NL1004097C2 - Ceramic cooker. - Google Patents

Ceramic cooker. Download PDF

Info

Publication number
NL1004097C2
NL1004097C2 NL1004097A NL1004097A NL1004097C2 NL 1004097 C2 NL1004097 C2 NL 1004097C2 NL 1004097 A NL1004097 A NL 1004097A NL 1004097 A NL1004097 A NL 1004097A NL 1004097 C2 NL1004097 C2 NL 1004097C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
gas
according
preferably
combustion
hot plate
Prior art date
Application number
NL1004097A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Anton Scholten
Original Assignee
Gastec Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gastec Nv filed Critical Gastec Nv
Priority to NL1004097 priority Critical
Priority to NL1004097A priority patent/NL1004097C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1004097C2 publication Critical patent/NL1004097C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
  • F24COTHER DOMESTIC STOVES OR RANGES; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
  • F24C3/00Stoves and ranges for gaseous fuels
  • F24C3/04Stoves and ranges for gaseous fuels with heat produced wholly or partly by a radiant body, e.g. by a perforated plate
  • F24C3/06Stoves and ranges for gaseous fuels with heat produced wholly or partly by a radiant body, e.g. by a perforated plate without any visible flame
  • F24C3/067Ranges
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
  • F23DBURNERS
  • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
  • F23D14/12Radiant burners
  • F23D14/18Radiant burners using catalysis for flameless combustion

Description

Titel: Keramische kookplaat Title: Ceramic hob

De uitvinding heeft betrekking op een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de keramische kookplaten. The invention relates to a new development in the field of ceramic hobs. Gangbare keramische kookplaten bestaan uit een glas-keramische bovenplaat, met daaronder aangebracht een elektrische 5 stralingsbrander, waarmee de bovenplaat en hetgeen eventueel hierop geplaatst is, verwarmd wordt. Conventional ceramic hob composed of a glass-ceramic top plate, below the latter with an electric radiant heater 5, with which the top plate and which is optionally disposed thereon, is heated.

Hoewel dergelijke kookplaten een duidelijke verbetering vormden ten opzichte van de conventionele elektrische kookplaten, met een metalen bovenplaat, bestaat er 10 nog steeds behoefte aan een systeem dat een snellere regeling heeft ten aanzien van de warmte afgifte en een hoger vermogen beschikbaar heeft zonder dat een speciale krachtstroom aansluiting noodzakelijk is. Although such ring formed a clear improvement relative to the conventional electric cooking plates, with a metal top plate, there is a 10 still a need for a system which has a faster scheme is available with regard to the heat output and a higher capacity without requiring a special power flow connection is necessary.

De toepassing van de verbranding van gas als 15 verwarmingsbron voor de keramische kookplaat is een uitstekende oplossing voor het bereiken van deze doelstellingen, zoals blijkt uit het feit dat er reeds kookplaten met stralingsbranders op aardgas onder een plaat van glaskeramiek op de markt zijn. The use of the combustion gas 15 heating source for the hob is an excellent solution for achieving these objectives, as evidenced by the fact that there are on the market for plates with radiant natural gas burners under a sheet of glass ceramics. Er blijf echter nog een 20 behoefte aan keramische kookplaten op gas die een lagere belasting op het milieu leggen op het gebied van emissies van ΝΟχ en/of waarvan de regelbaarheid beter is. However, there still remain a need for 20 ceramic hobs gas which provide a lower impact on the environment in terms of emissions ΝΟχ and / or whose controllability is better.

Verrassenderwijs is gebleken dat toepassing van katalytische verbranding van gas als verwarmingsbron voor de 25 keramische kookplaat een uitstekende oplossing is voor het bereiken van deze doelstellingen. Surprisingly, it has been found that the use of catalytic combustion of gas as a heating source for the glass ceramic hob 25 is an excellent solution to the attainment of these objectives. De NOx emissie is veel lager dan bij een conventionele brander en dan de emissie die gepaard gaat aan de opwekking van electriciteit bij een electrische kookplaat. The NOx emission is much lower than with a conventional burner, and then the emission which is associated to the generation of electricity in an electric cooker. Bovendien is de warmteafgifte van de 30 kookplaat gemakkelijk te regelen. Moreover, the heat of the hob 30 is easy to arrange.

·.'!' ·. '! " 0 0 9 7 2 0 0 9 7 2

In de kookplaat volgens de uitvinding zijn bij voorkeur middelen aanwezig om de verbranding in twee stappen plaats te laten vinden, waarbij in de eerste stap een deel van het brandbare gas katalytisch wordt verbrand waarbij de 5 geproduceerde warmte voor een deel afgevoerd wordt. In the cooking hob according to the invention, means are preferably provided to the combustion to take place in two steps, wherein in the first step, a part of the combustible gas is catalytically combusted 5 wherein the produced heat is dissipated to some extent. De tweede stap kan bijvoorbeeld plaats vinden in een katalytische reactor waarbij een kleiner deel van de totale gevormde warmte wordt afgevoerd. The second step can, for example take place in a catalytic reactor in which is disposed a smaller part of the total heat produced.

In genoemde eerste stap wordt meer dan 80%, bij 10 voorkeur meer dan 90 % en bij nog grotere voorkeur meer dan 99% van het brandbaar gas verbrand, onder afgifte van de warmte via de erboven gelegen bovenplaat. In said first step is more than 80%, at 10 preferably more than 90%, and still more preferably burned more than 99% of the combustible gas, while giving off the heat through the overlying top plate.

Desgewenst kan de tweede stap plaatsvinden in een vlam, waarbij het de voorkeur heeft, dat in de eerste stap i 15 tussen de 10 en de 80 % van het brandbare gas wordt verbrand, bij voorkeur tussen de 20 en de 70 %, bij nog grotere voorkeur tussen de 30 en de 60 %. If desired, the second step can take place in a flame, wherein it is preferred, which is burned in the first step i 15 between the 10 and the 80% of the combustible gas, preferably between 20 and 70%, still more preferably between 30 and 60%.

Het eerste katalysator compartiment is direct onder de kookplaat gelokaliseerd. The first catalyst compartment is located directly under the hob. De warmte die bij de verbranding 20 van het gas ontstaat wordt hierbij direct voor een deel door straling en voor een deel door convectie en geleiding overgedragen aan de pan op een bij voorkeur IR-transparante plaat. Here, the heat which is formed during the combustion 20 of the gas directly in front of a part transferred by radiation and partly by convection and conduction to the pan on a preferably IR-transparent plate. Een eventueel onverbrand deel van het gas kan in een tweede meer adiabatische reactor, of in een vlam verbrand 25 worden. Any unburnt portion of the gas may be in a second more adiabatic reactor, or in a flame 25 to be burned. Het hete rookgas kan eventueel de verbrandingslucht voorverwarmen. The hot flue gas can possibly preheating the combustion air.

Onder de keramische bovenplaat kunnen een of meer lichamen aangebracht zijn, die bestaan uit een hittebestendig materiaal, bij voorkeur bestand tegen temperaturen tot meer 30 dan 600°C, bij grotere voorkeur tot meer dan 800eC, bij nog grotere voorkeur tot meer dan 1000°c, waarvan het oppervlak zelf, dan wel het oppervlak van de hierop aangebrachte laag, katalytisch actief is voor de verbranding van koolwaterstof houdend gas, meer in het bijzonder methaan, propaan en/of 35 butaan. Among the ceramic top plate may be provided one or more bodies, which consist of a heat-resistant material, preferably capable of withstanding temperatures up to more 30 than 600 ° C, more preferably to more than 800eC, still more preferably up to more than 1000 ° c , of which the surface itself, or the surface of the coated layer thereon, is catalytically active-containing gas for the combustion of hydrocarbons, in particular methane, propane and / or butane 35.

Het materiaal waaruit het lichaam bestaat heeft in het algemeen een warmtegeleidingscoefficient van meer dan ·; The material from which the body is generally has a thermal conductivity of more than ·; 0 G /.0 9 7 3 5 W/mK, bij voorkeur van meer dan 10 w/mK, bij nog grotere voorkeur van meer dan 15 W/mK. 0 G /.0 9 7 3 5 W / mK, preferably of more than 10 w / mK, still more preferably of more than 15 W / mK. Dit lichaam kan een gaas (metaal of een ander materiaal) zijn, een metaalschuim, gesinterd materiaal, één of meer ringvormige concentrische 5 lichamen met radiale kanalen of een voorgevormde metalen plaat. This body may be a mesh (of metal or another material) are, a metal foam, sintered material, one or more concentric ring-shaped 5 bodies having radial channels or a pre-formed metal plate.

De kookplaat volgens de uitvinding is liefst voorzien van een centrale toevoer van gas en lucht en een ringvormig om de toevoer aangebrachte verbrandingsruimte. The hob according to the invention is preferably provided with a central supply of gas and air, and an annular inlet provided around the combustion chamber. In 10 het algemeen zal men er voor zorgen, dat middelen aanwezig zijn voor het opwarmen van het te verbranden gas en/of de verbrandingslucht met behulp van de rookgasssen van de verbranding, ten einde een zo goed mogelijk rendement van de verbranding te verkrijgen. In 10 general, one will make sure that means are provided for the heating up of the burning gas and / or the combustion air with the aid of the rookgasssen of combustion, in order to obtain the best possible efficiency of the combustion.

15 Voor de katalytische verbranding past men een gangbare verbrandingskatalysator toe, welke bestand is tegen de te genereren temperaturen. 15 For the catalytic combustion is made of a conventional combustion catalyst is used, which can withstand the temperatures generated. Dergelijke katalysatoren zijn in het algemeen aangebracht op het oppervlak van een dragermateriaal, hoewel het ook mogelijk is materialen toe te 20 passen die geen drager bevatten, maar waarvan het oppervlak katalytisch actief is. Such catalysts are, in general, applied to the surface of a carrier material, although it is also possible to add materials which do not contain carrier 20 are suitable for, but the surface of which is catalytically active. Bekende katalytisch actieve materialen voor de verbranding van koolwaterstoffen zoals methaan, ethaan, butaan, propaan en pentaan (meer in het bijzonder methaan, propaan en butaan) zijn edelmetaalkatalysatoren en 25 overgangsmetaaloxiden, zoals platina, palladium, en oxiden, van koper, mangaan, ijzer, palladium, nikkel en/of cobalt. Well-known catalytically active materials for the combustion of hydrocarbons such as methane, ethane, butane, propane and pentane (more in particular methane, propane and butane) are noble metal catalysts, and 25, transition metal oxides, such as platinum, palladium, and oxides, of copper, manganese, iron , palladium, nickel and / or cobalt.

Bij voorkeur wordt een verbrandingskatalysator toegepast, gekozen uit de groep bestaande uit platina op gestabiliseerde keramische dragers, palladiumoxide, of 30 overgangsmetaaloxiden, zoals van koper, mangaan, ijzer, nikkel en/of cobalt, op gestabiliseerde keramische dragers. Preferably, a combustion catalyst is used, selected from the group consisting of platinum on stabilized ceramic supports, palladium oxide, or 30 transition metal oxides, such as of copper, manganese, iron, nickel and / or cobalt, on stabilized ceramic supports.

Voor een optimaal functioneren van de katalysator dient deze opgewarmd te worden bij het aanzetten van de kookplaat. For optimal performance of the catalyst it should be warmed up when you turn on the stove. De warmte voor deze opwarming van de katalysator 35 wordt liefst opgewekt door verbranding van brandbaar gas in een vlam of door electrische verwarming van de katalysator of de verbrandingslucht, het brandbaar gas lucht mengsel en/of 1004097 4 het brandbare gas. The heat for this heating of the catalyst 35 is preferably generated by combustion of combustible gas in a flame or by electrical heating of the catalyst or to the combustion air, the combustible gas-air mixture, and / or 1,004,097 4 the combustible gas. Bij voorkeur wordt deze opwarmstap uitgevoerd tussen de eerste en tweede katalysatorruimte door het gas dat de eerste katalysatorruimte verlaat te ontsteken. Preferably, this heating-up step is carried out between the first and second catalyst compartment by the gas leaving the first catalyst space to ignite.

De opbouw van de kookplaat volgens de uitvinding is 5 nader toegelicht in figuur 1 die een mogelijke uitvoeringsvorm weergeeft. The structure of the cooking hob according to the invention is explained in more detail 5 in figure 1, which represents a possible embodiment. De verbrandingslucht stroomt, eventueel via de warmtewisselaar (1), waarin de lucht wordt voorverwarmd, door de eerste katalysator in de eerste katalysatorruimte (2) vlak onder de kookplaat (3). The combustion air flows, optionally via the heat exchanger (1), in which the air is pre-heated, by the first catalyst in the first catalyst compartment (2), just below the cooking plate (3). Het brandbare gas wordt aan de 10 verbrandingslucht toegevoegd, voordat het de eerste katalysatorruimte binnentreedt, in dit geval bij voorkeur na de eventuele warmtewisselaar (1). The combustible gas 10 is added to the combustion air, before it enters the first catalyst room, in this case preferably after the optional heat exchanger (1).

Zodra de katalysator op temperatuur is wordt een groot gedeelte van het brandbare gas katalytisch verbrand. As soon as the catalyst temperature is a major portion of the combustible gas is catalytically combusted. De 15 warmte die hierbij ontstaat wordt voor een groot deel afgegeven aan de kookplaat (3). 15, the heat which is hereby arises is issued for a large part to the cooking plate (3). Indien de kookplaat infrarood straling kan doorlaten, wordt ook warmte afgegeven door infra rood straling door de kookplaat heen. If the cooking infrared radiation can pass, it is also heat emitted by infrared radiation through the cooking surface. Bij voorkeur verplaatst het gas zich gedurende het toenemen van de conversie in deze 20 eerste katalysator ruimte gemiddeld evenwijdig aan het vlak van de kookplaat. Preferably, moving the gas occurring during the increase of the conversion in the first catalyst room 20 on average parallel to the plane of the hob. Hierdoor ontstaat een temperatuur profiel over het oppervlak van de kookplaat. This results in a temperature profile across the surface of the hob. Hierdoor is het mogelijk dat ook het deels afgekoelde gas nog warmte afstaat aan de kookplaat, wat ten goede komt aan het rendement. As a result, it is possible that also the partially cooled gas gives up heat to the cooking hob, which is of benefit to the return.

25 Het gas dat de eerste katalysator ruimte verlaat bevat een sterk verlaagde concentratie brandbaar gas. 25 The gas leaving the first catalyst chamber containing a highly reduced concentration of combustible gas. Hierdoor kan dit in een katalysatorruimte (4) verbrand worden waar minder warmte afgegeven kan worden. As a result, this can be burned in a catalyst chamber (4), where less heat can be dissipated. Het rookgas wordt vervolgens gekoeld door de verbrandingslucht in eerdergenoemde 30 warmtewisselaar (1). The flue gas is then cooled by the combustion air 30 in the aforementioned heat exchanger (1).

Bij het starten kan de katalysator, de verbrandingslucht, het brandbare gas, of combinaties hiervan, electrisch of met behulp van een vlam worden opgewarmd. At the start, the catalyst, the combustion air, the combustible gas, or combinations thereof, to be electrically or heated up with the aid of a flame.

Het navolgende voorbeeld, dat niet als beperking van 35 de uitvinding bedoeld is en dat is weergegeven in figuur 2, geeft een toelichting op de uitvinding. The following example, which is not as a limitation of the invention 35 is intended and that shown in Figure 2, provides an explanation of the present invention.

1 0 : 'i 0 9 7 5 1 0: 'i 0 9 7 5

In figuur 2 stroomt het gas eerst door een warmtewisselaar (1) waarmee de verbrandingslucht wordt voorverwarmd. In Figure 2, the gas first flows through a heat exchanger (1) with which the combustion air is preheated. Ook wordt het deel van de warmte dat via de isolerende wand aan de onderzijde van de tweede reactorruimte 5 (4) uit deze ruimte ontsnapt weer opgenomen door de verbrandingslucht. Also, the part of the heat it via the insulating wall on the lower side of the second reaction space 5 (4) from escaping out of this space again absorbed by the combustion air. In het midden bij het verlaten van de warmtewissellaar (1) wordt het brandbaar gas toegevoegd aan de verbrandingslucht. In the center at the exit of the heat exchanger (1), the flammable gas is added to the combustion air. Het gas lucht mengsel stroomt vervolgens radiaal evenwijdig aan de plaat van glas keramiek(3) door de 10 eerste katalysatorruimte (2) die opgevuld wordt door twee op elkaar gestapelde ringvormige gazen van een legering die bestand is tegen een hoge temperatuur die bedekt zijn met een katalytisch actief materiaal. The gas air mixture then flows radially parallel to the plate of glass-ceramic (3) by the 10 first catalyst chamber (2) which is filled up by two stacked annular gauzes of an alloy that is resistant to a high temperature which are covered with a catalytically active material. De metaaldraden waaruit de gazen vervaardigd zijn zijn 0,5 milimeter dik. The metal wire from which the gauzes are made to be 0.5 mm thick. Deze eerste 15 katalysatorruimte(2) bevindt zich direct onder de plaat van glas keramiek(3). This first catalyst 15 space (2) is located directly under the glass-ceramic plate (3). De eerste katalysatorruimte is gescheiden van de tweede katalysatorruimte (4) door een hitte bestendig metaalfolie (5). The first catalyst chamber is separated from the second catalyst compartment (4) by a heat-resistant metal foil (5). Het grotendeels in de eerste katalysatorruimte katalytisch verbrande gas mengsel, stroomt vervolgens 20 radiaal naar het midden door de tweede katalysatorruimte. It largely in the first catalyst room catalytically combusted gas mixture 20 then flows radially towards the center by the second catalyst room. Deze ruimte is opgevuld met 5 op elkaar gestapelde gazen die identiek zijn aan de gazen die zich bevinden in de eerste katalysatorruimte, dus ook bedekt met een verbrandings katalysator. This space is filled up with five stacked gauzes that are identical to the meshes which are located in the first catalyst room, therefore, also covered with a combustion catalyst. In deze katalysatorruimte wordt het onverbrande 25 deel van het brandbare gas alsnog katalytisch verbrand. In this catalyst chamber 25, the unburnt portion of the combustible gas is combusted catalytically as yet. Voor het brandbare gas in de tweede katalysatorruimte wordt geleid, wordt het door middel van ontsteking (6), welke bijvoorbeeld een bougie, vonk of gloeidraad kan zijn, ontstoken. is headed for the combustible gas in the second catalyst room, it is by means of ignition (6), which, for example, a spark plug, spark or filament may be, inflamed. Vervolgens wordt nog warmte teruggewonnen uit het rookgas in de 30 warmtewissellaar (1). Then, heat is further recovered from the flue gas 30 in the heat exchanger (1).

; ; oo 7 oo 7

Claims (18)

1. Met gas verwarmde keramische kookplaat, voorzien van een keramische bovenplaat en onder deze plaat aangebracht een verbrandingskamer voor gas, waarbij de verbranding van het gas ten minste gedeeltelijk katalytisch geschiedt. 1. A gas-heated ceramic hob, provided with a ceramic top plate and below this plate is arranged a combustion chamber for gas, in which the combustion of the gas takes place at least in part catalytically.
2. Kookplaat volgens conclusie 1, waarbij middelen aanwezig zijn om de verbranding in twee stappen plaats te laten vinden, waarbij in de eerste stap een deel van het brandbare gas katalytisch wordt verbrand waarbij de geproduceerde warmte voor een deel afgevoerd wordt. 2. Cooking hob, according to claim 1, wherein means are present for allowing the combustion take place in two steps, in which is combusted catalytically a part of the combustible gas in the first step, wherein the generated heat is removed in part.
3. Kookplaat volgens conclusie 2, waarbij de tweede stap plaatsvindt in een katalytische reactor waarbij een kleiner deel van de totale gevormde warmte wordt afgevoerd. 3. A hot plate according to claim 2, wherein the second step is carried out in a catalytic reactor in which is disposed a smaller part of the total heat produced.
4. Kookplaat volgens conclusie 3, waarbij in de eerste stap meer dan 80%, bij voorkeur meer dan 90 % en bij nog grotere 15 voorkeur meer dan 99% van het brandbaar gas wordt verbrand. 4. Cooking hob, according to claim 3, wherein in the first step is more than 80%, preferably more than 90%, and still more 15 preferably more than 99% is incinerated of the combustible gas.
5. Kookplaat volgens conclusie 2, waarbij de tweede stap plaatsvindt in een vlam. 5. Cooking hob, according to claim 2, wherein the second step is carried out in a flame.
6. Kookplaat volgens conclusie 5, waarbij in de eerste stap tussen de 10 en de 80 % van het brandbare gas is verbrand, bij 20 voorkeur tussen de 20 en de 70 %, bij nog grotere voorkeur tussen de 30 en de 60 %. 6. Cooking hob, according to claim 5, wherein in the first step is between 10 and 80% of the combustible gas is combusted, preferably at 20 between 20 and 70%, even more preferably between 30 and 60%.
7. Kookplaat volgens conclusie 1-6, waarbij, onder de keramische bovenplaat een of meer lichamen zijn aangebracht die bestaan uit een hittebestendig materiaal, bij voorkeur 25 bestand tegen temperaturen tot meer dan 600eC, bij grotere voorkeur tot meer dan 800°C, bij nog grotere voorkeur tot meer dan 1000*C, waarvan het oppervlak zelf, dan wel het oppervlak van de hierop aangebrachte laag, katalytisch actief is voor de verbranding van koolwaterstof houdend gas, meer in het 30 bijzonder methaan, propaan en/of butaan. 7. Cooking hob, according to claim 1-6, wherein, among the ceramic upper plate one or more bodies are arranged which consist of a heat-resistant material, preferably from 25 to withstand temperatures of up to more than 600eC, more preferably to more than 800 ° C, yet more preferably to over 1000 ° C, the surface of which itself or the surface of the coated layer thereon, is catalytically active for the combustion of hydrocarbon-containing gas, more in particular 30, methane, propane and / or butane. 1004097 1004097
8. Kookplaat volgens conclusie 7, waarbij, het materiaal waaruit het lichaam bestaat een warmtegeleidings coefficient heeft van meer dan 5 W/mK, bij voorkeur van meer dan 10 w/mK, bij nog grotere voorkeur van meer dan 15 W/mK. 8. The hot plate according to claim 7, wherein, the material of which the body is made has a thermal conductivity coefficient of more than 5 W / mK, preferably of more than 10 w / mK, still more preferably of more than 15 W / mK.
9. Kookplaat volgens conclusie 7 of 8, waarbij het lichaam een gaas, een metaalschuim, een gesinterd materiaal, één of meer ringvormige concentrische lichamen met radiale kanalen of een voorgevormde metalen plaat is. 9. A hot plate according to claim 7 or 8, wherein the body is a mesh, a metallic foam, a sintered material, one or more annular bodies concentric with radial channels or a pre-formed metal plate.
10. Kookplaat volgens conclusie 7 of 8, waarbij het lichaam 10 een voorgevormde metalen plaat is. 10. A hot plate according to claim 7 or 8, wherein the body 10 is a pre-formed metal plate.
11. Kookplaat volgens conclusie 1-10, voorzien van een centrale toevoer van gas en lucht en een ringvormig om de toevoer aangebrachte verbrandingsruimte. 11. A hot plate according to claims 1-10, provided with a central supply of gas and air, and an annular inlet provided around the combustion chamber.
12. Kookplaat volgens conclusie 1-11, waarbij middelen 15 aanwezig zijn voor het opwarmen van het te verbranden gas en/of de verbrandingslucht met behulp van de rookgasssen van de verbranding. 12. A hot plate according to claim 1-11, wherein means 15 are provided for heating up the gas to be incinerated and / or the combustion air with the aid of the rookgasssen of combustion.
13. Kookplaat volgens conclusie 1-12, waarbij een verbrandingkatalysator toegepast wordt, gekozen uit de groep 20 bestaande uit platina op gestabiliseerde keramische dragers, palladiumoxide, of overgangsmetaaloxiden, zoals van koper, mangaan, ijzer, nikkel en/of cobalt, op gestabiliseerde keramische dragers. 13. A hot plate according to claim 1-12, wherein a combustion catalyst is used, selected from the group 20 consisting of platinum on stabilized ceramic supports, palladium oxide, or transition metal oxides, such as of copper, manganese, iron, nickel and / or cobalt, on stabilized ceramic carriers.
14. Kookplaat volgens conclusie 1-13, waarbij het gas gekozen 25 is uit de groep bestaande uit methaan, ethaan, propaan, butaan, pentaan. 14. A hot plate according to claim 1-13, wherein the gas 25 is selected from the group consisting of methane, ethane, propane, butane, pentane.
15. Kookplaat volgens conclusie 1-14 waarbij de warmte voor de opwarming van de katalysator opgewekt wordt door verbranding van brandbaar gas in een vlam. 15. A hot plate according to claims 1-14 wherein the heat is generated for the heating of the catalyst by combustion of combustible gas in a flame.
16. Kookplaat volgens conclusie 1-14 waarbij de warmte voor de opwarming van de katalysator opgewekt wordt door electrische verwarming van de katalysator of de verbrandingslucht, het brandbaar gas lucht mengsel en/of het brandbare gas. 16. A hot plate according to claims 1-14 wherein the heat for the warming of the catalytic converter is generated by electrical heating of the catalyst or to the combustion air, the combustible gas-air mixture and / or the combustible gas.
17. Kookplaat volgens een der conclusies 1-6, waarbij het keramische materiaal van de bovenplaat ten minste gedeeltelijk transparant is voor infraroodstralen. 17. The cooking hob according to any one of claims 1-6, wherein the ceramic material of the top plate is at least partially transparent to infrared rays. 1004097 1004097
18. Kookplaat, volgens een der conclusies 1-17, waarbij het brandbaar gas-lucht mengsel in de eerste reactieruimte als hoofdrichting evenwijdig aan de keramische afdekplaat stroomt. 18. Hotplate according to one of claims 1-17, in which the combustible gas-air mixture in the first reaction space as a main flow direction parallel to the ceramic cover plate. , o : o 7 , O: o 7
NL1004097A 1996-09-23 1996-09-23 Ceramic cooker. NL1004097C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1004097 1996-09-23
NL1004097A NL1004097C2 (en) 1996-09-23 1996-09-23 Ceramic cooker.

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1004097A NL1004097C2 (en) 1996-09-23 1996-09-23 Ceramic cooker.
AU42254/97A AU4225497A (en) 1996-09-23 1997-09-22 Ceramic hot plate
EP19970940488 EP0928400A1 (en) 1996-09-23 1997-09-22 Ceramic hot plate
PCT/NL1997/000529 WO1998012480A1 (en) 1996-09-23 1997-09-22 Ceramic hot plate

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1004097C2 true NL1004097C2 (en) 1998-03-24

Family

ID=19763553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1004097A NL1004097C2 (en) 1996-09-23 1996-09-23 Ceramic cooker.

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0928400A1 (en)
AU (1) AU4225497A (en)
NL (1) NL1004097C2 (en)
WO (1) WO1998012480A1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008036566B4 (en) * 2008-07-08 2010-06-10 E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH Burner for use in a gas hob or in an oven
CN108730974A (en) * 2017-04-21 2018-11-02 深圳市元疆科技有限公司 Closed combustion furnace head interlayer-type heat exchange structure

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4018553A (en) * 1975-05-27 1977-04-19 Mountain Fuel Supply Company Catalytic flame-type gas burner assembly and method of burning gas
US5251609A (en) * 1991-06-28 1993-10-12 Application Des Gaz Heating apparatus with catalytic burner
EP0601269A1 (en) * 1992-12-09 1994-06-15 Nkk Corporation Combustion apparatus having heat-recirculating function
FR2708337A1 (en) * 1993-07-28 1995-02-03 Applic Gaz Sa Heating appliance with catalytic burner and device for visualising its ignition
EP0716263A2 (en) * 1994-12-06 1996-06-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Combustion apparatus

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4018553A (en) * 1975-05-27 1977-04-19 Mountain Fuel Supply Company Catalytic flame-type gas burner assembly and method of burning gas
US5251609A (en) * 1991-06-28 1993-10-12 Application Des Gaz Heating apparatus with catalytic burner
EP0601269A1 (en) * 1992-12-09 1994-06-15 Nkk Corporation Combustion apparatus having heat-recirculating function
FR2708337A1 (en) * 1993-07-28 1995-02-03 Applic Gaz Sa Heating appliance with catalytic burner and device for visualising its ignition
EP0716263A2 (en) * 1994-12-06 1996-06-12 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Combustion apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
WO1998012480A1 (en) 1998-03-26
EP0928400A1 (en) 1999-07-14
AU4225497A (en) 1998-04-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6183241B1 (en) Uniform-burning matrix burner
AU739400B2 (en) Low emission combustion system
FI59297B (en) Gasspis with the one or more kokplatsbraennare Bildad som straolbraennare
US5460511A (en) Energy efficient afterburner
US3810732A (en) Method and apparatus for flameless combustion of gaseous or vaporous fuel-air mixtures
US5439532A (en) Cylindrical electric power generator using low bandgap thermophotovolatic cells and a regenerative hydrocarbon gas burner
US5711661A (en) High intensity, low NOx matrix burner
JP4563374B2 (en) The methods and apparatus that facilitate flameless combustion without a catalyst or hot oxidant
EP0716263A2 (en) Combustion apparatus
US3270798A (en) Catalytic radiant heat treating apparatus
US3057400A (en) Glow burner for fuel-air mixture
US5458484A (en) Pre-mix flame type burner
US4730599A (en) Radiant tube heating system
US6823859B2 (en) Flat heating surface type gas stove
WO1996041101A1 (en) Emissive matrix combustion
EP0856128B1 (en) A gas appliance for heating fluids
US4318392A (en) Catalytic gas-fired furnace system and method
US8899222B2 (en) Cook stove assembly
JP2013502552A (en) Radiant burner
ES2135588T3 (en) Heating unit with burner high emissivity porous ceramic.
EP1167877A1 (en) Single-ended self-recuperated radiant tube annulus system
JP2015014453A (en) Solid fuel stove with improved combustion
US4582044A (en) Clean burning exterior retrofit system for solid fuel heating appliances
JPH08312461A (en) Combustor for stirling engine
HU185464B (en) Cooking place for gas-ranges

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20100401