FI90523C - The device for separating the part webs - Google Patents

The device for separating the part webs Download PDF

Info

Publication number
FI90523C
FI90523C FI895581A FI895581A FI90523C FI 90523 C FI90523 C FI 90523C FI 895581 A FI895581 A FI 895581A FI 895581 A FI895581 A FI 895581A FI 90523 C FI90523 C FI 90523C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
web
webs
direction
roll
device
Prior art date
Application number
FI895581A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI90523B (en
FI895581A0 (en
FI895581A (en
Inventor
Seppo Saukkonen
Pekka Eronen
Original Assignee
Valmet Paper Machinery Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Valmet Paper Machinery Inc filed Critical Valmet Paper Machinery Inc
Priority to FI895581A priority Critical patent/FI90523C/en
Priority to FI895581 priority
Publication of FI895581A0 publication Critical patent/FI895581A0/en
Publication of FI895581A publication Critical patent/FI895581A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI90523B publication Critical patent/FI90523B/en
Publication of FI90523C publication Critical patent/FI90523C/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H23/00Registering, tensioning, smoothing or guiding webs
  • B65H23/02Registering, tensioning, smoothing or guiding webs transversely
  • B65H23/022Registering, tensioning, smoothing or guiding webs transversely by tentering devices
  • B65H23/025Registering, tensioning, smoothing or guiding webs transversely by tentering devices by rollers
  • B65H23/0258Registering, tensioning, smoothing or guiding webs transversely by tentering devices by rollers with a bowed axis
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H35/00Delivering articles from cutting or line-perforating machines; Article or web delivery apparatus incorporating cutting or line-perforating devices, e.g. of the kinds specified below
  • B65H35/02Delivering articles from cutting or line-perforating machines; Article or web delivery apparatus incorporating cutting or line-perforating devices, e.g. of the kinds specified below from or with longitudinal slitters or perforators
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
  • B65H2301/30Orientation, displacement, position of the handled material
  • B65H2301/35Spacing
  • B65H2301/351Spacing parallel to the direction of displacement
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65HHANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL, e.g. SHEETS, WEBS, CABLES
  • B65H2301/00Handling processes for sheets or webs
  • B65H2301/40Type of handling process
  • B65H2301/41Winding, unwinding
  • B65H2301/414Winding
  • B65H2301/4148Winding slitting

Description

90523 90523

Laite osarainojen erottamiseksi Anordning f6r separering av delbanor The device for separating the part webs An arrangement f6r Separation of the component webs

Keksinnon kohteena on laite osarainojen erottamiseksi, johon laittee-seen kuuluu rainan toiselle puolelle sovitettu, ensimmainen, kaareva, pydriva tela ja rainan vastakkaiselle puolelle sovitettu, toinen, kaareva, pydrivå tela sekd kiikkumekanismi, joka on sovitettu vaikuttamaan manittuihin teloihin osarainojen taittokulmien muuttamiseksi ja siten halutun erotuksen aikaansaamiseksi osarainoille. the invention relates to a device for the partial webs for separating a device within the is arranged on one side of the web, first, curved, pydriva roll and on the opposite side of the web arranged, a second, curved, pydrivå roll sekd kiikkumekanismi, which is arranged to act on the tool for the conversion and the sub-webs folding angles of the rollers to the desired to obtain the difference between the component webs.

Osarainojen erottamisella pyrit&ån erottamaan esim. pituussleikkurilla leikatun rainan eri liuskat sivusuunnassa riittavan kauas toislstaan rullien toisistaan irtoamisen varmistamiseksi. Separation of the component webs strive to separate å & e.g. pituussleikkurilla various strips cut the web in the lateral direction sufficiently far from each other toislstaan ​​rollers to ensure separation. Osarainojen erotuksessa on tavoitteena suorittaa rainan sivuttaissiirto siten, etta valtetaan rainan sivuttain liukuminen levitinelimesså, ohjaamalla rainaa ensim-mAisella levityselimella taittaen sivullepåin ja toisella kulkusuun-taansa palauttaen. The aim of the separation of the component webs is to perform lateral shift of the web in such a way as to avoid the sliding of the web laterally levitinelimesså, control of the web-Ensim taste mouth of a spreading and folding the sivullepåin second passage mouth-taansa reflux. Tunnetusti levityseliminå kåytetaan esim. tankoja, palkkeja tai kaarevaksi taivutetulle akselille laakeroituja pyorivia telavaippoja. Levityseliminå Used as is well known, for example. Rods, beams or curved, bent shaft rotatably mounted in a roller diapers. Pyoriva telavaippa voi olla esim. jaykista vaippaelemen-teista koottu tai yhtenainen ja elastinen. The rotating roll shell can be e.g. rigid vaippaelemen-you been or coherent and elastic. Vaippaelementit voivat olla . Diaper elements can be. . . myds erillisia. myds separate. PySrivavaippaisessa levittimessa on kuitenkin usein ongelmana, etta rainan liikesuunta ja py6rivan telavaipan kiertymista kuvaava pydrimisvektori ovat ainakin jossain vaipan kohdassa vinosti toisiinsa nahden. However PySrivavaippaisessa tankers often is a problem that the direction of movement of the web and illustrating the twisting of pydrimisvektori py6rivan roll mantle are, at least at some point the diaper at an angle to each other. TallOin rainaan valkuttaa voimakomponentti, joka pyrkii luistattamalla siirtamåån rainaa telavaipalla tåman pituussuun-taa vastaavassa aksiaalisuunnassa. In this case, the web cephalanthera force component, which tends to slipping siirtamåån web roll shell tåman longitudinal direction to a respective axial direction.

Osarainojen erotusraon maaråa saadetaan tunnetusti joko kaarevuussa-detta muuttamalla, telojen valiå tai levityselimien valia muuttamalla tai rainan taittokulmaa muuttamalla. Separation of the component webs slit rate is set by either the well known curvature-changing ratio, the rolls valiå matter or by changing the spreading members, or by changing the angle of the web folding. Mikali levitysraon suuruutta såa-detåån levityselimien vålistå etaisyytta muuttamalla vaikuttaa tama ko. Mikali amount of the distribution slit SAAA-detåån spreading members vålistå affected by changing the distance in question. koneen kokoon ja siten taman saat6mahdollisuuden kayttåminen on moni-mutkaista. engine size and saat6mahdollisuuden kayttåminen So this is a multi-winding. Mikali osarainojen erotuksessa kaytetaan kaarevuussateen muuttamiseen perustuvaa saatåmista, on taman saatornenetelman kayttami-nen erittain tarkkaa, silla jo pieni kaarevuussateen muutos vaikuttaa voimakkaasti osarainojen vAliseen etaisyyteen. Mikali the sub-webs are used in the separation of saatåmista based on changing the radius of curvature, is Taman saatornenetelman-using of highly accurate, because even a small change in the radius of curvature strongly affected by the sub-webs between the distance.

2 90523 2 90523

Yleisin tapa saataa osarainojen erotusraon suuruutta on suorittaa se sååtåmållå radan taittokulmaa levityselimien yli. The most common way to adjust the sub-webs difference between the magnitude of the gap is carried out by the sååtåmållå over the spreading members track the folding angle. Talloin rata tekee joko jyrkemmån tai loivemman kulman kulkiessaan levityselimien kautta, jolloin osarainojen vålinen etaisyys muuttuu. Thus, the track makes either a steeper or flatter angle as it passes through the spreading members, whereby the distance between the election of the component webs is changed.

Kun levityslaitteiden radan taittokulmia muutetaan, muuttuvat myds kaarien suuntakulmat rataan nahden. When the application devices track the folding angles are changed, changing the direction angles of the arcs myds relation to the track. Muutos kaaren suuntakulmassa rataan nahden aiheuttaa rataan vierimiskomponentin sivusuuntaan, mikå aiheut-taa ongelmia, koska rainan ja levitystelojen vålinen liukukitkavoima aiheuttaa hairiaita levityksessa. Change in the direction of an arc at an angle with respect to the web page causes the web vierimiskomponentin direction mikå cause problems because the web and the spreader rolls election of sliding friction force causes disorders when dispersed. Tunnetusti suuntakulmia on saadetty manuaalisesti, mikå on hidasta ja hankalaa. It is known that the direction of the angles is adjusted manually, mikå is slow and cumbersome.

Keksinnon pååmåaranå on esittaa sellainen laite osarainojen erottami-seksi, jossa edella esitetyt tekijåt eivåt aiheuta ongelmaa, koska suuntakulman korjaus on mekaanisesti pakko-ohjattu. Pååmåaranå in the invention is to provide a device for separating the part webs sex with tekijåt eivåt in the above cause a problem because the direction of correction of an angle is mechanically positively controlled.

Edellå esitettyjen ja mybhemmin esille tulevien paåmaarien saavuttami-seksi on keksinnon mukaiselle laitteelle pååasiallisesti tunnusomaista, etta laitteessa on saat6mekanismi, joka on sovitettu korjaamaan mainit-tujen telojen ja rainan valinen suuntakulma halutuksi kaikilla taitto-kulman arvoilla siten, etta saatdmekanismi on sovitettu kaantamaan mainittuja teloja kiikkumekanismin aikaansaamaan kaantoliikkeeseen . Edellå shown and mybhemmin across order to attain the future paåmaarien, the invention according to the device pååasiallisesti characterized in that the device is saat6mekanismi, which is adapted to correct Mainit-compensated rolls, and the web Valin direction angle desired in all the folding angle values ​​so that the saatdmekanismi is arranged mentioned turning the rollers kiikkumekanismin to provide a rotary motion. . . nahden vastakkaiseen suuntaan saatdmekanismin maaraamassa geometrisessa suhteessa. saatdmekanismin in the opposite direction imposed by the geometrical relationship.

Keksinnon mukaisen laitteen avulla saåtyvat levityselimien kaarien ja rainan valiset suuntakulmat automaattisesti oikeiksi, kun rainan taittokulmia saadetaan levityksen maaraa lisattaessa tai vahennettaessa. the device according to the invention saåtyvat spreading members arms and the web BETWEEN direction angles automatically correct when the folding edges of the web application provides for the amount of adding or removing.

Seuraavassa keksinnon mukaista laitetta selostetaan yksityiskohtaisem-min oheisen piirustuksen kuvioihin viitaten. In the following the device according to the invention will be described in greater detail with reference to the accompanying drawing, FIGS min.

Kuvio 1 esittaa kaaviollisesti taittolevittimen periaatetta alapuolelta katsottuna. Figure 1 shows a schematic view of the principle of taittolevittimen from below.

I: 3 90523 I 3 90 523

Kuvio 2 esittåå kaaviolllsesti taittolevityksen periaatetta ja sen hal-llntasuureita sivulta påin esitettyna. Figure 2 esittåå kaaviolllsesti the principle of folding distribution and hal llntasuureita page, shown in påin.

Kuvio 3 esittaa keksinndn mukaista laitetta kaaviollisesti, Figure 3 shows schematically a device according to the keksinndn,

Kuviossa 1 on esitetty kaaviollisesti, kuinka leikatut osarainat W1(W2.. .Wn.1(Wn tulevat ensinunaiselle levitystelalle 10 suunnassa, jossa telan 10 vaippa vierii suoraan radan W kulkusuuntaan P. Osarainat Wj^ . .Wn kiertyvat telan 10 kaaren 10' (kuvio 2) ympdri ensimmaisen telan 10 vierimissuuntaan R10 taittuen samalla ulospain kukin osaraina W:..,Wn omaan suuntaansa P1(P2...Pn. Osarainojen Wx..,Wn våliin aukeaa raot C. Kukin osaraina Wx...Wn tulee toiselle telalle 11 vaipan vierimissuun-nassa Rn kaantyen vaipan mukana alkuperåiseen suoraan kulkusuuntaan P. Osarainat Wj...Wn irtoavat toisesta levitystelasta 11 ja osarainojen valeisså on tarvittavat erotusraot C. Figure 1 shows schematically how the slit component webs W1 (W2 .. .Wn.1 (Wn will first throw of the application roller 10 in the direction in which the mantle of the roll 10 rolls directly in the direction of travel of the web W, P. webs W i ^. .Wn the rotating roll 10 of the arc 10 '( Fig 2) ympdri first roll 10 in the same rolling direction R 10 is refracted outwardly from each partial web W .., Wn in its own direction P1 (P2, ... Pn of the component webs W x .., Wn election will open the slits C. each component web W x ... Wn will be the second. the roll mantle 11 vierimissuun-direction Rn Turning to the shell with alkuperåiseen the direction of travel of P. webs W i ... W n disengage from the second applicator roll 11 and the sub-webs have the necessary valences isolating C.

Kuviossa 2 on esitetty kaaviollisesti taittolevitykseen vaikuttavia suureita. Figure 2 is a schematic illustration of effective refractive distribution quantities. Kuviossa on merkitty rataa viitemerkinnållå W, joka rata kulkee ensimmaisen levitystelan 10 alta sen kaaren 10' levittåesså radan osarainoiksi W1...Wn. In the figure, the web W viitemerkinnållå path which passes through the first applicator roll 10 beneath the arch 10 'levittåesså the web into component webs W 1 ... W n. Osarainat Wj,. Partial webs W i ,. . . .Wn kulkevat tåmån jalkeen toisen levitystelan 11 yli, jonka kaari 11' kaantaa osarainat WL. .Wn pass tåmån after 11 over the second applicator roll, whose arc 11 'will turn the partial webs WL. . . .Wn alkuper&iseen kulkusuuntaansa P (kuvio 1). Aqueous solution of & .Wn initial direction of travel P (Figure 1). Kuviossa on levityskaarien 10',11' kaarevuussåteitå merkitty viitemerkinnollå r1,r2. The figure levityskaarien 10 ', 11' kaarevuussåteitå viitemerkinnollå indicated by r1, r2. Levitystelojen 10,11 vålistå et&isyytta on merkitty viitemerkinnållå 1. Radan W tait-tokulmat telojen 10,11 yli on merkitty viitemerkinndilla b1(b2 ja levityskaarien 10',11' suuntakulmat rataan W nahden on merkitty ja g2. Application of the rolls 10,11 vålistå et & viitemerkinnållå determination is indicated by 1. The web W Tait-angle of wrap over the rolls 10,11 is marked viitemerkinndilla b1 (b2, and levityskaarien 10 ', 11' orientation angles relative to the web W is designated with g2.

Kuviossa 3 on esitetty eras keksinn6n sovellusesimerkki kaaviollisesti kantotelaleikkuriin 20 sovellettuna. 3 shows an example of application of eras keksinn6n schematically applied to a drum winder 20. Raina U tuodaan sinånså tunnetulla tavalla ohjaustelojen 31,32,33 ohjaamana keksinndn mukaiseen laittee-seen, josta osarainat ohjataan tassa suoritusmuodossa kantotelaleikkuriin 20 ensimmaisen telan 21 ja toisen telan 22 valityksella rullatta-vaksi rullaksi 23. Tassa esimerkisså osarainojen V1...Vn erotuslaite koostuu kahdesta kaarevasta, pyorivasta telasta 10,11 ja kiikkumekanis-mista 15,16,17. The web is introduced into the U sinånså in a known manner, the guide rolls 31,32,33 under control of keksinndn device within which the partial webs are guided in this embodiment, the drum winder wind a roll-MENTS 20 via the first roller 21 and second roller 22, 23, in this Example the partial webs V1 ... Vn separation device consists of two curved, rotating rolls 10,11 and kiikkumekanis-Mista 15,16,17. Saatdmekanismilla 12,13 korjataan pyorivien, kaarevien telojen 10,11 suuntakulma gi,g2 (kuvio 2) halutuksi saadettaessa levi- 4 90523 tysta kiikkumekanismilla 15,16,17. Saatdmekanismilla 12.13 harvested onto a rotating, the rolls 10,11 of the curved direction of the angle g i, g 2 (Figure 2) adjusting the spread to the desired 4 90 523 Tysta kiikkumekanismilla 15,16,17. Levltyksen eli erotuksen saatåminen tapahtuu sinansd tunnetulla tekniikalla siten, etta kåannetaan kappa-letta 15 tunkin 16 avulla nivelen 17 ympari, jolloin paperiradan W taittokulmat b1,b2 telojen 10,11 ympari kasvavat tai pienenevat. Levltyksen a difference occurs saatåminen sinansd a known technology, so that the kappa-piece with kåannetaan 15 by means of a jack 16 around the hinge 17, whereby the paper web W, folding the corners b1, b2 rolls 10,11 around the increasing or decreasing.

Kuvioiden 1,2 ja 3 mukaisesti laitteeseen kuuluu rainan W toiselle puo-lelle sovitettu ensimmåinen, kaareva, pyoriva tela 10 ja rainan W vas-takkaiselle puolelle, toinen, kaareva, pydriva tela 11. Laitteeseen kuuluu my5s kiikkumekanismi 15,16,17, jolla vaikutetaan teloihin 10,11 niiden taittokulman b1,b2 muuttamiseksi ja siten halutun erotuksen C aikaansaamiseksi osarainoille W2...Wn. With reference to Figures 1,2 and 3, the apparatus comprises a web W is arranged on one side of the ensimmåinen, curved, rotating roll 10 and the web W-left opposite side, a second, curved, pydriva roller 11. The apparatus includes a my5s kiikkumekanismi 15,16,17 which contribute to the rollers 10,11 for changing the refractive angle of b1, b2 and thus the separation of the desired C to obtain a component webs W 2 ... W n. Laitteeseen on sovitettu saato-mekanismi 12,13, joka korjaa telojen 10,11 ja rainan W suuntakulman gi,g2 oikeaksi. The device is fitted to the adjustment mechanism 12,13, which corrects the rolls 10,11 the web W and the orientation angle gi, g2 correct. Tama saat6mekanismi 12,13 on muodostettavissa esim. nivelvivuista 12,13 kuten esitetty kuviossa 3. Suuntakulmat gx,g2 saade-taan nivelvipujen 12,13 avulla siten, etta telojen 10,11 suuntakulmat gl,g2 rataan W nåhden ovat aina vakioita, sopivimmin 90°. By saat6mekanismi 12,13 may be formed e.g. link rod 12,13 as shown in Figure 3. The direction angles g x, g 2-saade the lever arms 12,13 in such a way, that the rolls 10,11 the directional angles gl, g2 nåhden the web W are always constant, preferably 90 °. Levityselimina kåytettftvat telat 10,11 voivat olla patkateloja tai myds yhtenaisia, kaarevia teloja tai vastaavia. The expansion body kåytettftvat rollers 10,11 may be sectional rolls or myds a uniform, curved rollers or the like.

Keksinndn mukainen laite soveltuu kåytettåvåksl erilaisia rainamateri-aaleja olevien osarainojen erottamisessa. Device according to Keksinndn kåytettåvåksl suitable for a variety of Institute of Diabetes rainamateri-extraction of the part webs. Rainamateriaali voi olla muovikalvoa, kangasta, paperia, peltia, kartonkia tai muuta vastaavaa materiaalia. The web material may be a plastic film, fabric, paper, sheet metal, cardboard or other similar material.

Keksintfia on edella selostettu vain eraaseen sen edulliseen sovellus-esimerkkiin viitaten. Keksintfia the above-described only eraaseen its preferred embodiment with reference to the Examples. Talla ei kuitenkaan millaan tavoin haluta rajoit-taa keksintda vain tata esimerkkiå koskevaksi vaan monet muunnokset ja muunnelmat ovat mahdollisia seuraavien patenttivaatimuksien maårittele-man keksinnollisen ajatuksen puitteissa. However, this does not in any way intended to limited-TAA keksintda esimerkkiå only the TATA box, but many, many variations and modifications are possible within the scope of the following claims, maårittele of the inventive idea.

li li

Claims (2)

5 90523 5 90523
1. Lai te osarainojen (WlfW2. . .W^^W,,) erottamiseksi, johon laitteeseen kuuluu rainan (W) toiselle puolelle sovitettu ensimmainen, kaareva, pydriva tela (10) ja rainan (W) vastakkaiselle puolelle sovitettu toi-nen, kaareva, pydriva tela (11) seka kiikkumekanismi (15,16,17), joka on sovitettu vaikuttamaan mainittuihin teloihin (10,11) osarainojen (Wi,W2. . .Wn.jW,,) taittokulmien (blfb2) muuttamiseksi ja siten halutun erotuksen (C) aikaansaamiseksi osarainoille (W1,W2. . ,Wn) , tun-n ettu siita, etta laitteessa on saatdmekanismi (12,13), joka on sovitettu korjaamaan mainittujen telojen (10,11) ja rainan (W) valinen suuntakulma (g!,g2) halutuksi kaikilla taittokulman (blfb2) arvoilla siten, etta saatdmekanismi (12,13) on sovitettu kaantamaan mainittuja teloja (10,11) kiikkumekanismin (15,16,17) aikaansaamaan kaåntoliikkee-seen nåhden vastakkaiseen suuntaan saatdmekanismin (12,13) maaråamassa geometrisessa suhteessa. 1. Lai you separate the part webs (WlfW2.. J.W. ^^ W ,,), which device comprises a web (W) is arranged on one side of the first, arcuate, pydriva roll (10) and the web (W) is arranged on the opposite side of the brought-, curved, pydriva roll (11) and kiikkumekanismi (15,16,17) which is adapted to act on said rollers (10,11) of the component webs (W i, W 2.. ,, .Wn.jW) folding angles (blfb2) to change and thus the desired the difference (C) to provide the component webs (W1, W2,.., Wn), c h a n e d in that the device is saatdmekanismi (12,13) ​​which is adapted to correct said rollers (10,11) and the web (W) in the direction of the angle Valin (g!, g 2) in all desired folding angle (blfb2) values ​​such that the saatdmekanismi (12,13) ​​is adapted to turn the said rolls (10,11) kiikkumekanismin (15,16,17) to provide kaåntoliikkee-nåhden the opposite direction saatdmekanismin (12 , 13) maaråamassa geometrical relationship.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siita, etta saatdmekanismi (12,13) on muodostettu nivelvivuista. 2. A device according to claim 1, characterized in that the saatdmekanismi (12,13) ​​is formed of articulated lever. 6 90523 6 90523
FI895581A 1989-11-22 1989-11-22 The device for separating the part webs FI90523C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI895581A FI90523C (en) 1989-11-22 1989-11-22 The device for separating the part webs
FI895581 1989-11-22

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI895581A FI90523C (en) 1989-11-22 1989-11-22 The device for separating the part webs
EP19900118894 EP0431275A3 (en) 1989-11-22 1990-10-02 Device for spreading of component webs
CA 2029193 CA2029193A1 (en) 1989-11-22 1990-11-02 Devicer for spreading of component webs
JP32055290A JPH03186555A (en) 1989-11-22 1990-11-22 Separating device for webs assembled in parallel

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI895581A0 FI895581A0 (en) 1989-11-22
FI895581A FI895581A (en) 1991-05-23
FI90523B FI90523B (en) 1993-11-15
FI90523C true FI90523C (en) 1994-02-25

Family

ID=8529399

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI895581A FI90523C (en) 1989-11-22 1989-11-22 The device for separating the part webs

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0431275A3 (en)
JP (1) JPH03186555A (en)
CA (1) CA2029193A1 (en)
FI (1) FI90523C (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5185052A (en) * 1990-06-06 1993-02-09 The Procter & Gamble Company High speed pleating apparatus
US5533659A (en) * 1991-09-14 1996-07-09 Beloit Technologies, Inc. Dust removal system
DE9111448U1 (en) * 1991-09-14 1993-01-28 Beloit Corp., Beloit, Wis., Us
AT397953B (en) * 1991-12-04 1994-08-25 Pfauser Alexander Winding machine and winding method for web-like material, in particular for bandages
DE29509516U1 (en) * 1995-06-14 1996-10-17 Beloit Technologies Inc Separating device for winding devices for longitudinally divided into several partial webs webs
US6082660A (en) * 1996-06-14 2000-07-04 Beloit Technologies, Inc. Separating device for winding devices for material webs, longitudinally divided into several partial webs
DE19743070A1 (en) * 1997-09-30 1999-04-01 Jagenberg Papiertech Gmbh Carrier roll winding machine
DE102005057827A1 (en) * 2005-12-03 2007-06-06 Voith Patent Gmbh Reel winding device
FI121306B (en) * 2008-03-03 2010-09-30 Metso Paper Inc Device for separation of subways
EP2447044B1 (en) 2010-11-01 2014-01-08 DSM IP Assets B.V. Apparatus and method of additive fabrication comprising a reciprocable foil guiding system
EP2703326A1 (en) 2012-08-29 2014-03-05 Metso Paper Inc. Method for separating partial webs in a slitter winder

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2007569B (en) * 1970-02-19 1971-04-22 Erwin Kampf Maschinenfabrik
US4410122A (en) * 1981-06-01 1983-10-18 Beloit Corporation Device for widthwise control of web material and method
JPS5974848A (en) * 1982-10-23 1984-04-27 Konishiroku Photo Ind Co Ltd Separated transport method of band type material
FI69440C (en) * 1983-07-22 1986-02-10 Waertsilae Oy Ab An apparatus Foer propagation of bana
JPH0658522B2 (en) * 1986-08-13 1994-08-03 富士写真フイルム株式会社 Kara - photographic development processing composition

Also Published As

Publication number Publication date
FI90523B (en) 1993-11-15
FI895581D0 (en)
JPH03186555A (en) 1991-08-14
EP0431275A2 (en) 1991-06-12
CA2029193A1 (en) 1991-05-23
FI895581A0 (en) 1989-11-22
EP0431275A3 (en) 1991-10-30
FI895581A (en) 1991-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6419794B2 (en) Method and apparatus for damping contact oscillations of rotating rolls
EP0118984B1 (en) Smoking rod wrapper
US4915767A (en) Apparatus for applying an elastic in a curved pattern to a moving web
CN1071266C (en) Conveyor tracking idler
CA1313788C (en) Transfer apparatus
FI66812C (en) Traedningssystem Foer reeling
US7717148B2 (en) Machine having web tension nulling mechanism
US4179330A (en) Apparatus for handling web material, and method
EP0066527B1 (en) Device for widthwise control of web material and method
US6893682B2 (en) Method and device for single-or double-sided application
EP0000222A1 (en) Method and apparatus for continuously forming an airlaid web
US6550384B1 (en) Body of revolution for correcting web width
JP4328043B2 (en) image forming apparatus
FI77630C (en) An automatic dekrullningsanordning Foer I pappersmaterialbana.
CA1044721A (en) Second fold roller mounting and adjustment means
EP2352643B1 (en) Web-fed rotary press through which the web runs vertically, is dried and spread
US5122396A (en) Method and device for limitation of the width of coating of paper
US4746076A (en) Winder device
US4598877A (en) Apparatus for winding web material on a tubular core
CA2115497A1 (en) Rewinding Machine for Coreless Winding of a Log of Web Material with a Surface for Supporting the Log in the Process of Winding
US5582361A (en) Support roller for paper-winding machine
FI59495B (en) Foerfarande Foer regulating the upplindsspaenning
KR950017695A (en) A drum reel-up (drum reel-up) method and apparatus for winding a paper and cardboard webs, etc.
CA2025552A1 (en) Paper web threading apparatus for rotary printing press
EP0507218A1 (en) Dryer section

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: VALMET PAPER MACHINERY INC