FI75701C - A controlled stroemkaella. - Google Patents

A controlled stroemkaella. Download PDF

Info

Publication number
FI75701C
FI75701C FI831389A FI831389A FI75701C FI 75701 C FI75701 C FI 75701C FI 831389 A FI831389 A FI 831389A FI 831389 A FI831389 A FI 831389A FI 75701 C FI75701 C FI 75701C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
current
voltage
means
capacitor
load
Prior art date
Application number
FI831389A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI831389L (en
FI831389A0 (en
FI75701B (en
Inventor
Juhani Kupiainen
Original Assignee
Instrumentarium Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Instrumentarium Oy filed Critical Instrumentarium Oy
Priority to FI831389A priority Critical patent/FI75701C/en
Priority to FI831389 priority
Publication of FI831389A0 publication Critical patent/FI831389A0/en
Publication of FI831389L publication Critical patent/FI831389L/en
Application granted granted Critical
Publication of FI75701B publication Critical patent/FI75701B/en
Publication of FI75701C publication Critical patent/FI75701C/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H03BASIC ELECTRONIC CIRCUITRY
  • H03KPULSE TECHNIQUE
  • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
  • H03K3/02Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses
  • H03K3/53Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback
  • H03K3/57Generators characterised by the type of circuit or by the means used for producing pulses by the use of an energy-accumulating element discharged through the load by a switching device controlled by an external signal and not incorporating positive feedback the switching device being a semiconductor device
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
  • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
  • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
  • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
  • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
  • G01R33/385Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field coils
  • G01R33/3852Gradient amplifiers; means for controlling the application of a gradient magnetic field to the sample, e.g. a gradient signal synthesizer
  • HELECTRICITY
  • H03BASIC ELECTRONIC CIRCUITRY
  • H03KPULSE TECHNIQUE
  • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making or -braking
  • H03K17/51Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making or -braking characterised by the components used
  • H03K17/56Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making or -braking characterised by the components used using semiconductor devices
  • H03K17/687Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making or -braking characterised by the components used using semiconductor devices using field-effect transistors
  • H03K17/6871Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making or -braking characterised by the components used using semiconductor devices using field-effect transistors the output circuit comprising more than one controlled field-effect transistor

Description

1 75701 1 75701

OHJATTU VIRTALÄHDE - KONTROLLERAD STRÖMKÄLLA CONTROLLED POWER SUPPLY - a controlled current source

Keksinnön kohteena on ohjattu virtalähde, jolla on induktiivinen kuorma, varsinkin ydinspinkuvauslaitteis-toon soveltuva gradienttikela. The invention relates to control power supply to an inductive load, particularly suitable ydinspinkuvauslaitteis toon-gradient coil.

5 Ydinspinkuvaus on uusi ainetta rikkomaton kuvausmene telmä, jonka eräänä merkittävimpänä käyttöalueena on lääketieteellinen diagnostiikka. 5 nuclear spin imaging is a new non-destructive Description go system, one of whose most important area of ​​use is the medical diagnostics. Ydinspinkuvauksenperusteita on esitetty mm. Nuclear Spin recording criterion is presented e. viitteessä PA Bottomley: Rev.Sci. in reference PA Bottomley: Rev.Sci. Instrum 53 (9) Sept. Instrum 53 (9), Sept. 1982. Ydinspinkuvaus perustuu atomiytimien 10 prekessiolrikkeeseen ulkoisessa magneettikentässä, kun ne ensin on viritetty radiotaajuisella magneettisella pulssilla. 1982. The nuclear spin of atomic nuclei description is based on 10 prekessiolrikkeeseen the external magnetic field when the first radio frequency is tuned to a magnetic pulse. Tätä prekessiota voidaan ohjata kuvauskohteen paikan funktiona magneettikenttägradienttien avulla. This precession can be controlled as a function of the subject on the magnetic field means. Nämä kenttä-gradientit muodostetaan syöttämällä virrat gradienttikeloi-15 hin, joita on yleensä kolme kappaletta sijoitettuina kohti-suorasti toisiinsa nähden. These field gradients are formed by feeding currents gradienttikeloi-15 signals which will be generally disposed toward the three pieces-angles to each other. Kuvaustapahtumassa gradientti-keloihin syötetään tarkasti ajoitettuja virtapulsseja, joihin kohdistuu erittäin suuret vaatimukset. Description of the event is supplied to the gradient coils precisely timed current pulses that are subject to extremely high requirements. Virtapulssien nousuajan tulee olla lyhyt, koska kuvattavasta kohteesta 20 saatavan signaalin keruu voidaan ilman erikoisjärjestelyjä aloittaa vasta, kun virta on saavuttanut riittävän muuttumattomana pysyvän arvon. The current pulse rise time should be short, because the signal obtained from the subject 20 collection may be without special arrangements to start after power supply has reached a sufficient value to remain unchanged. Signaali vaimenee nopeasti virityksen jälkeen, joten nousuaikaa lyhentämällä kerättävän signaalin signaali/kohinasuhde saadaan paremmaksi. The signal decays rapidly after excitation, so that the rise time of the signal collected by shortening the signal / noise ratio is improved.

25 Signaalin keruuaikana kenttägradienttien on oltava mahdollisimman tarkasti muuttumattomia, koska muuten kuvauskohteen eri paikoista saatavia signaaleja ei voida riittävän tarkasti erottaa toisistaan ja kuvasta tulee vääristynyt. 25 during the collection of the signal field gradients must be as closely as possible unchanged, as otherwise the description of the claims in various places in the signals can not sufficiently be separated from each other, and the image becomes distorted. Vielä voimakkaampi kuvaa vääristävä vaikutus on sillä, että 30 virtapulssien aikaintegraaleissa on vähäistäkin ohjauksesta poikkeavaa vaihtelua. Even more intense the image distorting effect of the fact that the time integral of the current pulses 30 is different from even the slightest variation in the control. Lisäksi virtapulsseissa esiintyvät häiriöt kytkeytyvät suoraan signaalikelaan. In addition, disruption of the current pulses are connected directly to the coil signal. Signaalin keruuaikana pienetkin kytkeytyvät häiriöt ovat haitallisia, koska kerättävä signaali on heikko. Signal collection in the smallest linked disorders are harmful, since the collected signal is weak. Ydinspinkuvissa nämä häiriöt 35 näkyvät ylimääräisinä kuvioina, jotka käytännössä estävät kuvien käytön lääketieteellisessä diagnostiikassa. Nuclear Spin figures, these disturbances 35 appear as additional patterns which in practice prevents the use of images in medical diagnostics.

2 75701 2 75701

Eräässä ennestään tunnetussa ratkaisussa tällaisen virtalähteen toteuttamiseksi virtapulssit muodostetaan siten, että varattu kondensaattori kytketään tyristorilla kuormaan (JMS Hutchinson, et.ai.: J. Phys. E.: Sei Instrum., 5 Voi. 11.1978). In a previously known solution to implement such a power supply the current pulses are formed in such a way that the charged capacitor is connected to a load thyristor (JMS Hutchinson, et.ai .: J. Phys. E .: Sci Instrum., 5 Can. 11.1978). Virtapulssin muoto määräytyy virtapiiriin kytkettyjen komponenttien perusteella. The current pulse is determined by the shape connected to the circuit components. Tässä ratkaisussa on epäkohtana se, että pulssit eivät ole analogisesti ohjattavissa halutun muotoisiksi, vaan niiden muokkaamiseksi on muutettava virtapiirin komponentteja. This solution has the disadvantage that the pulses are controlled by analogy to the desired shape, but they must be changed to modify the circuit components.

10 10

Edelleen tekniikan tason mukaisesti on tunnettua muodostaa virtapulssit lineaarisesti toimivien tehopuolijohteiden avulla (esim. CM Lai et. ai.: Chem., Biomed., Environ. Instrumentation 9 (1), 1-27, 1979). Further, according to the prior art is known to provide current pulses of power semiconductor linearly operating means (e.g. CM Lai, et. Al .: Chem., Biomed. Environ. Instrumentation 9 (1), 1-27, 1979). Nämä puolijohteet on 15 kytketty kuorman kanssa sarjaan syöttöjännitteen ja maa- tason väliselle virtatielle. These semiconductors 15 connected in series with the load supply voltage and ground levels between the current path. Bipolaarisessa virtalähteessä on vastaavat virransäätöpuolijohteet kytkettyinä sekä positiiviseen että negatiiviseen syöttöjännitteeseen. In a bipolar power supply is responsible for virransäätöpuolijohteet connected to both the positive and the negative supply voltage. Näiden puolijohteiden ohjauksessa käytetään usein virta-takaisin-20 kytkentää, jolloin kuorman virtaa mitataan esimerkiksi sunttivastuksen avulla. These semiconductors are often used in controlled flow-back circuit 20, whereby the load current is measured by means of a shunt resistance, for example. Virta-takaisinkytketty ohjauspiiri toimii siten, että sunttivastuksen jännite vastaa mahdollisimman tarkasti virtalähteen ulkoista ohjausta. The current feedback control circuit operates so that the shunt resistance voltage corresponds as closely as possible the power supply external control.

Tällaisen tavanomaisen sarjasäädinvirtalähteen epäkohtana 25 on se, että induktiivista kuormaa käytettäessä virtapulssin nousuaikaa on vaikea saada riittävän lyhyeksi. Such a conventional series regulator power supply 25 is a drawback in that the inductive load for the current pulse rise time is difficult to obtain a sufficiently short. Lyhyt virta-pulssin nousuaika edellyttää korkean jännitteen syöttämistä kuormaan virran muuttumisen ajaksi. The short current pulse rise time requires a high voltage for the power fed to the load change. Sen vuoksi kytkennässä käytettävän syöttöjännitteen tulee olla huomattavasti kor-30 keampi kuin kuorman jännitehäviö tasaista virtaa syötettäessä* Siten virtapulsseissa olevien tasaisten ja loivasti muuttuvien osien aikana suurin osa jännite- ja tehohäviöstä syntyy virransäätöpuolijohteissa. Therefore, the supply voltage used in the circuit will be substantially chor-30 higher than that of the load voltage drop across the constant current feeding * Thus, the current pulses of flat and slightly while the variable component of most of the voltage drop and the power generated virransäätöpuolijohteissa. Tämän vuoksi virtalähteen hyötysuhde on huono, ja laitteen tehonsyöttökytkentä joudu-35 taan mitoittamaan hyvin suuritehoiseksi. As a result, the power efficiency is low, and the power supply switching device 35 must be designed for very high efficiency. Lisäksi virransäätöpuoli johteilta vaaditaan erittäin suuri tehon ja jännitteen kestoisuus. In addition, the current control side of the guide rail requires very high power and voltage withstand capacity. Korkeaa syöttöjännitettä käytettäessä myös virransäätöpuolijohteita ohjaavan kytkennän tulee A high supply voltage for the controlling circuit will virransäätöpuolijohteita

II II

3 75701 toimia laajalla jännitealueella, jolloin ohjausta on vaikea saada riittävän tarkaksi. 3 75701 operate over a wide voltage range, the control is difficult to obtain sufficiently accurate. Usein siksi joudutaan käyttämään monimutkaista ja erikoiskomponenteilla toteutettua ohjaus-kytkentää. Often, therefore, requires the use of complex and erikoiskomponenteilla implemented in the control-circuit.

5 5

Lisäksi tunnetaan julkaisussa DE (OS) 3112280 esitetty ratkaisu virtalähteen toteuttamiseksi. In addition, the known solution for ED (OS) 3.11228 million disclosed in the implementation of the power supply. Tässä ratkaisussa käytetään kahta positiivista, maatasoon sidottua syöttöjännitettä, joista toinen on jännitteeltään huomattavasti korkeampi. In this solution, two positive bonded to the ground plane of the supply voltage, one of which is a voltage much higher are used.

10 Nämä syöttöjännitteet voidaan vuorotellen kytkeä kuorman toisen napaan puolijohdekytkimien avulla. 10, these supply voltages may be alternately connected to the second terminal of the semiconductor load switches. Kuorman toisessa navassa on virransäätöpuolijohteet, joiden läpi virta kulkee maadoitustasoon. the second pole of the load is virransäätöpuolijohteet through which the current flows to the ground plane. Bipolaarista toimintaa varten vastaavat puolijohdekytkimet ja virransäätöpuolijohteet on kytkettävä 15 kuorman molempiin napoihin. responsible for bipolar operation of semiconductor switches and virransäätöpuolijohteet must be connected to both terminals of the load 15. Virtapulssien lyhyt nousuaika saavutetaan tässä ratkaisussa siten, että virran muuttumisen ajaksi kuorma kytketään korkeampaan syöttöjännitteeseen. short rise time of the current pulses is achieved in this solution in that for a change in the current load is higher than the supply voltage. Virtapulssien tasaisten osien aikana käytetään matalampaa syöttöjännitettä tehohäviöiden pienentämiseksi. during the flat portions of the current pulses is used to lower the supply voltage to minimize power loss. Virransäätö-20 puolijohteet säätävät kuorman virran ulkoista ohjausta vastaavaksi, ja niiden ohjauksessa käytetään virta-takaisinkyt-kentää. The current control 20 provide for semiconductors load current to the corresponding external control, and is controlled by a power-takaisinkyt explains.

Tässä tunnetussa ratkaisussa on puolestaan seuraavia epäkoh-25 tia. In this known solution has the drawback, in turn, the following 25-acetate. Kun kuorman toinen napa kytketään puolijohdekytkimillä korkeampaan syöttöjännitteeseen, tämä jännite kytkeytyy myös kuorman samassa navassa oleviin virransäätöpuolijohteisiin. When the load is connected to the other terminal of the semiconductor switch to a higher supply voltage, this voltage also connects to the same load at the node to virransäätöpuolijohteisiin. Näiltä puolijohteilta vaaditaan siten suuri jännitteen kestoisuus. These semiconductors of such a high voltage-resistance is required. Korkeajännitteelle mitoitettujen säätöpuolijohtei-30 den virrankestoisuus on yleensä huono, joten puolijohteita on lisäksi kytkettävä suuri määrä rinnakkain. Dimensioned to high-säätöpuolijohtei 30 of virrankestoisuus is usually low, so that a semiconductor is further connected to a large number of parallel. Vaikeutena on myös näitä virransäätöpuolijohteita ohjaavien piirien eristäminen korkeajännitteeltä. The difficulty is the isolation of these virransäätöpuolijohteita to control the high voltage circuits. Useissa sovellusmuodoissa ohjaus-piirit eristetään ulkoisesta ohjaussignaalista optoisolaat-35 torin avulla. In many embodiments, the control circuitry is isolated from the external control signal optoisolaat-35 rotor means. Myös virta-takaisinkytkennän mittauspiirit on eristettävä kuormasta. current-feedback measurement circuits also must be isolated from the load. Näiden eristyksien vuoksi on erittäin vaikea saavuttaa riittävää virtapulssien tarkkuutta, ja tarvitaan monimutkainen ohjauskytkentä. These isolated because it is very difficult to achieve sufficient accuracy of the current pulses, and required a complex control circuit. Bipolaarisessa virta- 4 75701 lähteessä eri suuntaisia virtoja säätävät virransäätöpuoli-johteet on kytketty kuorman eri napoihin, ja sen vuoksi niiden ohjaukseen joudutaan käyttämään kahta erillistä ohjauspiiriä. 4 75701 bipolar current source in different directions control the flow of current control semi-conductors are connected to different terminals of the load, and therefore, their control is necessary to use two separate control circuit. Näiden ohjauspiirien toteuttamista vaikeuttaa 5 lisäksi se, että virran suuntaa muutettaessa virtatie joudu taan muuttamaan sekä puolijohdekytkimien että virransäätö-puolijohteiden avulla. These control circuits complicate the implementation of the five in addition to the fact that the current direction is changed, the current path is to be changed, and the semiconductor switches in the current control using semiconductors. Jotta virtapulssit olisivat riittävän tarkkoja, puolijohdekytkimien tilanvaihtojen ja virran-säätöpuolijohteiden asettumisen on tapahduttava riittävän 10 nopeasti. For the current pulses are sufficiently accurate, the semiconductor switch changes state and the power semiconductor settling control is to take place sufficiently rapidly to 10. Piirien on kuitenkin toimittava siten, että virta ei hetkellisestikään kulje kuorman samaan napaan kytkettyjen puolijohdekytkimien ja virransäätöpuolijohteiden kautta. However, the circuits must operate so that the power is temporarily not pass through the load connected to the same terminal of the semiconductor switch and the power control semiconductors. Tällainen virta aiheuttaisi puolijohteissa suuren tehohäviön, jota virta-takaisinkytkentä lisäksi vahvistaisi. Such power semiconductors cause a large power loss, which is the current loop further strengthened. Siten tehon 15 kestoisuudeltaan ylimitoitetutkin tehopuolijohteet saattaisivat tuhoutua. Thus, 15 kestoisuudeltaan an oversized power semiconductors might be destroyed. Ohjauskytkentöihin kohdistuu siis tässä ratkaisussa erityisen suuret vaatimukset. Ohjauskytkentöihin therefore subject to particularly high requirements in this solution. Ongelmana on lisäksi puolijohdekytkimien tilanvaihtojen aiheuttamat kytkentähäi-riöt. The problem is in addition to the semiconductor switches of the status of exchanges kytkentähäi-caused disturbances. Virran suuntaa muutettaessa virransäätöpuolijohteissa 20 ei saa kulkea virtaa, minkä vuoksi kuorman ja maatason välinen impedanssi on hetkellisesti korkea. The current direction is changed virransäätöpuolijohteissa 20 does not pass current, so that the impedance between the load and the ground is temporarily high. Siten kuorman kytkeminen syöttöjännitteeseen aiheuttaa kuormaan häiriövirtoja, jotka määräytyvät kuorman ja ympäristön hajakytkennöistä ja ovat siis epäsäännöllisiä. Thus, the load Connecting the supply voltage to the load cause interference currents, which are determined by the load and the environment hajakytkennöistä and are therefore irregular. Esimerkiksi ydinspinkuvauslait-25 teiston gradienttikelassa tällaiset häiriöt muuttuvat satunnaisesti virtapulssien aikaintegraaleja ja sotkevat siten kuvausprosessin. For example, the nuclear spin description of the device 25 estate to the gradient coils such disorders randomly change the time integral of the current pulses, and so confuse the imaging process.

Keksinnön tarkoituksena on aikaansaada uusi, rakenteeltaan 30 yksinkertainen ohjattu virtalähde, josta tunnetuissa ratkaisuissa ilmenevät epäkohdat on eliminoitu. The purpose of the invention is to provide a new, simple structure of the controlled current source 30, showing the drawbacks of the known solutions are eliminated. Laite soveltuu ominaisuuksiltaan erityisen hyvin ydinspinkuvauslaitteiston gradienttivirtalähteeksi, ja se on lisäksi huomattavasti taloudellisempi kuin vastaavat tunnetut ratkaisut. The device is particularly well suited for the characteristics of the nuclear spin gradienttivirtalähteeksi description of the apparatus, and it is also considerably more economical than the corresponding known solutions.

n 35 5 75701 The 35 5 75701

Keksinnön mukaiselle ohjatulle virtalähteelle on tunnusomaista se, että virtapiirissä on virtalähteen ja 5 induktiivisen kuorman kanssa ohjatusti sarjaan kytkettyinä energiaa varastoivat välineet mainittuun induktiiviseen kuormaan varastoidun energian muutosnopeuden lisäämiseksi ja mainittujen energiaa varastoivien väliaineiden ohjaus tapahtuu induktiivisessa kuormassa kulkevaa virtaa ^ tunnustelevien välineiden avulla. according to the invention, the controlled power supply is characterized by the fact that in the circuit with the power supply, and 5 of the inductive load in a controlled manner are connected in series, energy-storing means to said inductive load in order to increase the stored energy in the rate of change and said energy storage media is controlled by passing the inductive load current ^ With the aid of the instruments.

Kuormaan syötettävän lisäjännitepulssin avulla kuorman napojen välinen jännite saadaan korkeaksi virran muuttumisen ajaksi. A load pulse supplied to the third voltage through the voltage between the terminals of a high load for the power conversion. Korkean jännitteen ansiosta induktiivinen energia 15 siirtyy kuormaan nopeasti, ja näin saavutetaan erittäin lyhyt virtapulssin nousuaika. High-voltage due to the inductive energy transferred into the load 15 rapidly, and thus achieve a very short current pulse rise time. Kun nopean virrannousun ajaksi tarvittavan korkean jännitteen muodostamiseen käytetään lisä-jännitepulssia, voidaan lineaarisen virransäätökytkennän toi-mintajännite mitoittaa vain kuorman resistiivisen jännitehä-20 viön perusteella. When the stream for the rapid increase in the formation of the high voltage necessary for the use of additional voltage pulses, the linear current control circuit may be brought operable voltage-dimensioned on the basis of only a resistive load jännitehä-20 diagram. Siten lineaarisessa virransäätökytkennässä voidaan käyttää matalajännitteistä syöttötehoa, jolloin vir-ransäätöpuolijohteiden jännite- ja tehohäviöt saadaan erittäin pieniksi. Thus, the linear virransäätökytkennässä low voltage power supply, wherein the vir ransäätöpuolijohteiden voltage and power losses are extremely small can be used. Myös energiaa varastoivissa välineissä syntyvä tehohäviö on pieni, koska lisäjännitepulssi kytketään 25 virtapiiriin puolijohdekytkimillä, joiden impedanssi johtavassa tilassa on matala. Also, the energy resulting from the storage means the power dissipation is low because of the additional voltage pulse 25 is connected to the circuit of the semiconductor switches, a higher impedance in a conductive state is low. Lisäksi virran muuttuessa nopeasti itseisarvoltaan pienemmäksi kuormaan varastoitunutta induktiivista energiaa voidaan siirtää takaisin energiaa varastoivien välineiden kondensaattoreihin, mikä edelleen pienen-30 tää tehonkulutusta. Further, the current rapid change in absolute value, lower than the stored inductive energy to the load can be transferred back to the capacitors of energy storage means, which is further reduced to 30 MPLIANCEWITH power consumption. Lineaarisessa virransäätökytkennässä ja mainituissa energiaa varastoivissa välineissä syntyvien teho-häviöiden pienuudesta seuraa useita etuja: laitteen tehon-syöttökytkennät voidaan mitoittaa matalatehoisiksi, laitteen tehonkulutus on pieni, virransäätöpuolijohteilta ei 35 vaadita suurta tehon kestoisuutta ja tehokomponenttien riittävä jäähdytys on helposti toteutettavissa. In a linear virransäätökytkennässä and said energy storage means small size of the source of power losses in a number of advantages: a device power supply connections can be designed for a low power, total power consumption is small, virransäätöpuolijohteilta not 35 require high power capacity to withstand and sufficient cooling of the power components can be easily implemented.

6 75701 6 75701

Energiaa varastoivat välineet on kytketty induktiivisen kuorman kanssa sarjaan, joten lisäjännitepulssin korkea-jännite ei kytkeydy lineaarisesti toimiviin virransäätö-puolijohteisiin eikä näiden ohjauspiireihin. The energy storing means are connected in series with the inductive load, so the additional voltage pulse of a high voltage does not turn linearly with operating current control semiconductors and their control circuits. Sen vuoksi 5 virransäätöpuolijohteina ei tarvitse käyttää korkealle jännitteelle mitoitettuja puolijohteita, joiden virran kestoisuus on yleensä huono. Therefore virransäätöpuolijohteina 5 does not need to use a high voltage rated semiconductors with current forces are generally poor. Riittävän suuret virta-arvot voidaan siten saavuttaa pienellä tehokomponenttien lukumäärällä. A sufficiently large current values ​​can be achieved with a small number of active components. Koska kuormaan syötettävä korkea jännite ei myös-10 kään kytkeydy virta-takaisinkytkennän virranmittauspiiriin, lineaarinen virran säätö voidaan toteuttaa kokonaan matala-jännitteisenä ja ilman eristyksiä. Since the high load input voltage is also 10-Nor-turn on the feedback current measuring circuit, the linear current control can be carried out entirely under tension and low-temperature insulation. Tämän ansiosta virtalähteellä saavutetaan yksinkertaistakin ohjauskytkentää käyttäen erittäin tarkasti ohjattavat virtapulssit. This allows the power supply is achieved by a simple control circuitry is used very carefully controlled current pulses. Myös lait-15 teen häiriötaso saadaan pieneksi, koska puolijohdekytkimien tilanvaihtoja ei tapahdu virtapulssien tasaisten eikä hitaasti muuttuvien osien aikana. Also, laws and 15 make the interference level is made small, because the semiconductor switches transitions of the current pulses will not occur during the flat or slowly changing components. Kun virran tulee muuttua nopeasti, lisäjännitepulssin kytkeytyminen tapahtuu siten, että kuorman ja maatason välinen impedanssi on jatkuvasti 20 matala. When the current has to change quickly, the additional voltage coupling of the pulse is such that the impedance between the load and the ground plane 20 is constantly low. Siksi kytkimien tilanvaihtojen aiheuttamat satunnaiset häiriövirrat kuormassa ovat silloinkin hyvin pienet. That is why occasional interference currents caused by load changes the status of the switches are even very small.

Energiaa varastoiviin välineisiin kuuluvia kytkimiä ohjataan käyttämällä hyväksi välineitä, jotka tunnustelevat 25 induktiivisessa kuormassa kulkevaa virtaa. Energy switches within the storage means is controlled by utilizing the instruments that read the 25 runs in the inductive load current. Näihin välineisiin voi kuulua virtapiiriin kytketty sunttivastus tai induktiivisen kuorman muodostamaa magneettikenttää tunnusteleva anturi. Such means may include, connected to the circuit sunttivastus or inductive load formed by the magnetic field sensing probe. Tämän ratkaisun ansiosta kuormassa kulkevan virran asettumisaika saadaan optimaalisen lyhyeksi ja virran aika-30 integraali saadaan tarkaksi myös nopeissa virranmuutoksissa. This solution allows the current flowing in the load can be optimally short settling time and a current time-integral of 30 is obtained accurately even in fast current changes. Virran asettumisajalla ja virran aikaintegraalien tarkkuudella on varsinkin ydinspinkuvauslaitteiston gradientti-kelassa ratkaiseva merkitys. Power settling time and the current time integrals places is especially Description of the nuclear spin system by gradient coil decisive importance.

35 Keksinnön mukaisen virtalähteen etuna on lisäksi se, että energiaa varastoivat välineet voivat olla erillinen, tavanomaiseen virtalähteeseen liitettävä lisälaite. power source 35 according to the invention also has the advantage that the energy storage means can be separate, attached to a conventional power source accessory.

Il ------ 1 7 75701 Il ------ 1 7 75701

Keksintöä selostetaan seuraavassa tarkemmin viitaten oheiseen piirustukseen, jossa - kuvio 1 esittää kytkentäkaaviona erästä keksinnön 5 mukaisen virtalähteen sovellusmuotoa, - kuvio 2 esittää energiaa varastoivien välineiden erään vaihtoehtoisen sovellusmuodon kytkentää. The invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawing, in which: - Figure 1 shows a circuit diagram of a power supply according to an embodiment 5 of the invention, - Figure 2 shows the energy-storing means to an alternative embodiment of the coupling.

10 Piirustukseen viitaten laitteessa on matalajännitteinen virtalähde 1 sekä induktiivinen kuorma 3, joka on esimerkiksi ydinspinkuvauslaitteiston gradienttikela. Referring to the drawing device 10 is a low-voltage power supply 1 and the inductive load 3, for example, the nuclear spin Description of the gradient coil system. Näiden kanssa sarjaan kytkettyinä on energiaa varastoivat välineet 2. Tässä sovellusrauodossa matalajännitteiseen virtalähteeseen kuulu-15 vat virransäätöpuolijohteet 8, jotka on kytketty syöttöjännitteisiin Vpc· Virransäätöpuolijohteita 8 ohjaa differentiaalivahvistin 4, joka on kytketty ulkoisen ohjausjännitteen 5 lisäksi sunttivastukseen 6 virta-takaisinkytkennän aikaansaamiseksi. With these series connection of an energy storing means 2. In this sovellusrauodossa low voltage power source part 15 VAT virransäätöpuolijohteet 8, which is connected to the supply voltages Vpc · Virransäätöpuolijohteita 8 controls the differential amplifier 4, which is connected to the external control voltage 5 in addition to a shunt resistance 6 for achieving ignition of the feedback. Energiaa varastoiviin välineisiin 2 kuulu-20 vat piirustuksen mukaisissa sovellusmuodoissa korkeaan jännitteeseen varattavat kondensaattorit C1...C3 ja puolijohde-kytkimet F1...F10. Energy storage means for two-part VAT 20 according to the embodiments of the drawing means to a high voltage by the capacitors C1 ... C3, and semiconductor switches F1 ... F10. Puolijohdekytkimiä ohjataan kaksitilai-silla komparaattoripiireillä 7 ja 9. Ohjauksessa käytetään hyväksi induktiivisessa kuormassa 3 kulkevaa virtaa tunnus-25 televia välineitä, joihin tässä sovellusmuodossa kuuluu sunttivastus 6. The semiconductor switches are controlled by kaksitilai-public comparator circuit 7 and 9 utilized in the guidance of passing the inductive load current ID-3 televia means 25, which in this embodiment is sunttivastus 6.

Keksinnön mukaiseen laitteeseen kuuluvan matalajännitteisen virtalähteen tarkoituksena on syöttää virta induktiiviseen 30 kuormaan silloin, kun virran ei taryitse muuttua nopeasti. the low-voltage power supply of the device of the invention is to make the current in the inductive load 30 when the current is not taryitse change rapidly.

Matalajännitteinen virtalähde voidaan siten toteuttaa usealla tavalla. The low-voltage power supply can be implemented in several ways. Oheisen piirustuksen mukaisessa sovellusmuodossa on käytetty tavanomaista virta-takaisinkytkettyä sarjasäädinvir-talähdettä, jonka toimintajännitteet ovat matalat. In the embodiment of the attached drawing is the conventional current feedback sarjasäädinvir-current source, whose operating voltages are low. Seuraa-35 vassa kuvataan tällaisen sarjasäädinvirtalähteen toimintaa induktiiviseen kuormaan kytkettynä ilman energiaa varastoivia välineitä. Follow-35 Vassa discloses such a series of control operation of the inductive power supply to a load connected to the non-energy-storing means. Tämä on siis tekniikan tason mukaisestikin tunnettua. This is therefore known in the prior art warm under. Sen jälkeen selostetaan keksinnön mukaisen laitteen toimintaa, kun siinä on käytetty tällaista matalajännitteistä virtalähdettä. Thereafter, the operation of the device according to the invention, such as the low-voltage power source is used.

β 75701 β 75701

Kuvion 1 mukaisessa matalajännitteisessä virtalähteessä 1 on virransäätöpuolijohteina 8 käytetty teho MOSFETtransistoreita. of Figure 1 in a low power supply 1 is used virransäätöpuolijohteina eight power MOSFET transistor. Bipolaarista toimintaa varten kytkennässä on komplementtisesti toimivat transistorit 8 sekä positiiviseen että negatiiviseen 5 syöttöjännitteeseen Vj^; for bipolar operation of the circuit is operating in a complementary transistors 8, as well as the positive and the negative supply voltage of 5 V T ^; kytkettyinä. connected. Nämä syöttöjännitteet asettavat rajat kuormaan 3 syötettävän jännitteen suuruudelle. These supply voltages set limits on the voltage supplied to the load 3 to a new high. Niiden perusteella määräytyy myös kuormaan 3 syötettävän virran maksimi, koska kuormassa kulkeva virta on kuorman resistiivi-seen jännitehäviöön nähden suoraan verrannollinen. The maximum load is determined on the basis of the current supplied to the three, since the current in the load current of the load is resistive, a voltage loss directly proportional. Kuorman 10 3 impedanssilla on lisäksi induktiivinen komponentti, joka rajoittaa kuormassa kulkevan virran muutosnopeutta. The load impedance March 10 also has an inductive component, which limits the current flowing in the load change rate. Virran muutosnopeus di(t)/c)t määräytyy kuorman induktanssin L ja induktiivisen jännitteen u(t) perusteella seuraavasti: The current rate of change of di (t) / c) t is determined by the inductance L of the load and the inductive voltage u (t) as follows:

15 8i(t)/3t = u(t)/L 15 8i (t) / 3h = u (t) / L

Siten syöttö jännitteet Vjx; Thus, the supply voltages Vjx; asettavat rajat myös kuormassa 3 kulkevan virran muutosnopeudelle. set the limits to the load 3 of change of the current flowing.

20 Kun kuormassa 3 kulkevan virran ei tarvitse muuttua nopeasti, differentiaalivahvistin 4 ohjaa virransäätöpuolijohteita 8 siten, että sunttivastuksen 6 jännite on likimäärin yhtä suuri kuin ulkoinen ohjausjännite 5. Koska kuormassa 3 kulkeva virta on suoraan verrannollinen sunttivastuksen 25 6 jännitteeseen, tätä virtaa voidaan ohjata ulkoisella ohjaus- jännitteellä 5 lineaarisesti edellä mainittuun maksimivir-taan asti. 20 When flowing in the load 3 power does not have to change rapidly, the differential amplifier 4 controls virransäätöpuolijohteita 8, so that the shunt resistance 6, the voltage is approximately equal to the external control voltage 5. Since the running load, three current is directly proportional to the shunt resistance June 25 to a voltage, this current can be controlled by an external control - a voltage above 5 linearly up to the maximum current-to. Jos kuitenkin ulkoinen ohjausjännite 5 muuttuu nopeasti, ohjausta vastaavan virran syöttäminen induktiiviseen kuormaan 3 edellyttäisi korkean jännitteen syöttämistä 30 kuormaan. If, however, the external control voltage 5 changes fast, the feeding control of a corresponding current in the inductive load 3 would require a high voltage fed to the load 30. Jos matalajännitteisen virtalähteen antojännite ei tähän riitä, se asettuu maksimiinsa, kunnes ohjausta vastaava virta on saavutettu. If the low-voltage power supply output voltage that is not enough, it is set to its maximum until the corresponding control current is reached. Jos ulkoisen ohjausjännitteen 5 nopea muutos tapahtuu itseisarvoltaan pienenevään suuntaan, siirtyy induktiiviseen kuormaan varautunutta energiaa syöt-35 töjännitteeseen Tämä tapahtuu MOSFET-tehotransistorien 8 sisäiseen rakenteeseen kuuluvien vastakkaissuuntaisten rinnakkaisdiodien kautta silloin, kun matalajännitteisen virtalähteen 1 antojännite on maksimissaan. 5 If a rapid change in the external control voltage takes place in the direction of decreasing absolute value, is transferred to the inductive load of charged energy input voltage of the 35-this is done via the reverse shunt MOSFET power transistors within the internal structure 8, when the low-voltage power supply 1 voltage output is at a maximum.

Il 9 75701 Il 9 75701

Keksinnön mukaiseen laitteeseen kuuluvat energiaa varastoivat välineet 2 on kuvion 1 mukaisessa sovellusmuodossa toteutettu puolijohdekytkimiä F1...F4 ja korkeajännitteeseen varattavia kondensaattoreita Cl ja C2 käyttäen. the device according to the invention include an energy storage means 2 is the embodiment of Figure 1 taken semiconductor switches F1 ... F4 and high voltage reservable capacitors Cl and C2 using. Puolijohde-5 kytkimetkin ovat MOSFET-tehotransistoreita, joita kuitenkin ohjataan kaksitilaisilla komparaattoripiireillä 7. Myötäsuun-taisella virralla puolijohdekytkimet toimivat siis ohjattavina kytkiminä, ja vastasuuntaisella virralla ne johtavat aina, kun jännite ylittää niiden sisäiseen rakenteeseen kuu-10 luvan diodin kynnysjännitteen. The semiconductor-5 switches are MOSFET power transistors which, however, is controlled by a two-stage comparator circuit 7. Oral CW-taisella power semiconductor switches thus operate as controlled switches and the reverse current of the lead up to the voltage exceeds the internal structure of the moon and 10 permit the diode threshold voltage. Komparaattoripiirit 7 saavat ohjauksensa matalajännitteisen virtalähteen 1 antojännit-teestä. The comparator circuit 7 are controlled by the low-voltage power supply 1 antojännit-tea. Kun ulkoisen ohjausjännitteen 5 muutokset ovat hitaita, matalajännitteisen virtalähteen 1 antojännite ei saavuta vertailujännitteitä, joissa komparaattoripiirit 7 15 vaihtavat tilansa. After five changes to the external control voltage are slow, low-voltage power supply 1 output voltage does not reach the reference voltage, wherein the comparator circuit July 15 change state. Komparaattoripiirien 7 tilat ovat tällöin sellaiset, että kuormassa 3 kulkeva virta ohittaa kondensaattorit Cl ja C2. A comparator circuit 7 then spaces are such that the current flowing in the load 3 bypass capacitors Cl and C2. Kytkimet F2 ja F4 siis johtavat ja kytkimet F1 ja F3 eivät johda. Switches F2 and F4, therefore, lead and switches F1 and F3 do not lead. Virtapulssien tasaisten ja hitaasti muuttuvien osien aikana energiaa varastoivat välineet 2 vas-20 taavat siten matalaa impedanssia virtatiellä, ja laite toimii samalla tavoin kuin pelkkä matalajännitteinen virtalähde. During the current pulses of steady and slowly changing components of the energy storing means two left and 20 to the wellbeing of the low impedance current path, and the device works in the same way as a simple low-voltage power supply.

Kun ulkoinen ohjausjännite kasvaa nopeasti positiiviseen suuntaan, matalajännitteisen virtalähteen antojännite saa-25 vuttaa maksiminsa. When the external control voltage increases in the positive direction rapidly, the low-voltage power supply output voltage of the receiver-25 achieved a maximum. Puolijohdekytkimiä F1 ja F2 ohjaavien komparaattoripiirien vertailujännitteet u+v ovat hieman tämän maksimijännitteen alapuolella, joten kytkimet F1 ja F2 vaihtavat tilansa. The semiconductor switches F1 and F2 controls the signal output of the reference voltages u + v is slightly below this maximum voltage, so the switches F1 and F2 will exchange their holdings. Silloin kuorman 3 virta kulkee kondensaattorin Cl kautta, ja kondensaattorin Cl jännite summau-30 tuu matalajänniteisen virtalähteen 1 antojännitteeseen. Then the three load current flows through the capacitor C and the voltage of the capacitor C-30 summau Come matalajänniteisen one power supply output voltage.

Kuorman napojen välisen korkean jännitteen ansiosta kuorman virta nousee nopeasti ulkoista ohjausta vastaavaan arvoon. a high voltage between the terminals of the load due to the load current rises rapidly to the corresponding external control value.

Kun tämä virta-arvo on saavutettu, matalajännitteisen virtalähteen 1 antojännite laskee vertailujännitteen u+v alapuo-35 lelle virtatakaisinkytkennän vuoksi. When this current value has been reached, low voltage power supply 1 output voltage drops to the reference voltage u + v underside 35 Lelle power due to the feedback. Silloin kytkimet F1 ja F2 vaihtavat tilansa, ja virta alkaa kulkea jälleen konden-saattoreiden ohi. Then the switches F1 and F2 to change state, and the current starts to flow again capacitors, capacitors over. Kun ulkoinen ohjausjännite 5 kasvaa nopeasti negatiiviseen suuntaan, matalajännitteisen virtalähteen 10 75701 1 antojännite ohittaa vastaavasti kytkimiä F3 ja F4 ohjaavien komparaattoripiirien 7 vertailujännitteen. When the external control voltage 5 increases rapidly in the negative direction, the low-voltage power supply 10 75701 1 output voltage of the past, to the switches F3 and F4, the differential comparator circuit 7 a reference voltage. Silloin kytkimet F3 ja F4 vaihtavat tilansa, ja kuorman virta kulkee kondensaattorin C2 kautta, kunnes ulkoista ohjausjännitettä 5 5 vastaava virta-arvo on saavutettu. Then the switches F3 and F4 to change state, and the load current flows through the capacitor C2, until the external control voltage corresponding 5 5 current value is reached.

Ulkoisen ohjausjännitteen muuttuessa nopeasti itseisarvoltaan pienemmäksi, kytkimiä ohjaavat komparaattoripiirit 7 toimivat samalla tavalla kuin ohjausjännitteen muuttuessa 10 nopeasti itseisarvoltaan suuremmaksi. of the external control voltage rapidly smaller in absolute value, the switches driven by the comparator circuit 7 operate in the same manner as in changing the control voltage 10 to enlarge the absolute value quickly. Kondensaattoreissa Cl ja C2 sekä puolijohdekytkimissä F1 ja F4 kulkeva virta on kuitenkin vastakkaissuuntainen, koska kuormassa kulkevan virran itseisarvon pienentyessä energiaa siirtyy kuorman induktanssista kondensaattoreihin. Capacitors Cl and C2, and the semiconductor switches F1 and F4, however, the current flowing is of opposite direction, as the absolute value of the current flowing in the load decreases, energy is transferred from the load inductance of the capacitors. Puolijohdekytkimissä F1 15 ja F4 virta kulkee silloin niiden sisäisen rakenteen muodostamisen rinnakkaisdiodien kautta. Where the semiconductor switches F1 and F4 15 when a current flows through the internal structure forming a shunt.

Jos matalajännitteisenä virtalähteenä käytetään unipolaarista virtalähdettä, kuormassa kulkevan virran ei tarvitse 20 kasvaa nopeasti negatiiviseen suuntaan. If the low voltage power source is a unipolar power source, the current flowing in the load 20 does not need to grow rapidly in the negative direction. Siten energiaa varastoivissa välineissä olevista kondensaattoreista toisen ei tarvitse syöttää energiaa kuormaan. Thus, the energy from the capacitors of the second storage means does not need to supply energy to the load. Sen tilalla voidaankin tässä tapauksessa käyttää zenerdiodia, joka virran muuttuessa nopeasti pienemmäksi muuttaa osan induktiiviseen kuor-25 maan varastoituneesta energiasta lämmöksi. In this case, the holding can be used to zener diodes, which change in current change quickly lower part of the inductive loads, 25 of the energy stored in the heat. Kun zenerjännite valitaan korkeaksi, virran pienenemisaika saadaan lyhyeksi. When the zener voltage is chosen high, the power is obtained pienenemisaika short.

Kuvio 2 esittää energiaa varastoivien välineiden 2 vaihtoehtoista sovellusmuotoa, jonka toiminta vastaa analogisesti 30 kuvion 1 sovellusmuodon toimintaa. Figure 2 shows two energy alternative embodiment of the storage means, the operation of which is analogous to the embodiment 30 shown in FIGURE 1. Ainoa ero on, että tässä tapauksessa käytetään vain yhtä kondensaattoria C3, ja tämä kondensaattori kytketään virtatielle eri suuntaisesti virran muutossuunnasta riippuen. The only difference is that in this case only one capacitor C3, and the capacitor is connected to the current path in different directions depending on the direction of change of the current.

35 Keksintö ei rajoitu edellä esitettyihin sovellusmuotoihin, vaan useita muunnelmia on ajateltavissa oheisten patenttivaatimusten puitteissa. 35 The invention is not limited to the above embodiments, but several modifications are feasible within the scope of the appended claims.

Il Il

Claims (6)

11 75701 11 75701
1. Ohjattu virtalähde, jolla on induktiivinen kuorma, varsinkin ydinspinkuvauslaitteistoon soveltuva gradienttikela, tunnettu siitä, että virtapiirissä on virtalähteen (1) ja induktiivisen kuorman (3) kanssa ohjatusti sarjaan 5 kytkettyinä energiaa varastoivat välineet (2) mainittuun induktiiviseen kuormaan (3) varastoidun energian muutosnopeuden lisäämiseksi ja mainittujen energiaa varastovien välineiden (2) ohjaus tapahtuu induktiivisessa kuormassa kulkevaa virtaa tunnustelevien välineiden (6) avulla. 1. The controlled power supply having an inductive load, particularly suitable for nuclear spin imaging apparatus gradient coil, characterized in that the electrical circuit with the power source (1) and the inductive load (3) in a controlled series of five connected to the energy storage means (2) to said inductive load (3) of stored energy to increase the rate of change and said energy storage means (2) is controlled by passing current through the inductive load by sensing means (6). 10 10
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen virtalähde, tunnet-t u siitä, että mainitut energiaa varastoivat välineet (2) käsittävät kondensaattorivälineet (Cl, C2, C3) sekä kytkin- 15 välineet (F1...F4; F5...F10), jotka on järjestetty ohjattavaksi siten, että kun virran tulee muuttua nopeasti itseisarvoltaan suuremmaksi, mainitut kytkinvälineet (F1...F4; F5...F10) siirtävät osan mainittuihin kondensaattoriväIineksiin (Cl, C2, C3) varatusta energiasta mainittuun induktii-20 viseen kuormaan (3), ja kun virran tulee olla muuttumatta tai muuttua hitaasti, mainitut kytkinvälineet (F1...F4; F5...F10) ohjaavat virtatien ohi mainittujen kondensaattori-välineiden (Cl, C2, C3). 2. The power supply according to claim 1, c h characterized in that said energy storage means (2) comprise a capacitor (Cl, C2, C3) and the coupling means 15 (F1 ... F4, F5 ... F10) which is arranged to be controlled in such a way that when the current has to change quickly to enlarge the absolute value, said switch means (F1 ... F4, F5 ... F10) of the said transfer kondensaattoriväIineksiin (Cl, C2, C3) of stored energy in said inductance ballasts 20 viseen load (3 ), and the power will not change or change slowly, said switching means (F1 ... F4, F5 ... F10) control said current path past the capacitor means (Cl, C2, C3).
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen virtalähde, tunnet- tu siitä, että mainitut kondensaattorivälineet käsittävät ensimmäisen kondensaattorin (Cl) nopeasti positiiviseen suuntaan kasvava virtaa varten ja toisen kondensaattorin (C2) nopeasti negatiiviseen suuntaan kasvavaa virtaa varten. 3. The power supply according to claim 2, c tu in that said capacitor means comprise a first capacitor (C) in the positive direction rapidly increasing the power and the second capacitor (C2) quickly increasing the negative direction of the current. 30 30
4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen virtalähde, tunnet-t u siitä, että mainitut kondensaattorivälineet käsittävät kondensaattorin (C3), joka silloin kun tarvitaan nopea virran muutos on järjestetty kytkettäväksi virtatielle eri suuntai-35 sesti riippuen siitä, kasvaako virta positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan. 4. The power supply according to claim 2, c h characterized in that said capacitor means comprise a capacitor (C3) which, when the need for a rapid change in current is arranged to be connected to the current path 35-suuntai different manner depending on whether the current is rising to the positive or negative direction. 12 75701 12 75701
5. Jonkin patenttivaatimuksista 2...4 mukainen virtalähde, tunnettu siitä, että mainitut kondensaattorivälineet (Cl, C2, C3) ja kytkinvälineet (F1...F4; F5...F10) on järjestetty ohjattavaksi siten, että kun virran tulee muuttua 5 nopeasti itseisarvoltaan pienemmäksi, mainitut kytkinvälineet (F1...F4; F5...F10) siirtävät osan induktiiviseen kuormaan (3) varautuneesta energiasta mainittuihin kondensaattorivälineisiin (Cl, C2, C3). 5. any one of claims 2 ... 4 according to the power supply, characterized in that said capacitor means (Cl, C2, C3) and the coupling means (F1 ... F4, F5 ... F10) is arranged to be controlled in such a way that the current will change 5 to quickly lower the absolute value, said switching means (F1 ... F4, F5 ... F10) move the part of the inductive load (3), the charged energy of said capacitor (Cl, C2, C3).
6. Jonkin yllä olevan patenttivaatimuksen mukainen virta lähde, tunnettu siitä, että mainittuja energiaa varastoivia välineitä (2) ohjataan mainitun virtalähteen (1) antojännitteen tai muun tähän verrannollisen jännitteen perusteella. 6. according to any one of the preceding claims power source, characterized in that said energy storage means (2) controlling the output voltage of said power source (1) or any other proportional to this voltage. 15 20 25 30 II 35 13 75701 15 20 25 30 35 13 75 701 II
FI831389A 1983-04-22 1983-04-22 A controlled stroemkaella. FI75701C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI831389A FI75701C (en) 1983-04-22 1983-04-22 A controlled stroemkaella.
FI831389 1983-04-22

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI831389A FI75701C (en) 1983-04-22 1983-04-22 A controlled stroemkaella.
US06/601,952 US4668904A (en) 1983-04-22 1984-04-19 Controlled source of current
DE19843415041 DE3415041C2 (en) 1983-04-22 1984-04-21 Power supply circuit for a coil
JP59081667A JPS6046780A (en) 1983-04-22 1984-04-23 Current source

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI831389A0 FI831389A0 (en) 1983-04-22
FI831389L FI831389L (en) 1984-10-23
FI75701B FI75701B (en) 1988-03-31
FI75701C true FI75701C (en) 1988-07-11

Family

ID=8517094

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI831389A FI75701C (en) 1983-04-22 1983-04-22 A controlled stroemkaella.

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4668904A (en)
JP (1) JPS6046780A (en)
DE (1) DE3415041C2 (en)
FI (1) FI75701C (en)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI80795C (en) * 1988-07-01 1990-07-10 Instrumentarium Oy Foerfarande Foer undersoekning and the arrangement of the properties of the aemnens.
DE3910058A1 (en) * 1989-03-28 1990-10-04 Siemens Ag Arrangement for the manufacture of sectional images with an MRI apparatus and method for operating the arrangement
US4961054A (en) * 1989-07-06 1990-10-02 General Electric Company Gradient current speed-up circuit for high-speed NMR imaging system
EP0429715B1 (en) * 1989-12-01 1996-07-10 Siemens Aktiengesellschaft Method of operating a nuclear spin tomograph apparatus with a resonant circuit for producing gradient fields
JPH05509009A (en) * 1990-06-13 1993-12-16
DE4127529C2 (en) * 1991-08-20 1995-06-08 Siemens Ag A method of operating a magnetic resonance imaging apparatus having a resonant circuit for generating gradient fields
US5270657A (en) * 1992-03-23 1993-12-14 General Electric Company Split gradient amplifier for an MRI system
FI92970C (en) * 1992-12-01 1995-02-10 Picker Nordstar Oy A method for describing the movement of the material
FI95625C (en) * 1993-03-10 1996-02-26 Picker Nordstar Oy method Description
DE19511833C2 (en) * 1995-03-30 1998-04-23 Siemens Ag Gradient power for a Kernspintographiegerät
US6552448B1 (en) 1999-09-08 2003-04-22 Harman International Industries, Incorporated Energy management system for series connected amplifiers
US6504426B2 (en) * 2001-03-28 2003-01-07 Guy Picha Methods and systems for power amplifying of signals
US6920312B1 (en) 2001-05-31 2005-07-19 Lam Research Corporation RF generating system with fast loop control
DE10334079B4 (en) * 2003-07-25 2008-08-21 Siemens Ag transistor module
US7116168B2 (en) * 2004-12-01 2006-10-03 Creative Technology Ltd Power multiplier system and method

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3643129A (en) * 1970-11-30 1972-02-15 Gen Motors Corp Solenoid control apparatus
JPS5335895A (en) * 1976-09-16 1978-04-03 Hitachi Ltd High voltage generating system
DE3112280A1 (en) * 1981-03-27 1982-10-07 Siemens Ag A device for coil excitation for generating pulsfoermiger fields constant strength
JPS58192537A (en) * 1982-05-07 1983-11-10 Hitachi Ltd Inspection apparatus using nuclear magnetic resonance

Also Published As

Publication number Publication date
FI831389L (en) 1984-10-23
JPS6046780A (en) 1985-03-13
FI831389D0 (en)
FI831389A0 (en) 1983-04-22
DE3415041C2 (en) 1996-05-23
US4668904A (en) 1987-05-26
DE3415041A1 (en) 1984-10-25
FI831389A (en)
FI75701B (en) 1988-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tanner Pulsed field gradients for NMR spin‐echo diffusion measurements
Unser Beam current transformer with DC to 200 MHz range
Benz et al. Stable 1 volt programmable voltage standard
CA1262474A (en) Inductive circuit arrangements
Zhou et al. A novel current-sharing control technique for low-voltage high-current voltage regulator module applications
DE19628131C2 (en) Gate voltage limiting for a circuit arrangement
CA2148961C (en) Linear alternating current interface for electronic meters
KR0137475B1 (en) Current source apparatus
US5889663A (en) Circuit for balancing steady-state currents of switching devices in electric power converter
US6317343B1 (en) Capacitor power supply with switches to decrease variations in output voltage
US4410926A (en) Arrangement for generating DC magnetic fields of alternating polarity for the magnetic-inductive flow measurement
US3525035A (en) Closed loop ferroresonant voltage regulator which simulates core saturation
US4695785A (en) Circuit arrangement for feeding an electrical load from a solar generator
US4906859A (en) Power supply circuit with symmetrically tapped auto-transformer
US5146156A (en) Current intensity transformer device for measuring a variable electric current
US5546299A (en) Power supply for predominantly inductive loads
US6583608B2 (en) Voltage/current controller device, particularly for interleaving switching regulators
US4439822A (en) Method and apparatus for detecting and preventing impending magnetic saturation in magnetic materials
US5111373A (en) Pwm-controlled power supply including choke coil with 3-windings
WO2001025805A1 (en) Device for high resolution measurement of magnetic fields
US5773990A (en) Integrated circuit test power supply
DE10392501T5 (en) Improvements of a synchronous buck converter
Bortis et al. Active gate control for current balancing of parallel-connected IGBT modules in solid-state modulators
US5267137A (en) High-power power supply
US5565765A (en) Current sensor operating according to the compensation theorem

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: INSTRUMENTARIUM OY