FI103846B - Suspension of sleep mode in a retrieval system to remove a reception delay - Google Patents

Suspension of sleep mode in a retrieval system to remove a reception delay Download PDF

Info

Publication number
FI103846B
FI103846B FI963478A FI963478A FI103846B FI 103846 B FI103846 B FI 103846B FI 963478 A FI963478 A FI 963478A FI 963478 A FI963478 A FI 963478A FI 103846 B FI103846 B FI 103846B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
pager
sleep mode
call
system
mode
Prior art date
Application number
FI963478A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI103846B1 (en
FI963478A0 (en
FI963478A (en
Inventor
Heikki Aalto
Original Assignee
Nokia Telecommunications Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nokia Telecommunications Oy filed Critical Nokia Telecommunications Oy
Priority to FI963478A priority Critical patent/FI103846B1/en
Priority to FI963478 priority
Publication of FI963478A0 publication Critical patent/FI963478A0/en
Publication of FI963478A publication Critical patent/FI963478A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI103846B1 publication Critical patent/FI103846B1/en
Publication of FI103846B publication Critical patent/FI103846B/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
  • H04W88/18Service support devices; Network management devices
  • H04W88/185Selective call encoders for paging networks, e.g. paging centre devices
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THIR OWN ENERGY USE
  • Y02D70/00Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks
  • Y02D70/20Techniques for reducing energy consumption in wireless communication networks independent of Radio Access Technologies

Abstract

The present invention relates to eliminating a call delay caused by a sleep mode in a paging system, which operates at a service centre and in which a pager can be set to a sleep mode, in which a power saving mode and a receiving mode alternate. The delay caused by the sleep mode is avoided by selecting a first pager set, to which at least one pager (8) to be selected later on belongs, on the basis of a received call according to a predefined criterion before analysing the contents of the call, and a signal for interrupting the sleep mode is sent to said first pager set. The selection criterion for the first pager set may be e.g. information on the number of subscriber A (1) stored in the system or a reference stored in the system and based on information on the caller's location to at least one pager, the sleep mode of which will be interrupted on the basis of a call from said location.

Description

103846 103846

Unitilan keskeyttäminen henkilöhakujärjestelmän vastaanot-toviiveen poistamiseksi Suspension of the sleep mode to remove the paging system RX-delay is

Keksinnön soveltamisala • Keksintö koskee menetelmää unitilan aiheuttaman 5 kutsuviiveen poistamiseksi henkilöhakujärjestelmässä, jossa henkilöhakulaite voi olla hälytystilassa, jatkuvassa vastaanottotilassa tai unitilassa, jossa vuorottelevat virransäästötila ja vastaanottotila, menetelmän käsittäessä vaiheet, joissa vastaanotetaan puhelu henkilöhakujär-10 jestelmän käsittävään palvelukeskukseen, analysoidaan pu helun sisältö, valitaan puhelun sisällön perusteella ainakin yksi hakulaite ja lähetetään kutsu mainitulle ainakin yhdelle hakulaitteelle. Scope of the Invention • The present invention relates to a process for removing from the sleep mode to five call delay paging system in which a pager can be in alarm mode, continuous receiving mode or in sleep mode, in which a power saving mode and a receiving mode, the method comprising the steps of receiving a call henkilöhakujär-10 system comprising a service center, analyzing Pu content of the call set, selected from on the basis of the content of the call, at least one pager and sent an invitation to the at least one pager.

Keksinnön taustaa 15 Organisaation resurssien tehokas käyttö perustuu liikkuvuuteen ja henkilöiden nopeaan tavoitettavuuteen. Background of the Invention 15 efficient use of the resources of the organization is based on mobility and swift accessibility of persons. Kehittyneiden radioyhteyteen perustuvien hakujärjestelmien käyttö on vähentänyt päällekkäisten resurssien ylläpidon tarvetta, kun organisaation toiminnot ja niihin liittyvät 20 henkilöt saadaan nopeasti liikkeelle. Use of a radio-based connection with the filter system has reduced the need for maintaining overlapping resources, the organization and functions of the related persons 20 can be started quickly.

Matkaviestinjärjestelmä on matkaviestiverkon ja matkaviestinten muodostama tietoliikennejärjestelmä. The mobile communication system is formed by the mobile network and the mobile communication system. Henkilöhakujärjestelmässä viestintä on yksisuuntaista, jossa hakulaite toimii pelkästään vastaanottimena. In a paging system is a one-way communication, where the pager operates only as a receiver. Haun käynnis- 25 tää soitto henkilöhakujärjestelmän keskukseen. 25 as to start the search call paging system center. Hakulait teille lähetetään signaali hakulähettimillä, joita haku-ohjain ohjaa alueohjaimien välityksellä. Use Law you search signal is sent to the transmitters, the filter controller controls through the zone controllers. Jos henkilö on hakujärjestelmän peittoalueella ja hänen hakuvastaanotti-mensa on päällä, hän saa hakuviestin. If a person has a search system within the coverage area and received his search-mensa is on, he gets a paging message.

30 Hakuviesti voidaan ilmaista monella tavalla. 30 The paging message can be expressed in several ways. Yksin kertaisimmillaan hakuviesti osoitetaan äänimerkillä, valomerkillä tai laitteen tärinällä. As a simple paging message by a sound signal, light signal or by vibration of the device. Lisäksi voidaan hakuvastaanottimen näyttöön tulostaa hakuviestin lisäksi numerosarja (esim. numero, johon tulee soittaa) tai alfanumee-35 rinen sanoma. In addition, the paging receiver display can be printed in the paging message, serial number (e.g. number, which should be played), or alfanumee-35-linear message.

2 103846 2 103846

Jotta hakujärjestelmä toimisi luotettavasti, on hakulaitteen oltava pieni ja kevyt, jolloin se kulkee helposti kantajansa mukana. In order for the search system to operate reliably, is a pager needs to be small and light, so that it passes easily with the wearer. Laitteen käyttöajan on kuitenkin oltava pitkä ettei järjestelmän luotettavuus kärsi. However, the device has to be long so that the reliability of the system suffered. Haku-5 laitteen virtalähteen käytön optimointi onkin järjestelmän toimivuuden kannalta erittäin tärkeää. Search-5 device optimizing the use of the power supply is very important for the functioning of the system.

Hakulaitteen virrankulutuksen vähentämiseksi on esitetty useita ratkaisuja. Pager number of solutions have been proposed to reduce the power consumption. Yleisin tekniikan tason mukainen järjestely on unitilan käyttö (esim. EP 483246, EP 10 607037 ja EP 597308). The most common prior art is the use of a sleep mode (e.g. EP 483 246, EP 10 607 037 and EP 597 308). Unitilassa hakulaite käy paljon vir taa kuluttavassa vastaanottotilassa vain jaksoittaisesti ja muuna aikana hakulaite toimii virransäästötilassa. Sleep mode the pager is much vir TAA expenses receiving mode only intermittently and at other times the search appliance is in power saving mode. Tämä unitilaksi (SLEEP MODE) kutsuttu järjestely pidentää virtalähteen toiminta-aikaa, koska virtaa kuluu vain lyhyinä 15 purskeina, eikä jatkuvasti. This is a sleep mode (sleep mode) called a power supply arrangement to extend the operation time, since power is consumed only in short bursts 15, rather than continuously. Mitä pidemmäksi virransäästö-tilan pituus voidaan määrittää, sitä kauemmin virtalähde riittää. The longer the power saving mode can be determined length, the longer the power source is sufficient.

Koska hakulaite ei unitilan virransäästötilassa ota vastaan kutsua, aiheuttaa unitilan käyttö hakujärjestel-20 mässä haitallisen viiveen. Since the pager the sleep mode is not the power saving mode, receive a call, the use of the sleep mode causes hakujärjestel-20 system inconvenient delay. Kun hakulaite on määrätty unitilaan, keskus voi lähettää hakukutsun vain silloin, kun hakulaitteen tiedetään olevan vastaanottotilassa. When the pager has been set to sleep mode, the Center may send a paging message only when the pager is known to be in receive mode. Viive voi olla suurimmillaan miltei virransäästöjakson pituinen, . The delay may be the highest in almost a sleep period length. mutta on keskimäärin puolet virransäästöjakson pituudesta. but is on average half the length of the sleep period.

25 Keksinnön lyhyt selostus Tämän keksinnön tarkoituksena on esittää järjestely, jolla voidaan poistaa hakulaitteen unitilan aiheuttama kutsupäätöksen ja kutsun ilmaisun välinen viive tilanteissa, jossa hakukutsu voidaan ennakoida. BRIEF DESCRIPTION OF THE INVENTION 25 The present invention aims to provide an arrangement in which the decision to delete the call and the call detection caused by the pager the sleep mode the delay between the situations where a paging message can be anticipated.

: 30 Tämä saavutetaan keksinnönmukaisella menetelmällä, järjestelmällä ja hakulaitteella, jotka on kuvattu itsenäisissä patenttivaatimuksissa 1, 6 ja 13.Keksintö perustuu siihen, että hakulaitteita käytetään usein ympäristöissä, joissa pystytään jo etukäteen määrittämään laite 35 tai laitteet, joille kustakin numerosta tullut soitto to- 3 103846 dennäköisesti aiheuttaa kutsun. 30, this is achieved by the inventive method, system and pager, which is described in the independent claims 1, 6 and 13.Keksintö based on the idea that the pager is often used in environments which are able to in advance for the device 35 or devices that each number added to the call to-three likely cause 103,846 invitation. Tällainen ympäristö on tyypillisesti palvelukeskus, joka välittää alaisuudessaan toimivia resursseja keskukseen tulleiden puheluiden perusteella. Such an environment is typically a service center, which is under its control resources on the basis of calls to the center. Tällaisia ovat esimerkiksi yleinen hälytyskeskus, 5 ison tuotantoprosessin päävalvomo, sairaalan keskus tai jokin vastaava. These include, for example, a public emergency, the main control five large production process, hospital exchange or the like. Hakujärjestelmässä, jossa hakukutsu ohjautuu automaattisesti yhdelle hakulaitteelle, kun hakukeskus vastaanottaa tähän hakulaitteeseen liitettyyn numeroon tulleen puhelun, ei tällä keksinnöllä saavuteta olennaista 10 etua. In a paging system with paging call is automatically directed to one of the pager when the paging center receives this pager call to the number, the present invention does not provide any substantial advantage 10.

Palvelukeskuksessa toimii edullisesti päivystäjä, joka vastaanottaa puhelun ja valitsee puhelun sisällön perusteella sen hakulaitteen tai ne hakulaitteet, jotka puhelun perusteella tullaan aktivoimaan. Preferably the service center is on duty, who receives a call and selects the call based on the contents of the pager or pagers which will be activated on the basis of the call. Palvelukeskuksen 15 toiminnot ovat useimmiten sen tyyppisiä, että esimerkiksi tietystä ryhmästä tulleiden puheluiden voidaan ennakoida jo etukäteen aiheuttavan kutsun tietyille hakulaitteille. 15 of the service center functions are usually of the type that from a certain group call can be predicted in advance cause a call for certain pagers. Tallentamalla nämä ennakoinnit tietokantaan viittauksina tietyistä numeroista tiettyihin hakulaitteisiin, voidaan 20 heti puhelun tultua palvelukeskukseen hakea kyseisen A- tilaajan numeroon liitetty hakulaitejoukko ja lähettää joukon hakulaitteille unitilan keskeytyssignaali. By storing these predictions database references from certain numbers to certain pagers, 20 may be immediately after the call to the service center to apply for the A-subscriber number associated with a pager and sends the set of a plurality of pagers interrupting the sleep mode signal. Puhelun A-tilaajan tunnistaminen ja siihen liittyvien tietokannan hakutoimintojen toteutus puhelun muodostus- tai kytkentä-25 vaiheessa on tunnettua tekniikkaa, joka on alan ammattimiehelle itsestään selvää. Identification of the call the A-subscriber and the execution of the database search functions related to forming a call or connection in step 25, it is known technology that is obvious to a person skilled in the art.

Unitilan keskeytyssignaalin vastaanotettuaan hakulaitteet siirtyvät jatkuvaan vastaanottotilaan ja varsinainen hakukutsu voidaan antaa välittömästi hakupäätöksen : 30 varmistuttua eikä järjestelmän tarvitse hakukutsuvaiheessa odottaa hetkeä, jolloin hakulaitteen tiedetään olevan seu-raavan kerran vastaanottotilassa. Interrupting the sleep mode signal after receiving the pagers switch to a continuous receiving mode and the actual paging message can be sent immediately after the decision 30 and the confirmation of the system to a paging message in step wait for the moment when the pager is known to be fol-receiving mode next time. Kun päivystäjä on analysoinut puhelun sisällön ja lähettää hakukutsun valituille laitteille, kutsu aiheuttaa välittömästi hälytyksen 35 eikä ylimääräistä viivettä synny hakupäätöksen ja hakukutsun ilmaisun välille. When the person on duty has analyzed the contents of the call and sent a paging message to the selected devices, the call causes an alarm 35 and no additional delay between the decision to page and the paging message detection.

Λ 103846 4 Λ 103 846 4

Unitilan keskeytyssignaali lähetetään olennaisesti kaikille hakulaitteille, joille kutsu todennäköisesti tullaan lähettämään. Interrupting the sleep mode signal is transmitted to substantially all pagers to which the call is likely to be transmitted. Tätä hakulaitejoukkoa kutsutaan jatkossa ensimmäiseksi hakulaitejoukoksi. This pager will be called the set of the first pager set. Ensimmäinen hakulaite-5 joukko voi muodostua sovelluskohtaisesti esimerkiksi tietyn alueen, ryhmän, organisaation tai jonkin näiden yhdistelmän hakulaitteista. The first filter unit 5, the set may include e.g. a certain area, group, organization, or some combination of these filter devices.

Palvelukeskuksen päivystäjä lähettää hakukutsun niille hakulaitteille, joiden resursseja tullaan puhelun 10 perusteella päivystäjän arvion mukaan tarvitsemaan. Service Center duty officer to send a paging message to those pagers whose resources will be 10 on the basis of the call the duty officer estimates that need. Tätä hakulaitejoukkoa kutsutaan jatkossa toiseksi hakulaitejoukoksi. This pager will be called the set of the second pager set. Toinen hakulaitejoukko on edullisesti ensimmäisen hakulaitejoukon osa. The second pager set preferably is part of the first pager set.

Keksinnön avulla voidaan eliminoida virransäästö-15 tilan aiheuttama viive, kun hälytys saadaan lähtemään välittömästi kutsupäätöksen teon jälkeen, eikä tarvitse odottaa hetkeä, jolloin hakulaite on seuraavan kerran vastaanottotilassa. The invention allows to eliminate the low-power mode 15 the delay caused by the alert can be sent off immediately after the decision-making, and not have to wait for the moment when the pager is in receiving mode again. Kun viive on poistettu, virransäästötilan keston lisääminen ei olennaisesti hidasta kutsun toteutus-20 ta, mikä selvästi edesauttaa pariston käytön optimointia. After the delay has been eliminated, increasing the duration of the power saving mode does not substantially slow down the call to action 20 of which clearly helps to optimize the use of the battery. Kuvioluettelo List of figures

Keksintöä selitetään lähemmin seuraavassa viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa . The invention will be described in more detail below with reference to the accompanying drawings, in which. kuvio 1 havainnollistaa keksinnön mukaisen järjes- 25 telmän ensimmäistä edullista suoritusmuotoa, kuvio 2 esittää unitilan toteutusta radioteitse toimivan hakujärjestelmän hakulaitteessa, kuvio 3 esittää keksinnönmukaisen menetelmän avulla saavutettua hyötyä radioteitse toimivan hakujärjestelmän : 30 hakulaitteessa, ja kuvio 4 esittää toiminnallista vuokaaviota keksin-nönmukaisesta toimintosarjasta. Figure 1 illustrates a first preferred embodiment of the arrangement 25 system according to the invention, Figure 2 illustrates implementation of a sleep mode radio path in a paging system, Figure 3 illustrates benefits provided by the invented method using a radio path in a paging system 30 a pager, and Figure 4 shows a functional flow diagram of the biscuit, of organic function set.

Keksinnön yksityiskohtainen selostus DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Keksinnöllä saavutettuja etuja käsitellään seuraa-35 vassa keksinnön ensisijaisen edullisen sovellusmuodon 5 103846 avulla. advantages achieved by the invention deals with the following 35-Vassa a first preferred embodiment of the invention, using 5 103 846. Joka on havainnollistettu lohkokaaviona kuviossa 1. Esimerkissä tarkastellaan palvelukeskusta 2, Joka välittää alaisuudessaan toimivia resursseja keskukseen tulleiden puheluiden perusteella. Which is illustrated in block diagram in Figure 1. In the example, a service center 2, which transmits operating under the authority of resources on the basis of calls to the center. Palvelukeskus 2 käsittää 5 edullisesti sovellusjärjestelmän 3, Joka tarjoaa palvelukeskuksen päivystäjälle riittävät tietojenkäsittely- ja näyttövälineet hakutoimintojen ohjaamiseksi ja päivittämiseksi. The service center 2 preferably comprises 5 application system 3, which provides adequate data processing service dispatcher and display means for guiding and for updating the filter functions. Palvelukeskus 2 käsittää myös hakuohjaimen 5, joka toteuttaa hakutoiminnot sovellusjärjestelmän 3 antamien 10 käskyjen perusteella. The service center 2 also comprises a paging network controller 5, which performs paging operations on the basis of the application system 3 commands issued 10. Sovellusjärjestelmä 3 ja hakuohjain 5 voivat olla erillisiä yksiköitä, kuten kuvassa 1 on kuvattu, tai ne voivat muodostaa yhden yhtenäisen palvelu-keskuskokonaisuuden, tai ne voivat yhdessä muodostaa osan suuremman matkaviestinverkon tai henkilöhakuverkon alai-15 suudessa toimivaa hakutoiminnetta. The application system 3 and the paging network controller 5 may be separate units, as depicted in Figure 1, or they may form a single service center unit, or may together form part of a larger mobile communication network or a paging network Alai-15 industry a paging facility operating structure. Esimerkkejä tällaisista matkaviestinverkoista ja henkilöhakuverkoista ovat TETRA (Trans European Trunked Radio) ja ERMES (European Radio Message System). Examples of such mobile communication networks and paging networks are the TETRA (Trans European Trunked Radio) and ERMES (European Radio Message System). Kuviossa 1 hakujärjestelmä perustuu soveltuvin osin ERMES-henkilöhakujärjestelmään, josta on 20 esitetty selvyyden vuoksi vain yksi alueohjain PAC 6, tukiasema BS 7 sekä hakulaite 8. Käytännössä hakulaitteita 8 ja tukiasemia 7 on suuri määrä. In Figure 1, the search system is based, where applicable, the ERMES paging system, which is why in Figure 20 for clarity only one area controller PAC 6, base station BS 7 and pager 8 practice of pagers 8 and base stations 7 is large.

Järjestelmän hakulaitteet voidaan asettaa unitilaan .. lähettämällä sovellusjärjestelmän määräyksestä hakulait- 25 teelle unitilan asetussignaali. The system pagers can be set to sleep mode .. by sending the application by order of the system pagers 25 tea sleep mode signal. Vastaavasti voidaan valittujen hakulaitteiden unitila keskeyttää lähettämällä niille unitilan keskeytyssignaali. Similarly, the devices can be selected in the search interrupt sleep mode by sending a sleep mode interrupt signal. Sovelluskohtaisesti hakulaite voi joissakin tapauksissa olla myös kaksisuuntaisessa liikennöinnissä käytettävä matkaviestin. The application to the pager can in some cases be used in a mobile two-way communication.

: 30 Soittaja 1 voi ottaa yhteyden palvelukeskukseen 2 minkä tahansa verkon kautta, kuten esimerkiksi digitaalisesta monipalveluverkosta ISDN (Integrated Services Digital Network), yleisestä kiinteästä puhelinverkosta PSTN (Public Switched Telephone Network) tai yleisestä matka-35 viestinverkosta PLMN (Public Land Mobile Network). 30 The caller 1 can contact the service center 2 via any network, such as the digital multiservice network ISDN (Integrated Services Digital Network), the public fixed telephone network PSTN (Public Switched Telephone Network) or a public mobile-35 communications network PLMN (Public Land Mobile Network). Soiton 6 103846 tullessa palvelukeskukseen sovellusjärjestelmä 3 tunnistaa A-tilaajan numeron ja hakee tietokannasta 4 tiedot mainittuun A-tilaajan numeroon liitetystä ensimmäisestä hakulaite joukosta. 6 103846 Call the service center when the application system 3 identifies the A-subscriber number and retrieve information from the database 4 connected to said A-subscriber number of the first pager set. Sovellusjärjestelmä 3 antaa hakuohjaimelle 5 5 käskyn lähettää ensimmäisen hakulaitejoukon hakulaitteille unitilan keskeytyssignaalin. The application system 3 gives a command to the paging May 5 transmits the first pager set For interrupting the sleep mode signal. Hakuohjain lähettää viestin alueohjäimien 6 kautta tukiasemalle 7, joka lähettää signaalin ensimmäisen hakulaitejoukon vastaanottimelle 8. Use the controller sends a message to the area controller 6 via the base station 7, which transmits the first signal to the pager 8 to a receiver.

Puhelun edetessä keskuksen päivystäjä analysoi pu-10 helun sisällön ja valitsee sen perusteella toisen hakulaite joukon, jolle lähetetään hakukutsu. The call proceeds, the dispatcher center analyzes the content of Pu-10 call set and selects on the basis of the second pager set to which a paging message is sent. Koska toinen haku-laitejoukko on tyypillisesti ensimmäisen hakulaitejoukon osajoukko, ovat hakulaitteet valmiiksi vastaanottotilassa ja hakukutsu voidaan välittömästi lähettää. As the second filter unit is typically a plurality of the first pager set a subset of the pagers are already in receiving mode and a paging message can be sent immediately.

15 Hakulaitteen unitila käsittää kaksi tilaa: virran- säästötilan ja vastaanottotilan. 15 Pager sleep mode comprises two modes: a power saving mode and a receiving mode. Vastaanottotila on laitteen normaali toimintotila, jossa hakulaite pystyy jatkuvasti vastaanottamaan tukiaseman lähettämiä signaaleja. Reception mode is the normal operation mode of the device, wherein the pager can continuously receive signals sent by the base station. Virransäästötilassa laite on päällekytketty, mutta toimin-20 nallisesti passiivisessa tilassa. Power-saving mode, the unit is turned on, but the action-20 in a passive state. Tällöin eniten tehoa kuluttavat vastaanottotoiminnot on kytketty pois ja laite ylläpitää valmiustason, josta se voi nopeasti siirtyä vastaanottotilaan . In this case, the most power consume reception functions are switched off and the device maintains a level of readiness that it can quickly switch to receive mode.

. . Järjestelmä asettaa hakulaitteen unitilaan lähet- 25 tämällä sille unitilan asetussignaalin. The system sets a pager to a sleep mode 25 tämällä sending a sleep mode signal. Vastaanotettuaan signaalin hakulaite siirtyy ensin virransäästötilaan. Upon receiving the signal the pager first switches to a power saving mode. Tietyn ennalta määrätyn ajan kuluttua hakulaitteen ajastin asettaa hakulaitteen lyhyeksi ennaltamäärätyksi ajaksi vastaanottotilaan, jonka jälkeen hakulaite taas palaa vir-: 30 ransäästötilaan. After a predetermined time the timer pager sets the pager for a short predetermined period of time in the receiving space, after which the pager switches back to the current 30-saving mode. Tämän jälkeen hakulaite siirtyy jaksoit tain, laitteen sisäisen ajastuksen tahdistamana, virransäästötilaan ja vastaanottotilaan. After this the pager switches to continuously Tain, synchronized by internal timing of the device, the power saving mode and a receiving mode.

Kuviossa 2 on esitetty radioteitse toimivan hakulaitteen toimintatilat. In Figure 2 radio pager operating modes is shown. Palvelukeskuksen 2 alaisuudessa 35 toimiva hakuohjain 5 asettaa hakulaitteen 8 unitilaan het- 7 103846 kellä T2. February 35 under the service center operating in the paging network controller 5 sets the pager 8 to a sleep mode momentarily 7 103 846 at the time T2. Unitilassa hakulaite 8 vuorottelee jaksoittain virransäästötilassa ja vastaanottotilassa. Sleep mode the pager 8 alternates between a power saving mode and a receiving mode. Hetkellä T2 palvelukeskukseen 2 tulee puhelu. At the time T2, the service center 2 receives an incoming call. Palvelukeskuksen päivystäjä päättää lähettää hakukutsun hakulaitteelle 8 hetkellä T4. Service Center duty officer decides to send a paging message to the pager 8 at moment T4.

5 Koska hakulaite on virransäästötilassa, ei hakuohjein 5 kuitenkaan voi lähettää kutsua, vaan sen on odotettava, että hakulaite on seuraavan kerran vastaanottotilassa. 5 Since the pager is in power saving mode, no search aids 5 can not send an invitation, but must wait until the pager is in receiving mode again. Kun laite 8 siirtyy vastaanottotilaan, hakuohjain 5 lähettää hakukutsun, ja laite antaa hälytyksen hetkellä T5.Hakulait-10 teen 8 virransäästöjakson aiheuttama viive hakupäätöksen ja hakukutsun välillä on DT»T5-T4. When the pager 8 switches to the receiving mode, the paging controller 5 sends a paging message, and an alarm will sound at the time T5.Hakulait I-10 caused a delay 8 of the sleep period between the decision to page and the paging message is DT "T5-T4.

Kuviossa 3 on esitetty hakujärjestelmässä keksin-nönmukaisella menetelmällä saavutettu hyöty. Figure 3 shows the advantage achieved in a paging system of organic biscuit-method are shown. Puhelun tullessa palvelukeskukseen 2 hetkellä T2 sovellusjärjestelmä 15 3 määrittää A-tilaajan numeron perusteella sovellus järjes telmän tietokantaan 4 etukäteen tallennettujen kriteerien mukaisesti ensimmäisen hakulaitejoukon. When a call service center 2 at the time T2, the application system 15 3 is defined on the basis of the A-subscriber number, the application database 4 When the scheme in accordance with predetermined criteria stored in the first pager set. Tehtyään tämän sovellusjärjestelmä 3 antaa hakuohjaimelle 5 käskyn lähettää ensimmäisen hakulaitejoukon hakulaitteille unitilan kes-20 keytyssignaalin, jonka hakuohjain toteuttaa hetkellä T3. The application system 3 gives a command to the paging controller 5 sends a first pager set the sleep mode devices Jun-20 keytyssignaalin a filter implemented by the controller at the time T3. Keskeytyssignaali asettaa hakulaitteen jatkuvaan vastaanottotilaan heti kuluvan virransäästöjakson loputtua. The interrupt signal sets the pager to the continuous reception mode as soon as the current power saving mode has ended. Kun hakuohjain 5 lähettää hakukutsun hakulaitteelle 8 hetkellä T4, laite alkaa välittömästi hälyttää vastaavasti hetkellä * 25 T4. When the paging network controller 5 sends a paging message to the pager 8 at moment T4, the device immediately starts to alarm at moment T4 * 25.

Kuviossa 4 on esitetty toiminnallinen vuokaavio kuvion 3 toimintosarjasta ensimmäisen sovellusmuodon mukaisessa järjestelmässä. Figure 4 shows an operational flow chart of Figure 3 series of operations of the system according to the first embodiment is shown. Alussa hakuohjain 5 on lähettänyt tarkasteltavalle hakulaitteelle 8 unitilan asetussignaa- : 30 Iin. At the beginning of the paging network controller 5 has sent a sleep mode the pager 8 asetussignaa-: 30 Ii. Unitilassa hakulaite 8 on suurimman osan ajasta toi- « minnallisesti passiivisessa tilassa (virransäästötila), mutta käy jaksoittain vastaanottotilassa, jolloin se voi vastaanottaa tukiaseman 7 lähettämiä signaaleja (kohta 10). In the sleep mode the pager 8 is the second most of the time «operationally passive state (power saving mode), but it is intermittently receiving mode, so that it can receive the signals transmitted by the base station 7 (step 10). Kun palvelukeskukseen 2 tulee hätäpuhelu (kohta 11), 35 sovellusjärjestelmä 3 selvittää soittajan A-numeron ja ha- 8 103846 kee järjestelmän tietokannasta 4 määritykset mainittuun A-numeroon liitetyistä hakulaitteista (kohta 12). When the service center 2 of an emergency call (point 11), 35 the application system 3 finds out the number of subscriber A, and the HA 103 846 8 4 kee system configuration database connected to said A-number filter devices (step 12). Nämä hakulaitteet muodostavat ensimmäisen hakulaitejoukon, joille sovellusjärjestelmä 3 määrää lähetettäväksi unitilan kes-5 keytyssignaalin (kohta 13). These pagers form the first pager set to which the application system 3 determines the next sleep mode June-May keytyssignaalin (point 13). Puhelun edetessä päivystäjä analysoi puhelun sisällön ja päättelee aiheuttaako puhelu hälytyksen, vai onko kyseessä vaaraton tilanne, joka ei edellytä palvelukeskuksen toimintoja (kohta 14). The call proceeds on duty analyzes the contents of the call and decides whether the call causes an alarm, or whether it is safe condition, which does not require the service center (point 14). Jos puhelu ei aiheuta kutsua, sovellusjärjestelmä 3 määrää, että 10 ensimmäisen hakulaitejoukon laitteille lähetetään unitilan asetussignaali (kohta 16). If the call does not cause a call, the application system 3 determines that the first filter device 10 is sent to a plurality of devices of the sleep mode setting signal (step 16). Jos hakukutsu puhelun sisällön perusteella päätetään lähettää, sovellusjärjestelmä 3 määrittää toisen hakulaitejoukon (kohta 17), jonka hakulaitteille lähetetään hälytystilaan siirtävä hakukutsu (kohta 15 18). If the content of the paging call transmits a call termination, the application system 3 defines a second pager set (step 17), the pagers are sent to an alarm mode paging message (step 15 18). Hakukutsun lähdettyä järjestelmä määrittää ne ensim mäisen hakulaitejoukon hakulaitteet, jotka eivät kuulu toiseen hakulaitejoukkoon (kohta 19) ja niille lähetetään unitilan asetussignaali (kohta 20). Pagers of the system determines the filter device of First set of pagers which do not belong to the second pager set (step 19) and is sent to the sleep mode signal (step 20).

Useissa tapauksissa on tärkeätä saada nopeasti hä-20 lytettyä soittajaa lähinnä olevat resurssit. In many cases, it is important to get a quick HA 20 to the caller closest to the resources available. Keksinnön toisessa sovellusmuodossa ensimmäinen hakulaitejoukko määritetään soittajan puhelunaikaisen sijainnin perusteella. In another embodiment of the invention the first pager set is defined on the basis of the caller's location during the call. Kiinteästä lankaverkosta tulleen puhelun paikannus saadaan . from the fixed network call tracking is obtained. suoraan soittajan A-numeron tilaajarekisteristä ja myös 25 matkaviestimestä tullut puhelu pystytään nopeasti paikantamaan vähintään solun tarkkuudella. directly to the caller's A-number subscriber register of the mobile station 25 and the call is now able to quickly locate at least the accuracy of a cell. Puhelun paikantaminen sovelluskohtaisesti puhelun tullessa eri verkosta on tunnettua tekniikkaa ja siten alan ammattimiehelle itsestään selvää. locating each application call a different network when the call is a known technology and therefore a person skilled in self-evident. Hakukutsun aiheuttavan soiton tullessa palvelukes-: 30 kukseen, järjestelmä suorittaa A-tilaajan paikannuksen ja unitila keskeytetään suoritetun paikannuksen perusteella valitulta hakulaitejoukolta. causing a paging message to call upon palvelukes-: switching center 30, the system performs a position location of the subscriber A and the sleep mode is interrupted on the basis of the positioning carried out in the selected group of pager.

Edellä kuvatuissa keksinnön sovellusmuodoissa unitilan keskeytyssignaali lähetetään heti, kun järjestelmä 3 35 on A-tilaajan numeron perusteella määrittänyt ensimmäisen 103846 9 hakulaitejoukon. In the above described embodiments of the invention interrupting the sleep mode signal is sent as soon as the system 3 35 is based on the A-number 103 846 9 defined the first pager set. Unitilan keskeytyskäskyä voidaan myös viivästää, jotta saataisiin ehkäistyä vikasoittojen, ilkivaltaisten puheluiden tai muiden tarpeettomien soittojen aiheuttamat turhat unitilan keskeytykset, jotka usein ta-5 pahtuessaan saattavat lyhentää virtalähteen kestoaikaa verrattuna keskeyttämättömään unitilaan. Interrupting the sleep mode command may also be delayed so as disincentives unnecessary interruptions of the sleep mode caused by failure of calls, malicious calls and other unnecessary calls, which are often of 5 whilst undergoing may shorten the duration of the power supply as compared to a non-interrupted sleep mode. Kun soitto tulee palvelukeskukseen 2, järjestelmä 3 määrittää ensimmäisen sovellusmuodon mukaisesti ensimmäisen hakulaitejoukon, mutta ei lähetä välittömästi unitilan keskeytyssignaalia. When the call enters the service center 2, 3 system determined in accordance with the first embodiment of the first pager set, but does not send immediately interrupting the sleep mode signal. 10 Unitilan keskeytyssignaalia voidaan viivästää automaattisesti etukäteen valitulla aikajaksolla, joka on edullisesti se arvioitu puhelun kesto, jonka aikana palvelukeskukseen tulevat vika- tai häiriösoitot tyypillisesti katkeavat. 10 interrupting the sleep mode signal can be delayed automatically by a preselected period, which preferably is the estimated duration of the call during which erroneous or malicious calls are usually interrupted. Unitilan keskeytyssignaalin lähetys voidaan myös jär-15 jestää päivystäjän toimesta manuaalisesti vapautettavaksi, kun päivystäjä on saanut varmuuden siitä, että kyseessä on todellinen palvelukeskuksen resurssien käyttöä vaativa soitto. Interrupting the sleep mode signal transmission can also JAR-15 jestää by the duty officer to be released manually when the duty officer is satisfied that the case of the use of the actual service resource demanding calls.

Eräässä keksinnön edullisessa sovellusmuodossa päi-20 vystäjälle järjestetään välineet ensimmäisen hakulaitejoukon määrittämiseksi manuaalisesti. In a preferred embodiment of the invention 20 DAYS FROM person on duty for defining the first pager set manually. Järjestelmä 3 voi tuottaa päivystäjän avuksi joitakin ehdotuksia tai pikavali-koita, joista päivystäjä tekee valinnan kuunnellessaan sa-:· maila puhelun sisältöä. 3 System can produce some helpful proposals or shortcuts, loops, of which she makes a choice while listening to: · racket call content. Tämä antaa päivystäjälle mahdolli- 25 suuden nopeasti sopeuttaa soiton perusteella unitilan kes-keytystarve esimerkiksi arvioituun resurssitarpeeseen. This gives the person on duty to quickly adapt 25 on the basis of the call, for example, a sleep mode concen-keytystarve the estimated need for resources.

Ensimmäisen hakulaitejoukon valintakriteerien muodostaminen on järjestelmäkohtainen ratkaisu, joka määräytyy palvelukeskuksen toiminnan mukaan. Formation of the first pager set of selection criteria is a system-specific solution, which is determined by the service center according to the function. Valintakriteeri : 30 voi muodostua myös edellä esitettyjen sovellusmuotojen yh distelmästä. Selection Criterion: 30 may also be formed of the embodiments described above, YH composite. Olennaista on, että valintakriteeri sisältää mahdollisimman hyvän ennustuksen siitä, mille hakulaitteelle palvelukeskukseen 2 tullut puhelu todennäköisesti aiheuttaa hakukutsun. It is essential that the selection criterion comprises as good an estimate of the pager for which a call to the service center 2 probably causes a paging message.

35 10 103846 35 10 103846

Kuvion 4 kohdassa 19 järjestelmä määrittää, mille ensimmäisen hakulaitejoukon hakulaitteille ei lähetetty kutsua ja kohdassa 20 lähetetään mainituille hakulaitteille unitilan asetussignaali. point 19 of Figure 4, the system determines for the first pager set design is not sent and in step 20 is sent to said pagers sleep mode signal. Nämä toiminnot voidaan 5 korvata hakulaitteen 8 ominaisuudella, jonka mukaan palaaminen unitilaan tapahtuu hakulaitteen sisäisen aikavalvonnan perusteella. These functions can be replaced by five feature pager 8 according to which a return to the sleep mode the pager is done on the basis of internal time supervision. Jos hakulaite 8 ei saa hakuohjaimelta 5 hakukutsua tietyn ennaltamäärätyn aikajakson kuluttua unitilan keskeytyssignaalin lähettämisestä, hakulaite 8 siir-10 tyy automaattisesti unitilaan. If the pager 8 does not receive the search from the search controller 5 within a certain predefined period after sending the signal for interrupting the sleep mode, the pager 8 SIIR 10 is automatically assigned to the sleep mode.

Piirustukset ja niihin liittyvä selitys perustuvat soveltuvin osin ERMES-henkilöhakujärjestelmän arkkitehtuuriin. The drawings and the description related thereto are based, mutatis mutandis, the ERMES paging system architecture. On kuitenkin huomattava, että niiden tarkoitus on vain havainnollistaa keksinnön ajatusta. It is noted, however, that they are only intended to illustrate the idea of ​​the invention. Keksintö ei ra-15 joitu mihinkään yksittäiseen henkilöhakujärjestelmään, vaan on sovitettavissa mihin tahansa selitysosan ja itse näisten patenttivaatimusten määrityksien mukaisesti toimivaan henkilöhakujärjestelmään. The invention is not R-15 of the embodiments of any individual paging system, but may be applied to any of the specification and itself operating in accordance with the dependent claims assays paging system. Yksityiskohdiltaan keksinnön mukainen unitilan keskeytys voi vaihdella patent-20 tivaatimusten rajaamissa puitteissa. The details of interruption of the sleep mode according to the invention may vary patent-20 demarcated by tagging the framework.

« «

Claims (14)

1. Menetelmä unitilan aiheuttaman kutsuviiveen poistamiseksi henkilöhakujärjestelmässä, jossa henkilöha-5 kulaite voi olla hälytystilassa, jatkuvassa vastaanottotilassa tai unitilassa, jossa vuorottelevat virransäästötila ja vastaanottotila, menetelmän käsittäessä vaiheet: vastaanotetaan puhelu henkilöhakujärjestelmän käsittävään palvelukeskukseen (2), 10 analysoidaan puhelun sisältö, valitaan puhelun sisällön perusteella ainakin yksi hakulaite (8), lähetetään kutsu mainitulle ainakin yhdelle hakulaitteelle, 15 tunnettu siitä, että menetelmä lisäksi kä sittää vaiheet: valitaan vastaanotetun puhelun perusteella ennen puhelun sisällön analysointia ennalta määrätyn kriteerin mukaan ensimmäinen hakulaitejoukko, johon myöhemmin välit-20 tava ainakin yksi hakulaite (8) todennäköisesti kuuluu, lähetetään mainitulle ensimmäiselle hakulaitejou-kolle unitilan keskeytyssignaali, joka asettaa hakulaitteet jatkuvaan vastaanottotilaan. 1 for eliminating a call delay caused by a sleep mode in a paging system in which henkilöha-5 pager can be in alarm mode, continuous receiving mode or in sleep mode, in which a power saving mode and a receiving mode, the method comprising the steps of: receiving a call in a paging system comprising a service center (2) 10 analyzes the content of the call, selected from the contents of the call based on at least one pager (8), a call is sent to said at least one filter device, 15, characterized in that the method further EV burdened by the steps of: selecting on the basis of the received call before the call contents analyzing a predetermined criterion, the first pager set to which the subsequent spacing 20 be at least one filter device (8) is likely to be sent to said first hakulaitejou-Kolle interrupting the sleep mode signal setting the pagers to a continuous receiving mode.
;· 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tu n- 25. ettu siitä, että ensimmäisen hakulaitejoukon valintakriteeri on järjestelmään tallennettu, A-tilaajan (1) numeroon liittyvä viittaus ainakin yhteen hakulaitteeseen, jonka unitila mainitusta numerosta tulleen soiton perusteella keskeytetään. , · 2. A method as claimed in claim 1, TU n-25 e d in that the first pager set of selection criteria is stored in the system, a reference number associated with the A-subscriber (1) at least one pager the sleep mode on the basis of said number in a cross call is interrupted. \ 30 \ 30
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tun nettu siitä, että ensimmäisen hakulaitejoukon valintakriteeri on järjestelmään tallennettu, soittajan paikkatietoon perustuva viittaus ainakin yhteen hakulaitteeseen, jonka unitila mainitusta paikasta tulleen puhelun 35 perusteella keskeytetään. 3. A method as claimed in claim 1, c h characterized in that the first pager set of selection criteria is stored in the system, the caller's location based on at least one reference filter device 35 on the basis of the sleep mode from the call coming in from the said suspension. 12 103846 12 103846
4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että unitilan keskeytyssignaali lähetetään ensimmäiselle hakulaitejoukolle etukäteen valitun aikajakson kuluttua puhelun saapumisesta keskukseen, aika- 5 jakson ollessa edullisesti se kesto, jonka aikana keskukseen tulevat vika- tai häiriösoitot tyypillisesti katkeavat . 4. The method according to claim 1, characterized in that interrupting the sleep mode signal is sent to the first pager set of pre-selected time period after the arrival of a call center, the period of time is preferably 5 being the duration during which erroneous or malicious calls to the center are usually interrupted.
5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 10 määritetään hakukutsun lähdettyä ne ensimmäisen ha kulaite joukon hakulaitteet, joille ei lähetetty hakukut-sua, ja lähetetään mainituille hakulaitteille unitilan ase-tussignaali, jolloin hakulaitteet siirtyvät unitilaan. 5. The method according to claim 1, characterized in that 10 is determined by pagers of the first ha ger set of pagers which have not been sent hakukut-gas, and is sent to said pagers sleep mode weapon training signal, wherein the filter apparatus to the sleep mode.
6. Henkilöhakujärjestelmä, joka käsittää ainakin yhden palvelukeskuksen (2), joka välittää palvelukeskukseen tulleiden puheluiden perusteella keskuksen alaisuudessa toimivia resursseja, yhden tai useampia hakulaitteita (8), jotka voivat 20 olla hälytystilassa, jatkuvassa vastaanottotilassa tai unitilassa, jossa vuorottelevat virransäästötila ja vastaanottotila, välineet (4,5,6,7) yhteyden toteuttamiseksi palve-lukeskuksen (2) ja hakulaitteen (8) välillä, 25 välineet (4,5,6,7) unitilan asetussignaalin lähet tämiseksi palvelukeskuksessa valituille hakulaitteille, ja välineet (4,5,6,7) hakukutsun lähettämiseksi palvelukeskukseen tulleen puhelun sisällön perusteella valitulle ainakin yhdelle hakulaitteelle (8), ·' 30 tunnettu siitä, että järjestelmä lisäksi käsittää välineet (3) ensimmäisen hakulaitejoukon valitsemiseksi puhelun perusteella ennen puhelun sisällön analysointia ennalta määrätyn kriteerin mukaisesti, jolloin 35 myöhemmin valittava aina 6. A paging system comprising at least one service center (2), which transmits operating under the center of resources on the basis of a service in telephone calls to one or more pagers (8), which may 20 be in alarm mode, continuous receiving mode or in sleep mode, in which a power saving mode and a receiving mode, means (4,5,6,7) for carrying out a connection between the service-sorting centers, (2) and the pager (8), 25 means (4,5,6,7) sending a sleep mode signal to the selected service center tämiseksi pagers, and means (4,5, 6.7) on the basis of the content of transmitting a paging message to a service incoming call to the selected at least one filter device (8), · '30 characterized in that the system further comprises means (3) for selecting the first pager set on the basis of the call prior to the analysis of the contents of the call in accordance with a predetermined criterion, wherein the 35 later always choose kin yksi hakulaite todennäköisesti kuuluu ensimmäiseen hakulaitejoukkoon, ja 13 103846 välineet (4,5,6,7) unitilan keskeytyssignaalin lähettämiseksi ensimmäiselle hakulaitejoukolle hakulaitteiden siirtämiseksi jatkuvaan vastaanottotilaan. least one filter device is likely belongs to the first pager set, and means 13 103846 (4,5,6,7) for transmitting a sleep mode interrupt signal to the first filter unit for transmitting a plurality of pagers to a continuous receiving mode.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen henkilöhakujär-5 jestelmä, tunnettu siitä, että ensimmäisen haku- laitejoukon valintakriteeri on järjestelmän tietokantaan tallennettu, A-tilaajan numeroon liittyvä viittaus ainakin yhteen hakulaitteeseen, jonka unitila mainitusta numerosta tulleen soiton perusteella keskeytetään. 7. claim 6 henkilöhakujär-system 5, characterized in that the first pager set of selection criteria is stored in a database system, a reference number associated with the A-subscriber to at least one pager the sleep mode on the basis of said number in a cross call is interrupted.
8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen henkilöhakujär jestelmä, tunnettu siitä, että ensimmäisen haku-laitejoukon valintakriteeri on järjestelmään tallennettu, soittajan paikkatietoon perustuva viittaus ainakin yhteen hakulaitteeseen, jonka unitila mainitusta paikasta tulleen 15 puhelun perusteella keskeytetään. 8. The system of claim henkilöhakujär to 6, characterized in that the first filter unit set of selection criteria is stored in the system, the caller's location based on at least one reference to a pager, which cross from the sleep mode from said location 15 on the basis of the call is interrupted.
9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen henkilöhakujärjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmä käsittää välineet unitilan keskeytyssignaalin viivästämiseksi puhelun tultua keskukseen etukäteen valitulla aika- 20 jaksolla, aikajakson ollessa edullisesti se kesto, jonka aikana keskukseen tulevat vika- tai häiriösoitot tyypillisesti katkeavat. A paging system as claimed in claim 9 7 or 8, characterized in that the system comprises means for delaying the interruption of the sleep mode signal after the call to the preselected time period 20, preferably for a time period of the duration during which erroneous or malicious calls to the center are usually interrupted.
10. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen henkilöhakujärjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmä 25 lisäksi käsittää välineet yhden tai useamman ehdotuksen muodostamiseksi ensimmäisen hakulaitejoukon kokoonpanosta, välineet ehdotusten näyttämiseksi keskusta hoitavalle päivystäjälle, ja 30 välineet, joiden avulla päivystäjä määrittää joko täysin itsenäisesti tai edullisesti järjestelmän tuottamien ehdotusten perusteella ensimmäisen hakulaitejoukon. 10. A paging system as claimed in claim 7 or 8, characterized in that the system 25 further comprises means for one or more proposals to form the composition of the first pager set, means for displaying the proposals to the treating person on duty, and 30 means for enabling the dispatcher to determine either independently or, preferably, produced by the system of proposals on the basis of the first pager set.
11. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen henkilöhakujärjestelmä, tunnettu siitä, että järjestelmä 35 lisäksi käsittää 3.4 103846 välineet niiden ensimmäisen hakulaitejoukon hakulaitteiden määrittämiseksi, joille ei lähetetty hakukut-sua, ja välineet unitilan asetussignaalin lähettämiseksi 5 mainituille hakulaitteille. A paging system as claimed in claim 11. 7 or 8, characterized in that the system further comprises 3.4 35 103 846 means for determining the first pager set of pagers which have not been sent hakukut-gas, and means for sending a sleep mode signal to said pagers 5.
11 103846 11 103846
12. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen henkilöhakujärjestelmä, tunnettu siitä, että hakulaite siirtyy takaisin unitilaan, jos hakulaite ei vastaanota hakukutsua ennaltamäärätyn ajan kuluttua unitilan keskey- 10 tyssignaalin vastaanottamisesta. A paging system as claimed in claim 12. 7 or 8, characterized in that the pager switches back to the sleep mode if the pager does not receive a search call for a predetermined time after receipt of the interrupt the sleep mode 10 signal sequence.
13. Henkilöhakujärjestelmän hakulaite, joka voi olla hälytystilassa, jatkuvassa vastaanottotilassa tai unitilassa, jossa vuorottelevat virransäästötila ja vastaanottotila, tunnettu siitä, että hakulaite on 15 sovitettu vastaanottamaan unitilan keskeytyssignaali, jol loin hakulaitteen unitila keskeytyy ja hakulaite siirtyy jatkuvaan vastaanottotilaan. 13. A pager of a paging system, which can be in alarm mode, continuous receiving mode or in sleep mode, in which a power saving mode and a receiving mode, characterized in that the filter device 15 adapted to receive a sleep mode interrupt signal, at which time the pager sleep mode is interrupted and the pager switches to a continuous receiving mode.
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen hakulaite, tunnettu siitä, että hakulaite siirtyy takaisin 20 unitilaan, jos hakulaite ei vastaanota hakukutsusignaalia ennaltamäärätyn ajan kuluttua unitilan keskeytyssignaalin vastaanottamisesta. Search device according to claim 13 to 14, characterized in that the pager switches back to the sleep mode 20, if the pager does not receive a paging call signal after a predetermined time of receipt of the interrupt signal in a sleep mode. • < « i 103846 15 • < «i 103 846 15
FI963478A 1996-09-05 1996-09-05 Suspension of sleep mode in a retrieval system to remove a reception delay FI103846B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI963478A FI103846B1 (en) 1996-09-05 1996-09-05 Suspension of sleep mode in a retrieval system to remove a reception delay
FI963478 1996-09-05

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI963478A FI103846B1 (en) 1996-09-05 1996-09-05 Suspension of sleep mode in a retrieval system to remove a reception delay
EP97940171A EP0976258A2 (en) 1996-09-05 1997-09-05 Eliminating reception delay in paging system
CN97197710A CN1229561A (en) 1996-09-05 1997-09-05 Eliminating reception delay in paging system
PCT/FI1997/000521 WO1998010603A2 (en) 1996-09-05 1997-09-05 Eliminating reception delay in paging system
AU42102/97A AU728569B2 (en) 1996-09-05 1997-09-05 Eliminating reception delay in paging system

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI963478A0 FI963478A0 (en) 1996-09-05
FI963478A FI963478A (en) 1998-03-06
FI103846B1 FI103846B1 (en) 1999-09-30
FI103846B true FI103846B (en) 1999-09-30

Family

ID=8546607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI963478A FI103846B1 (en) 1996-09-05 1996-09-05 Suspension of sleep mode in a retrieval system to remove a reception delay

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0976258A2 (en)
CN (1) CN1229561A (en)
AU (1) AU728569B2 (en)
FI (1) FI103846B1 (en)
WO (1) WO1998010603A2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0022632D0 (en) * 2000-09-15 2000-11-01 Koninkl Philips Electronics Nv Method of, and signalling system for, transferring data
CN100536367C (en) 2003-02-18 2009-09-02 摩托罗拉公司 Apparatus and method for implementing a reduced slotted mode in a communication system

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1033063C (en) * 1992-05-21 1996-10-16 星光传呼(通信设备)厂有限公司 Power-saving operation method for pager
FI96656C (en) * 1992-11-27 1996-07-25 Nokia Telecommunications Oy radio system
US5475374A (en) * 1994-01-31 1995-12-12 Motorola, Inc. Method and apparatus for energy conservation in a communication system

Also Published As

Publication number Publication date
CN1229561A (en) 1999-09-22
FI103846B1 (en) 1999-09-30
AU728569B2 (en) 2001-01-11
EP0976258A2 (en) 2000-02-02
FI963478A0 (en) 1996-09-05
WO1998010603A2 (en) 1998-03-12
AU4210297A (en) 1998-03-26
WO1998010603A3 (en) 1998-04-23
FI963478D0 (en)
FI963478A (en) 1998-03-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101282264B (en) Detects and selects a wireless local access network system
US5737706A (en) Power system supporting CDPD operation
EP0268375B2 (en) Private cellular system
CN101203005B (en) Method for solving single chip double card double mobile phone major-minor card wave carrier conflict
AU712892B2 (en) Method for reducing power consumption in portable radiotelephones
KR960000528B1 (en) Personal mobile communications system
US5657372A (en) Systems and methods for selectively accepting telephone calls without establishing voice communications
CN100581121C (en) Wireless local access network system detection and selection
AU2007353893B2 (en) Method and arrangement for reducing battery power consumption of a user equipment
KR100273187B1 (en) Apparatus for inbound channel seclection in a communication system
USH610H (en) Cellular pager
US6138010A (en) Multimode communication device and method for operating a multimode communication device
AU670333B2 (en) Method for transmitting broadcast information in a digital control channel
CA2183911C (en) Maintenance and administration of remote systems via radio pager
US5745860A (en) Method and system of data transmission and reception in a mobile station within a radio telecommunications system
JP4307554B2 (en) Method and apparatus for conserving power in a remote unit in a dispatch system
JP4689749B2 (en) Neighbor cell measurement for cell reselection
JP3049056B1 (en) Subscriber data of the mobile communication network - data control method
US5301225A (en) Method and system for dynamically regulating a power saving period within a radio telecommunication system
US5627882A (en) Enhanced power saving method for hand-held communications system and a hand-held communications system therefor
US5541976A (en) Communications system for integrating a paging system with cellular radio telephones
US20040209628A1 (en) Apparatus and method for use in paging mode in wireless communications systems
CN1211970C (en) Time slot period distribution in communication system
US6078826A (en) Mobile telephone power savings method and apparatus responsive to mobile telephone location
CA2192513C (en) Automated wireless-call completion using a paging network