BE906083A - Item-presentation equipment in succession - has spring component thrusting along track and against stop - Google Patents

Item-presentation equipment in succession - has spring component thrusting along track and against stop Download PDF

Info

Publication number
BE906083A
BE906083A BE2/61149A BE2061149A BE906083A BE 906083 A BE906083 A BE 906083A BE 2/61149 A BE2/61149 A BE 2/61149A BE 2061149 A BE2061149 A BE 2061149A BE 906083 A BE906083 A BE 906083A
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
web
characterized
device according
articles
end
Prior art date
Application number
BE2/61149A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Promo Ct Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Promo Ct Nv filed Critical Promo Ct Nv
Priority to BE906083 priority Critical
Priority to BE2/61149A priority patent/BE906083A/en
Publication of BE906083A publication Critical patent/BE906083A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47FSPECIAL FURNITURE, FITTINGS, OR ACCESSORIES FOR SHOPS, STOREHOUSES, BARS, RESTAURANTS OR THE LIKE; PAYING COUNTERS
  • A47F1/00Racks for dispensing merchandise; Containers for dispensing merchandise
  • A47F1/04Racks or containers with arrangements for dispensing articles, e.g. by means of gravity or springs
  • A47F1/12Racks or containers with arrangements for dispensing articles, e.g. by means of gravity or springs dispensing from the side of an approximately horizontal stack
  • A47F1/125Racks or containers with arrangements for dispensing articles, e.g. by means of gravity or springs dispensing from the side of an approximately horizontal stack with an article-pushing device
  • A47F1/126Racks or containers with arrangements for dispensing articles, e.g. by means of gravity or springs dispensing from the side of an approximately horizontal stack with an article-pushing device the pushing device being urged by spring means

Abstract

The presentation equipment is for a series of items in succession and incorporates a track along which they are thrust in a row by a spring-loaded component, towards one end. - At the latter they bear against a stop, while a support inclined to the surface of the track bears against the underside of the last item. The support can be immediately in front of the component, travelling with it along the track.

Description


  <Desc/Clms Page number 1> <Desc / CLMS Page number 1> 
   BESCHRIJVING neergelegd tot staving van een aanvraag voor DESCRIPTION filed in support of an application for
 BELGISCH OCTROOI geformuleerd door Belgian patent formulated by
 PROMO-CENTER, naamloze vennootschap voor "Inrichting voor het opeenvolgend presenteren van artikelen" PROMO-CENTER, limited company for "apparatus for sequentially presenting articles" 
 EMI1.1 EMI1.1 
 als UITVINDINGSOKTROOI as UITVINDINGSOKTROOI 

 <Desc/Clms Page number 2> <Desc / CLMS Page number 2> 

 Inrichting voor het opeenvolgend presenteren van artikelen. Device for successively presenting articles.   Deze uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het opeenvolgend presenteren van artikelen, meer speciaal van het type waarbij de artikelen in een ladervormig geheel worden opgeslagen en een na een aan de voorzijde van deze lader kunnen ontnomen worden. This invention relates to an apparatus for sequentially presenting articles, more particularly of the type in which the articles are stored in a loader shaped whole, and a following one at the front of the feeder can be taken away.   In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm heeft deze uitvinding betrekking op een inrichting die bedoeld is voor het stockeren en presenteren van pakketvormige artikelen, zoals bijvoorbeeld sigarettenpakjes. In a preferred embodiment, the present invention relates to a device which is intended for the storage and presentation of packet-like articles, such as, for example, cigarette packs.   In het bijzonder heeft de uitvinding tot doel te voorzien in een dergelijke inrichting waarbij minstens het laatste pakje dat in de inrichting aanwezig is op een verschillende wijze dan In particular, the purpose of the invention to provide in such an apparatus whereby at least the last packet which is present in the device in a different manner than 

 <Desc/Clms Page number 3> <Desc / CLMS Page number 3> 

 de andere pakjes gepresenteerd wordt, zodanig dat men voortijdig kan vaststellen dat de inrichting dient bijgevuld te worden. the other packets shall be presented, in such a way that one can early determine that the device is to be replenished.   In een voorkeurdragende uitvoeringsvorm worden bovendien maatregelen getroffen om te bekomen dat het voorste pakje zodanig gepresenteerd wordt dat het gemakkelijk uit de inrichting kan ontnomen worden. In a preferred embodiment, moreover, measures have been taken in order to obtain that the front packet is presented in such a way that it can easily be taken away from the apparatus. Volgens de voorkeurdragende uitvoeringsvorm wordt bovendien voorzien in een aandrukelement en elastische middelen voor de aandrijving ervan, een en ander zodanig dat de pakjes over de volledige lengte van de lader met een nagenoeg gelijkmatige druk aangedrukt worden. According to the preferred embodiment, there is further provided a pressing member, and elastic means for its drive, in a manner such that the packets are pressed along the entire length of the charger with a substantially uniform pressure.   De huidige uitvinding heeft dan ook als voorwerp een inrichting voor het opeenvolgend presenteren van artikelen die gekenmerkt is doordat zij hoofdzakelijk bestaat in de kombinatie van een baan waarover de artikelen seriegewijs kunnen verschoven worden ; The present invention therefore has as an object a device for sequentially presenting articles, which is characterized in that it mainly consists in the combination of an orbit on which the articles can be shifted in serial fashion; een langs de baan beweegbaar aandrukelement dat de artikelen in een zin duwt ; a movable pressing member which pushes the articles in a sense along said path; elastische middelen om het aandrukelement naar een uiteinde van de baan te dwingen ; elastic means for urging the pressing member to an end of the web; een aanslag om de artikelen in hun gedwongen beweging tegen te houden ; an attempt to stop the items in their forced movement;

  en een ten opzichte van de baan schuingesteld steunelement dat met de onderzijde van minstens het laatste artikel kan samenwerken. and a relative to the orbit inclined support member which can cooperate with the underside of at least the last article. 

 <Desc/Clms Page number 4> <Desc / CLMS Page number 4> 

 Teneinde het voorste artikel zoals voornoemd gemakkelijker te kunnen ontnemen aan de inrichting kan aan het voorste uiteinde van de voornoemde baan een schuin oplopend gedeelte voorzien zijn, waardoor het voorste artikel hoger gepresenteerd wordt dan de daaropvolgende artikels. In order to the forwardmost article, as aforementioned, more convenient to be able to take away the device may be provided with an inclined rising portion at the forward end of the said trajectory, whereby the leading item presented is higher than the subsequent articles.   Teneinde, volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm, de voornoemde gelijkmatige druk op de artikels te bekomen, wordt de aandrukkracht van het aandrukelement verwezenlijkt door middel van een veer die zich in de opgespannen stand van het aandrukelement over een merkelijk grotere afstand uitstrekt dan de afstand over dewelke het aandrukelement zich dient te verplaatsen. In order, according to a preferred embodiment, the above-mentioned uniform pressure to obtain the articles, the pressing force of the pressing member is realized by means of a spring which extends in the clamping position of the pressure element over a considerably greater distance than the distance over which the pressure element itself should move. Hierbij wordt, zoals hiernavolgend nog beschreven zal worden, gebruik gemaakt van een dubbelgevouwen trekveer. Herein, as hereinafter will be described, use is made of a folded spring.   Met het inzicht de kenmerken volgens de uitvinding beter aan te tonen worden hierna, als voorbeelden zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin : With the understanding of the characteristics of the invention are better showing hereafter, as examples without any limitative character, several preferred forms of embodiment are described, with reference to the accompanying drawings, in which: 
 Figuur 1 in perspektief een inrichting volgens de uitvinding weergeeft ; Figure 1: shows in perspective a device according to the invention;
 Figuur 2 een doorsnede weergeeft volgens lijn II-II in figuur 1 ; Figure 2 shows a cross-section according to line II-II in Figure 1;
 Figuur 3 een doorsnede weergeeft volgens lijn III-III in figuur 1 ; Figure 3 shows a cross-section according to line III-III in Figure 1;

  

 <Desc/Clms Page number 5> <Desc / CLMS Page number 5> 

 
 Figuren 4 en 5 schematisch de werking van de inrichting volgens figuur 1 weergeven ; Figures 4 and 5 illustrate schematically the operation of the device according to figure 1;
 Figuur 6 de samenbouw van meerdere inrichtingen volgens de uitvinding tot een geheel weergeeft ; Figure 6 shows the assembly of a plurality of devices according to the invention gives rise to a whole;
 Figuur 7 de voorkeurdragende uitvoering weergeeft van de elastische middelen om het aandrukelement voor de artikelen te verplaatsen ; Figure 7 shows the preferred embodiment of the elastic means to move the hold down member for the items;
 Figuren 8 en 9 nog een variante weergeven van de inrichting volgens figuur 1, evenals de werking ervan. Figures 8 and 9 show yet another variant of the device according to figure 1, as well as the operation thereof.   Zoals in de uitvoeringsvorm van figuren 1 tot en met 5 wordt weergegeven bestaat de inrichting volgens de uitvinding hoofdzakelijk uit een baan 1 waarover artikelen 2 seriegewijs kunnen verschoven worden, een aandrukelement 3, elastische middelen 4 die met dit aandrukelement samenwerken, een aanslag 5 voor de artikelen 2 en een ten opzichte van de baan 1 schuingesteld steunelement 6 dat met het laatste artikel, maw het artikel 2 dat zich juist voor het aandrukelement 3 bevindt, kan samenwerken. As shown in the embodiment of Figures 1 to 5 is shown, the device according to the invention from a web of substantially 1 on which articles 2 in series can be shifted, a pressure element 3, elastic means 4 which co-operate with this pressure member, an abutment 5 for the items 2 and a relative to the web 1 inclined supporting element 6, which in the final article, in other words, the article 2 which is located just in front of the pressure element 3 can work together.   De voornoemde baan 1 wordt in de weergegeven uitvoeringsvorm gevormd door een plat vlak. The aforesaid web 1 is formed in the embodiment shown, by a flat surface. Het aandrukelement 3 dat bedoeld is om de artikelen 2 naar de voornoemde aanslag 5 te duwen wordt gevormd door een glijschoen 7 die door middel van gepaste geleidingen 8 en 9 de randen 10 en 11 van de baan 1 omgeeft ; The pressure element 3 which is intended to push the articles 2 to the above-mentioned stop 5 is formed by a slide shoe 7 which by means of appropriate guides 8 and 9, the edges 10 and 11 of the web 1 surrounds; en een loodrecht hieropstaand gedeelte 12 dat bedoeld is om tegen and a perpendicular to the rod portion 12 which is intended to counter 

 <Desc/Clms Page number 6> <Desc / CLMS Page number 6> 

 de achterzijde 13 van het laatste artikel 2 te drukken, zoals weergegeven in figuur 4. pressing the back side 13 of the last article 2, as shown in Figure 4.   Het voornoemde, ten opzichte van de baan 1 schuingesteld steunelement 6 dat minstens met het laatste artikel 2 kan samenwerken is in dit geval tevens aangebracht op de glijschoen 7 van het aandrukelement 3. The above-mentioned, with respect to the web 1 inclined supporting element 6, which at least with the last article 2 may cooperate in this case is also mounted on the slide shoe 7 of the pressure element 3.   De voornoemde aanslag 5 wordt in dit geval gevormd door een opstaande rand die aan de voorzijde van de inrichting is voorzien. The above-mentioned stop member 5 is in this case formed by a raised edge which is provided on the front side of the apparatus.   Volgens de uitvoeringsvorm van figuren 1 tot en met 5 is verder nog aan het voorste uiteinde 14 van de baan l een schuin oplopend gedeelte 15 voorzien waarvan de bedoeling hiernavolgend nog wordt beschreven. According to the embodiment of Figures 1 to 5 is furthermore at the front end 14 of the web l a slant rising portion 15 is provided the purpose of which hereinafter will be described.   Zoals nog in de figuren, en in het bijzonder in figuur 3, wordt duidelijk gesteld, bestaat de baan 1 bij voorkeur uit een bovenvlak 16 en een ondervlak 17 waartussen een ruimte 18 gevormd wordt, waarbij in deze ruimte 18 de voornoemde elastische middelen 4 voorzien worden om het aandrukelement 3 steeds naar de voorste zijde van de inrichting te dwingen. As is still in the figures, and in particular in Figure 3, it is made clear, the web 1 preferably consists of a top face 16 and a lower surface 17, between which there is formed a space 18, wherein in this space 18, the above-mentioned elastic means 4 is provided be to force the hold down member 3 is always to the front side of the apparatus. De elastische middelen bestaan in deze uitvoeringsvorm uit een trekveer die met een uiteinde 19 door middel van een haak 20 aan het aandrukelement 3 is bevestigd, vervolgens aan de The elastic means consist in this embodiment consists of a tension spring which is secured with one end 19 by means of a hook 20 to the pressure element 3, then to the 

 <Desc/Clms Page number 7> <Desc / CLMS Page number 7> 

 voorzijde van de inrichting rond een spil 21 geslagen wordt, om achteraan aan de inrichting terug vastgemaakt te worden. front side of the apparatus is beaten around a spindle 21, to be fastened back back to the device. Verder in de tekst wordt dit nog in detail beschreven. Furthermore, this will be described in detail in the text. In de baan 1 is een gleuf 22 voorzien die een vrije doorgang laat aan de voornoemde pen of haak 20. In the web 1 is provided with a slot 22 which leaves a free passage to the aforesaid pin or hook 20.   Zoals nog in figuren 1 en 3 wordt weergegeven is de inrichting bij voorkeur voorzien van zijwanden 23 en 24 die beletten dat de artikelen 2 zijdelings de baan 1 zouden kunnen verlaten. As is further shown in Figures 1 and 3, the apparatus is preferably provided with side walls 23 and 24, which prevent the articles 2 side would be able to leave the web 1. De zijwanden 23 en 24 maken bij voorkeur deel uit van profielen 25 en 26 die kunnen samenwerken met het voornoemde ondervlak 17 van de baan 1. The side walls 23 and 24 are preferably part of sections 25 and 26 which can cooperate with the above-mentioned bottom surface 17 of the web 1.   Het profiel 26 is hierbij omgekeerd T-vormig en werd zodanig uitgevoerd dat dit toelaat meerdere inrichtingen zijdelings naast elkaar te laten aansluiten. The profile 26 is hereby inverted T-shaped, and was carried out such that it allows a plurality of devices to be laterally adjacent to each other to connect. De profielen 25 en 26 en de respektievelijke ondervlakken 17 kunnen hierbij klemmend in elkaar passen. The profiles 25 and 26 and the respective bottom surfaces 17 may be able to clampingly fit into each other.   In figuur 6 wordt dan ook, een geheel 27 weergegeven waarin zoals voornoemd meerdere inrichtingen 28 zoals deze van figuur 1 zijn samengebouwd. In Figure 6, therefore, shows a whole 27, in which, as aforementioned, a plurality of devices 28 such as these are built together of Figure 1. Hierin kunnen bijvoorbeeld verschillende merken sigarettenpakjes gestockeerd, respektievelijk gepresenteerd worden. Here, for example, stored various brands cigarette, respectively, are presented. Het geheel 27 wordt hierbij hoofdzakelijk gevormd door een rek of kast 29 waarin de inrichtingen volgens The assembly 27 is hereby mainly formed by a rack or a cabinet 29, in which the devices according to 

 <Desc/Clms Page number 8> <Desc / CLMS Page number 8> 

 de uitvinding naast elkaar aangebouwd zijn door middel van de voornoemde profielen 25 en 26. to the invention are built next to each other by means of the above-mentioned profiles 25 and 26.   Belangrijk is verder nog dat het aandrukelement 3 tevens kan samenwerken met een aanslag 30 waardoor dit niet volledig tot aan de voorzijde van de inrichting kan gebracht worden onder invloed van de elastische middelen 4. In de eerste uitvoeringsvorm wordt, zoals weergegeven in figuren 1 en 2, deze aanslag 30 gevormd door het schuin oplopend gedeelte 15 dat aan het voorste uiteinde van de baan 1 is voorzien. It is important further that the pressure element 3 can also cooperate with a stop 30 so that this is not all the way to the front side of the device can be brought under the influence of the elastic means 4. In the first embodiment, as shown in Figures 1 and 2 , this stop 30 is formed by the obliquely ascending portion 15 which is provided at the front end of the web 1. Uiteraard kan hiervoor een willekeurige aanslag in aanmerking komen. Of course, any attempt to eligible.   In figuur 7 worden in een gedeeltelijk zicht de baan 1, het aandrukelement 3 en de elastische middelen 4 voor de verplaatsing hiervan meer in detail weergegeven. In Figure 7, in a partial view of the web 1, the pressing member 3 and the elastic means 4 for the displacement thereof shown more in detail. Het bijzondere hierbij bestaat erin dat de elastische middelen 4 gevormd worden door een spiraalveer die achtereenvolgend met een uiteinde 31 nabij het achterste uiteinde 32 van de baan 1 is bevestigd, naar het voorste uiteinde 14 geleid wordt, over een geleidingselement of spil 21 zoals bijvoorbeeld een rolletje 33, over 180 graden terug geplooid wordt en dan met zijn andere uiteinde 19 aan het aandrukelement 3 bevestigd is. The special feature in this case consists in the fact that the elastic means 4 are constituted by a helical spring which successively with one end 31 near the trailing end 32 of the web 1 is fastened, is guided to the front end 14, over a guide element or spindle 21 such as, for example, a roller 33, is folded back about 180 degrees, and then is fastened with its other end 19 to the pressure element 3.

  Hierdoor wordt bekomen dat de uitrekking van de veer die zich voordoet bij de totale verplaatsing van het aandrukelement relatief gering is ten opzichte van de totale veerlengte, waardoor de Thus is obtained that the elongation of the spring which occurs in the total displacement of the pressure element is relatively small compared to the total spring length, so that the 

 <Desc/Clms Page number 9> <Desc / CLMS Page number 9> 

 aandrukkracht op de artikelen nagenoeg voor elke plaats van dit aandrukelement 3 hoofdzakelijk gelijk zal zijn. pressing force on the articles substantially for any position of the pressure element 3 will essentially be equal.   De werking van de inrichting wordt weergegeven in figuren 4 en 5. In figuur 4 is in de inrichting een serie artikelen 2 aangebracht. The operation of the apparatus is shown in Figures 4 and 5. In Figure 4, a series of articles 2 is put in the apparatus. Onder de invloed van de drukkracht van het aandrukelement 3 worden deze artikelen 2 tegen elkaar gedrukt en bevinden zich bijgevolg rechtop. Under the influence of the pressing force of the pressing member 3, these articles 2 are pressed against each other and, accordingly, are located upright. Dit geldt ook voor het laatste artikel dat zich tegen het aandrukelement 3 bevindt, evenals voor het voorste artikel dat zich tegen de aanslag 5 bevindt. This also applies to the last article standing against the pressure element 3, as well as the front section which is against the stop 5. Uit figuur 4 is het duidelijk dat hierbij steeds het voorste artikel, namelijk dat tegen de aanslag 5, omhoog gebracht wordt en bijgevolg gemakkelijker uit de inrichting kan ontnomen worden. From figure 4 it is clear that hereby becoming the leading item, namely, which is brought up against the stop 5, and, consequently, more easily can be taken away from the apparatus.   Indien het voorlaatste artikel uit de inrichting ontnomen wordt komt het beweegbaar aandrukelement tegen de voornoemde aanslag 30, gevormd door het schuinoplopend gedeelte 15, te staan waardoor de drukkracht op het resterende artikel 2 opgeheven wordt. If the penultimate article is taken away from the apparatus, the movable pressure element comes against the above-mentioned stop 30, formed by the obliquely ascending portion 15, to allow a result of which the pressure force is released on the remaining article 2. Het laatste artikel 2 dat met zijn onderzijde 34 het het schuingesteld steunelement 6 raakt, zal onder invloed van dit element en bij afwezigheid van de drukkracht, kantelen tot tegen de aanslag of de rand 5 zoals weergegeven in figuur 5. Door het uit de inrichting stekende artikel wordt kenbaar gemaakt dat de inrichting nagenoeg leeg is en dient bijgevuld The last article 2 that is tangent with its bottom side 34, the inclined supporting element 6, will be under the influence of this element and, in the absence of the compressive force, tilt up to the stop or to the rim 5 as shown in Figure 5. Due to the protruding out of the device Article is notified that the device is almost empty and must refilled 

 <Desc/Clms Page number 10> <Desc / CLMS Page number 10> 

 te worden, hetgeen bij de tot nu toe gekende ladersystemen niet het geval was. to be, which was not the case with the previously known feeder systems.   In figuren 8 en 9 wordt nog een vereenvoudigde variante van de uitvoering volgens figuur 1 weergegeven. In Figures 8 and 9 is further shown a simplified variant of the embodiment according to Figure 1. Hierbij is het schuin oplopend gedeelte 15, dat in de uitvoering volgens figuur 1 werd aangewend, weggelaten. Here, the inclined rising portion 15, which was used in the embodiment according to Figure 1 have been omitted. Uiteraard dient nog wel voornoemde aanslag 30 voorzien te worden die hierbij dan gevormd wordt doordat de voornoemde pen of haak 20 kontakt maakt met het einde 35 van de gleuf 22. Of course, still be used for above-mentioned stop 30 is provided to be hereby formed, which is then in that the said pin or hook 20 makes contact with the end 35 of the slot 22.   De elastische middelen 4 bestaan in dit geval uit een enkelvoudige veer die aan haar uiteinde 31 aan het voorste uiteinde 14 van de inrichting is vastgemaakt. The elastic means 4 consist in this case of a single spring which is fixed at its end 31 at the front end 14 of the device.   Het is duidelijk dat de huidig uitvinding geenszins beperkt is tot de als voorbeeld beschreven en in de figuren weergegeven uitvoeringsvormen, doch dergelijke inrichting voor het opeenvolgend presenteren van artikelen kan in allerlei vormen en afmetingen worden verwezenlijkt zonder buiten het kader der uitvinding te treden. It is understood that the present invention is by no means limited to the embodiments described as an example and represented in the figures embodiments, but such a device for the sequential presentation of articles can be made in all sorts of shapes and dimensions while still remaining within the scope of the invention. 

Claims (10)

 1. Conclusies 1. - Inrichting voor het opeenvolgend presenteren van artikelen, daardoor gekenmerkt dat zij hoofdzakelijk bestaat in de EMI11.1 kombinatie van een baan (1) waarover de artikelen (2) seriegewijs kunnen verschoven worden ; Claims 1. - A device for sequentially presenting articles, characterized in that it mainly consists in the combination of EMI11.1 a web (1) across which the articles (2) in series can be shifted; een langs de baan (1) beweegbaar aandrukelement (3) dat de artikelen (2) in een zin duwt ; a along the web (1) movable pressure element (3), in that the articles (2) pushes in a sentence; elastische middelen (4) om het aandrukelement (3) naar een uiteinde (14) van de baan te dwingen ; elastic means (4) for urging the pressure element (3) to an end (14) of the web; een aanslag (5) om de artikelen (2) in hun gedwongen beweging tegen te houden ; a stop (5) to retain the articles (2) in their forced movement; en een tov de baan (l) schuingesteld steunelement (6) dat met de onderzijde (34) van minstens het laatste artikel (2) kan samenwerken. and one to the path (l) inclined supporting element (6) which with the bottom side (34) of at least the last article (2) can cooperate.
 2. 2.-Inrichting volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het schuingesteld steunelement (6) zich juist voor het aandrukelement (3) bevindt en hiermede over de baan (1) beweegbaar is. 2.-Device according to claim 1, characterized in that the inclined supporting element (6) is just in front of the pressure element (3), and thus on the web (1) is movable.
 3. 3. Inrichting volgens conclusies 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat deze inrichting van een aanslag (30) is voorzien waarmee het aandrukelement (3) in zijn voorste stand kan samenwerken, waarbij in deze stand nog een vrije ruimte aanwezig is tussen <Desc/Clms Page number 12> de aanslag (5) die bedoeld is voor de artikelen en de aanvang van het schuingesteld steunelement (6). 3. A device according to claims 1 or 2, characterized in that this apparatus with a stop (30) is provided, with which the pressing element (3) in its forward position can cooperate, in which is present a free space in this position between the <Desc / CLMS Page number 12> the stop (5) intended for the articles and the start of the inclined supporting element (6).
 4. 4. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voorste uiteinde (14) van de baan (1) voorzien is van een schuin oplopend gedeelte (15). 4. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the front end (14) of the web (1) is provided with an inclined rising portion (15).
 5. 5. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de elastische middelen (4) gevormd worden door een dubbelgevouwen trekveer. 5. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the elastic means (4) are formed by a double-folded tensile spring.
 6. 6. Inrichting volgens conclusie 5, daardoor gekenmerkt dat de trekveer met een uiteinde (31) nabij het achterste uiteinde (32) van de baan (1) bevestigd is, vervolgens naar het voorste uiteinde (14)-van de baan (1) geleid wordt, daar over een geleidingselement (21-33) over 180 graden terug gewenteld wordt en tenslotte met zijn andere uiteinde (19) aan het aandrukelement (3) is bevestigd. 6. A device according to claim 5, characterized in that the tension spring guided with one end (31) adjacent the rear end (32) of the web (1) is fixed, and then to the front end (14) -of the web (1) is as over a guiding element (21-33) is rotated back by 180 degrees, and, finally, is fixed by its other end (19) on the pressure element (3).
 7. 7. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de baan (1) hoofdzakelijk gevormd wordt door een bovenvlak (16) en een ondervlak (17) uit profielen, waartussen een ruimte (18) gelaten wordt, waarbij in deze ruimte (18) de elastische middelen (4) zijn voorzien. 7. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the web (1) is mainly formed is transmitted through a top surface (16) and a bottom surface (17) of profiles, between which a space (18), wherein in this space (18 ), the elastic means (4) are provided. <Desc/Clms Page number 13> <Desc / CLMS Page number 13>
 8. 8. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de baan (1) van zijwanden (23, 24) is voorzien. 8. A device according to any one of the preceding claims, characterized in that the web (1) with side walls (23, 24) is provided.
 9. 9. Inrichting volgens conclusie 8, daardoor gekenmerkt dat de zijwanden (23,24) deel uitmaken van profielen (25,26) die de aaneenschakeling van meerdere inrichtingen toelaten. 9. A device according to claim 8, characterized in that the side walls (23,24) are part of profiles (25,26), which allow the linkage of a plurality of devices.
 10. 10. Inrichting voor het opeenvolgend presenteren van artikelen, hoofdzakelijk zoals voorafgaand beschreven en weergegeven in de bijgaande tekeningen. 10. Apparatus for sequentially presenting articles, substantially as previously described and shown in the accompanying drawings. pp PROMO-CENTER, naamloze vennootschap Antwerpen, 30 december 1986. pp PROMO-CENTER, limited company Antwerp, December 30, 1986.
  Bureau MFJ Bockstael nv. Bureau MFJ Bockstael nv. pp E. Donne pp E. Donne
BE2/61149A 1986-12-30 1986-12-30 Item-presentation equipment in succession - has spring component thrusting along track and against stop BE906083A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE906083 1986-12-30
BE2/61149A BE906083A (en) 1986-12-30 1986-12-30 Item-presentation equipment in succession - has spring component thrusting along track and against stop

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2/61149A BE906083A (en) 1986-12-30 1986-12-30 Item-presentation equipment in succession - has spring component thrusting along track and against stop

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE906083A true BE906083A (en) 1987-04-16

Family

ID=25661266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2/61149A BE906083A (en) 1986-12-30 1986-12-30 Item-presentation equipment in succession - has spring component thrusting along track and against stop

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE906083A (en)

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2647655A1 (en) * 1989-06-06 1990-12-07 Seiller Pierre Device for displaying and dispensing articles for sale
EP0454586A1 (en) * 1990-04-25 1991-10-30 DIDIER BERNARDIN s.a.r.l. Display device for a row of objects
NL9301794A (en) * 1993-10-15 1995-05-01 Sara Lee De Nv Tray for goods in a retail business, in particular a self-service shop, and method for filling of said tray.
WO2009094454A1 (en) * 2008-01-25 2009-07-30 Rtc Industries Inc. Product management dispaly system with trackless pusher mechanism
US8469205B1 (en) 2005-09-12 2013-06-25 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US8812378B2 (en) 2004-02-03 2014-08-19 Rtc Industries, Inc. System for inventory management
US8978904B2 (en) 2005-09-12 2015-03-17 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US9635957B2 (en) 2005-09-12 2017-05-02 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9706857B2 (en) 2004-02-03 2017-07-18 Rtc Industries, Inc. Product securement and management system
US9713393B2 (en) 2005-09-12 2017-07-25 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9723934B2 (en) 2004-02-03 2017-08-08 Rtc Industries, Inc. Product securement and management system
US9730528B2 (en) 2001-05-17 2017-08-15 Rtc Industries, Inc. Multi-component display and merchandise systems
US9730531B2 (en) 2005-09-12 2017-08-15 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US9750354B2 (en) 2005-09-12 2017-09-05 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9818148B2 (en) 2013-03-05 2017-11-14 Rtc Industries, Inc. In-store item alert architecture
US9820585B2 (en) 2005-09-12 2017-11-21 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US9820584B2 (en) 2005-09-12 2017-11-21 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9844280B2 (en) 2004-02-03 2017-12-19 Rtc Industries, Inc. Product securement and management system
US9918565B2 (en) 2005-09-12 2018-03-20 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9930973B2 (en) 2005-09-12 2018-04-03 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US9955802B2 (en) 2015-04-08 2018-05-01 Fasteners For Retail, Inc. Divider with selectively securable track assembly
US10154739B2 (en) 2013-12-02 2018-12-18 Retail Space Solutions Llc Universal merchandiser and methods relating to same
US10178909B2 (en) 2016-01-13 2019-01-15 Rtc Industries, Inc. Anti-splay device for merchandise display system
US10210478B2 (en) 2004-02-03 2019-02-19 Rtc Industries, Inc. Continuous display shelf edge label device
US10285510B2 (en) 2005-09-12 2019-05-14 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US10339495B2 (en) 2004-02-03 2019-07-02 Rtc Industries, Inc. System for inventory management

Cited By (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2647655A1 (en) * 1989-06-06 1990-12-07 Seiller Pierre Device for displaying and dispensing articles for sale
EP0454586A1 (en) * 1990-04-25 1991-10-30 DIDIER BERNARDIN s.a.r.l. Display device for a row of objects
FR2661324A1 (en) * 1990-04-25 1991-10-31 Bernardin Didier Presentoir objects in line.
US5111942A (en) * 1990-04-25 1992-05-12 Didier Bernardin Display tray for aligned articles
NL9301794A (en) * 1993-10-15 1995-05-01 Sara Lee De Nv Tray for goods in a retail business, in particular a self-service shop, and method for filling of said tray.
US9730528B2 (en) 2001-05-17 2017-08-15 Rtc Industries, Inc. Multi-component display and merchandise systems
US9968207B2 (en) 2001-05-17 2018-05-15 Rtc Industries, Inc. Multi-component display and merchandise systems
US8812378B2 (en) 2004-02-03 2014-08-19 Rtc Industries, Inc. System for inventory management
US10051977B2 (en) 2004-02-03 2018-08-21 Rtc Industries, Inc. Product securement and management system
US9993091B2 (en) 2004-02-03 2018-06-12 Rtc Industries, Inc. Product securement and management system
US10210478B2 (en) 2004-02-03 2019-02-19 Rtc Industries, Inc. Continuous display shelf edge label device
US9706857B2 (en) 2004-02-03 2017-07-18 Rtc Industries, Inc. Product securement and management system
US9844280B2 (en) 2004-02-03 2017-12-19 Rtc Industries, Inc. Product securement and management system
US9723934B2 (en) 2004-02-03 2017-08-08 Rtc Industries, Inc. Product securement and management system
US10258169B2 (en) 2004-02-03 2019-04-16 Rtc Industries, Inc. Product securement and management system
US9805539B2 (en) 2004-02-03 2017-10-31 Rtc Industries, Inc. System for inventory management
US10339495B2 (en) 2004-02-03 2019-07-02 Rtc Industries, Inc. System for inventory management
US10206520B2 (en) 2005-09-12 2019-02-19 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US10285510B2 (en) 2005-09-12 2019-05-14 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9820585B2 (en) 2005-09-12 2017-11-21 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US9730531B2 (en) 2005-09-12 2017-08-15 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US9713393B2 (en) 2005-09-12 2017-07-25 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9895007B2 (en) 2005-09-12 2018-02-20 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US9918565B2 (en) 2005-09-12 2018-03-20 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9930973B2 (en) 2005-09-12 2018-04-03 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US10278516B2 (en) 2005-09-12 2019-05-07 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9968206B2 (en) 2005-09-12 2018-05-15 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9635957B2 (en) 2005-09-12 2017-05-02 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US8978904B2 (en) 2005-09-12 2015-03-17 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US10226137B2 (en) 2005-09-12 2019-03-12 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US8469205B1 (en) 2005-09-12 2013-06-25 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US10165871B2 (en) 2005-09-12 2019-01-01 Rtc Industries, Inc. Product management display system with trackless pusher mechanism
US9750354B2 (en) 2005-09-12 2017-09-05 Rtc Industries, Inc. Product management display system
US9820584B2 (en) 2005-09-12 2017-11-21 Rtc Industries, Inc. Product management display system
RU2486857C2 (en) * 2008-01-25 2013-07-10 Ар Ти Си ИНДАСТРИЗ, ИНК. Merchandise show-window control system with mechanism of trackless pusher
WO2009094454A1 (en) * 2008-01-25 2009-07-30 Rtc Industries Inc. Product management dispaly system with trackless pusher mechanism
US9818148B2 (en) 2013-03-05 2017-11-14 Rtc Industries, Inc. In-store item alert architecture
US10154739B2 (en) 2013-12-02 2018-12-18 Retail Space Solutions Llc Universal merchandiser and methods relating to same
US9955802B2 (en) 2015-04-08 2018-05-01 Fasteners For Retail, Inc. Divider with selectively securable track assembly
US10178909B2 (en) 2016-01-13 2019-01-15 Rtc Industries, Inc. Anti-splay device for merchandise display system

Also Published As

Publication number Publication date
BE906083A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3166195A (en) Display device
CA1276569C (en) Automatic storage and retrieval system
US6962267B2 (en) Automated shopping system
US8496126B2 (en) Shelving system
US2382191A (en) Dispensing device
US6964235B2 (en) Product management display system
US4228903A (en) Gravity feed can dispenser for beverage coolers
US4272139A (en) Sliding drawer suspension
US4762235A (en) Integrated modular store fixture system and a tray and header therefor
US9277831B2 (en) Product management display system
US4518302A (en) System and process for automatic stacking, storage and withdrawal of packaged merchandise in large warehouses
ES2244728T3 (en) adjustable spring-driven pusher device for a dispenser of goods.
US6772888B2 (en) Adjustable forward feeding display system
US6082556A (en) Merchandising display track device having attached front wall
US5595310A (en) Display device having article guide means for encouraging stock rotation
US3780873A (en) Automatic display racks
US20080128428A1 (en) Container with removable divider
US4370007A (en) Sliding drawer suspension
US3357597A (en) Cigar package dispenser
US20090277853A1 (en) Product Dispenser Assembly
US6129218A (en) Merchandise display system
US4923070A (en) Display and gravity dispensing apparatus
EP0506243A1 (en) Folded sheet product dispenser with anti-overfill mechanism
US5022535A (en) Gravity feed shelf
US5641082A (en) Pull-out shelf support systems

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Owner name: PROMO-CENTER N.V.

Effective date: 19941231