instance supplied by Jonathan, Fullerton, USA.

Deze bekende telescopische geleiders omvatten een kastprofiel en een gedeeltelijk daarbinnen in de lengterichting verschuifbaar ladeprofiel, waarbij tegen de van l^et ladeprofiel afgekeerde zijde tegen een wanddeel van 10 het kastprofiel ophangbeugels zijn bevestigd. Deze ophangbeugels zijn daartoe voorzien van een sleufvormige opening, terwijl het betreffende wanddeel is voorzien van op corresponderende posities aangebrachte gaten, zodanig dat de ophangbeugels tegen het betreffende wanddeel kunnen 15 worden geschroefd. Daartoe dient het ladeprofiel zover te worden uitgeschoven dat de binnenzijde van het kastprofiel ter hoogte van genoemde gaten vrij ligt, teneinde een bevestigingsbout of -moer te kunnen aangrijpen. De ophangbeugel kan met behulp van verdere bouten, schroeven 20 of dergelijke bevestigingsmiddelen tegen bijvoorbeeld een staander van een kast of dergelijk frame worden bevestigd. De ophangbeugels zijn voorts voorzien van omgezette langsranden die tijdens gebruik aangrijpen tegen langsranden van het kastprofiel, waardoor beweging van het 25 kastprofiel evenwijdig aan het genoemde wanddeel en haaks op de uitschuifrichting van de profielen wordt verhinderd.These known telescopic guides comprise a cupboard profile and a drawer profile which is partly longitudinally displaceable therein, wherein suspension brackets are mounted on a wall part of the cupboard profile on the side remote from the drawer profile. To this end, these suspension brackets are provided with a slot-shaped opening, while the relevant wall part is provided with holes arranged in corresponding positions, such that the suspension brackets can be screwed against the relevant wall part. To this end, the drawer profile must be extended to such an extent that the inside of the cabinet profile is exposed at the height of the holes mentioned, in order to be able to engage a fixing bolt or nut. The suspension bracket can be fastened by means of further bolts, screws 20 or the like fasteners against, for instance, a stand of a cabinet or the like frame. The suspension brackets are further provided with bent longitudinal edges which, during use, engage against longitudinal edges of the cabinet profile, whereby movement of the cabinet profile parallel to said wall part and perpendicular to the extension direction of the profiles is prevented.

Deze bekende telescopische geleider heeft als nadeel dat bevestiging van de ophangbeugels bijzonder ingewikkeld en tijdrovend is, met name doordat de montage van de 30 bevestigingsbouten en -moeren met twee handen dient te worden uitgevoerd, terwijl tegelijkertijd de verdere telescopische geleider omhoog dient te worden gehouden, in de gewenste positie. Bovendien is een dergelijke telescopische geleider tevens duur in gebruik doordat losse 1009545 2 bouten en moeren moeten worden toegepast. Een verder nadeel van deze bekende telescopische geleider is dat de ophangbeugels slechts bevestigd kunnen worden bij nagenoeg volledig uitgeschoven telescopische geleider, waardoor de 5 montage nog verder wordt bemoeilijkt, terwijl bovendien gevaar voor montagefouten wordt vergroot. Daarenboven heeft deze bekende telescopische geleider als nadeel dat de ophangbeugel specifiek dient te zijn vormgegeven voor het betreffende kastprofiel, aangezien de omgezette langsranden 10 dienen aan te sluiten op de buitenranden van het kastprofiel. Hierdoor wordt gebruik van deze ophangbeugels nog verder bemoeilijkt en kostbaarder.The drawback of this known telescopic guide is that fixing the suspension brackets is particularly complicated and time-consuming, in particular because the mounting of the fixing bolts and nuts must be carried out with two hands, while at the same time the further telescopic guide must be held up, in the desired position. Moreover, such a telescopic guide is also expensive to use because loose 1009545 2 bolts and nuts must be used. A further drawback of this known telescopic guide is that the suspension brackets can only be attached with a telescope guide that is almost completely extended, which makes mounting even more difficult, while moreover the risk of mounting errors is increased. In addition, this known telescopic guide has the drawback that the suspension bracket must be designed specifically for the relevant cabinet profile, since the bent longitudinal edges 10 must connect to the outer edges of the cabinet profile. This makes the use of these suspension brackets even more difficult and more expensive.

Voorts is reeds voorgesteld ophangbeugels direct tegen een wanddeel van het kastprofiel vast te lassen. Dit 15 heeft als belangrijk nadeel dat nastellen van een dergelijke ophangbeugel niet mogelijk is en montage daarvan op de geleider reeds bij fabricage dient te geschieden. Hierdoor is een dergelijke telescopische geleider niet voor verschillende kasten bruikbaar, terwijl verpakking, opslag 20 en vervoer daarvan bijzonder oneconomisch is, gezien met name de ingenomen ruimte. Bovendien dienen bij deze bekende geleiders losse delen, in het bijzonder bevestigingsschroeven en dergelijke te worden verpakt in foliezakjes, doosjes of dergelijke, hetgeen kostbaar is, 25 tot afval leidt en bovendien een bron van fouten oplevert. Voorts heeft een dergelijke telescopische geleider het nadeel dat door de lasbewerking vervormingen kunnen optreden, hetgeen met name vanwege verhoogde slijtage en verminderde loopeigenschappen nadelig is.Furthermore, it has already been proposed to weld suspension brackets directly to a wall part of the cabinet profile. This has the important drawback that it is not possible to readjust such a suspension bracket and that it must be mounted on the guide already during manufacture. As a result, such a telescopic guide cannot be used for different cabinets, while packaging, storage and transport thereof is particularly uneconomical, in particular in view of the space occupied. Moreover, with these known conductors, loose parts, in particular fixing screws and the like, must be packaged in foil bags, boxes or the like, which is expensive, leads to waste and moreover produces a source of errors. Furthermore, such a telescopic guide has the disadvantage that deformations can occur through the welding operation, which is disadvantageous in particular because of increased wear and reduced running properties.

30 De uitvinding beoogt een telescopische geleider van de in de aanhef van de hoofdconclusie beschreven soort, waarbij de genoemde nadelen van de bekende telescopische geleiders zijn vermeden, met behoud van de voordelen daarvan. Daartoe wordt een telescopische geleider volgens 35 de uitvinding gekenmerkt door de maatregelen volgens conclusie 1.The invention contemplates a telescopic guide of the type described in the preamble of the main claim, wherein the drawbacks of the known telescopic guides are avoided, while the advantages thereof are retained. For this purpose, a telescopic guide according to the invention is characterized by the measures according to claim 1.

1009545 31009545 3

Een telescopische geleider volgens onderhavige aanvrage biedt het voordeel dat de ophangbeugels eenvoudig door opschuiven met het kastprofiel kunnen worden verbonden, zonder dat daartoe bijzondere 5 bevestigingsmiddelen noodzakelijk zijn. Met name kan worden afgezien van de bekende bouten en moeren, terwijl de ophangbeugels toch apart van de profielen kunnen worden verpakt, opgeslagen en vervoerd. Hierdoor wordt gebruik van de telescopische geleiders, in het bijzonder montage 10 daarvan bijzonder vereenvoudigd. Een verder voordeel van een telescopische geleider volgens onderhavige uitvinding is dat voor verschillende type telescopische geleiders dezelfde ophangbeugel kan worden toegepast, waardoor een hoge mate van standaardisatie wordt bereikt.A telescopic guide according to the present application offers the advantage that the suspension brackets can easily be connected to the cabinet profile by sliding on, without special fastening means being necessary for this. In particular, the known bolts and nuts can be dispensed with, while the suspension brackets can still be packed, stored and transported separately from the profiles. This makes the use of the telescopic guides, in particular mounting 10 thereof, particularly simplified. A further advantage of a telescopic guide according to the present invention is that the same suspension bracket can be used for different types of telescopic guides, whereby a high degree of standardization is achieved.

15 In deze aanvrage dient onder geleider ten minste te worden verstaan een ladegeleider en geleiders voor gebruik in stellingkasten, archiefkasten en in algemene zin geleiders voor gebruik in, althans bij meubels in de ruime zin des woords, als ook voor gebruik bij de apparatenbouw, 20 zoals voor fotokopieerinrichtingen, geldafgifteinrichtingen en verkoopinrichtingen en dergelijke.15 In this application, guide means at least a drawer guide and guides for use in shelving units, filing cabinets and, in general, guides for use in, at least in furniture in the broad sense of the word, as well as for use in equipment construction, 20 such as for photocopiers, cash dispensers and vendors and the like.

Een geleider volgens de uitvinding wordt bij voorkeur gekenmerkt door de maatregelen volgens conclusie 2.A conductor according to the invention is preferably characterized by the measures according to claim 2.

25 In een nadere voordelige uitvoeringsvorm wordt een telescopische geleider volgens onderhavige uitvinding gekenmerkt door de maatregelen volgens conclusie 3.In a further advantageous embodiment, a telescopic guide according to the present invention is characterized by the measures according to claim 3.

Door de ten minste éne en bij voorkeur elke bevestigingsnok haakvormig uit te voeren en uit het 30 betreffende wanddeel te vormen, bij voorkeur met een stansbewerking, wordt het voordeel bereikt dat de benodigde bevestigingsnokken bijzonder eenvoudig kunnen worden gevormd, bijvoorbeeld in één bewerking. Bovendien behoeft geen materiaal te worden toegevoegd terwijl een vaste, 35 stijve verbinding wordt verkregen. Bovendien wordt hierdoor verhinderd dat vervormingen optreden, zoals bijvoorbeeld 1 009545 4 het geval zou zijn wanneer de bevestigingsnokken aan de geleider dienen te worden vastgelast.By designing the at least one and preferably each fastening projection hook-shaped and forming it from the relevant wall part, preferably with a punching operation, the advantage is achieved that the required fastening projections can be formed very simply, for instance in one operation. In addition, no material needs to be added while obtaining a solid, rigid connection. In addition, this prevents deformations from occurring, as would for instance be the case when the mounting cams are to be welded to the guide.

In nadere uitwerking wordt een telescopische geleider volgens de uitvinding gekenmerkt door de 5 maatregelen volgens conclusie 4.In further elaboration, a telescopic guide according to the invention is characterized by the measures according to claim 4.

Door te voorzien in ten minste twee op afstand van elkaar gelegen bevestigingsnokken, waarbij de klemdelen kunnen aangrijpen over ten minste een gedeelte van een langsrand van een corresponderend aantal sleufvormige 10 uitsparingen in de ophangbeugel wordt het voordeel bereikt dat de ophangbeugel op bijzonder eenvoudige wijze tegen rotatie gezekerd met het kastprofiel kan worden verbonden. Immers, de twee op afstand van elkaar gelegen bevestigingsnokken zullen althans grotendeels rotatie van 15 de ophangbeugel ten opzichte van het kastprofiel verhinderen.By providing at least two spaced apart mounting cams, wherein the clamping parts can engage over at least a part of a longitudinal edge of a corresponding number of slot-shaped recesses in the suspension bracket, the advantage is achieved that the suspension bracket in a particularly simple manner against rotation can be connected securely to the housing profile. After all, the two spaced apart mounting cams will at least largely prevent rotation of the suspension bracket relative to the cabinet profile.

In een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm wordt een telescopische geleider volgens de uitvinding gekenmerkt door de maatregelen volgens conclusie 7.In a particularly advantageous embodiment, a telescopic guide according to the invention is characterized by the measures according to claim 7.

20 Bij een dergelijke uitvoeringsvorm wordt het voordeel bereikt dat althans een gedeelte van de ophangbeugel bij het inschuiven onder de klemdelen van de bevestigingsnokken de klemnok zal passeren, zodanig dat de klemnok aangrijpt achter een rand van een uitsparing in de 25 ophangbeugel. Hierdoor wordt de ophangbeugel gezekerd tegen verschuiving, althans tegen losraken in de richting tegengesteld aan de richting waarin de ophangbeugel over de bevestigingsnokken is geschoven. Een dergelijke klemnok kan bijvoorbeeld uit het betreffende wanddeel worden gevormd, 30 bijvoorbeeld als doordieping of gedeeltelijk uitgestanste lip.In such an embodiment the advantage is achieved that at least a part of the suspension bracket will pass through the clamping cam under the clamping parts of the mounting cams, such that the clamping cam engages behind an edge of a recess in the suspension bracket. The suspension bracket is hereby secured against displacement, at least against loosening in the direction opposite to the direction in which the suspension bracket has been slid over the mounting cams. Such a clamping cam can for instance be formed from the relevant wall part, for instance as a recess or partially punched-out lip.

In een verdere voordelige uitvoeringsvorm wordt een telescopische geleider volgens de uitvinding voorts gekenmerkt door de maatregelen volgens conclusie 10.In a further advantageous embodiment, a telescopic guide according to the invention is further characterized by the measures according to claim 10.

35 Een dergelijke telescopische geleider biedt het voordeel dat met behulp van de beide beugeldelen van elke 1009545 5 ophangbeugel de positie van de telescopische geleider althans in één richting kan worden ingesteld ten opzichte van een kastframe waaraan de telescopische geleiders dienen te worden gemonteerd. Bovendien is bevestiging daarvan aan 5 genoemd frame bijzonder eenvoudig mogelijk.Such a telescopic guide offers the advantage that, with the aid of the two bracket parts of each suspension bracket, the position of the telescopic guide can be adjusted at least in one direction with respect to a box frame to which the telescopic guides are to be mounted. Moreover, attachment thereof to said frame is particularly simple.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm wordt een telescopische geleider volgens de uitvinding gekenmerkt door de maatregelen volgens conclusie 11.In a further preferred embodiment, a telescopic guide according to the invention is characterized by the measures according to claim 11.

Door ten minste één van de ophangbeugels in 10 gemonteerde toestand in alle richtingen op te sluiten en de, aJLthans ten minste één van de andere beugels in de lengterichting van de geleider verschuifbaar te monteren wordt het voordeel bereikt dat maatafwijkingen van het meubel of dergelijke waarin de geleider dient te worden 15 gemonteerd eenvoudig kunnen worden opgevangen. Zo kunnen bijvoorbeeld maatafwijkingen tussen staanders als gevolg van ongewenste krommingen daarvan worden opgevangen.By enclosing at least one of the suspension brackets in the mounted state in all directions and mounting the, at least one of the other brackets slidable in the longitudinal direction of the guide, the advantage is achieved that dimensional deviations of the furniture or the like in which the guide must be mounted 15 to be easily received. For example, dimensional deviations between uprights as a result of undesired curves thereof can be compensated for.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een ophangbeugel, geschikt en bestemd voor gebruik voor een 20 telescopische geleider volgens de uitvinding en op een kast of dergelijke inrichting voorzien van dergelijke telescopische geleiders.The invention furthermore relates to a suspension bracket, suitable and intended for use for a telescopic guide according to the invention and to a cupboard or like device provided with such telescopic guides.

Verdere voordelige uitvoeringsvormen van telescopische geleiders volgens de uitvinding zijn gegeven 25 in de verdere volgconclusies.Further advantageous embodiments of telescopic guides according to the invention are given in the further subclaims.

Ter verduidelijking van de uitvinding zullen uitvoeringsvoorbeelden van telescopische geleiders en ophangbeugels volgens onderhavige uitvinding worden beschreven aan de hand van de tekening. Daarin toont: 30 fig. l in perspectivisch aanzicht schematisch een gedeelte van een telescopische geleider met losgenomen ophangbeugel volgens onderhavige uitvinding; fig. 2 in vooraanzicht een beugeldeel van een ophangbeugel volgens fig. 1; 35 fig. 3 in zijaanzicht een gedeelte van een telescopische geleider met bevestigde ophangbeugel; 1009545 6 fig. 3A een zijaanzicht van een alternatieve uitvoeringsvorm van een telescopische geleider fig. 3B een zijaanzicht van een staander van een kast of rek met daarop gemonteerde ophangbeugel; 5 fig. 4 een verdere alternatieve uitvoeringsvorm van een beugeldeel, gemonteerd op een kastprofiel; en fig. 5 een derde alternatieve uitvoeringsvorm van een beugeldeel voor een telescopische geleider.To clarify the invention, exemplary embodiments of telescopic guides and suspension brackets according to the present invention will be described with reference to the drawing. In the drawing: Fig. 1 schematically shows, in perspective view, a part of a telescopic guide with a detached suspension bracket according to the present invention; Fig. 2 is a front view of a bracket part of a suspension bracket according to Fig. 1; Fig. 3 is a side view of part of a telescopic slide with attached suspension bracket; 1009545 6 Fig. 3A is a side view of an alternative embodiment of a telescopic slide. Fig. 3B is a side view of a stand of a cabinet or rack with suspension bracket mounted thereon; Fig. 4 shows a further alternative embodiment of a bracket part, mounted on a housing section; and Fig. 5 shows a third alternative embodiment of a bracket part for a telescopic guide.

In deze figuurbeschrijvingen hebben corresponderende 10 delen corresponderende verwijzingscijfers.In these figure descriptions, corresponding parts have corresponding reference numerals.

Fig. 1 toont schematisch in perspectivisch aanzicht een geleider 2 en een ophangbeugel 4. De geleider 2 omvat een kastprofiel 6 en een daarin in de lengterichting P verschuifbaar ladeprofiel 8, en een tussenprofiel 10. Een 15 dergelijke driedelige telescopische geleider is op zichzelf genoegzaam bekend en is in deze slechts als voorbeeld getoond. Uiteraard kunnen allerlei verschillende, andersoortig gevormde geleiders, bijvoorbeeld tweedelig of met anders ten opzichte van elkaar geplaatste profielen 20 worden toegepast.Fig. 1 schematically shows, in perspective view, a guide 2 and a suspension bracket 4. The guide 2 comprises a cabinet profile 6 and a drawer profile 8 slidable therein in the longitudinal direction P, and an intermediate profile 10. Such a three-part telescopic guide is known per se and is sufficiently shown in this example only. Of course, all kinds of different guides of different shapes, for instance two-part or with profiles placed differently relative to each other, can be used.

Op het tijdens gebruik naar buiten gekeerde, achterste wanddeel 12 van het kastprofiel 6 is op een aantal posities voorzien in een serie uit het wanddeel 12 gestanste en doorgezette, enigszins L-vormig gehoekte 25 bevestigingsnokken 14. Elke bevestigingsnok 14 omvat een zich ongeveer haaks op het wanddeel 12 uitstrekkend rugdeel 16 en een zich evenwijdig aan het wanddeel 12 uitstrekkend klemdeel 18. In fig. 1 is een viertal nabij een einde van de geleider 2 gepositioneerde klemnokken 14 getoond, twee 30 paren. De klemdelen 18 zijn in één vlak gelegen, de rugdelen 16 strekken zich evenwijdig aan elkaar uit. Tussen de rugdelen 16 is een ruimte 20 vrijgelaten zodanig dat de afstand B tussen de van elkaar afgekeerde binnenzijden van de rugdelen 16 ontstaan. Het doel daarvan zal nog nader 35 worden toegelicht. Tussen het wanddeel 12 en de naar het wanddeel 12 gekeerde binnenzijde van de klemdelen 18 is een 1009545 7 ruimte 22 ingesloten met een hoogte D. Het doel daarvan zal eveneens nog nader worden toegelicht.On the rear wall part 12 of the cabinet profile 6, which faces outwardly during use, a number of positions are provided in a number of positions in a series of punched lugs 14, punched out of the wall part 12 and pressed through, which are slightly L-shaped. Each fixing cam 14 comprises an approximately perpendicular to the wall part 12 extending back part 16 and a clamping part 18 extending parallel to the wall part 12. Fig. 1 shows four clamping cams 14 positioned near one end of the guide 2, two pairs. The clamping parts 18 lie in one plane, the back parts 16 extend parallel to each other. A space 20 is left between the back parts 16 such that the distance B is created between the inner sides of the back parts 16 facing away from each other. The purpose of this will be further elucidated. Between the wall part 12 and the inside of the clamping parts 18 facing the wall part 12, a space 1009545 7 is enclosed with a height D. The purpose thereof will also be explained in more detail.

Op een afstand S van de van het nabij gelegen einde van de geleider 2 afgekeerde zijde van de meest nabij 5 gelegen bevestigingsnokken 14 is een klemnok 24 uit het wanddeel 12 gedrukt welke klemnok 24 lipvormig is en oploopt in de van de bevestiginsnokken 14 afgekeerde richting.A clamping projection 24 is pressed out of the wall part 12 at a distance S from the side remote from the adjacent end of the guide 2 of the nearest mounting projections 14, which clamping projection 24 is lip-shaped and rises in the direction away from the mounting projections 14.

De ophangbeugel 4 omvat een eerste beugeldeel 26 en 10 een tweede beugeldeel 28. Beide beugeldelen 26, 28 zijn gehoekt uitgevoerd en gevormd uit bijvoorbeeld plaatstaal of dergelijk materiaal. Het eerste beugeldeel 26 omvat een eerste flensdeel 30 en een tweede flensdeel 32, het tweede beugeldeel 28 omvat een derde flensdeel 34 en een vierde 15 flensdeel 36. In het flensdeel 30 is een viertal L-vormige sleuven 38 aangebracht, waarvan de poten evenwijdig aan elkaar twee aan twee achter elkaar en twee aan twee naast elkaar zijn gelegen. De voetdelen 40 hebben een breedte die enigszins groter is dan de poten van de sleuven, en zijn 20 aan gelijke zijden van de poten gelegen en wijzen naar weerszijden. De grootte en vorm van de voetdelen 40 komen in hoofdzaak overeen met de grootte en vorm van de klemdelen 18 van de bevestigingsnokken 14, terwijl de afstand tussen de van elkaar afgekeerde langsranden 39 van 25 de sleuven 38 in breedterichting Z gezien ongeveer overeenkomt met de breedte B tussen de nokken 14. Hierdoor wordt een tegen verschuiving haaks op de rugdelen en tegen rotatie gezekerde opsluiting van een gemonteerde beugel verkregen. De afstand tussen de voetdelen 40, gezien in 30 lengterichting P komt overeen met de afstand tussen de paren bevestigingsnokken 14, eveneens gezien in de lengterichting P. De dikte van het eerste flensdeel 30 komt bijvoorbeeld ongeveer ten minste overeen met de hoogte D van de ruimte 22. De breedte van de poten van de sleuven 38 35 komt bovendien in hoofdzaak overeen met de materiaaldikte van de rugdelen 16. De lengtes van de poten van de sleuven 1009545 8 38 komt bijvoorbeeld ongeveer ten minste overeen met de afstand S tussen de bevestigingsnokken 14 en de klemnok 24. Voor een gewenste instelbaarheid kan deze lengte ook groter worden gekozen.The suspension bracket 4 comprises a first bracket part 26 and 10, a second bracket part 28. Both bracket parts 26, 28 are angled and formed of, for example, sheet steel or the like material. The first bracket part 26 comprises a first flange part 30 and a second flange part 32, the second bracket part 28 comprises a third flange part 34 and a fourth flange part 36. In the flange part 30, four L-shaped slots 38 are arranged, the legs of which are parallel to are placed two by two behind each other and two by two next to each other. The foot parts 40 have a width slightly larger than the legs of the slots, and are located on equal sides of the legs and point to either side. The size and shape of the base parts 40 substantially correspond to the size and shape of the clamping parts 18 of the mounting cams 14, while the distance between the mutually longitudinal edges 39 of the slots 38 in width direction Z approximately corresponds to the width B between the cams 14. This provides a displacement perpendicular to the back parts and anti-rotation lock of a mounted bracket. The distance between the foot parts 40, viewed in the longitudinal direction P, corresponds to the distance between the pairs of mounting cams 14, also seen in the longitudinal direction P. The thickness of the first flange part 30 corresponds, for example, approximately at least to the height D of the space 22. Moreover, the width of the legs of the slots 38 35 substantially corresponds to the material thickness of the back parts 16. The lengths of the legs of the slots 1009545 8 38 correspond, for example, approximately at least to the distance S between the mounting cams 14 and the clamping cam 24. For a desired adjustability, this length can also be chosen larger.

5 Het tweede flensdeel 32, hetwelk zich haaks op het eerste flensdeel 30 uitstrekt, is voorzien van een tweetal buitengelegen, zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende rechte sleuven 42 en een tweetal binnengelegen, L-vormige sleuven 44. De voetdelen 46 van deze L-vormige sleuven 44 10 zijn gelegen in de overgang tussen het eerste flensdeel 30 en het tweede flensdeel 32 en van elkaar afgekeerd. In het derde flensdeel 34 is een tweetal van binnenschroefdraad voorziene gaten 48 aangebracht, waarin door de respectieve rechte sleuven 42 steeds een bevestigingsbout 50 kan worden 15 geschroefd (zie fig. 3). Hiermee kan het tweede beugeldeel 28 tegen het eerste beugeldeel 26 worden geschroefd. Bovendien is het derde flensdeel 34 voorzien van twee tweede bevestigingsnokken 52 welke qua vorm overeenkomen met de bevestigingsnokken 14. Deze tweede 20 bevestigingsnokken 52, voorzien van tweede klemdelen 54 zijn zodanig aangebracht dat deze via de voetdelen 46 van de L-vormige sleuven daarin kunnen worden geschoven, waarbij de tweede klemdelen 54 deels over de langsranden van de poten van de L-vormige sleuven 44 aanliggen.The second flange part 32, which extends at right angles to the first flange part 30, is provided with two outer straight slots 42 extending parallel to each other and two inner L-shaped slots 44. The foot parts 46 of this L-shaped slots 44 are located in the transition between the first flange portion 30 and the second flange portion 32 and face each other. In the third flange part 34, two internally threaded holes 48 are provided, into which a fixing bolt 50 can always be screwed through the respective straight slots 42 (see Fig. 3). The second bracket part 28 can hereby be screwed against the first bracket part 26. Moreover, the third flange part 34 is provided with two second mounting cams 52 which correspond in shape with the mounting cams 14. These second 20 mounting cams 52, provided with second clamping parts 54 are arranged such that they can be inserted therein via the base parts 46 of the L-shaped slots slid, the second clamping parts 54 lying partly over the longitudinal edges of the legs of the L-shaped slots 44.

25 Aangezien de bouten 50 niet uit de rechte sleuven 42 kunnen schuiven is op deze wijze een goede verbinding tussen het eerste beugeldeel 26 en het tweede beugeldeel 28 verkregen, waarbij instelling van het tweede beugeldeel 28 ten opzichte van het eerste beugeldeel 26 in een richting haaks 30 op het achterste wanddeel 12 mogelijk is. Bovendien wordt bij gemonteerd eerste beugeldeel, zoals nog zal worden beschreven, verhinderd dat het tweede beugeldeel kan loskomen van het eerste beugeldeel 26, ook wanneer de bouten 50 niet zijn aangebracht. Een gemonteerde geleider 2 35 kan daardoor niet onbedoeld los komen van de betreffende ophangbeugel 4.Since the bolts 50 cannot slide out of the straight slots 42, a good connection is obtained in this way between the first bracket part 26 and the second bracket part 28, wherein the adjustment of the second bracket part 28 relative to the first bracket part 26 in a direction perpendicular 30 on the rear wall part 12 is possible. Moreover, when the first stirrup part is mounted, as will be described later, the second stirrup part is prevented from detaching from the first stirrup part 26, even when the bolts 50 are not fitted. A mounted guide 2 35 can therefore not accidentally come loose from the relevant suspension bracket 4.

1 Π 0 Q ζ /[ ς 91 Π 0 Q ζ / [ς 9

In een alternatieve uitvoeringsvorm, zoals getoond in figuur 2, strekken de sleuven 42 zich uit tot in het eerste flensdeel 30, met een voetdeel 42A dat zodanige afmetingen heeft dat de kop van een bevestigigingsbout 50 5 daardoorheen kan passeren. Hiermee wordt het voordeel bereikt dat de bevestigingsbout 50 eerst in de gaten 48 kunnen worden geschroefd en vervolgens via de voetdelen 42A in de sleuven 42 kunnen worden geschoven en verder kunnen worden vastgezet. Dit biedt het voordeel dat de bouten 10 kunnen worden voorgemonteerd, zodat deze niet los hoeven te worden verpakt terwijl montage daarvan door een gebruiker niet meer nodig is. Hierdoor wordt de montagetijd beperkt, worden fouten verhinderd en losse verpakkingen vermeden.In an alternative embodiment, as shown in Figure 2, the slots 42 extend into the first flange portion 30, with a base portion 42A sized to allow the head of a mounting bolt 50 to pass therethrough. This achieves the advantage that the fixing bolt 50 can first be screwed into the holes 48 and then be slid into the slots 42 via the foot parts 42A and further tightened. This offers the advantage that the bolts 10 can be pre-assembled, so that they do not have to be packed loosely, while mounting thereof is no longer necessary by a user. This reduces installation time, prevents errors and prevents loose packaging.

In het vierde flensdeel 36, hetwelk zich haaks op 15 het derde flensdeel 34 uitstrekt, ongeveer evenwijdig aan het eerste flensdeel 30, is een tweetal L-vormige derde bevestigingsnokken 56 gevormd, welke uit het vierde flensdeel 36 zijn doorgedrukt. Met deze derde bevestigingsnokken 56 kan het tweede beugeldeel 28 in 20 daartoe geschikte openingen van een op zichzelf bekend metalen of kunststof frame, bijvoorbeeld van een elektronikakast worden vastgezet. De derde bevestigingsnokken 56 en de eventuele bijbehorende klemnok 60 kunnen ook naar de tegen overgelegen zijde zijn 25 doorgezet, voor montage van twee geleiders aan de naar elkaar gekeerde zijden van tegenoverstaande staanders, met de vierde flensdelen 36 tegen de naar elkaar gekeerde zijden daarvan. Dergelijke frames omvatten bijvoorbeeld vier zich evenwijdig aan elkaar uitstrekkende 30 staanderprofielen 58, bijvoorbeeld met een rechthoekige of L-vormige dwarsdoorsnede, schematisch weergegeven in fig. 3 door onderbroken lijnen. In deze profielen is in ten minste één doch veelal in meerdere zijden boven elkaar een reeks een openingen 57 aangebracht (fig. 3B), zodanig dat daaraan 35 of daarin voorwerpen kunnen worden vastgezet. De derde bevestigingsnokken 56 zijn zodanig gevormd dat deze passend lOOQ^s 10 in de betreffende openingen 57 kunnen worden opgenomen en door inschuiven daarin kunnen worden vastgeklemd, over de langsranden van de betreffende openingen 57. In het vierde flensdeel 36 is in inschuifrichting gezien boven de 5 bovenste derde bevestigingsnok 56 een derde klemnok 60 gevormd, wederom door doordrukken uit het flensmateriaal, welke derde klemnok oploopt in de van de derde bevestigingsnokken 56 afgekeerde richting. Bij in genoemde openingen 57 gemonteerd tweede beugeldeel 28 zal de 10 genoemde bovenste derde bevestigingsnok 56 klemmend aanliggen over de onderste langsrand van een opening 57 in de staander 58, waarbij de derde klemnok 60 binnen de opening 57 zal aanliggen tegen de bovenrand daarvan. Hierdoor wordt verschuiving van het tweede beugeldeel 28 op 15 eenvoudige doch doeltreffende wijze verhinderd. Hiermee is de ophangbeugel 4 in verticale zowel als in horizontale richting gefixeerd aan het betreffende framedeel 58.In the fourth flange part 36, which extends at right angles to the third flange part 34, approximately parallel to the first flange part 30, two L-shaped third fastening cams 56 are formed, which are pushed through from the fourth flange part 36. With these third mounting cams 56 the second bracket part 28 can be secured in suitable openings of a metal or plastic frame known per se, for instance of an electronics box. The third mounting lugs 56 and any associated clamping lug 60 may also be extended to the opposite side, for mounting two conductors on the opposite sides of opposite uprights, with the fourth flange members 36 against the opposite sides thereof. Such frames comprise, for example, four upright profiles 58 extending parallel to each other, for instance with a rectangular or L-shaped cross section, schematically shown in fig. 3 by broken lines. In these profiles, a series of openings 57 is arranged in at least one, but often in several sides, one above the other (Fig. 3B), such that objects or objects can be fixed thereon. The third mounting cams 56 are formed such that they can be accommodated appropriately 100 in the respective openings 57 and can be clamped therein by sliding over the longitudinal edges of the respective openings 57. In the fourth flange part 36, seen in the insertion direction, is above the In the upper third mounting cam 56 a third clamping cam 60 is formed, again by pushing through the flange material, which third clamping cam rises in the direction away from the third mounting cams 56. With second bracket member 28 mounted in said openings 57, said upper third mounting cam 56 will be clamped over the lower longitudinal edge of an opening 57 in the upright 58, with the third clamping cam 60 within the opening 57 abutting the top edge thereof. This prevents displacement of the second bracket part 28 in a simple but effective manner. The suspension bracket 4 is hereby fixed to the relevant frame part 58 in both vertical and horizontal direction.

Uiteraard kunnen ook andere motagemiddelen worden toegepast, zoals schroefverbindingen en dergelijke.Of course, other mounting means can also be used, such as screw connections and the like.

20 Een ophangbeugel 4 kan als volgt aan een geleider 2 worden bevestigd.A suspension bracket 4 can be attached to a guide 2 as follows.

Het eerste flensdeel 30 wordt evenwijdig aan het achterste wanddeel 12 gehouden en met de voetdelen 40 van de sleuven 38 over de klemdelen 18 van de vier 25 bevestigingsnokken 14 gedrukt, zodanig dat het eerste flensdeel 30 aanligt tegen het achterste wanddeel 12. Vervolgens wordt de ophangbeugel 4 in de van het einde 3 van de geleider 2 afgekeerde richting langs het achterste wanddeel 12 bewogen, evenwijdig aan de richting P. Hierbij 30 worden de langsranden 62 van de sleuven 38 opgenomen in de ruimten 22 tegen de binnenzijden van de rugdelen 16, waarbij het tussen de sleuven gelegen deel 64, indien aanwezig, wordt opgenomen in de ruimte 20 tussen de bevestigingsnokken 14. Hierdoor wordt elke beweging van het 35 eerste beugeldeel 26, en daarmee van de ophangbeugel 4 in een richting anders dan evenwijdig aan de richting PThe first flange part 30 is held parallel to the rear wall part 12 and pressed with the foot parts 40 of the slots 38 over the clamping parts 18 of the four mounting cams 14, such that the first flange part 30 rests against the rear wall part 12. Then the suspension bracket is 4 moved in the direction away from the end 3 of the guide 2 along the rear wall part 12, parallel to the direction P. Here, the longitudinal edges 62 of the slots 38 are received in the spaces 22 against the inner sides of the back parts 16, wherein the part 64 located between the slots, if present, is received in the space 20 between the mounting cams 14. As a result, every movement of the first bracket part 26, and thereby of the suspension bracket 4 in a direction other than parallel to the direction P

1009545 11 eenvoudig verhinderd. De ophangbeugel 4 wordt zover doorgeschoven dat het tussen de sleuven 38 en de eindrand 66 gelegen deel de eerste klemnok 24 volledig passeert, zodanig dat de van het tweede flensdeel 32 afgekeerde 5 langsrand 65 komt aan te liggen tegen de opstaande, van de bevestigingsnokken 14 afgekeerde langsrand 68 van de klemnok 24. Daarbij liggen de rugdelen 16 aan tegen of op enige afstand van het van de voetdelen 40 afgekeerde einde van de sleuven 38. Hiermee is de ophangbeugel 4 volledig 10 gefixeerd ten opzichte van de geleider 2.1009545 11 simply prevented. The suspension bracket 4 is pushed so far that the part located between the slots 38 and the end edge 66 completely passes the first clamping cam 24, such that the longitudinal edge 65 remote from the second flange part 32 comes to bear against the upright facing away from the mounting cams 14. longitudinal edge 68 of the clamping cam 24. The back parts 16 abut against or at some distance from the end of the slots 38 remote from the foot parts 40. With this, the suspension bracket 4 is completely fixed relative to the guide 2.

In fig. 3 is een gedeelte van een telescopische geleider met gemonteerde ophangbeugel getoond, in zijaanzicht. Een staander 58 waarin de ophangbeugel is gemonteerd, is in onderbroken lijnen weergegeven. Zoals 15 blijkt uit fig. 3 is de geleider 2 voorzien van twee ophangbeugels 4 respectievelijk 4A, welke ophangbeugels aan elkaar gelijk kunnen zijn. De montagemiddelen voor de voorste ophangbeugel 4 zijn uitgevoerd als getoond in de fign. 1 en 2, inclusief eerste klemnok 24. Dit betekent 20 derhalve dat de voorste ophangbeugel 4 in een eenduidig bepaalde vaste positie ten opzichte van de geleider 2 is bevestigd, zodanig dat verschuiving niet mogelijk is. Voor de achterste ophangbeugel 4A zijn slechts de bevestigingsnokken 14 voorzien, doch geen klemnok. In 25 gemonteerde toestand is derhalve verschuiving van de achterste ophangbeugel 4a in de lengterichting van de geleider over een beperkte afstand nog mogelijk. Hiermee wordt het voordeel bereikt dat maatvariaties in de afstand tussen de voorste en de achterste staander 58 resp. 58A 30 eenvoudig kunnen worden opgevangen. Zoals tevens blijkt uit fig. 3 kan de achterste ophangbeugel 4A zich tot voorbij het achterste einde van de geleider 2 uitstrekken, waardoor een geleider kan worden gemonteerd die een lengte heeft die bijvoorbeeld kleiner is dan de afstand tussen de staanders 35 58, 58A. Overigens wordt opgemerkt dat het uiteraard ook mogelijk is de achterste ophangbeugel vast en de voorste 1009545 12 ophangbeugel verschuifbaar of beide ophangbeugels vast uit te voeren.In Fig. 3, a part of a telescopic slide with mounted suspension bracket is shown, in side view. An upright 58 in which the suspension bracket is mounted is shown in broken lines. As can be seen from Fig. 3, the guide 2 is provided with two suspension brackets 4 and 4A, respectively, which suspension brackets can be the same. The mounting means for the front suspension bracket 4 are designed as shown in Figs. 1 and 2, including first clamping cam 24. This therefore means that the front suspension bracket 4 is fixed in an unambiguously determined fixed position relative to the guide 2, such that sliding is not possible. Only the mounting lugs 14 are provided for the rear suspension bracket 4A, but no clamping lug. In mounted condition, therefore, sliding of the rear suspension bracket 4a in the longitudinal direction of the guide is still possible over a limited distance. This achieves the advantage that dimensional variations in the distance between the front and the rear upright 58 resp. 58A 30 can be easily collected. As also appears from Fig. 3, the rear suspension bracket 4A can extend beyond the rear end of the guide 2, so that a guide can be mounted which has a length which is, for example, less than the distance between the uprights 58, 58A. Incidentally, it is noted that it is of course also possible to have the rear suspension bracket fixed and the front 1009545 12 suspension bracket slidable or both suspension brackets fixed.

In fig. 4 is een verdere alternatieve uitvoeringsvorm van een eerste beugeldeel 26 getoond waarbij de 5 sleuven 138 zich in een richting uitstrekken die haaks staat op de lengterichting P van de geleider 102. De voetdelen 140 van de sleuven 138 zijn daarbij aangebracht nabij de tijdens gebruik naar boven gekeerde zijde van het eerste flensdeel 130. Voorts is een viertal bevestigings-10 nokken 114 naast elkaar aangebracht. Nabij de tijdens gebruik naar boven gekeerde zijde van de geleider 102 is een klemnok 124 aangebracht. Een eerste beugeldeel 126 als getoond in fig. 4 kan op de geleider 102 worden bevestigd op een wijze die vergelijkbaar is met de eerder beschreven 15 werkwijze. De voetdelen 140 worden over de bevestigings-nokken 114 geplaatst, waarna het beugeldeel 126 in de richting K langs het wanddeel 112 wordt geschoven totdat de langsranden 165 van de voetdelen 140 aanliggen tegen de langsrand 168 van de klemnok 124. Bij een dergelijke 20 uitvoeringsvorm worden de in de in- en uitschuifrichting P van de geleider optredende krachten nagenoeg volledig door de bevestigingsnokken 114 opgenomen.In Fig. 4, a further alternative embodiment of a first bracket part 26 is shown, wherein the 5 slots 138 extend in a direction perpendicular to the longitudinal direction P of the guide 102. The foot parts 140 of the slots 138 are thereby arranged near the use the side facing upwards of the first flange part 130. Furthermore, four mounting cams 114 are arranged next to each other. A clamping cam 124 is arranged near the upwardly facing side of the guide 102 during use. A first bracket member 126 as shown in Fig. 4 can be attached to the guide 102 in a manner similar to the previously described method. The foot parts 140 are placed over the mounting cams 114, after which the bracket part 126 is pushed in the direction K along the wall part 112 until the longitudinal edges 165 of the foot parts 140 abut the longitudinal edge 168 of the clamping cam 124. In such an embodiment the forces occurring in the retracting and extending direction P of the guide are absorbed almost completely by the mounting cams 114.

In fig. 5 is een verdere alternatieve uitvoeringsvorm van een eerste beugeldeel 226 getoond, waarbij aan 25 weerszijden van het eerste flensdeel 230 een sleufvormige uitsparing 238 is aangebracht. Het wanddeel 212 is voorzien van ten minste twee, bij voorkeur twee naast elkaar opgestelde paren, boven elkaar opgestelde bevestigingsnokken 214, welke zijn voorzien van naar elkaar gerichte 30 klemdelen 218. Zoals getoond in fig. 5 kunnen de klemdelen 218 aanliggen over de langsranden 262 van de sleufvormige uitsparingen 238, voor het opsluiten van het eerste flensdeel 230 in de richtingen anders dan in de inschuifrichting P. Tussen de bevestigingsnokken 214 kan 35 een klemnok 224 zijn aangebracht, welke bij volledig ingeschoven eerste beugeldeel 230 aanligt tegen een rand 1009545 13 265 van een opening 240. Hierdoor wordt wederom de ophangbeugel 204 in elke richting gefixeerd. Voor gebruik als enigszins verschuifbare ophangbeugel kan de opening 240 worden weggelaten, terwijl de lengte N van het flensdeel 5 230 elke gewenste lengte kan hebben hetgeen bijvoorbeeld voordelig is voor het vergroten van de inbouwlengte.Fig. 5 shows a further alternative embodiment of a first bracket part 226, wherein a slit-shaped recess 238 is provided on either side of the first flange part 230. The wall part 212 is provided with at least two, preferably two pairs of, disposed one above the other, mounting lugs 214, which are provided with clamping parts 218 facing each other. As shown in Fig. 5, the clamping parts 218 can abut the longitudinal edges 262. of the slot-like recesses 238, for enclosing the first flange part 230 in the directions other than in the insertion direction P. A clamping cam 224 can be arranged between the mounting cams 214, which rests against an edge when the first bracket part 230 is fully retracted 1009545 13 265 of an opening 240. This again fixes the suspension bracket 204 in any direction. For use as a slightly sliding suspension bracket, the opening 240 can be omitted, while the length N of the flange part 230 can be any desired length, which is advantageous, for example, for increasing the installation length.

De ophangbeugels 4 kunnen eerst aan de staanders 58 worden bevestigd, waarna de geleider 2 aan de ophangbeugels 4 kan worden bevestigd. Dit heeft het voordeel dat de 10 ophangbeugels 4 eenvoudig en met voldoende ruimte kunnen worden geplaatst alvorens de geleiders te plaatsen. Het is evenwel ook mogelijk de ophangbeugels 4 eerst aan de geleiders 2 te bevestigen, en vervolgens de ophangbeugels 4 aan de staanders 58 vast te zetten. Door toepassing van ten 15 minste twee op afstand van elkaar gebrachte bevestigings-nokken (in de getoonde uitvoeringsvoorbeelden vier bevestigingsnokken 14, 114, 214) wordt daarbij het voordeel bereikt dat rotatie van de ophangbeugels 4 ten opzichte van de geleiders 2 eenvoudig wordt verhinderd, waardoor 20 plaatsing nog verder wordt vereenvoudigd.The suspension brackets 4 can first be attached to the uprights 58, after which the guide 2 can be attached to the suspension brackets 4. This has the advantage that the 10 suspension brackets 4 can be placed simply and with sufficient space before placing the guides. However, it is also possible to first fix the suspension brackets 4 to the guides 2, and then to fix the suspension brackets 4 to the uprights 58. The use of at least two spaced mounting cams (four mounting cams 14, 114, 214 in the exemplary embodiments shown) achieves the advantage that rotation of the suspension brackets 4 relative to the guides 2 is simply prevented, so that 20 placement is further simplified.

Een telescopische geleider volgens onderhavige uitvinding is bijzonder eenvoudig en snel te plaatsen, waarbij montagefouten worden verhinderd als gevolg van de eenduidige en eenvoudige positionering van de verschillende 25 delen ten opzichte van elkaar. Bovendien is plaatsing mogelijk zonder bijzonder gereedschap. Doordat het eerste flensdeel 30 vlak is uitgevoerd kan dit eenvoudig worden gevormd uit een vlak plaatdeel terwijl bovendien dezelfde ophangbeugel, althans hetzelfde eerste beugeldeel voor 30 verschillende geleiders kan worden toegepast, ongeacht de breedte daarvan. Hierdoor wordt eenvoudig standaardisatie verkregen.A telescopic guide according to the present invention is very simple and quick to install, whereby mounting errors are prevented as a result of the unambiguous and simple positioning of the different parts with respect to each other. In addition, installation is possible without special tools. Because the first flange part 30 is made flat, it can easily be formed from a flat plate part, while, moreover, the same suspension bracket, at least the same first bracket part, can be used for 30 different conductors, regardless of the width thereof. Standardization is hereby easily obtained.

In een vereenvoudigde vorm kan een ophangbeugel 4 voor gebruik bij een telescopische geleider volgens 35 onderhavige uitvinding ook eendelig worden gevormd, waarbij het tweede en derde flensdeel 32, 34 vast met elkaar zijn 1009546 14 verbonden, zoals getoond in fig. 3A. Daarbij is de ophangbeugel 4 uit één plaatdeel gebogen, omvattende een eerste flensdeel 30, een tweede flensdeel 32A en eventueel een derde flensdeel 36, evenwijdig aan het eerste flensdeel 5 30. Het is echter ook mogelijk de derde bevestigingsnok 56 en de derde klemnok 60 aan het tweede flensdeel 32A te bevestigen eventueel, onder weglating van het derde flensdeel, waarbij bovendien het tweede flensdeel 32A zich in het verlengde van het eerste flensdeel 30 kan 10 uitstrekken.In a simplified form, a suspension bracket 4 for use with a telescopic guide according to the present invention can also be formed in one piece, with the second and third flange members 32, 34 being fixed together 1009546 14, as shown in Fig. 3A. The suspension bracket 4 is bent from one plate part, comprising a first flange part 30, a second flange part 32A and optionally a third flange part 36, parallel to the first flange part 5. However, it is also possible to attach the third mounting projection 56 and the third clamping projection 60 to fix the second flange part 32A, if desired, leaving out the third flange part, wherein the second flange part 32A can moreover extend in line with the first flange part 30.

_ De uitvinding is geenszins beperkt tot de in de figuren getoonde uitvoeringsvormen. Vele variaties daarop zijn mogelijk binnen het raam van de uitvinding zoals vastgelegd in de bijgevoegde conclusies.The invention is by no means limited to the embodiments shown in the figures. Many variations thereof are possible within the scope of the invention as defined in the appended claims.

15 Zo kunnen de bevestigingsnokken 14, 114, 214 op andere wijzen zijn gevormd, bijvoorbeeld op het achterste wanddeel 12 of op een ander wanddeel bevestigd, bijvoorbeeld door puntlassen. Ook kunnen de bevestigingsnokken een andere vorm hebben, waarbij een klemdeel 18, 118, 218 op de 20 van het wanddeel 12 gekeerde zijde van het eerste flensdeel 30, 130, 230 kan aangrijpen. Ook kunnen de klemnokken 24, 124, 224 op andere posities zijn aangebracht, bijvoorbeeld zodanig dat deze in een sleuf of dergelijke uitsparing in of tegen een langsrand kunnen aangrijpen, waarbij de 25 klemnokken bovendien enigszins verend kunnen zijn uitgevoerd, zodanig dat plaatsing van en wegnemen van de ophangbeugels 4 nog verder wordt vereenvoudigd. Ook kunnen de sleuven een andere richting hebben dan getoond, bijvoorbeeld onder 30 of 45 graden ten opzichte van de 30 uitschuifrichting P van de geleider, waardoor een andere inschuifrichting wordt verkregen. Het zal duidelijk zijn dat een geleider volgens de uitvinding bij voorkeur ten minste twee op afstand van elkaar op vergelijkbare wijze aangebrachte ophangbeugels omvat. Daarbij kan op ten minste 35 één positie op het achterste wanddeel 12 een grotere reeks op regelmatige afstand van elkaar aangebrachte klemdelen 1009545 15 zijn voorzien, zodanig dat de betreffende ophangbeugel in verschillende posities kan worden aangebracht waardoor de onderlinge afstand tussen de ophangbeugels 14 van één telescopische geleider eenvoudig kan worden aangepast aan 5 de onderlinge afstand van de verschillende staanders 58.The mounting cams 14, 114, 214 can thus be formed in other ways, for instance on the rear wall part 12 or mounted on another wall part, for example by spot welding. The mounting cams can also have a different shape, whereby a clamping part 18, 118, 218 can engage on the side of the first flange part 30, 130, 230 facing the wall part 12. The clamping cams 24, 124, 224 can also be arranged in other positions, for instance such that they can engage in a slot or the like in or against a longitudinal edge, wherein the clamping cams can moreover be made somewhat resilient, such that placement and removal of of the suspension brackets 4 is simplified even further. The slots can also have a different direction than shown, for instance at 30 or 45 degrees relative to the extension direction P of the guide, so that a different direction of insertion is obtained. It will be clear that a guide according to the invention preferably comprises at least two suspension brackets arranged in a similar manner at a distance from each other. In this case, a larger series of regularly spaced clamping parts 1009545 15 can be provided at at least one position on the rear wall part 12, such that the relevant suspension bracket can be arranged in different positions, so that the mutual distance between the suspension brackets 14 of one telescopic guide can easily be adapted to the mutual distance of the different uprights 58.

Ook kunnen de bevestigingsnokken in groeven in de zijkant van een ophangbeugel aangrijpen en kunnen meerdere klemnokken zijn voorzien voor het in verschillende posities opsluiten van de ophangbeugels. Voorts kunnen de tussen de 10 verschillende flensdelen van de beugeldelen in gesloten hoeken anders dan 90° worden gekozen, afhankelijk van de vorm en positie van de staanders waaraan de beugels dienen te worden gemonteerd. Deze en vergelijkbare variaties worden geacht binnen het door de conclusies beraamde raam 15 van de uitvinding te vallen.The mounting cams can also engage in grooves in the side of a suspension bracket and several clamping cams can be provided for locking the suspension brackets in different positions. Furthermore, the between the different flange parts of the bracket parts can be chosen at closed angles other than 90 °, depending on the shape and position of the uprights to which the brackets are to be mounted. These and comparable variations are considered to fall within the framework of the invention as calculated by the claims.

10095451009545

Claims (13)

1. Geleider, voorzien van ten minste een kastprofiel en een ten opzichte daarvan in een lengterichting verschuifbaar ladeprofiel, waarbij tijdens gebruik ten minste één ophangbeugel met een wanddeel van het 5 kastprofiel is verbonden, waarbij het kastprofiel eerste montagemiddelen omvat en de of elke ophangbeugel tweede montagemiddelen omvat, waarbij: - ten minste één der montagemiddelen een wanddeel omvat, voorzien van ten minste één bevestigingsnok met een 10 op afstand van het wanddeel gelegen klemdeel, en de andere montagemiddelen zijn voorzien van vastzetmiddelen voor samenwerking met de ten minste ene bevestigingsnok, één en ander zodanig dat de montagemiddelen door 15 althans gedeeltelijk inschuiven van de vastzetmiddelen tussen het klemdeel van de ten minste ene bevestigingsnok en het betreffende wanddeel althans in hoofdzaak positievast en dragend met elkaar kunnen worden verbonden.1. Guide, provided with at least one cabinet profile and a drawer profile which can be displaced in a longitudinal direction relative to it, wherein at least one suspension bracket is connected to a wall part of the cabinet profile during use, the cabinet profile comprising first mounting means and the or each suspension bracket second mounting means, wherein: - at least one of the mounting means comprises a wall part, provided with at least one mounting cam with a clamping part located at a distance from the wall part, and the other mounting means are provided with fixing means for cooperation with the at least one mounting cam, one and other such that the mounting means can be connected to each other at least substantially positionally and load-bearingly by at least partially retracting the fixing means between the clamping part of the at least one mounting cam and the relevant wall part. 2. Telescopische geleider volgens conclusie 1, waarbij 20 de eerste montagemiddelen het wanddeel met de ten minste één bevestigingsnok omvatten en de tweede montagemiddelen de vastzetmiddelen omvatten, één en ander zodanig dat de betreffende ophangbeugel door althans gedeeltelijk inschuiven van de vastzetmiddelen tussen het klemdeel van 25 de ten minste ene bevestigingsnok en het betreffende wanddeel althans in hoofdzaak positievast en dragend met het kastprofiel kan worden verbonden.2. Telescopic guide as claimed in claim 1, wherein the first mounting means comprise the wall part with the at least one mounting cam and the second mounting means comprise the fixing means, all this in such a way that the relevant suspension bracket by at least partially sliding the fixing means between the clamping part of the at least one mounting projection and the relevant wall part can be connected to the cabinet profile at least substantially in a position-fixed and supporting manner. 3. Telescopische geleider volgens conclusie 1 of 2, waarbij de ten minste ene bevestigingsnok haakvormig is en 30 uit het betreffende wanddeel is gevormd.Telescopic guide according to claim 1 or 2, wherein the at least one mounting cam is hook-shaped and is formed from the respective wall part. 4. Telescopische geleider volgens één der voorgaande conclusies, waarbij voor de ten minste ene ophangbeugel ten minste twee op afstand van elkaar gelegen " 1009545 bevestigingsnokken zijn voorzien, waarbij de betreffende vastzetmiddelen ten minste twee sleufvormige uitsparingen omvatten voor opnemen van de bevestigingsnokken, zodanig dat de klemdelen van de bevestigingsnokken in bevestigde 5 stand aangrijpen op een gedeelte van de langsrand van de betreffende uitsparingen.Telescopic guide as claimed in any of the foregoing claims, wherein for the at least one suspension bracket at least two spaced "1009545 mounting cams are provided, the respective securing means comprising at least two slot-shaped recesses for receiving the mounting cams, such that the in clamped position, clamping parts of the mounting cams engage on a part of the longitudinal edge of the respective recesses. 5. Telescopische geleider volgens conclusie 4, waarbij de sleufvormige uitsparingen sleuven zijn, welke zijn voorzien in een flensdeel van de betreffeden ophangbeugel, 10 welk flensdeel tijdens gebruik aanligt tegen het betrejEfende wanddeel.Telescopic guide according to claim 4, wherein the slot-shaped recesses are slots, which are provided in a flange part of the relevant suspension bracket, which flange part rests against the relevant wall part during use. 6. Telescopische geleider volgens conclusie 4, waarbij de sleufvormige uitsparingen in twee tegenover elkaar gelegen langsranden van een flensdeel van de betreffeden 15 ophangbeugel zijn voorzien, welk flensdeel tijdens gebruik aanligt tegen het wanddeel.6. Telescopic guide as claimed in claim 4, wherein the slit-shaped recesses in two opposite longitudinal edges are provided with a flange part of the relevant suspension bracket, which flange part rests against the wall part during use. 7. Telescopische geleider volgens één der voorgaande conclusies, waarbij het wanddeel is voorzien van ten minste één klemnok welke op afstand van de bevestigingsnokken is 20 voorzien en bij gemonteerde ophangbeugel kan aangrijpen achter een in opschuifrichting van de ophangbeugel achterliggende langsrand van de betreffende ophangbeugel of van een daarin aangebrachte opening of doordieping, één en ander zodanig dat de ophangbeugel, althans een relevant 25 deel daarvan de betreffende klemnok in opschuifrichting kan passeren doch na montage in tegengestelde richting door ten minste de klemnok tegen verschuiving wordt opgesloten.Telescopic guide according to any one of the preceding claims, wherein the wall part is provided with at least one clamping cam which is provided at a distance from the mounting cams and which, when the suspension bracket is mounted, can engage behind a longitudinal edge of the relevant suspension bracket or in the sliding direction of the suspension bracket. an opening or recess arranged therein, all this in such a way that the suspension bracket, at least a relevant part thereof, can pass through the relevant clamping cam in the sliding direction, but after mounting in the opposite direction is closed by at least the clamping cam against displacement. 8. Telescopische geleider volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de opschuifrichting van de ten minste 30 ene beugel in hoofdzaak evenwijdig is aan de in- en uitschuifrichting van de telescopische geleider, bij voorkeur gelijkgericht aan de uitschuifrichting.8. Telescopic guide according to any one of the preceding claims, wherein the sliding direction of the at least one bracket is substantially parallel to the insertion and extension direction of the telescopic guide, preferably aligned with the extension direction. 9. Telescopische geleider volgens één der conclusies l - 7, waarbij de opschuifrichting van de ten minste ene 35 beugel zich in hoofdzaak haaks op de in- en uitschuifrichting van de telescopische geleider uitstrekt, 1009545 bij voorkeur van onder naar boven, gezien in de gebruikstoestand.9. Telescopic guide according to any one of claims 1-7, wherein the sliding direction of the at least one bracket extends substantially at right angles to the retracting and extending direction of the telescopic guide, 1009545 preferably from bottom to top, viewed in the position of use . 10. Telescopische geleider volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de of elke ophangbeugel een eerste en 5 een tweede beugeldeel omvat, waarbij het eerste beugeldeel ten minste twee onderling een hoek insluitende flensdelen omvat, waarbij een eerste flensdeel is voorzien van de vastzetmiddelen en een tweede flensdeel van eerste koppelmiddelen, waarbij het tweede beugeldeel is voorzien 10 van tweede koppelmiddelen voor koppeling met de eerste koppeJLmiddelen, zodanig dat instelling van de positie van het eerste ten opzichte van het tweede beugeldeel mogelijk is, terwijl het tweede beugeldeel voorts is voorzien van derde koppelmiddelen voor koppeling daarvan met een 15 kastframe of dergelijk kastdeel.10. Telescopic guide according to any one of the preceding claims, wherein the or each suspension bracket comprises a first and a second bracket part, wherein the first bracket part comprises at least two mutually enclosing flange parts, a first flange part being provided with the fixing means and a second flange part of first coupling means, wherein the second bracket part is provided with second coupling means for coupling with the first coupling means, such that adjustment of the position of the first relative to the second bracket part is possible, while the second bracket part is further provided with third coupling means for coupling thereof to a cabinet frame or like cabinet part. 11. Telescopische geleider volgens één der voorgaande conclusies, waarbij ten minste twee ophangbeugels per geleider zijn voorzien, waarbij ten minste één van de ophangbeugels na montage in elke richting positievast met 20 de geleider is verbonden, terwijl ten minste één andere ophangbeugel na montage in gekoppelde toestand in de lengterichting van de geleider langs het kastprofiel verschuifbaar is.11. Telescopic guide as claimed in any of the foregoing claims, wherein at least two suspension brackets per guide are provided, at least one of the suspension brackets being fixed in position in each direction after mounting in at least one position, while at least one other suspension bracket in coupled position after mounting. longitudinal position of the guide along the housing profile. 12. Ophangbeugel, geschikt en bestemd voor gebruik bij, 25 althans voor een telescopische geleider volgens één der voorgaande conclusies.12. Suspension bracket, suitable and intended for use with, at least for a telescopic guide according to any one of the preceding claims. 13. Kast of dergelijke inrichting, voorzien van ten minste één telescopische geleider volgens één der conclusies 1-9. 1009545Cabinet or like device, provided with at least one telescopic guide as claimed in any of the claims 1-9. 1009545
NL1009545A 1998-07-02 1998-07-02 Telescopic slide with suspension bracket. NL1009545C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1009545A NL1009545C2 (en) 1998-07-02 1998-07-02 Telescopic slide with suspension bracket.
NL1009545 1998-07-02

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1009545A NL1009545C2 (en) 1998-07-02 1998-07-02 Telescopic slide with suspension bracket.
DE69934118T DE69934118T2 (en) 1998-07-02 1999-07-02 TELESCOPIC GUIDE FOR CABINETS AND HOLDERS FOR THIS
AU48038/99A AU4803899A (en) 1998-07-02 1999-07-02 Telescopic guide with suspension bracket
PCT/NL1999/000415 WO2000001278A1 (en) 1998-07-02 1999-07-02 Telescopic guide with suspension bracket
JP2000557732A JP2002519127A (en) 1998-07-02 1999-07-02 Nested guide with suspension bracket
EP99931587A EP1091668B1 (en) 1998-07-02 1999-07-02 Telescopic guide for cabinets and suspension bracket therefor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1009545C2 true NL1009545C2 (en) 2000-01-07

Family

ID=19767414

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1009545A NL1009545C2 (en) 1998-07-02 1998-07-02 Telescopic slide with suspension bracket.

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1091668B1 (en)
JP (1) JP2002519127A (en)
AU (1) AU4803899A (en)
DE (1) DE69934118T2 (en)
NL (1) NL1009545C2 (en)
WO (1) WO2000001278A1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6749277B2 (en) * 2002-10-23 2004-06-15 Amos Industries, Inc. Drawer slide assembly
AT505970B1 (en) * 2007-11-07 2012-10-15 Blum Gmbh Julius WEARING CONSTRUCTION FOR AT LEAST ONE FURNITURE DRIVE
DE202008004100U1 (en) * 2008-03-25 2009-08-06 Paul Hettich Gmbh & Co. Kg Telescopic pull-out guide
AT511424B1 (en) * 2011-04-26 2014-06-15 Zizala Lichtsysteme Gmbh LOCKING DEVICE FOR CONNECTING COMPONENTS

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1497484A (en) * 1966-04-22 1967-10-13 H Perche Ets Slide device for drawers or the like and furniture fitted with such a device
US5359752A (en) * 1992-08-12 1994-11-01 Georg Domenig Laterally adjustable mounting bracket for use on a drawer and with a tongueless drawer guide in connection with a desk or cabinet
US5470143A (en) * 1994-03-24 1995-11-28 Steelcase Inc. Self-locking snap-on suspension unit for furniture cabinets and the like
EP0818163A2 (en) * 1996-07-09 1998-01-14 Alfit Aktiengesellschaft Drawer guide

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1497484A (en) * 1966-04-22 1967-10-13 H Perche Ets Slide device for drawers or the like and furniture fitted with such a device
US5359752A (en) * 1992-08-12 1994-11-01 Georg Domenig Laterally adjustable mounting bracket for use on a drawer and with a tongueless drawer guide in connection with a desk or cabinet
US5470143A (en) * 1994-03-24 1995-11-28 Steelcase Inc. Self-locking snap-on suspension unit for furniture cabinets and the like
EP0818163A2 (en) * 1996-07-09 1998-01-14 Alfit Aktiengesellschaft Drawer guide

Also Published As

Publication number Publication date
EP1091668B1 (en) 2006-11-22
WO2000001278A1 (en) 2000-01-13
JP2002519127A (en) 2002-07-02
DE69934118T2 (en) 2007-10-11
EP1091668A1 (en) 2001-04-18
DE69934118D1 (en) 2007-01-04
AU4803899A (en) 2000-01-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6431668B1 (en) Method of installing a telescopic shelf in a cabinet
US8079654B2 (en) Mounting apparatus for slide rail
US6913156B1 (en) Organizing system for drawers and cabinets
US7100882B2 (en) System for mounting, accessing, moving and folding away articles under a downwardly facing surface
US9723922B2 (en) Slidable cabinet pullout apparatus and method of use
US6921055B2 (en) Method for securing frame members for an electrical cabinet
US20200138190A1 (en) Apparatus and method for pullout cage mounting and adjustment
US6659576B1 (en) Method and device for mounting a modular drawer and support inside a cabinet
NL1009545C2 (en) Telescopic slide with suspension bracket.
KR102307027B1 (en) Mounting plate assembly for switchgear cabinets
US20120167500A1 (en) Upmount overhead brackets for office partition systems
US8939526B1 (en) Adjustable face panel mounting assembly
US7255234B2 (en) Low profile support system for device rack-mounting
US5890784A (en) Drawer slide
US6394567B1 (en) Method and device for mounting a modular drawer and support inside a cabinet
US20210022492A1 (en) Multi-level cabinet storage system
US7926214B2 (en) Two-way adjustable sign system
US20200156548A1 (en) Reconfigurable Storage Tray for Vehicle
DK2250931T3 (en) Box Interior Object.
MXPA00012474A (en) Telescopic guide with suspension bracket
US20220225765A1 (en) Cabinet storage system
FI104402B (en) Arrangement for mounting a slide trolley or drawer in a cabinet frame
JPH07111924A (en) Structure for drawer
HU0203361A2 (en) Work-place furniture comprising a frame consisting of vertical supports and crossmembers
WO2012010442A2 (en) Refrigeration device with transport securing means

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20090201