DK171376B1 - A device for interlocking one above the other, in particular on the deck of a ship, the containers stacked - Google Patents

A device for interlocking one above the other, in particular on the deck of a ship, the containers stacked Download PDF

Info

Publication number
DK171376B1
DK171376B1 DK446587A DK446587A DK171376B1 DK 171376 B1 DK171376 B1 DK 171376B1 DK 446587 A DK446587 A DK 446587A DK 446587 A DK446587 A DK 446587A DK 171376 B1 DK171376 B1 DK 171376B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
position
handle
container
engagement
locking
Prior art date
Application number
DK446587A
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK446587D0 (en
DK446587A (en
Inventor
Frank Bunde
Original Assignee
Aalykke V Frederik Emil Bunde
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Aalykke V Frederik Emil Bunde filed Critical Aalykke V Frederik Emil Bunde
Priority to DK446587A priority Critical patent/DK171376B1/en
Priority to DK446587 priority
Publication of DK446587D0 publication Critical patent/DK446587D0/en
Priority claimed from DK477988A external-priority patent/DK157987C/en
Priority claimed from DK478088A external-priority patent/DK157128C/en
Publication of DK446587A publication Critical patent/DK446587A/en
Publication of DK171376B1 publication Critical patent/DK171376B1/en
Application granted granted Critical

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D90/00Component parts, details or accessories for large containers
  • B65D90/0006Coupling devices between containers, e.g. ISO-containers
  • B65D90/0013Twist lock
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D90/00Component parts, details or accessories for large containers
  • B65D90/0006Coupling devices between containers, e.g. ISO-containers

Description

i DK 171376 B1 in DK 171376 B1

Opfindelsen angår en indretning til sammenlås-ning af oven over hinanden, navnlig på dækket af et skib, stablede containere, hvilken låseindretning har et udragende midterparti med anlægsflader for en første 5 og en anden container og i ét stykke med midterpartiet et første endeparti med en flange til indgreb med den første containers containerhjørne og et andet endeparti til indsætning i den anden containers containerhjørne, hvilket andet endeparti omfatter et mellem en indgrebs-10 og en fristilling drejeligt låsehoved, der har en mod midterpartiet vendende indgrebsflade, og som er udformet i ét stykke med en central omdrejningstap, der er fjederbelastet til drejning til indgrebsstillingen, hvor låsehovedets drejning er styret af et mellem to 15 yderstillinger drejeligt håndtag, der udgår fra midterpartiet. The invention relates to a device for interlocking equipment and the one above the other, in particular on the deck of a ship, the containers stacked, said locking device having a protruding central portion with bearing surfaces for a first 5 and a second container and in one piece with the central portion a first end portion with a flange for engagement with the first container at the container corner, and a second end portion for insertion into the second container container corner, said second end portion comprises a between an engagement 10, and a free position rotatably locking head having one facing the central portion facing engagement surface, and which is integral piece having a central pivot pin, which is spring-loaded to pivot to the engaged position, wherein the locking head rotation is controlled by a 15 between two extreme positions rotatable handle, emanating from the central region.

Containeriseret transport af gods er ganske udbredt og foregår i internationalt standardiserede 20, 30 fods eller 40 fods containere, der over længere 20 strækninger navnlig transporteres på containerskibe. Containerized transport of goods is quite widespread and takes place in the internationally standardized 20, 30 foot or 40 foot containers over long 20 distances in particular are transported on container ships. Sammenlignet med andre skibstyper transporterer containerskibe en last af stor økonomisk værdi, og dermed er det væsentligt at transporten og omladningen af containerne foregår hurtigt og sikkert, og da konkurrencen 25. mellem de enkelte containerskibsredere endvidere er meget hård, er overholdelse af hvert skibs sejlplan af stor betydning. Compared to other types of ships carrying container ships a load of great economic value and therefore it is essential that the transport and transshipment of containers takes place quickly and safely, and as the competition 25 between the container owners also are very tough, respecting each vessel sailing schedule of great importance. Det er i denne forbindelse vigtigt, at der under omladning af containere ikke forekommer spildtid eller fejlbetjeninger, idet liggetiden i havn 30 under omladning er kortvarig og betjeningspersonalet til containerkraner ligesom havnepladsen er forudbe-stilte. It is important in this connection that, during transhipment of containers is not present wasted time or operating errors, the lay time in port 30 during transhipment is short-lived and the operating personnel for container cranes and port space is predeter-Stilte.

Pra vesttysk patentskrift nr. 35 38 892 kendes en låseindretning af ovennævnte art, som er beregnet 35 til opsætning i den første containers containerhjørne, inden denne overføres til et skib. Pra West German Pat. No. 35 38 892 discloses a locking device of the above kind which is intended to set-up 35 in the first container at the container corner, before it is transferred to a vessel. Efter opsætningen DK 171376 B1 2 anbringes håndtaget i den stilling, der svarer til låsehovedets indgrebsstilling. Once set up, DK 171376 B1 the handle 2 is placed in the position corresponding to the locking head engaged position. To diametralt modstående styreflader på låsehovedet vil ved dettes indføring i et containerhjørne midlertidigt påvirkes af randen af 5 hullet i hjørnet, så at låsehovedet drejes til fristillingen ved passage af hullet. Two diametrically opposite guide surfaces on the locking head will by its introduction into a temporary container corner is affected by the rim of the hole 5 in the corner, so that the locking head is turned to the neutral position by the passage of the hole. Når den første container afsættes på en containerstabel, vil låsehovedet derfor automatisk indgribe med den anden containers containerhjørne, såfremt håndtaget er anbragt i indgrebsstil-10 lingen. When the first container is deposited on a container table, the locking head will therefore automatically engage the second container container corner, if the handle is arranged in engaged Lingen-10. Låseindretningens håndtag er via en fjeder direkte fastgjort på omdrejningstappen, og det er drejeligt parallelt med midterpartiets hovedplan, så at det skal drejes i vandret retning, såfremt to sammenlåste containere skal frigøres fra hinanden. The locking lever is connected via a spring directly fixed to the pivot pin, and that is rotatably parallel to the central party's main plane, so that it must be turned in the horizontal direction, if two interlocked containers to be released from each other. Dette medfører 15 dels, at man ikke med sikkerhed kan aflæse låsehovedets stilling ud fra håndtagets stilling, hvilket giver risiko for mangelfuld sammenlåsning og medfølgende tab eller beskadigelse af containere under sejlads i hårdt vejr, dels at håndtaget som følge af den vandrette be-20 vægelighed er vanskeligt at påvirke til fristillingen, når låseindretningen er anbragt højt oppe i en containerstabel, der kan være op til 15 meter høj. This results in 15, first, that it can not be reliably read off of the locking head position from the lever position, giving a risk of insufficient interlocking and attendant loss or damage to the containers during sailing in rough weather and to the handle as a result of the horizontal BE-20 motility is difficult to influence the release position when the locking device is located high up in a container table can be up to 15 meters high.

Fra USA patent nr. 4 564 984 kendes en låseindretning med en anden art låsehoved end det ovenfor be-25 skrevne. From US Pat. No. 4,564,984 discloses a locking device with a different species lock the front than the above-be-25-written. Der er her tale om en låseslæde, der er forskydelig parallelt med midterpartiets plan. This is a locking slide which is movable parallel to the central party level. Låseslæden er i fristillingen indeholdt i det andet endeparti, mens den i indgrebsstillingen rager ud fra endepartiet, så at en indgrebsflade kan gribe fat i den ene side af 30 containerhjørnet. The locking slide in release position is contained in said second end portion, while in the engaged position projecting from the end portion, so that an engagement surface can grip the one side 30 of the container corner. Fordi låseslæden forskydes translato-risk er det muligt på enkel vis at udforme betjeningshåndtaget som et i det smalle midterparti lejret og om en vandret akse drejeligt håndtag, der er let at manipulere, selv når låseindretningen er anbragt højt 35 over betjeningspersonalet. Because the locking slide is displaced translatory it is possible in a simple manner to design the control lever at the one in the narrow central portion journalled and about a horizontal axis pivotable handle which is easy to manipulate even when the locking device is disposed high 35 of the operating personnel.

Ifølge nærværende opfindelse er låseindretningen af den indledningsvis nævnte art ejendommelig ved, at DK 171376 B1 3 håndtaget har en i midterpartiet lejret omdrejningsaksel med en drejeakse, som i det væsentlige står på tværs af retningen for omdrejningstappens drejeakse, og at der i fast forbindelse med omdrejningsakslen er et 5 første indgrebsorgan, der er udformet til et sådant direkte og drejningsoverførende indgreb med et andet indgrebsorgan, som er fast forbundet med omdrejningstap-pen, at en bestemt håndtagsstilling i det væsentlige svarer til en bestemt drejestilling af låsehovedet. According to the present invention, the locking device of the above type is characterized in that DK 171376 B1 3 the handle has a central portion journaled pivot shaft having a pivot axis, which is substantially facing transverse to the direction of the fulcrum axis of rotation, and that secured to the rotatable shaft is a 5 first engagement means which is formed to such a direct and rotation transferring engagement with a second engagement means, which is fixedly connected to the pivot-pen, that a certain lever position substantially corresponding to a particular rotational position of the locking head.

10 Når låseindretningen er monteret i en container stabel vil håndtaget rage ud fra stablen og være drejeligt om en vandret akse, så at det forholdsvis nemt kan bevæges til fristillingen ved, at man med en lang stang griber fat i håndtaget og enten trækker eller skubber i 15 lodret retning. 10, when the locking device is mounted in a container stack will handle protruding from the stack and to be rotatable about a horizontal axis so that it relatively easily can be moved to the neutral position in that, with a long pole grips the handle and either pulls or pushes in 15 vertical direction. En drejning af håndtaget skal inden i det smalle midterparti omsættes til en drejning af låsehovedet, og ved at lade dette ske via det nævnte drejningsoverførende indgreb mellem to indgrebsorganer, der er i direkte forbindelse med hinanden og er fast 20 forbundet med henholdsvis akslen og tappen, opnår man en sådan omsætning af drejebevægelserne, at låsehovedets drejestilling entydigt og nemt kan aflæses visuelt ud fra håndtagets stilling, samtidig med at der kun er gjort brug af et fåtal af indgrebselementer, hvilket 25 sikrer en stor grad af driftssikkerhed og en enkel adskillelse og samling af låseindretningen. Rotation of the handle must be within the narrow central portion is converted into a rotation of the locking head, and by allowing this to happen via said rotation transmitting engagement between the two engagement means which are in direct communication with each other and are fixed 20 connected to the shaft and the pin, one obtains such a reaction of the rotation, the locking head rotational position clearly and easily read visually from the lever position, while there is only made use of a small number of engaging elements, which 25 ensures a high degree of operational reliability and a simple separation and collection of the locking device.

En særdeles driftsikker og foretrukket udførelsesform for opfindelsen opnås ved, at det første indgrebsorgan er et krumt næb, der udgår fra den indre en-30 de af omdrejningsakslen og forløber på tværs af dennes længdeakse, og at det andet indgrebsorgan er et styrespor, som er afgrænset af et gaffelelement, der er fastgjort til den indre ende af omdrejningstappen og rager ud på tværs af dennes længderetning. An extremely reliable and preferred embodiment of the invention is achieved in that the first engagement means is a curved lip extending from the inner one-30 by the rotatable shaft and extending transversely of the longitudinal axis thereof, and that the second engagement means is a guide track, which is defined by a fork member which is fixed to the inner end of the pivot pin and extending transversely of the longitudinal direction thereof.

35 En udførelsesform for indretningen ifølge opfin delsen beskrives herefter nærmere med henvisning til tegningen, hvor DK 171376 B1 4 fig. 35 An embodiment of the device according to the inventors period is hereinafter described in detail with reference to the accompanying drawings, in which DK 171 376 B1 4 Fig. 1 viser et billede af to containerhjørner inden sammenlåsning, fig. 1 shows a view of two container corners within interlocking, Fig. 2 et billede af en containerstabel under' opbygning, 5 fig. 2 is a view of a container stack during 'structure, Figure 5. 3 et perspektivbillede af en låseindretning med et låsehoved i fristilling, fig. 3 is a perspective view of a locking device with a locking head in the neutral position, FIG. 4 låseindretning i fig. 4 the locking device of Fig. 3 med låsehovedet i ladestilling, fig. 3 with the locking head in the loading position, FIG. 5 i delsnit et sidebillede af en udskifte-10 lig enhed med et låseorgan, fig. 5 in a partial section side view of a replaceable-unit equal to 10 with a locking means, FIG. 6 et planbillede af den udskiftelige enhed i fig. 6 is a plan view of the replaceable unit in FIG. 5, fig. 5, FIG. 7-9 illustrationer af forbindelsen mellem et håndtag og låsehovedet i fig. 7-9 illustrations of the connection between a handle and the locking head of Fig. 3, 15 fig. 3, 15 Fig. 10 et tværsnit efter linien XX i fig. 10 is a cross-sectional view taken along line XX of Fig. 6, og fig. 6, and Fig. 11 et perspektivbillede af en anden udførelsesform for et styresporsorgan. 11 is a perspective view of a second embodiment of a guide track means.

Som vist i fig. As shown in FIG. l har containere 100, 101 ved 20 hvert hjørne et såkaldt containerhjørne 102, der er et internationalt standardiseret beslag beregnet til løftning og fastgøring af containere, med en åbning 103, hvori en indretning 1 til sammenlåsning af containere kan fastgøres. l has containers 100, 101 at each corner 20 a so-called container corner 102 which is an internationally standardized fittings intended for lifting and securing of containers, with an opening 103 in which a device 1 for interlocking of containers can be secured. I fig. In Fig. 2 ses de tre over hinanden stab-25 lede containere 100, der ved hvert hjørne er sammenlåst ved hjælp af låseindretningen 1, samt den fjerde container 101, der af en ikke vist containerkran er ved at blive løftet på plads i toppen af stablen. 2 shows the three above one another loss-25 directing containers 100, which at each corner are locked together by the locking device 1, and the fourth container 101 by a not shown container crane is being lifted into place at the top of the stack. Låseindretningen 1 er opsat i hvert af containeren 101's ned-30 re containerhjørner, og når containeren sættes af på toppen af stablen indgriber låseindretningerne automatisk med containeren 100's øvre containerhjørner, som det senere beskrives. The locking device 1 is set up in each of the container 101 down-re container corners 30, and when the container is set on top of the stack engages the latches automatically with the container 100. The upper container corners, as later described.

Som det fremgår af fig. As is apparent from FIG. l, 3 og 4 har indret-35 ningen et i ét stykke udformet hus omfattende et første endeparti 2, et andet endeparti 3 og et i forhold DK 171376 B1 5 til endepartierne udragende midterparti 4 med anlægsflader 5, 6 for henholdsvis den overstillede og den understillede container 101, 100.Det første endeparti er således rhombelignende udformet med to diametralt 5 modsatte ved yderenden af endepartiet tildannede flanger 7, at indretningen kan indføres i ét containerhjørne for på en første, eksempelvis den overstillede, container og drejes, så at flangerne 7 går i indgreb med containerhjørnet. l, 3 and 4, the decorating-35 scheme a one-piece housing comprising a first end portion 2, a second end portion 3 and a relative DK 171376 B1 5 to the end portions projecting central portion 4 having contact surfaces 5, 6 respectively for the above disadvantage and the Having put the container 101, 100.Det first end portion is thus rhombelignende formed with two diametrically 5 opposite the outer end of the end portion shaped flanges 7 that the device can be introduced into one container corner on a first, for example, the above favored, container, and rotated so that the flanges 7 engage the container corner. Indretning 1 er i indgrebsstil-10 lingen sikret mod utilsigtet at falde ud af containerhjørnet ved, at et fra anlægsfladen 5 opstående og fjederbelastet låseorgan 8 ved drejningens afslutning springer op i den frilagte del af containerhjørnets åbning 103 og derved forhindrer en modsat rettet drej-15 ning. Device 1 is in engaged 10 is protected against accidentally falling out of the container corner in that one of the bearing surface 5 upright and spring-loaded locking means 8 by the rotation of completion is popped up in the exposed portion of containerhjørnets port 103, thereby preventing a reverse turn-15 equipment.

Et håndtag 9 og et låsehoved 10 er, som det senere forklares, indbyrdes forbundet, så at en bestemt håndtagsstilling hovedsageligt svarer til en bestemt stilling af låsehovedet, der i den viste, foretrukne 20 udførelsesform er en i og for sig kendt containerkonus, som er bevægelig mellem en i fig. A handle 9 and a locking head 10, which is explained later, connected to each other, so that a particular handle position essentially corresponds to a particular position of the locking head, which in the shown, preferred 20 embodiment, an in per se known containerkonus which is movable between a in Fig. 3 vist fristilling, og en i fig. 3 free position shown, and in Fig. 4 vist indgrebsstilling. 4 is shown engaged position. Når konussen står i fristillingen kan denne og det andet endeparti 3 føres ind i containerhjørnet 102 på en anden, eksempel-25 vis den understillede container, og i indgrebsstillingen er konussen 10 drejet i en vinkel i forhold til endepartiet 3, så at konussens mod midterpartiet 4 vendende plane indgrebsflade ved de to udover endepartiet 3 ragende endeområder 11 kan indgribe med en 30 indre overflade i containerhjørnet, hvorved indretningen 1 er fastlåst til containeren. When the cone is in the neutral position, this and the second end portion 3 is fed into the container corner 102 on a second, Example-25 show it the favored container, and in the engaged position is the cone 10 is rotated at an angle relative to the end portion 3, so that the cone on the central portion 4 facing planar engagement surface at the two apart from the end portion 3 projecting end regions 11 engageable with a 30 inner surface at the container corner, whereby the device 1 is locked to the container. Såfremt låseindretning l er udformet til opsætning i det nedre containerhjørne på den overstillede container 101, er det af betjeningsmæssige årsager hensigtsmæssigt, at hånd-35 taget 9 og konussen 10 er således forbundet, at sidstnævnte som vist på tegningen er i fristillingen, DK 171376 B1 6 når håndtaget er drejet til en nedre yderstilling, idet en container da kan frigøres fra en stabel ved at søfolk ved hjælp af en lang stang med et gribeorgan, eksempelvis i form af et øjebelsag, trækker nedover i 5 håndtaget, indtil konussen ikke er i indgreb med containerhjørnet. If the locking device L is configured to set-up in the lower container corner, of the above favored container 101, it is the Control reasons appropriate that the hand-35 the roof 9 and the cone 10 are thus connected to the latter as shown in the drawing is in the neutral position, DK 171376 B1 6 when the handle is pivoted to a lower end position, with a container as is detachable from a stack by sailors with the aid of a long rod with a gripping means, for example in the form of a øjebelsag, pulls down for 5 handle until the cone is not in engage the container corner. Håndtaget 9 har ved sin frie ende et fremspring 12, der danner stop for gribeorganet. The lever 9 has at its free end a projection 12 forming the stop for the gripper.

Med håndtaget 9 anbragt i vandret yderstilling førend det andet endeparti 3 er ført ned i con-10 tainerhjørnet, er låseindretningen 1 i en såkaldt ladestilling, hvor konussen 10 står i indgrebsstillingen og er fjederforspændt til returnering til denne, efter at konussen under indføringen i et containerhjørne af styreflader 13, som påvirkes af randen af contai-15 nerhjørnets åbning 103, er drejet mod fristillingen. With the handle 9 is disposed in the horizontal end position until the second end portion 3 has been lowered into con-10 tainerhjørnet, the locking device 1 in a so-called loading position, in which the cone 10 is in engagement position and is spring biased to return to this, after the cone during insertion into a container corner of the guide surfaces 13, which are affected by the rim of the contai-15 nerhjørnets port 103, is turned towards the neutral position.

Med henvisning til fig. Referring to FIG. 5 og 6 beskrives herefter indretningen l's sikring mod fejlbetjening ved fastgørelse i den første containers containerhjørne 102. Under det første endeparti 2's opsætning i con-20 tainerhj ørnet bliver låseorganet 8 i form af en tap trykket nedefter, og en om en maskinskrue 14 drejelig pal 15, hvis ene ende er i indgreb med et spor 16 i tappen, tvinger ved hjælp af sin anden ende 17's anlæg mod enden af en udsparing 18 i håndtagets omdrej-25 ningsaksel 19 håndtaget til bevægelse til sin vandrette yderstilling, hvor et fremspring 20 på akslen 19 ligger an mod et stop 21, og hvor indretningen 1 er i ladestillingen. 5 and 6 will now be described device l's security against incorrect operation by attachment of the first container at the container corner 102. In the first end portion 2 of the set-up in the con-20 tainerhj ørnet the locking means 8 in the form of a pin pressed downwards, and one on a machine screw 14 rotatable pawl 15, one end of which is engaged with a groove 16 in the pin, forcing by means of its other end 17 is fixed to an end of a recess 18 in the handle pivot 25 up shaft 19, the handle for movement to its horizontal end position, wherein a protrusion 20 on the the shaft 19 abuts against a stop 21, and wherein the device 1 is in the charging position. En fjeder 22 belaster låsetappen 8 opefter til indgreb med containerhjørnets åbning 103. A load spring 22 the locking pin 8 upwards for engagement with the opening containerhjørnets 103rd

30 Når låseindretningen 1 skal aftages for anbringelse på en anden container eller for lagring, trykkes låsetappen 8 nedefter ved manuel påvirkning af en med tappen forbundet arm 23, der er anbragt således i forhold til håndtaget, at betjeningspersonalet naturligt samtidig 35 vil påvirke håndtaget opover, hvorved tappens nedtryk-ning lettes, og derefter drejes indretningen, indtil DK 171376 B1 7 flangerne 7 ikke indgriber med containerhjørnet, hvorefter låseindretningen kan tages af. 30, when the locking device 1 is to be removed for placement on another container, or for storage, press the locking pin 8 downwardly by manual actuation of a with the tab associated arm 23 which is arranged relative to the handle, the operating personnel naturally at the same time 35 will affect the handle upwards, wherein the pin clamping pressure molding is facilitated, and then the device is rotated until DK 171376 B1 flanges 7 7 does not engage the container corner, after which the locking device can be removed. ved slag- og stødpåvirkninger kan håndtaget trykkes aksialt indefter under sammenpresning af en fjeder 24, idet håndtagets 5 indre aksel 19' forskydes aksialt inden i akslen 19. by impact and shock loads, the handle is pressed axially inwardly under compression by a spring 24, the handle 5 inner shaft 19 'is displaced axially within the shaft 19th

Akslen 19's indre ende bærer et næb 25, der overfører håndtaget 9's bevægelse til en drejende bevægelse af konussen 10, som det herefter beskrives med henvisning til fig. The shaft 19, the inner end carries a lip 25 which transfers the handle 9 the movement to a pivoting movement of the cone 10, as hereinafter described with reference to FIG. 7-9. 7-9.

10 Konussen 10 har en central omdrejningstap 26, der kan indsættes i indretningens hus. 10 The cone 10 has a central pivot 26 which can be inserted in the device housing. Tappen 26 er aksialt fastholdt i huset gennem et bajonetindgreb mellem knaster 27 på tappen og modsvarende udsparinger i husets gennemgående, centrale åbning. The pin 26 is axially retained in the housing by a bayonet engagement between the cams 27 on the pin and corresponding recesses in the housing through-going, central opening. Ved sin frie ende 15 bærer tappen 26 et fjederstyr 28 og en skruefjeder 29, hvis første ende 30 er fastholdt i forhold til tappen, og hvis anden ende 31 er udbukket til anlæg mod vægoverfladen i husets gennemgående åbning, så at fjederen forspænder konussen 10 til drejning hen mod 20 indgrebsstillingen. At its free end 15 carries the pin 26 is a spring guide 28 and a helical spring 29 whose first end 30 is fixed relative to the pin, and the other end 31 is bent out into abutment with the wall surface of the housing through-opening, so that the spring biases the cone 10 to rotation 20 toward the engaged position.

Et styresporsorgan 32 er anbragt under fjederen 29 i et spor i enden af tappen 26 og er sammen med fjederen og fjederstyret 28 fastholdt til tappen ved hjælp af en maskinskrue 33, der er indskruet i et 25 gevindhul 34 i tappens ende. A guide track means 32 is arranged below the spring 29 in a groove in the end of the pin 26 and, together with the spring and the spring guide 28 secured to the pin by means of a machine screw 33 which is screwed into a 25 threaded hole 34 of the pin end.

Styresporsorganet 32 har ved sin ene ende en udboring 35, hvori fjederens første ende 30 er indsat, og ved sin anden ende et gaffelelement 36, som afgrænser et styrespor for håndtagets næb 25. Ind-30 grebsforbindelsen mellem næbbet 25 og gaffelelementet 36 giver en indbyrdes tvangsstyring mellem konussen 10 og håndtaget 9. I fig. Guide track means 32 has at one end a bore 35 in which the spring first end 30 is inserted, and at its other end a fork element 36 which defines a guide track for the lever beak 25. The inputs 30 handles the connection between the finger 25 and the fork element 36 provides a mutual forced control between the cone 10 and the handle 9. In Fig. 9 ses næbbets placering i styresporet, når konussen er i indgrebsstillingen. 9, the quill position in the guide track when the cone is in the engaged position.

Når konussen 10 skal holdes i fristillingen, be-35 væges håndtaget 9 nedover, indtil den frie ende af næbbet 25 passerer forbi en kant på gaffelelementet DK 171376 B1 8 36 og ligger an mod en skråt bagudrettet flade 37 på elementet. When the cone 10 to be held in the neutral position, the BE 35 is moved down the handle 9 until the free end of finger 25 passes by an edge of the fork member DK B1 171 376 8 36 and abutting a rearwardly inclined surface 37 of the element. Derved er fjederen 29 forhindret i at dreje konussen hen mod indgrebsstillingen. Thereby the spring 29 is prevented from rotating the cone toward the engaged position. Ved det første endepartis opsætning i containerhjørnet tvinges håndta-5 get 9 som før nævnt opefter, hvorved næbbet 25 igen skubbes op i styresporet. At the first end party's set-up in the container corner forcing the handle 5-9 get as aforesaid upward, whereby finger 25 again pushed up in the guide track.

Som følge af fjederen 29's forspænding, når konussen 10 er i fristillingen, er den kraft, som håndtaget 9 skal påvirkes med for at dreje konussen til 10 indgrebstillingen, omtrent en tredjedel af kraften til at dreje konussen i modsat retning til fristillingen. As a result of the spring 29 the bias when the cone 10 is in the neutral position, the force which the handle 9 is to be acted upon by the rotating cone 10 the engagement position, about one third of the force to rotate the cone in the opposite direction to the neutral position. Dette letter betjeningen af håndtaget, når indretningen 1 er anbragt højt over dækket af et skib, og håndtaget skal påvirkes ved hjælp af den førnævnte lange stang. This facilitates the operation of the handle, when the device 1 is placed high above the deck of a ship, and the handle to be influenced by means of the aforesaid long rod.

15 Håndtaget 9 er nær den nedre yderstilling friktionsbelastet mod drejning, så at den frie ende af næbbet 25 ikke utilsigtet drejer ned på fladen 37. Friktionsbelastningen er illustreret i fig. 15 The handle 9 is near the lower end position friction-loaded against rotation, so that the free end of the finger 25 does not inadvertently comes down on the surface 37. The frictional load is illustrated in Fig. 10, hvor en udkravning 38 på akslen 19 har en afskæring 39. En 20 skrue 40 i et gevindhul i midterpartiet 4 bærer ved sin indre ende et elastisk materiale 41, eksempelvis plast eller gummi, der rager lidt ind i lejringshullet for udkravningen. 10 in which a flaring 38 on the shaft 19 has a cut-off 20 39. A screw 40 in a threaded hole in the central portion 4 carries at its inner end a resilient material 41, for example plastics or rubber, which project slightly into the lejringshullet for udkravningen. Når håndtaget er nær den nedre yderstilling svarende til konussens fristilling vil det 25 elastiske materiale ligge således an mod den nedre afslutning 42 af afskæringen 39, at en fortsat drejning af håndtaget til yderstillingen kræver en tilsigtet kraftpåvirkning af en vis størrelse, der afhænger af skruen 40's placering i gevindhullet. When the handle is near the lower extreme position corresponding to the cone free position to the 25 elastic material, available thus bears against the lower end 42 of the cut 39 that a continued rotation of the handle to the outside position requires a deliberate application of force of a certain size, depending on the screw 40's location in the threaded hole.

30 Såfremt det skulle blive nødvendigt at reparere låseindretningen 1, kan denne let adskilles i sine enkeltdele. 30, if it should become necessary to repair the locking device 1, the latter may easily be separated into its component parts. En sekskantnøgle indføres i husets gennemgående åbning og skruen 33 aftages sammen med fjederstyret 28, fjederen 29 og styresporsorganet 32. A hexagonal wrench is introduced into the housing through-opening and the screw 33 is removed together with the spring guide 28, the spring 29 and the guide track member 32nd

35 Derefter kan en som en enhed med håndtaget, låseorganet 8 og palen 15 udformet del af huset (vist i fig. Thereafter, a 35 as a unit with the handle, the locking member 8 and the pawl portion 15 formed of the housing (shown in FIG.

DK 171376 B1 9 5 og 6) udtages sideværts fra midterpartiet 4, hvorefter konussens bajonetindgreb med huset kan udløses. DK 171376 B1 9 5 and 6) is withdrawn laterally from the central portion 4, after which the cone bayonet engagement with the housing can be triggered.

Udformningen af de i fig. The design of those shown in Fig. 6 viste enkeltdele som en enhed muliggør dels en hurtig adskillelse af indret-5 ningen 1, dels en prisbillig forsendelse af reservedele, idet enheden kun har lille vægt i forhold til hele låseindretningen. 6, the individual parts as a unit allows one hand, a quick separation of decorating 5-scheme 1, first, a low-cost shipping of spare parts, the unit has only small weight relative to the entire locking device.

I fig. In Fig. 11 ses en anden udførelsesform for et styresporsorgan 50, hvor et fjederstyr 51, et legeme 10 52 til indsætning i sporet i enden af tappen 26 og en første del 53 af et gaffelelement er udformet i ét stykke og eksempelvis fremstillet ved hjælp af sænksmedning. 11 shows another embodiment of a guide track means 50, wherein a spring guide 51, a body 10, 52 for insertion in the groove in the end of the pin 26 and a first portion 53 of a fork member is formed in one piece and made, for example by means of swaging. Den anden del af gaffelelementet, som danner styrespor for næbbet 25, er frembragt af en første en-15 de 54 af en skruefjeder 55, der iøvrigt svarer til skruefjederen 29 og i figuren for overskuelighedens skyld kun er partielt vist. The other part of the fork element forming the guide track for the finger 25, is generated by a first one-15 the 54 by a coil spring 55, which incidentally corresponds to the coil spring 29 and in the figure for clarity reasons only partially shown. Fjederen 55's første ende 54 er bukket ind- og nedefter til fastholdelse i en reces 56 i legemet 52 og udefter til dannelse af 20 styresporet. The spring's 55 first end 54 is bent in and downwardly for retaining in a recess 56 in the body 52 to the outside for forming the guide track 20. For at lette monteringen af fjederen 55 har fjederstyret 51 i længderetningen en notgang 57, som kan styre fjederens ende 54 ned i recessen 56. In order to facilitate the mounting of the spring 55 has the spring guide 51 in the longitudinal direction of a groove 57 which can control the end 54 of the spring into the recess 56th

Styresporsorganet 50 fastgøres til tappen 26 ved hjælp af et skrueorgan, der kan isættes gennem fje-25 derstyret 51's centrale boring 58. En ikke vist spændskive med en større diameter end fjederen 55's ydre diameter kan fordelagtigt være anbragt mellem skrueorganet og fjederstyret 51 for at hindre kæntring af styresporsorganet. The guide track member 50 secured to the pin 26 by means of a screw body that can be inserted through the spring 25 derstyret 51 of the central bore 58. An unillustrated washer with a larger diameter than the spring 55 the outer diameter may advantageously be arranged between the screw member and the spring guide 51 to prevent cocking of the guide track means. Næbbet 25 er vist i den 30 yderstilling, der svarer til konussens fristilling. Finger 25 is shown in the extreme position 30, corresponding to the cone free position.

Opfindelsen er ikke begrænset til de her viste og beskrevne udførelsesformer: Eksempelvis kan forbindelsen mellem håndtaget og indgrebsorganet kan være en tandhjulsforbindelse eller en lignende forbindelse, og 35 håndtagets vandrette yderstilling kan svare til indgrebsorganets fristilling, hvilket kan være nyttigt, The invention is not limited to the shown and described embodiments: For instance, the connection between the handle and the engaging means can be a toothed wheel connection or a similar compound, and 35 of the handle horizontal end position may correspond to the engaging means free position, which can be useful,

Claims (7)

1. Indretning til sammenlåsning af oven over hinanden, navnlig på dækket af et skib, stablede containere, hvilken låseindretning (1) har et udragende midterparti (4) med anlægsflader (5,6) for en første 10 (101) og en anden container (100) og i ét stykke med midterpartiet et første endeparti med en flange (7) til indgreb med den første containers containerhjørne (102) og et andet endeparti (3) til indsætning i den anden containers containerhjørne, hvilket andet endeparti om-15 fatter et mellem en indgrebs- og en fristilling drejeligt låsehoved (10), der har en mod midterpartiet vendende indgrebsflade (11), og som er udformet i ét stykke med en central omdrejningstap (26), der er fjederbelastet til drejning til indgrebsstillingen, hvor låse-20 hovedets drejning er styret af et mellem to yderstillinger drejeligt håndtag (9), der udgår fra midterpartiet, kendetegnet ved, at håndtaget har en i midterpartiet lejret omdrejningsaksel (19) med en dre-jeakse, som i det væsent 1. A device for interlocking one above the other, in particular on the deck of a ship, stacked containers, which locking device (1) having a protruding central portion (4) with contact surfaces (5,6) of a first 10 (101) and a second container (100) and integral with the central portion a first end portion with a flange (7) for engagement with the first container at the container corner (102) and a second end portion (3) for insertion into the second container container corner, said second end portion of-15 summarizes a between an engagement and a free position rotatably locking head (10) having one facing the central portion facing engagement surface (11) and which is formed in one piece with a central pivot pin (26) which is spring-loaded to pivot to the engaged position, the locking -20 head rotation is controlled by a between two extreme positions rotatable handle (9) extending from the central portion, characterized in that the handle has a central portion journaled pivot shaft (19) having a pivot jeakse which is substantially lige står på tværs af retningen 25 for omdrejningstappens (26) drejeakse, og at der i fast forbindelse med omdrejningsakslen (19) er et første indgrebsorgan (25), der er udformet til et sådant direkte og drejningsoverførende indgreb med et andet indgrebsorgan (36), som er fast forbundet 30 med omdrejningstappen (26), at en bestemt håndtagsstilling i det væsentlige svarer til en bestemt drejestil-ling af låsehovedet (10). straight stands transverse to the direction 25 of the fulcrum (26) axis of rotation, and that secured to the rotatable shaft (19) is a first engagement means (25) which is formed to such a direct and rotation transferring engagement with a second engagement means (36) , which is fixedly connected with the pivot pin 30 (26), that a certain lever position substantially corresponding to a particular style rotary-treatment of the locking head (10).
2. Indretning ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det første indgrebsorgan er et krumt næb 35 (25), der udgår fra den indre ende af omdrejningsakslen (19) og forløber på tværs af dennes længdeakse, og at 11 DK 171376 B1 det andet indgrebsorgan er et styrespor, som er afgrænset af et gaffelelement (36), der er fastgjort til den indre ende af omdrejnings tappen (26) og rager ud på tværs af dennes længderetning. 2. Device according to claim 1, characterized in that the first engagement means is a curved beak 35 (25), beginning at the inner end of the rotary shaft (19) and extending transversely of the longitudinal axis thereof, and that 11 DK 171376 B1 the second engagement means has a guide track which is defined by a fork member (36) which is secured to the inner end of the pin of rotation (26) and extending across its longitudinal direction.
3. Indretning ifølge krav 2, og hvor låsehove dets fjederbelastning er frembragt af en skruefjeder, kendetegnet ved, at skruefjederens (29) ene ende udgør den gren af gaffelelementet (36), der danner styreflade for næbbet under håndtagets (9) bevægelse 10 hen mod den til låsehovedets indgrebsstilling svarende yderstilling. 3. The device of claim 2, wherein the locking head spring load is generated by a coil spring, characterized in that the helical spring (29) one end constitutes the branch of the fork element (36) forming the guide surface of the beak under the lever (9) moving 10 to against the locking head to the engagement position corresponding extreme position.
4. Indretning ifølge et eller flere af kravene 1-3, kendetegnet ved, at håndtaget (9) mod en fjederforspænding kan trykkes aksialt indad. 4. Device according to one or more of claims 1-3, characterized in that the handle (9) against a spring bias can be pressed axially inwards.
5. Indretning ifølge et eller flere af kravene 1-4, kendetegnet ved, at den nødvendige på-virknngskraft på håndtaget (9) for at bringe låsehovedet (10) i indgrebsstillingen er væsentlig mindre end kraften til at bringe låsehovedet i fristillingen. 5. Device according to one or more of claims 1-4, characterized in that the required on-virknngskraft on the handle (9) to bring the locking head (10) in the engaged position is substantially less than the force to bring the locking head in the neutral position.
5 PATENTKRAV 5 claims
6. Indretning ifølge et eller flere af kravene 1-5, kendetegnet ved, at håndtaget (9) med omdrejningsakslen (19), låseorganet (8) og palmekanismen (14, 15) er monteret i en let udskiftelig enhed. 6. Device according to one or more of claims 1-5, characterized in that the handle (9) with the rotatable shaft (19), locking means (8) and the ratchet mechanism (14, 15) is mounted in an easily replaceable unit.
7. Indretning ifølge krav 1, kendeteg-25 net ved, at det drejningsoverførende indgreb er udformet således, at håndtaget (9) kan være selvspærrende i den yderstilling, hvor låsehovedet (10) står i fristillingen. 7. Device according to claim 1, characterized 25 characterized in that the rotation transmitting engagement is designed such that the handle (9) can be self-locking in the end position, wherein the locking head (10) is in the neutral position. 1 35 1 35
DK446587A 1987-08-26 1987-08-26 A device for interlocking one above the other, in particular on the deck of a ship, the containers stacked DK171376B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK446587A DK171376B1 (en) 1987-08-26 1987-08-26 A device for interlocking one above the other, in particular on the deck of a ship, the containers stacked
DK446587 1987-08-26

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK446587A DK171376B1 (en) 1987-08-26 1987-08-26 A device for interlocking one above the other, in particular on the deck of a ship, the containers stacked
PCT/DK1988/000139 WO1989001907A1 (en) 1987-08-26 1988-08-26 A device for interlocking stacked containers
DK477988A DK157987C (en) 1987-08-26 1988-08-26 A device for interlocking one above the other, in particular on the deck of a ship, the containers stacked
AU23891/88A AU2389188A (en) 1987-08-26 1988-08-26 A device for interlocking stacked containers
DK478088A DK157128C (en) 1987-08-26 1988-08-26 A device for interlocking one above the other, in particular on the deck of a ship, the containers stacked

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK446587D0 DK446587D0 (en) 1987-08-26
DK446587A DK446587A (en) 1989-02-27
DK171376B1 true DK171376B1 (en) 1996-10-07

Family

ID=8133762

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK446587A DK171376B1 (en) 1987-08-26 1987-08-26 A device for interlocking one above the other, in particular on the deck of a ship, the containers stacked

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2389188A (en)
DK (1) DK171376B1 (en)
WO (1) WO1989001907A1 (en)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE8906994U1 (en) * 1989-06-07 1990-10-04 Westerwaelder Eisenwerk Gerhard Gmbh, 5241 Weitefeld, De
SE467459B (en) * 1990-09-25 1992-07-20 Allset Marine Lashing Ab Vridlaas Foer hoernlaadorna for containers
GB9508439D0 (en) * 1994-06-25 1995-06-14 Reynard Kenneth Container clamping device
NO305395B1 (en) * 1997-08-04 1999-05-25 Yngve Flodin ContainerlÕs
JPWO2004108564A1 (en) * 2003-06-02 2006-07-20 株式会社マリフィット Container connecting fitting
SE0302200D0 (en) * 2003-08-11 2003-08-11 Loxystem Ab A container cap for locking stacked containers to eachother
CN104553955A (en) * 2014-12-31 2015-04-29 昆山吉海实业公司 Raised foundation used for lashing of container

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH550700A (en) * 1970-03-06 1974-06-28 Backtemans Patenter Ab Kupplungsgeraet for to link up frachtbehaeltern.
JPS637593Y2 (en) * 1983-05-23 1988-03-04
JPH0121038B2 (en) * 1984-11-06 1989-04-19 Tosha Ogino
AU8175487A (en) * 1986-10-23 1988-05-25 Jensen, G.V. Container lock

Also Published As

Publication number Publication date
DK446587D0 (en) 1987-08-26
AU2389188A (en) 1989-03-31
WO1989001907A1 (en) 1989-03-09
DK446587A (en) 1989-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3337014A (en) Ratchet wrench
US5305670A (en) Adjustable wrench
US4257527A (en) Plastic drum
CA2008720C (en) Washer-dispensing and fastener-driving machine and stackable roofing washer therefor
US4420995A (en) Quick-release and positive locking mechanism for use on socket wrenches and on power and impact tools
CA2202820C (en) Improved valve assembly for use with containers in a closed application system
US6651992B1 (en) Container with integral dolly
EP0489012B1 (en) Pressure cooker interlock
AU710407B2 (en) Child resistant package
US3393587A (en) Ratchet wrenches
US5209365A (en) Paint cup lid assembly
EP0003538B1 (en) Lifting clamp
US4848196A (en) Quick release and automatic positive locking mechanism for socket wrenches and extension bars for socket wrenches
US5518278A (en) Coupling
US4090639A (en) Multiple dose paste dispenser
US7320159B2 (en) Karabiner with locking ring
EP2755529B1 (en) Seal mechanism for beverage container
EP0345394B1 (en) Child resistant hinge top closure
EP0631482B1 (en) Automatic flow control valve control device
US7059053B2 (en) Folding knife with blade lock
US20040060844A1 (en) Multi-level stacking/nesting tray
US5445297A (en) Roofing washer-dispenser
EP0236435B1 (en) Reel storage container
US5785362A (en) Cam-operated hatch cover lock
CA2187721C (en) Removable handle for containers