DK169247B1 - pipeline milking - Google Patents

pipeline milking Download PDF

Info

Publication number
DK169247B1
DK169247B1 DK58892A DK58892A DK169247B1 DK 169247 B1 DK169247 B1 DK 169247B1 DK 58892 A DK58892 A DK 58892A DK 58892 A DK58892 A DK 58892A DK 169247 B1 DK169247 B1 DK 169247B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
milking
hose
milk
characterized
tube
Prior art date
Application number
DK58892A
Other languages
Danish (da)
Other versions
DK58892A (en
DK58892D0 (en
Inventor
Joergen Krab
Original Assignee
Joergen Krab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Joergen Krab filed Critical Joergen Krab
Priority to DK58892A priority Critical patent/DK169247B1/en
Priority to DK58892 priority
Publication of DK58892D0 publication Critical patent/DK58892D0/en
Priority claimed from SE9301514A external-priority patent/SE502898C2/en
Publication of DK58892A publication Critical patent/DK58892A/en
Publication of DK169247B1 publication Critical patent/DK169247B1/en
Application granted granted Critical

Links

Abstract

In a piped milking unit it frequently happens that it is desirable to isolate the milk from certain cows, which carries certain disadvantages. With a simple intermediate coupling unit, which comprises a hand set, especially in the form of a short tubular piece of the same dimension as the milk line, and to which are fitted an ordinary tapping outlet for the milk line, a tubular section from the tapping outlet and with a connection for a hose from the pail, and a tubular section with hose connections at both ends for connection of the second pipe stub in the milk pail lid to the milk line, and a suspension element for suspending the unit, especially in the milk line, it is possible not only to avoid these disadvantages but also to achieve significant advantages. Thus when milking into the pail all the ordinary equipment used in connection with piped milking can now be used. The unit brings significant additional hygiene advantages, since this and the milking pail with lid and associated hoses can be cleaned simultaneously when cleaning the piped milking unit with the ordinary automatic washing machine. In addition, the unit offers the facility for combining milking hose and the doubled vacuum hose in one single hose, either in a common casing or as a single hose, which facilitates hose handling both during the milking and during cleaning, which can furthermore be performed more effectively. <IMAGE>

Description

i DK 169247 B1 in DK 169247 B1

Opfindelsen angår et rørmalkeanlæg til kreaturer med to i stalden rundtgående rørledninger, nemlig en vacuumrørledning forbundet til en central vacuumpumpe og en mælkerørledning forbundet til en central mælketank, 5 og med udtag ud for hver kreaturbås for en malkemaskine. The invention relates to a pipeline milking animals in the stable with two annular conduits, namely, a vacuum conduit connected to a central vacuum pump and a milk conduit connected to a central milk tank 5 and with outlets for each kreaturbås for a milking machine.

Malkningen foregår ved, at malkemaskinen flyttes fra ko til ko og tilsluttes udtagene på vacuum- og mælkeledningen. Milking is done by milking machine is moved from cow to cow and connecting points on the vacuum-and the milk line. Mælken suges da via mælkeledningen ud i den centrale mælketank, hvor den blandes med mælken fra de 10 øvrige køer. The milk is sucked via the milk line when out of the central milk tank where it is mixed with milk from other cows 10.

I nogle tilfælde ønsker man imidlertid at isolere mælken fra bestemte køer, såsom sygdomsramte køer, køer, hvor der er mistanke om sygdom, køer der lige har kælvet og lignende, så det ikke ledes til rørmalkeanlægget; In some cases, wish, however, to isolate the milk from certain cows, such as diseased cows, cows, where there is suspicion of disease, cows that have just calved and the like, so it's not headed to rørmalkeanlægget; 15 eller man ønsker at udtage mælk fra bestemte køer til fodring af spædkalve. 15 or you want to take milk from certain cows for feeding baby beef. I så tilfælde malkes mælken i en malkespand ved at forbinde mælkeslangen fra malkemaskinen til en studs på spandens låg, og en slange fra lågets anden studs føres op til rørmalkeanlæggets mælke-20 ledning. In that case the milk is milked in a milking pail by connecting the milk hose from the milking machine to a stub on the pail lid, and a hose from the lid second connection piece is fed up to rørmalkeanlæggets lactic-20 line. Vacuumslangen forbindes på sædvanlig vis, som skulle der malkes til rørmalkeanlægget. The vacuum hose is connected in the usual way, which should be milked to rørmalkeanlægget. Mælken malkes derved ud i malkespanden istedet for til rørmalkeanlæg get. The milk milked thus out of the milking forehead instead of the pipeline milking get. At malke i spand medfører imidlertid nogle konsekvenser, nemlig at man på grund af slangeforløbet ikke 25 kan anvende rørmalkeanlæggets sædvanlige faciliteter, eksempelvis måleudstyr til måling af koens mælkeydelse; Milking in the bucket, however, entails certain consequences, namely that because of snake course not 25 can apply rørmalkeanlæggets usual amenities, such as measuring equipment for measuring the cow's milk yield; istedet skønnes mælkemængden visuelt efter malkningen ved at se i malkespanden, ligesom udstyr til overvågning af malkeprocessen heller ikke kan anvendes. Instead estimated amount of milk visually after milking, view the milking forehead, like equipment for monitoring milking process can not be used. Malkeren må 30 således hele tiden holde øje med den pågældende ko under malkningen. 30 milker may thus all the time keep track of the cow during milking. Aftagning og påsætning af slanger og låg kræver fuld opmærksomhed, idet der under ingen omstændigheder må komme skidt i systemet, hvilket der er overhængende risiko for netop i staldmiljøet. Removal and fitting of the tubes and lids requires full attention, since under no circumstances come dirt in the system, there is an imminent risk of precisely in the stable environment. Rengøring af 35 rørmalkeanlæg med tilhørende malkemaskiner, slanger etc. foretages automatisk med en særlig rengøringsautomat, DK 169247 B1 2 der gennemskyller hele systemet indvendigt. Cleaning of the pipeline milking plant 35 associated with the milking equipment, tubing, etc. is carried out automatically with a special cleaning machine, DK 169247 B1 2 which flushes the entire system inside. Malkespand med tilhørende låg og slanger må dog rengøres manuelt. Milking bucket with a lid and tubes may be cleaned manually.

Den udvendige rengøring af malkemaskiner med tilhørende slanger og udstyr foretages manuelt, hvor rengøringen af 5 mælkeslange og den dobbelte vacuumslange er særlig problematisk. The external cleaning of milking machines and the supply piping and equipment is done manually where the cleaning of the milk tube 5 and the double vacuum pipe is especially problematic.

Det er ved nærværende opfindelse indset, at man kan overkomme disse ulemper samtidig med, at det giver mulighed for at samle malkemaskinens mælkeslange og dob-10 belte vacuumslange i en enkelt slange, nemlig ved en simpel mellemkoblingsenhed, der omfatter et håndsæt, hensigtsmæssigt i form af et kort rørstykke i samme dimension som mælkeledningen, og på hvilke der er monteret et sædvanligt udtag for mælkeledningen, et rørstykke 15 fra udtaget og med tilslutning for en slange fra spanden, og et rørstykke med slangetilslutninger i begge ender for forbindelse af den anden studs i malkespandens låg med mælkeledningen, samt et ophæng for ophængning af enheden, fortrinsvis i mælkeledningen. It is the present invention realized that to overcome these drawbacks at the same time it allows to create the milking machine's milk tube and DOB-10 belt vacuum pipe in a single tube, namely, by a simple interposition unit including a handset, suitably in the form of a short length of pipe of the same dimension as the milk line, and on which there is mounted a conventional outlet for the milk line, a length of pipe 15 from the outlet and for the attachment of a hose from the bucket, and a length of pipe with hose connections at both ends for connecting the second connection piece in the milking pail lid with the milk line, as well as a hanger for hanging the device, preferably in the milk line.

20 Denne udformning af anlægget medfører betydelige fordele, således kan man ved malkning i spand nu anvende alt det sædvanlige udstyr i forbindelse med rørmalkning. 20 This embodiment of the plant resulting in significant advantages, the following can for milking in bucket now use all the usual equipment in connection with rørmalkning. Enheden medfører tillige betydelige hygiejniske fordele, idet denne og malkespanden med låg og tilhørende slan-25 ger kan rengøres samtidig med rengøring af rørmalkean-lægget med den sædvanlige vaskeautomat. The device may furthermore result in substantial hygiene advantages in that the milking and the pan with the lid and associated hose-GER 25 can be cleaned simultaneously with cleaning of rørmalkean-pleated with the usual washing machine. Desuden er der med enheden åbnet mulighed for at samle mælkeslange og den dobbelte vacuumslange i en enkelt slange, enten i en fælles kappe eller som en enkelt slange, hvilket letter 30 slangehåndteringen såvel under malkningen som under rengøringen, der ydermere kan udføres mere effektivt. Moreover, as the device opens the opportunity to collect milk tube and the double vacuum pipe in a single tube, either in a common sheath or as a single tube, which facilitates 30 the hose handling both during milking as during cleaning, which may additionally be carried out more efficiently.

Opfindelsen skal i det følgendes forklares nærmere under henvisning til det på medfølgende tegning illustrerede udførelseseksempel. The invention will now follow completed explained with reference to the accompanying drawings illustrated in the exemplary embodiment. På tegningen viser: 35 In the drawings: 35

Fig. FIG. 1, en mellemkoblingsenhed set i helhed fra DK 169247 B1 3 siden, 1, an intermediate coupling device viewed in entirety from DK 169 247 B1, page 3,

Fig. FIG. 2, mellemkoblingsenheden set forfra og med den nederste del opskåret for blotlæggelse af den indvendige rørføring, 5 Fig. 2, between the switching unit seen from the front and with the lower portion cut to expose the inner pipe, 5 Fig. 3, kobling af en malkespand til rørmalkeanlæg- get via mellemkoblingsenheden, 3, the coupling of a milking pail rørmalkeanlæg- to get through between the switching unit,

Fig. FIG. 4, samme som i fig. 4, the same as in Fig. 3, men nu vist med en tilkoblet malkemaskine, 3, but now shown in a connected milking machine,

Fig. FIG. 5, samme som i fig. 5, the same as in Fig. 4, men nu vist med et 10 indkoblet mælkemeter, og 4, but now shown with a 10 coupled milk meters, and

Fig, 6, koblingen af malkemaskine, mellemkoblingsenhed og malkespand for rengøring med en sædvanlig vaskeautomat. Fig, 6, the coupling of the milking machine, the coupling between the device and the milking bucket for cleaning with a conventional washing machine.

15 Indledningsvis bemærkes, at der kun er vist de dele af et rørmalkeanlæg, der er nødvendig for forståelse af opfindelsen, ligesom nogle af delene er vist stærkt forenklet. 15 First of all, which is shown only the parts of the pipeline milking plant, which is necessary for understanding of the invention, as well as some of the parts are shown greatly simplified. På tegningen er vist en mælkeledning 2, en vacuumledning 4, en mellemkoblingsenhed 6, en malkespand 20 8, en malkemaskine 10 og et mælkemeter 12. The drawing shows a milk line 2, to a vacuum line 4, one of the coupling unit 6, a milking pail 20 8, a milking machine 10 and a milk meter 12th

Den på tegningens fig. The in fig. 1 og 2 viste mellemkoblingsenhed til brug ved malkning i spand består af et kort rørstykke 14 i dimension som rørmalkeanlæggets mælkeledning 2. Foroven er rørstykket lukket med en plade 16, 25 der rager bagud, og hvor yderenden er bukket ned, så der dannes en krog 18, hvormed enheden kan hænges op i mælkeledningen. 1 and 2 of the coupling device to be used for milking of the bucket consists of a short length of pipe 14 in dimension as rørmalkeanlæggets milk line 2. At the top, the pipe section closed by a plate 16, 25 projecting rearwardly, and wherein the outer end is bent down to form a hook 18 by which the device can be hung up in the milk line. Ved underkanten er der en anden krog 20 beregnet for ophæng af et låg 22 til malkespanden. At the bottom edge, there is a second hook 20 intended for mounting of a lid 22 to the milking pan. Bunden af rørstykket er lukket med en bundplade 24. På rørstyk-30 kets overende er der monteret et sædvanligt udtag 26 tilsvarende dem på anlæggets mælkeledning 2. Udtaget står i forbindelse med et rør 28 indeni rørstykket, idet det udmunder på siden af dette udfor udtaget, og hvis anden ende går ud gennem bundpladen som en tilslutnings-35 studs 30 for en mælkeslange. The bottom of the pipe section is closed with a bottom plate 24. The pipe section 30 kets over the end, there is mounted a conventional taps 26 similar to those on the system's milk line 2. The outlet is in communication with a tube 28 inside the tube piece, in that it opens out on the side of this explored removed , and the other end goes through the base plate as a connection-35 connection piece 30 for a milk tube. I rørstykkets bund er der yderligere et koblingsrør 32 i form af en U-formet rør- DK 169247 B1 4 bøjning, der med benene sidder ud gennem bunden som to tilslutningsstudse 34, 36 for vacuumslanger. In the bottom of the tube, there is further a coupling tube 32 in the form of a U-shaped pipe DK 169 247 B1 4 bend which sits with his legs through the bottom as two connecting pieces 34, 36 for vacuum hoses. I bunden er der et lille hul, så det visuelt kan konstateres, hvis rørene inden i rørstykket skulle være læk. At the bottom there is a small hole, so it visually detectable if the pipes within the fitting should be leak.

5 På tegningens fig. 5 In fig. 3 er det vist, hvorledes en mal kespand 8, der med slanger 38, 40 er forbundet til mellemkoblingen 6, idet slangen 38 er påsat studsen 30 til udtaget 26. Den anden slange 40 er forbundet til rørkoblingens ene studs 34, og fra den anden studs går der en 10 slange 42 op til mælkeledningens udtag 44. Malkespanden er på den måde tilsluttet rørmalkeanlægget, så man umiddelbart kan tilkoble malkemaskinen 10 og malke i spand som vist på fig. 3, it is shown how a mal kespand 8, with tubes 38, 40 are connected to the coupling 6, the hose 38 is attached to the connection piece 30 to the outlet 26. The second hose 40 is connected to the pipe coupling one stub 34, and from the other instantaneously connecting piece 10 there is a tube 42 up to the milk outlet conduit 44. the milking forehead is thus connected rørmalkeanlægget, so as to readily connect the milking machine 10 and the milking in the bucket as shown in fig. 3. Da man ikke ellers, som på traditionel vis, skal skille slangerne ad ved malkning i spand, 15 kan malkmaskinens slanger samles i en enkelt slange 46, f.eks. 3. As it is impossible otherwise, as in the traditional manner, the separating tubes at a milking in the bucket 15 may malkmaskinens hoses together in a single tube 46, for example. ved, at en mælkeslange 48 og en dobbelt vacuum-slange 50 samles i et fælles hylster af krympeplast jf. fig. in that a milk hose 48 and a double vacuum hose 50 is collected in a common sheath of shrink plastic see. Fig. 4. Malkemaskinen 10 kobles på sædvanligvis til et udtag 52 på vacuumledningen 4 og forbindes med en slange 20 54 til mellemkoblingens udtag 26. Ved malkning løber mælken fra malkemaskinen gennem slangen 54 til mellemkoblingens udtag 26, gennem røret 30 og slangen 38 ned i malkespanden. 4. The milking machine 10 is coupled, usually to an outlet 52 of the vacuum conduit 4 and connected to a hose 20 54 to mellemkoblingens outlet 26 of the milking runs the milk from the milking machine through the hose 54 to mellemkoblingens outlet 26, through the pipe 30 and the hose 38 into the milking pan. Til forskel fra fig. Unlike FIG. 3 er slangerne til malkespanden i lighed med slangerne i malkemaskinen 25 samlet i en fælles kappe 56. 3, the milking hoses to the forehead, similar to the tubes in the milking machine 25 assembled in a common sheath 56th

Som tidligere forklaret kan man ved opfindelsen anvende alt det sædvanlige udstyr til rørmalkeanlægget. As previously explained, one can use in the invention all of the usual devices for rørmalkeanlægget.

I fig. In Fig. 5 er det således vist, hvorledes et mælkemeter 12 til måling af mælkeydelsen og til prøvetagning er vist 30 indkoblet. 5, it is shown how a milk meter 12 for measuring the milk yield, and for sampling 30 is shown engaged. Istedet for til mellemkoblingsenheden kobles slangen 54 fra malkemaskinen til mælkemeteret 12, og herfra føres en slange 58 til mellemkoblingsenheden, således at mælken fra malkemaskinen ledes gennem mælkemeteret, hvilket ikke tidligere har været muligt ved 35 malkning i spand. Instead of the switching unit coupled between the hose 54 from the milking machine to mælkemeteret 12, and from there is fed a hose 58 to the coupling device, so that the milk from the milking machine is passed through mælkemeteret, which has not previously been possible at 35 in the milking pail.

Som eksempel på en anden facilitet, der kan udnyt- DK 169247 B1 5 tes ved opfindelsen, er rørmalkeanlæggets sædvanlige vaskeautomat. As an example of another feature that can be exploited DK 169247 B1 5 TES in this invention are rørmalkeanlæggets conventional washing machine. På tegningens fig. In fig. 6 er der vist, hvorledes malkespanden med mellemkoblingsenheden er indkoblet ved rengøring. 6, there is shown how the pan with the milking of the coupling device is synchronized during cleaning. Spanden skal her ligge på siden og 5 bliver under rengøringen gennemskyllet sammen med det øvrige anlæg. The bucket must here lie on his side and 5, while cleaning flushed along with the other plants.

Med opfindelsen er der således med et enkelt virkemiddel frembragt en i praktisk arbejde betydelig forbedring af rørmalkeanlæg, idet der ved hver malkning altid 10 er køer, der skal malkes i spand. With the invention there is a single instrument provided a practical work in significant improvement of the pipeline milking plant, with which at each milking 10 is always cows to be milked in the bucket.

Claims (10)

1. Rørmalkeanlæg til kreaturer med to i stalden rundtgående rørledninger, nemlig en vacuumledning (4) forbundet til en central vacuumpumpe og en mælkeledning (2) forbundet til en central mælketank, og med respekti- 5 ve udtag ud for hver kreaturbås for en malkemaskine, kendetegnet ved, at det omfatter en mellemkoblingsenhed (6) til brug ved malkning i spand (8), hvilken enhed omfatter et håndsæt på hvilken, der er monteret et sædvanligt mælkeledningsudtag (26), og med et 10 rørstykke (28) fra udtaget for tilslutning af en slange (38) fra spanden, og et koblingsrør (32) med slangetilslutninger (34, 36) i begge ender for forbindelse af den anden studs i malkespandens låg (22) via koblingsrøret med mælkeledningen (2), samt et ophæng (18) for ophæng-15 ning af enheden, fortrinsvis i mælkeledningen. 1. pipeline milking the livestock with two in the stable circumferential pipelines, namely, a vacuum line (4) connected to a central vacuum pump and a milk line (2) connected to a central milk tank, and with respekti- 5 vc outlet next to each kreaturbås for a milking machine, characterized in that it comprises an intermediate coupling device (6) for milking in bucket (8), which device comprises a handset on which there is mounted a conventional mælkeledningsudtag (26), and of a 10 length of pipe (28) from the outlet of connecting a hose (38) from the bucket, and a coupling tube (32) having hose connectors (34, 36) at both ends for connecting the second connection piece in the milking pail lid (22) via the coupling tube to the milk line (2) and a hanger ( 18) for hanging-up of the unit 15, preferably in the milk line.
2. Malkeanlæg ifølge krav 1, kendetegnet ved, at håndsættet udgøres af et rørstykke (14) af samme dimension som mælkeledningen (2), hvorom udtaget umiddelbart kan monteres. 2. The milking system according to claim 1, characterized in that the handset is formed by a pipe piece (14) of the same dimension as the milk line (2) on which the outlet is readily mounted.
3. Malkeanlæg ifølge krav 2, kendetegnet ved, at rørstykket (14) foroven er afsluttet med et udragende pladestykke, hvis ende er bukket nedefter til dannelse af en ophængningskrog (18) . 3. The milking system according to claim 2, characterized in that the pipe piece (14) is closed at the top with a protruding plate piece, whose end is bent downwardly to form a suspension hook (18).
4. Malkeanlæg ifølge krav 2 eller 3, kende-25 tegnet ved, at rørstykkets bund er lukket, og at røret (28) fra udtaget (26) er ført herud igennem, og hvor enden udgør slangetilslutningen (30), og at koblingsrøret (32) er bukket i U-form, og hvor enderne ligeledes er ført ud gennem bunden og udgør slangetil-30 slutningerne (34,36). 4. A milking plant as claimed in claim 2 or 3, characterized-25 characterized in that the tube bottom is closed, and that the tube (28) from the outlet (26) is guided out here through, and wherein the end forming the hose connection (30) and that the coupling tube ( 32) is bent in U-shape, and wherein the ends are also extended through the bottom and forms slangetil-30 inclusions (34,36). DK 169247 B1 7 DK 169247 B1 7
5. Malkeanlæg ifølge krav 4, kendetegnet ved, at koblingsrørets ender (34,36) er lige lange, men uens med enden (30) af røret fra udtaget (26), der fortrinsvis er længere. 5. The milking system according to claim 4, characterized in that the koblingsrørets ends (34,36) are of equal length but unequal with the end (30) of the tube from the outlet (26), which is preferably longer.
6. Malkeanlæg ifølge krav 4, kendetegnet ved, at der er et hul i rørstykkets bund (24). 6. The milking system according to claim 4, characterized in that there is a hole in the tube bottom (24).
7. Malkeanlæg ifølge krav 1, kendetegnet ved, at mellemkoblingsenheden (6) har en krog (20) for 10 ophængning af malkespandens låg. 7. A milking plant as claimed in claim 1, characterized in that the intermediate coupling device (6) has a hook (20) for the suspension 10 of the milking pail lid.
8. Malkeanlæg ifølge et af kravene 1-7, kendetegnet ved, at malkemaskinens slanger fra patkop-sættet (60) er udformet som en enkelt slange (46) med 15 tre kanaler, nemlig en for mælken og to for vacuum. 8. A milking plant according to one of claims 1-7, characterized in that the milking machine hoses from patkop-set (60) is designed as a single hose (46) by 15 three channels, one for the milk and two to vacuum.
9. Malkeanlæg ifølge krav 8, kendetegnet ved, at slangen (46) udgøres af to separate slanger, nemlig en mælkeslange (48) og en dobbelt vacuumslange 20 (50) samlet i en fælles kappe, eksempelvis af krympe- plast. 9. The milking system according to claim 8, characterized in that the tube (46) is constituted by two separate tubes, namely, a milk tube (48) and a double vacuum pipe 20 (50) assembled in a common casing, such as shrink plastic.
10. Malkeanlæg ifølge et af kravene 1-9, kendetegnet ved, at slangerne fra malkespandens låg (22) 25 er udformet som en enkelt slange (56) med to kanaler. 10. The milking system according to one of claims 1-9, characterized in that the lines from the milking pail lid (22) 25 is formed as a single hose (56) with two channels.
DK58892A 1992-05-04 1992-05-04 pipeline milking DK169247B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK58892A DK169247B1 (en) 1992-05-04 1992-05-04 pipeline milking
DK58892 1992-05-04

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK58892A DK169247B1 (en) 1992-05-04 1992-05-04 pipeline milking
SE9301514A SE502898C2 (en) 1992-05-04 1993-05-04 Tube milking installation

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK58892D0 DK58892D0 (en) 1992-05-04
DK58892A DK58892A (en) 1993-11-05
DK169247B1 true DK169247B1 (en) 1994-09-26

Family

ID=8095266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK58892A DK169247B1 (en) 1992-05-04 1992-05-04 pipeline milking

Country Status (1)

Country Link
DK (1) DK169247B1 (en)

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US8590488B2 (en) 2010-08-31 2013-11-26 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8671885B2 (en) 2011-04-28 2014-03-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US8903129B2 (en) 2011-04-28 2014-12-02 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9058657B2 (en) 2011-04-28 2015-06-16 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9107379B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation

Cited By (104)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9648839B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US10327414B2 (en) 2010-08-31 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US9980458B2 (en) 2010-08-31 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8707905B2 (en) 2010-08-31 2014-04-29 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720383B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720382B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8726843B2 (en) 2010-08-31 2014-05-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9894876B2 (en) 2010-08-31 2018-02-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8807086B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8807085B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9888664B2 (en) 2010-08-31 2018-02-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9775325B2 (en) 2010-08-31 2017-10-03 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9763424B1 (en) 2010-08-31 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9737043B2 (en) 2010-08-31 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9706747B2 (en) 2010-08-31 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9686962B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9686961B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9648843B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9560832B2 (en) 2010-08-31 2017-02-07 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9126335B2 (en) 2010-08-31 2015-09-08 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US8590488B2 (en) 2010-08-31 2013-11-26 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9549531B2 (en) 2010-08-31 2017-01-24 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9516854B2 (en) 2010-08-31 2016-12-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9480238B2 (en) 2010-08-31 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9474248B2 (en) 2010-08-31 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9247709B2 (en) 2010-08-31 2016-02-02 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9462781B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9462782B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9439392B2 (en) 2010-08-31 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9433184B2 (en) 2010-08-31 2016-09-06 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US9282720B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9326480B2 (en) 2011-04-28 2016-05-03 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9374975B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9282718B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9374974B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9374976B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher, vision system, and vision system cleaning device
US9402365B2 (en) 2011-04-28 2016-08-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9271471B2 (en) 2011-04-28 2016-03-01 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9439390B2 (en) 2011-04-28 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9462780B2 (en) 2011-04-28 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9253959B2 (en) 2011-04-28 2016-02-09 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9468188B2 (en) 2011-04-28 2016-10-18 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9474246B2 (en) 2011-04-28 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9374979B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane and robotic attacher
US9183623B2 (en) 2011-04-28 2015-11-10 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9485955B2 (en) 2011-04-28 2016-11-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9491924B2 (en) 2011-04-28 2016-11-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9510554B2 (en) 2011-04-28 2016-12-06 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9171208B2 (en) 2011-04-28 2015-10-27 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9549529B2 (en) 2011-04-28 2017-01-24 Technologies Holdings Corp. Robotic attacher and method of operation
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9107378B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9582871B2 (en) 2011-04-28 2017-02-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9615537B2 (en) 2011-04-28 2017-04-11 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane responsive robotic attacher
US9107379B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9648840B2 (en) 2011-04-28 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Milking robot with robotic arm, vision system, and vision system cleaning device
US9480236B2 (en) 2011-04-28 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US9681635B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US9686960B2 (en) 2011-04-28 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9058657B2 (en) 2011-04-28 2015-06-16 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9686959B2 (en) 2011-04-28 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9706745B2 (en) 2011-04-28 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US9737048B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9737041B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9737040B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9737039B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Robotic attacher and method of operation
US8903129B2 (en) 2011-04-28 2014-12-02 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9737042B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9743635B2 (en) 2011-04-28 2017-08-29 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9756830B2 (en) 2011-04-28 2017-09-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9763422B2 (en) 2011-04-28 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US8826858B2 (en) 2011-04-28 2014-09-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9883654B2 (en) 2011-04-28 2018-02-06 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US8813680B2 (en) 2011-04-28 2014-08-26 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US9901067B2 (en) 2011-04-28 2018-02-27 Technologies Holdings Corp. Robotic attacher and method of operation
US9930861B2 (en) 2011-04-28 2018-04-03 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9980460B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9980459B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US8671885B2 (en) 2011-04-28 2014-03-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10143179B2 (en) 2011-04-28 2018-12-04 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US10172320B2 (en) 2011-04-28 2019-01-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10303939B2 (en) 2011-04-28 2019-05-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10327415B2 (en) 2011-04-28 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US8651051B2 (en) 2011-04-28 2014-02-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10349618B2 (en) 2011-04-28 2019-07-16 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation
US10362759B2 (en) 2011-04-28 2019-07-30 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10373306B2 (en) 2011-04-28 2019-08-06 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera

Also Published As

Publication number Publication date
DK58892D0 (en) 1992-05-04
DK58892A (en) 1993-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1004921C2 (en) Device and method for milking of animals.
EP0677243A2 (en) A method of automatically milking animals and an implement for applying same
US4305405A (en) Urine meter bag
CN1121136C (en) Milking cup liner for milking machine with milking cup assembly with this liner
US4683598A (en) Urinal for use by females
US4167814A (en) Mouth prop and oral evacuation device
JP2761808B2 (en) Automatic milking equipment
NZ335913A (en) Milking apparatus including a frame having a &#34;C&#34; front view configuration
DK162815B (en) Suction bottle for medical purposes
IT1247949B (en) An apparatus for automatically washing teats of cattle or other milk-producing animals
JPS5513842A (en) Check unit for milking of udders
ATA184787A (en) Arrangement for connection of a medical tube or hose having a coupling device
DE69329980T2 (en) Teat cleaning constriction device for milking animals
IT1252231B (en) handling system of medical waste
DE3136018C1 (en) Device for fixing a hose onto a pipe socket
FR2441786B1 (en) A device for connecting flexible tubes or pipes ends
JPS63176889A (en) Device for fixing tube or pipe at coupling end
EP0997733A3 (en) Animal exhalation monitoring
EP0737031A1 (en) An implement for milking animals
DE69201673D1 (en) Connecting element for quick coupling of a pipe.
US2818076A (en) Apparatus for cleaning of pipelines for milk and the like
AU5893599A (en) Method and apparatus for cleaning the teats of a dairy animal&#39;s udder
US3484941A (en) Aspiration device, especially for use in dental practice
CA2300419A1 (en) A method of and a device for disinfecting a milking machine and/or a cleaning device for the teats of an animal
EP0494148A1 (en) Dental evacuator disinfectant and flush system.

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed