CZ26628U1 - Corrosion-proof cover for overflow gutter and overflow gutter per se - Google Patents

Corrosion-proof cover for overflow gutter and overflow gutter per se Download PDF

Info

Publication number
CZ26628U1
CZ26628U1 CZ2013-28859U CZ201328859U CZ26628U1 CZ 26628 U1 CZ26628 U1 CZ 26628U1 CZ 201328859 U CZ201328859 U CZ 201328859U CZ 26628 U1 CZ26628 U1 CZ 26628U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
stainless steel
steel cover
pool
overflow
folded
Prior art date
Application number
CZ2013-28859U
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Ĺ imon JanÄŤa
Original Assignee
Niveko S.R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Niveko S.R.O. filed Critical Niveko S.R.O.
Priority to CZ2013-28859U priority Critical patent/CZ26628U1/en
Publication of CZ26628U1 publication Critical patent/CZ26628U1/en

Links

Description

Technické řešení se týká nerezového krytu pro přelivový žlab a přelivového žlabu pro odvod vody přepadající přes homí okraj bazénu do vyrovnávací nádrže, přičemž tento přelivový žlab zahrnuje vnitřní stěnu procházející po alespoň části obvodu bazénu, vnější stěnu uspořádanou s horizontálním odstupem od vnitřní stěny a dno spojující vnitřní stěnu s vnější stěnou.The invention relates to a stainless steel cover for a overflow trough and a overflow trough overflowing the upper edge of the pool into a buffer tank, the overflow trough comprising an inner wall extending over at least a portion of the perimeter of the pool, an outer wall arranged horizontally from the inner wall and inner wall with outer wall.

Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION

Přelivové, případně přepadové bazény jsou do země zcela zapuštěné bazény uzpůsobené k tomu, aby hladina vody dosahovala v podstatě do úrovně horního okraje jeho stěn a tedy v podstatě do úrovně terénu. Voda se pak může přelévat přes okraj bazénu, tedy přes přelivnou hranu do přelivových žlabů, z nichž teče do vyrovnávací nádrže. Z vyrovnávací nádrže vrací tuto vodu čerpadlo přes filtr zpět do bazénu, obvykle dnovými nebo stěnovými tryskami. Velikost vyrovnávací nádrže je závislá na velikosti bazénu a na předpokládaném provozu, tedy předpokládaném počtu současně se koupajících osob. Tento systém je sice technologicky, prostorově a tedy i finančně náročnější než je tomu u bazénů se zvýšeným okrajem, ale má nesporné výhody jednak estetické a jednak hygienické, protože nejvíce nečistot se nachází na hladině vody a při přelévání přes přelivnou hranu se tyto nečistoty dostávají do vyrovnávací nádrže a jsou zachycovány ve filtru uspořádaném mezi nádrží a čerpadlem pro vhánění vody zpět do bazénu. Přelivové žlaby mohou být uspořádány po celém obvodu bazénu nebo po jeho části, například s vynecháním oblastí schodů do bazénu. U známých řešení jsou přelivové žlaby zakryty plastovými mřížkami. Použití plastové mřížky po obvodu bazénu poněkud snižuje estetický dojem z bazénu a zejména je tato plastová mřížka náchylná na poškození, a proto vznikla potřeba nahradit mřížku esteticky a funkčně hodnotnějším, bytelnějším materiálem. Přitom bylo nutné najít takové řešení, aby byla zachována funkce přepadu, resp. přelivu, tedy možnost odtoku vody po obvodu bazénu do sběr25 ného žlabu, resp. vyrovnávací nádrže.The overflow or overflow pools are completely embedded pools adapted to bring the water level substantially to the level of the upper edge of its walls and thus essentially to the level of the terrain. Water can then flow over the edge of the pool, ie over the overflow edge into the overflow troughs from which it flows into the buffer tank. From the buffer tank, the pump returns the water back to the pool via a filter, usually by bottom or wall nozzles. The size of the buffer tank depends on the size of the pool and the expected operation, ie the expected number of bathers. Although this system is technologically, spatially and therefore more expensive than in swimming pools with a raised edge, it has indisputable advantages both aesthetic and hygienic, because most of the impurities are on the water surface and when overflowing over the overflow edge these impurities get into and are trapped in a filter arranged between the tank and the pump to inject water back into the pool. The overflow troughs may be arranged around the entire perimeter of the pool or a part thereof, for example by omitting the steps of the steps into the pool. In the known solutions, the overflow troughs are covered with plastic grids. The use of a plastic grid around the perimeter of the pool somewhat reduces the aesthetic impression of the pool and, in particular, the plastic grid is susceptible to damage, hence the need to replace the grid with a more aesthetically and functionally valuable, more robust material. At the same time, it was necessary to find a solution to maintain the function of the overflow, respectively. spillway, ie the possibility of draining water around the perimeter of the pool into the collecting trough, resp. buffer tanks.

Podstata technického řešeníThe essence of the technical solution

Tento úkol je vyřešen nerezovým krytem pro přelivový žlab pro odvod vody přepadající přes homí okraj bazénu do vyrovnávací nádrže, přičemž nerezový kryt podle tohoto technického řešení zahrnuje:This object is solved by a stainless steel cover for the overflow trough that overflows the upper edge of the pool into a buffer tank, the stainless steel cover according to the present invention comprising:

- dolní díl z nerezového plechu, který zahrnuje rovinnou střední část s průchozími otvory a boční zpětné přehyby pro nasazení na stěny přelivového žlabu,- a stainless steel lower panel which includes a planar central section with through holes and lateral folds to be fitted to the walls of the overflow trough,

- a homí díl z nerezového plechu, který zahrnuje rovinnou střední část a sklopené bočnice, které jsou uzpůsobené pro usazení na střední části dolního dílu a které jsou opatřené výřezy, přičemž mezi sklopenými bočnicemi horního dílu a bočními zpětnými přehyby dolního dílu jsou průtokové štěrbiny pro průtok vody z horního povrchu nerezového krytu k výřezům a skrz výřezy k průchozím otvorům.and a stainless steel upper part comprising a planar central part and folded side panels adapted to be seated on the central part of the lower part and provided with cut-outs, wherein there are flow slits for the flow between the lowered side panels of the upper part and the lateral folds of the lower part water from the top surface of the stainless steel cover to the slots and through the slots to the through holes.

Homí díl a dolní díl jsou s výhodou navzájem spojené rozebíratelným spojem.The upper part and the lower part are preferably joined together by a releasable joint.

Ve výhodném provedení homí díl shora zakrývá průchozí otvory dolního dílu.In a preferred embodiment, the upper part covers the through holes of the lower part from above.

S výhodou odpovídá výška zpětných přehybů dolního dílu výšce sklopených bočnic horního dílu.Preferably, the height of the folds of the lower part corresponds to the height of the folded side panels of the upper part.

Rovněž je výhodné, když zpětné přehyby dolního dílu procházejí rovnoběžně se sklopenými bočnicemi horního dílu a s odstupem od nich.It is also preferred that the folds of the lower part extend parallel to the lowered sides of the upper part and at a distance therefrom.

Výše uvedený úkol je rovněž vyřešen přelivovým žlabem pro odvod vody přepadající přes homí okraj bazénu do vyrovnávací nádrže, přičemž tento přelivový žlab zahrnuje vnitřní stěnu procházející po alespoň části obvodu bazénu, vnější stěnu uspořádanou s horizontálním odstupem odThe above object is also accomplished by a spillway for draining water overflowing the upper edge of the pool into a buffer tank, the spillway comprising an inner wall extending over at least a portion of the periphery of the pool, an outer wall arranged at a horizontal distance from

-1 CZ 26628 U1 vnitřní stěny a dno spojující vnitřní stěnu s vnější stěnou, přičemž je na něm nad jeho vnitřním prostorem upevněný nerezový kryt podle tohoto technického řešení.The inner wall and the bottom connecting the inner wall to the outer wall, the stainless steel cover according to the present invention being mounted above the inner space thereof.

Přehled obrázků na výkresechBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Technické řešení bude dále podrobněji popsáno pomocí příkladného provedení, které je schematicky znázorněno na výkresech, kde na obr. 1 je svislý řez příkladným provedením přelivového žlabu s nerezovým krytem, na obr. 2 je půdorys příkladného provedení horního dílu nerezového krytu, na obr. 3 bokorys dílu z obr. 2, na obr. 4 půdorys příkladného provedení dolního dílu nerezového krytu a na obr. 5 je schematicky naznačen nárys dílu z obr. 4.The technical solution will be described in more detail below by means of an exemplary embodiment, which is schematically illustrated in the drawings, in which Fig. 1 is a vertical section through an exemplary embodiment of a spillway with a stainless steel cover. 4 shows a plan view of an exemplary embodiment of the lower part of the stainless steel cover and FIG. 5 shows a front view of the part of FIG. 4; FIG.

Příklady uskutečnění technického řešeníExamples of technical solutions

Na obr. 1 je ve svislém řezu znázorněna část svislé obvodové stěny bazénu s příkladným provedením přelivového žlabu s nerezovým krytem podle tohoto technického řešení. Horní část svislé obvodové stěny bazénu současně tvoří vnitřní stěnu 2 přelivového žlabu, na ni navazuje dno 4, které je v podstatě vodorovné, resp. může mít v jeho podélném směru mírný spád směrem k neznázoměné vyrovnávací nádrži nebo k odtoku, a na dno 4 navazuje vnější stěna 3 přelivového žlabu. Přelivový žlab je zakryt roštem 5 usazeným v tomto příkladném provedení přibližně jednu pětinu celkové hloubky přelivového žlabu pod horním okrajem jeho vnitřní stěny 2.FIG. 1 shows a vertical section of a vertical circumferential wall of a swimming pool with an exemplary embodiment of a spillway with a stainless steel cover according to the present invention. At the same time, the upper part of the vertical circumferential wall of the pool forms the inner wall 2 of the overflow trough, which is connected to the bottom 4, which is substantially horizontal, respectively. it may have a slight slope in its longitudinal direction towards a buffer tank (not shown) or to a drain, and the bottom 4 is connected to the outer wall 3 of the overflow trough. The overflow trough is covered by a grate 5 seated in this exemplary embodiment approximately one fifth of the total depth of the overflow trough below the upper edge of its inner wall 2.

Pro zajištění maximální tvarové a rozměrové stálosti přelivového žlabu je mezi vnitřní stěnou 2 a vnější stěnou 3 upevněná soustava výztužných žeber 6.In order to ensure maximum dimensional and dimensional stability of the overflow trough, a set of reinforcing ribs 6 is fixed between the inner wall 2 and the outer wall 3.

Na roštu 5 je uložený nerezový kryt, který je vytvořený z dolního dílu 7 a horního dílu 8. Dolní díl 7 zahrnuje střední rovinnou část s otvory 11 pro průtok vody do vnitřního prostoru přelivového žlabu a zvýšené boční zpětné přehyby 13, jeden pro nasazení na horní část vnitřní stěny 2 a druhý pro nasazení na horní část vnější stěny 3. Horní díl 8 nerezového krytu je tvořený v podstatě U profilem z nerezového plechu a zahrnuje střední rovinnou část a sklopené bočnice 14, ve kterých jsou výřezy 10 pro průtok vody přelévající se přes horní okraj bazénu k otvorům 11 v dolním dílu 7. Horní díl 8 a dolní díl 7 jsou navzájem spojeny dvojicí šroubů 9, přičemž mezi bočním zvýšeným zpětným přehybem 13 horního dílu 8 a přilehlou sklopenou bočnicí Γ4 dolního dílu 7 je vytvořená průtoková štěrbina 12 pro průtok vody z horního povrchu nerezového krytu k výřezům 10 a dále skrz otvory 11 ke dnu přelivového žlabu.A grate 5 is provided on the grate 5, which is formed of a lower part 7 and an upper part 8. The lower part 7 comprises a central planar part with openings 11 for water flow into the overflow channel interior and elevated lateral folds 13, one for mounting on the upper The upper part 8 of the stainless steel cover is formed by a substantially U-shaped stainless steel sheet and comprises a central planar part and folded side walls 14 in which cutouts 10 for water flow overflowing over the upper edge of the pool to the openings 11 in the lower section 7. The upper section 8 and the lower section 7 are connected to each other by a pair of screws 9, wherein a flow slot 12 for flow is formed between the side elevated return fold 13 of the upper section 8 and the adjacent folded sidewall dol4 of the lower section 7 water from the top surface of the stainless steel cover to the slots 10 and further through the holes 11k at the bottom of the overflow trough.

Kolem vnější stěny žlabu běžně navazuje neznázoměný betonový věnec-souěást okolní podlahy.Around the outer wall of the trough is normally connected a concrete wreath (not shown) - part of the surrounding floor.

Jednotlivé části přelivového žlabu (vyjma nerezového krytu íi šroubů) jsou vyrobeny z plastových desek, které jsou navzájem svařeny za využití známých technologií. Jako plast se používá polypropylenový kopolymer předurčený z výroby a svými vlastnostmi pro aplikace související s výrobou bazénů.The individual parts of the overflow trough (except the stainless steel cover and screws) are made of plastic plates, which are welded together using known technologies. The plastic is a polypropylene copolymer predetermined from the factory and, due to its properties, for applications related to the manufacture of swimming pools.

Ačkoli bylo popsáno a znázorněno jedno výhodné provedení přelivového žlabu, je zřejmé, že jsou možná i další provedení, například mohou být otvory 11 pravoúhelníkové, horní povrch horního dílu 8 může být uložený v jiné výškové úrovni než horní povrch jednoho nebo obou bočních zpětných přehybů dolního dílu 7 apod. Vzájemné spojení dolního dílu 7 a horního dílu 8 může být realizováno také pomocí jiných spojovacích prvků, například západek a podobně.Although one preferred embodiment of the overflow trough has been described and illustrated, it will be appreciated that other embodiments are possible, for example, the openings 11 may be rectangular, the upper surface of the upper panel 8 may be disposed at a different level than the upper surface of one or both lateral folds. The connection of the lower part 7 and the upper part 8 can also be realized by other connecting elements, for example latches and the like.

Claims (6)

1. Nerezový kryt pro přelivový žlab pro odvod vody přepadající přes horní okraj bazénu do vyrovnávací nádrže, vyznačující se tím, že tento nerezový kryt zahrnuje:Stainless steel cover for overflow trough overflowing the top of the pool into a buffer tank, characterized in that the stainless steel cover comprises: -2CZ 26628 Ul-2EN 26628 Ul - dolní díl (7) z nerezového plechu, který zahrnuje rovinnou střední část s průchozími otvory (11) a boční zpětné přehyby (13) pro nasazení na stěny přelivového žlabu,- a stainless steel lower part (7) comprising a planar central part with through holes (11) and lateral folds (13) for mounting on the walls of the overflow trough, - a horní díl (8) z nerezového plechu, který zahrnuje rovinnou střední část a sklopené bočnice (14), které jsou uzpůsobené pro usazení na střední části dolního dílu (7) a které jsou opatřené výřezy (10), přičemž mezi sklopenými bočnicemi horního dílu (8) a bočními zpětnými přehyby dolního dílu (7) jsou průtokové štěrbiny (12) pro průtok vody z horního povrchu nerezového krytu k výřezům (10) a skrz výřezy (10) k průchozím otvorům (11).- and a stainless steel upper part (8) comprising a planar central part and folded side panels (14) which are adapted to be seated on the central part of the lower panel (7) and are provided with slots (10) and between the folded side panels of the upper The part (8) and lateral folds of the bottom part (7) are flow slots (12) for water flow from the upper surface of the stainless steel cover to the slots (10) and through the slots (10) to the through holes (11). 2. Nerezový kryt podle nároku 1, vyznačující se tím, že horní díl (8) a dolní díl (7) jsou navzájem spojené rozebíratelným spojem.Stainless steel cover according to claim 1, characterized in that the upper part (8) and the lower part (7) are connected to each other by a releasable connection. 3. Nerezový kryt podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že horní díl (8) shora zakrývá průchozí otvory (11) dolního dílu (7).Stainless steel cover according to claim 1 or 2, characterized in that the upper part (8) covers the through holes (11) of the lower part (7) from above. 4. Nerezový kryt podle kteréhokoli z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že výška zpětných přehybů (13) dolního dílu (7) odpovídá výšce sklopených bočnic (14) horního dílu (8).Stainless steel cover according to any one of the preceding claims, characterized in that the height of the folds (13) of the lower part (7) corresponds to the height of the folded side panels (14) of the upper part (8). 5. Nerezový kryt podle kteréhokoli z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že zpětné přehyby (13) dolního dílu (7) procházejí rovnoběžně se sklopenými bočnicemi (14) horního dílu (8) a s odstupem od nich.Stainless steel cover according to any one of the preceding claims, characterized in that the return folds (13) of the lower part (7) extend parallel to and at a distance from the folded side walls (14) of the upper part (8). 6. Přelivový žlab pro odvod vody přepadající přes horní okraj bazénu do vyrovnávací nádrže, přičemž tento přelivový žlab zahrnuje vnitřní stěnu (2) procházející po alespoň části obvodu bazénu, vnější stěnu (3) uspořádanou s horizontálním odstupem od vnitřní stěny (2) a dno (4) spojující vnitřní stěnu (2) s vnější stěnou (3), vyznačující se tím, že je na něm nad jeho vnitřním prostorem upevněný nerezový kryt podle kteréhokoli z předcházejících nároků.A spillway for draining water overflowing the upper edge of the pool into a buffer tank, said spillway comprising an inner wall (2) extending over at least a portion of the periphery of the pool, an outer wall (3) arranged at a horizontal distance from the inner wall (2) and bottom (4) connecting the inner wall (2) to the outer wall (3), characterized in that a stainless steel cover according to any one of the preceding claims is mounted above the inner space thereof.
CZ2013-28859U 2013-12-02 2013-12-02 Corrosion-proof cover for overflow gutter and overflow gutter per se CZ26628U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-28859U CZ26628U1 (en) 2013-12-02 2013-12-02 Corrosion-proof cover for overflow gutter and overflow gutter per se

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-28859U CZ26628U1 (en) 2013-12-02 2013-12-02 Corrosion-proof cover for overflow gutter and overflow gutter per se

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ26628U1 true CZ26628U1 (en) 2014-03-17

Family

ID=50340397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2013-28859U CZ26628U1 (en) 2013-12-02 2013-12-02 Corrosion-proof cover for overflow gutter and overflow gutter per se

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ26628U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3211157A1 (en) 2016-02-25 2017-08-30 MVH Gravel s.r.o. Drainage element cover and mixture for producing the same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3211157A1 (en) 2016-02-25 2017-08-30 MVH Gravel s.r.o. Drainage element cover and mixture for producing the same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ26628U1 (en) Corrosion-proof cover for overflow gutter and overflow gutter per se
US9551123B2 (en) Basin for swimming pools, artificial ponds and the like, and method for providing the basin
EP2532795A2 (en) Reduced height drainage chute with built-in drain trap
WO2007016721A1 (en) Storage of water, rainwater or grey water or other liquids beneath a concrete floor slab
EP2395161A1 (en) Unit for location of tiles or similar on top of a floor drain.
US3824634A (en) Arrangement in swimming pools
RU2357056C2 (en) Swimming pool
CN202566006U (en) Fence material and filtering fence device of aquarium
CN103688807B (en) Sloping roof ecosystem installation method
KR101232122B1 (en) Filter for drain box
CZ20584U1 (en) Circumferential overflow gutter
CZ26345U1 (en) Quiet overflow gutter
KR100880204B1 (en) Greening structure for artificial ground
JP2015528077A (en) Integrated manhole cover for preventing filth inflow and backflow
CN209989900U (en) Integral type bathroom drainage mechanism
CN211341060U (en) Linear escape canal sump pit
CN210493673U (en) Outdoor waterproof express delivery cabinet
KR101345577B1 (en) The Drain trap trench
CN214628366U (en) Planting structure for slope green plants
JP6682740B2 (en) Agricultural house system
KR20220003829A (en) Water feeder for honey bees
CN209163542U (en) A kind of precast combined swimming pool spilling water slot structure
KR102055272B1 (en) A prefabricated side gutter for rainwater infiltration
KR101646902B1 (en) Self-assembly dryer for balcony in building
CN212506284U (en) Drainage device between excavation supporting piles

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20140317

MK1K Utility model expired

Effective date: 20171202