CS257549B1 - Pneumatic hand rammer - Google Patents

Pneumatic hand rammer Download PDF

Info

Publication number
CS257549B1
CS257549B1 CS871203A CS120387A CS257549B1 CS 257549 B1 CS257549 B1 CS 257549B1 CS 871203 A CS871203 A CS 871203A CS 120387 A CS120387 A CS 120387A CS 257549 B1 CS257549 B1 CS 257549B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
tubular body
handles
pneumatic hand
pneumatic
source
Prior art date
Application number
CS871203A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS120387A1 (en
Inventor
Vlastimil Liederbauch
Original Assignee
Vlastimil Liederbauch
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vlastimil Liederbauch filed Critical Vlastimil Liederbauch
Priority to CS871203A priority Critical patent/CS257549B1/en
Publication of CS120387A1 publication Critical patent/CS120387A1/en
Publication of CS257549B1 publication Critical patent/CS257549B1/en

Links

Abstract

Řeší se pneumatická ruční péchovačka, sestávající z trubkového tělesa spojeného se zdrojem kmitů a z přívodu tlakového vzduchu, upotřebitelná především při zhotovování slévárenských forem. Volným obemknutím trubkového tělesa párem držadel nezachycují držadla kmity v podélné ose.Pneumatic Hand Patching Machine consisting of a tubular body joined with a source of oscillations and a pressure supply air, particularly useful in manufacturing foundry molds. By loosening it free of the tubular body with a pair of handles do not catch handles with oscillations in the longitudinal axis.

Description

Vynález řeší pneumatickou ruční pěchovačku, sestávající z trubkového tělesa spojeného se zdrojem kmitů a z přívodu tlakového vzduchu, upotřebitelnou především při zhotovování slévárenských forem.SUMMARY OF THE INVENTION The present invention provides a pneumatic hand ram comprising a tubular body coupled to a source of oscillation and a supply of compressed air, particularly useful in the manufacture of foundry molds.

Doposud známé pneumatické ruční pěchovačky mají zdroj kmitů pevně spojen s trubkovým tělesem, na kterém jsou vytvořena ruční držadla. Tuhé spojení zdroje kmitů s trubkovým tělesem, jakož i ručních držadel s trubkovým tělesem, zapříčiňuje přenos zpětných rázů do držadel. Takto řešené konstrukční uspořádání má pak za následek vznik chorob od vibrací. Proto se mezi zdroj kmitů a trubkové těleso nebo mezi ruční držadlo a trubkové těleso vkládají pružné elementy, které účinek vibrací, přenášených do ručních držadel, snižují, ale neodstraňují.The prior art pneumatic hand rammers have a source of oscillations firmly connected to the tubular body on which the handles are formed. The rigid connection of the oscillation source to the tubular body as well as the handles to the tubular body causes the transmission of recoil to the handles. Such a constructional arrangement then results in diseases from vibrations. Therefore, elastic elements are inserted between the source of oscillation and the tubular body or between the hand grip and the tubular body, which reduce but do not eliminate the effect of the vibrations transmitted to the hand grips.

Výše uvedené nedostatky odstraňuje pneumatická ruční pěchovačka podle vynálezu, sestávající z trubkového tělesa spojeného se zdrojem kmitů a z přívodu tlakového vzduchu. Trubkové těleso podle vynálezu obemyká volně pár držadel. Nad alespoň jedním z držadel je vytvořeno osazení spojené s trubkovým tělesem. Mezi držadlem a osazením je vložena pružina. Dále podle vynálezu z trubkového tělesa vystupuje výstupek do podélné drážky v jednom z držadel, zatímco do podélné drážky druhého z držadel vystupuje ovládací rameno vzduchového uzávěru ustaveného v trubkovém tělese.The aforementioned drawbacks are overcome by the pneumatic hand ram according to the invention, consisting of a tubular body connected to a source of oscillation and a supply of compressed air. The tubular body according to the invention freely surrounds a pair of handles. A shoulder connected to the tubular body is formed above at least one of the handles. A spring is inserted between the handle and the shoulder. Further, according to the invention, a protrusion protrudes from the tubular body into a longitudinal groove in one of the handles, while a longitudinal groove of the other of the handles protrudes an actuating arm of the air closure provided in the tubular body.

Volným obemknutím trubkového tělesa párem držadel je zaručen volný pohyb trubkového tělesa v držadlech, aniž by držadla zachycovala osovou· sílu vyvozenou zdrojem kmitů. Případnému vysmeknutí držadel z trubkového tělesa brání jak osazení, tak i pružina ustavená mezi osazením a držadlem. Dostatečná délka trubkového tělesa pak umožňuje optimální vedení pneumatické ruční pěchovačky podle vynálezu při pracovní činností. Podélné drážky v držadlech spolu s výstupkem vystupujícím z trubkového tělesa a ovládacím ramenem vzduchového uzávěru umožňují jejich relativní pohyb vyvozený vzájemným pootočením držadel, kterým se při pracovní činnosti řídí přívod tlakového vzduchu do zdroje kmitů.Free encirclement of the tubular body with a pair of handles guarantees the free movement of the tubular body in the handles without the handles absorbing the axial force exerted by the oscillating source. Both the shoulder and the spring between the shoulder and the handle prevent the handles from slipping out of the tubular body. Sufficient length of the tubular body then allows optimum guidance of the pneumatic hand ram according to the invention during operation. The longitudinal grooves in the handles, together with the protrusion extending from the tubular body and the control arm of the air closure, allow their relative movement due to the relative rotation of the handles which control the supply of compressed air to the oscillation source during operation.

Příkladné provedení pneumatické ruCní pěchovačky podle vynálezu v celkovém pohledu je zobrazeno na obr. 1 a detail vzduchového uzávěru ustaveného v trubkovém tělese je znázorněn v podélném řezu na obr. 2 a v příčném řezu A-A na obr. 3.An exemplary embodiment of the pneumatic hand ram according to the invention in general view is shown in Fig. 1 and a detail of the air closure provided in the tubular body is shown in longitudinal section in Fig. 2 and in cross-section A-A in Fig. 3.

Trubkové těleso 2 j® dole spojeno se zdrojem kmitů 2 prodlouženým pěchovacím nástrojem 2« Trubkové těleso 1 je v horní· části opatřené přívodem 2 tlakového vzduchu. Na trubkovém tělese 2 jsou volně nasunuta držadla 2, která jej volně obemykají. Nad každým z držadel 2 je vytvořeno osazení 11 spojené s trubkovým tělesem 2· Mezi držadlem 2 a osazením 1I je vložena pružina 13. v horní části trubkového tělesa 2 je ustaven vzduchový uzávěr, sestávající z pevného kroužku 61 s otvory, k němuž čelně přiléhá otočné šoupě 62 s otvory shodnými s otvory v pevném kroužku 62, kde mezi otočným šoupětem 62 a trubkovým tělesem 2 j® uspořádána vratná pružina 64. Z otočného šoupěte 62 vystupuje ovládací rameno 63 skrz vybrání v trubkovém tělese 2 a zasahuje do podélné drážky 21 jednoho z držadel 2, zatímco z trubkového tělesa 2 vystupuje výstupek 12 do podélné drážky 21 druhého z držadel 2.The tubular body 2 is connected at the bottom to the source of oscillations 2 by an extended ramming tool 2. The tubular body 1 is provided in the upper part with a supply of compressed air 2. Handles 2 are freely slid on the tubular body 2, which freely enclose it. Above each of the handles 2, a shoulder 11 connected to the tubular body 2 is formed. A spring 13 is inserted between the handle 2 and the shoulder 11I at the top of the tubular body 2 with an air closure consisting of a fixed ring 61 with apertures to which it faces a rotary slide 62 having holes identical to the holes in the fixed ring 62, where a return spring 64 is arranged between the rotary slide 62 and the tubular body 64. From the rotary slide 62 the control arm 63 extends through a recess in the tubular body 2 and extends into the longitudinal groove 21 from the handles 2, while the projection 12 protrudes from the tubular body 2 into the longitudinal groove 21 of the other of the handles 2.

Relativním pootočením páru držadel 2 vůči sobě dojde k pootočení otočného šoupěte 62, vůči pevnému kroužku 21/ za současného překonání odporu pružiny 64 ♦ Po vzájemném překrytí otvorů v pevném kroužku 61 a v otočném šoupěti 62 je přiveden tlakový vzduch do zdroje kmitů 2, čímž dojde následkem vyvozených kmitů k vzájemně posuvnému a vratnému pohybu páru držadel 2 vůči trubkovému tělesu 2 h®z přenosu silových účinků v podélné ose trubkového tělesa 2 do držadel 2.Relatively rotating the pair of handles 2 relative to each other rotates the rotary slide 62 relative to the fixed ring 21 / while overcoming the spring resistance 64 ♦ After overlapping the holes in the fixed ring 61 and the rotary slide 62, compressed air is supplied to the oscillating source 2. as a result of the oscillations generated for reciprocating and reciprocating movement of the pair of handles 2 relative to the tubular body 2 h ® from the transmission of force effects along the longitudinal axis of the tubular body 2 to the handles 2.

Claims (4)

PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION 1. Pneumatická ruční pěchovačka sestávající z trubkového tělesa spojeného se zdrojem kmitů a z přívodu tlakového vzduchu, vyznačená tím, že trubkové těleso (1) obemyká volně pár držadel (2).Pneumatic hand ram comprising a tubular body connected to a source of oscillation and a supply of compressed air, characterized in that the tubular body (1) freely encloses a pair of handles (2). 2. Pneumatická ruční pěchovačka podle bodu 1, vyznačená tím, že nad nejméně jedním z dr žadel (2) je vytvořeno osazení (11) spojené s trubkovým tělesem (1).Pneumatic ramming device according to claim 1, characterized in that a shoulder (11) connected to the tubular body (1) is formed above at least one of the handles (2). 3. Pneumatická ruční pěchovačka podle bodu 2, vyznačená tím, že mezi držadlem (2) a osa zením (11) je vložena'pružina (13).Pneumatic hand ram according to claim 2, characterized in that a spring (13) is inserted between the handle (2) and the axis (11). 4. Pneumatická pěchovačka podle bodů 1 až 3, vyznačená tím, že z trubkového tělesa (1) vystupuje výstupek (12) do podélné drážky (21) v jednom z držadel (2) a do podélné drážky (21) druhého z držadel (2) vystupuje ovládací rameno (63) vzduchového uzávěru ustaveného v trubkovém tělese (1).Pneumatic ram according to Claims 1 to 3, characterized in that a protrusion (12) extends from the tubular body (1) into the longitudinal groove (21) in one of the handles (2) and into the longitudinal groove (21) of the other one (2). ), the actuating arm (63) of the air seal mounted in the tubular body (1) extends.
CS871203A 1987-02-24 1987-02-24 Pneumatic hand rammer CS257549B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS871203A CS257549B1 (en) 1987-02-24 1987-02-24 Pneumatic hand rammer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS871203A CS257549B1 (en) 1987-02-24 1987-02-24 Pneumatic hand rammer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS120387A1 CS120387A1 (en) 1987-09-17
CS257549B1 true CS257549B1 (en) 1988-05-16

Family

ID=5345841

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS871203A CS257549B1 (en) 1987-02-24 1987-02-24 Pneumatic hand rammer

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS257549B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS120387A1 (en) 1987-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4101301B2 (en) Breaking hammer and / or drilling hammer having a handgrip spring supported against the hammer casing
EP1809443B1 (en) Impact tool with a movably supported impact mechanism
US7971656B2 (en) Hand-held power tool with a vibration-damped handle with a switch
US4308926A (en) Pneumatically cushioned percussion apparatus
JPH09512752A (en) Pneumatic impact breaker
CS257549B1 (en) Pneumatic hand rammer
US2831463A (en) Cushioning device for hammer tools
JP3843124B2 (en) Pneumatic shock breaker
US2062817A (en) Rock drill
US2035643A (en) Cushioning means for tools
US1573458A (en) Cushion handle
US1480304A (en) Rammer
CS226230B1 (en) Manual pneumatic percussive tool
US1668830A (en) Fluid-pressure percussive dridl
US2475527A (en) Round-a-corner nail driver
US4630687A (en) Percussion device
US2864338A (en) Manually guided mechanical hammer
GB2114495A (en) Impact tool
US2164886A (en) Water tube for rock drills
US1932723A (en) Vibratory tool
US2935327A (en) Resilient retainer for drill steel
JPS55131452A (en) Machining center
RU2009877C1 (en) Air-operated percussion machine
RU2346803C1 (en) Impact effect pneumatic machine
CS210483B1 (en) Rammer