DK173139B1 - Combined valve - Google Patents

Combined valve Download PDF

Info

Publication number
DK173139B1
DK173139B1 DK131496A DK131496A DK173139B1 DK 173139 B1 DK173139 B1 DK 173139B1 DK 131496 A DK131496 A DK 131496A DK 131496 A DK131496 A DK 131496A DK 173139 B1 DK173139 B1 DK 173139B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
opening
valve
milk
channel
combination
Prior art date
Application number
DK131496A
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK131496A (en
Inventor
Per Alleroed
Original Assignee
Alleroed Holdings A/S
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DK107896 priority Critical
Priority to DK107896 priority
Application filed by Alleroed Holdings A/S filed Critical Alleroed Holdings A/S
Priority to DK131496A priority patent/DK173139B1/en
Priority to DK131496 priority
Publication of DK131496A publication Critical patent/DK131496A/en
Application granted granted Critical
Publication of DK173139B1 publication Critical patent/DK173139B1/en

Links

Description

i DK 173139 B1 in DK 173139 B1

Opfindelsen angår en kombihane til anvendelse i rørmalkeanlæg i forbindelse med tilkobling af v malkesæt til en mælkeledning og samtidig til en vakuumledning som angivet I indledningen t3 krav 1. En sådan kombihane kendes fra WO-A1-95/32614. The invention relates to a combination valve for use in pipeline milking plant in connection with the coupling of V cluster to a milk line and simultaneously to a vacuum line according to the preamble t3 claim 1. Such a combination valve is known from WO-A1-95 / 32,614th

5 Denne kendte kombihane har imidlertid den meget betydelige ulempe, at der kræves en stor præcision fra malkerens side, når åbner-delen påsættes ventilhus-defen, idet et tragtformet spor I ventilhus-delen skal rammes. 5, this known faucet combination, however, has the very considerable disadvantage of requiring a high precision from the part of the milking, when the opening portion is applied to valve-defen, with a funnel-shaped groove in valve body portion to be driven. Ved afkobling må desuden et låsehåndtag på åbner-delen aktiveres med fingrene, dvs. By decoupling must also has a lock lever to open the moiety is activated with the fingers, i.e., en kombineret klem-træk-bevægelse. a combined clamping-pull motion. Alt dette komplicerer arbejdsgangen for malkeren, som ønsker hurtigt og nemt at kunne påsætte og aftage en kombi-10 hane. All this complicates the workflow for the operator who wants quick and easy to apply and remove a combined 10 rooster.

En anden stor ulempe ved denne kendte hane er et dårligt hygiejneniveau. Another major drawback of this known valve is a poor level of hygiene. Mælkesjatter eller •dråber, som uundgåeligt drypper fra åbner-delen ved frakoblingen, drypper ned langs indfølingssporet for åbner-delen. • milk spots or drops that will inevitably drip from the open-portion at the disconnection, drips down the sensitivity of the track-open portion. Og disse mælkerester, der hurtigt inficeres af mikroorganismer eller 15 sågar fluer, edderkopper ol, føres ved næste indføring af åbner-delen let med ned i mælkerøret med forhøjede kimtal til følge. And these milk residues which are rapidly infected by micro-organisms or even 15 flies, spiders, etc., is fed at the next insertion of the opening portion with the light down in the milk tube with elevated bacterial counts as a result. Det bemærkes bl.a., at nævnte patentskrift anviser en særlig pakning, som angiveligt forhindrer indsugning af kontamineret luft til mælkeledningen. It is noted in particular that the said patent specification discloses a special pack which allegedly prevents the intake of contaminated air to the milk line. Men netop denne pakning med aiie dens krinkelkroge er et ganske glimrende medium for mikroorganismer og umulig at gøre ren. But this particular pack of aiie its nooks is a quite excellent medium for microorganisms and impossible to clean.

20 20

Endvidere er denne kendte kombihane meget kompliceret, idet den består af mange enkeltdele. Furthermore, this known combination faucet very complex, consisting of many individual parts.

Dette har også betydning for den lethed, hvormed man kan udskifte pakninger og andre dele, der eksempelvis udsættes for stor slitage. This also affects the ease with which one can replace gaskets and other parts, for example, are subjected to heavy wear. Det er i denne kendte kombihane meget vanskeligt . It is in this known combination faucet very difficult. for ikke at sige umuligt for malkeren selv at komme til at udskifte f.eks. not to say impossible for the operator even come to replace such. pakninger. gaskets.

25 25

Endelig har denne kendte hane kun en begrænset kapacitet, idet den eksempelvis ikke kan anvendes til samtidig malkning af f.eks. Finally, this known valve only a limited capacity, for example in that it can not be used for simultaneous milking of example. to køer under overholdelse af ISO-normeme. two cows in compliance with ISO This standard.

GB-A1-955.760 anviser en kombihane omfattende en ventilhus-del og en åbner-del og kun et 30 ventilelement i form af et glidespjæld, der ved forskydning frem og tilbage åbner og lukker for adgang tn både mælke- og vakuumledningen. GB-A1-955.760 provides a combination valve comprising a valve housing portion and an open portion and only one valve member 30 in the form of a slide damper that by shifting back and forth to open and close for access tn both the milk and the vacuum line. En pulsator er monteret på åbner-delen. A pulsator is mounted on the opening portion. Abner-delen kan tages helt af, og ventilhus-delen efterlades da med gildespjældet dækkende de to åbninger. Abner moiety can be completely removed, and the valve body portion is left as the party with the damper covering the two openings. Ved påsætning af åbner-delen skal dels en opretstående flange pé glidespjældet ramme præcist ned i en modsvarende udfræsning i åbner-delens forkant, og dels skat åbner-35 delen ramme korrekt ind i et spor, der er opadtil begrænset ved begge sider. By attaching the open portion will partly an upstanding flange Pé sliding damper frame exactly into a corresponding groove in the opening-part's front edge, and partly tax open-35 Part frame correctly engaged in a track that is upwardly restricted by both sides. Åbning og lukning sker altså ved en enkelt forskydningsbevægelse, men der kræves også her en meget stor præcision for at sammenkoble åbner-del og ventilhus-del korrekt. Opening and closing is done all at one single displacement movement, but required also here a very great precision to interconnect opening part and valve body-part correctly. Denne kendte kombihane er beregnet på mælke- og vakuumledninger, der er anbragt i samme vandrette plan. This known combination faucet is calculated on the milk and vacuum lines, which are arranged in the same horizontal plane.

2 DK 173139 B1 US-A-4,261.291 anviser en kombihane af en helt anden type beregnet på tilkobling til en mælkeledning og en vakuumledning, hvor mælkeledningen ligger inde i vakuumledningen. 2 DK 173139 B1, US-A-4,261,291 discloses a combination faucet of a completely different type intended for connection to a milk line and a vacuum line, where the milk line is located inside the vacuum line. Ved hjælp af et særligt udformet ventilhus opnås, at åbningen for vakuumledningen i tilkoblingsområdet ligger lodret over åbningen til mælkeledningen. By means of a specially formed valve body is achieved in that the opening of the vacuum line in the coupling area is located vertically above the opening to the milk line. Kun et ventilelemenl. Only a ventilelemenl. nemlig et glide-5 spjæld, dækker de to åbninger, der desuden normalt er dækket af et låg. namely, a sliding-5 dampers, covering the two openings which is also normally covered by a lid. Når tilkobling af et malkesæt ønskes, vippes låget væk, glidespjældet forskydes manuelt, hvorved åbningerne frilægges, og et ikke-vlst forbindelseselement til malkesættet indføres i åbningerne. When the connection of a milking unit is desired, the lid is tilted away, the sliding damper is displaced manually, wherein the apertures are exposed, and a non-VLST connection element for the cluster is introduced into the openings. Denne kendte kombihane er meget omstændelig at betjene og er kompliceret at tilpasse de ledningssystemer, man benytter i dag. This known combination faucet is cumbersome to operate and complicated to adapt the wire systems you use today.

10 DE-A1-27 05 323 og DE-A1-26 37117 anviseren kombihane med en ventilhus-del og en åbnerdel men kun et ventilelement I form af et glidespjæld, der normalt dækker både mælkelednings-og vakuumledningsåbningen. 10 DE-A1-27 05 323 and DE-A1-26 37 117 anviseren combining valve with a valve housing portion and a åbnerdel but only a valve member in the form of a slide valve, which normally covers both mælkelednings and vacuum line opening. I DE-A1-27 05 323 indføres en åbner-del i spor, der er opad ta afgrænset af en længdegående flange, og åbner-delen har modsvarende omvendt L-formede 15 flanger (et indgreb af typen fjer-not), der skal anbringes præcist i sporet. In DE-A1-27 05 323 introduces an opener portion in the tracks that are upwardly ta bounded by a longitudinal flange, and opens portion reciprocally inverted L-shaped 15 flanges (an interference of the type tongue-and-groove) to be placed accurately in the track. Desuden skal et koblingselement på åbner-delen bringes I Indgreb med et modsvarende koblingselement på glidespjældet Først herefter kan åbner-delen forskydes i sporet, hvorved der skaffes adgang ti de to ledninger, i DE-A1-26 37117 har glidespjældet to koblingselementer for modsvarende koblingselementer på åbner-delen. In addition, a coupling member on the open-portion brought into engagement with a corresponding coupling element on the sliding damper Only then can the opening portion is displaced in the groove, thereby accessed ten the two wires, in DE-A1-26 37 117, the slide damper two coupling elements for corresponding coupling elements at the open portion. Når disse koblingselementer er bragt i indgreb, benyttes 20 åbner-delen til at forskyde glidespjældet. When these coupling elements are engaged, used 20 opens portion for displacing the slide plate. I begge disse kendte kombihaner kræves megen præcision ved betjeningen. In both these known combi taps required a great deal of precision in operation.

Dansk patent nr. 98596 anviser en kombihane med en ventilhus-del og en åbner-del og kun et ventilelement i form af et pakningsorgan, der kan forskydes under til- og afdækning af åbninger 25 til mælke- og vakuumledningeme. Danish patent no. 98596 discloses a combination faucet having a valve housing portion and an opening portion and a valve element only in the form of a sealing body which can be displaced during connection and cover openings 25 to lactic and vakuumledningeme. Forskydningen bevirkes af en pladeformet del, som indføres og forskydes I et spor I ventilhus-deien, hvilket spor ved siderne er opadtil afgrænset (fjer-not-forbindelse). The displacement is effected by a plate-shaped part, which is introduced and displaced in a groove in the valve-deien the track at the sides is bounded upwardly (tongue-and-groove connection). Når den ønskede forskydning er opnået, sættes nogle rømipler på den pladeformede del (eller aftages), og disse forbindes til malkesættet. When the desired shift has been achieved, some rømipler added to the plate-shaped portion (or removed), and these are connected to the cluster. Atter en meget kompliceret og præcisionskrævende betjening. Again, a very complex and precision demanding operation.

30 DE-A1-40 03 367 og DE-C1-42 40 521 anviser mælkehaner, der også benytter et princip med forskydning af et glidespjæld. 30 DE-A1-40 03 367 and DE-C1-42 40 521 discloses milk taps, which also uses a principle of displacement of a slide damper. Sporet herfor er tragtformet, hhv. The track for this is funnel-shaped, respectively. af typen fjer-not, dvs. the type of tongue-and-groove, i.e., opadta afgrænset i begge tilfælde. opadta bounded in both cases. Dansk patent nr. 96324 anviser en mælkehane, hvor en åbner-del forskydes og derefter drejes i en svalehalenot. Danish patent no. 96 324 discloses a milk valve, wherein an opening portion is displaced and then rotated in a dovetail groove. Svensk patent nr. 170 120 anviser en hane til 35 tilkobling til en enkelt ledning, f.eks. Swedish Pat. No. 170 120 discloses a tap 35 for connection to a single wire, for example. en mælkeledning. a milk line. Et stempelformet ventilelement dækker normalt åbningen i kraft af en ijederpåvirkning. A piston-shaped valve member normally covers the opening by virtue of a ijederpåvirkning. En rørformet åbner-del indføres i et spor, der er opadtil afgrænset og desuden forsynet med hak, som gør at åbner-delen kun kan indføres i den korrekte stilling. A tubular open-portion inserted into a groove which is upwardly bounded and, moreover, provided with notches, which makes the opening portion can only be introduced in the correct position. Ved afkobling skal en låseanordning desuden deaktiveres. By decoupling, a locking device also disabled.

3 DK 173139 B1 3 DK 173139 B1

Endvidere findes på markedet kombihaner af mærket Fullwood® fra firmaet Fullwood og Uni-Combihane® fra firmaet SAC. Furthermore on the market combining taps brand Fullwood® from the firm Fullwood and Uni-Combihane® from the company SAC.

Fullwood® kombihanens første ventilelement er ikke et glidespjæld men en stålkugle, som er 5 ophængt i en holder, der kan dreje om en akse i mælkeledningens længderetning, og denne holder med kugle drejes væk fra åbningen, når en åbner med en åbnemekanisme i form af en bøjet mælkerørdel med omgivende plade Indføres ved forskydning i et spor i form af to parallelle, over for hinanden beliggende noter I ventilhus-delen (pladen glider I noterne og skubber til kuglen). Fullwood® kombihanens first valve member is a sliding gate, but a steel ball which is 5 suspended from a holder that can rotate about an axis in the milk conduit longitudinal direction, and this keeps the ball is rotated away from the opening when an opening with an opening mechanism in the form of a bent plate with surrounding mælkerørdel be introduced by displacement of a track in the form of two parallel, mutually opposite grooves in the valve housing portion (plate slides in the grooves and push to the sphere). Sporet er altså opadtil afgrænset med de ulemper i henseende til betjeningen, som er 10 anført ovenfor. The track is all directed upwards defined by the drawbacks in terms of operation, which is 10 set out above. Fullwood® kombihanen består endvidere af utrolig mange enkeltdele, heraf ikke mindre end fire bevægelige dele. Fullwood® combining tap also consists of so many parts, including no less than four moving parts. Hygiejneniveauet I denne kendte kombihane er heller ikke tilfredsstillende, ligesom den ikke kan anvendes ti samtidig malkning af mere end en ko under overholdelse af ISO-normerne. Level of hygiene of this known combination faucet is also not satisfactory, as it can not be used at the same time the milking of ten more than one cow in compliance with the ISO standards.

15 Ventilhus-delen af den kendte kombihane af mærket UniCombihane® har et fjederbelastet glideorgan, som dækker åbningerne til vakuum- og mælkeledningender. Valve body 15 portion of the known valve of combining labeled UniCombihane® has a spring-loaded sliding body which covers the openings for vacuum and milk line ends. Dette giideorgan forskydes ved hjælp af en åbner-del, som Indføres i et opadtil afgrænset svalehalespor og fastlåses ved drejning. This giideorgan displaced by means of an opening-part which is inserted into an upwardly bounded dovetail groove and locked by rotation. Ulemperne ved denne kendte kombihane er endnu en gang den store præcision, som er nødvendig før al ramme svalehalesporet rigtigt. The disadvantages of this known combination faucet is once again the high precision that is required before any frame dovetail slot right. Desuden kan man komme til at 20 låse åbner-delen "for tidligt.” Endelig kan heller ikke denne kendte kombihane leve op til ISO-normerne ved samtidig malkning af to køer. Moreover, one can get to 20 lock open portion "too early." Finally, even this known combination faucet meet ISO standards by simultaneous milking of two cows.

Sammenfattende har de kendte kombihaner en ergonomisk uhensigtsmæssig betjening, ofte sammensat af både forskydnings og vride-/drejebevægelser. In summary, the known taps combining an ergonomically improper operation, often composed of both shear and twisting / turning movements. De er desuden uforholdsmæssigt 25 vanskelige at betjene, idet et bestemt spor skal rammes meget præcist. They are also disproportionately 25 difficult to operate with a specific track must be hit very precisely. Endvidere er de kompliceret opbygget med mange enkeltdele, og udskiftning af reservedele er vanskelig, ligesom montering og service i øvrigt. Furthermore, the complex built with many individual parts, and replacement of spare parts is difficult, like installation and service in general. Hygiejnen er også dårlig på grund af uhensigtsmæssig udformning. Hygiene is also bad because of inappropriate design. Endelig er deres kapacitet begrænset i forhold til ISO-normemes krav. Finally, their capacity is limited compared to ISO normemes requirements. Specielt kan ingen af de kendte kombihaner overholde ISO-normemes krav ved samtidig påsætning af mere end 30 et, nærmere bestemt to. In particular, none of the known combination valves comply with the ISO requirements normemes by simultaneous application of more than a 30, more particularly the two. malkesæt, dvs. clusters, i.e., til samtidig malkning af mere end en ko eller andet malkekvæg/-dyr. for simultaneous milking of more than a cow or other dairy / animal.

Disse ulemper er elimineret med kombihanen ifølge opfindelsen, og endda på overraskende enkel, funktionsvenlig og effektiv vis. These disadvantages are eliminated by combining the tap according to the invention, and even in a surprisingly simple, kind and function effectively.

35 35

Med hensyn til den hert anvendte terminologi, og specielt også vedrørende kravenes terminologi, gælder følgende: 4 DK 173139 B1 As for the hert terminology used, and especially also on the claims terminology, the following applies: 4 DK 173 139 B1

Ved "åbning" forstås et bul, som tillader væske eller luft at passere. By "opening" is meant a bul that allows liquid or air to pass. Åbningens tværsnit behøver ikke være cirkulært The aperture cross-section need not be circular

Ved betegnelsen "kanal* forstås generelt blot et hulrum, uanset hvilket tværsnit og hvilken 5 længde eller aksial dimension. Der er ikke nødvendigvis i denne vending underforstået en mulighed for gennemgående passage af væske eller luft. Specielt gælder om den i kravet førstnævnte kanal, i hvilken i en såkaldt anden position et andet ventilelement bevæges Ind, at denne kanal ikke åbner mulighed for gennemgående passage af væske eller luft. Nævnte kanal kan blot være en udsparing eller ringdannelse omkring den tilhørende åbning. Vigtigt er blot, at 10 den kan rumme det andet ventilelement eller en del heraf, således at en ønsket kommunikation mellem en anden kanal og åbningen kan etableres. Den nævnte anden kanal er dog af den type, som giver mulighed for gennemgående passage. By the term "channel * is generally understood only a cavity, regardless of the cross-section and the 5 longitudinal or axial dimension. There is not necessarily in this reversal implied the possibility of through-passage of liquid or air. In particular if the requirement first-mentioned channel, in wherein in a so-called second position, a second valve member is moved into this channel does not provide for through-passage of liquid or air. said channel may merely be a recess or ring formation around the respective orifice. Important is only that the 10 to accommodate the second valve member or part of it, so that a desired communication between a second channel and the opening can be established. the said second channel is, however, of the type which allows the through-passage.

Ved betegnelsen "kommunikere” om forholdet mellem to åbninger eller to kanaler eller en 15 åbning og en kanal forstås, at der kan passere væske eller luft fra den ene til den anden. Der behøver altså blot være et ganske lille overlap mellem de respektive åbninger/kanaler. Denne situation benævnes undertiden også som en Ί det mindste delvist frilagt* åbning/kanal. I de fleste tilfælde vil man dog ønske en total overlapning af de to åbninger, således at den mindste åbning er helt frilagt. By the term "communicate" the relationship between two apertures or two channels or 15 opening and a channel understood that there can pass liquid or air from one to the other. There need therefore merely be a slight overlap between the respective orifices / channels. This situation is sometimes referred to also as a Ί least partially exposed * opening / channel. In most cases, however, one will desire a complete overlap of the two openings so that the smallest opening is completely exposed.

20 20

Ved betegnelsen "glidespjæld" forstås egentlig blot en glider, dvs. The term "sliding gate" is really just a slip, ie et legeme, som er beregnet på at udføre en forskydningsbevægelse, en glidebevægelse eller en translatorisk bevægelse. a body which is intended to carry out a displacement movement, a sliding movement or a translatory movement. Fortrinsvis en positivt styret eller tvangsstyret bevægelse, dvs. Preferably, a positively controlled or positively controlled movement, i.e., i et særligt spor. in a special track.

25 Giidespjældet behøver altså ikke være pladeformet som vist på tegningen. Giidespjældet 25 do not need to be plate-shaped as shown in the drawing. Det kan også være f.eks. It may also be eg. cylindrisk eller af mere kompliceret eller sammensat form. cylindrical or of a more complex or compound shape.

Ved betegnelsen "et andet ventilelement* forstås et legeme af en hvilken som helst form og hult eller massivt, som generelt er Indrettet tfl at kunne dække og afdække en åbning under 30 indvirkning af en (ekstern) åbnemekanisme. By the term "a second valve member * means a body of any shape and hollow or solid, which generally tR is adapted to cover and uncover an opening 30 under the action of an (external) opening mechanism.

På tegningen er vist el andet ventilelement i form af en (massiv) kugle, der kan skubbes op i en sidekanal ved indføring af en åbnemekanisme, hvorfra den vil falde ned, tilbage til den åbningen dækkende position, under indvirkning af tyngdekraften og vakuum, når åbnemekanismen atter 35 fjernes. The drawing shows electric second valve member in the form of a (solid) ball that can be pushed up in a side channel by introduction of an opening mechanism from which it will fall down, back to the opening covering position under the effect of gravity and vacuum when opening mechanism 35 again removed.

5 DK 173139 B1 ' Men dette andet ventilelement kan akkurat ligeså vel være en ellipsoide. 5 DK 173139 B1 'However, this second valve member may be just as well be an ellipsoid. en halvkugle, en keglestub eller en kegle, en terning eller andet multieder - eller have sammensat form. a hemisphere, a truncated cone or a cone, cube or other multi yourselves - or have complex shape.

Og den anden kanal behøver ikke være opadrettel eder have en opadrettet komposant. And the second channel need not be opadrettel you have an upward component. således 5 at tyngdekraften udnyttes til returnering eller udløsning af elementets tilbagefald. 5 so that gravity is utilized for the return of the element or triggering relapse. Oer kunne også være tale om f.eks. Islands could also be the example. et element, der er fjederpåvirket i retning mod den dækkende position, men kan føres ind i en kanal, måske i form af en udsparing dier et hak i åbningen, ved hjælp af en dbnemekanisme, hvorfra fjederkraften bevirker dets tilbagefald, når åbnemekanismen atter tjemes. an element which is spring-loaded in the direction towards the covering position, but can be inserted in a channel, perhaps in the form of a recess values ​​a notch in the opening, by means of a dbnemekanisme from which spring force causes its recurrence, when the opening mechanism again tjemes.

Dette understreger, at den førstnævnte kanal ikke behøver være en kanal i traditionel forstand, men også blot kan være en udsparing eller et hulrum. This points out that the former channel needs not to be a channel in the traditional sense, but also may merely be a recess or a cavity.

Skønt de gennemgående, separate passager i åbner-delen er defineret som "mælkerør," hhv. Although the through separate passages in the opening portion is defined as "milk tube," respectively.

15 'Vakuumrør," menes hermed blot gennemgående passager i åbneren for mælk og vakuum. Det behøver ikke være faste rør, men kan eksempelvis være fleksible forbindelser i form af slanger. 15 'Vacuum Tubes, "are meant to indicate only through passages in the opener for milk and vacuum. It need not be solid tubes but can be, for example flexible links in the form of hoses.

Et "spor" (som leder til glidespjældet) er defineret som forløbende i en længderetning og i det mindste delvist afgrænset af en bundflade. A "track" (leading to the sliding damper) is defined as extending in a longitudinal direction and at least partially delimited by a bottom surface. En mulig længderetning er vist på tegningen. One possible longitudinal direction shown in the drawing. Når 20 vendingen "i det mindste delvist afgrænset af en bundflade" bruges, menes hermed dels. 20 when the term "at least partially delimited by a bottom surface" is used, in part meant by this. at denne bundflade ikke behøver være en plan flade - den kan f.eks. that the bottom surface need not be a flat surface - it may, for example. have huller og/eller fremspring og/eller relief- eller andet mønster - og dels at den Ikke behøver være udstrakt i hele længderetningen frem til glidespjældet Bundfladen er blot en eller anden form for afgrænsning "nedadtil," som forhindrer gennemfald af en åbner-del, der føres ad sporet. have holes and / or projections and / or relief or other pattern - and that it need not be stretched out across the longitudinal direction until the sliding damper The bottom surface has just one or another form of demarcation "downwardly," which prevents falling-through of an opener portion which is fed along the track.

25 Når det anføres, at sporet forløber i længderetningen, menes hermed, at en væsentlig del af dette spors bundflade forløber overvejende i viste længderetning. 25, when it is stated that the groove extends in the longitudinal direction, are meant to indicate that a substantial part of the track's bottom surface extending mainly in the longitudinal direction shown. Bundfladen definerer altså en afgrænsning af sporet i en første tværretning til nævnte længderetning. The bottom surface defines representing a delimitation of the track in a first direction transverse to said longitudinal direction.

30 En forreste ende er generelt defineret som vendende mod højre på tegningen, og tilsvarende en bageste ende vendende mod venstre. A leading end 30 is generally defined as facing to the right in the drawing, and, correspondingly, a rear end facing to the left. Dette tjener kun ti) forklaring af kombihanen ifølge opfindelsen. This serves only ten) Explanation of combining the tap according to the invention. I virkeligheden behøver højre ende ikke at være "forrest" og vice versa. In fact need right end not to be "front" and vice versa. Tilsvarende gælder op/ned og fremad/tilbage. The same applies to the up / down and forward / back. der umiddelbart er brugt under henvisning til tegningen, men I virkeligheden kan være vendt om. is readily used with reference to the drawing, but in reality can be reversed.

35 35

Ved den anviste udformning er sporet "åbent", der er ingen tragt, rillle, not, hul eller lignende, som man skal være påpasselig med at ramme. With the present embodiment, the track "open", there is no funnel rillle, groove, hole or the like, which one should be careful to frame.

6 DK 173139 B1 Når det anføres, at sporet ved den forreste ende umiddelbart før glidespjældet har en opsamlingsrende, forstås ved "opsamlingsrende" blot en fordybning i forhold til bundfladens hovedplan eller sporets forskydningsplan eller glideplan. 6 DK 173 139 B1, when it is stated that the track at the forward end immediately before the sliding damper has a collecting trough, the term "collecting trough" just a recess relative to the bottom surface or main plane of the track displacement plane or sliding plane. Formålet med nævnte opsamlingsrende er at opsamle spildt mælk og føre det væk fra forskydningsplanet eller glideplanet for åbner-delen. The purpose of said collection trough is to collect spilled milk and keep it away from the shear plane or sliding plane of the opening portion.

5 Nævnte rende behøver ikke være åben til det fri, skønt den med fordel er det. Said groove 5 does not have to be open to the outside, although advantageously it.

Opfindelsen skal i det følgende nærmere beskrives under henvisning til tegningen, som viser en foretrukket udførelsesform for opfindelsen, og hvor 10 fig. The invention will now be described with reference to the drawings showing a preferred embodiment of the invention, and wherein Figure 10. 1 viser et konventionelt rørmalkeaniæg med separate haner for mælk og vakuum, fig. 1 shows a conventional rørmalkeaniæg with separate taps for milk and vacuum, Fig. 2 meget forenklet og skematisk et rørmalkeaniæg svarende til fig. 2 very schematically and simplified a rørmalkeaniæg similar to FIG. 1, men med kombiha-nen ifølge opfindelsen og under samtidig malkning af to køer, fig. 1, but with kombiha-NEN according to the invention and with simultaneous milking two cows, Fig. 3 et tværsnit af en ventflhus-del af kombihanen ifølge opfindelsen, fig. 3 is a cross section of a portion of ventflhus combining the tap according to the invention, Fig. 4A en åbner-del af kombihanen set fra siden, 15 fig. 4A is an open-valve portion of combining a side view of Figure 15. 4B samme som i fig. 4B similar to those in FIG. 4A men set nedefra, fig. 4A but as seen from below, Fig. 4C samme som i fig. 4C similar to those in FIG. 4A og 4B, men set bagfra, fig. 4A and 4B, but seen from behind, Fig. 5A åbner- og ventiihus-delen monteret på en mælke- og vakuumledning, i en første position lige før sammenkobling af de to dele, til dels i tværsnit, fig. 5A and åbner- ventiihus portion mounted on a milk and vacuum line, in a first position just prior to the interconnection of the two parts, partly in cross-section, Fig. 5B samme som i fig. 5B corresponds to Fig. 5A, men I en mellemposition efter sammenkobling og en vis Indbyrdes 20 forskydning af de to dele, fig. 5A, but in an intermediate position when mated, and 20 a certain mutual displacement of the two parts, Fig. 5C samme som i fig. 5C corresponds to Fig. 5B og 5C, men i en slutposition ved afslutningen af den indbyrdes forskydning af åbner- og ventiihus-delen, fig. 5B and 5C, but in an end position at the end of the mutual displacement of åbner- and ventiihus portion, FIG. 6 ventiihus-delen set bagfra, svarende til en indføringsende for åbner-delen, fig. 6 ventiihus moiety rear view, corresponding to an insertion end of the opening portion, FIG. 7A ventiihus-delen set oppefra I en første position, hvor en åbning til mælkeledningen er 25 spærret af en glider, fig. 7A ventiihus-portion plan view, in a first position in which an opening for the milk line 25 is blocked by a slider, FIG. 7B samme som i fig. 7B corresponds to Fig. 7A, men med åben forbindelse til mælkeledningen, fig. 7A, but with the open connection to the milk line, Fig. 8 et perspektivbillede af kombihanen ifølge opfindelsen med delene adskilt og med mælke- og vakuumledningen antydet, og fig. 8 is a perspective view of the combination valve of the invention with the parts separated, and with the milk and the vacuum line indicated, and Fig. 9 et perspektivbillede af en variant af kombihanen ifølge opfindelsen med elforsyningsstik, 30 hvor åbner-delen og ventiihus-delen er sammenkoblet, men 1 en første position umiddelbart før aktivering af to ventilelementer. 9 is a perspective view of a variant of the combination valve of the invention with power supply plug 30 where the opening portion and ventiihus portion are coupled together, but 1 shows a first position immediately before the activation of the two valve elements.

Fig. FIG. 1 viser et konventionelt rørmalkeaniæg, hvor en mælkeiedning 11 og en vakuumledning 15 er ført rundt i en stald, anbragt nærmest parallelt over hinanden, i den viste udformning med 35 mælkeledningen 11 øverst. 1 shows a conventional rørmalkeaniæg where a mælkeiedning 11 and a vacuum line 15 are led around in a stable, positioned proximate in parallel one above the other, in the shown embodiment by 35 the milk line 11 at the top.

Mælkeiedningen 11 er et lukket system og omfatter en slutenhed, her i form af en glasbeholdere, der er anbragt i et lavereiiggende niveau end resten eller størsteparten af mælkeiednin- 7 DK 173139 B1 gen 11.1 glasbeholderen 8 opsamles et vist kvantum mælk. Mælkeiedningen 11 is a closed system and comprises an end device, here in the form of a glass container, which is arranged in a lavereiiggende level than the remainder or the majority of mælkeiednin- 7 DK 173139 B1 11.1 gene glass container 8 is collected a certain quantity of milk. Når et vist niveau nås 1 glasbeholderen, aktiveres en mælkepumpe 9, som overfører den i glasbeholderen opsamlede mælk ti en køletank 10. When a certain level is reached the glass container 1, to activate a milk pump 9, which transfers the glass container in the collected milk cooling tank ten one tenth

S En hovedvakuumledning 4 med vakuummeter 5 og vakuumregulator 3 udgår fra et vakuumaggregat 1, f.eks. S A main vacuum line 4 with the vacuum gauge 5 and the vacuum regulator 3 beginning at a vakuumaggregat 1, for example. en vakuumpumpe, der evt. a vacuum pump if necessary. har påmonteret lyddæmper 2. Hovedvakuumled-ningen 4 er via en afspæningsventil 6 og en væskefælde 7 forbundet med mætkeledningssy-stemet Der er således akid et vist vakuum i mælkeledningen 11. Desuden er vakuumledningen 15 forbundet ti hovedvakuumledningen 4. mounts the silencer Hovedvakuumled 2. The solution 4 is connected via a afspæningsventil 6 and a liquid trap 7 is connected to mætkeledningssy-system akid Thus, there is a certain vacuum in the milk line 11. In addition, the vacuum line 15 connected to the main vacuum line ten 4th

10 10

Et vaskeanlæg med en vaskeledning 12, et automatisk vaskeapparat 13 og en vaskebalje 14 kan også forefindes. A washing plant with a washing line 12, an automatic washing apparatus 13 and a washing tub 14 may also be present. Et sådant bruges til den regelmæssige rengøring af mælkeledning og andet udstyr på mælkelinjen. Such for the regular cleaning of the milk line and other equipment in the milk line.

15 På fig. 15 to FIG. 1 ses også et malkesæt 17 ti anbringelse på yveret af en ko. 1 is also seen a cluster 17:10 attachment to the udder of a cow. Malkesættet er forsynet med pulsalor og diverse nødvendige og/eker ønskværdige regulatorsystemer. The cluster is equipped with pulsalor and various necessary and / Eker desirable regulator systems. Malkesætlet 17 tilkobles vakuumledningen 11 via en separat vakuum-hane. Malkesætlet 17 connected to the vacuum line 11 via a separate vacuum valve. Tilkoblingen ti mælkeledningen 11 sker via en separat mælke-hane 16. Begge de nævnte separate haner kan være anbragt med passende mellemrum rundt langs ledningssystemet. The connection ten milk conduit 11 is via a separate milk valve 16. Both of the said separate valves may be arranged at suitable intervals around the conduit system.

20 20

Malkningen påbegyndes, når malkesættet 17 med vakuumpulsator eller elputsator er påsat en kos yver, når en evt. Milking is started, when the cluster 17 with vakuumpulsator or elputsator is applied to a cow's udder, when a potential. nødvendig strømforsyning er etableret, og når der er etableret forbindelse fra malkesættet til vakuumledningen 15 og mælkeledningen 11. Den udmalkede mælk vi herefter suges op I mælkeledningen 11, hvor der jo er vakuum, og den føres herefter videre gen-25 nem mælkeledningen 11 til glasbeholderen 8, dets hjulpet af nævnte vakuum, dels af et svagt fald på mælkeledningen 11 i retning mod glasbeholderen 8. Efter ophold i glasbeholderen 8 overføres mælken til kølelanken 10. necessary power supply is established, and when a connection is established from the cluster to the vacuum conduit 15 and the milk line 11. The milk obtained, we then sucked into the milk line 11, where the vacuum, and is then passed on gene 25 easy milk line 11 for the glass container 8, its helped by said vacuum and partly by a slight decrease in the milk line 11 in the direction of the glass container 8. After the stay in the glass container 8 is transferred to the milk kølelanken 10th

Fig. FIG. 2 viser, meget skematisk og kun med den overordnede ledningsføring, et rørmalkeanlæg 30 som i fig. 2 shows, very schematically and only with the overall wiring, 30 a pipeline milking plant as in Fig. 1, men med én kombihane20 ifølge opfindelsen, der etablerer forbindelse ti både mælkeledningen 11 ag vakuumledningen 15. Kombihanen 20 er forbundet ti to malkesæt 17, der er påsat yveret af hver sin ko. 1, but with a kombihane20 of the invention which connects both ten milk line 11 ag vacuum line 15. Combination cock 20 is connected ten two clusters 17 that is attached to the udder of each cow. De to køer malkes samtidig. The two cows are milked simultaneously.

Fig. FIG. 3 viser, i centrak tværsnit I en længderetning AB, en ventflhus-del 21 hørende til kombihanen ifølge opfindelsen. 3 shows, in cross-section centrak in a longitudinal direction AB, one ventflhus-part 21 of the combination valve of the invention. Man ser, ikke-skraveret, indersiden afen bageste sidevæg 22. En tiisva-35 rende forreste sidevæg 23 ses ikke på dette billede, men bl.a. One sees, not-hatched, the inside bya rear side wall 22. A groove 35 tiisva-front side wall 23 is not seen in this picture, but in particular på fig. in FIG. 7. Ventithus-delen 21 har ved sin ene ende, benævnt den forreste ende, en nedadtil åben, rundende flade 24 af form nærmest som en halvcylinder, der forbinder de to sidevægge 22, 23. På ydersiden af denne nærmest halvcyiinderformede flade 24, nær ved en nedre ende heraf, forefindes to ansatse 25 8 DK 173139 B1 med hver et skruehul. 7. Ventithus portion 21 has at its one end, called the front end, a downwardly open, circular end surface 24 of the shaped almost like a half-cylinder, which connects the two side walls 22, 23. On the outside of this closest halvcyiinderformede surface 24, near the at a lower end thereof, be two lobes 25 8 DK 173 139 B1, each with a screw hole. Disse ansatse 25 er beregnet på at optage to skruer 27, som indføres I en retning oppefra og ned med henblik på sammenspænding med en bøjle 26, der omtales nærmere i forbindelse med fig. These lobes 25 are designed to incorporate the two screws 27, which is inserted into a direction from top to bottom for the purpose of bracing with a bracket 26, which is discussed further in connection with FIG. 5A. 5A. Ansatsene har kun en begrænset udstrækning i en tværgående retning, således at der defineres huller, bl.a. The lugs have only a limited extent in a transverse direction, so as to define gaps including huller 58 (se fig. 7). holes 58 (see FIG. 7).

5 5

Ventilhus-delen 21 sammenspændes med bøjlen 26 omkring et stykke af mælkeledningen 11. Mælkeledningen er i form af rør med en væg. Valve housing portion 21 is fixed with the clamp 26 around a piece of the milk line 11. The milk line is in the form of pipes with a wall. der omgiver et indre hulrum, og i væggen er boret en opadvendende åbning 18 (fig. 5B). that surrounds an internal cavity, and the wall is drilled an upwardly facing opening 18 (Fig. 5B). Denne åbning 18 kommunikerer med en åbning 28 med cirkulært tværsnit øverst i fladen 24, hvilken åbning 28 er gennemgående i retningen 10 op-ned CD. This opening 18 communicates with an opening 28 with circular cross-section in the top surface 24, which opening 28 is through-going in the direction 10 up-down CD. Et cylindrisk fremspring 29 rager et lide stykke nedad i forhold til indersiden af fladen 24. Fremspringets 29 nederste endeflade er rundet svarende til formen på ydervæggen af mælkeledningen 11. En pakning 30 er beregnet på anbringelse omkring dette fremspring 29 til sikring af tæt anlæg mod mælkeledningen (pakningen 30 er vist på lig. 8). A cylindrical projection 29 extends a like distance downwards with respect to the inside of the surface 24 of the projection 29 lower end surface is curved corresponding to the shape of the outer wall of the milk line 11. A gasket 30 is intended for placement around this projection 29 for ensuring close abutment on the milk line (the gasket 30 is shown in the body. 8).

15 En ringnot 31 i en øvre endeflade 39 af den halvcylinderformede flade 24 omgiver den cirkulære åbning 28. Denne ringnot 31 er beregnet på at optage en pakningsring 32 (se også fig. 7). 15 an annular groove 31 in an upper end surface 39 of the semi-cylindrical surface 24 surrounding the circular opening 28. This groove 31 is intended to receive a sealing ring 32 (see also Fig. 7).

Et glidespjæld 33, der er nærmest pladeformet, er anbragt på fladen 39, således at det kan forskydes I længderetningen fra en første position, hvor det dækker åbningen 28, der har for-20 bindelse til mælkeledningens 11 indre hulrum, til en endeposition vist i fig. A slide damper 33 which is closest to the plate-shaped, is arranged on the surface 39 so that it can be displaced in the longitudinal direction from a first position in which it covers the opening 28 having by-20 connection to the milk conduit 11 internal cavity, to an end position shown in FIG. 3.1 denne endeposition støder en forreste stopansats 34 på glidespjældet 33 mod et opadragende fremspring 35 ved den forreste ende af ventilhus-delen. 3.1 this end position adjacent a front stop lug 34 on the slide damper 33 against an upwardly extending projection 35 at the forward end of the valve housing portion. Og i denne endeposition er fri adgang via åbningen 28 ned til mælkeledningens 11 indre hulrum. And at this end position, the free access through the opening 28 down to the milk conduit 11 interior cavity. Stopansatsen 34 har form som en nedadbøjet endedel, se også fig. Stopansatsen 34 has the shape of a downwardly bent end portion, see also Fig. 7. Føringen eller forskydningen af glidespjældet 33 på fladen 39 beskrives 25 nærmere under omtalen af fig. 7. The lead or the displacement of the sliding damper 33 on the surface 39 25 is described in more detail with reference to FIG. 9. Under forskydningen af glidespjældet 33 frem og tabage over åbningen 28 tætner pakningsringen 32 mod en nedadvendende flade af glidespjældet 33. 9. During the displacement of the sliding damper 33 forward and tabage over the aperture 28 seals the sealing ring 32 against a downwardly facing surface of the slide damper 33rd

Ved sin bageste ende har glidespjældet 33 et første koblingselement 98 i form af en vulst 36, der nærmest har form som et omvendt U. Denne vulst 36 er dog bøjet lidt fremad, i retning mod 30 den forreste stopansats 34, hvorved fremkommer en tværgående spalte eller et gab 38, hvis formål skal beskrives senere. At its rear end, the slide damper 33 to a first coupling element 98 in the form of a bead 36, which almost has the shape of an inverted U. This bead 36 is, however, bent slightly forward in the direction of 30 the front stop lug 34, which results in a transverse slot or a gap 38, the purpose of which will be described later. Vulsten er ved to endedele i den tværgående retning forsynet med flappe 37. The bead is at the two end portions in the transverse direction is provided with flaps 37th

Ventilhus-delen 21 har ved sin anden ende, benævnt den bageste ende, et midterstykke 87, der 35 forbinder de to sidevægge 22, 23. Centralt på dette midterstykke 67 og ved en øvre endedel heraf er anbragt en bagudragende stopansats 50, hvis funktion vil blive beskrevet senere. Valve housing portion 21 has at its other end, called the rear end, a mid section 87, 35 connecting the two side walls 22, 23. Centrally at the middle piece 67 and at an upper end portion of which is disposed a rear-projecting stop lug 50, the function of which will be described later. Ligeledes centralt på midterstykket 87, men ved en nedre endedel heraf, er der en åbning 40 med cirkulært tværsnit Denne åbning 40 har nærmest form som et rørstykke og forløber et 9 DK 173139 B1 stykke ind i midterstykket 87, nærmere bestemt 1 længderetningen for ventilhus-delen 21. Et stykke inde i midterstykket 87 afgrenes fra den rørformede åbning 40 to andre rørstykker vinkelret herpå, nemlig en opadgående kanal 41 og en nedadgående kanal 42, der begge udmunder til det fri. Similarly, centrally on the center piece 87, but at a lower end portion thereof, there is an opening 40 with circular cross-section This opening 40 has almost the shape of a pipe section and extends a 9 DK 173139 B1 distance into the center piece 87, more particularly 1 longitudinally Valve body portion 21. A piece inside the center piece 87 branches off from the tubular opening 40 to other pipe sections perpendicular thereto, namely, an upward channel 41, and a downward channel 42, both of which opens to the outside. Rørstykkeme eller kanalerne 40, 41, 42 danner altså et T-stykke indvendigt i 5 midterstykket 87. Den nedadgående kanal 42 har mindre diameter end den opadgående kanal 41. Et andet ventilelement 97 i form af en kugle 44 med større diameter end den nedadgående kanal 42 er indført i retningen oppefra og ned gennem den opadgående kanal 41 og ligger an mod en pakningsring 45 anbragt i en tilsvarende udsparing i midterstykket 87 ved overgangen fra åbningen 40 GI den nedadgående kanal 42. Denne pakningsring 45 udgør et sæde 10 for kuglen 44, og denne bageste del af ventilhus-delen 21 omfatter altså en kugleventQ-del. The pipe sections or channels 40, 41, 42 thus forms a T-piece internally of 5 the mid section 87. The descending channel 42 has a smaller diameter than the uplink channel 41. A second valve member 97 in the form of a ball 44 of larger diameter than the downward channel 42 is introduced in the direction from the top downwards through the upward channel 41, and engages a sealing ring 45 disposed in a corresponding recess in the center piece 87 at the transition from the opening 40g in the downward channel 42. This sealing ring 45 provides a seat 10 for the ball 44, and the rear portion of the valve housing portion 21 comprises thus a kugleventQ moiety. Diameteren af åbningen 40 er mindre end diameteren af kuglen 44, mens diameteren af den opadgående kanal 41 er større end eller lig diameteren af kugien 44. Når kuglen 44 er indført, lukkes åbningen t3 det fri af den opadgående kanal 41 med en plade 46, idet en pakningsring 51 anbringes I en ringnot i midterstykket 87 omgivende denne åbning til det fri. The diameter of opening 40 is smaller than the diameter of the ball 44, while the diameter of the upward passage 41 is greater than or equal to the diameter of kugien 44. When the ball 44 is inserted, the opening is closed t3 the outside of the upward passage 41 with a plate 46, in that a sealing ring 51 is placed in an annular groove in the central section 87 surrounding this opening to the outside. således at der 15 bliver tæt lukket ned til kuglen 44. Pladen 46 skrues fast med en skrue 48, idet en Gisvarende skruegang 49 forefindes i midterstykkets 87 øvre, bageste del. so that 15 is tightly closed down to the ball 44. The plate 46 is screwed with a screw 48, a screw thread 49 Gisvarende present in the upper middle section 87, rear part.

Den nedadgående kanal 42 danner en rørformet forlængelse nedadtil af midterstykket 87, hvilken rørformet forlængelse har en rørvæg 43. Gennem den nedadgående kanal 42 etableres 20 forbindelse GI vakuumledningen 15, som det vil blive beskrevet nærmere under omtalen af fig. The downward channel 42 forms a tubular extension downwardly of the middle section 87, said tubular extension has a tube wall 43. Through the downward channel 42 established 20 Compound GI the vacuum line 15, as will be described in more detail with reference to FIG. 5A. 5A.

Fig. FIG. 4A viser et sidebillede, fig. 4A shows a side view, Fig. 4B et billede set fra neden og fig. 4B is a bottom view and Fig. 4C et billede fra bagsiden af en særlig udførelsesform for en åbner-del 60 hørende ti kombihanen ifølge opfindelsen. 4C, a view from the back of a particular embodiment of an open-portion 60 corresponding ten combining the tap according to the invention. Denne 25 åbner-del 60 er beregnet på samvirke med venfilhus-de!en21, som det vil blive beskrevet nærmere nedenfor. This 25-open portion 60 is intended to co-operate with the venfilhus-! EN21, as will be described in detail below.

Abner-deten 60 eller åbneren har et mælkerør 61 og et vakuumrør 62. En bageste ende af mælkerøret 61 er beregnet på forbindelse tO malkesættets 17 mælkedel, mens en bageste ende 30 af vakuumrøret 62 er beregnet på forbindelse til malkesættets 17 vakuumdel. Abner-deten 60 or opener has a milk tube 61 and a vacuum tube 62. A rear end of the milk tube 61 is intended for connection two milking of the set 17, the milk component, while a rear end 30 of the vacuum tube 62 is intended for connection to the milking cluster 17 vacuum member. Begge de lo nævnte forbindelser etableres ved hjælp af slangestykker som antydet på fig. Both of the lo-mentioned compounds is established by means of tube sections as indicated in FIG. 1 og 2. 1 and 2.

En forreste ende 64 af mælkerøret 61 er ført henover, langs med og ned på en forreste ende af et første ben 71 hørende ti en vinkelbukket plade 65, hvilket første ben 71 på fig. A front end 64 of the milk tube 61 is passed over, along and down on a forward end of a first leg 71 associated ten one angularly bent plate 65, which first leg 71 of FIG. 4A nærmest 35 er vandret. 4A almost 35 is horizontal. Den vinkelbukkede plade 65 omfatter desuden et andet ben 72, der på fig. The angled plate 65 also includes a second leg 72 which in Fig. 4A forløber nærmest lodret, og altså danner en ret vinkel med benet 71. Ved den forreste ende af pladen 71 er lavet et hul eller en gennemgående åbning 67 svarende til en åbning 68 I mælkerø- 10 DK 173139 B1 ret 61. Mælkerøret 61 er fastgjort, f.eks. 4A extends almost vertically, and therefore forms a right angle with the leg 71. At the forward end of the plate 71 is made a hole or a through aperture 67 corresponding to an opening 68 in mælkerø- 10 DK 173 139 B1 entitled 61. The milk tube 61 is fastened , eg. svejst. welded. til dette ben 71 på en sådan måde, at de to åbninger 67.68 kommunikerer med hinanden, nærmere bestemt er direkte, overfor hinanden. to this pin 71 in such a manner that the two openings 67.68 communicate with each other, more particularly, are directly opposite each other.

I benet 72 er der ligeledes lavet et hul eller en gennemgående åbning 67\ hvorigennem en 5 åbnemekanisme 100 i form af en forreste ende af vakuumrøret 62 er ført Vakuumrøret 62 kan ligeledes være fastgjort, f.eks. In the leg 72, there is also provided a hole or a through-opening 67 \ 5 through which an opening mechanism 100 in the form of a forward end of the vacuum tube 62 extends the vacuum pipe 62 may also be attached, for example. svejst, til denne plade 72. Vakuumrørets 62 forreste ende er skrål afskåret, I retningen oppefra-ned og bagud-fremad, og dækket med en nærmest elliptisk plade 70, der er svejst fast til denne ende af røret 62 langs en størstedel af sin periferi, nærmere bestemt omtrent langs tre fjerdedele af periferien. welded, to the plate 72. The forward end 62 of the vacuum is yell cut off, in the direction from the top-down and backward-forward, and covered with an almost elliptical plate 70 which is welded to the end of the tube 62 along a majority of its periphery , more particularly along approximately three quarters of the periphery. En åbning 69 er udformet i den forreste ende 10 af vakuumrøret 62, nærmere bestemt under pladen 70, der dækker den skråt afskårne forreste ende af røret 62. Åbningen 69 vender nedad. An opening 69 is formed in the forward end 10 of the vacuum tube 62, more particularly below the plate 70, which covers the chamfered front end of the tube 62. The opening 69 is facing downwards.

Benet 71 har ved sin forreste ende et andet koblingselement 99 i form af en opadbukket vulst 66, hvis funktion vil blive nærmere beskrevet nedenfor. Leg 71 has at its front end a second coupling element 99 in the form of an upwardly bent rim 66, whose function will be detailed below.

15 15

Detaljerne vist på fig. The details shown in Fig. 4C vil blive forklaret nærmere under omtalen af fig. 4C will be explained in more detail with reference to FIG. 8. 8th

Fig. FIG. 5A-C viser på tegneserie-vis sammenkobling og samvirkende funktion af ventilhus-delen 21 og åbner-delen 60 for en kom bihane ifølge opfindelsen. 5A-C show the cartoon-view interconnection and interlocked operation of the valve body portion 21 and opening portion 60 for a pass bihane invention.

20 På fig. 20 to FIG. 5A skal man forestille sig, at ventilhus-delen 21 er spændt fost omkring mælkeledningen 11, i hvis væg er boret en åbning 18 direkte under og svarende til åbningen 28 i den forreste del af ventilhus-delen. 5A must be envisaged that the valve body portion 21 is stretched around fost milk line 11, in the wall of which is pierced an opening 18 directly below and corresponding to the opening 28 of the front part of the valve housing portion. (Mælkerøret 11 og åbningen 18 heri er ikke vist på fig. 5A, men antydet på fig. 5B). (The milk tube 11 and opening 18 therein are not shown in FIG. 5A, but indicated in FIG. 5B). En bøjle 26 omgiver mælkerøret komplementært halvcylindrisk 0 fladen 24 25 på ventilhusdelen. A bracket 26 surrounds the milk tube complementarily 0 semi-cylindrical surface 24 on the valve housing 25. Bøjlen 26 har ansatse 73 med skruehuller og modsvarende ansatsene 25 på ventilhus-delen. The hanger 26 has lobes 73 with screw holes and corresponding lugs 25 on the valve housing portion. Skruer 27 er ført gennem begge sæt skruehuller i retningen oppefra og ned. Screws 27 are passed through both sets of screw holes in the direction from top to bottom.

Bøjlen 26 og ventilhus-delen 21 spændes fost om mælkeledningen 11 ved hjælp af skruerne 27 og tBsvarende møtrikker 74. Af overskuelighedsgrunde er på fig. The hanger 26 and valve housing portion 21 is tightened fost of the milk line 11 by means of screws 27 and nuts tBsvarende 74. For clarity in FIG. 5 den nedre pakning 30 omkring åbningen 28 udeladt. 5 the lower gasket 30 around the aperture 28 omitted.

30 30

Ventilhus-delen 21 forbindes til vakuumledningen 15 som følger En ende af et stykke gummislange 76 sættes på rørvæggen 43 hørende til den nedadgående kanal 421 ventilhus-delens 21 bageste ende. Valve housing portion 21 is connected to the vacuum line 15 which follows an end of a piece of rubber tubing 76 is set on the tube wall 43 associated with the downward channel 421-valve housing 21 part's rear end. En anden ende af gummislangestykket 76 påsættes et nærmest bøjleformet element 77, nærmere bestemt på et nærmest opadragende rørstykke 79 heraf. A second end of a long rubber body 76 is applied to an almost bow-shaped member 77, more particularly at a closest upwardly extending pipe section 79 thereof. Det bøjlefor-35 mede element 77 er ved hjælp af et konventionelt spændebånd 82 med stilleskrue 83 spændt fast omkring vakuumledningen 15, og således at en åbning 19 heri er direkte overfor eller kommunikerer med en gennemgående åbning 80 I rørstykket 79. På det bøjleformede element 77 er udformet fostgørelseshak 84 for spændebåndet 82. Gummislangestykket 76 skal 11 DK 173139 B1 være af en passende længde og diameter (det skat stutte tæt både omkring åbningen tø det fri af kanalen 42 og åbningen til det fri af bøjlens 77 opadvendende rørstykke 79). It bøjlefor-35-shaped member 77 is connected by means of a conventional clamping band 82 with set screw 83 tightened around the vacuum line 15, and so that an opening 19 therein is directly across from or communicating with a through opening 80 in the tube 79. In the bow-shaped member 77 is formed fostgørelseshak 84 of the clip band 82. the rubber hose piece 76 to be 11 DK 173 139 B1 to an appropriate length to diameter (the tax scant close both around the opening thaw the outside of the duct 42 and the opening to the outside of the hanger 77 upwardly facing tube piece 79).

På fig. In FIG. 5A er åbner-delen 60 "klasket” ovenpå ventil hus-delen 21 ved dennes bageste ende og 5 på en sådan måde. at det ene ben 71 hørende til åbner-delen 60 ligger an mod en skrånende øvre flade 54 af et spor 75 i denne bageste ende af ventilhus-delen 21. Abner-delen 60 er desuden forskudt så langt fremad, at vutsten 66 på pladens 65 ben 71 støder mod en opad skrånende førings- eller glideflade 57 udformet ved den øvre flade 39. Den nærmere udformning af sporet 75 beskrives mere detaljeret nedenfor. 5A, the opening portion 60 "slapped" on top of the valve housing portion 21 at the rear end thereof and 5 in such a manner. That one leg 71 corresponding to the opening portion 60 abuts on an inclined upper face 54 of a track 75 of the this rear end of the valve housing portion 21 Abner-member 60 is also displaced so far forward that vutsten 66 on the plate 65 leg 71 abuts against an upwardly inclined guiding or sliding surface 57 formed by the upper face 39. the formats of the track 75 is described in more detail below.

10 10

Fig. FIG. 5A viser en første position, hvor i ventilhus-delen 21 glidespjældet 33 dækker åbningen 28 ned til mælkerørets 11 indre, og kuglen 44 spærrer adgangen til vakuumrøret 15 (via den nedadgående kanal 42, gummislangestykket 76 og bøjlen 77 med åbningen 80). 5A shows a first position in which the valve body portion 21, the sliding damper 33 covers the opening 28 down to mælkerørets 11 interior, and the ball 44 blocks the access to the vacuum tube 15 (via the descending channel 42, rubber hose piece 76 and the yoke 77 with the opening 80). Åbner-delen 60 er imidlertid på vej tit at åbne ventilelementeme i form af kuglen 44 og gildespjældet 33. hvilket ses 15 af den følgende beskrivelse: Mælkedelen: Ved fortsat fremadbevægelse af åbner-delen 60 i forhold til ventilhus-delen 21 vi en låseanordning 89 - omfattende vulsten 66 på pladens 65 ene ben 71 og vulsten 36 på gilde-spjældet 33 - automatisk, på grund af den særlige udformning af sporet 75, aktiveres, idet 20 vulsten 66 glider Ind gennem spalten 38 og går I Indgreb med den modsvarende vulst 36, hvorved glidespjældet 33 og pladen 65 sammenkobles, og ved fortsat påvirkning af åbner-delen 60 i fremadgående retning forskydes glidespjældet 33 nu via en mellemposition vist i fig. Open-portion 60 is, however, on the way often to open ventilelementeme in the form of the sphere 44 and the party the damper 33 as seen 15 in the following description: Milk part: With continued forward movement of the open-portion 60 in relation to the valve housing portion 21, we have a locking device 89 - comprising the bead 66 on the plate 65 one leg 71 and the bead 36 of the party-damper 33 - automatically, due to the particular design of the track 75, are activated, with 20 the bead 66 slides through the slot 38 and engages with the corresponding ridge 36, wherein the sliding damper 33 and the plate 65 are coupled together, and by continuing the action of opening portion 60 in the forward direction is displaced sliding damper 33 now via an intermediate position shown in Fig. 5B til en anden position vist i fig. 5B to a second position shown in Fig. 5C, hvor åbningen 28 i ventilhus-delen 21 er direkte under åbningen 68 i mælkerøret 61 hørende t9 åbner-delen 60. Der er nu etableret forbindelse ta 25 mælkeledningen 11. 5C, where the opening 28 of the valve body portion 21 is directly below the opening 68 of the milk tube 61 associated t9 opening portion 60. It is now established connection ta 25 the milk line eleventh

Vakuumdelen: Ved fortsat fremadbevægelse af åbner-delen 60 i forhold ti ventilhus-delen 21 trænger den med pladen 70 afdækkede ende af åbner-delens 60 vakuumrør 62 ind i ventilhusdelens 21 åbning 40. hvor den skubber kuglen 44 opad i den opadgående kanal 41, fri fra sit 30 sæde ved den nedadgående kanal 42, via en mellemposition vist i fig. The vacuum portion, by continued forward movement of the opening portion 60 relative ten valve housing portion 21 requiring it and the plate 70 exposed end of the open-part's 60 vacuum tube 62 into ventilhusdelens 21 opening 40 where it pushes the ball 44 upwardly in the upward channel 41, off from its seat 30 by the downward channel 42, via an intermediate position shown in Fig. 5B til en anden position vist i fig. 5B to a second position shown in Fig. 5C, hvor den nedadvendende åbning 691 vakuumrørel 62 er direkte over den nedadgående kanal 42, der som tidligere beskrevet etablerer forbindelse til vakuumledningen 15. 5C, in which the downwardly facing opening 691 vakuumrørel 62 is directly above the downward channel 42, which as previously described connects to the vacuum line 15th

Kugien er løftet maksimalt op i den opadgående kanal 41. Benet 72 hørende til åbner-delens 60 plade 65 støder nu mod stopansatsen 50 på ventilhus-delen 21. En pakningsring 88 tætner 35 omkring åbningen 40, hvor vakuumrørets 62 skrå ende er indført. Kugien maximum is lifted up in the upward channel 41. footed 72 corresponding to the opening part's 60-plate 65 adjacent now to stopansatsen 50 on the valve housing portion 21. A sealing ring 88 seals 35 around the opening 40 where the vacuum 62 sloping introduced.

12 DK 173139 B1 12 DK 173139 B1

Fig. FIG. 6 viser en bagesle endedel af ventilhus-delen 21 og viser, sammen med fig. 6 shows a bagesle end portion of the valve housing portion 21 and shows, together with Fig. 7.1 detaljer udformningen af sporet 75 for åbner-delens 60 plade 65. Sporet 75 er ubegrænset opadtO og defineres af glideflader 53,54,56 og 57. 7.1 The detail design of the track 75 for the part 60 open-plate 65. The track 75 is unlimited opadtO and is defined by the sliding surfaces 53,54,56 and 57.

5 På fig. 5 to FIG. 6 ser man, at sidevæggene 22, 23 I ventilhus-delen hver har et indadvendende førings-fremspring 52 med en øvre glideflade 53. Disse glideflader 53 er nærmest parallelle med en overkant af sidevæggene 22, 23 og med glidespjældets 33 forskydningsplan. 6 we see that the side walls 22, 23 in valve housing part each having an inwardly facing guiding projection 52 with an upper sliding surface 53. The sliding faces 53 are almost parallel to an upper edge of the side walls 22, 23 and with glidespjældets 33 shear plane. En overkant af den opad skrånende glideflade 57 ses at flugte med glideflademe 53. Man ser også på fig. An upper edge of the upwardly inclined sliding surface 57 is seen to be flush with the sliding surfaces 53. One also sees in FIG. 6 en nedre kant 93 af den opad skrånende glideflade 57. En bundflade 55 af sporet 75 er beregnet 10 på i det mindste delvist at dækkes af pladen 46 (ikke vist på fig. 6). 6 a lower edge 93 of the upwardly inclined sliding surface 57. A bottom surface 55 of the track 75 is calculated 10 in at least partially covered by the plate 46 (not shown in FIG. 6). Når pladen 46 er påsat bunddelen 55, flugter dens overkant med kanten 93. When the plate 46 is attached to the base portion 55 is flush with the upper edge of its side 93rd

Den ene sidevæg 23 af ventilhus-delen 21 er forsynet med et ekstra vægelement 90, som afgrænser et hulrum med en bagudrettet åbning 91 og en fremadrettet åbning 92. Dette hulrum 15 er beregnet på at rumme et elstik af hun-typen (se også fig. 8 og 9). The one side wall 23 of the valve housing portion 21 is provided with an additional wall element 90 which defines a cavity having a rearward opening 91 and a forward opening 92. This cavity 15 is designed to accommodate an electrical outlet of the female type (see also Figure . 8 and 9). idet stikket er tagængefigt gennem åbningen 91, og ledningen til elnettet føres ud gennem åbningen 92. said plug is tagængefigt through the opening 91, and the conduit is fed to the power grid through the opening 92nd

Af fig. FIG. 6 i kombination med fig. 6 in combination with FIG. 7, og i øvrigt også af fig. 7, and, moreover, also from Fig. 8, fremgår det, at der ti hver sidevæg 22, 23 hører hver en glideflade 53, 54 og 56, mens glidefladen 57 er fælles for de to skJe-20 vægge. 8, it is apparent that there are ten each side wall 22, 23 belongs to each of a sliding surface 53, 54 and 56, while the sliding surface 57 is common to both 20-skJe walls. Ved begge sidevægge overgår glidefladen 53. som jo var "parallel," ved en kant 94 i en næste glideflade 54, som skråner svagt nedad og overgår i en tredje glideflade 56. som fortsat skråner nedad under samme vinkel og ved kanten 93 overgår i den (fælles) opad skrånende glideflade 57. On both side walls are released the sliding surface 53. As well was "parallel," at an edge 94 of a next sliding surface 54 which slopes slightly downwardly and merges into a third sliding surface 56 which continues to slope downwardly at the same angle and at the edge 93 is transferred in the (common) upwardly inclined sliding surface 57th

25 En bredde af sporet 75 (dimension I tværgående retning) kan defineres som afstanden mellem yderkanterne af de to sidevægges 22,23 respektive glideflader 53,54,56,57. A width 25 of the track 75 (dimension in the transverse direction) can be defined as the distance between the outer edges of the two side walls 22,23 respective sliding surfaces 53,54,56,57. Man ser af fig. One sees from FIG. 7. at sporets 75 bredde indsnævres ved overgangen mellem glideflademe 54 og 56. Formålet hermed beskrives nærmere nedenfor under funktionen af kombihanen. 7 to 75 the track width is narrowed at the transition between the sliding surfaces 54 and 56. The purpose of this is described in detail below with the function of combining the tap.

30 De to glideflader 56 afgrænser mellem sig, I området nær den fælles glideflade 57, en flade 59, der skråner nedad i retning fra fladen 57 mod ventilhus-delens 21 bagende, og denne flade slutter I en nedadvendende åbning 58, hvori centralt er anbragt den med skruehul forsynede ansats 25 for skruen 27. Formålet hermed beskrives nærmere I det følgende. 30, the two sliding faces 56 define between them, in the area near the joint sliding surface 57, a face 59 that slopes downward in the direction from the face 57 against the valve body-part's 21 rear end, and this surface terminates in a downwardly facing opening 58, wherein the centrally disposed the screw hole provided with shoulder 25 of the screw 27. the purpose of this is described in more detail below.

35 Fig. 35 Fig. 7A viser ventilhus-delen 21 set oppefra I en første position, hvor glidespjældet 33 dækker åbningen 28 ned til mælkeledningen 11, og fig. 7A shows the valve housing portion 21 from above in a first position, wherein the sliding damper 33 covers the opening 28 down to the milk line 11, and Fig. 7B samme men I en anden position, hvor glidespjældet 33 er forskudt væk fra åbningen 28. Man ser her ringnoten 31 til pakningsringen 32. 7B, the same but in a second position, wherein the sliding damper 33 is displaced away from the opening 28. Here one sees the annular groove 31 for the sealing ring 32nd

13 DK 173139 B1 13 DK 173139 B1

Fig. FIG. 8 er et eksploderet billede, hvor man ser alle de enkeltdele, som Indgår i kombihanen ifølge opfindelsen, også sådanne som medgår til dens montering. 8 is an exploded view, where you see all the elements forming part of the combination valve of the invention, including those that required for its mounting. Den viste kombihane omfatter fire plaststøbte dele, nemlig ventilhus-delen 21, pladen 46, bøjlen 26 og bøjleelementet 77; The illustrated combination valve comprises four plastic molded parts, namely the valve housing portion 21, the plate 46, the bracket 26 and the shackle member 77; tre metaldele, nemlig glidespjældet 33, kuglen 44 og åbner-delen 60; three metal components, namely, the sliding damper 33, the ball 44 and open portion 60; 6 pakninger, nemlig med 5 numrene 32, 30,30,88,45,51; 6 packs, namely with 5 numbers 32, 30,30,88,45,51; et stykke gummislange 76, et spændebånd med skrue 82,83; a rubber tube 76, a clamp screw 82.83; to fastgørelsesskruer m. møtrikker 27, 74. Optionelt desuden to elstik 105, 110 med ledninger og to tilhørende fastgørelsesskruer med møtrikker 104,107. two fixing screws m. nuts 27, 74. Optionally also two electrical sockets 105, 110 with wires and two associated fastening screws with nuts 104,107.

Mælkeledningen 11 er antydet som to rørstykker ved siderne af ventilhus-delen 21. Vakuum· 10 ledningen 15 er antydet analogt nedenunder, ved siderne af det bøjleformede element 77 hørende til åbner-delen 60. Af overskuelighedsgrunde er ledningerne 11. 15 ikke vist sammenhængende. The milk line 11 is indicated as two pipe sections at the sides of the valve body portion 21. The vacuum · 10 the line 15 is indicated analogously underneath, at the sides of the looped member 77 corresponding to the opening portion 60. For clarity, the leads 11, 15 not shown coherent.

Både i forbindelse med bøjlen 26 og det bøjleformede element 77 ser man her pakningerne 30, 15 der skal tætne omkring hullerne 18,19 i de respektive vægge af mælke-, hhv. Both with regard to hanger 26 and the hanger-shaped element 77 we see here the gaskets 30, 15 to seal around the holes 18,19 in the respective walls of lactic, respectively. vakuumledningen. vacuum line.

Med hensyn til den elektriske forbindelse ser man ved ventilhus-delen 21 et særligt hun-stik 110 forbundet til en el-ledning 111. Hun-stikket 110 modsvarer et han-stik 105 med to ben. As for the electrical connection sees the valve portion 21 a special female connector 110 connected to a power line 111. The female connector 110 corresponds to a male connector 105 with two legs. Imellem 20 sporene I hunstikket 110 for hanstikkets 105 to ben er udformet et spor 112, som gør hun-stikket fleksibelt, således at det kan give sig under tilpasning ti bl.a. Between the grooves 20 in the female connector 110 for the male connector 105 two legs is formed a groove 112 which makes the female connector flexible, so that it can provide during adaptation ten inter alia en lidt forskellig afstand mellem hanstikkets 105 ben. a slightly different distance between the male connector 105 pins. Hun-stikket er beregnet på indføring gennem den bagudvendende, åbne ende 91 af hulrummet, som afgrænses af det ekstra vægelement 90. Den tilhørende ledning 111 føres ud gennem den mindre, firemadvendende åbning 92. The female connector is intended for insertion through the rearward open end 91 of the cavity, which is bounded by the extra wall element 90. The associated wiring 111 are brought out through the smaller opening firemadvendende 92nd

25 25

En særlig udførelsesform for åbner-deten 60 ses på denne figur og på fig. A particular embodiment of opening deten-60 seen in this figure and in FIG. 4C, nemlig med en sideværts udvidelse 101 af den vinklede plades 65 lodrette ben 72. I denne udvidelse 101 forefindes et aflangt hul 102, igennem hvilket hanstikkets 105 ben er beregnet på at indføres. 4C, namely, with a lateral extension 101 of the angled plate 65 vertical legs 72. In this extension 101 is present an elongated hole 102 through which the male connector pins 105 are designed to be introduced. På begge sider af hullet 102 er der et skruehul 103. Herigennem føres i retningen mod bagenden 30 skruer 104, som herefter føres gennem spor 106 i hanstikket 105. Til sidst spændes hanstikket 105 fast til pladens 72 udvidelse 101, idet møtrikker 107, evt med spændeskiver 108. strammes omkring skruerne 104. On both sides of the hole 102 there is a screw hole 103. In this way is fed in the direction towards the rear end 30 screws 104, which are then passed through the groove 106 of the male connector 105. Finally tighten the male connector 105 fixed to the plate 72 extension 101, the nuts 107, possibly with washers 108. tightened around the screws 104th

På fig. In FIG. 9 ser man et perspektivisk sidebillede af en kombihane ifølge opfindelsen i en første 35 position, hvor åbner-delen 60 er gået i indgreb med glidespjældet 33, men endnu ikke har forskudt det væk fra åbningen 28 ned til mælkeledningen 11. Kuglen 44, der spærrer adgangen tø vakuumledningen 15 er heller ikke løftet endnu, og el-forbindelsen er Ikke sluttet. 9 we see a perspective side view of a combination valve according to the invention in a first 35 position where the opening portion 60 has engaged with the sliding damper 33, but have not yet shifted it away from the opening 28 down to the milk line 11. The sphere 44 blocks the access thaw vacuum line 15 is not lifted yet, and electrical connection is not connected.

14 DK 173139 B1 14 DK 173139 B1

El-ledningen 111 ved ventilhus-delen går 19 den centrale strømforsyning, mens en el-led-nlng 116 hørende til han-stikket 105 ved åbner-delen 60 leverer strøm til bl.a. Power cord 111 at the valve body part goes 19 the central power, while an electric part-NLNG 116 belonging to the male connector 105 at the opening portion 60 supplies power to include en aftager og en pulsator, der begge bruges i forbindelse med malkningen. a customer and a pulsator, both used in connection with the milking.

5 Fig. 5 Fig. 9 viser, hvorledes glidespjældet 33 er monteret forskydeligt i hanens længderetning. 9 shows how the slide damper 33 is mounted displaceably in the longitudinal direction of the faucet. Gfi-despjældet 33 er nærmest rektangulært eller kvadratisk og har ved sin bagende eller bagkant den omvendt-U-formede vulst 36 og ved sin forreste ende eller forkant den nedadbukkede stopansats 34. Ved hver af de to andre kantflader, som ligger overfor hinanden i tværretningen, har glidespjældet 33 et nedadbøjet ombuk 85, der er udformet modsvarende et føringsfremspring 86 10 af skinnetypen ved hver sidekant af den øvre flade 39 af ventilhus-delen. GFI-despjældet 33 is almost rectangular or square, and has at its rear end or rear edge of the inverted-U-shaped bead 36 and at its forward end or front edge of the downwardly bent stop lug 34. At each of the other two edge surfaces, located opposite one another in the transverse direction , the sliding damper 33 a downwardly curved bend 85 which is formed a corresponding guide projection 86 of 10 of the rail type at each side edge of the upper surface 39 of the valve housing portion. De to fremspring 86 passer I de to ombuk 85 som fjer I not og muliggør altså forskydningen af glidespjældet 33 i fremad- såvel som bagudgående retning. The two projections 86 fit in the two inflections 85 as feathers in grooves and therefore enable the displacement of the slide damper 33 in the forward as well as backward direction.

Monteringen i et rørmalkeanlæg af den ovenfor beskrevne foretrukne udførelsesform for kom-15 bihanen Ifølge opfindelsen foregår som følger, idet de nødvendige huller 18, 19 i mælke-, hhv. The assembly in a pipeline milking plant of the above-described preferred embodiment of the came 15-bihanen According to the invention takes place as follows, with the necessary holes 18, 19 in the milk, respectively. vakuumledningen 11,15 forudsættes tilstede: vacuum conduit 11,15 is assumed exist:

Den nedre pakningsring 451 ventilhus-delen 21 føres ned gennem den opadgående kanal 41 og anbringes på plads ved Indgangen til den nedadgående kanal 42. Kuglen 44 føres samme vej 20 og lander på sit sæde defineret af pakningsringen 45. Den øvre pakningsring 51 anbringes i et spor omkring udmundingen tB det fri af den opadgående kanal 41. Pladen 46 skrues fast ved hjælp af skruen 48, ned I skruehullet 491 ventilhus-delens 21 bagende. The lower sealing ring 451 valve housing portion 21 is moved down through the ascending duct 41 and placed in position at the entrance to the down channel 42. The sphere 44 is fed in the same direction 20 and lands on its seat defined by the sealing ring 45. The upper seal ring 51 is placed in a track around the open mouth t B of the ascending channel 41. the plate 46 is screwed by the screw 48 into the screw hole 491 valve body-part's 21 rear end. Kuglen 44 kan ikke trille ud gennem åbningen 40 for vakuum-røret 62 hørende til åbner-defen 60, og opadtil spærrer pladen 46. The sphere 44 can not roll out through the opening 40 for the vacuum pipe 62 belonging to the open-defen 60, and blocks the plate upwardly 46th

25 25

Glidespjældet 33 anbringes nu på ventilhus-delen 21, idet forenden af den ombukkede kant 85 anbringes i indgreb med bagenden af fremspringet 66 på ventilhus-delens 21 øvre flade 39 og forskydes fremad (fig. 9). The slide damper 33 is now placed on the valve housing portion 21, the front end of the folded edge 85 are placed in engagement with the rear end of the protrusion 66 of the valve body-part's 21 upper face 39 and is displaced forwards (Fig. 9). Denne første del af forskydningen foregår lidt hindret på grund af spjældets forreste stopansats 34. Men når spjældets stopansats 34 kan smutte "ned på plads” 30 over en anlægsflade 95 (det sker I en position omtrent svarende til første position; fig. 5C). ja, så sker resten af spjældets fremadrettede forskydning ganske let og uhindret. Det er selvfølgelig kun I montagesituationen, at der er lidt prespasning. Når først spjældet sidder korrekt, kan det forskydes ganske let og frit mellem sine bevægelsesgrænser (se nærmere nedenfor). Herefter, når spjældet 33 er i den anden position, anbringes pakningsringen 32 i sin ringnot 31 omkring 35 åbningen 28. This first part of the displacement takes place slightly obstructed due to the damper forward stop shoulder 34. However, when the damper stop lug 34 is sent "down in place" 30 over a contact surface 95 (seen in a position corresponding roughly to the first position; Fig. 5C). yes, then the rest of the damper forward shift quite easily and freely. it is of course only in assembling the situation, that there is little interference fit. Once the damper is correct, it can shift quite easily and freely between its motion limits (see below). then, when the damper 33 is in the second position, the sealing ring 32 placed in annular groove 31 around its opening 35 28th

15 DK 173139 B1 15 DK 173139 B1

Ventilhus-delen 21 med indsatte ventilelementer, dvs. Valve housing portion 21 with inserted valve members, i.e., kuglen 44 og glidespjældet 33, er nu klar til montering på maelkeledningen 11. Pakningen 30 anbringes omkring det nedadvendende cylindriske fremspring 29, der omgiver åbningen 28, og dette fremspring føres ned i åbningen 18 i mælkeledningen 11. Åbningen 18 kan defineres som værende anbragt i '4. ball 44 and the slide damper 33, is now ready for mounting on maelkeledningen 11. The gasket 30 is placed around the downwardly facing cylindrical boss 29 surrounding the opening 28, and this projection is passed down into the opening 18 in the milk line 11. The opening 18 may be defined as being arranged in '4th kvadrant" af et 5 tænkt koordinatsystem med nulpunkt i skæringspunktet for ledningens principale akser, se fig. 5. Nu anbringes bøjlen 26 på den anden side af mælkeledningen 11 og sammenspændes med ventilhus-delen 21 ved hjætp af skaieVmøtrikforbindelsen 27. 74. En ledning 111 fra den centrale el-forsyning føres ind gennem åbningen 92 og forbindes elektrisk udenfor åbningen 91 med hun-stikket 110, som efterfølgende føres på plads i hulrummet omgivet af det ekstra væg-10 element 90. quadrant "of an 5 intended coordinate system with zero point at the intersection of the conduit principal axes, see Fig. 5. Now placed the bracket 26 on the other side of the milk line 11, and clamped together with the valve body portion 21 at hjætp of skaieVmøtrikforbindelsen 27. 74. A conduit 111 from the central power supply is fed in through the opening 92 and electrically connected outside the opening 91 with the female connector 110, which is subsequently placed in position in the cavity surrounded by the extra wall element 10 90th

Oet bøjleformede element 77 forsynes ved den nedadvendende studs 78 med en pakning 30 og studsen 78 føres ned i hullet 19 i vakuumledningen 15. Det bøjleformede element 77 spændes fast til vakuumledningen 15 ved hjælp af spændebåndet 82 med tilhørende stilleskrue 83. Et 15 stykke gummislange 76 anbringes tæt omgivende ved sin nedre ende det bøjleformede elements 77 opadvendende rørstykke 79 og ved sin øvre ende rørvæggen 43 omgivende den nedadgående kanal 42 I ventilhus-delen. OEt looped member 77 is provided at the downward-facing boss 78 with a gasket 30 and the connection piece 78 is fed into the hole 19 in the vacuum line 15. The bow-shaped member 77 are secured to the vacuum line 15 by means of the clamp 82 with associated set screw 83. A 15 rubber connection 76 placed close surrounding at its lower end, the stirrup-shaped element 77 upwardly facing tube piece 79 and at its upper end the tube wall 43 surrounding the down channel 42 in valve housing portion. Nu er der etableret forbindelse mellem ventilhus-delen 21 og både vakuum- og mælkeledningen 15, hhv. Now, there is made a connection between the valve housing portion 21 and both the vacuum and milk line 15, respectively. 11. 11th

20 I åbner-delen 60 indføres pakningsringen 88 omgivende vakuum-røret 62 fra dettes forreste ende og anbringes i anlæg mod en forreste sideflade af pladens 65 lodrette ben 72. Han-stikket 105 monteres på udvidelsen 101 af det lodrette ben 72 ved hjælp af skrue-fmøtrikforbindel-sen 104/107 (og forbindes elektrisk til eksempelvis pulsator og aftager). 20 In the open-portion 60 is introduced the sealing ring 88 surrounding the vacuum pipe 62 from the front end thereof and is placed in abutment against a front side surface of the plate 65 vertical legs 72. The male connector 105 is mounted on the extension 101 of the vertical leg 72 by means of screw -fmøtrikforbindel-sen 104/107 (and electrically connected to the pulsator, for example, and decreases).

25 Den beskrevne kombihane fungerer som følger I en udgangsposition dækker glidespjældet 33 åbningen 28, og kuglen 44 lukker i kraft af sin vægt og vakuum den nedadgående kanal 42. Abner-delen 60 "klaskes" nu på sit spor 75. Med "klaskes" hentydes til, at der kun stilles meget begrænsede krav til den præcision, der er 30 nødvendig for at ramme rigtigt ned I sporet 75. Ved betragtning af fig. 25 The disclosed combination faucet operates as follows in a home position covering the sliding damper 33 opening 28, and the ball 44 closes by virtue of its weight and vacuum the downward channel 42. Abner portion 60 "klaskes" at its tracks 75. By "klaskes" alluded to that with only very limited demands on the precision that is required for 30 to get it right into the groove 75. In view of Fig. 5, 7 og 8 vil man indse følgende: For det første er sporet 75 ikke overhovedet begrænset opadtil; 5, 7 and 8, it will be recognized as follows: First, the groove 75 is not at all limited upward; der er f.eks. For example. Ingen tragt eller lignende, som man skal stikke åbner-delen rigtigt ind i. Abner-delen kan indføres fra en hvilken som heist højde over ventilhus-delen. No funnel or the like which can protrude between open portion into the well. Abner moiety can be introduced from any Heist height above the valve body portion.

35 Til gengæld stilles der lidt krav til præcisionen I tværgående retning: Der skal man ramme rigtigt, idet sporets bredde som defineret af yderkanterne af de respektive sæt af glideflader 53, 53 og 54, 54 svarer omtrent til en bredde af det vandrette ben 71 for åbner-delens 60 plade 65. Men en vis styring af påsætningen af åbner-delen haves alligevel, da nemlig sidevæggene 22,23 har DK 173139 B1 16 opad fremstikkende øvre kanter ved denne bagende af ventilhus-delen. 35 On the other hand made that little demands on the precision in the transverse direction: There must hit well, since the track width defined by the outer edges of the respective sets of the slide surfaces 53, 53 and 54, 54 corresponds approximately to a width of the horizontal leg 71 of 60 part's open-plate 65. However, a certain control of the application of the opening portion reserved anyway, as for the side walls 22,23 have DK 173139 B1 16 upwardly protruding upper edges at the rear end of the valve housing portion. Skønt oprette har disse fremstikkende øvre kanter alligevel en slags tragtfunktion, idet godstykkelsen af sidevæggene aftager opadtil (se en markeringslinje 96 på fig. 3, under hvilken inderfladen af væggen 22 forløber lodret, og over hvilken samme inderflade forløber skrånende udad). While creating these protruding upper edges takes a kind of funnel function, since the wall thickness of the side walls decreases upwardly (see a selection line 96 in Fig. 3, during which the inner surface of the wall 22 extends vertically, and over which the same inner surface extends sloping outwards).

5 5

Med hensyn 13 under hvilken vinkel åbner-delen 60 indføres i sporet 75, er der store variationsmuligheder, der alle leder fil slutmålet, nemlig at sammenkoble pladen 65 på åbner-delen med glidespjældet 33 på ventil-husdelen. Regarding 13 at what angle the opening portion 60 is introduced in the groove 75, there are large variations, all file manager ultimate objective, namely to interconnect the plate 65 on the opening portion with the sliding damper 33 on the valve-housing part. F.eks. Eg. kan åbner-delen indføres parallelt med glide-fladerne 53 og under anlæg mod disse. can open portion is introduced parallel to the sliding surfaces 53 and the engagement with these. Men den kan også indføres i en vinkel på f.eks. But it can be inserted at an angle, for example. 45* med 10 glideflademe 53 og under anlæg med disse. 45 * with the sliding surfaces 53 and 10 during construction therewith. Eller analogt, men under en vinkel på 90*. Or analogously, but at an angle of 90 *. Principielt endda i en vinkel større end 90*. Basically, even at an angle greater than 90 °. skønt dette næppe har nogen praktisk relevans. although this hardly has any practical relevance.

Men ikke nok med det: Åbner-delen kan også indføres under alle de nævnte vinkler, men under anlæg mod en hvilken som helst af glideflademe 54 eller 56. Når der her tales om anlæg med glideflademe i en vinklet indføringsstilling, er det faktisk området omkring vulsten 66 på åbner-15 delens plade 65. der er i anlæg 1 starten af indføringsoperationen. But that is not all: Opens moiety may also be introduced in any of the said angles, but under the abutment against any one of the sliding surfaces 54 or 56. When speaking of the plant with the sliding surfaces in an angular insertion position, it is actually the area around the bead 66 on the opening 15 the part-plate 65 is in abutment 1 the beginning of the insertion operation.

Men altså ligegyldigt under hvilken vinkel man rammer sporet i starten af indføringsoperationen, sænkes efterfølgende åbner-delen og forskydes så I retningen fremad, hvorved i første omgang en nedadvendende flade af et forreste område af åbner-delen, navnlig området ved vulsten 66 20 automatisk får anlæg mod de nedadskrånende glideflader 54, 56, og på grund af den opadskrånende glideflade 57 tvangsstyres åbnerens plade 65 så I låsende indgreb med glidespjældets 33 omvendt-U-formede vuist 36. Denne position er i teksten beskrevet som den første position. But, then no matter at what angle it hits the track at the beginning of the insertion operation, is lowered subsequent opening portion and then displaced in the forward direction, whereby initially a downwardly facing surface of a front region of the opening portion, in particular the region of the bead 66 20 are automatically engagement with the downwardly inclined slide surfaces 54, 56, and because of the upwardly inclined sliding surface 57 be controlled by force open the plate 65 so that in locking engagement with glidespjældets 33 reverse-U-shaped vuist 36. This position is in the text described as the first position. Vulsten 36 på glidespjældet har ved sine ender en lille flap 37 med det formål at stabilisere åbner-delens vuist 66 mod sideværts vridninger I den låste tilstand. The bead 36 on the sliding damper has at its ends a small flap 37 for the purpose of stabilizing the open-vuist the part 66 against lateral torsion in the locked state. Afhængigt af hvor 25 i længderetningen, åbner-delen nedsættes i sporet, kan en Indledende forskydning af dens forreste del langs glideflademe 53 komme på tale, før det ovenfor omtalte anlæg mod glideflademe 54 osv, se fig. Depending on where in the longitudinal direction 25, opening portion is reduced in the track, an initial displacement of the front portion along the sliding surfaces 53 out of the question, prior to the above-mentioned abutment against the sliding surfaces 54, etc., see fig. 5A 5A

Ved fortsat forskydende påvirkning af åbner-delen I fremadgående retning, låses dennes 30 plade 65 fast vinkelmæssigt I forhold fil ventilhus-delen, nemlig i en stilling hvor dens to yderkanter nedadtil har anlæg mod hver sin glideflade 53 ved bagenden og ved forenden har anlæg mod hver sin, I samme plan som glideflademe 53 sig befindende, øvre glideflade omkring åbningen 28. Og ved denne fortsatte forskydning medbringes glidespjældet 33, glidende omkring fremspringene 86 på ventilhus-delen, se f.eks. With continued shearing action of opening portion in the forward direction, locks the latter 30 plate 65 fixed angularly relative file valve housing portion, namely in a position in which the two outer edges of the downwardly abut a respective slide surface 53 at the rear and at the front end abuts either, in the same plane as the sliding surfaces 53 at-being, upper sliding surface around the opening 28. And by this continued displacement allowed the sliding damper 33, sliding around the projections 86 on the body-part, see, for example. fig. FIG. 5B. 5B.

På vakuumsiden trænger åbner-delens vakuumrør 62, nærmere bestemt enden med pladen 70, ind i åbningen 40 og begynder at løfte kuglen 44 opad i den opadgående kanal, se også fig. On the vacuum side requiring open-part's vacuum tube 62, namely the end with the plate 70, into the opening 40 and begins to raise the ball 44 upwardly in the upward channel, see also Fig. 5B. 5B.

35 17 DK 173139 B1 I den såkaldte anden position som vist i fig. 35 17 DK 173 139 B1 in the so-called second position as shown in Fig. 5C er nu åbningen 1 mælkeledningen 18 lige under åbningen 26 i ventilhus-delen, og på vakuumsiden er kuglen 44 nu loftet op i sin øverste position, og åbningen 69 i vakuumrøret 62 er lige over åbningerne 42 etc. ned til åbningen 19 i vakuumledningen 15. I denne stilling er også den elektriske tilkobling sket, sammenlign med 5 fig. 5C is now opening 1 the milk line 18 just below the opening 26 in the valve body portion, and on the vacuum side, the ball 44 is now the ceiling up into its uppermost position, and the opening 69 of the vacuum tube 62 is just above the openings 42 etc. down to the opening 19 in the vacuum line 15 . In this position, also the electrical connection happened, compare with Figure 5. 9. Malkningen kan påbegyndes. 9. The milking can be started. I denne anden position ligger en Inderflade af åbner-delens lodrette ben 72 an mod stopansatsen 50 på ventilhus-delens bageste endeflade, og pakningsringen 88 har, rundt omkring vakuumrøret 62, tætnende anlæg mod samme Inderflade og ventShus-detens bageste endeflade. In this second position being an inner surface of the open-part's vertical legs 72 bear against stopansatsen 50 of the valve body-part's rear end face, and the sealing ring 88 has, around the vacuum tube 62, sealing abutment against the same inner surface and ventShus-detens rear end face.

10 Efter afsluttet malkning føres åbner-delen ud af indgreb med ventilhus-delen faktisk som beskrevet ovenfor, bare i omvendt rækkefølge: Ved at trække 1 retningen bagud i åbner-delen og på grund af låseanordningen 89 mellem g lidespjæld og åbner-delen føres så glidespjældet atter tilbage, glidende omkring fremspringene 86. Når glidespjældets forreste stopansats 34 når anlægsfladen 95, stopper blbagebevægelsen af glidespjældet, og låseanordningen 89 frigøres. 10 After completion of the milking fed opening portion out of engagement with the valve housing portion fact, as described above, only in reverse order, by pulling one direction behind the opening portion, and because of the locking device 89 between g Like damper and opens the moiety is then sliding damper back again, sliding around the projections 86. when the glidespjældets front stop projection 34 when the abutment surface 95 stops blbagebevægelsen of the sliding damper, and the locking device 89 is released.

15 dvs. 15 i.e. vulsten 66 glider ud af den omvendt-U-formede vulst 36 på glidespjældet. the bead 66 slides out of the inverted-U-shaped bead 36 on the sliding plate. Abner-delen 60 kan nu tages ud af sit spor 75 på lige så mange forskellige måder som beskrevet ovenfor - og de er alle lige gode. Abner portion 60 can now be taken out of its track 75 in as many different ways as described above - and they are all equally good.

I en fordelagtig udførelsesform for kombihanen opnås, på grund af særlige træk ved sporet 75, 20 som vil blive beskrevet nærmere nedenfor, at uanset hvilken udtagningsvej man vælger for åbner-delen, vi eventuelle spildte mælkedråber eller -sjatter lande på et sted, hvor de Ingen skade gør. In an advantageous embodiment of the combination tap is obtained, due to the special features of the track 75, 20 which will be described in more detail below, that no matter which udtagningsvej to choose the open-part, we have any spilled milk drops or -sjatter land on a place where the no harm does.

Det er jo velkendt, at spildte mælkedråber er et fremragende næringsmedium for mikroorga-25 nismer, Insekter og lignende. It is well known that spilled milk drops are an excellent nutrient medium for micro-Body-25-organisms, insects and the like. Med andre ord danner sådanne spildte mælkedråber grobund for bl.a. In other words, forming such spilled milk drops fertile ground for particular bakterier, og derved opstår der risiko for, at bakteriekim og lignende overføres til mælkesystemet, f.eks. bacteria, and thus there arises a risk that bacterial germs and the like are transferred to the milk system, for example. ved den næste indføring af åbner-delen. at the next insertion of the opening portion.

Men betragter man fig. If one examines Fig. 5B og forestiller sig, at åbner-delen nu er på vej bagud, så er der ganske 30 vist vakuum i mælkerøret 61, men alligevel vil en sjat mælk blive hængende i det sidste krumme stykke af dette rør og dryppe ned på ventilhus-delens 21 overside. 5B, and envisages that the opening portion is now moving backwards, the disastrous 30 shown vacuum in the milk tube 61, yet, a spot of milk being stuck in the last curved piece of this pipe and drip onto the valve body-part's 21 the upper side. Men på denne overside, altså umiddelbart bag åbningen 28, findes jo den nedadskrånende flade 59 afsluttende med hullet 58, og her vil den spildte mælk i de allerfleste tilfælde lande og simpelthen løbe væk. But on this top side, that is immediately behind the opening 28, are of course the downward sloping surface 59 closing the hole 58, and here the spilled milk in most cases countries and simply run away.

Det vi altså ikke blive ført med op til åbningen 28, når åbner-delen næste gang føres hen over 35 dette område. What we therefore not be led up to the opening 28 when the opening portion next time 35 is passed over this area.

18 DK 173139 B1 18 DK 173139 B1

Skulle mælkerøret 61 nu alligevel ikke være færdig med at dryppe, når åbningen 68 heri når hen til den bageste ende af sporet 75, så sker der heller ikke noget ved det. Should the milk tube 61 now takes be finished to drip when the opening 68 therein reaches the trailing end of the track 75, so there is not anything about it. For, som det fremgår af Tig. For, as evidenced by Tig. 6, er sporets bundflade 55 jo forsænket i forhold til glidefladerne for pladen 65 hørende til åbner-delen. 6, the groove bottom face 55 of the recessed with respect to the sliding surfaces of plate 65 corresponding to the opening portion. Ganske vist er pladen 46 ikke vist på fig. It is true that the plate 46 not shown in FIG. 6, men den når kun op til skilleplanet 93, 5 så der er stadig en forsænkning. 6, but it reaches only up to the separation plane 93, 5 so there is still a recess. Og mælk, der spildes ovenpå pladen 46. føres ikke med op til åbningen 28, for åbner-delens plade 65 glider ovenpå fladerne 53,54,56, der alle er forhøjede I forhold til midterpartiet. And milk, is spilled on top of the plate 46 are not reversed with up to the opening 28, the opening-part's slide plate 65 on top surfaces 53,54,56, all of which are elevated compared to the central portion.

Skulle der nu alligevel, og det er meget usandsynligt, spildes lidt mælk ovenpå en hvilken som 10 helst af glidefladerne 53, 54, så vil denne spildte mælk heller Ikke føres med op til åbningen 28 ved næste indføring af åbner-delen - på grund af indsnævringen ved fladen 56. Should there anyway, and it is very unlikely wasted little milk on top of any 10 one of the sliding surfaces 53, 54, then this spilled milk not be introduced up to the opening 28 at the next insertion of the opening part - due to constriction at the face 56th

Med tiden bliver uundgåeligt visse dele af komblhanen slidt, navnlig visse af pakningerne. Eventually, inevitably some parts of komblhanen worn, especially some of the packages. Man ser, f.eks. One sees, for example. af fig. FIG. 8, at det er uhyre let at udskifte pakningen 31 omkring åbningen 28: Man skal 15 blot skubbe pladen fremad manuelt, tage den gamte pakning ud og sætte den nye 1. Tilsvarende gælder for pakningerne 45 og 51: Den øvre pakning 51 er umiddelbart tilgængelig ved blot at løsne én skrue 48 og tage pladen 46 af. 8, that it is extremely easy to replace the gasket 31 surrounding the opening 28: Make 15 simply pushing the plate forwards manually, take the gamte gasket and fitting the new 1. The same is true for the packages 45 and 51: The upper gasket 51 is readily accessible by simply loosening one screw 48 and take the plate 46 of. Den nedre pakning 45 kan også let nås ad samme vej -eller gennem åbningen 40. The lower packing 45 can also be easily reached by the same route through the opening -or 40th

20 I forbindelse med vask af mælkesystemet vil åbningen 28 og undersiden af glkfespjældet 33 blive renset automatisk ved gennemskylninger af mælkeledningen 11. Ventøhus-delen er af meget enkel og rengøringsvenlig form, idet alle kritiske flader, der kan komme i kontakt med mælk, er umiddelbart tilgængelige for vandstråle, klud eller børste. 20 of wash the milk system, the opening 28 and the underside of the glkfespjældet 33 will be cleaned automatically by through washings of the milk line 11. Ventøhus moiety is of very simple and easy to clean form, all critical surfaces which may come into contact with milk, is applicable available for water jet, cloth or brush.

25 Som vist på fig. 25 As shown in FIG. 2 kan kombihanen ifølge opfindelsen faktisk også anvendes til samtidig malkning af to køer. 2 can combine the tap according to the invention in fact also be used for simultaneously milking two cows. Den kan nemlig, hvad trykfald, ydelser og flow angår for vakuum og mælk, fuldt leve op til de normer, der er på området i dag. It can namely, what pressure drop performance and flow terms for vacuum and milk, fully meet the standards in the field today.

Claims (12)

19 DK 173139 B1 19 DK 173139 B1
1. Kombihane (20) til anvendelse i rørmalkeanlæg 1 forbindelse med tilkobling af malkesæt (17) til en mælkeledning (11) og samtidig ti! 1. Combination valve (20) for use in pipeline milking plant 1 compound of connection of the milking unit (17) for a milk line (11) and at the same time ten! en vakuumledning (15). a vacuum line (15). hvilken mælkeledning (11) har 5 en åbning (18), og hvilken vakuumledning (15) har en åbning (19), hvilken kombihane (20) omfatter en ventilhus-del (21) med en åbning (28), der kan bringes ti at kommunikere med åbningen (18), og en åbning (40). said milk line (11) has 5 an opening (18) and said vacuum line (15) has an opening (19), said combination valve (20) comprises a valve body-part (21) with an opening (28) which can be brought ten communicating with the opening (18) and an opening (40). der er forbundet med en kanal (41) og en anden kanal (42), hvilken anden kanal (42) kan bringes til at kommunikere med åbningen (19), samt med et i en længderetning (AB) forløbende spor (75), der i en første tværretning (CO) er i 10 det mindste delvist afgrænset af en bundflade, og et, ved en forreste ende af dette spor (75) anbragt, første ventilelement i form af et, med et første koblingselement (98) forsynet glide· spjæld (33), der kan forskydes fra en første position, hvor det dækker åbningen (28), til en anden position, hvor åbningen (28) er I det mindste delvist frilagt, og med et andet ventilele-ment (97), som i en første position lukker en passage mellem åbningen (40) og den anden 15 kanal (42), og som kan bevæges til en anden position, nemlig ind i kanalen (41), således at passagen mellem åbningen (40) og den anden kanal (42) i det mindste delvist åbnes; which is connected to a channel (41) and a second channel (42), said second channel (42) can be caused to communicate with the opening (19), and with a in a longitudinal direction (AB) extending grooves (75) in a first transverse direction (CO) is 10 is at least partially delimited by a bottom surface, and, at a front end of this track (75) disposed, the first valve member in the form of a, with a first coupling element (98) fitted sliding · dampers (33) which can be displaced from a first position in which it covers the opening (28), to a second position in which the opening (28) is at least partially exposed, and with a second ventilele member (97) which in a first position closes a passage between the opening (40) and the other 15 channel (42) and which is movable to a second position, namely into the channel (41), such that the passageway between the opening (40) and the second channel (42) at least partially open; hvilken kombihane (20) desuden omfatter en åbner-del (60) med gennemgående, separate passager for mælk og vakuum i form af et mælkerør (61) og et vakuumrør (62) med bageste åbninger til forbindelse med malkesættet (17) 20 og forreste åbninger (68,69) forbundet med henholdsvis et andet koblingselement (99) beregnet på at indføres gennem sporet (75) og indrettet til at samvirke med gMespjældets (33) koblingselement (98) og bevirke en forskydning af glidespjældet (33), således at den forreste åbning (68) i mælkerøret (61), via åbningen (28) I ventilhus-delen (21), kan bringes til at kommunikere med åbningen (18) 1 mælkeledningen (11X henholdsvis med en åbnemeka-25 nisme (100), som er indrettet til at Indføres gennem ventilhus-delens (21) åbning (40) og føre det andet ventildement (97) ind i kanalen (41). således at den forreste åbning (69) I vakuumrøret (62), via kanalen (42) i ventilhus-delen (21), kan bringes til at kommunikere med åbningen (19) i vakuumledni wherein the combination valve (20) further comprises an open portion (60) having through-going, separate passages for the milk and the vacuum in the form of a milk tube (61) and a vacuum tube (62) with the rear openings for connection with the cluster (17) 20 and front openings (68,69) respectively connected to a second coupling element (99) designed to be inserted through the groove (75) and adapted to cooperate with gMespjældets (33) the coupling member (98) and cause a displacement of the slide damper (33), such that the front opening (68) in the milk tube (61) via the opening (28) in valve body portion (21), can be made to communicate with the opening (18) 1 the milk line (11X, respectively, with a åbnemeka-25 mechanism (100), which is adapted to be inserted through the valve body-part (21) opening (40) and lead the second valve demented (97) into the channel (41). so that the front opening (69) in the vacuum pipe (62) via the channel (42 ) in the valve housing portion (21), can be made to communicate with the opening (19) in vakuumledni ngen (15), kendetegnet ved, at sporet(75) er udformet som en glideflade (53,54,56) med såvel en 30 nedadgående som en opadskrånende flade, idet bundfladen (55) af sporet (75) ved den forreste ende umiddelbart før glidespjældet (33) har en opsamlingsrende (117). o one (15), characterized in that the track (75) is designed as a sliding surface (53,54,56) with both a 30 downward as an upwardly inclined face, the bottom face (55) of the track (75) at the forward end immediately before sliding damper (33) has a collecting trough (117). og at åbnemekanismen (100) er en skråt afskåret forreste ende af vakuumrøret (62), skråt afskåret i retning oppefra-ned og bagud-fremad, og med en afdækning langs den skrå flade, idet åbningen (69) er nedadven-dende og beliggende under denne afdækning. and that the opening mechanism (100) is a chamfered leading end of the vacuum tube (62), bevelled in the direction from the top-down and backward-forward, and with a cover along the inclined face, the opening (69) is nedadven conductive and located under this covering. 35 35
2. Kombihane ifølge krav 1,kendetegnet ved, at opsamlingsrenden (117) omfatter en nedadskrånende flade (59 eller 57). 2. Combination tap as claimed in claim 1, characterized in that the collecting trough (117) comprises a downwardly sloping surface (59 or 57). 20 DK 173139 B1 20 DK 173139 B1
3. Kombihane ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at opsamlingsrenden (117) omfatter to nedadskrånende flader (57 og 59) og en åbning eller et hul (58) til det fri. 3. Combination tap as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the collecting trough (117) comprises two downwardly inclined surfaces (57, 59) and an opening or a hole (58) to the outside.
4. Kombihane ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at en bundflade (55) af sporet (75) er 5 forsænket i forhold til en glideflade (53 eller 54 eller 56). 4. Combination cock according to claims 1-3, characterized in that a bottom surface (55) of the track (75) 5 is recessed with respect to a sliding surface (53 or 54 or 56).
5. Kombihane ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at en bundflade af sporet (75) med påsat plade (46) er forsænket i forhold til en glideflade (53 eller 54 eller 56). 5. Universal tap as claimed in claims 1-3, characterized in that a bottom surface of the groove (75) with attached plate (46) is recessed with respect to a sliding surface (53 or 54 or 56).
6. Kombihane Ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at sporet(75) i ventilhus-delen(21) omfatter en nedadskrånende glideflade (54 eller 56) og en i længderetningen efterfølgende opadskrånende glideflade (57). 6. Combination cock according to claims 1-3, characterized in that the track (75) in the valve housing portion (21) comprises a downwardly inclined sliding surface (54 or 56) and a longitudinal cut upwardly inclined sliding surface (57).
7. Kombihane ifølge krav6, kendetegnet ved, at det første koblingselement(98) på 15 glidespjældet (33) omfatter en omvendt-U-formet vulst (36), der definerer en'spalte (38), og at det andet koblingselement (99) på åbner-delen (60) omfatter en vulst (66). 7. Combination tap as claimed requirement6, characterized in that the first coupling element (98) of 15 sliding damper (33) comprises an inverted-U-shaped bead (36) defining en'spalte (38), and that the second coupling member (99 ) on the opening-part (60) comprises a bead (66).
8. Kombihane ifølge krav 6. kendetegnet ved, at sporet (75) omfatter to nedadskrånende glideflader (54 og 56), hvor en bredde af sporet (75) indsnævres ved overgangen mellem glide- 20 fladerne (54, 56). 8. Combination tap as claimed in claim 6, characterized in that the track (75) comprises two downwardly inclined sliding surfaces (54 and 56), wherein a width of the groove (75) is narrowed at the junction between slide 20 faces (54, 56).
9. Kombihane ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at kanalen(41) har en udmunding i sporet (75). 9. Combination cock according to claims 1-3, characterized in that the channel (41) has a mouth of the groove (75). hvilken udmunding er beregnet på at dækkes afen plade (46). said mouth is intended to be covered bya plate (46).
10. Kombihane ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at sporet (75) afgrænses sideværts af fremstikkende øvre kanter af sidevægge (22, 23), hvor en inderflade af disse fremstikkende øvre kanter i et øvre område skråner svagt indad i en retning oppefra og ned. 10. Combination valve according to claims 1-3, characterized in that the track (75) is delimited laterally by the projecting upper edges of the side walls (22, 23), wherein an inner surface of the protruding upper edges in an upper region is inclined slightly inwardly in a direction from the top and down.
11. Kombihane ifølge krav 1-3, kendetegnet ved, at en sidevæg(23) af ventilhus-de-30 len (21) har et ekstra vægelement (90). 11. Combination valve according to claims 1-3, characterized in that a side wall (23) of the valve-len-30 (21) has a second wall element (90). som afgrænser et hulrum med en bagudrettet åbning (91) og en fremadrettet åbning (92). defining a cavity with a rearward opening (91) and a forward opening (92).
12. Kombihane ifølge krav 11, kendetegnet ved at det yderligere omfatter et el-hunstik (110) med et spor (112) mellem sporene for to ben af et el-hanstik (105) og beregnet på an- 35 bringelse I hulrummet. 12. Combination tap as claimed in claim 11, characterized in that it further comprises an electrical socket (110) having a track (112) between the tracks of the two pins of an electric plug (105) and intended for generating AN- 35 presence in the cavity.
DK131496A 1996-10-01 1996-11-19 Combined valve DK173139B1 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK107896 1996-10-01
DK107896 1996-10-01
DK131496A DK173139B1 (en) 1996-10-01 1996-11-19 Combined valve
DK131496 1996-11-19

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK131496A DK173139B1 (en) 1996-10-01 1996-11-19 Combined valve

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK131496A DK131496A (en) 1998-06-16
DK173139B1 true DK173139B1 (en) 2000-02-07

Family

ID=26065188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK131496A DK173139B1 (en) 1996-10-01 1996-11-19 Combined valve

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK173139B1 (en)

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US8590488B2 (en) 2010-08-31 2013-11-26 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8671885B2 (en) 2011-04-28 2014-03-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US8903129B2 (en) 2011-04-28 2014-12-02 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9058657B2 (en) 2011-04-28 2015-06-16 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9107379B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation

Cited By (97)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9648839B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US10327414B2 (en) 2010-08-31 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US9980458B2 (en) 2010-08-31 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8707905B2 (en) 2010-08-31 2014-04-29 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720382B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720383B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8726843B2 (en) 2010-08-31 2014-05-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9894876B2 (en) 2010-08-31 2018-02-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8807086B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8807085B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9888664B2 (en) 2010-08-31 2018-02-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9775325B2 (en) 2010-08-31 2017-10-03 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9763424B1 (en) 2010-08-31 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9737043B2 (en) 2010-08-31 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9706747B2 (en) 2010-08-31 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9686962B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9686961B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9126335B2 (en) 2010-08-31 2015-09-08 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US9648843B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8590488B2 (en) 2010-08-31 2013-11-26 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9560832B2 (en) 2010-08-31 2017-02-07 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9549531B2 (en) 2010-08-31 2017-01-24 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9516854B2 (en) 2010-08-31 2016-12-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9247709B2 (en) 2010-08-31 2016-02-02 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9480238B2 (en) 2010-08-31 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9474248B2 (en) 2010-08-31 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9462782B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9462781B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9439392B2 (en) 2010-08-31 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9433184B2 (en) 2010-08-31 2016-09-06 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US9374979B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane and robotic attacher
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9374976B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher, vision system, and vision system cleaning device
US9374974B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9402365B2 (en) 2011-04-28 2016-08-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9282720B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9439390B2 (en) 2011-04-28 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9282718B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9271471B2 (en) 2011-04-28 2016-03-01 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9462780B2 (en) 2011-04-28 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9468188B2 (en) 2011-04-28 2016-10-18 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9374975B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9253959B2 (en) 2011-04-28 2016-02-09 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9480236B2 (en) 2011-04-28 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US9485955B2 (en) 2011-04-28 2016-11-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9491924B2 (en) 2011-04-28 2016-11-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9510554B2 (en) 2011-04-28 2016-12-06 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9183623B2 (en) 2011-04-28 2015-11-10 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9171208B2 (en) 2011-04-28 2015-10-27 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9582871B2 (en) 2011-04-28 2017-02-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9615537B2 (en) 2011-04-28 2017-04-11 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane responsive robotic attacher
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9474246B2 (en) 2011-04-28 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9648840B2 (en) 2011-04-28 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Milking robot with robotic arm, vision system, and vision system cleaning device
US9681635B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US9107379B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9107378B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9686959B2 (en) 2011-04-28 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9058657B2 (en) 2011-04-28 2015-06-16 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9706745B2 (en) 2011-04-28 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9737048B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9737042B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9737041B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9737040B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9743635B2 (en) 2011-04-28 2017-08-29 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9756830B2 (en) 2011-04-28 2017-09-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9763422B2 (en) 2011-04-28 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US8903129B2 (en) 2011-04-28 2014-12-02 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9883654B2 (en) 2011-04-28 2018-02-06 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US9930861B2 (en) 2011-04-28 2018-04-03 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9980460B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9980459B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US8671885B2 (en) 2011-04-28 2014-03-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10143179B2 (en) 2011-04-28 2018-12-04 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US10172320B2 (en) 2011-04-28 2019-01-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10303939B2 (en) 2011-04-28 2019-05-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10327415B2 (en) 2011-04-28 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US8651051B2 (en) 2011-04-28 2014-02-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10349618B2 (en) 2011-04-28 2019-07-16 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation
US10362759B2 (en) 2011-04-28 2019-07-30 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10373306B2 (en) 2011-04-28 2019-08-06 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera

Also Published As

Publication number Publication date
DK131496A (en) 1998-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102186387B (en) Coffee machine
AU674928B2 (en) Dispensing apparatus having a removable variable proportioning device
US5259557A (en) Solution proportioner and dispensing system
EP1449970A1 (en) Dispensing liquids
US6749090B2 (en) Dual bladder sports hydration system
US20020132505A1 (en) Combined connector for fluid and electrical connection
US4761839A (en) Sink spray and auxiliary attachment device
CN101827779B (en) Modular pressure distribution system for beverage and the module for the modular beverage distribution system
ES2208407T3 (en) Detachable peak discharge that avoids splashing.
US4784184A (en) Elastic drip silencer and funnel
HU229872B1 (en) Drink dispenser assembly and container
WO1996001227A1 (en) Method and apparatus for storing and dispensing chemical solutions
US4646775A (en) Vacuum breaker
US20150181830A1 (en) Safety valve for an automated milker unit backflushing and teat dip applicator system
AU780214B2 (en) Container filling apparatus and methods
US20130186482A1 (en) Waterway adapter
US4212414A (en) Liquid dispensing head with rinsing fluid inlet and installation
GB2065603A (en) Beverage dispencer with removable tank connection means
EP1933616B2 (en) Teat cup liner
US5555597A (en) Apparatus for converting a vacuum cleaning device into a liquid dispensing and suctioning system
CA2469543A1 (en) An attaching and detaching device for contaminant collecting receptacle of cyclone separator
AU710766B2 (en) Dry disconnect coupling including means for returning fluid residue to flow path
US6619318B2 (en) Multiple flow rate eductive dispenser
US6827298B2 (en) Adjustable flow bubbler for drip irrigation systems
US20130037568A1 (en) Disposable assembly for a reusable urn or vessel

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed

Country of ref document: DK