FI107423B - The ads in a data network - Google Patents

The ads in a data network Download PDF

Info

Publication number
FI107423B
FI107423B FI981195A FI981195A FI107423B FI 107423 B FI107423 B FI 107423B FI 981195 A FI981195 A FI 981195A FI 981195 A FI981195 A FI 981195A FI 107423 B FI107423 B FI 107423B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
file
characterized
terminal
server
proxy
Prior art date
Application number
FI981195A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI981195A (en
FI981195A0 (en
Inventor
Esa Turtiainen
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Priority to FI981195A priority Critical patent/FI107423B/en
Priority to FI981195 priority
Publication of FI981195A0 publication Critical patent/FI981195A0/en
Publication of FI981195A publication Critical patent/FI981195A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI107423B publication Critical patent/FI107423B/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
    • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q30/00Commerce, e.g. shopping or e-commerce
    • G06Q30/02Marketing, e.g. market research and analysis, surveying, promotions, advertising, buyer profiling, customer management or rewards; Price estimation or determination

Description

107423 MAINOKSIA TIETOVERKOSSA - REKLAMI ETT DATANÄT Keksinnön ala 5 Keksintö liittyy menetelmään ja laitteeseen mainosten toimittamiseksi peruskäyttäjälle tietoliikenneverkon kautta. ADVERTISEMENTS ON A NETWORK DATA 107 423 - REKLAMNÁ ETT Datanät Field of the Invention 5 The invention relates to a method and apparatus for delivering ads based on user via a communications network. Erityisesti, vaikkakaan ei välttämättä, keksintö liittyy mainosten sisällyttämiseen Internetin kautta poimittuihin maailmanlaajuisen webin (engl. World Wide Web) sivuihin. In particular, although not necessarily, the invention relates to the inclusion of advertisements via the Internet extracted from the World Wide Web (english. The World Wide Web) pages.

10 Keksinnön tausta 10 Background of the Invention

Lyhyestä historiastaan huolimatta Internet on jo osoittautunut äärimmäisen tehokkaaksi tuotteiden ja palveluiden mainostenlevitysvälineeksi mahdollisille asiakkaille. Despite the short history, the Internet has already proven to be an extremely effective tool for spreading advertising products and services to prospective clients. Mainokset annetaan tyypillisesti käyttöön suoraan, maailmanlaajuisen webin (WWW) sivun muodos-15 sa, jonka voi poimia peruskäyttäjän henkilökohtaiselle tietokoneelle sillä, että peruskäyttäjä syöttää sivun yksilöivän verkko-osoitteen (URL, engl. Universal Resource Locator) web-biselaimelleen tai sillä, että linkki sellaiseen sivuun sisällytetään kolmannen osapuolen webbisivuun. Advertisements are typically allowed to use directly, World Wide Web (WWW) page, formed-15 SA, which can pick up the end user's personal computer for the end user to make the page a unique network address (URL, Engl. Universal Resource Locator) of a web-biselaimelleen or that the link the side of a Web page are included in the third party. Viimeksi mainittua tilannetta silmällä pitäen voidaan sisällyttää linkki mainostajan webbi-sivulle esimerkiksi tosiaikaisen sanomalehden tai aikakauslehden sivuun. The last-mentioned situation in mind may be included in the link advertiser's Web-page, for example, real-time newspaper or magazine page. 20 Mainos sisällytetään kolmannen osapuolen sivuun niin sanottuna "kuumana linkkinä" (engl. "hot link") (käsittäen esimerkiksi tekstin tai kuvan) niin että peruskäyttäjä pystyy . Ad 20 included in the side of the third party so-called "hot-link" (in English. "Hot link") (comprising for example text or a picture) such that the end user can do. poimimaan mainokseen liittyvän uuden sivun napauttamalla linkkiä. Tap the new page associated with the ad to pick up the link.

« · « ♦ • · * « » * • « · . «·« · ♦ • * «» * • «·. ♦ · Tämä menetelmä mainosten sisällyttämiseksi kolmannen osapuolen webbisivuun ei ole * · · 25 optimaalinen kahdestakin syystä. ♦ · This method is the inclusion of a third-party ad a Web page is not * · · 25 optimal for two reasons. Ensinnä erityisesti silloin, kun mainoksia kuljetetaan ku- « · vien muodossa, pienenkin mainosmäärän sisällyttäminen webbisivuun voi merkittävästi «· · kasvattaa sivun (data-) kokoa ja voi sen tähden merkittävästi pidentää sen poiminta-aikaa. First of all, especially when your ads are transported copper «· of the form, the inclusion of even a small number of ads for the Web page can significantly« · · to increase the size of the page (data), and can therefore significantly extend the pick-up time. Toiseksi mainosten sisällyttäminen poimittaviin sivuihin ei tyypillisesti mitenkään huomioi ·:**: sivuja vastaanottavan peruskäyttäjän intressejä. Secondly, the advertisements in the extract from pages typically do not in any way take into account ·: **: the pages of the receiving user's basic interests. Siksi käyttäjältä helposti jää huomaamatta \ 30 mahdollisesti kiinnostavat mainokset, jotka hautautuvat monien muiden asiaan kuulumat- ·; Therefore, the user easily go unnoticed \ 30 Ads may be interested, who are buried among many other relevant kuulumat- ·; · tornien mainosten joukkoon. · Towers ad ranks.

, · 2 107423 · 2 107423

Kun tilanne on tämä, on käyttäjälle houkuttelevaa seuloa mainokset pois poimittavilta sivuilta. When this is the case, the user is tempting to screen for ads to be picked up off the page. Tämän voi tehdä automaattisesti asiakasohjelmien (selainten) toimesta, perustuen poimittavan sivun rakenteeseen. This can be done automatically by the clients (browsers), based on the structure of the page to be picked up. Esimerkiksi sivun osat, joiden alkuperä sijaitsee eri paikassa kuin mistä sivun pääosa on lähtöisin, voidaan pitää mainoksina ja ovat sen tähden 5 poistettavissa sivulta. For example, parts of the page, the origin of which is located in a different place than where the bulk of the page is coming from, can be regarded as advertisements and are therefore removed from page 5.

Eräs ehdotus, jolla huolehditaan siitä, että tietylle käyttäjälle olennaiset mainokset lähetetään, pitää sisällään informaation keräämisen niistä webbisivuista, joita käyttäjä on poiminut Internetistä webbiselaimellaan. One proposal, which will ensure that a particular user is sent to the relevant ads, involves the collection of information of the web page, the user picks up the Internet web browser. Tämä informaatio voi sisältää esimerkiksi aikaisemmin 10 poimittujen webbisivujen URL-osoitteet. This information may include, for example, in the past 10 extracted from web pages URLs. Informaatio kootaan webbiselaimessa [koottua informaatiota kutsutaan joskus "evästeeksi” (engl. "cookie")] ja lähetetään jollekin keskeiselle tietokantawebbipalvelimelle, joka vastaa valikoimalla mainokset vastaanotetun perus-käyttäjädatan perusteella ja lähettämällä nämä mainokset peruskäyttäjälle. Information collected for web browsers [assembled information is sometimes called a "cookie" (in English. "Cookie")], and is transmitted to some central tietokantawebbipalvelimelle corresponding to the selection of advertisements on the basis of the received basic user data and by sending these advertisements based on the user.

15 Eräs tämän lähestymistavan ongelmana on, että peruskäyttäjät eivät voi tehdä aktiivisesti yhteistyötä keskitetyn webbipalvelimen kanssa lähettämällä koottua dataa. 15 One problem with this approach is that end-users can not actively cooperate with the centralized Web server by sending the compiled data. Tällaisessa tapauksessa järjestelmä ei voi toimia tarkoitetulla tavalla. In such a case, the system may not operate as intended.

Keksinnön yhteenveto 20 20 Summary of the Invention

Keksinnön tavoite on voittaa tai ainakin vähentää edellä todetut haitat tunnetuissa Internetin mainostenjakelujärjestelmissä. Object of the invention is to overcome or at least mitigate the above noted disadvantages of the known Internet ad delivery systems. Erityisesti keksinnön tavoite on mahdollistaa mainos- ♦ < ( * ten lähettämisen käyttäjälle tietoverkon kautta yhdessä pyydettyjen webbisivujen kanssa, mainosten tullessa valikoiduiksi webbisivujen sisällön ja/tai käyttäjän ennaltamäärätyn pro- -· 25 fiilin perusteella. In particular, the object of the invention is to enable advertising ♦ <(* of sending to the user via a data network together with requested web pages, advertising comes from selected content and / or the user's web pages predetermined process - · 25 on the basis profile.

> · • e * Keksinnön ensimmäisen näkökulman mukaan esitetään menetelmä mainosten toimittami seksi päätteelle, jolloin pääte on kytkettynä tietoverkkoon välipalvelimen kautta, ja vähin-: tään yksi sisällöntuottajapalvelin myös on kytkettynä tietoverkkoon, menetelmän käsittä- 30 essä: • * φ · » · « · · 3 107423 elektronisen tiedoston lähettämisen sisällöntuottajapa!velimelta välipalvelimelle mainitun tietoverkon kautta, mainitun tiedoston välittäessä ihmisen ymmärrettävissä olevaa informaatiota; > First aspect, · • e * of the invention discloses a method for ads provided into the terminal, wherein the terminal is connected to a network via a proxy server, and in at: least one content provider server is also coupled to the data network, the method comprising 30 ESSA: • * φ · »·« · ! · through the sending of electronic file 3 107423 creators velimelta proxy server computer network, said file conveying human comprehensible information; elektronisen datan, joka välittää lisää ihmisen ymmärrettävissä olevaa vähintään 5 yhteen mainokseen liittyvää informaatiota, välipalvelimessa sisällyttämisen mainittuun elektroniseen tiedostoon tai siihen lisäämisen; electronic data, which transmits more human comprehensible information relating to at least one advertisement 5, proxy incorporating into said electronic file, or in addition; ja muunnetun elektronisen tiedoston lähettämisen välipalvelimelta päätteelle. and sending an electronic file from the converted intermediate server to a terminal.

Tyypillisesti peruskäyttäjään liittyvä välipalvelin sijaitsee maantieteellisesti sisällöntuot-10 tajapalvelinta lähempänä peruskäyttäjää. Typically associated with the user based proxy server located in content-producing 10 tajapalvelinta closer to users geographically based. Näin ollen keksintö sallii sen, että mainoksia sisällytetään poimittaviin tiedostoihin paikallisella tasolla. Thus, the invention allows to extract from the ads included in the files at the local level. Näin ollen voidaan tiedostoihin sisällyttää mainoksia, joilla todennäköisesti on peruskäyttäjälle suurempi merkitys. Thus, the files can include advertisements, which are likely to be based more important to the user.

Edullisesti sisällöntuottajapa!velimelta lähetetty elektroninen tiedosto sisältää merkitsimiä 15 tai tunnusmerkkejä, jotka identifioivat paikkoja tiedostossa joihin välipalvelin saa lisätä mainoksia. Preferably, the content provider! Velimelta sent an electronic file contains 15 markers or signs that identify the places in the file where the proxy must insert ads. Esimerkiksi missä mainittu elektroninen tiedosto välittää graafisen kuvan, ja mainittu ihmisen ymmärrettävissä oleva informaatio on liikkumaton kuva tai videosekvenssi, merkitsin voi määritellä lisäyksen paikan ja koon mainittuun graafiseen kuvaan. For example, where said electronic file conveys a graphical image, and said human comprehensible information is a still image or video sequence, a marker may define the position and size of the addition to said graphic image.

20 Missä mainittu elektroninen tiedosto välittää liikkumattoman kuvan, kuva voi olla koodattuna GIF-muotoon tai JPEG-muotoon. 20 Where the electronic file conveys a still image, the image can be encoded in the GIF format or JPEG format. Muitakin muotoja voidaan käyttää, kuten PNG. However, other shapes may be used, such as PNG. Samoin, missä lisätty elektroninen data välittää liikkumattoman kuvan, tämä data voi olla « · I ( * ; ·. vastaavan muotoinen. Missä elektroninen tiedosto ja/tai lisätty data välittävät videokuvan, ,.tiedosto/data voi olla MPEG-, AVI-, VIVO-, QT-muodossa, tai muussa muodossa. Similarly, where an electronic data added to transmit a still image, this data can be «· I (. *; · The corresponding shape Where's electronic file and / or added data transmit video,, .tiedosto / data may be MPEG, AVI, VIVO. -, QT format, or other format.

··: 25 ··: 25

Samalla kun poimittuun tiedostoon lisätty elektroninen data saattaa välittää visuaalista in- • · • · . At the same time when electronic data is added to the extracted file may convey visual in- • · • ·. : i formaatiota, se voi myös välittää muuta informaatiota kuten äänisekvenssin, esim. musiik kia. I information, it can also convey other information such as the audio sequence, for example, music at risk..

t«« φ · 30 Keksinnön tietyissä suoritusmuodoissa menetelmä käsittää sen, että välipalvelimessa luo-*t* daan profiili kutakin tuohon välipalvelimeen liittyvää peruskäyttäjää varten. T «« · φ certain embodiments of the invention, the method 30 comprises creating proxy * T * be a profile for each user based relating to such intermediate server. Voidaan esi- merkiksi rakentaa profiili käyttäjän päätteelle aikaisemmin poimittujen tiedostojen tie- '» · 4 107423 toverkko-osoitteita käyttäen. It can for example build a profile information previously extracted from the user's terminal files' "· 4 107423 transmission network addresses. Tiedostoon sisällytettävät tai lisättävät mainokset voidaan sitten valikoida käyttäjäprofiilin perusteella. The file to be included in or added to the ads may then be selected based on the user profile.

Keksinnön muissa suoritusmuodoissa sisällöntuottajapalvelimelta lähetetty elektroninen 5 tiedosto käsittää vähintään yhden tunnusmerkin, jota tunnusmerkkiä välipalvelin käyttää määrittämään tiedostoon sisällytettävän tai lisättävän mainoksen luonteen. In other embodiments of the invention, sent from the content provider server 5 of the electronic file comprises at least one characteristic, which is a sign the proxy used to determine the nature of the ad to be included in or appended to a file. Esimerkiksi tunnusmerkki voi määritellä paikan tiedostossa, tai se voi määritellä mainoksen tyypin, esim. aihe tai media. For example, the characteristic may define the position of the file, or it may define the ad type, eg. The subject or the media.

10 Mainitun elektronisen tiedoston välittämiseen käytetty tietoverkko voi olla Internet, jolloin mainittu elektroninen tiedosto käsittää webbisivun määrittelevää HTML-koodia. computer network used for electronic file transmission 10 of that may be the Internet, said electronic file comprising a Web page that defines the HTML code. Mainos voidaan sisällyttää webbisivuun sopivasti muuttamalla HTML-koodia. Advertising may be included in the Web page suitably modifying the HTML code. Vaihtoehtoisesti, ja kuten edellä mainittiin, mainos voidaan lisätä kuvaan (esim. GIF, MPEG), ääneen (WAV), tai muuhun webbisivuun sisältyvään tiedostoon. Alternatively, and as mentioned above, the advertisement may be added to the image (e.g. GIF, MPEG), audio (WAV), or other file contained in the Web page. Viimeksi mainitun menetelmän etuna on, 15 että mainos tulee varmemmin upotetuksi webbisivuun ja mainosta on näin ollen vaikeampi seuloa pois. The advantage of the latter method is that the advertisement 15 will be more securely embedded in the Web page and the ad was therefore difficult to filter out.

Edullisemmin edellä mainittu käyttäjäkohtainen profiili voidaan luoda käyttäen käyttäjän pyytämien webbisivujen yksilöiviä verkko-osoitteita (URL). More preferably, the above-mentioned user-specific profile can be generated using web pages requested by the user-unique network addresses (URL). Tässä tapauksessa mainittu 20 välipalvelin on edullisesti proxypalvelin, jota tyypillisesti operoi Intemet-palveluntarjoaja, tai joka muodostaa osan lähiverkosta (engl. Local Area Network), jonka kautta pääte on liitetty Internetiin. In this case, said proxy server 20 is preferably a proxy server, typically operated by an Internet Service Provider or forming part of a local area network (Engl. Local Area Network), through which the terminal is connected to the Internet.

« · , II · « « · « 4 * «·, II ·« «·« 4 *

Keksinnön toisen näkökulman mukaan esitetään laite mainosten välittämiseen päätteelle, c · ,.25 laitteen käsittäessä välipalvelimen, joka liittää päätteen tietoverkkoon ja on sovitettu käy- 4 tössä vastaanottamaan elektronisen tiedoston tietoverkon kautta sisällöntuottajapalve-; According to a second aspect of the invention, a device for transmitting advertisements to the terminal c ·, .25 device comprising a proxy server, which connects the terminal to the network and is adapted to use four nervous to receive the electronic file through the data network sisällöntuottajapalve-; ' : limelta, joka myös on liitetty tietoverkkoon, mainitun tiedoston välittäessä ihmisen ymmär rettävissä olevaa informaatiota, välipalvelimen sisältäessä: ' ': muistivälineet, jolla tallennetaan lisää ihmisen ymmärrettävissä olevaa vähintään • · · 30 yhteen mainokseen liittyvää informaatiota välittävän elektronisen datan; 'Limelta, which is also connected to a data network, said file conveying human comprehensible description of the information, the intermediate server comprising:' ': memory means for storing more comprehensible at a • · · 30 information associated with one advertisement transmitting electronic data to a human; *:· signaalinkäsittelyvälineet mainitun elektronisen datan sisällyttämiseen tai lisäämi- : '· seen mainittuun elektroniseen tiedostoon; * · Inclusion or addition of electronic data signal processing means of said: "· the said electronic file; 5 107423 lähetysvälineet, joita on sovitettu lähettämään muutettu elektroninen tiedosto väli-palvelimelta päätteelle. 5 107423 transmission means which is adapted to send the modified electronic file from the server to the terminal.

Keksinnön kolmannen näkökulman mukaan esitetään tietokonemuisti, joka on koodattu 5 tietokoneohjelmaa edustavilla suoritettavilla käskyillä, joka saa välipalvelimen: vastaanottamaan elektronisen tiedoston sisällöntuottajapalvelimelta tietoverkon kautta, johon on liitetty välipalvelin ja sisällöntuottajapalvelin, mainitun tiedoston välittäessä ihmisen ymmärrettävissä olevaa informaatiota; third aspect, the invention provides a computer memory that is encoded with 5 representing a computer program on executable instructions which may be an intermediate server to: receive an electronic file from a content provider server via a data network, which is connected to the intermediate server and the content provider server, information conveying human comprehensible to said file; sisällyttämään tai lisäämään mainittuun elektroniseen tiedostoon elektronista dataa, 10 joka välittää ihmisen ymmärrettävissä olevaa vähintään yhteen mainokseen liittyvää informaatiota; to include or add to said electronic file, the electronic data 10 which transmits human comprehensible information relating to at least one advertisement; ja lähettämään muutettu elektroninen tiedosto päätteelle. and send the modified electronic file to the terminal.

Piirrosten lyhyt selitys 15 BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS 15

Keksinnön ymmärtämisen helpottamiseksi ja osoittaaksemme kuinka keksintö voidaan toteuttaa viitataan nyt, esimerkkien muodossa, oheisiin piirroksiin, joissa: In order to facilitate understanding of the invention and to show how the invention can be carried out reference is now made, in the form of examples, to the accompanying drawings, in which:

Kuvio 1 esittää kaavamaisesti järjestelmän mainosten sisällyttämiseksi Internetin kautta poimittaviin webbisivuihin; Figure 1 shows a schematic view of the system to include advertising on the Internet at web sites to be picked up; ja 2 0 Kuvio 2 esittää vuokaavion joka kuvaa kuvion 1 järjestelmän käyttömenetelmän. and 2 0 Figure 2 shows a flow chart which illustrates the system of Figure 1 use of the method.

. . Suoritusmuotojen yksityiskohtainen selitys • 1 · C · • DETAILED DESCRIPTION OF THE EMBODIMENTS • 1 · C · •

Kuviossa 1 esitetään pääte 1, joka tyypillisesti on henkilökohtainen tietokone tai senkaltai- • 25 nen. Figure 1 shows a terminal 1, which is typically a personal computer or senkaltai- of • 25. Pääte 1 on modeemin (ei esitetä) kautta liitetty digitaalisen monipalveluverkon (ISDN, .1: engl. Integrated Services Digital Network) puhelinjohtoon 2, ja tuon johdon kautta yleiseen ·1; The terminal 1 via a modem (not shown) connected to the integrated services digital network (ISDN .1 english Integrated Services Digital Network.) Telephone line 2, and through that line to the general · 1; puhelinverkkoon (engl. Public Telephone Network) 3, jossa käyttäjä on tilaajana. telephone network (Engl. Public Telephone Network) 3, which the user has subscribed. Pyynnös- tä, esim. valitsemalla ennalta määrätty numero päätteeltä 1, käyttäjä pystyy yhdistymään ·:··'. . Call by, for example, by selecting a predetermined number from the terminal 1, the user is able to connect ·: ·· '. Intemet-palveluntarjoajaan (ISP, engl. Internet Service Provider) 4. Käyttäjällä on tavalli- *..30 sesti tili ISP:llä. An Internet service provider (. ISP, english Internet Service Provider) 4. The user has the usual manner * .. 30 account ISP.

* 1 ► · ·1 · * 1 • · · • « · · · φ » f « 6 107423 ISPtllä 4 on niin sanottu verkon yhteydenottopalvelin (NAS; engl. Network Access Server) 11 joka väylöittää dataa PTN:n 3 ja ISP:n 4 lähiverkon välillä. * 1 ► · · 1 · * 1 • · · • «· · · φ» f «6 107 423 ISPtllä 4 is a so-called network access server (NAS; english Network Access Server.) 11 which routes data PTN 3 and ISP 4 between the local area network. NAS 11 toimii protokolla-muuntimena, muuntaen PTN:n 3 piirikytkentäisen protokollan ja LAN:n ja maailmanlaajuisen webin (WWW, engl. World Wide Web) 6 pakettikytkentäisen protokollan välillä. NAS operates 11 protocol converter, transforming the PTN 3 circuit-switched protocol and LAN's and the World Wide Web (. WWW World Wide Web) from 6 to packet-switched protocol.

5 5

Sen jälkeen kun pääte 1 on kirjoittautunut NAS:iin 11 PTN:n 3 kautta, käyttäjä voi tehdä pyynnön ISPrlle 4 poimimaan tietyn webbisivun WWW:stä 6. Tämä pitää sisällään sen, että käyttäjä syöttää yksilöivän verkko-osoitteen (URL) päätteessä 1 toimivalle web-biselaimelle, ja että se lähetetään NASrlle 11. URL on erityislaatuinen Intemet-protokolla 10 (IP) -osoite, joka identifioi tietyn WWW:hen liitetyn etäpalvelimen 7, ja tietyn sivun (tai datatiedoston), jonka tuo palvelin pitää hallussaan. After the terminal 1 has registered in the NAS 11 of the PTN through 3, the user can make a request ISPrlle 4 to pick up a particular Web page from the WWW 6. This involves the user to enter a unique network address (URL) of the terminal 1 operating in the web -biselaimelle, and that it will be sent NASrlle 11. URL is a special quality 10 Internet protocol (IP) address that identifies a specific Web annexed to the GDP of the remote server 7, and the specific page (or data file), which brings the server holds. Etäpalvelinta 7 voi tässä yhteydessä kutsua Intemet-sisältöpalvelimeksi. In this context, remote server 7 may be called an Internet sisältöpalvelimeksi.

NAS 11 siirtää kaikki URL-pyynnöt "proxy"-palvelimelle 5. Proxypalvelimen 5 tavan-15 omainen tehtävä on säilyttää tietokannassaan, ja ennalta määrätyn ajan, aikaisemmin WWW:stä 6 poimitut webbisivut. The NAS 11 to move all the URL requests to a "proxy" server 5. The proxy server 5 the 15-normal function to keep in its database, and the predetermined period of time, before the Web-6-picked Personal. Saatuaan poimintapyynnön, proxypalvelin 5 sen tähden ensin tutkii tietokantaansa määrittääkseen sisältääkö se pyydetyn WWW-sivun vai ei. After receiving the download request, the proxy server 5-star first checks its database to determine whether it contains the requested Web page or not. Jos sisältää, sivu palautetaan päätteelle 1. Ellei sisällä, sivu poimitaan Intemet-sisällöntuotta-jalta 7, käyttäen TCP/IP-protokollaa, ja edelleen päätteelle 1 proxypalvelimen 5 ja PTN:n 3 2 0 kautta. If it does, the page is returned to the terminal 1, using the TCP / IP protocol, and further one terminal proxy server 5 and the PTN If not, a page picked up by an Internet-sisällöntuotta jalta 7: 3 0 through 2.

• 4 Kun jonkin tietyn URL:n mukainen webbisivu poimitaan Intemet-sisällöntuottajalta 7, tä- e ·. • 4 After a certain URL: Copy Writing picked in accordance to Internet content provider 7, e · TA. mä tallennetaan väliaikaisesti proxypalvelimen 5 puskurimuistiin 10. Niin kuin hyvin « tiedetään, webbisivut on laadittu hypertekstin kuvauskielenä (HTML, engl. Hypertext ··· 25 Mark-up Language) tunnetulla kielellä ja poimittu sivu tallennetaan puskurimuistiin 10 tässä muodossa. I temporarily stored in the proxy server 5 in the buffer memory 10. As well 'known Personal has been prepared in a hypertext description language (HTML, Engl. 25 ··· Hypertext Mark-up Language) known in and extracted from the page stored in the buffer memory 10 in this format.

• · • · • 9 > • · • · • 9>

Proxypalvelimessa 5 on käyttäjäprofiilitietokanta 8. Tämä tietokanta liittää käyttäjät yhteen < "·“· tai useampaan kategoriaan. Tyypillisiä kategorioita voivat olla finanssipalvelut, tietokone- » · .. ·* 30 tuotteet ja -palvelut, filmi ja televisio, autot, jne. Käyttäjä liitetään kategoriaan sen perus- i ' teella, mitä URL-osoitteita aikaisemmin on käyttäjän päätteellä 1 selailtu, ja tarkemmin liit- tämällä kategoria-avainsanoja URL-osoitteisiin. Esimerkiksi URL:ään sisältyvä sana "va- » « 7 107423 kuutus" voi aiheuttaa sen, että käyttäjä liitetään tietokannassa 8 kategoriaan "finanssipalvelut. 5 proxy server is a user profile database 8. This database connected to users in one < "·" · or more categories. Typical categories can be financial services, computer »· .. · * 30 products and services, film and television, cars, etc. The user is connected to Miscellaneous its initial i 'basis, the URLs previously paged user terminal 1, and, more particularly, by making the category of keywords URLs for example a URL. wording "is made» «7 107 423 Insurance' contained reads may result in that is connected to the user database 8 category of "financial services.

Proxypalvelimessa on myös toinen tietokanta 9, jossa on profiilitietokantaan 8 sisältyvien 5 kategorioiden luettelo yhdessä vastaavien mainostiedostojen joukkojen kanssa. A proxy server is also the second database 9, which is a profile database a list of 5 categories included 8 together with the advertising files similar forces. Kussakin tiedostossa on mainosinformaatiota, kuten tekstiä, kuvia, ja video- tai äänisekvenssejä, joka koskee siihen liittyvää kategoriaa. Each file is advertisement information, such as text, pictures, and video or audio sequences, which concerns the related categories. Tekstitiedostot on tyypillisesti tallennettu HTML-muodossa, kuvatiedostot JPEG-, GIF- tai PNG-muodossa, videotiedostot MPEG-, AVI-, VIVO-, tai QT-muodossa, ja äänitiedostot WAV-muodossa (riippuen selaimen yhteensopi-10 vuudesta). Text files are typically stored in HTML format, the image files in JPEG, GIF or PNG format, video files, MPEG, AVI, VIVO, or QT format, and audio files in WAV format (depending on the browser compatible 10-vuudesta). Mainos voi tietenkin myös käsittää kuva-, video-, tai äänitiedoston (tai minkä tahansa näiden yhdistelmän) HTML-tiedostoon upotettuna. Advertisement can of course also comprise a picture, video, or audio file (or any combination of these) embedded in an HTML file.

Tätä esimerkkiä silmälläpitäen oletetaan, että Intemet-sisällöntuottajalla 7 on sopimus ISP:n 4 kanssa mainosten sijoittamisesta sisällöntuottajalta 7 poimittuihin webbisivuihin. This is an example of view, it is assumed that an Internet content provider has a contract 7 ISP with four advertisements of the content producer 7 in the extracted webpage. 15 Vaihtoehtoisesti sekä sisällöntuottaja 7 että ISP 4 ovat voineet ruveta noudattamaan kansallista tai kansainvälistä standardia tällaisen sijoittamisen suhteen. 15 Alternatively, both the Content Provider 7 and the ISP 4 may have to obey a national or international standard concerning such placement. Kummassakin tapauksessa proxypalvelimelle 5 poimittujen webbisivujen mukana seuraa "tunnusmerkkejä", jotka saattavat olla HTML-tiedostoon liitettyjä tai siihen sisältyviä. In either case, the proxy server 5 extracted from web pages is accompanied by "signs" which may be an HTML file attached to or contained therein. Nämä tunnusmerkit identifioivat proxypalvelimen 5 toimesta webbisivuun sisällytettävien mainosten sijainnin, lu-2 0 kumäärän ja muodon. These characteristics by identifying the proxy server 5 to be included in the Web page ad on the location, the lu 2 0 number to and embodiment.

. . Webbisivun määränpää, siis peruskäyttäjä, on proxypalvelimelle 5 tunnettu, ja palvelin 5 'pystyy identifioimaan profiilitietokannasta 8 tuohon nimenomaiseen käyttäjään liittyvät < · _kategoriat. Web page destination, thus a basic user, is known as a proxy server 5, and server 5 'is able to identify the profile database associated with that particular user 8 <· _kategoriat. Toisesta tietokannasta 9 palvelin pystyy sitten identifioimaan ja noutamaan yh-* « ' · 25 den tai useamman identifioituun kategoriaan kuuluvan mainostiedoston. The second database 9, the server is then able to identify and retrieve one * '' · great part of the 25 or more of the identified advertising file. Tätä valikointia « .' This selection «. ' ·*: tehdään myös HTML-tiedoston mukana seuraavien tunnusmerkkien perusteella. · * Is made on the basis of the following criteria also included in the HTML file.

« . «. · « ·· i · · « ♦ · · «·· · i ·« ♦ ·

Tietokannasta 9 noudetut mainostiedostot (HTML, JPEG, WAV, jne.) sisällytetään sitten ''·*"· HTML-muotoiseen webbisivuun, joka on tilapäisesti tallennettuna puskurimuistissa 10. On • « · 30 huomattava, että mainostiedostot saattavat tuottaa webbisivuun lisää "kuumia linkkejä" « ·:* (engl. "hot links"). Muunnettu webbisivu siirretään sitten proxypalvelimen 5 puskurimuis- : /· tista 10 PTN:n 3 kautta päätteelle 1. Siellä tapahtuvan vastaanottamisen jälkeen käyttäjä 8 107423 pystyy näyttämään webbisivun päätteessä ajettavaa webbiselainta käyttäen. Selvästikin proxypalvelimen 5 toimesta webbisivuun sisällytetyt mainokset näkyvät käyttäjälle webbisivun "saumattomana" (engl. "seamless") osana. The database 9 retrieved from the advertisement files (HTML, JPEG, WAV, etc.) is then included in the '' · * '· in HTML Web page, which is temporarily stored in the buffer memory 10. It is • «· 30 noted that the advertisement files may produce the Web page more" hot links "« · * (engl.. "hot links") Modified Copy Writing is then transferred to a proxy server 5 the buffer: / · acetate 10 PTN 3 via the terminal 1. Upon receipt of the place there by 8 107 423 can display the executable Web page in the terminal a web browser on using. clearly, the ads included in the proxy server 5 by the user of the Web page displayed Web page "seamless" (in english. "seamless") component.

5 Alan ammattilaiselle on ilmeistä, että edellä selitettyyn suoritusmuotoon voidaan tehdä erilaisia muutoksia poikkeamatta keksinnön piiristä. 5 skilled in the art it is obvious that various changes in the above-described embodiment may be made without departing from the scope of the invention. Esimerkiksi mainostiedostot voivat olla muihin tiedostoihin upotettuna, jotka itse on upotettu poimittuun webbisivuun. For example, ad files can be embedded in other files, which itself is extracted from the embedded Web page. Esimerkiksi liikkumattomasta GIF-kuvasta koostuva mainos voi olla upotettuna toiseen GIF-kuvaan, joka jo sisältyy webbisivuun. For example, the ad consists of a static GIF image can be embedded on another GIF image, which is already included in the Web page. Webbisivuun liittyvä tunnusmerkki voi sisältyä HTML-10 koodiin, tai se voi sisältyä itse GIF-kuvaan. Web page associated with the characterization may be included in the HTML code 10, or it may include self-image GIF.

• t · i ♦ , % « · € ( ♦ I 1 II 1 ( * ft·· « »· · • · • · ·· • · • · « 4 « i · •«♦ ««♦ «M» ♦ « · « ♦ « · • I» · ♦ « · • R · i ♦% «· € (♦ I, 1 II, 1 (·· ft *« »• · · · · ·· • • • · ·" 4 "i · •« ♦ «« ♦ «M» ♦ «·« ♦ «· • I» · ♦ «·

Claims (13)

107423 107423
1. Menetelmä mainosten toimittamiseksi päätteelle, jossa pääte on liitetty tietoverkkoon välipalvelimen kautta, ja vähintään yksi sisällöntuottaja on myös liitetty tietoverk- 5 koon, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää: elektronisen tiedoston lähettämisen sisällöntuottajalta välipalvelimelle mainitun tietoverkon kautta, mainitun tiedoston välittäessä ihmisen ymmärrettävissä olevaa informaatiota; 1. A method for delivering advertisements to the terminal, wherein the terminal is connected to the data network through a proxy server, and the at least one content provider is also connected to a data network 5 size, characterized in that the method comprises: the said sending an electronic file from a content provider proxy data network, said file conveying human comprehensible information ; välipalvelimessa elektronisen datan sisällyttämisen tai liittämisen mainittuun elekt-10 roniseen tiedostoon, joka data välittää vähintään yhteen mainokseen liittyvää ihmisen ymmärrettävissä olevaa lisäinformaatiota; proxy electronic data integration and connection of said elec-10 for interferon file, which transmits data of at least a further human comprehensible information relating to one advertisement; ja muunnetun elektronisen tiedoston lähettämisen välipalvelimelta päätteelle. and sending an electronic file from the converted intermediate server to a terminal.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että sisällöntuottaja-15 palvelimelta lähetetty elektroninen tiedosto sisältää merkitsimiä, jotka identifioivat sijaintipaikkoja tiedostossa, joihin välipalvelin saa sisällyttää mainoksia. 2. The method according to claim 1, characterized in that the content provider 15 sent from the server, the electronic file contains markers that identify the locations of files, which may be included in a proxy advertisements.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää profiilin luomisen välipalvelimessa kutakin tuohon välipalvelimeen liitettyä perus- 20 käyttäjää kohti. 3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the method comprises creating a profile proxy each attached to that intermediate server base 20 towards the user.
, 4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että profiili laaditaan .* käyttäen aikaisemmin käyttäjän päätteelle poimittujen tiedostojen tietoverkko-osoitteita, ja s, tiedostoon sisällytettävät tai liitettävät mainokset sitten valikoidaan käyttäjäprofiilin pe- 25 rusteella. , 4. The method according to claim 3, characterized in that the profile is based. * Using previously extracted file to the user terminal computer network addresses, and p is, the file to be included in or attached to the ads are then selected user profile 25 based basis. s • · • · /. s • · • · /.
,· ; , ·; ': 5. Minkä tahansa edellä olevista patenttivaatimuksista mukainen menetelmä, tunnettu « siitä, että sisällöntuottajapalvelimelta lähetetty elektroninen tiedosto käsittää vähintään yh- « den tunnusmerkin, jota välipalvelin käyttää määrittämään tiedostoon sisällytettävän tai lii- • · ► 30 tettävänmainoksen luonteen. '5. The method according to any one of the preceding claims, characterized' in that the broadcast content provider server to the electronic file comprises at least one of 'the characteristic that the proxy uses to determine a file to be included or adhesive nature of the ► • · 30 tettävänmainoksen. 4 • » » 4 * e > » • 4 * : : • te « « t « 107423 4 • »» 4 * e> »• 4 *: • te« «t« 107 423
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tunnusmerkki määrittelee sijaintipaikan tiedostossa tai mainoksen tyypin. 6. The method according to claim 5, characterized in that the characterization specifies the location in the file or the ad.
7. Minkä tahansa edellä olevista patenttivaatimuksista mukainen menetelmä, tunnettu 5 siitä, että tietoverkko, jota käytetään mainitun elektronisen tiedoston välittämiseen on Internet ja mainittu elektroninen tiedosto käsittää webbisivun määrittelevää HTML-koodia. 7. in any one of the preceding claims, characterized 5 in that the data network used to convey said electronic file is the Internet and said electronic file comprising a Web page that defines the HTML code.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää mainoksen sisällyttämisen webbisivuun sopivasti muuttamalla HTML-kooodia. 8. A method according to claim 7, characterized in that the method comprises the incorporation of the ad suitably changing the Web page HTML kooodia.
9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää mainoksen sisällyttämisen kuva-, ääni-, tai videomuotoiseen tiedostoon, joka on webbisivuun upotettu. 9. The method of claim 7, characterized in that the method comprises the incorporation of an ad image, audio, or video format file, which is embedded in the Web page.
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mainos on samaa muotoa kuin sen tiedosto, johon se on upotettu. 10. The method of claim 9, characterized in that the ad is the same format as the file into which it is embedded.
11. Minkä tahansa patenttivaatimukseen 3 liitetyn patenttivaatimuksista 7-10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että profiili kutakin käyttäjää kohti luodaan käyttäen käyt-20 täjän aikaisemmin pyytämien webbisivujen yksilöiviä verkko-osoitteita (URL, engl. Universal Resource Locator). March 11 appended to claim one of claims 7-10 A method according to any one, characterized in that the profile for each user is created using the use-20 Tajan web pages previously requested by identifying web addresses (URLs, Engl. Universal Resource Locator). « I • · · · 4 « « • · · • · 4 . «I • · · · 4« «• · · • · 4.
12. Laite mainosten toimittamiseksi päätteelle (1), laitteen käsittäessä välipalvelimen • · (5), joka kytkee päätteen (1) tietoverkkoon (6) ja on sovitettu vastaanottamaan, tietoverkon • · .· .·. 12. An apparatus for delivering advertising to the terminal (1), the apparatus comprising a intermediate server • · (5), which connects the terminal (1) data network (6) and is adapted to receive a data network • ·. ·. ·. 25 (6) kautta, elektronisen tiedoston sisällöntuottajapalvelimelta (7), joka myös on kytkettynä • · · • · . through 25 (6), an electronic file from a content provider server (7), which is also connected to • • · · ·. *: *: tietoverkkoon (6), mainitun tiedoston välittäessä ihmisen ymmärrettävissä olevaa informaa tiota, tunnettu siitä, että välipalvelimessa (5) on: ·:··: muistivälineet (9), jolla tallennetaan elektronista dataa, joka välittää vähintään yh- ' teen mainokseen liittyvää ihmisen ymmärrettävissä olevaa lisäinformaatiota; *: *: The data network (6), said file conveying human comprehensible INFORMA quota, characterized in that the proxy (5) comprises: ·: ··: memory means (9) for storing electronic data conveying at least one "Coffee further human comprehensible information relating to the advertisement; ·· 30 signaalinkäsittelyvälineet (5) mainitun elektronisen datan sisällyttämistä tai lisää- • » » · : * '': mistä varten mainittuun elektroniseen tiedostoon; 30 ·· signal processing means (5) into electronic data, or the addition of the • »» · * '' of the said electronic file; ja • «ra» * · 107423 lähetysvälineet (5), jotka on sovitettu lähettämään muutettu elektroninen tiedosto välipalvelimelta (5) päätteelle (1). and • «r» * · 107,423 a transmission means (5), which is adapted to transmit the modified electronic file from the server (5) to the terminal (1).
13. Tietokonemuisti, johon on koodattu tietokoneohjelmaa edustavia suoritettavia käs-5 kyjä, joilla saadaan välipalvelin: vastaanottamaan elektronisen tiedoston sisällöntuottajapa!velimelta tietoverkon kautta, johon välipalvelin ja sisällöntuottajapalvelin on kytketty, mainitun tiedoston välittäessä ihmisen ymmärrettävissä olevaa informaatiota; 13. The computer memory encoded with a representative computer program executable Env-5 thereon for which a proxy: receiving the electronic file from a content velimelta data network to which the intermediate and content provider server is connected, the information of conveying human comprehensible to said file; sisällyttämään tai liittämään mainittuun elektroniseen tiedostoon elektronista dataa, 10 joka välittää vähintään yhteen mainokseen liittyvää ihmisen ymmärrettävissä olevaa lisäinformaatiota; incorporate or connect to said electronic file, the electronic data 10 which transmits at least the further human comprehensible information relating to one advertisement; ja lähettämään muutettu elektroninen tiedosto päätteelle. and send the modified electronic file to the terminal. « ( I < • · · · • · · • · · « · · • · • · • · • · « < f < • · • · · • · « '· « « < lllll t » • · · IM • · · * IM * * • * *<lll 107423 «(I <• · · · • · · • · ·« · · • · • · • · • · «<f <• · • · · • ·« '· «« <lllll t »• · · IM • · · IM * * * * * • <lll 107423
FI981195A 1998-05-28 1998-05-28 The ads in a data network FI107423B (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI981195A FI107423B (en) 1998-05-28 1998-05-28 The ads in a data network
FI981195 1998-05-28

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI981195A FI107423B (en) 1998-05-28 1998-05-28 The ads in a data network
PCT/EP1999/003576 WO1999062011A1 (en) 1998-05-28 1999-05-25 Advertisements on a data network
AU43668/99A AU4366899A (en) 1998-05-28 1999-05-25 Advertisements on a data network

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI981195A0 FI981195A0 (en) 1998-05-28
FI981195A FI981195A (en) 1999-11-29
FI107423B true FI107423B (en) 2001-07-31

Family

ID=8551834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI981195A FI107423B (en) 1998-05-28 1998-05-28 The ads in a data network

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU4366899A (en)
FI (1) FI107423B (en)
WO (1) WO1999062011A1 (en)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI112712B (en) * 1999-12-16 2003-12-31 Novo Meridian Oy delivery mechanism of ads
AU3741200A (en) * 1999-12-20 2001-07-03 Netzero, Inc. Method and apparatus employing a proxy server for modifying an html document supplied by a web server to a web client
WO2001065331A2 (en) * 2000-02-29 2001-09-07 Shin Chan Shik Banner advertising and electronic commerce method through client homepage
AUPQ600800A0 (en) * 2000-03-06 2000-03-23 Interfusion.Net Pty Ltd User-targeted information and advertising
EP1271365A1 (en) * 2000-03-30 2003-01-02 Gavoa Ltd Customised content delivery
WO2001086907A2 (en) * 2000-05-12 2001-11-15 Geiger, Stefan Telecommunications system for internet access with protocol for operation thereof
AU773351B2 (en) * 2000-05-31 2004-05-20 Ntt Docomo, Inc. Method and system for distributing advertisements over network
KR100460276B1 (en) * 2000-06-10 2004-12-04 유미특허법인 An internet service apparatus and service method
JP2002123438A (en) * 2000-10-17 2002-04-26 Sony Corp System, device and method for distributing information
GB2375620A (en) * 2001-01-23 2002-11-20 Games By Design Ltd Interactive internet system
US7389118B2 (en) * 2001-06-29 2008-06-17 Nokia Corporation System and method for person-to-person messaging with a value-added service
EP1282281A1 (en) * 2001-08-02 2003-02-05 Alcatel Network-unit, processor system, method and signal
GB2386525A (en) * 2002-03-13 2003-09-17 Hewlett Packard Co Providing media programmes and advertising content to consumers
WO2003077167A2 (en) * 2002-03-13 2003-09-18 Nortel Networks Limited A method of adding content to web-based information for display at a web-browser in real time
US7346668B2 (en) 2002-05-17 2008-03-18 Sap Aktiengesellschaft Dynamic presentation of personalized content
US7370276B2 (en) 2002-05-17 2008-05-06 Sap Aktiengesellschaft Interface for collecting user preferences
US7200801B2 (en) 2002-05-17 2007-04-03 Sap Aktiengesellschaft Rich media information portals
US7305436B2 (en) 2002-05-17 2007-12-04 Sap Aktiengesellschaft User collaboration through discussion forums
US7127473B2 (en) 2002-05-17 2006-10-24 Sap Aktiengesellschaft Methods and systems for providing supplemental contextual content
US7321887B2 (en) 2002-09-30 2008-01-22 Sap Aktiengesellschaft Enriching information streams with contextual content
US8302012B2 (en) 2002-12-02 2012-10-30 Sap Aktiengesellschaft Providing status of portal content
US8028237B2 (en) 2002-12-02 2011-09-27 Sap Aktiengesellschaft Portal-based desktop
FR2855002A1 (en) * 2003-09-19 2004-11-19 France Telecom Web page sensory odour information insertion having client/server bridge allowing digital content detection and providing client remote control release client location odour
US10169765B2 (en) 2004-10-01 2019-01-01 Reachlocal, Inc. Method and apparatus for generating advertisement information for performing a marketing campaign
CA2620059A1 (en) 2004-10-01 2006-04-13 Reachlocal, Inc. Method and apparatus for performing a marketing campaign on behalf of an advertiser
US20070239528A1 (en) * 2006-03-29 2007-10-11 Reachlocal, Inc. Dynamic proxy method and apparatus for an online marketing campaign
WO2009078753A1 (en) * 2007-12-19 2009-06-25 Infoquest Group Sverige Ab Frame insertion in a http or https main frame
US8843758B2 (en) 2011-11-30 2014-09-23 Microsoft Corporation Migrating authenticated content towards content consumer
WO2013113955A1 (en) * 2012-02-03 2013-08-08 Kato Capital Group, S.L. Device and method for creating links
US9471701B2 (en) 2012-06-28 2016-10-18 Citrix Systems, Inc. Methods and systems for secure in-network insertion of web content and web services

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5724521A (en) * 1994-11-03 1998-03-03 Intel Corporation Method and apparatus for providing electronic advertisements to end users in a consumer best-fit pricing manner
US5794210A (en) * 1995-12-11 1998-08-11 Cybergold, Inc. Attention brokerage
AU1566597A (en) * 1995-12-27 1997-08-11 Gary B. Robinson Automated collaborative filtering in world wide web advertising
US6108637A (en) * 1996-09-03 2000-08-22 Nielsen Media Research, Inc. Content display monitor
US6285987B1 (en) * 1997-01-22 2001-09-04 Engage, Inc. Internet advertising system

Also Published As

Publication number Publication date
FI107423B1 (en)
FI981195A (en) 1999-11-29
AU4366899A (en) 1999-12-13
FI981195A0 (en) 1998-05-28
WO1999062011A1 (en) 1999-12-02
FI981195D0 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7032030B1 (en) Message publishing system and method
US7685247B2 (en) System for publishing and converting messages from identified, authorized senders
US5901287A (en) Information aggregation and synthesization system
US6871236B2 (en) Caching transformed content in a mobile gateway
CN101501628B (en) Multi-carrier communication session
US6434614B1 (en) Tracking of internet advertisements using banner tags
US7233973B2 (en) Evolving interactive dialog box for an internet web page
US6128663A (en) Method and apparatus for customization of information content provided to a requestor over a network using demographic information yet the user remains anonymous to the server
KR100276408B1 (en) Method and system for rendering hyper-link information in a printable medium from a graphical user interface
US5960409A (en) Third-party on-line accounting system and method therefor
US6321209B1 (en) System and method for providing a dynamic advertising content window within a window based content manifestation environment provided in a browser
AU747269B2 (en) Method and apparatus to determine user identity and limit access to a communications network
US5995943A (en) Information aggregation and synthesization system
US20060242663A1 (en) In-email rss feed delivery system, method, and computer program product
US6138149A (en) System for tracking information copied from a web page and sent via electronic mail
US6598048B2 (en) Distributed system and method for prefetching objects
AU735468B2 (en) System and method for integrating a message into a graphical environment
CA2634444C (en) Network devices for replacing an advertisement with another advertisement
US20020026460A1 (en) Reduction of meta data in a network
EP0890909A2 (en) Hypertext transmission method and hypertext transmission server apparatus
US5793972A (en) System and method providing an interactive response to direct mail by creating personalized web page based on URL provided on mail piece
US7146415B1 (en) Information source monitor device for network information, monitoring and display method for the same, storage medium storing the method as a program, and a computer for executing the program
US7149809B2 (en) System for reducing server loading during content delivery
US20030055725A1 (en) Advertisement providing system by using a wireless internet and method thereof
US6442577B1 (en) Method and apparatus for dynamically forming customized web pages for web sites