FI58075C - Kanylenhet - Google Patents

Kanylenhet Download PDF

Info

Publication number
FI58075C
FI58075C FI194372A FI194372A FI58075C FI 58075 C FI58075 C FI 58075C FI 194372 A FI194372 A FI 194372A FI 194372 A FI194372 A FI 194372A FI 58075 C FI58075 C FI 58075C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
sheath
needle
kanyyliyksikkö
catheter
characterized
Prior art date
Application number
FI194372A
Other languages
Finnish (fi)
Other versions
FI58075B (en
Inventor
Joseph Edwin Nerz
Original Assignee
Extracorporeal Med Spec
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US18357271A priority Critical
Priority to US18357271 priority
Application filed by Extracorporeal Med Spec filed Critical Extracorporeal Med Spec
Publication of FI58075B publication Critical patent/FI58075B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI58075C publication Critical patent/FI58075C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M25/00Catheters; Hollow probes
  • A61M25/01Introducing, guiding, advancing, emplacing or holding catheters
  • A61M25/06Body-piercing guide needles or the like
  • A61M25/0662Guide tubes
  • A61M25/0668Guide tubes splittable, tear apart

Description

2 58075 nassa esimerkiksi on kauan ollut käytäntönä sovittaa aluksi noin 5 cm pitkä ontto neula potilaan suonen sisään terävään kulmaan. 2 58075 direction, for example, has long been the practice to initially fit about 5 cm long hollow needle in the vein of the patient with an acute angle. Neulaa työnnetään sisään muutama millimetri niin,että neulan viistetty kärki varmasti kokonaan joutuu suoniontelon sisään. The needle is inserted into a few millimeters, so that the tapered tip of the needle will certainly wholly in suoniontelon. Neulan näkyvissä olevan pään sisään sovitetaan sitten taipuisa putkimainen katetri ja pujotetaan neulan koko pituuden läpi. In the exposed end of the needle is then fitted a flexible tubular catheter and the needle is threaded through the entire length. Katetrin kärjen näin ollessa suoniontelon sisässä, Λ ontto neula on tehnyt tehtävänsä ja se vedetään pois taakse- - j päin katetria myöten, kunnes neula on kehon ulkopuolella ja katetrin pää sopivasti paikallaan. The catheter tip is thus within the suoniontelon, Λ hollow needle has served its purpose and is drawn out backwards - j along the catheter until the needle is outside the body and the catheter end in position appropriately. Katetrin toinen pää on muotoiltu kiinnitettäväksi potilaan kehon sisään vietävän nesteen lähteeseen. the other end of the catheter is designed for insertion into a patient's body to be attached to the fluid source.

Neulan sopiva sijoittaminen sen tehtyä tehtävänsä ja siksi aikaa, kun suonensisäinen ruokinta tai muu toimitus on käynnissä, mikä voi kestää melkoisen ajan, on tähän mennessä ollut varsin merkitsevä probleema. The appropriate positioning of the needle as it made its tasks, and for as long as intravenous feeding or other delivery is in progress, which can take quite some time, has so far been a very significant problem. Eräs aikaisempi ratkaisu on se, että neula yksinkertaisesti vedetään taaksepäin putkimaisen katetrin näkyvissä olevaa päätä myöten ja sen ohi, ja sitten poistetaan, minkä jälkeen katetrin vapaa pää kiinnitetään asianmukaiseen mekaaniseen liittimeen, joka vuorostaan voi olla kiinnitetty potilaan kehoon vietävän aineen säiliöön tai muuhun lähteeseen. One prior solution is that the pin is simply pulled back along the visible tubular catheter head and the back, and is then removed, after which the free end of the catheter is attached to an appropriate mechanical connector, which in turn can be attached to the patient's body, the container substance to be exported, or other source. Tämä ratkaisu ei kuitenkaan ole tyydyttävä, koska liittimen kiinnittämiseen katetrin vapaaseen päähän kuluu lääkintähenkilöstön arvokasta aikaa - johon potilaalla eräissä tapauksissa tuskin on varaa - ja vaatii verraten kovakouraista katetrin vapaan pään käsittelyä, josta voi aiheutua katetrin toisen pään siirtyminen pois oikealta paikaltaan potilaan kehossa. However, this solution is not satisfactory, because the connector to attach the catheter to the free end is consumed by medical personnel valuable time - which patients in some cases, can ill afford - and requires a relatively rough handling, the free end of the catheter, which may result in the other end of catheter movement away from the right position of the patient's body. Lisäksi tämä käsittely lisää suuresti aina olemassa olevaa vaaraa, että potilaan verenkiertoon pääsee ilmaa. Furthermore, this greatly increases the processing is always the risk that the patient's blood stream of air.

Jotta ei olisi tarpeellista kiinnittää liitintä katetrin vapaaseen päähän sen jälkeen, kun sen toinen pää on sovitettu potilaan kehoon ja neula poistettu vapaan pään ohi, lääkintä-tarviketehtaat ovat toimittaneet katetreja, joiden toiseen päähän on samaksi kappaleeksi liitetty asianmukainen liitin. To avoid the need to attach the connector to the free end of the catheter after one end thereof is adapted to the patient's body and the needle is removed over the free end of the medical-equipment plants are provided catheters, which second end is connected to the appropriate connector for the same piece. Tällaiset katetrit säästävät arvokasta aikaa, ja niillä vältetään monia probleemoja, joten ne ovat päässeet lääkärikunnan suosioon, mutta ne ovat aiheuttaneet uuden probleeman. Such catheters save valuable time and avoid many problems arising in, so they have reached the popularity of the medical profession, but they have caused new selected problem. Kun katetrin päässä on laajempi liitin, on mahdotonta vetää onttoa neulaa 3 58075 katetrin vapaan pään ohi, kun neula on vedetty ulos potilaan kehosta. When the catheter from the connector is wider, it is impossible to pull the hollow needle past the free end 3 58075 catheter when the needle is pulled out of the patient's body. Kompromissina lääkintähenkilökunta tällaisissa tapauksissa siirtää neulaa taaksepäin katetria myöten, kunnes neulan peräpää koskettaa katetrin päässä olevaa laajempaa liitintä, ja kiinnittää neulan peräpään liittimeen ja/tai käärii teippiä neulan terävän pään ja katetrin ympärille. As a compromise medical personnel in such cases to move the needle back along the catheter until the needle contacts the rear end of the catheter from a wider connector, and attached to the needle rear end of the connector and / or tape wraps the sharp end of the needle and the catheter. Teipin tarkoituksena on estää neulaa liukumasta vahingossa takaisin katetria myöten ja vahingoittamasta potilasta sekä estää katetria taittumasta jyrkästi neulan terävän kärjen kohdalta, mikä voisi leikata katetria ja pilata operaation. The tape is designed to prevent accidental needle from sliding back along the catheter and harming the patient as well as to prevent the catheter from bending sharply pointed tip of the needle, which could cut the catheter and the ruin of the mission.

Tämän probleeman ratkaisemiseksi eräät tutkijat ovat esittäneet onttoa kirurgista neulaa, jota voidaan käyttää katetrin, jonka toisessa päässä on samaa kappaletta oleva laajennettu liitin, toisen pään sovittamiseen potilaan kehoon, ja joka sen jälkeen voidaan poistaa katetrilta niin, että se ei pääse vahingoittamaan katetria eikä potilasta. To solve this selected problem, some investigators have hollow surgical needle which can be used in the catheter, one end of which is of the same pieces of extended connector, a second end fitting body of the patient, and which can then be removed from catheter so that it can not damage the catheter and the patient. Tämä saadaan aikaan käyttämällä onttoa neulaa» joka on pituussuunnassa halkaistu kahdeksi puolikkaaksi ja nämä kaksi puolikasta on kiinnitetty toisiinsa irrotettavasti niin, että neulan kaksi puolikasta voidaan poistaa katetrin ympäriltä,kun tämä on kunnollisesti sovitettu potilaan kehoon. This is accomplished using a hollow needle "which is split longitudinally into two halves, and these two halves are releasably attached to each other so that the two halves of the needle can be removed from around the catheter when it is properly adapted to the patient's body. Esimerkiksi US-patentissa 3 330 278 on selitetty ihonalainen neula kanyylin sijoituslaitetta varten, joka voidaan jakaa kahdeksi osaksi kanyyliltä poistamista varten, jotka osat on kiinnitetty toisiinsa tulpalla, joka on sovitettu tiukasti paikalleen rakoon, jolloin tarpeen vaatiessa voidaan lisäksi käyttää sopivaa sideainetta osien liittämiseksi toisiinsa. For example, a hypodermic needle in U.S. Patent 3 330 278 is described a cannula to position the device, which can be divided into two parts of the cannula for removal, which parts are fastened to each other by a plug which is adapted to firmly into the gap, wherein, if necessary, may also be used suitable binder for joining the parts together.

US-patentissa 3 359 978 selitetään ohjausneula taipuisia katetreja varten, joka erään sovellutusmuodon mukaan käsittää kaksi erillistä osaa, jotka on kiinnitetty toisiinsa sisäänkään-^ netyillä taitereunoilla, jotka on sovitettu saatettavaksi liu- kukosketukseen toisten taitereunojen kanssa, ja toisessa sovel-lutusmuodossa ne on kiinnitetty toisiinsa laipoilla, jotka sopivat U-muotoisen kourun reunojen päälle, jolloin välissä on jotakin sideainetta. U.S. Patent 3 359 978 describes the control needle flexible catheters, the two separate parts of an embodiment according to comprise, attached to each other sisäänkään- ^ goods sold folded edges that are adapted to be brought into sliding kukosketukseen with other folded edges, and one application-illustrated, are secured together with flanges, which fit on top of the U-shaped gutter edge, wherein the slot is a binder. US-patentissa 3 382 872 selitetään suoni-katetri ja neula, joka koostuu erillisistä osista, jotka on reunoistaan kiinnitetty toisiinsa liimaamalla pehmeällä epok-sijuotteella, tai jotka voidaan irrottaa toisistaan kahta vas- 4 58075 takkaista pituussuuntaista heikennettyä uraa myöten. U.S. Patent 3 382 872 is described vein catheter and the needle, consisting of separate parts which are secured together at their edges by bonding a soft epoxy-sijuotteella, or which can be separated from each other two facing the fireplace from 4 58075 along the lengthwise direction of the weakened slots.

Myöhempi ja erittäin onnistunut ratkaisu neulan poistoproblee-maan oli käyttää lämmössä kutistuvaa ainetta olevaa nauhaa kirurgisen neulan erillisten lohkojen kiinnittämiseen toisiinsa toiminnallisesti rakenteeksi. The subsequent and very successful solution to the needle-poistoproblee the use of heat shrinkable material on the tape of the surgical needle of separate blocks to one another functionally structure. Tämä ratkaisu oli perustavaa laatua ja tarjosi pitkäaikaiseen probleemaan siistin ja yksinkertaisen ratkaisun, jota lääkäri- ja kirurgikunta piti tervetulleena. This solution was fundamental and provided a long-term Probleemi clean and simple solution, which is medical and surgical municipality welcomed. Tässä ratkaisussa oli kuitenkin eräs varjopuoli, nimittäin lämmössä kutistuvaa ainetta olevan nauhan poistaminen ontolta neulalta,jotta neulan osat saataisiin erotetuiksi toisistaan. However, this solution had a drawback, namely, the removal of heat shrinkable material hollow strip from touching the needle, in order to make the needle parts separated from each other. On ehdotettu eräänä mahdollisuutena lämmössä kutistetun aineen leikkaamista pituussuunnassa terävällä välineellä kuten leikkausveitsellä, jotta neulan erilliset osat pääsisivät irtoamaan toisistaan neulan poistamista varten katetrilta. It has been suggested as one possibility for cutting the crimped temperature of the substance in the longitudinal direction with a sharp instrument such as a scalpel, so that the separate parts able to enter the needle disengage from each other for removal of the needle from the catheter. Tämä menettely vaatii kuitenkin lisäinstrumenttien käyttöä huolellista leikkaustoimitusta varten pitkin äärimmäisen pieniläpimittaista neulaa, mikä parhaimmillaankin on suurta tarkkuutta vaativa tehtävä. However, this process requires the use of additional instruments for careful delivery section along extremely small-diameter needles, which at best requires great accuracy to be done.

Tähän mennessä on siis kaivattu tuppea, joka liittäisi kirurgisen neulan erilliset lohkot tiukasti toisiinsa toiminnalliseksi yksiköksi, josta tuppi voidaan poistaa nopeasti ja käytännöllisesti ja lohkot erottaa täysin toisistaan. To date, therefore, longed sheath, linking the surgical needle separate sections tightly together as a functional unit, which sheath can be removed quickly and easily, and the blocks are completely separated from each other.

Esillä olevan keksinnön tunnusmerkkien mukaan tämä aikaansaadaan siten, että tupessa on sen pituussuunnassa ainakin kaksi heikennettyä uurtoviivaa, minkä ohessa tuppi on osalta pituuttaan halkaistu etukäteen uurtoviivoja myöten ulkonevien osien muodostamiseksi, joihin helposti voi tarttua tupen halkirepi-misen helpottamiseksi, sen irrottamiseksi kanyylistä siten, että tämän lohkot voidaan erottaa toisistaan sivusuunnassa. Present, the characteristics of the invention this is achieved in that the sheath is in its longitudinal direction into at least two weakened uurtoviivaa, the attached sheath is part of its length split in advance uurtoviivoja down to form projecting parts, which easily can be transmitted to facilitate through the cut-misen the sheath, to remove it from the cannula so that the the blocks can be separated from each other in the lateral direction.

Keksinnön eräitä sovellutusmuotoja esitetään seuraavassa viittaamalla oheiseen piirustukseen: Some embodiments of the invention are disclosed in the following with reference to the accompanying drawings:

Kuvio 1 esittää keksinnön mukaista poistettavaa neulaa, sen viistetty kärki sovitettuna potilaan kehoon, ja pitkänomaisen, taipuisan katetrin toinen pää valmiina työnnettäväksi sisään neulan toisesta päästä; Figure 1 shows a removable needle according to the invention, a tapered tip adapted to the patient's body, and an elongated second end of the flexible catheter ready for insertion into the second end of the needle; 58075 kuvio 2 esittää katetria, jonka vapaaseen päähän liittyy samana kappaleena laajempi mekaaninen liitin, pujotettuna neulan läpi potilaan kehoon, ja neula vedettynä taaksepäin katetria myöten potilaan kehon ulkopuolelle; 58075 Figure 2 shows a catheter having a free end integrally associated with greater mechanical connector, threaded through the needle into the patient's body, and the needle is pulled back along the catheter outside the patient's body; kuvio 3 esittää neulan onton varsiosan kahta toisistaan erotettavaa lohkoa poistettuina sivusuunnassa katetrilta ja neulan laajempaa, säteen suunnassa ulkonevaa osaa siirrettynä taaksepäin katetria myöten, sekä lämmössä kutistuvaa ainetta olevaa tuppea, joka ensiksi on revitty halki kahdeksi erilliseksi kappaleeksi ja poistettu neulalta; Figure 3 shows a needle of a hollow shank portion between two separated blocks removed laterally from the catheter and the needle, a wider radially projecting part moved rearward along the catheter, and the heat shrinkable material in the sheath, which must first be torn through two separate and removed from touching the needle body; kuvio 4 on päätykuvanto keksinnön mukaisesta neulasta kärjestä nähtynä; Figure 4 is an end view of the needle tip according to the present invention; kuvio 5 on pituusleikkauskuvanto keksinnön mukaisesta neulasta, ja kuvio 6 on poikkileikkauskuvanto kuvion 5 viivaa 6-6 myöten ja esittää tupessa olevia halkaisijan suunnassa vastakkaisia ulkoisia heikennettyjä uurtoviivoja. Figure 5 is a longitudinal of the needle according to the invention, and Figure 6 is a cross-sectional view along the line 6-6 of Figure 5 showing the sheath and along the diameter direction of the opposing external weakened uurtoviivoja.

Kirurgisessa neulassa 10 on pitkänomainen ontto varsiosa 12. Tämän toinen pää 14 on teroitettu viistämällä, ja neulan toisessa päässä on laajempi, säteen suunnassa ulkoneva osa 16 yhteydessä varsiosan kanssa. The surgical needle 10 has an elongated hollow shaft portion 12. The second end 14 is sharpened by bevelling, and the other end of the needle is wider in the radial direction of the projecting part 16 connected with the arm portion.

Neula voidaan jakaa erillisiksi lohkoiksi. The needle can be divided into separate sections. Piirustuksen mukaisessa ensisijaisessa sovellutusmuodossa pitkänomainen ontto varsiosa 12 on sylinterin muotoinen ja koostuu kahdesta erillisestä lohkosta, jotka sopivat toisiaan vasten tasopintaa, mieluimmin sylinterin keskiviivan sisältävää tasopintaa myöten. In the preferred embodiment of the drawing, an elongated hollow shaft portion 12 is cylindrical and consists of two separate sections which fit each other against a flat surface, preferably a cylinder containing a center line along a planar surface. Kun neulan varsiosan puolikkaat ovat sovitettuina toisiaan vasten, neulan ontto sisus 18 on muodoltaan ja mitoiltaan sellainen, että sen läpi voidaan pujottaa putkimainen katetri. When the needle shaft member halves are arranged against each other, the interior of the hollow needle 18 has a shape and dimensions such that it can be threaded through the tubular catheter.

Neulan säteen suunnassa ulkoneva osa 16 käsittää yhden ainoan erillisen lohkon, joka voidaan irrottaa onton varsiosan erillisistä lohkoista ja siinä on sisäinen ontelo 20, jonka sisään varsiosan erillisten lohkojen päät sopivat. The needle protruding direction of the beam portion 16 comprises a separate single block which can be removed from the hollow stem of the separate blocks and has an internal cavity 20 inside which the shank of the ends of the separate blocks are suitable. Tämä ontelo 20 on piirustuksen mukaisessa sovellutusmuodossa sylinterimäinen ja sijaitsee laajemman osan 16 jatkeessa 22. Ontelossa 20 on sisäinen olka 24,jota vasten varsiosan lohkojen päät tukeutuvat, kun ne on sovitettu ontelon sisään. This cavity 20 is cylindrical in the embodiment of the drawing and is located in the wider portion 16 of the extension 22. The cavity 20 has an internal shoulder 24 against which the arm portion supported on the ends of the blocks when they are arranged in the cavity.

6 58075 6 58075

Neulan kahden erillisen lohkon ja laajennetun lohkon kiinnittämiseksi toisiinsa toiminnalliseksi yksiköksi potilaan kehoon pistämistä varten, niihin on kiinnitetty irrotettavissa oleva elin 26 niin, että se liittää nämä erilliset lohkot toisiinsa niihin kiinnitettynä ollessaan ja tekee mahdolliseksi lohkojen erottamisen kokonaan toisistaan, kun se irrotetaan. two separate needle block and an extended block to each other functional unit of the patient's body for injecting, is attached to the removable member 26 so as to connect these separate blocks are attached to each other when the blocks, and makes it possible to completely separated from each other when it is removed. Tämä irrotettavissa oleva elin käsittää pitkänomaisen tupen 28, joka ulkopuolelta ympäröi ainakin osaa varsiosasta 12 ja voidaan ' helposti irrottaa siitä. The removable member comprises an elongated sheath 28 which surrounds at least part of the outside of the arm portion 12, and can be 'easily detached from it. Tupen 28 etupää 30 voi olla viistetty, ja sen toinen pää on tiukasti kosketuksessa neulan laajennetun osan 16 jatkeen 22 kanssa varsiosan kahden lohkon kiinnittämiseksi päistään sisäisessä ontelossa. The front end 28 of the sheath 30 may be tapered, and the other end is firmly in contact with the expanded portion of the needle 16 with the extension 22 of the shaft portion for fixing the two sections at their ends an internal cavity. Tämä tuppi on mieluimmin jotakin tunnettua lämmössä kutistuvaa ainetta oleva putki, joka, kun sitä lämmitetään lyhyen aikaa, kutistuu niin, että se tulee tiukkaan kosketukseen sekä pitkänomaisen, onton varsi-osan että jatkeen 22 kanssa, liittäen neulan kolme lohkoa toisiinsa yhdentyneeksi, toiminnalliseksi yksiköksi. This sheath is preferably the one known heat shrinkable material tube which, when heated for a short time, shrinking, so that it comes into tight contact and an elongated hollow shaft portion of the extension 22 with attaching the needle three blocks to each other more integrated, functional units. Keksintö käsittää myös muutakin ainetta, kuten piikumia olevat tupet, jotka on välittömästi muovattu tiukkaan kosketukseen neulan kanssa. The invention also comprises other materials, such as silicone rubber in the sheaths, which are molded directly into tight contact with the needle. Tällä sovellutusmuodolla on se erinomaisen tärkeä etu, että se on ilmanpitävä ja vuotamaton, ja että se voidaan steriloida kaasulla ja/tai autoklaavissa. This embodiment has the advantage of being very important in that it is air-tight and leak-proof, and that it can be sterilized by gas and / or in an autoclave.

Tupessa 28 on ainakin kaksi heikennettyä uurtoviivaa sen pituussuunnassa, tupen halkirepimisen helpottamiseksi, sen irrottamiseksi kirurgisesta neulasta, jotta neulan lohkot voitaisiin täysin erottaa toisistaan. The sheath 28 has at least two weakened uurtoviivaa in the longitudinal direction of the sheath to facilitate halkirepimisen, to release the surgical needle, the needle blocks in order to be fully separated. Niin kuin kuviosta 6 näkyy, keksinnön ensisijaisen sovellutusmuodon mukaan tupessa on kaksi heikennettyä uurtoviivaa 32 pituussuunnassa sen halkirepi-mistä varten kahdeksi erilliseksi lohkoksi. As shown in Figure 6, the preferred embodiment of the invention, the sheath has two weakened uurtoviivaa 32 in the longitudinal direction of the cut-through of the two separate block. Nämä kaksi uurtoviivaa 32 ovat yhdensuuntaiset ja halkaisijan suunnassa toisiaan vastapäätä tupen ulkopinnassa. These two uurtoviivaa 32 are parallel to the diameter direction opposite to each other on the outer surface of the sheath. Tupen se pää, joka ei ole viistetty, on ennalta halkaistu näitä kahta uurtoviivaa myöten osalta tupen pituutta, niin että on saatu kaksi ulkonevaa kor-vaketta 34 nauhan halkirepimisen helpottamiseksi. That end of the sheath, which is not chamfered, is a pre-slit along the two uurtoviivaa of the length of the sheath, so that it is obtained by projecting two replacements, vaketta facilitate the tape 34 halkirepimisen. Tuppi 28 on tiukassa kosketuksessa jatkeen 22 kanssa alueella 36 varsiosan 12 kahden lohkon päiden kiinnittämiseksi sisäonteloon 20, mutta se, että osa nauhasta on ennalta halkaistu kahdeksi ulkonevaksi osaksi 34, ei estä tupen tätä tehtävää. Sheath 28 is in tight contact with the extension 22 of the region 36 of stem portion 12 for securing the ends of the two sections of the interior cavity 20, but the fact that part of the tape is pre-split into two projecting part 34 does not prevent the sheath of this task.

7 58075 7 58075

Sen jälkeen kun neula on tehnyt tehtävänsä ja vedetty pois potilaan kehosta katetria myöten, ympäröivä tuppi on helppo repiä pituussuunnassa halki kahdeksi erilliseksi kappaleeksi tarttumalla ulkoneviin osiin 34, kuten kuviosta 2 näkyy, ja vetämällä tuppi halki uurtoviivoja 32 myöten, niin kuin kuviosta 3 näkyy. After the needle has served its purpose and withdrawn from the body of the catheter all the way down, the surrounding sheath is easy to tear in the longitudinal direction through two separate body by gripping the projecting parts 34, as shown in Figure 2, and by pulling the sheath through uurtoviivoja 32 all the way down, as shown in Figure 3. Tämän jälkeen neulan onton varsiosan lohkot voidaan sivusuunnassa poistaa katetrilta, minkä jälkeen ne voidaan joko heittää pois tai panna talteen uudelleen käytettäviksi. Thereafter, the needle portion of the hollow shaft sections can be laterally removed from the catheter, after which they can either be discarded or be recovered for re-use. Neulan laajempi, säteen suunnassa ulkoneva lohko 16 siirretään taaksepäin katetria myöten turvalliseen kohtaan, jossa se ei ole tiellä. larger needle, the radial direction of the projecting block 16 is moved rearward along the catheter in a safe position, in which it is not on the road.

Rakenteeltaan edellä olevan mukaisen neulan yhteydessä käytettäväksi sopii katetri 38, joka käsittää pitkänomaisen, taipuisan putken 40, jonka toinen pää 42 on tarkoitettu pujotettavaksi neulan 10 onton sisustan 18 läpi potilaan kehoon. for use with the structure of the needle according to the suitable catheter 38 which comprises an elongated, flexible tube 40 having a needle 10 of the hollow core 18 through the patient's body second end 42 is intended to be threaded. Katetri-putken 40 toisessa päässä on laajempi mekaaninen liitin 44 sen kanssa yhtenä kappaleena. The catheter tube 40 is wider at one end 44 of the mechanical connector with its one piece. Liitin on tarkoitettu kiinnitettäväksi potilaan kehoon vietävän aineen vakiosäiliöihin tai muihin lähteisiin. The connector is intended for attachment to standard containers or for export to other patient's body material sources. Putki 40 on mieluimmin lääkintälaatuista pii-kumia,joskin myös teflonia, polyetyleeniä, vinyyliä tms. voidaan käyttää katetrin aineena. The tube 40 is preferably a medical grade silicon rubber, but also of Teflon, polyethylene, vinyl or the like. Can be used in the catheter material.

Niin kuin edellä olevasta jo on selvinnyt, tämän poistettavan katetrin käyttö käsittää sen, että onton neulan 10 viistetty pää 14 pistetään potilaan kehoon, otetaan katetri 38, jonka toisessa päässä on samaa kappaletta oleva laajempi liitin 44, tämän katetrin toinen pää 42 pujotetaan onton neulan läpi ja sovitetaan paikalleen potilaan kehoon. As in the above, is already clear to the use of a catheter for this to be removed comprises 10 chamfered end of the hollow needle 14 is inserted into the patient's body, into the catheter 38, one end of which is shown as a wider connector 44, the other end of the catheter 42 is threaded through the hollow needle and Fit in the body of the patient. Neulaa 10 siirretään taaksepäin katetriputkea 40 myöten häiritsemättä potilaan kehossa olevaa katetrin päätä 42, kunnes neula on ulkona potilaan kehosta, ja sitten neula hajotetaan erillisiksi lohkoiksi tarttumalla tupen 28 ulkoneviin osiin 34 ja repimällä se halki pituussuuntaisia uurtoviivoja 32 myöten. The needle 10 is moved rearward along the catheter tube 40 without interfering with the body of the patient end 42 of the catheter until the needle is outside the patient's body, and the needle is then broken up into individual segments 28 by gripping the projecting parts of the sheath 34 and pulling it across the longitudinal direction 32 along the uurtoviivoja. Pitkänomaisen onton varsiosan puolikkaat poistetaan sen jälkeen ontelosta 20 ja koko katetrilta, kuten jo on aikaisemmin esitetty. The elongated hollow shaft portion halves is then removed from the cavity 20 and the entire catheter, as has been previously described.

Claims (6)

58075 58075
1. Kanyyliyksikkö (10) lääketieteellisten toimenpiteiden suorittamiseksi, jonka toisessa päässä on kanyylikärki (14) potilaan kehoon pistämistä varten ja toisessa päässä laajempi, säteittäisesti ulkoneva osa (16) ja näiden päiden välillä pitkänomainen ontto varsiosa (12), joka koostuu erillisistä lohkoista, jotka yhteensovitettuina muodostavat kanyylin ja ovat säteittäisesti kokonaan irrotettavissa toisistaan, minkä ohessa varsiosan (12) ainakin osaa ympäröi vähintään yksi joustava, steriloitavaa muovia oleva tuppi (28), joka on tiukasti kosketuksessa varsiosaan ja liittää sen erilliset lohkot toisiinsa toiminnalliseksi yksiköksi, tunnettu siitä, että tu-pessa (28) on sen pituussuunnassa ainakin kaksi heikennettyä uurtoviivaa (32) , minkä ohessa tuppi on osalta pituuttaan halkaistu etukäteen uurtoviivoja myöten ulkonevien osien (34) muodostamiseksi, joihin helposti voi tarttua tupen halkirepimisen helpottamiseksi, sen irrottamiseksi kanyylistä site 1. Kanyyliyksikkö (10) for performing medical procedures, one end of which is kanyylikärki (14) of the patient's body for injecting and the other end wider, the radially projecting portion (16) and between the ends of the elongated hollow shaft portion (12), which consists of separate sections, which in coordination to form the cannula and extend radially completely detached from each other, which along with the stem portion (12) at least in part surrounds the at least one flexible, sterilizable plastic material sheath (28) which is firmly in contact with the shaft portion and connected to the individual blocks together as a functional unit, characterized in that the tu -pessa (28) is in its longitudinal direction into at least two weakened uurtoviivaa (32), which is attached sheath is split in advance of its length to form a uurtoviivoja along the projecting portions (34), which can easily grasp the sheath to facilitate halkirepimisen, to remove it from the cannula site n, että tämän lohkot voidaan erottaa toisistaan sivusuunnassa. n that the blocks can be separated from each other in the lateral direction.
2. Vaatimuksen 1 mukainen kanyyliyksikkö, tunnettu siitä, että tupen (28) lähinnä kanyylikärkeä (14) oleva pää on viistetty. 2. kanyyliyksikkö according to claim 1, characterized in that the sheath (28), mainly kanyylikärkeä (14) of the head is chamfered.
3. Vaatimuksen 1 mukainen kanyyliyksikkö, tunnettu siitä, että tuppi (28) on lämmössä kutistuvaa ainetta. 3. kanyyliyksikkö according to claim 1, characterized in that the sheath (28) is a heat shrinkable material.
4. Vaatimuksen 1 mukainen kanyyliyksikkö, tunnettu siitä, että kanyyliyksikön (10) laajempi, säteittäisesti ulkoneva osa (16) käsittää yhden ainoan erillisen lohkon, joka on irrotettavissa onton varsiosan (12) kahdesta erillisestä lohkosta, ja että säteittäisesti ulkonevassa lohkossa (16) on sisäinen ontelo (20), johon varsiosan kahden lohkon päät sopivat. 4. in claim 1 kanyyliyksikkö, characterized in that the wider radially protruding part kanyyliyksikön (10) (16) comprises a single separate block which is detachable from the hollow shaft portion (12) of the two separate segments, and that the radially projecting section (16) is an internal cavity (20) in which the arm part of two ends of the block definition.
5. Vaatimuksen 4 mukainen kanyyliyksikkö, tunnettu siitä, että ontelo (20) on muodostettu säteittäisesti ulkonevan lohkon (16) jatkeeseen (22), ja että tuppi (28) on tiukassa kosketuksessa (kohdassa 36) jatkeen ympärillä varsiosan (12) kahden lohkon kiinnipitämiseksi päistään ontelossa (20). 5. Claim 4 kanyyliyksikkö, characterized in that the cavity (20) is formed as an extension of the radially projecting section (16) to (22), and in that the sheath (28) is in tight contact (at 36) extension around the rod portion (12) of the two blocks to hold at its ends in the cavity (20).
6. Vaatimuksen 5 mukainen kanyyliyksikkö, tunnettu siitä, että tupen (28) uurtoviivat (32) ovat yhdensuuntaiset 6. kanyyliyksikkö according to claim 5, characterized in that the sheath (28) uurtoviivat (32) are parallel
FI194372A 1971-09-24 1972-07-07 Kanylenhet FI58075C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18357271A true 1971-09-24 1971-09-24
US18357271 1971-09-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI58075B FI58075B (en) 1980-08-29
FI58075C true FI58075C (en) 1980-12-10

Family

ID=22673388

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI194372A FI58075C (en) 1971-09-24 1972-07-07 Kanylenhet

Country Status (20)

Country Link
US (1) US3677243A (en)
JP (1) JPS554423B2 (en)
AR (1) AR192953A1 (en)
AT (1) AT339468B (en)
AU (1) AU461860B2 (en)
BE (1) BE789131A (en)
BR (1) BR7204579D0 (en)
CA (1) CA981138A (en)
CH (1) CH541972A (en)
DE (1) DE2233007A1 (en)
DK (1) DK128190B (en)
ES (1) ES405131A1 (en)
FI (1) FI58075C (en)
FR (1) FR2153430B1 (en)
GB (1) GB1352483A (en)
IT (1) IT962610B (en)
NL (1) NL7209159A (en)
NO (1) NO130503C (en)
SE (1) SE395610B (en)
ZA (1) ZA7204837B (en)

Families Citing this family (121)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3786817A (en) * 1972-06-01 1974-01-22 Palma J Method and apparatus for aiding severed nerves to join
US4191186A (en) * 1977-12-12 1980-03-04 Abbott Laboratories Removable digit engageable means for separating a catheter and stylet
US4166469A (en) * 1977-12-13 1979-09-04 Littleford Philip O Apparatus and method for inserting an electrode
US4345606A (en) * 1977-12-13 1982-08-24 Littleford Philip O Split sleeve introducers for pacemaker electrodes and the like
US4243050A (en) * 1977-12-13 1981-01-06 Littleford Philip O Method for inserting pacemaker electrodes and the like
US4306562A (en) * 1978-12-01 1981-12-22 Cook, Inc. Tear apart cannula
USRE31855F1 (en) * 1978-12-01 1986-08-19 Tear apart cannula
DE2926572C2 (en) * 1979-06-30 1982-04-15 B. Braun Melsungen Ag, 3508 Melsungen, De
US4411654A (en) * 1981-04-30 1983-10-25 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Peelable catheter with securing ring and suture sleeve
US4412832A (en) * 1981-04-30 1983-11-01 Baxter Travenol Laboratories, Inc. Peelable catheter introduction device
DE8235102U1 (en) * 1982-12-14 1983-05-05 Nessler, Reiner, Dr.Med., 3320 Salzgitter, De venous catheter
DE3347150C2 (en) * 1983-12-27 1986-04-30 Beiersdorf Ag, 2000 Hamburg, De
US4662884A (en) * 1984-04-25 1987-05-05 University Of Utah Research Foundation Prostheses and methods for promoting nerve regeneration
US4778467A (en) * 1984-04-25 1988-10-18 The University Of Utah Prostheses and methods for promoting nerve regeneration and for inhibiting the formation of neuromas
GB8519173D0 (en) * 1985-07-30 1985-09-04 Buchanan J M Cannulae
US4743265A (en) * 1986-04-23 1988-05-10 Dij Catheter Corp Articulated catheter placement device
US4952359A (en) * 1987-02-06 1990-08-28 Becton, Dickinson And Company Method for making splittable catheter
US4776846A (en) * 1987-02-06 1988-10-11 Becton, Dickinson And Company Splittable catheter composite material and process
GB2214816A (en) * 1988-02-15 1989-09-13 Michael Frank Smith Catheter grip
US4994040A (en) * 1988-10-19 1991-02-19 Critikon, Inc. Through the needle catheter insertion device and technique
US4957488A (en) * 1988-10-19 1990-09-18 Critikon, Inc. Through the needle catheter device
US4957489A (en) * 1988-10-19 1990-09-18 Critikon, Inc. Through the needle catheter insertion device and technique
US4983168A (en) * 1989-01-05 1991-01-08 Catheter Technology Corporation Medical layered peel away sheath and methods
DE3915215C2 (en) * 1989-05-05 1992-06-04 Klaus Prof. Dr. 6900 Heidelberg De Moehring
US5141497A (en) * 1989-06-06 1992-08-25 Becton, Dickinson And Company Apparatus and method for an introducer
US5104388A (en) * 1990-05-08 1992-04-14 Fbk International Corporation Membrane splittable tubing
US5167634A (en) * 1991-08-22 1992-12-01 Datascope Investment Corp. Peelable sheath with hub connector
US5425717A (en) * 1993-05-07 1995-06-20 The Kendall Company Epidural catheter system utilizing splittable needle
US5409469A (en) * 1993-11-04 1995-04-25 Medtronic, Inc. Introducer system having kink resistant splittable sheath
US5765682A (en) * 1994-10-13 1998-06-16 Menlo Care, Inc. Restrictive package for expandable or shape memory medical devices and method of preventing premature change of same
AU719980B2 (en) * 1995-02-22 2000-05-18 Menlo Care, Inc. Covered expanding mesh stent
US6606515B1 (en) 1996-09-13 2003-08-12 Scimed Life Systems, Inc. Guide wire insertion and re-insertion tools and methods of use
US6096009A (en) * 1996-09-13 2000-08-01 Boston Scientific Corporation Guidewire and catheter locking device and method
US6582401B1 (en) * 1996-09-13 2003-06-24 Scimed Life Sytems, Inc. Multi-size convertible catheter
DE69737208T2 (en) 1996-11-15 2007-11-08 Cook Inc., Bloomington Stent mounting device with a separate sheath
US5902282A (en) * 1996-12-26 1999-05-11 Johnson & Johnson Medical, Inc. Step-down catheter
US6027480A (en) * 1997-08-11 2000-02-22 Becton Dickinson And Company Catheter introducer
US6382209B1 (en) * 1999-10-14 2002-05-07 Frederic J Toye Apparatus and method enabling location of trachea breathing tube in body viscus
US6391048B1 (en) 2000-01-05 2002-05-21 Integrated Vascular Systems, Inc. Integrated vascular device with puncture site closure component and sealant and methods of use
US7842068B2 (en) 2000-12-07 2010-11-30 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for providing tactile feedback while delivering a closure device
US6197042B1 (en) * 2000-01-05 2001-03-06 Medical Technology Group, Inc. Vascular sheath with puncture site closure apparatus and methods of use
US9579091B2 (en) 2000-01-05 2017-02-28 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure system and methods of use
US6942674B2 (en) * 2000-01-05 2005-09-13 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and methods for delivering a closure device
US6461364B1 (en) 2000-01-05 2002-10-08 Integrated Vascular Systems, Inc. Vascular sheath with bioabsorbable puncture site closure apparatus and methods of use
US8758400B2 (en) 2000-01-05 2014-06-24 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure system and methods of use
DE60144328D1 (en) 2000-09-08 2011-05-12 Abbott Vascular Inc Surgical clamp
US6626918B1 (en) 2000-10-06 2003-09-30 Medical Technology Group Apparatus and methods for positioning a vascular sheath
US6623510B2 (en) 2000-12-07 2003-09-23 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US8690910B2 (en) 2000-12-07 2014-04-08 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device and methods for making and using them
US7806904B2 (en) 2000-12-07 2010-10-05 Integrated Vascular Systems, Inc. Closure device
US7211101B2 (en) 2000-12-07 2007-05-01 Abbott Vascular Devices Methods for manufacturing a clip and clip
IES20010547A2 (en) 2001-06-07 2002-12-11 Christy Cummins Surgical Staple
US6749621B2 (en) 2002-02-21 2004-06-15 Integrated Vascular Systems, Inc. Sheath apparatus and methods for delivering a closure device
JP4508866B2 (en) 2002-06-04 2010-07-21 アボット ヴァスキュラー デヴァイシス Vascular closure clip and delivery device
WO2004011037A2 (en) * 2002-07-31 2004-02-05 Tyco Heathcare Group, Lp Tool member cover and cover deployment device
US7108710B2 (en) 2002-11-26 2006-09-19 Abbott Laboratories Multi-element biased suture clip
US7857828B2 (en) 2003-01-30 2010-12-28 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US7905900B2 (en) 2003-01-30 2011-03-15 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8202293B2 (en) 2003-01-30 2012-06-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US8398656B2 (en) 2003-01-30 2013-03-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier and methods of use
US6893393B2 (en) * 2003-02-19 2005-05-17 Boston Scientific Scimed., Inc. Guidewire locking device and method
US20040243103A1 (en) * 2003-05-28 2004-12-02 Eric King High pressure catheter and methods for manufacturing the same
IES20040368A2 (en) 2004-05-25 2005-11-30 James E Coleman
US7931619B2 (en) 2005-01-04 2011-04-26 C. R. Bard, Inc. Power injection catheters
US9408964B2 (en) * 2005-01-04 2016-08-09 C. R. Bard, Inc. Power injection catheters and method of injecting
US8926633B2 (en) 2005-06-24 2015-01-06 Abbott Laboratories Apparatus and method for delivering a closure element
US8313497B2 (en) 2005-07-01 2012-11-20 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
USD611144S1 (en) 2006-06-28 2010-03-02 Abbott Laboratories Apparatus for delivering a closure element
US8920442B2 (en) 2005-08-24 2014-12-30 Abbott Vascular Inc. Vascular opening edge eversion methods and apparatuses
US9456811B2 (en) 2005-08-24 2016-10-04 Abbott Vascular Inc. Vascular closure methods and apparatuses
US20070060895A1 (en) 2005-08-24 2007-03-15 Sibbitt Wilmer L Jr Vascular closure methods and apparatuses
DE602007004718D1 (en) 2006-03-31 2010-03-25 Bard Inc C R Catheter with arched transition area
US8808310B2 (en) 2006-04-20 2014-08-19 Integrated Vascular Systems, Inc. Resettable clip applier and reset tools
US8556930B2 (en) 2006-06-28 2013-10-15 Abbott Laboratories Vessel closure device
US20080027395A1 (en) * 2006-07-26 2008-01-31 Theodore Rintel IV port holder and IV port
US8758398B2 (en) 2006-09-08 2014-06-24 Integrated Vascular Systems, Inc. Apparatus and method for delivering a closure element
WO2008085712A1 (en) 2007-01-03 2008-07-17 Boston Scientific Limited Method and apparatus for biliary access and stone retrieval
US8480570B2 (en) 2007-02-12 2013-07-09 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoscope cap
US20090062769A1 (en) * 2007-04-13 2009-03-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Rapid exchange catheter converter
US8226681B2 (en) 2007-06-25 2012-07-24 Abbott Laboratories Methods, devices, and apparatus for managing access through tissue
US20090078270A1 (en) * 2007-09-26 2009-03-26 Ethicon, Inc. Removable implant and implantation tool for male contraception
US20090082754A1 (en) * 2007-09-26 2009-03-26 Ethicon, Inc. Cannula implantation instrument
US8893947B2 (en) 2007-12-17 2014-11-25 Abbott Laboratories Clip applier and methods of use
US20090157101A1 (en) 2007-12-17 2009-06-18 Abbott Laboratories Tissue closure system and methods of use
US7841502B2 (en) 2007-12-18 2010-11-30 Abbott Laboratories Modular clip applier
US9282965B2 (en) 2008-05-16 2016-03-15 Abbott Laboratories Apparatus and methods for engaging tissue
US8388521B2 (en) 2008-05-19 2013-03-05 Boston Scientific Scimed, Inc. Integrated locking device with active sealing
US8343041B2 (en) 2008-05-19 2013-01-01 Boston Scientific Scimed, Inc. Integrated locking device with passive sealing
US20090287052A1 (en) * 2008-05-19 2009-11-19 Boston Scientific Scimed, Inc. Biopsy Cap Attachment and Integrated Locking Device
US8398676B2 (en) 2008-10-30 2013-03-19 Abbott Vascular Inc. Closure device
US8323312B2 (en) 2008-12-22 2012-12-04 Abbott Laboratories Closure device
US8858594B2 (en) 2008-12-22 2014-10-14 Abbott Laboratories Curved closure device
US9173644B2 (en) 2009-01-09 2015-11-03 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US9486191B2 (en) 2009-01-09 2016-11-08 Abbott Vascular, Inc. Closure devices
US9414820B2 (en) 2009-01-09 2016-08-16 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US20100179589A1 (en) 2009-01-09 2010-07-15 Abbott Vascular Inc. Rapidly eroding anchor
US9089311B2 (en) 2009-01-09 2015-07-28 Abbott Vascular Inc. Vessel closure devices and methods
US20100185234A1 (en) 2009-01-16 2010-07-22 Abbott Vascular Inc. Closure devices, systems, and methods
US8905937B2 (en) 2009-02-26 2014-12-09 Integrated Vascular Systems, Inc. Methods and apparatus for locating a surface of a body lumen
US20110054492A1 (en) 2009-08-26 2011-03-03 Abbott Laboratories Medical device for repairing a fistula
US20110218549A1 (en) * 2010-03-05 2011-09-08 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for making and using a trial stimulation system having an electrical connector disposed on a trial stimulation lead
US20110224681A1 (en) * 2010-03-15 2011-09-15 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for making and using a splitable lead introducer for an implantable electrical stimulation system
US8303624B2 (en) 2010-03-15 2012-11-06 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Bioabsorbable plug
US20110230893A1 (en) * 2010-03-19 2011-09-22 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for making and using electrical stimulation systems having multi-lead-element lead bodies
US8758399B2 (en) 2010-08-02 2014-06-24 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Expandable bioabsorbable plug apparatus and method
US8603116B2 (en) 2010-08-04 2013-12-10 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Closure device with long tines
US8821534B2 (en) 2010-12-06 2014-09-02 Integrated Vascular Systems, Inc. Clip applier having improved hemostasis and methods of use
US8617184B2 (en) 2011-02-15 2013-12-31 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Vessel closure system
US9149276B2 (en) 2011-03-21 2015-10-06 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Clip and deployment apparatus for tissue closure
US8556932B2 (en) 2011-05-19 2013-10-15 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Collapsible plug for tissue closure
US9332976B2 (en) 2011-11-30 2016-05-10 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Tissue closure device
US9364209B2 (en) 2012-12-21 2016-06-14 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Articulating suturing device
US10252023B2 (en) 2013-01-11 2019-04-09 C. R. Bard, Inc. Curved catheter and methods for making same
AU2014241936B2 (en) 2013-03-13 2017-04-06 Boston Scientific Neuromodulation Corporation System and method for making and using a lead introducer for an implantable electrical stimulation system
AU2014315386A1 (en) 2013-09-06 2016-03-03 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Lead introducer for an implantable electrical stimulation system
AU2014315385B2 (en) 2013-09-06 2017-06-22 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Lead introducer for an implantable electrical stimulation system
US9604050B2 (en) 2014-02-20 2017-03-28 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for percutaneously implanting into a patient a paddle lead of an electrical stimulation system
US9931109B2 (en) 2015-02-13 2018-04-03 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Retractor and tools for implantation of electrical stimulation leads and methods of using and manufacture
US10213091B2 (en) * 2015-02-13 2019-02-26 University Of Dammam System, method, and apparatus for visualizing and identifying pathological tissue
WO2016176211A1 (en) 2015-04-28 2016-11-03 Boston Scientific Neuromodulation Corporation Systems and methods for making and using a lead introducer with a seal for an electrical stimulation system
US10279087B2 (en) * 2015-09-01 2019-05-07 Santanello Surgical, LLC Minimally invasive suction sleeve

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2566499A (en) * 1950-02-14 1951-09-04 Richter Bruno Expansile surgical needle
US3330278A (en) * 1964-06-22 1967-07-11 Louis S Santomieri Hypodermic needle for a cannula placement unit
US3359978A (en) * 1964-10-26 1967-12-26 Jr Raymond M Smith Guide needle for flexible catheters
US3382872A (en) * 1965-06-07 1968-05-14 Melvin L. Rubin Venous catheter and needle

Also Published As

Publication number Publication date
CA981138A (en) 1976-01-06
JPS4841587A (en) 1973-06-18
AU4427072A (en) 1974-01-10
BR7204579D0 (en) 1973-07-26
US3677243A (en) 1972-07-18
BE789131A1 (en)
ES405131A1 (en) 1975-07-01
CH541972A (en) 1973-09-30
ZA7204837B (en) 1973-04-25
NL7209159A (en) 1973-03-27
NO130503B (en) 1974-09-16
BE789131A (en) 1973-03-22
FR2153430A1 (en) 1973-05-04
AR192953A1 (en) 1973-03-21
GB1352483A (en) 1974-05-08
DE2233007A1 (en) 1973-03-29
DK128190B (en) 1974-03-18
IT962610B (en) 1973-12-31
SE395610B (en) 1977-08-22
FR2153430B1 (en) 1977-08-26
JPS554423B2 (en) 1980-01-30
ATA614172A (en) 1977-02-15
CA981138A1 (en)
AU461860B2 (en) 1975-06-05
FI58075B (en) 1980-08-29
AT339468B (en) 1977-10-25
NO130503C (en) 1974-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3359978A (en) Guide needle for flexible catheters
US3633579A (en) Catheter placement device and method
US3463152A (en) Catheter placement unit
US3380448A (en) Cervical-pudendal indwelling catheter set with tissue piercing means
US3358689A (en) Integral lancet and package
US3225762A (en) Intravenous stylet catheter
US3537452A (en) Needle cover and bevel guard
US3584624A (en) Flexible intravenous catheter provided with cutting tip means
US3592192A (en) Intravenous catheter apparatus with catheter telescoped on outside of puncturing cannula
US3342175A (en) Cardiac biopsy instrument
US3352306A (en) Intravenous catheter assembly
US3572334A (en) Intravenous catheter placement unit
US4068659A (en) Catheter placement assembly
US4867746A (en) Needle shield
DE69530005T2 (en) Medical device with automatically retractable needle
US5019049A (en) Intravenous catheter and insertion device
US3366103A (en) Blood collecting assembly
DE69733473T2 (en) Needle tip protection for subcutane injections
US5205830A (en) Catheter assembly
JP2634648B2 (en) Catheter shielding and test structure
EP0091434B1 (en) A device for introducing a catheter cannula into a blood vessel
CA2387177C (en) Medical needle assemblies
US5102394A (en) Catheter assembly with protective shield
CA2150996C (en) Needle assembly having single-handedly activatable needle barrier
US5250035A (en) Cannula and stylet system