BE1020170A3 - Panel and method for manufacturing panels. - Google Patents

Panel and method for manufacturing panels. Download PDF

Info

Publication number
BE1020170A3
BE1020170A3 BE201000602A BE201000602A BE1020170A3 BE 1020170 A3 BE1020170 A3 BE 1020170A3 BE 201000602 A BE201000602 A BE 201000602A BE 201000602 A BE201000602 A BE 201000602A BE 1020170 A3 BE1020170 A3 BE 1020170A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
edge
panel
substrate
material
panels
Prior art date
Application number
BE201000602A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd Sarl
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to BE201000420 priority Critical
Priority to BE2010/0420A priority patent/BE1019501A5/en
Application filed by Flooring Ind Ltd Sarl filed Critical Flooring Ind Ltd Sarl
Priority claimed from BE2010/0705A external-priority patent/BE1019654A3/en
Priority claimed from BE201000713A external-priority patent/BE1019659A5/en
Priority claimed from BE201000719A external-priority patent/BE1019662A3/en
Priority claimed from BE2011/0128A external-priority patent/BE1019954A3/en
Priority claimed from PCT/IB2011/051886 external-priority patent/WO2011141851A2/en
Priority claimed from ES11743353.2T external-priority patent/ES2656161T3/en
Priority claimed from CA2989174A external-priority patent/CA2989174A1/en
Priority claimed from PCT/IB2011/052713 external-priority patent/WO2012004699A2/en
Priority claimed from US13/808,274 external-priority patent/US8925275B2/en
Priority claimed from CA2798848A external-priority patent/CA2798848C/en
Priority claimed from CN201510587894.3A external-priority patent/CN105178555B/en
Priority claimed from EP11801836.5A external-priority patent/EP2627839B1/en
Publication of BE1020170A3 publication Critical patent/BE1020170A3/en
Application granted granted Critical
Priority claimed from US16/175,011 external-priority patent/US10267048B2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F15/00Flooring
  • E04F15/02Flooring or floor layers composed of a number of similar elements
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/01Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship
  • E04F2201/0153Joining sheets, plates or panels with edges in abutting relationship by rotating the sheets, plates or panels around an axis which is parallel to the abutting edges, possibly combined with a sliding movement
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04FFINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
  • E04F2201/00Joining sheets or plates or panels
  • E04F2201/04Other details of tongues or grooves
  • E04F2201/044Other details of tongues or grooves with tongues or grooves comprising elements which are not manufactured in one piece with the sheets, plates or panels but which are permanently fixedly connected to the sheets, plates or panels, e.g. at the factory
  • E04F2201/049Other details of tongues or grooves with tongues or grooves comprising elements which are not manufactured in one piece with the sheets, plates or panels but which are permanently fixedly connected to the sheets, plates or panels, e.g. at the factory wherein the elements are made of organic plastics with or without reinforcements or filling materials

Abstract

Paneel van het type dat minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertoont, waarbij dit paneel (1) aan minstens één rand (4) een randgedeelte (13) uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal (6), daardoor gekenmerkt dat het synthetisch materiaal zich minstens over 80 percent van de dikte (T3) van het substraat (6) uitstrekt en dat de bevestiging van het randgedeelte (13) aan het substraat (6) en/of aangebrachte toplaag (7) minstens gedeeltelijk is bekomen door de uitharding van het voornoemde synthetische materiaal. Panel of the type comprising at least a substrate (6) and a on it exhibits top layer (7), said panel (1) at least at one edge (4) has an edge portion (13) of a synthetic material, different from the substrate material (6 ), characterized in that the synthetic material is at least about 80 percent of the thickness (T3) of the substrate (6), and in that the attachment of the edge portion (13) to the substrate (6) and / or top layer (7) at least partially obtained by curing the aforementioned synthetic material.

Description

Paneel en werkwijze voor het vervaardigen van panelen. Panel and method for manufacturing panels.

Deze uitvinding heeft betrekking op panelen en werkwijzen voor het vervaardigen van panelen, en in het bijzonder op vloerpanelen en werkwijzen voor het vervaardigen daarvan. This invention relates to panels, and methods for the manufacture of panels, and in particular to floor panels and methods for manufacturing the same.

Meer speciaal heeft de uitvinding betrekking op vloerpanelen van het type dat minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertoont, waarbij voornoemde toplaag bij voorkeur een motief vertoont. More particularly, the invention relates to floor panels of the type which exhibits at least a substrate and a top layer provided thereon, wherein said top layer preferably exhibits a motif. Zoals gekend kan boven dergelijk motief een doorzichtige of doorschijnende kunststoflaag zijn aangebracht, die dan deel uitmaakt van voornoemde toplaag. As is known may be above such a pattern are disposed a transparent or translucent layer of plastic, which then forms part of said top layer.

In het bijzonder betreft de huidige uitvinding vloerpanelen van het type dat aan twee of meer tegenovereenliggende randen koppelmiddelen of koppeldelen bevat, waarmede twee van dergelijke vloerpanelen aan de betreffende randen kunnen worden gekoppeld zodanig dat zij aan elkaar zijn vergrendeld zowel in een horizontale richting loodrecht op de betreffende rand en in het vlak van de vloerpanelen, als in een verticale richting loodrecht op het vlak van de vloerpanelen. In particular, the present invention concerns floor panels of the type comprising two or more opposite edges with coupling means or coupling parts, whereby two of such floor panels can be coupled to the respective edges in such a way that they are locked to each other both in a horizontal direction perpendicular to the on edge and in the plane of the floor panels, as well as in a vertical direction perpendicular to the plane of the floor panels. Dergelijke vloerpanelen kunnen worden aangewend voor het samenstellen van een zogenaamde zwevende vloerbekleding, waarbij de vloerpanelen bij hun randen aan elkaar zijn verbonden, doch vrij op de ondergrond liggen. Such floor panels can be applied for composing a so-called floating floor covering, whereby the floor panels at their edges are connected to each other, but are exposed on the substrate.

Uit het WO 97/47834 zijn laminaatvloerpanelen bekend voor het vormen van een zwevende vloerbekleding. From WO 97/47834 it is known to laminate floor panels for forming a floating floor covering. Laminaatvloerpanelen vertonen echter het nadeel dat zij doorgaans zijn voorzien van een vochtgevoelig substraat, namelijk MDF of HDF (Medium Density Fiberboard of High Density Fiberboard), en dat de op dit substraat aangebrachte toplaag bij gebruik van de vloerbekleding aanleiding geeft tot het ontstaan van tikgeluiden. Laminate flooring panels, however, have the disadvantage that they are usually provided with a moisture-sensitive substrate, namely, MDF or HDF (Medium Density Fibreboard or High Density Fiber board), and that on this substrate applied top layer indicates the use of the floor covering rise to tap sounds. De toplaag is namelijk opgebouwd uit thermohardend hars, en geeft aanleiding tot het ontstaan van een zeer harde oppervlaktelaag. The top layer is in fact composed of thermosetting resin, and gives rise to the formation of a very hard surface layer. Ook het substraat is door de hoge densiteit van MDF of HDF hard. Also, the substrate is hard due to the high density of MDF or HDF. Door de band vertonen laminaatvloerpanelen een dikte gelegen tussen 6 en 12 millimeter, waarbij de dikte van de toplaag doorgaans minder is dan 0,5 millimeter. Because of the tape laminate flooring panels have a thickness of between 6 and 12 millimeters, wherein the thickness of the top layer generally is less than 0.5 millimeters.

Uit het WO 2007/141605 zijn koppelsystemen gekend waarbij, hetzij voor het vrouwelijk deel, hetzij voor het mannelijk deel gewerkt wordt met een randgedeelte of inzetstuk uit synthetisch materiaal, met het oog op het bekomen van voldoende flexibiliteit van het betreffende deel. From the WO 2007/141605 coupling systems are known in which, for either the female part or the male part and exposed to an edge portion or insert of synthetic material, for the purpose of obtaining sufficient flexibility of the respective part. Het voornoemde synthetisch materiaal kan op basis van polyurethaan zijn samengesteld. The above-mentioned synthetic material may be composed on the basis of polyurethane. In het geval van panelen met een gedrukt decor, zoals bij een laminaatvloer, wordt dergelijk materiaal zijdelings ingébracht in een groefvormige uitsparing in de betreffende rand van het paneel. In the case of panels with a printed decor, such as laminate flooring, such material will be laterally inserted into a groove-shaped recess in the respective edge of the panel. Een gedeelte van het watergevoelige substraat blijft hierdoor bereikbaar voor vocht dat in de voegen penetreert, zowel aan de rand die het inzetstuk omvat, als aan de tegenoverliggende rand. A portion of the water-sensitive substrate thereby remains accessible for moisture which penetrates into the joints, as well comprises, on the edge that the insert, as well as to the opposite edge. Het betreffende document biedt aldus geen oplossing voor het realiseren van waterwerende randen. That document thus provides no solution for achieving water-resistant edges.

Uit het DE 10 2004 023157 is een koppelsysteem gekend, in dit geval een inhaakverbinding die enkel in horizontale richting vergrendeld, waarbij, zowel voor het vrouwelijk deel als voor het mannelijk deel gewerkt wordt met een randgedeelte of inzetstuk uit synthetisch materiaal, met het oog op het bekomen van een waterwerende werking op de betreffende randen. From DE 10 2004 023157 is a coupling system known, a hook-in connection that are only locked in the horizontal direction in this case, where, for both the female part and of the male part is working with an edge portion or insert of synthetic material, with a view to obtaining a water-repellent effect to the related edges. In het geval van met decorfolie voorziene panelen, wordt uitgegaan van grotere platen. In the case of panels provided with decor sheet, one starts with larger boards. Het synthetisch materiaal wordt in de grotere plaat aangebracht in daartoe in de bovenzijde van de plaat voorziene gleuven. The synthetic material is placed in the larger plate in for this purpose in the upper side of the plate provided with slots. Deze gleuven werden aangebracht op de plaatsen waar de randen van de uiteindelijke kleinere panelen worden verwacht. These slits were made at the places where the edges of the final smaller panels can be expected. In deze gleuven wordt vloeibaar of pasteus thermoplastisch materiaal aangebracht dat aldaar uithardt. In these slots liquid or pasty thermoplastic material is applied which hardens there. Daarna wordt de plaat voorzien van de betreffende folie en de van folie voorziene plaat wordt naderhand opgedeeld in kleinere panelen, die zoals voornoemd op de rand, in dit geval vlak onder de decorfolie, een hoeveelheid synthetisch materiaal vertonen. Thereafter, the plate is provided with the respective foil and the foil sheet provided is subsequently divided into smaller panels, which, as aforementioned, exhibiting on the edge, in this case, directly below the decorative film, a quantity of synthetic material. De hierbij verkregen panelen vertonen een hoog risico op het door de decorfolie heen telegraferen van de randen van het synthetisch materiaal. The panels thus obtained exhibit a high risk of the decorative film through telegraphing of the edges of the synthetic material. Bovendien vereist de toegepaste werkwijze de aanwezigheid van een resthoeveelheid substraatmateriaal onder het niveau van het synthetisch randgedeelte om het aanbrengen van het vloeibaar of pasteus thermoplastisch materiaal mogelijk te maken. In addition, the applied method requires the presence of a residual amount of substrate material below the level of the synthetic edge portion in order to make possible the application of the liquid or pasty thermoplastic material. Thermoplastische materialen vertonen bovendien het nadeel dat de hechting op een vochtgevoelig substraat zoals MDF of HDF te wensen overlaat, dat dit materiaal moeilijk aan te brengen is aan hoge snelheden, en bij het nabewerken bijvoorbeeld met verspanende gereedschappen moeilijkheden, zoals aanladen van de freeswerktuigen kan veroorzaken. Thermoplastic materials, moreover, have the disadvantage that the adhesion leaves much to be desired on a moisture sensitive substrate, such as MDF or HDF, that this material is difficult to apply it is at high speed, and in the finishing operation, for example, with machining tools difficulties, such as may cause galling of the milling tools .

Uit het WO 96/27721 zijn laminaatpanelen bekend, waarbij het koppelsysteem voor de panelen is voorzien in afzonderlijke latten van watervast materiaal die aan de randen van de panelen zijn vastgemaakt. From the WO 96/27721 are laminate panels are known in which the coupling system for the panels is provided in separate strips of water-resistant material which are attached to the edges of the panels. Het is onduidelijk hoe en wanneer deze latten aan de panelen worden verbonden. It is unclear how and when the slats are attached to the panels. Het koppelsysteem uit het voornoemde WO laat enkel toe de betreffende panelen te koppelen door middel van een horizontale schuifbeweging. The coupling system consists of the above-mentioned WO only allows to couple the respective panels by means of a horizontal sliding movement. Verder vertonen deze laminaatpanelen grotendeels dezelfde nadelen als de panelen van het DE 10 2004 023 157 met betrekking tot telegraferen van de rand van de latten doorheen de laminaatlaag. Furthermore, these laminate panels have substantially the same drawbacks as the panels of the DE 10 2004 023 157 with respect to wiring of the edge of the slats through the laminate layer.

Uit het WO 2007/113676 en het WO 2008/078181 is het bekend de koppelsystemen van laminaatvloerpanelen te bekleden met allerhande substanties die een vochtwerend effect of een locale afdichting kunnen opleveren. From the WO 2007/113676 and WO 2008/078181, it is known to coat the coupling systems of laminate floor panels with all kinds of substances that can produce a water-repellent effect or a local sealing.

Uit het EP 1 938 963 zijn vinylgebaseerde vloerpanelen bekend voor het vormen van een dergelijke zwevende vloerbekleding. From EP 1938963 is known, vinyl-based floor panels for forming such a floating floor covering. Dergelijke vinylgebaseerde vloerpanelen vertonen doorgaans een dikte van 3 tot 5 millimeter en bezitten een hoge materiaaldensiteit. Such vinyl-based floor panels typically have a thickness of 3 to 5 millimeters and have a high material density. Inherent aan deze vloerpanelen is hun beperkte buigstijfheid en hun hoge vervormbaarheid. Inherent in these floor panels is their limited flexural rigidity and its high ductility. Deze eigenschappen leiden tot problemen wanneer de vloerpanelen worden aangebracht op een niet effen ondergrond. These properties lead to problems when the floor panels are arranged on a non-flat surface. De oneffenheden van de ondergrond kunnen namelijk na verloop van tijd telegraferen naar het oppervlak van de vloerbekleding. Namely, the unevenness of the surface can after some time telegraphing at the surface of the floor covering. Bij locale belasting, bijvoorbeeld onder de poten van tafels of stoelen, ontstaan permanente indrukkingen, die eveneens ongewenst zijn. For local load, for example, under the legs of chairs or tables, result in permanent indentations, which are also undesirable.

De huidige uitvinding beoogt een alternatief paneel, dat in de eerste plaats bedoeld is als een vloerpaneel voor het vormen van een zwevende vloerbekleding. The present invention aims at an alternative board, which is intended in the first place as a floor panel for forming a floating floor covering. Volgens verschillende voorkeurdragende uitvoeringsvormen van de uitvinding wordt tevens een oplossing geboden voor één of meer problemen met de vloerpanelen uit de stand van de techniek. According to various preferred embodiments of the invention, there is also offered a solution to one or more problems with the floor panels from the state of the art.

Hiertoe betreft de uitvinding volgens haar eerste onafhankelijk aspect een paneel van het type dat minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertoont, waarbij dit paneel aan minstens één rand een randgedeelte uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal, met als kenmerk dat het synthetisch materiaal zich minstens over 80 percent van de dikte van het substraat uitstrekt en dat de bevestiging van het randgedeelte aan het substraat en/of de aangebrachte toplaag minstens gedeeltelijk is bekomen door de uitharding van het voornoemde synthetische materiaal. To this aim, the invention according to its first independent aspect a panel of the type which exhibits at least a substrate and a pointed top layer, wherein this panel on at least one edge of which shows an edge portion of synthetic material, different from the substrate material, characterized in that the synthetic material is at least extends over 80 percent of the thickness of the substrate, and that the attachment of the edge portion to the substrate and / or the applied top layer is at least partially obtained by the curing of the said synthetic material. Door het feit dat het synthetisch materiaal zich minstens over 80 percent van de dikte van het substraat uitstrekt, wordt de vochtgevoeligheid van de betreffende rand reeds in belangrijke mate beperkt. Due to the fact that the synthetic material is at least extends over 80 percent of the thickness of the substrate, the moisture-sensitivity of the respective edge is already restricted to a large extent. In combinatie met de bevestiging door uitharding kunnen afzonderlijke lijmlagen worden vermeden. In combination with the confirmation by curing individual layers of adhesive can be avoided. Bovendien kan dergelijke bevestiging leiden tot een plaatselijke impregnatie van het substraat aan de betreffende rand, zodanig dat ook aan de substraatzijde van het grensoppervlak tussen substraatmateriaal en randgedeelte een verlaagde vochtgevoeligheid kan worden bekomen. In addition, such a fixing lead to a local impregnation of the substrate to the respective edge, in such a manner that even on the substrate side of the boundary surface between the substrate material and the edge portion can be obtained a reduced sensitivity to moisture. Hierdoor wordt de vochtgevoeligheid van het eventuele substraatmateriaal op de rand, ie 20 percent van de dikte of minder, eveneens beperkt. As a result, the moisture sensitivity of the any substrate material on the edge, ie, 20 percent of the thickness or less, is also limited. Bij voorkeur strekt het synthetisch materiaal zich over 90, 95% of meer van de dikte van het substraatmateriaal uit, zodanig dat de vochtgevoeligheid verder wordt beperkt. Preferably the synthetic material is about 90, 95% or more of the thickness of the substrate material, in such a way that the moisture sensitivity is further reduced.

Bij voorkeur strekt het synthetisch randgedeelte zich ook minstens over 80 percent, 90 percent, 95 percent of meer van de contour van het eventueel geprofileerde randgebied uit. Preferably also, the synthetic edge portion extends at least about 80 percent, 90 percent, 95 percent or more of the contour of the possible profiled edge area off. Bij voorkeur wordt de volledige rand van het substraatmateriaal beslagen door het synthetisch randgedeelte, zodanig dat er geen blootgestelde oppervlakken van het substraatmateriaal aanwezig zijn op de betreffende rand. Preferably, the entire edge of the substrate material is wetted by the synthetic edge portion, in such a way that there is no presence of exposed surfaces of the substrate material to the respective edge.

Bij voorkeur is minstens de bevestiging van het randgedeelte aan het substraat bekomen door de uitharding van het voornoemde synthetische materiaal. Preferably, at least the attachment of the edge portion on the substrate obtained by the curing of the said synthetic material. Bij voorkeur betreft het hierbij een rechtstreekse bevestiging zonder tussenliggende materiaallagen en/of substanties, zoals lijm. Preferably, it constitutes a direct attachment with no intervening material layers and / or substances, such as glue. Bij voorkeur is, in combinatie hiermee, ook de bevestiging van het randgedeelte aan de toplaag bekomen door de uitharding van het voornoemde synthetische materiaal, bij voorkeur betreft het hierbij eveneens een rechtstreekse bevestiging. Preferably, in combination therewith, also obtained the attachment of the edge portion of the top layer by the hardening of the above-mentioned synthetic material, preferably hereby also relates to a direct attachment.

Bij voorkeur vertoont het paneel aan beide randen van een paar tegenoverliggende zijden een dergelijk randgedeelte. Preferably, the panel exhibits at both edges of a pair of opposing sides such edge portion. De bevestiging, constructie of afmetingen van de respectieve randgedeelten hoeven hierbij niet noodzakelijk identiek te zijn, doch bij voorkeur wel. The mounting, construction or dimensions of the respective edge portions do hereby not necessarily have to be identical, but preferably is. Zij kunnen elk afzonderlijk de kenmerken vertonen van één of meerdere voorkeurdragende uitvoeringsvormen van het eerste aspect. They may have the characteristics of each individual one or a plurality of preferred embodiments of the first aspect. De uitvinding heeft dan ook betrekking op alle mogelijke combinaties van dergelijke kenmerken. The invention therefore also relates to all possible combinations of such features.

Bij voorkeur strekt het synthetisch materiaal zich minstens over de volledige dikte van het substraatmateriaal uit. Preferably the synthetic material, extends at least over the entire thickness of the substrate material. Zo wordt vochtgevoeligheid van eventueel resterend substraatmateriaal op de betreffende rand maximaal uitgesloten en zijn bijkomstige bekledingslagen met waterwerende substantie van resterend substraatmateriaal op de betreffende rand niet benodigd. Thus, sensitivity to moisture from any residual substrate material a maximum excluded to the respective edge and are ancillary coating layers with water repellent substance of residual substrate material is not required to the respective edge.

Bij voorkeur strekt het synthetisch materiaal zich van aan de onderzijde van het paneel tot in de toplaag uit. Preferably the synthetic material extends from the bottom of the panel up to the top layer. Aan de hand van deze uitvoeringsvorm wordt op een betrouwbare manier bekomen, dat geen resterend substraatmateriaal aanwezig is onmiddellijk onder de toplaag. On the basis of this embodiment is to obtain a reliable manner, in that no remaining substrate material is present immediately below the top layer. Zo kunnen negatieve effecten, zoals randzwellingen die de toplaag op kunnen stuiken, worden vermeden. Thus, negative effects, such as swelling edge which can swaging on the top layer, are avoided. Indien, in tegenstelling tot de huidige voorkeurdragende uitvoeringsvorm, een resthoeveelheid substraatmateriaal tussen het randgedeelte en de toplaag aanwezig is, vertoont minstens dit gedeelte van het substraatmateriaal bij voorkeur een bekleding op basis van een waterwerende substantie. If, in contrast to the present preferred embodiment, a residual amount of substrate material between the edge portion and the top layer is present, at least this portion of the substrate material preferably has a coating based on a water-repellent substance. Op deze manier kunnen randzwellingen die de toplaag kunnen opstuiken eveneens in zekere mate worden vermeden. In this way, edge swelling that the top layer can upsetting also be avoided to a certain extent. Ook eventueel resterend substraatmateriaal onder het randgedeelte kan bijkomen zijn afgedicht met dergelijke waterwerende substantie. Also, any residual substrate material may recover under the edge part are sealed with such a water-repellent substance.

Bij voorkeur is aan alle randen van het paneel het substraatmateriaal waterdicht afgewerkt. Preferably, waterproof surfaces, the substrate material on all edges of the panel. Het is duidelijk dat aan de rand of randen waar het randgedeelte van de uitvinding zich bevindt, deze waterdichte afwerking van het substraatmateriaal bij voorkeur minstens gedeeltelijk door de aanwezigheid van het voornoemde randgedeelte is bekomen. It is clear that at the edge or edges where the edge portion of the invention is located, this waterproof finish of the substrate material is preferably at least in part, by the presence of the above-mentioned edge portion is obtained.

Bij voorkeur verloopt voornoemde verbinding tussen het randgedeelte en het substraatmateriaal over een grensoppervlak dat deeloppervlakken vertoont die zich dwars op de normale van het oppervlak van het paneel uitstrekken. Preferably runs above-mentioned connection between the edge portion and the substrate material over a boundary surface which forms surfaces which extend transversely to the normal of the surface of the panel. Dergelijk grensoppervlak vergroot de sterkte van de verbinding tussen het substraatmateriaal en het randgedeelte. Such a boundary surface increases the strength of the joint between the substrate material and the edge portion. Bovendien is het mogelijk aan de hand van dergelijke configuratie synthetisch materiaal uit te sparen, doordat, bijvoorbeeld in het geval van geprofileerde randen, het voornoemde grensoppervlak dan in enige mate het profiel van de randen kan volgen. Moreover, it is possible to save the basis of such a configuration, synthetic material, in that, for example, in the case of profiled edges, the above-mentioned boundary surface than to some extent, the profile of the edges may be followed. Bij voorkeur is het voornoemde grensoppervlak zo uitgevoerd dat het zich van boven naar onder naar de bulk van het substraatmateriaal uitstrekt, of, dat een bovenste punt van dit grensoppervlak zich dichter bij de rand van de toplaag bevindt dan een onderste punt van het grensoppervlak. Preferably, the above-mentioned boundary surface is so constructed that it moves from the top to the extending below to the bulk of the substrate material, or in that an upper point of said boundary surface is located closer to the edge of the top layer than is the lowest point of the boundary surface. Dergelijke configuratie laat een vlotte productie van de panelen toe. Such configuration allows for a smooth production of the panels increasing.

Bij voorkeur betreft hèt voornoemd synthetisch materiaal een polyurethaan, bij voorkeur bekomen op basis van een twee componentensysteem, zoals op basis van polyol en isocyanaat. Preferably, the said synthetic material relates to obtain a polyurethane, preferably on the basis of a two-component system, such as on the basis of polyol and isocyanate. Polyurethaan kan op verschillende hardheden worden ingesteld en is een flexibel materiaal voor wat productiemogelijkheden betreft. Polyurethane can be set to different hardnesses and is a flexible material for some production. Het kan bijvoorbeeld makkelijk worden gegoten. For example, it can be molded easily. Aan de hand van dergelijk twee componentensysteem kan een chemische hechting op houtdeeltjes die zich eventueel in het substraatmateriaal kunnen bevinden. On the basis of such a two-component system, a chemical adhesion to wood particles which may possibly be present in the substrate material. Een chemische hechting is te verkiezen boven een mechanische hechting voor wat betreft de sterkte ervan. A chemical bond is preferable to a mechanical adhesion with regard to strength.

Bij voorkeur betreft voornoemd synthetisch materiaal een thermohardend synthetisch materiaal, bijvoorbeeld een materiaal op basis van polyurea, epoxy of polyurethaan. Preferably, said synthetic material relates to a thermosetting synthetic material, for example a material on the basis of polyurea, epoxy or polyurethane. Thermohardende materialen vereisen geen extrusieproces voor het verwerken ervan, en laten vlottere productieprocessen toe. Thermoset materials do not require any extrusion process, for processing thereof, and allow to facilitate the production processes. Polyurethaan geniet hierbij de voorkeur omwille van de hierboven genoemde eigenschappen ervan, en in het bijzonder de instelbare flexibiliteit en de gietbaarheid ervan. Polyurethane herein is preferred because of the above-mentioned properties, and, in particular, the adjustable flexibility and moldability thereof. Van polyurea en epoxy kan de hardheid moeilijk worden aangepast voor de vereisten van de huidige uitvinding, met name in het bijzonder wanneer de uitvinding wordt toegepast bij geprofileerde randgebieden die koppelmiddelen omvatten. From polyureas and epoxy, the hardness can be adapted difficult for the requirements of the present invention, in particular, in particular, when the invention is used with profiled edge regions that comprise coupling means. In dergelijk geval is de hardheid van polyurea en epoxy te groot om een gebruiksvriendelijke en/of kraakvrije koppeling toe te laten. In such a case, the hardness of polyureas and epoxy is too great to allow a user and / or cracking-free coupling. Bovendien kan polyurea niet worden gegoten, hetgeen de verwerkbaarheid ervan in een massaproductieproces in het gedrang brengt. In addition, polyurea can not be cast, which brings the processability thereof in a mass production process in jeopardy.

Bij voorkeur bevat voornoemd synthetisch materiaal vulstof. Preferably, the above-mentioned synthetic material filler. Door het aanwenden van een vulstof kan een belangrijke kostenbesparing worden gerealiseerd. By the use of a filler is an important cost savings can be realized. Als vulstof kan eventueel freesstof worden aangewend, bijvoorbeeld freesstof ontstaan door het profileren van de randen van de panelen. The filler may optionally be employed dust-free, dust-free, for example, caused by the profiling of the edges of the panels.

Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm is het paneel van de uitvinding aan het oppervlak, nabij de betreffende rand, voorzien van een ten opzichte van het globale oppervlak lager gelegen randoppervlak. According to a particular embodiment, the panel of the invention, at the surface, adjacent to the respective edge, provided with a with respect to the overall surface area lower edge surface. Dergelijk randoppervlak kan bijvoorbeeld zijn uitgevoerd als een vellingkant, namelijk met een geïnclineerd of gebogen oppervlak ten opzichte van het globale oppervlak, of uitgevoerd als een horizontale lager liggende rand, bijvoorbeeld ter imitatie van een cementvoeg. Such edge surface can for instance be designed as a bevelled edge, namely, with an inclined or curved surface with respect to the overall surface area, or formed as a horizontal lower edge, for example for imitating a cement joint. Bij voorkeur strekt voornoemde toplaag zich over dergelijk randoppervlak uit. Preferably the extent of said top layer extends over such an edge surface. Aan de hand van dergelijke uitvoeringsvorm kan gewerkt worden met een randgedeelte dat zich op de rand van het paneel tot in de zijdelingse rand van het randoppervlak uitstrekt. On the basis of such an embodiment can be worked with an edge portion which extends to the edge of the panel into the lateral edge of the edge surface.

Met hetzelfde oogmerk als in het eerste aspect, betreft de uitvinding volgens een onafhankelijk tweede aspect nog een paneel van het type dat minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertoont, waarbij dit paneel aan minstens één rand een randgedeelte uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal, met als kenmerk dat het synthetisch materiaal een thermohardend materiaal en/of een materiaal bekomen op basis van een tweecomponentensysteem betreft, waarbij het randgedeelte rechtstreeks met het substraat en/of de aangebrachte toplaag is verbonden. For the same purpose as in the first aspect, the invention relates according to an independent second aspect, a further panel of the type which exhibits at least a substrate and a pointed top layer, wherein this panel on at least one edge of which shows an edge portion of synthetic material, different from the substrate material, characterized in that the synthetic material, obtain a thermoset material and / or a material on the basis of concerns a two component system, in which the edge portion is directly connected to the substrate and / or the top layer. Uit het voorgaande is duidelijk dat het aanwenden van een thermohardend materiaal en/of een materiaal bekomen op basis van een tweecomponentensysteem op zich voordelen heeft, zonder dat het synthetisch materiaal zich hierbij noodzakelijkerwijs over minstens 80 percent van de dikte van het substraat dient uit te strekken. From the foregoing, it is clear that the use of a thermosetting material, and / or has a material, obtained on the basis of a two-component system in itself advantages, without that the synthetic material is hereby necessarily need to extend over at least 80 percent of the thickness of the substrate . Bij voorkeur vertoont de uitvinding van dit tweede aspect de kenmerken van één of meer voorkeurdragende uitvoeringsvormen van het eerste aspect, waarbij al dan niet de voornoemde 80 percent dekkingsgraad van het substraatmateriaal wordt gehaald. Preferably, the invention of this second aspect has the characteristics of one or more preferred embodiments of the first aspect, wherein whether or not the above-mentioned 80 percent coverage of the substrate material is achieved.

Geschikt synthetisch materiaal voor het realiseren van panelen met de kenmerken van het tweede aspect zijn bijvoorbeeld polyurethaan elastomeren, zoals Elastocast van BASF, Baytec van BAYER of Rencast van HUNTSMAN. Suitable synthetic materials for the realization of panels with the characteristics of the second aspect are, for example, polyurethane elastomers, such as Elastocast from BASF, Baytec of BAYER or RENCAST of HUNTSMAN.

Het is duidelijk dat met een thermohardend materiaal een materiaal bedoeld wordt dat bij verhitting tot op een bepaalde temperatuur een minstens gedeeltelijk irreversibele chemische verandering ondergaat, zoals een crosslinkingreactie. It is clear that with a thermosetting material is meant a material which, upon heating to a certain temperature undergoes an at least partially irreversible chemical change, such as a cross-linking reaction. Bij voorkeur wordt gewerkt met een thermohardend materiaal op basis van een twee componentensysteem, zoals met zogenaamd thermohardend urethaan hars of TSU. Is preferred to work with a thermosetting material on the basis of a two-component system, such as with so-called thermosetting urethane resin or the TSU.

Met dezelfde doelstelling als in het eerste aspect, betreft de huidige uitvinding volgens een onafhankelijk derde aspect nog een paneel van het type dat minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertoont, waarbij dit paneel aan minstens één rand een randgedeelte uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal, met als kenmerk dat het synthetisch materiaal rechtstreeks met het substraat en/of de aangebrachte toplaag is verbonden en dat de betreffende rand van het substraatmateriaal uitsluitend uit het voornoemde randgedeelte is gevormd. With the same objective as in the first aspect, the present invention according to an independent third aspect, also relates to a panel of the type which exhibits at least a substrate and a pointed top layer, wherein this panel on at least one edge of which shows an edge portion of synthetic material, different of the substrate material, characterized in that the synthetic material is connected directly with the substrate and / or the top layer, and that the respective edge of the substrate material is formed solely of the above-mentioned edge portion. Met “rechtstreeks verbonden” wordt bedoeld dat de bevestiging van het randgedeelte is bekomen zonder de tussenkomst van bijkomstige materiaallagen en/of lijm. By "directly joined" it is meant that the fixing is obtained of the edge portion without the intervention of additional material layers and / or adhesive. Bij voorkeur vertoont de uitvinding van dit derde aspect de kenmerken van één of meer voorkeurdragende uitvoeringsvormen van het eerste aspect, waarbij de aldaar vernoemde bevestiging niet noodzakelijk dient te zijn verkregen door uitharding van het betreffende synthetische materiaal. Preferably shows the invention of this third aspect, the features of one or more preferred embodiments of the first aspect, wherein the case-mentioned confirmation should not necessarily be obtained by curing of the respective synthetic material. Het derde aspect kan uiteraard ook gecombineerd worden met het voornoemde tweede aspect. The third aspect can of course also be combined with the above-mentioned second aspect.

Met hetzelfde doel als bij het eerste aspect, betreft de huidige uitvinding volgens een vierde onafhankelijk aspect nog een paneel van het type dat minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertoont, waarbij dit paneel aan minstens één rand een randgedeelte uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal, met als kenmerk dat het synthetisch materiaal een materiaal betreft dat uithardt onder de invloed van vochtigheid en dat het substraatmateriaal minder dan 10 gewichtpercent restvocht bevat. With the same purpose as in the first aspect, the present invention concerns according to a fourth independent aspect, a panel of the type which exhibits at least a substrate and a pointed top layer, wherein this panel on at least one edge of which shows an edge portion of synthetic material, different of the substrate material, characterized in that the synthetic material relates to a material which cures under the influence of moisture and that the substrate material containing less than 10 weight percent residual moisture. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een polyurethaan als synthetisch materiaal. Preferably, use is made of a polyurethane as a synthetic material. Door het feit dat het aanwezige vocht in het substraatmateriaal wordt beperkt, wordt ongewenste schuimvorming in het randgedeelte vermeden. By the fact that the moisture present is limited in the substrate material, it is avoided that undesired foam formation in the edge portion. Bij voorkeur betreft het substraatmateriaal een materiaal dat houtdeeltjes bevat, bijvoorbeeld MDF of HDF. Preferably, the substrate material is a material which contains wood particles, for example, MDF or HDF. Bij voorkeur bevat het substraatmateriaal minder dan 7 gewichtsprocent restvocht. Preferably, the substrate material comprises less than 7 percent by weight of residual moisture. Bij voorkeur vertoont de uitvinding van dit vierde aspect de kenmerken van één of meer voorkeurdragende uitvoeringsvormen van het eerste aspect, waarbij al dan niet de voornoemde 80 percent dekkingsgraad van het substraatmateriaal wordt gehaald. Preferably, the invention of the fourth aspect has the characteristics of one or more preferred embodiments of the first aspect, wherein whether or not the above-mentioned 80 percent coverage of the substrate material is achieved. De uitvinding van het vierde aspect kan uiteraard gecombineerd worden met de kenmerken van het tweede en/of het derde aspect. The invention of the fourth aspect can of course be combined with the features of the second and / or the third aspect.

Volgens een vijfde onafhankelijk aspect, betreft de uitvinding nog een paneel van het type dat minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertoont, waarbij dit paneel rechthoekig en langwerpig is uitgevoerd, met als kenmerk dat dit paneel aan een eerste paar tegenoverliggende randen een randgedeelte uit synthetisch materiaal vertoont, terwijl aan het tweede paar tegenoverliggende randen andere voorzieningen zijn getroffen voor het reduceren van de watergevoeligheid van deze randen. According to a fifth independent aspect, the invention further relates to a panel of the type comprising at least a substrate and has a pointed top layer, wherein this panel is rectangular and elongated design, with the characteristic that this board at a first pair of opposed edges an edge portion from synthetic material exhibits, whereas at the second pair of opposed edges other provisions have been made for reducing the water sensitivity of these edges. Volgens dit vijfde onafhankelijk aspect kan een paneel worden bekomen dat op alle randen een verminderde vochtgevoeligheid vertoont. According to this fifth independent aspect, a panel can be obtained that exhibits a reduced sensitivity to moisture on all edges. Het spreekt voor zich dat voor het randgedeelte gebruik kan gemaakt worden van uitvoeringsvormen beschreven aan de hand van het eerste, tweede, derde en/of vierde aspect van de uitvinding. It speaks for itself that, for the edge portion, use can be made of the embodiments described with reference to the first, second, third and / or fourth aspect of the invention. Voor het tweede paar randen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een bekleding op basis van een waterwerende substantie. For the second pair of edges, use is preferably made of a coating based on a water-repellent substance. Door het feit dat het eerste paar randen een randgedeelte vertoont, kan de bekleding met de waterwerende substantie op het tweede paar randen op een meer betrouwbare manier worden voorzien. Due to the fact that the first pair of edges has an edge portion, the coating with the water-repellent substance to the second pair of edges may be provided in a more reliable manner. Deze bekleding kan zich namelijk van aan het zijdelings oppervlak van het randgedeelte van één van het eerste paar randen, over het tweede paar randen uitstrekken tot op het zijdelings oppervlak van het randgedeelte van de andere van het eerste paar randen. This coating could in fact of working on the lateral surface of the edge portion of one of the first pair of edges, on the second pair of edges extending up to the lateral surface of the edge portion of the other of the first pair of edges. Bij voorkeur betreft het eerste paar randen het paar korte randen van het paneel. Preferably regard to the first pair of edges, the pair of short edges of the panel. Het is echter niet uitgesloten dat dit het lange paar randen zou zijn. It is not excluded that this would be a long few edges.

Volgens een zesde onafhankelijk aspect betreft de uitvinding nog een paneel van het type dat minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertoont, waarbij dit paneel aan minstens één rand een randgedeelte uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal, met als kenmerk dat voornoemde toplaag een gegloeide thermoplastische laag betreft. According to a sixth independent aspect, the invention relates to a panel of the type which exhibits at least a substrate and a pointed top layer, wherein said panel has an edge portion of synthetic material on at least one edge, different from the substrate material, characterized in that said top layer relates to an annealed thermoplastic layer. Met ''gegloeid” (Engels: annealed) wordt bedoeld dat de betreffende toplaag behandeld is voor het minimaliseren van eventuele restspanningen. With 'fired' (English: annealed) means that the respective top layer is treated to minimize any residual stresses. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door de betreffende toplaag te verwarmen tot op of boven de glastransformatietemperatuur, meestal aangeduid als Tg, en deze toplaag traag te laten afkoelen. For example, this can be carried out by heating the respective top layer to at or above the glass transformation temperature, commonly referred to as Tg, and to let it cool down this top layer is slow. Door dit proces kunnen de aanwezige interne spanningen in het materiaal van de toplaag minstens gedeeltelijk ontspannen. Through this process the existing internal stresses in the material of the top layer can at least partially relax.

Bij voorkeur wordt spanningsvrij gegloeid, zodanig dat de resterende spanningen minstens 90 percent lager zijn dan de oorspronkelijk restspanningen of zelfs verwaarloosbaar zijn. Preferably, stress relieved, such that the residual stresses are at least 90 percent lower than the original residual stresses, or even be negligible. Doordat de toplaag gegloeid is, wordt bekomen dat het risico op telegrafie-effecten van de rand van het randgedeelte naar het oppervlak van het paneel geminimaliseerd wordt. Because the top layer is annealed, it is obtained that the risk is minimized to telegraphy-effects from the edge of the edge portion to the surface of the panel. Doordat de eventuele overblijvende restspanning na het gloeien kleiner zijn, wordt bekomen dat de toplaag minder aan het substraat en het randgedeelte trekt. Because the any remaining residual stress after the annealing are smaller, it is achieved that the top layer draws less to the substrate and the edge portion. Het verminderde trekeffect leidt, zoals vernoemd, tot een verminderd telegraferingseffect. The reduced pulling effect leads, as mentioned, to a reduced telegraphing ring effect.

Bij voorkeur werd voornoemde toplaag, of een gedeelte daarvan, gegloeid alvorens deze toplaag of het betreffende gedeelte op het substraat werd aangebracht. Preferably, was said top layer, or a portion thereof, annealed prior to this top layer, or the appropriate section was applied to the substrate. Op die manier wordt de invloed van het gloeien op het substraatmateriaal en/of het randgedeelte geminimaliseerd. That way minimizing the influence of annealing on the substrate material and / or the edge portion. Het werken met een gegloeide toplaag leidt tot velerlei voordelen bij het verder bewerken of vervaardigen van de panelen van de uitvinding. Working with an annealed top layer leads to many advantages in the further processing or manufacture of the panels of the invention. Zo bijvoorbeeld leiden insnijdingen in het substraatmateriaal tot een minder groot risico op vervormingen van de toplaag. Thus, for example, lead incisions in the substrate material to less of a risk of deformation of the top layer.

Het is duidelijk dat het randgedeelte en/of het paneel van het zesde aspect de kenmerken kan vertonen van het eerste, tweede, derde, vierde en/of het vijfde aspect en/of van de voorkeurdragende uitvoeringsvormen daarvan. It is clear that the edge portion and / or the panel of the sixth aspect may exhibit the characteristics of the first, second, third, fourth and / or the fifth aspect and / or of the preferred embodiments thereof.

Volgens een zevende onafhankelijk aspect beoogt de uitvinding een werkwijze aan te bieden die bijvoorbeeld kan worden aangewend voor het vervaardigen van de panelen van het eerste tot en met het zesde aspect van de uitvinding. According to a seventh independent aspect, the invention aims to offer a method which can be used, for example, for the manufacture of the panels of the first up to and including the sixth aspect of the present invention. Volgens verschillende voorkeurdragende uitvoeringsvormen van deze werkwijze worden voordelen bereikt in vergelijking met de werkwijzen uit de stand van de techniek. According to various preferred embodiments of this method, advantages are achieved in comparison with the methods of the prior art. Hiertoe betreft de uitvinding op onafhankelijke wijze een werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij deze panelen minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertonen en waarbij deze panelen aan minstens één rand een randgedeelte uit een synthetisch materiaal vertonen verschillend van het substraatmateriaal, waarbij wordt uitgegaan van grotere halffabrikaten waaruit door opdeling minstens twee van dergelijke panelen kunnen worden bekomen, waarbij de werkwijze minstens de stap bevat van het verwezenlijken van voornoemde halffabrikaten die minstens de substraten, toplagen en randgedeelten van voornoemde twee panelen omvatten, met als kenmerk dat het synthetisch materiaal van de voornoemde randgedeelten wordt opgebracht nadat de voornoemde substraten en toplagen reeds op elkaar zijn aangebracht. To this end, the invention relates to an independent manner, a method for manufacturing panels, wherein these panels, at least exhibit a substrate and a pointed top layer, and wherein these panels, at least one edge have an edge portion of a synthetic material different from the substrate material, which is based of larger semi-finished products from which by partitioning can be obtained at least two of such panels, wherein the method at least comprises the step of achieving the above-mentioned semi-finished products that are at least the substrates, surfaces and edge portions of the above-mentioned comprise two panels, with the characteristic that the synthetic material of the above-mentioned edge portions is applied after the above-mentioned substrates and top layers have already been applied to each other. Bij voorkeur wordt hierbij gebruik gemaakt van een gegloeide toplaag, zoals in het zesde aspect. Preferably, hereby use is made of an annealed top layer, such as in the sixth aspect. Doordat de substraten en toplagen reeds op elkaar zijn aangebracht, kan op een meer betrouwbare manier het randgedeelte worden gerealiseerd op de plaats waar de paneelranden worden verwacht. Because the substrates and top layers have already been applied onto each other, can in a more reliable way, the edge portion can be realized at the position where the panel edges can be expected. Bij voorkeur zijn de paneelranden namelijk uitgericht ten opzichte van een patroon of motief aanwezig in de toplaag. Preferably, the panel edges are in fact aligned with respect to a pattern or motif present in the top layer. Zo bijvoorbeeld kan in het geval van een houtpatroon ervoor worden gezocht dat de paneelranden zich evenwijdig of haaks op de globale richting van de houtnerven uitstrekken. Thus, for example, can be searched for them in the case of a wood pattern that the panel edges extending parallel or at right angles to the overall direction of the wood grains. Volgens een andere voorbeeld kan in het geval van een patroon met voegen, zoals cementvoegen, ervoor worden gezorgd dat de paneelranden zich evenwijdig of haaks op de richting van de afgebeelde voegen uitstrekken. According to another example, in the case of a pattern of joints, cement joints such as, to ensure that the panel edges extending parallel or at right angles to the direction of the illustrated joints. Doordat het randgedeelte meer betrouwbaar kan worden aangebracht, kan een kostenbesparing op het synthetisch materiaal worden gerealiseerd. Because the edge portion can be provided more reliably, a cost savings on the synthetic material can be realized.

Bij voorkeur maken de substraten deel uit van een groter substraatmateriaal en de toplagen van een groter toplaagmateriaal, waarbij bij de stap van het verwezenlijken van de halffabrikaten het groter toplaagmateriaal op het groter substraatmateriaal wordt aangebracht en daaropvolgend in het substraatmateriaal uitsparingen worden voorzien waarin het voornoemde synthetisch materiaal van de randgedeelten kan worden opgebracht. Preferably the substrates are part of a larger substrate material and the top layers of a larger top layer material, wherein in the step of the realization of the semi-finished products, the larger top layer material is applied to the larger substrate material and subsequently are provided in the substrate material, recesses in which the above-mentioned synthetic material of the edge portions can be applied. Deze uitsparingen zijn dan bij voorkeur uitgericht ten opzichte van een patroon of motief aanwezig in de toplaag, waardoor de hoger vermelde voordelen kunnen worden bereikt. These recesses are preferably aligned with respect to a pattern or motif present in the top layer, which may be to reach the above-mentioned advantages.

Bij voorkeur wordt het synthetisch materiaal van de randgedeelten in vloeibare of pasteuze vorm aangebracht, waarna het uithardt in het betreffende halffabrikaat, alvorens het halffabrikaat wordt opgedeeld in minstens voornoemde twee panelen. Preferably, the synthetic material of the edge portions applied in liquid or pasty form, after which it is cured in the respective semi-finished product, before the semi-finished product is divided into at least two above-mentioned panels. Vloeibaar of pasteus aanbrengen leidt tot minder problemen met betrekking tot toleranties, dan het aanbrengen van een vast materiaal, zoals een lat. applying liquid or pasty leads to fewer problems with regard to tolerances, then the application of a solid material, such as a bar.

Bij voorkeur omvat het voornoemde halffabrikaat tevens een onderlaag of tegenlaag, waarbij het voornoemdë synthetisch materiaal van de voornoemde randgedeelten wordt opgebracht nadat de tegenlaag reeds op het substraatmateriaal is aangebracht. Preferably, the aforementioned intermediate product also comprises a bottom layer or backing layer, wherein the voornoemdë synthetic material of the above-mentioned edge portions is applied after the backing layer has already been applied to the substrate material. Bij voorkeur strekken voornoemde uitsparingen zich dus doorheen de tegenlaag uit. Preferably, therefore the above-mentioned openings extend through the layer at off. Als tegenlaag wordt bij voorkeur een gelijkaardig materiaal als het materiaal van de toplaag toegepast. As a backing layer is preferably made of a similar material as the material of the top layer.

Met het oog op het verkrijgen van een alternatieve werkwijze voor het vervaardigen van panelen met enige vochtweerstand, betreft de uitvinding volgens een achtste onafhankelijk aspect nog een werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij deze panelen minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertonen en waarbij deze panelen aan minstens twee tegenoverliggende randen geprofileerd is en het profiel koppelmiddelen vertoont waarmede dit paneel met andere gelijkaardige panelen kan worden gekoppeld zodanig dat in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen aan de betreffende rand een vergrendeling ontstaat zowel in een horizontale richting loodrecht op de rand en in het vlak van het paneel, als in een verticale richting loodrecht op het vlak, waarbij de werkwijze minstens de stap bevat van het met een watenverende substantie bekleden van minstens één van voornoemde geprofileerde randen, met als kenmerk dat de voornoemde substantie minstens op een gedeelte va With show a view to obtaining an alternative method for the production of panels with only moisture resistance, the invention relates according to an eighth independent aspect, currently, a method for manufacturing panels, wherein these panels, at least a substrate and a pointed top layer, and wherein these panels, at least two opposite edges is profiled and the profile coupling has means by which this panel with other similar panels can be coupled in such a way that in the coupled condition of two of such panels at the respective edge results in a locking in a horizontal direction perpendicular to the edge and in the plane of the panel, as well as in a vertical direction perpendicular to the plane, wherein the method comprises at least the step of coating with a watenverende substance of at least one of said profiled edges, characterized in that the said substance at least on part va n het geprofileerd randgebied gekalibreerd wordt opgebracht en/of dat de verkregen bekleding minstens op een gedeelte van het geprofileerd randgebied wordt nabewerkt. n is the calibrated profiled edge area is applied and / or that the resulting coating is post-processed at least on a portion of the profiled edge area. Door het gekalibreerd aanbrengen en/of het nabewerken van de bekledingslaag wordt een verhoogde nauwkeurigheid van de koppelmiddelen bekomen. Due to the calibrated application and / or post-processing of the coating layer is obtained an increased accuracy of the coupling means.

Bij voorkeur betreft het voornoemde gedeelte van het geprofileerd randgebied minstens een gedeelte dat in een gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen een contactoppervlak vormt, zoals bijvoorbeeld de contactoppervlakken verantwoordelijk voor de verticale vergrendeling en/of de contactoppervlakken verantwoordelijk voor de horizontale vergrendeling. Preferably, relates to the above-mentioned portion of the profiled edge area at least a portion which forms a contact surface in a coupled condition of two of such panels, such as, for example, the contact surfaces responsible for the vertical locking system and / or the contact surfaces responsible for the horizontal locking. Bij voorkeur wordt in gekoppelde toestand een vergrendeling zonder speling bereikt, zodanig dat zowel de bovenranden van de gekoppelde panelen als alle voornoemde contactoppervlakken, bij voorkeur toch minstens de contactoppervlakken verantwoordelijk voor de horizontale vergrendeling, tegen elkaar aansluiten. Preferably, a locking achieved without clearance in coupled condition, such that both the upper edges of the coupled panels, when all the above-mentioned contact surfaces, preferably however at least the contact surfaces responsible for the horizontal locking, abut against each other. Eventueel kan gewerkt worden met een zekere klemming, zoals met de klemming beschreven in het WO 97/47834 en die beter gekend is als “voorspanning”. If necessary, can be worked with a degree of clamping, as described with the clamping in WO 97/47834, and which is better known as "pre-voltage".

Bij voorkeur wordt het gekalibreerd aanbrengen van voornoemde vochtwerende substantie gerealiseerd door het aanbrengen van een vloeibare of pasteuze substantie die aan de hand van eeh mal op maat wordt gebracht op de betreffende gedeelten van het randgebied. Preferably, the calibrated application of the above-mentioned moisture-resistant substance is realized by the application of a liquid or pasty substance which is sized on the basis of EEH template to the respective portions of the edge area. Het overtollige materiaal op de te kalibreren gedeelten wordt bij voorkeur verzameld op aangrenzende gedeelten van het geprofileerd randgebied. The excess material is preferably collected at the portions to be calibrated on adjacent portions of the profiled edge area. Bij voorkeur definiëren de betreffende gedeelten in gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen een spatie of luchtkamer tussen de betreffende gekoppelde randgebieden. Preferably, define the corresponding sections in the coupled condition of two of such panels, a space or air chamber between the respective coupled edge regions.

Volgens een negende onafhankelijk aspect betreft de uitvinding nog een werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij deze panelen minstens een substraat en een erop aangebrachte toplaag vertonen en waarbij deze panelen aan minstens één rand een randgedeelte uit een synthetisch materiaal vertonen verschillend van het substraatmateriaal, met als kenmerk dat de werkwijze minstens de stap bevat van het met een waterwerende substantie bekleden van een rand die zich dwars op de rand met het synthetisch randgedeelte uitstrekt. According to a ninth independent aspect, the invention relates to a method for manufacturing panels, wherein these panels exhibit at least a substrate and a pointed top layer, and wherein these panels, at least one edge is an edge portion of a synthetic material exhibiting different from the substrate material, having characterized in that the method comprises at least the step of coating with a water-repellent substance of a rim which extends transversely to the edge with the edge portion synthetically. De werkwijze van de uitvinding is ideaal geschikt voor het vervaardigen van de panelen van het vijfde onafhankelijk aspect. The method of the invention is ideally suited for the manufacture of the panels of the fifth independent aspect.

De aanwezigheid van het randgedeelte aan minstens één rand laat toe op een meer betrouwbare wijze de bekledingslaag op de dwarse rand te bekomen. The presence of at least one edge of the rim section allows a more reliable way to obtain the coating on the lateral edge. Het aanbrengen van de bekledingslaag kan namelijk worden uitgevoerd met een aanloop en/of uitloop op het zijoppervlak van het synthetisch randgedeelte. The application of the coating layer can be carried out with a run-up and / or run-off on the side surface of the synthetic edge portion.

Bij voorkeur wordt voor het aanbrengen van de waterwerende substantie een werkwijze gebruikt met de kenmerken van het achtste onafhankelijk aspect. Preferably, for the application of the water repellent substance is used a method with the features of the eighth independent aspect.

Bij voorkeur vertoont het paneel van de uitvinding volgens alle aspecten daarvan een gedrukt decor. Preferably, the panel of the invention exhibits according to all aspects thereof, a printed decor. Het kan hierbij gaan om een decor is gedrukt op een dragermateriaal zoals op een papier of kunststofvel, of om een decor dat mits eventuele tussenkomst van grondlagen is bekomen door het uitvoeren van een bedrukking op het voornoemde substraat. This can involve a decor is printed on a carrier material such as a paper or plastic sheet, or to a decor that is obtained provided that any intervention of soil layers by performing a printing on the aforementioned substrate. Voor het kunststofvel kan gewerkt worden met een PVC (Polyvinylchloride), PE (PolyEthyleen) of PUR (PolyURethaan) folie. The resin can be worked with a PVC (polyvinyl chloride), PE (Polyethylene) or PUR (polyurethane) film. Het is uiteraard niet uitgesloten dat zou worden gewerkt met een ander decor dan met een gedrukt decor, zoals met kurk, linoleum, een houtfineer of andere houten toplaag. It is of course possible that would work with a different setting than with a printed decor, such as cork, linoleum, wood veneer or a wood finish.

Bij voorkeur vertoont de toplaag volgens alle aspecten van de uitvinding een dikte van minstens 0,5 millimeter. Preferably, the top layer exhibits according to all aspects of the invention, a thickness of at least 0,5 millimeters. Dergelijke toplaag is ideaal voor het bekomen van een waterafdichtende werking onmiddellijk onder de toplaag. Such top layer is ideal for obtaining a water-sealing operation immediately below the top layer. In het geval van een randgedeelte uit synthetisch materiaal kan dit zich uitstrekken tot in de toplaag. In the case of an edge portion of synthetic material, it can extend into the top layer. In het geval van een waterwerende substantie kan deze zich uitstrekken tot op de zijdelingse rand van de toplaag, zonder zich noodzakelijk tot aan de bovenrand van het paneel te moeten uitstrekken. In the case of a water-repellent substance it may extend up to the lateral edge of the top layer, without necessarily having to extend to the upper edge of the panel.

Bij voorkeur wordt de uitvinding volgens alle aspecten toegepast bij panelen waarvan de betreffende rand of randen geprofileerd zijn en dit profiel koppelmiddelen vertoont, waarmede dit paneel met andere gelijkaardige panelen kan worden gekoppeld zodanig dat in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen aan de betreffende rand een vergrendeling ontstaat zowel in een horizontale richting loodrecht op de rand en in het vlak van het paneel, als in een verticale richting loodrecht op het vlak. Preferably, according to all aspects of the invention is applied with panels of which the respective edge or edges of which are profiled and this profile shows coupling means, by which this panel can be coupled with other similar panels in such a way that in the coupled condition of two of such panels at the respective edge a locking arises both in a horizontal direction perpendicular to the edge and in the plane of the panel, as well as in a vertical direction perpendicular to the plane. Bij voorkeur zijn deze koppelmiddelen uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel aan een van voornoemde randen en een vrouwelijk koppeldeel aan de tegenoverliggende rand, waarbij deze koppeldelen in elkaar kunnen worden aangebracht door middel van een wentelbeweging langsheen de betreffende rand, door middel van een schuifbeweging in hoofdzakelijk horizontale richting van de paneelranden naar elkaar toe en/of door middel van een neerwaartse beweging van het mannelijk koppeldeel naar het vrouwelijk koppeldeel. Preferably, these coupling means are designed as a male coupling part on one of said edges and a female coupling part on the opposite edge, whereby these coupling parts can be fitted into each other by means of a turning movement, along the respective edge, by means of a sliding movement in substantially horizontal direction of the panel edges towards each other and / or by means of a downward movement of the male coupling part into the female coupling part. Bij voorkeur is het voornoemde vrouwelijke koppeldeel gevormd aan een flens die zich aan de betreffende rand in horizontale richting, bij voorkeur voorbij de toplaag, uitstrekt en een zitting vormt voor het mannelijk koppeldeel, terwijl het voornoemde mannelijke koppeldeel gevormd is aan een flens die zich aan de bovenzijde van het paneel bevindt en aan de onderzijde een profilering vertoont die met voornoemde zitting samen kan werken. Preferably, the aforementioned female coupling part formed at a flange extending at the respective edge in the horizontal direction, preferably over the top layer, extends, and a seat forming the male coupling part, whilst the above-mentioned male coupling portion is formed on a flange which is to the upper side of the panel located, and has a profiling on the bottom side which can cooperate with said seat. Bij voorkeur is het mannelijk koppeldeel hoofdzakelijk uitgevoerd als een tand, terwijl het vrouwelijk koppeldeel hoofdzakelijk is uitgevoerd als een groef, geflankeerd door een bovenste en een onderste lip, waarbij voornoemde onderste lip dan deel uitmaakt van voornoemde flens. Preferably, the male coupling part essentially designed as a tooth, while the female coupling part is essentially designed as a groove, flanked by an upper and a lower lip, said lower lip then is part of said flange. De tand en groef zijn in dergelijk geval zodanig uitgevoerd dat zij door hun samenwerking minstens de voornoemde vergrendeling in verticale richting opleveren. The tongue and groove are so constructed in such a case that it at least the aforementioned locking in vertical direction, constitute by their co-operation. Bij voorkeur vertoont de bovenste en/of de onderste lip vergrendelingsdelen die samenwerken met overeenstemmende vergrendelingsdelen op voornoemde tand, zodanig dat hiermede de voornoemde vergrendeling in horizontale richting kan worden bekomen. Preferably has the upper and / or the lower lip locking members which cooperate with corresponding latching members on said tooth, in such a way that hereby may be obtained, the aforementioned locking in horizontal direction.

Het is duidelijk dat volgens alle aspecten bij voorkeur wordt gewerkt met een vochtgevoelig substraat, zoals met een substraat dat houtdeeltjes, zoals houtspaanders en/of houtvezels bevat, verbonden met een bindmiddel. It is clear that according to all aspects is preferably carried out with a moisture-sensitive substrate, such as with a substrate comprising wood particles are present, such as wood chips and / or wood fibers, joined with a binder. Dergelijke substraatmaterialen zijn bijvoorbeeld houtspaanderplaat, houtvezelplaat, zoals MDF of HDF (Medium of High Density Fiberboard). Such substrate materials are for example wood particle board, wood fiber board, such as MDF or HDF (Medium or High Density Fiberboard). De vochtgevoeligheid van substraten met houtdeeltjes wordt voornamelijk bepaald door de gewichtsverhouding tussen houtdeeltjes en bindmiddel. The moisture sensitivity of substrates of wood particles is mainly determined by the weight ratio between wood particles and binding agent. Praktisch is vastgesteld dat een zekere vochtgevoeligheid al plaatsgrijpt wanneer deze gewichtsverhouding 5:95 (hout: bindmiddel) bedraagt. Practically, it is determined that a degree of moisture sensitivity already takes place when the weight ratio of 5:95 (timber: binder) is. Bij een dergelijke gewichtsverhouding is eerder sprake van met houtdeeljes gevulde plastiek zoals zogenaamde WPC's (Wood Plastic Composites). At such a weight ratio is more a question of houtdeeljes filled with plastic, such as so-called WPC's (Wood Plastic Composites). Deze vochtgevoeligheid stijgt wanneer het aandeel houtdeeltjes toeneemt. This moisture sensitivity increases when the proportion increases wood particles. In het geval van MDF en HDF wordt met minstens 75 gewichtsprocent hout gewerkt, waardoor een hoge vochtgevoeligheid ontstaat, zelfs wanneer sprake is van MDF of HDF van het watervaste type. In the case of MDF or HDF is worked by at least 75 percent by weight wood, resulting in a high sensitivity to moisture, even when the case of MDF or HDF of the water-proof type. De vochtgevoeligheid van al deze substraten uit zich door het vermogen water te absorberen en als gevolg van deze absorptie een diktezwelling, hetzij homogeen, hetzij uitsluitend op de randen, te vertonen. The moisture sensitivity of all of these substrates to be absorbed is reflected by the ability of water and as a result of this absorption, a thickness swelling, either homogeneous, or exhibiting exclusively on the edges.

Waar in alle aspecten sprake is van een waterwerende substantie, wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een vloeibaar of pasteus opgebrachte substantie die op het paneel uithardt of uitdroogt. Where in all aspects there is a water-repellent substance is preferably made of a liquid or pasty substance applied which hardens on the panel or drying. Zo bijvoorbeeld kan gebruik gemaakt worden van een substantie die paraffine, was, UV lak, een gefluoreerd polymeer of copolymeer, of smeltlijm omvat. Thus, for example, a substance may be used which comprises paraffin, wax, UV varnish, a fluorinated polymer or copolymer, or hot-melt adhesive.

Waar in alle aspecten sprake is van een randgedeelte wordt een structureel randgedeelte bedoeld. Where is there in all aspects of an edge portion is meant a structural edge portion. Het is duidelijk dat een randgedeelte niet kan verward worden met een oppervlakkige bekleding aan de hand van een substantie, welke op zich geen enkele sterkte vertoont. It is clear that an edge portion can not be confused with a superficial coating on the basis of a substance, which does not exhibit any strength by itself. Bij voorkeur strekt dergelijk randgedeelte zich loodrecht op het geprofileerd randgebied uit over een afstand van minstens 1 of 2 millimeter. Preferably the extent of such an edge part extending perpendicularly to the profiled edge area over a distance of at least 1 or 2 millimeters. In het geval van een oppervlakkige bekleding strekt dergelijke bekleding zich bij voorkeur loodrecht op het geprofileerd randgebied uit over een afstand van minder dan 0,3 millimeter. In the case of a superficial coating such a coating extends preferably at right angles to the profiled edge area over a distance of less than 0.3 millimeters.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend karakter, enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin: figuur 1 een paneel, meer speciaal een vloerpaneel, met de kenmerken van onder andere het eerste aspect van de uitvinding weergeeft; With the insight to demonstrate the characteristics of the invention better, hereafter, as an example without any limitative character, several preferred forms of embodiment, with reference to the accompanying drawings, in which: figure 1 shows a panel, in particular a floor panel, with the features of displaying, inter alia, the first aspect of the present invention; figuur 2 in dwarsdoorsnede een zicht weergeeft volgens de op figuur 1 weergegeven lijn ll-ll; Figure 2 shows a view in cross-section according to the line II-II shown in Figure 1; figuur 3 op grotere schaal een zicht weergeeft op het gebied dat op figuur 2 met F3 is aangeduid; Figure 3 shows a view on a larger scale in the area which is indicated in figure 2 with F3; figuur 4 in dwarsdoorsnede een zicht weergeeft volgens de op figuur 1 weergegeven lijn IV-IV; figure 4 in cross-section represents a view according to the Figure 1, shown on line IV-IV; figuren 5 en 6 in een gelijkaardig zicht als dat van figuur 2 varianten weergeven; Figures 5 and 6 show in a similar view as that of Figure 2 variants; figuur 7 in perspectief een installatiemethode weergeeft die kan worden toegepast met de panelen van de uitvinding; Figure 7 is a perspective view showing an installation method which can be applied to the panels of the invention; figuur 8 schematisch enkele stappen weergeeft in een werkwijze met onder andere de kenmerken van het zevende aspect van de uitvinding; Figure 8 schematically shows some steps in a method including the features of the seventh aspect of the present invention; figuur 9 eveneens enkele stappen weergeeft voor een variante van de werkwijze uit figuur 8; Figure 9 also shows some steps of a variant of the method of Figure 8; figuren 10 tot 12 op grotere schaal een zicht weergeven op het gebied dat op figuur 8 met F10 is aangeduid; Figures 10 to 12 show on an enlarged scale a view in the field that in Figure 8, is indicated by F10; figuur 13 in een zicht gelijkaardig aan dat van figuur 2 nog een variante weergeeft van een vloerpaneel met onder andere de kenmerken van het tweede aspect van de uitvinding; Figure 13 in a view similar to that of figure 2, also represents a variant of a floor panel with, among other things, the characteristics of the second aspect of the present invention; figuur 14 schematisch een werkwijze weergeeft met de kenmerken van onder andere het achtste aspect van de uitvinding; Figure 14 is a schematic illustrating a method with the characteristics of, inter alia, the eighth aspect of the present invention; figuur 15 een zicht weergeeft volgens de op figuur 14 weergegeven lijn XV-XV; figure 15 represents a view according to the line XV-XV shown in Figure 14; figuur 16 op grotere schaal een zicht weergeeft op het gebied dat in figuur 15 met F16 is aangeduid; figure 16 on a larger scale represents a view on the area indicated by F16 in figure 15; figuur 17 een zicht weergeeft volgens de op figuur 14 weergegeven pijl F17; figure 17 represents a view according to arrow F17 in figure 14 are shown; en figuren 18 tot 20 in een zicht gelijkaardig aan dat van figuur 2 nog varianten weergeven van de huidige uitvinding. and Figures 18 to 20 in a view similar to that of figure 2, also showing variations of the present invention.

Figuur 1 geeft een vloerpaneel 1 weer met de kenmerken van onder andere het eerste aspect van de uitvinding. Figure 1 represents a floor panel 1 with the characteristics of, inter alia, the first aspect of the invention. In dit geval betreft het een rechthoekig en langwerpig vloerpaneel 1 met een paar lange zijden of randen 2-3 en een paar korte zijden of randen 4-5. In this case, it relates to a rectangular and oblong floor panel 1 with a pair of long sides or edges 2-3, and a pair of short sides or edges 4-5.

Figuur 2 geeft weer dat het vloerpaneel 1 van het type is dat minstens een substraat 6 en een erop aangebrachte toplaag 7 vertoont. Figure 2 shows that the floor panel 1 is of the type which exhibits at least a substrate 6 and a top layer 7 provided thereon. In het voorbeeld vertoont de toplaag 7 een dikte T van minstens 0,5 millimeter. In the example, the top layer 7 has a thickness T of at least 0.5 millimeters. Het betreft hier specifiek een gegloeide thermoplastische toplaag, die hoofdzakelijk uit PVC bestaat. It concerns a specific annealed thermoplastic top layer, which consists mainly of PVC.

Figuur 3 laat zien dat de thermoplastische toplaag 7 bij voorkeur op zich is opgebouwd uit een rug laag 8, een erop aangebracht motief 9 en een doorzichtige of doorschijnende slijtlaag 10. Hierbij beslaat de ruglaag 8 bij voorkeur een dikte T1 van meer dan 45 procent van de totale dikte T van de toplaag 7. De ruglaag 8 bestaat in dit geval uit een laag van zacht gerecycleerd PVC die gevuld is met krijt. Figure 3 shows that the thermoplastic top layer 7 is preferably in itself is made up of a backing layer 8, a bolted-on pattern 9, and a transparent or translucent wear layer 10. Here, the backing layer 8 is preferably covers a thickness T1 of more than 45 percent of the total thickness T of the top layer 7. the backing layer 8 consists, in this case consists of a layer of soft recycled PVC, which is filled with chalk. De ruglaag 8 vertoont op zich een hogere densiteit van voornoemde doorzichtige of doorschijnende laag 10. Het motief 9 is in dit geval op een drager 11 voorzien. The backing layer 8 has in itself a higher density of the above-mentioned transparent or translucent layer 10. The motive 9 is provided in this case on a carrier 11. Het betreft een bedrukte PVC folie. It is a printed PVC sheet. Voor de doorzichtige of doorschijnende slijtlaag 10 wordt bij voorkeur een PVC laag met een dikte T2 van minimum 0,2 millimeter toegepast. For the transparent or translucent wear layer 10 is preferably a PVC layer with a thickness T2 of at least 0.2 millimeters. Bij voorkeur is de PVC laag niet dikker dan 0,6 millimeter. Preferably, the PVC layer is not thicker than 0.6 millimeter. De uitvinders hebben vastgesteld dat een dikte T2 van 0,3 tot 0,4 millimeter een goede slijtvastheid oplevert. The inventors have found that a thickness T2 of 0.3 to 0.4 millimeters resulting in a good wear resistance. De gezamenlijke dikte T van voornoemde toplaag 7 bedraagt bij voorkeur tussen 1,5 en 3 millimeter, waarbij een dikte T van 1,7 tot 2,5 millimeter wenselijk is. The joint thickness T of said top layer 7 is preferably between 1.5 and 3 millimeters, wherein a thickness T of 1.7 to 2.5 millimeter is desirable.

Voor het substraat 6 van het vloerpaneel 1 van figuur 1 is gebruik gemaakt van een substraat 6 dat houtdeeltjes, in dit geval houtvezels, verbonden met een bindmiddel omvat, zoals MDF of HDF. For the substrate 6 of the floor panel 1 from figure 1 use is made of a substrate 6 which wood particles, wood fibers, in this case, connected to said a binding agent, such as MDF or HDF. Bij voorkeur vertoont het aangewende substraatmateriaal een restvochtgehalte van minder dan 10 gewichtspercent. Preferably, the employed substrate material exhibits a residual moisture content of less than 10 percent by weight. In de plaats van MDF of HDF kan ook gekozen worden voor een substraat van lage densiteit, bijvoorbeeld van minder dan 600 kilogram per kubieke meter. In the place of MDF or HDF can also be chosen for a substrate of low density, for example of less than 600 kilograms per cubic meter. Het kan bijvoorbeeld gaan om een houtgebaseerd materiaal dat houtvezels omvat die bekomen zijn uit recyclagehout, en die eveneens verbonden zijn met een bindmiddel. It can be, for example comprising a wood-based material which wood fibers that have been obtained from recycling of wood, and which are also connected with a binder. Er kan ook geopteerd worden voor een houtspaanderplaat. It can also be opted for chipboard.

Aan de onderzijde van het substraat 6 bevindt zich een onderlaag 12 of tegenlaag. On the underside of the substrate 6 is a substrate 12 or backing layer. In dit geval bevat de tegenlaag thermoplastische kunststof. In this case, the backing layer comprises thermoplastic synthetic resin. Bij voorkeur wordt voor de tegenlaag of onderlaag 12 PVC, bij voorkeur gerecycleerd PVC, toegepast, gevuld met krijt. Preferably, for the backing layer or underlayer 12 PVC, preferably recycled PVC, is used, filled with chalk. In principe kan voor de tegenlaag of onderlaag 12 een gelijkaardige samenstelling worden toegepast als voor de zich in de toplaag 7 bevindende ruglaag 8. In principle can be applied a similar composition for the backing layer or underlayer 12, as well as for the backing layer 8 is contained in the top layer 7.

Het vloerpaneel 1 uit de figuren 1 tot 4 vertoont onder andere de kenmerken van het eerste aspect doordat het aan minstens één rand 4, in dit geval aan beide tegenoverliggende randen van het korte paar zijden 4-5 een randgedeelte 13 uit synthetisch materiaal vertoont, waarbij dit synthetisch materiaal verschillend is van het substraatmateriaal 6. Het synthetisch materiaal strekt zich hierbij minstens over 80 percent van de dikte T3 van het substraat uit. The floor panel 1 has in Figures 1 to 4, among other things, the features of the first aspect, in that it has on at least one edge 4, in this case, on both opposite edges of the short pair of sides 4-5 an edge portion 13 of synthetic material, in which this synthetic material is different from the substrate material 6. the synthetic material is hereby extends at least about 80 percent of the thickness T3 of the substrate. De bevestiging van het randgedeelte 13 aan het substraatmateriaal 6 is bekomen door de uitharding van het voornoemde synthetische materiaal op het betreffende gedeelte van het substraatmateriaal 6. In dit geval is door de uitharding van het synthetisch materiaal ook een hechting bekomen op de onderzijde van de toplaag 7 en op de zijranden 14 van de tegenlaag 12. The attachment of the edge portion 13 is obtained on the substrate material 6 through the curing of the above-mentioned synthetic material on the appropriate part of the substrate material 6. In this case, by the curing of the synthetic material also obtained a bonding of the underside of the top layer 7, and on the side edges 14 of the backing layer 12.

Figuur 2 geeft weer dat de verbinding tussen het randgedeelte 13 en het substraatmateriaal 6 over een grensoppervlak 15 verloopt dat deeloppervlakken 16 vertoont die zich dwars op de normale van het oppervlak 17 van het paneel 1 uitstrekken. Figure 2 shows that the connection between the edge portion 13 and the substrate material 6 over a boundary surface 15 extends to portion 16 has surfaces which extend transverse to the normal of the surface 17 of the panel 1. In dit geval strekken de betreffende deeloppervlakken 16 zich telkens nagenoeg horizontaal uit. In this case, the respective sub-surfaces 16 are in each case extend substantially horizontally. Dit is echter niet noodzakelijk zo, en er kan gewerkt worden met hellende deeloppervlakken en/of gebogen grensoppervlakken. However, this is not necessarily so, and it is possible to work with inclined partial surfaces and / or curved boundary surfaces.

Het voorbeeld illustreert ook de kenmerken van het derde aspect van de uitvinding doordat de betreffende rand 4 van het substraatmateriaal 6 uitsluitend uit het voornoemde randgedeelte 13 is gevormd. The example also illustrates the features of the third aspect of the invention, in that the respective edge 4 of the substrate material 6 is formed solely of the above-mentioned edge portion 13. Bovendien vertoont het voorbeeld door de keuze van het substraatmateriaal 6, namelijk met een restvochtgehalte van minder dan 10 gewichtsprocent, ook de kenmerken van het in de inleiding genoemde vierde aspect van de uitvinding. In addition, exhibits the example by the choice of the substrate material 6, namely, with a residual moisture content of less than 10 weight percent, also the characteristics of the in the introduction mentioned fourth aspect of the present invention.

Voor het synthetisch materiaal van de randgedeelten 13 is gebruik gemaakt van een materiaal bekomen op basis van een tweecomponentensysteem, zodanig dat ook aan de kenmerken van het tweede aspect is voldaan. For the synthetic material of the edge portions 13, use was made of a material obtained on the basis of a two-component system, in such a way that compliance with the characteristics of the second aspect. Bij voorkeur wordt een polyurethaan toegepast, bekomen op basis van de componenten polyol en isocyanaat. Preferably a polyurethane is used, obtained on the basis of the components polyol and isocyanate. Aan de hand van dit materiaal kan een chemische binding op de houtdeeltjes van het substraat 6 worden bekomen. To be obtained by means of this material can be a chemical bond to the wood particles of the substrate 6. Bovendien vertoont het polyurethaan bij voorkeur de eigenschappen van een thermohardend polymeer. Additionally, the polyurethane preferably has the properties of a thermoset polymer.

Door de keuze voor een gegloeide thermoplastisch toplaag 7, vertoont het voorbeeld eveneens de kenmerken van het in de inleiding vermelde zesde onafhankelijk aspect van de uitvinding. By the choice of an annealed thermoplastic top layer 7, the example also shows the characteristics of the in the introduction mentioned sixth independent aspect of the invention.

Figuur 2 geeft weer dat de betreffende randen 4-5 geprofileerd zijn uitgevoerd en dat dit profiel koppelmiddelen 18 vertoont waarmede dit paneel 1 met andere gelijkaardige panelen 1 kan worden gekoppeld, zoals weergegeven in streeplijn 19. In de gekoppelde toestand, hier niet weergegeven, ontstaat een vergrendeling zowel in een horizontale richting H1 loodrecht op de rand en in het vlak van het paneel 1, als in een verticale richting V1 loodrecht op het vlak. Figure 2 shows that the respective edges 4-5 have been given a profiled form, and that this profile coupling means 18 exhibits by which this panel 1 with other similar panels 1 can be coupled, as shown in dashed line 19. In the coupled state, not shown here, arises a locking both in a horizontal direction H1 perpendicular to the edge and in the plane of the panel 1, as well as in a vertical direction V1 perpendicular to the plane. De hier weergegeven koppelmiddelen 18 zijn hoofdzakelijk uitgevoerd als een tand 20 en een groef 21 begrensd door een onderste lip 22 en bovenste lip 23. Voor het bekomen van de vergrendeling in horizontale richting H1 zijn tand 20 en groef 21 voorzien van samenwerkende vergrendelingsdelen 24-25, in dit geval in de vorm van een uitsteeksel 24 aan de onderzijde van de tand 20 en een uitsparing 25 in de onderste groeflip 23. Het tandprofiel kan in dit geval minstens aan de hand van een wentelbeweging W langs de betreffende rand in de groef 21 worden geïntroduceerd voor het bekomen van de gekoppelde toestand. The illustrated here, coupling means 18 are essentially formed as a tongue 20 and a groove 21, delimited by a lower lip 22 and upper lip 23. In order to obtain the locking in the horizontal direction H1 its tooth 20 and groove 21 are provided with cooperating locking parts 24-25 , in this case in the form of a projection 24 on the underside of the tooth 20 and a recess 25 in the lower groove lip 23. the tooth profile can, in this case, at least on the basis of a turning movement W along the respective edge of the groove 21 be introduced in order to obtain the coupled state. Bij voorkeur laten de koppelmiddelen 18 ook nog andere koppelbewegingen toe, zoals een koppeling door middel van een hoofdzakelijk horizontale schuifbeweging van de panelen 1 naar elkaar. Preferably, the coupling means 18 allow also other coupling movement member, such as a coupling by means of a substantially horizontal sliding movement of the panels 1 towards each other.

Het is duidelijk dat ook aan de lange zijden 2-3 van het vloerpaneel 1 kan gewerkt worden met randgedeelten 13 zoals geïllustreerd aan de hand van figuur 2. It is clear that also can be worked at the long sides 2-3 of the floor panel 1 with edge portions 13 as illustrated with reference to Figure 2.

Figuur 4 geeft weer dat in dit geval aan het andere paar tegenoverliggende randen 2-3, in dit geval aan de lange zijden 2-3 van het vloerpaneel 1, andere voorzieningen zijn getroffen voor het reduceren van de watergevoeligheid ervan. Figure 4 shows that in this case at the other pair of opposite edges 2-3, in this case, at the long sides 2-3 of the floor panel 1, other provisions are made for reducing the water sensitivity of it. Er is in dit geval gebruik gemaakt van een bekleding 26 van de geprofileerde randgebieden op basis van een waterwerende substantie, zoals een smeltlijm. There is, in this case, use is made of a coating 26 of the profiled edge regions, on the basis of a water-repellent substance, such as a hot-melt adhesive. Deze bekleding 26 strekt zich, in het voorbeeld, langs de lange zijden 2-3 van het vloerpaneel 1 uit minstens over de volledige afstand tussen de randgedeelten 13 van het korte paar randen 2-3. This coating 26 extends, in the example, along the long sides 2-3 of the floor panel 1 at least along the entire distance between the edge portions 13 of the pair of short edges 2-3. Het betreft hierbij een bekleding 26 die minstens op een gedeelte van het geprofileerd randgebied gekalibreerd werd opgebracht, zodanig dat de aldaar aanwezige koppelmiddelen 18 en vergrendelingsdelen 24-25 geen of nauwelijks hinder ondervinden bij het uitvoeren van de koppelbeweging. This concerns a coating 26 which was applied calibrated at least at a portion of the profiled edge area, in such a way that the coupling means 18 present there, and latch parts 24-25 do not or hardly be subject to interference in the performance of the coupling movement. Bij voorkeur wordt in gekoppelde toestand een spleet van minder dan 0,2 millimeter tussen de bovenranden 27 van de panelen 1 bekomen, en beter nog geen spleet. Preferably, in the coupled condition, a gap of less than 0.2 millimeter obtained between the upper edges 27 of the panels 1, and more preferably, no gap. Bij voorkeur wordt in gekoppelde toestand een hoogteverschil tussen de bovenranden 27 bekomen van minder dan 0,2 of 0,1 millimeter, en beter nog geen hoogteverschil, het is te zeggen een hoogteverschil van 0,05 millimeter of minder. Preferably, in coupled condition, a difference in height between the upper edges 27 obtained of less than 0.2 or 0.1 millimeter, and more preferably, no difference in height, it is to say a height difference of 0.05 millimeters or less.

In het voorbeeld van figuur 4 is de bekleding 26 minstens gekalibreerd aangebracht op een gedeelte van het geprofileerd randgebied dat in een gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen 1 een contactoppervlak 28-29-30-31 vormt. In the example of Figure 4, the coating 26 calibrated at least disposed on a portion of the profiled edge area which, in a coupled condition of two of such panels 1 forms a contact surface 28-29-30-31. In het voorliggend geval is dit minstens gekalibreerd aangebracht op de contactoppervlakken 28-29 verantwoordelijk voor de verticale vergrendeling V1 en op de contactoppervlakken 30-31 verantwoordelijk voor de horizontale vergrendeling H1. In the present case this is calibrated at least applied to the contact surfaces 28-29 is responsible for the vertical locking V1 and on the contact surfaces 30-31 is responsible for the horizontal locking H1.

Volgens het voorbeeld van figuur 4 zijn aan het lange paar tegenoverliggende randen 2-3 gelijkaardige koppelmiddelen 18 toegepast als aan het korte paar tegenoverliggende randen 4-5, doordat zij tevens een koppeling toelaten minstens door middel van een wentelbeweging W langs de betreffende randen. According to the example of Figure 4, at the long pair of opposite edges 2-3 similar coupling means 18 employed as at the short pair of opposite edges 4-5, is also in that they allow for a coupling at least by means of a turning movement W along the edges concerned. Dit is echter niet noodzakelijk zo, en het is mogelijk dat koppelen door wentelen slechts mogelijk is aan het lange paar randen 2-3, terwijl het korte paar randen 4-5 bijvoorbeeld minstens een koppeling toelaat door middel van een hoofdzakelijk horizontale schuifbeweging. However, this is not necessarily so, and it is possible that by a rotation coupling is only possible at the long pair of edges 2-3, whereas the pair of short edges 4-5, for example, allows at least a coupling by means of a substantially horizontal shifting movement.

Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm is het vloerpaneel 1 aan het korte paar randen 4-5 voorzien met koppelmiddelen 18 die een koppeling toelaten door middel van een neerwaartse beweging N van het koppelmiddel aan de ene rand 4 in het koppelmiddel aan de andere rand 5. Figuur 5 geeft een voorbeeld van een gekoppelde toestand van twee panelen 1 die van dergelijke koppelmiddelen 18 zijn voorzien. According to a particular embodiment, the floor panel 1, at the short pair of edges 4-5 provided with coupling means 18 which allow for a coupling by means of a downward movement N of the coupling means at the one edge 4 of the coupling means at the other edge 5. Figure 5 gives an example of a coupled condition of two panels 1 which are provided with such coupling means 18. De koppelmiddelen 18 zijn hierbij uitgevoerd als een mannelijk koppeldeel 32 en een vrouwelijk koppeldeel 33, waarbij het mannelijk koppeldeel 32 aan de hand van voornoemde neerwaartse beweging N in het vrouwelijk koppeldeel 33 kan worden aangebracht. The coupling means 18 are in this case designed as a male coupling part 32 and a female coupling part 33, wherein the male coupling part 32 may be applied on the basis of the above-mentioned N downward movement in the female coupling part 33. De koppelmiddelen 18 omvatten in dit geval verder nog een beweeglijk tandgedeelte 34 en een ermee samenwerkende ondersnijding 35, die minstens gedeeltelijk voorzien in een vergrendeling in de verticale richting V1. The coupling means 18 comprise, in this case, further a movable gear portion 34 and a co-operating undercut 35, which is at least partly provided in a locking in the vertical direction V1. In dit geval bevindt het beweeglijk tandgedeelte 34 zich op het mannelijk koppeldeel 32 en is de voornoemde ondersnijding 35 voorzien aan het vrouwelijk koppeldeel 33. Het is echter niet uitgesloten dat dit andersom zou zijn uitgevoerd. In this instance, the movable toothed portion 34 on the male coupling part 32, and is the above-mentioned undercut 35 provided on the female coupling member 33. However, it is not excluded that this would be carried out the other way around. In het geval van figuur 5 is de beweeglijkheid van het tandgedeelte 34 minstens gedeeltelijk bekomen aan de hand van een vrije ruimte 36 voorzien achter het tandgedeelte 34, waardoor dit tandgedeelte 34 bij koppeling in proximale richting kan worden bewogen. In the case of Figure 5, the mobility of the tooth portion 34 is at least partially obtained on the basis of a free space 36 is provided behind the tooth portion 34, which makes this tooth portion 34 can be moved in case of coupling in the proximal direction. Naar het einde van de koppelbeweging N dringt het tandgedeelte 34 de voornoemde ondersnijding 35 binnen. To the end of the coupling movement N penetrates the tooth portion 34 of the above-mentioned undercut 35 inside. In de plaats van te werken met een tandgedeelte 34 dat automatisch in de voornoemde ondersnijding 35 terecht komt bij het uitvoeren van de koppelbeweging N, kan ook gewerkt worden met een tandgedeelte 34 dat nog een afzonderlijke handeling vereist voor een effectieve vergrendeling in verticale richting V1 wordt bekomen. In the place of work with a tooth portion 34 which comes automatically in the above-mentioned undercut 35 in the execution of the coupling movement N, can also be worked with a toothed portion 34 which still requires a separate operation for an effective locking in the vertical direction V1 is obtained. Zo bijvoorbeeld is het mogelijk dat dergelijk tandgedeelte 34 na het uitvoeren van de neerwaartse beweging N nog dient te worden verschoven in een richting parallel aan de te koppelen randen 4-5. For example, it is possible that such a teeth portion 34 after the execution of the downward movement N has yet to be shifted in a direction parallel to the edges to be coupled 4-5. Dit kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door de installateur, of door tussenkomst van een nog te installeren paneel 1, bijvoorbeeld in een volgende rij. This may for instance be carried by the installer or by the intermediary of a still to install panel 1, for example, in a subsequent row. Dergelijke koppelmiddelen 18 zijn op zich bekend bijvoorbeeld uit het WO 2009/116926. Such coupling means 18 are known per se for example from WO 2009/116926.

In het voorbeeld van figuur 5 wordt bij het mannelijk koppeldeel 32 gewerkt met een synthetisch randgedeelte 13 dat minder dan 80 percent van de geprofileerde contour van het substraatmateriaal 6 beslaat, doch wel 100 percent van de dikte van het substraatmateriaal 6. De betreffende rand 4 is dus niet uitsluitend door het synthetisch materiaal van het randgedeelte 13 gevormd. In the example of Figure 5 is carried out at the male coupling part 32 with a synthetic edge portion 13, that less than 80 percent of the profiled contour of the substrate material 6 covers, but as much as 100 percent of the thickness of the substrate material 6. The corresponding edge 4 is thus not exclusively formed by the synthetic material of the edge portion 13. Figuur 5 vormt een illustratie van bijvoorbeeld het tweede, vierde en zesde aspect ervan. Figure 5 is an illustration of example, the second, fourth and sixth aspect of it. Bijzonder aan het geprofileerde randgebied is hier dat de blootgestelde oppervlakken 37 van het substraatmateriaal 6 zich voorbij een paar verticaal actieve contactoppervlakken 28-29 bevinden en naar onderen toe begrensd zijn door het synthetisch randgedeelte 13, zodanig dat een kleine hoeveelheid in de verbinding sijpelend water of ander vocht het substraatmateriaal 6 slechts moeilijk kan bereiken. A special feature of the profiled edge area is here that the exposed surfaces 37 of the substrate material 6 located beyond a pair of vertically active contact surfaces 28-29 and downwards are limited to by synthetically edge portion 13, such that a small amount in the compound of seeping of water or other moisture, the substrate material 6 can achieve only with difficulty. In dit geval bevinden de blootgestelde oppervlakken 37 van het substraatmateriaal 6 zowel voorbij de contactoppervlakken 28-29 aan de bovenzijde van het tandgedeelte 34, als voorbij de contactoppervlakken 28-29 aan de onderzijde van dit tandgedeelte 34. In this case, the exposed surfaces 37 of the substrate material 6 passes both the contact surfaces 28-29 on the upper side of the tooth portion 34, as well as over the contact surfaces 28-29 on the lower side of this gear portion 34.

Figuur 6 toont nog een voorbeeld van gekoppelde vloerpanelen 1 die voorzien zijn van koppelmiddelen 18 die door middel van een neerwaartse beweging N in elkaar kunnen worden aangebracht. Figure 6 shows a further example of coupled floor panels 1 that are provided with coupling means 18 which can be applied by means of a downward movement N into each other. In dit geval is de beweeglijkheid van het tandgedeelte 34 minstens gedeeltelijk bekomen doordat het randgedeelte 13 beschikt over minstens twee gedeelten 38-39 van verschillend synthetisch materiaal van verschillende elasticiteit. In this case, the mobility of the tooth portion 34 achieved at least partly by the edge portion 13 has at least two portions 38-39 of different synthetic material of different elasticity. In dit geval wordt de beweeglijkheid bekomen door het samenspel van de vrije ruimte 36 voorzien achter het tandgedeelte 34 en het meer flexibele gedeelte 38 van het synthetisch materiaal waaraan het tandgedeelte 34 is opgehangen. In this case, the mobility is achieved by the interaction of the free space 36 is provided behind the tooth portion 34 and the more flexible part 38 of the synthetic material to which the tooth portion 34 is suspended.

Met verwijzing naar figuur 6 wordt nog opgemerkt dat de uitvinding volgens een eerste bijzonder onafhankelijk aspect nog betrekking heeft op een paneel 1 van het type dat minstens een substraat 6 en een erop aangebrachte toplaag 7 vertoont, waarbij dit paneel 1 aan minstens één rand 4 een randgedeelte 13 uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal 6, met als kenmerk dat het synthetisch materiaal uit minstens twee gedeelten 38-39 van verschillende flexibiliteit en/of hardheid bestaat. With reference to Figure 6, it is noted that the invention according to a first particular independent aspect still relates to a panel 1 of the type which exhibits at least a substrate 6 and a pointed top layer 7, this panel 1, at least one edge 4, a edge portion 13 exhibits a synthetic material, different from the substrate material 6, characterized in that the synthetic material consists of at least two portions 38-39 of different flexibility and / or hardness. Bij voorkeur wordt voor beide gedeelten 38-39 polyurethaan toegepast, vermits de hardheid en/of flexibiliteit van dit polymeer vlot in te stellen is. Preferably, for both parts 38-39 of polyurethane applied, since the hardness and / or flexibility of the polymer is too easy to set up. Bij voorkeur vertoont het synthetisch materiaal een hoofdzakelijk planair grensoppervlak 40 tussen de twee gedeelten 38-39 van verschillende flexibiliteit, en beter nog een hoofdzakelijk horizontaal grensoppervlak 40, het is te zeggen hoofdzakelijk parallel aan het bovenoppervlak 17. Bij voorkeur wordt de flexibiliteit van de gedeelten 38-39 uitgedrukt aan de hand van de elasticiteitsmodulus van het betreffende synthetisch materiaal, waarbij bij voorkeur een verschil tussen de elasticiteitsmoduli van de verschillend flexibele gedeelten 38-39 van 10 tot 50 percent of meer aanwezig is. Preferably, the synthetic material has a substantially planar boundary surface 40 between the two portions 38-39 of different flexibility, and more preferably, a substantially horizontal boundary surface 40, that is to say substantially parallel to the upper surface 17. Preferably, the flexibility of the portions 38-39, expressed on the basis of the modulus of elasticity of the respective synthetic material, wherein, preferably, a difference between the moduli of elasticity of the different flexible portions 38-39 of from 10 to 50 percent or more is present. Volgens een andere mogelijkheid wordt de flexibiliteit uitgedrukt aan de hand van de maximale rek van het betreffende synthetisch materiaal, waarbij bij voorkeur een verschil tussen de maximale rek van de verschillend flexibele gedeelten 38-39 van 10 tot 50% of meer aanwezig is. According to another possibility, the flexibility expressed on the basis of the maximum elongation of the respective synthetic material, wherein, preferably, a difference between the maximum elongation of the different flexible portions 38-39 of from 10 to 50% or more is present. Uiteraard kan de uitvinding volgens dit bijzonder onafhankelijk aspect verder nog de kenmerken van één of meer van de in de inleiding vermelde aspecten vertonen of van de voorkeurdragende uitvoeringsvormen daarvan. Of course, the invention according to this particular independent aspect may further exhibit the features of one or more of the aspects mentioned in the introduction or of the preferred embodiments thereof. Bovendien kunnen dergelijke panelen worden vervaardigd aan de hand van de daar vernoemde werkwijzen. In addition, such panels can be manufactured on the basis of the methods mentioned there.

Figuur 7 illustreert hoe panelen 1 kunnen worden gekoppeld, waarbij deze panelen 1 aan de lange zijden 2-3 zijn voorzien van koppelmiddelen 18 die minstens een koppeling aan de hand van een wentelbeweging W toelaten, en aan de korte zijden 4-5 zijn voorzien van koppelmiddelen 18 die minstens een koppeling aan de hand van een neerwaartse beweging N toelaten. Figure 7 illustrates how panels 1 can be coupled, whereby these panels 1 at the long sides 2-3 are provided with coupling means 18 which permit at least a coupling by means of a turning movement W, and are provided on the short sides 4-5 of coupling means 18 which permit at least a coupling by means of a downward movement N. Zoals weergegeven, kunnen zij aan de hand van een enkele neervouwbeweging N in elkaar worden gevoegd, waarbij de lange zijden 2-3 in elkaar worden gewenteld en automatisch een neerwaartse koppelbeweging N ontstaat aan de korte zijden 4-5. As shown, they can, on the basis of a single fold-down motion N can be inserted into each other, wherein the long sides 2-3, be rotated to fit into each other and automatically a downward movement N torque is produced at the short sides 4-5.

Figuur 8 illustreert enkele stappen S1-S5 in een werkwijze met de kenmerken van het zevende aspect van de uitvinding. Figure 8 illustrates some of the steps S1-S5, in a method having the features of the seventh aspect of the invention. Er wordt opgemerkt dat volgens figuur 8 de panelen 1 met hun sierzijde of bovenoppervlak 17 naar beneden gericht worden vervaardigd. It is noted that, according to Figure 8, the panels 1 are directed with their decorative side or top surface 17 may be manufactured to directed downwards. Dit is echter niet noodzakelijk het geval. This is not necessarily the case. Hierbij wordt uitgegaan van grotere platen 41 substraatmateriaal, waarop in een eerste stap S1 minstens een groter toplaag materiaal 42 wordt aangebracht. This is based on larger sheets of substrate material 41, on which at least a larger top layer material 42 is applied in a first step S1. In dit geval wordt tevens een groter tegenlaagmateriaal 43 aangebracht, alvorens het bekomen halffabrikaat 44 in een tweede stap S2 wordt uitgespaard, bijvoorbeeld ingesneden, minstens op de plaatsen waar een synthetisch randgedeelte 13 dient te worden gerealiseerd. In this case, it is also provided with a larger backing layer material 43, before the obtained semi-finished product 44, in a second step S2 is recessed, for example, notched, at least in the places where a synthetic edge portion 13 should be realized. In een daaropvolgende derde stap S3 wordt het materiaal van de synthetische randgedeelten 13 opgebracht, bijvoorbeeld aan de hand van een gietproces. In a subsequent third step S3 is applied to the material of the synthetic edge portions 13, for example by means of a molding process. Bij voorkeur minstens nadat de synthetische randgedeelten 13 substantieel zijn uitgehard worden de grotere halffabrikaten 44 in een vierde stap S4 opgedeeld in panelen 1 die nagenoeg de afmetingen van de uiteindelijke panelen 1 vertonen en worden de randen 4-5 van deze panelen 1 in een vijfde stap S5 geprofileerd, bijvoorbeeld aan de hand van de freestechnieken, die op zich bekend zijn uit het WO 97/47834. Preferably, at least after the synthetic edge portions 13, the larger semi-finished products 44 are substantially be cured in a fourth step S4 is divided into panels 1 having the approximate dimensions of the final panels 1 show, and the edges 4-5 of the panels 1 in a fifth step, S5 profiled, for example, on the basis of the milling techniques, which are known per se from WO 97/47834.

Figuur 9 illustreert een variante van de werkwijze van het zevende aspect, waarbij het grotere tegenlaagmateriaal 43 slechts wordt opgebracht nadat het materiaal van de synthetische randgedeelten 13 reeds op de halffabrikaten 44 is aangebracht. Figure 9 illustrates a variant of the process of the seventh aspect, wherein the larger backing layer material 43 is applied only after the synthetic material of the edge portions 13 have already been applied to the semi-finished products 44.

Figuur 10 geeft alternatieve uitsparingen 45 of insnijdingen weer voor het erin aanbrengen van het materiaal van het synthetisch randgedeelte 13. Doordat gewerkt wordt met een insnijding onder een hoek A met de normale op het oppervlak 17 kan een materiaalbesparing gerealiseerd worden. Figure 10 shows alternative recesses 45 or notches in it again for the application of the material of the synthetic edge portion 13. Since use is made of a material saving can be realized by an incision at an angle A with the normal to the surface 17.

Figuur 11 geeft nog alternatieve uitsparingen 45 of insnijdingen weer. Figure 11 shows yet alternate recesses or notches 45 again. Volgens figuur 11 wordt gewerkt met minstens twee insnijdingen onder verschillende hoek AB, waardoor een nog betere aanpassing aan het geprofileerd randgebied kan worden bereikt en een verdere materiaalbesparing kan worden gerealiseerd. According to Figure 11, we work with at least two indentations at different angular AB, whereby an even better adjustment can be achieved in the profiled edge region and a further material-saving can be realized.

Figuur 12 geeft weer dat voor het bekomen van een nog verdere materiaalbesparing kan gewerkt worden met een vormmatrijs 46 die de uitsparing 45 begrenst, bijvoorbeeld zoals hier minstens aan de onderzijde van de tand 20. Figure 12 shows that in order to obtain a further material-saving can be worked with a forming die 46 which delimits the recess 45, for example, as here, at least on the underside of the tooth 20.

Figuur 13 geeft nog een bijzondere variante weer van de huidige uitvinding waarbij aan minstens twee tegenoverliggende randen 4-5 van een paneel 1 een waterkerende barrière 47 is voorzien tussen de geprofileerde randgebieden en het eigenlijke substraatmateriaal 6. Dergelijke barrière 47 kan worden bereikt door insnijdingen onder hoek zoals beschreven aan de hand van figuur 10. Het bijzondere aan de huidige uitvoeringsvorm is dat het substraatmateriaal 6A op het geprofileerd randgebied onbeschermd is, en toch opstuiken van de toplaag 7 door zwelling van dit materiaal 6A is vermeden. Figure 13 shows another particular variant of the present invention, wherein at least on two opposite edges 4-5 of a panel 1, a water-retaining barrier 47 is provided between the profiled edge regions and the actual substrate material 6. Such barrier 47 can be achieved by incisions under angle, as described with reference to Figure 10. the special feature of the present embodiment is that the substrate material 6A is unprotected on the profiled edge area, and yet upsetting of the top sheet 7 by the swelling of this material 6A is avoided. Enig insijpelend vocht kan slechts beperkt door het substraatmateriaal 6A worden geabsorbeerd. Any ingress of moisture is limited only be absorbed by the substrate material 6A. Het is duidelijk dat de huidige uitvoeringsvorm de kenmerken vertoont of kan vertonen van onder andere het tweede, vierde en zesde aspect. It is obvious that the present embodiment has the characteristics or can exhibit, among other things, the second, fourth and sixth aspects. Figuur 13 illustreert verder nog een tweede bijzonder onafhankelijk aspect van de uitvinding, dat gedefinieerd kan worden als een paneel 1 van het type dat minstens een substraat 6 en een erop aangebrachte toplaag 7 vertoont, waarbij dit paneel 1 aan minstens één rand 4 een randgedeelte 13 uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal 6, met als kenmerk dat de betreffende rand 4 een extern gedeelte van het substraatmateriaal 6A omvat en dat het voornoemde synthetisch materiaal een volledige waterkerende barrière 47 tussen de betreffende rand 4 en het interne gedeelte van het substraatmateriaal 6 vormt. Figure 13 illustrates a still further second particular independent aspect of the invention, which may be defined as a panel 1 of the type which exhibits at least a substrate 6 and a pointed top layer 7, this panel 1, at least one edge 4, an edge portion 13 exhibits made of a synthetic material, different from the substrate material 6, characterized in that the respective edge 4 includes an external portion of the substrate material 6A and in that the said synthetic material is a full-water-retaining barrier 47 between the respective edge 4 and the internal portion of the substrate material 6 forms. Bij voorkeur strekt het randgedeelte 13 zich uit tot bij of tot in de toplaag 7 van het paneel 1, zodanig dat geen substraatmateriaal 6-6A aanwezig is tussen het randgedeelte 13 en de toplaag 7. Preferably the edge portion 13 extends to at or up to the top layer 7 of the panel 1, such that no substrate material 6-6A is present between the edge portion 13 and the top layer 7.

Het spreekt voor zich dat de uitsparingen 45 van figuren 10 tot 13 zowel in een werkwijze volgens figuur 8 als volgens figuur 9 kunnen worden toegepast. It goes without saying that the recesses 45 of Figures 10 to 13 may be used both in a method according to Figure 8 as shown in Figure 9. Bij voorkeur laten de insnijdingen uitgevoerd in een werkwijze volgens de uitvinding steeds een gedeelte van de dikte T van de toplaag 7 intact, zodanig dat het nog vloeibaar of pasteus materiaal van de synthetische randgedeelten 13 steeds in het halffabrikaat 44 vervat blijft. Preferably, let the cuts carried out in a method according to the invention, always a part of the thickness T of the top layer 7 intact, such that the synthetic edge portions 13 increasing the material is still liquid or pasty remains contained in the semi-finished product 44. In een geval van een toplaag 7 met een ruglaag, wordt de insnijding bij voorkeur niet dieper uitgevoerd dan deze ruglaag. In a case of a top layer 7 having a backing layer, the incision is preferably not carried out deeper than the backing layer.

Figuur 14 illustreert schematisch een werkwijze met de kenmerken van het negende aspect van de uitvinding. Figure 14 schematically illustrates a method with the features of the ninth aspect of the present invention. De werkwijze omvat de stap S6 van het met een waterwerende substantie 48 bekleden van een rand 3 die zich dwars op de rand 4 met het synthetisch randgedeelte 13 uitstrekt. The method comprises the step S6 of the substance 48 with a water-repellent coating of an edge 3 which extends transversely to the edge 4 and the edge portion 13 of synthetic. Deze werkwijze laat enige speling toe bij het starten en stoppen van de bekledingsinrichting 49. De aanloop en uitloop kan namelijk plaatsvinden op de zijoppervlakken van de synthetische randgedeelten 13. Bij voorkeur wordt dergelijke werkwijze uitgevoerd in doorloop, waarbij het paneel 1 voorbij de bekledingsinrichting 49 beweegt, zoals aangegeven met de pijl D. Een dergelijke bekledingsinrichting 49 kan bijvoorbeeld worden geïntegreerd in een kantenbewerkingsmachine die de geprofileerde randgebieden aan diezelfde randen 2-3 aanbrengt, bijvoorbeeld door middel van twee of meer opeenvolgende freesbewerkingen, zoals bekend uit het WO 97/47834. This method allows for some leeway at the starting and stopping of the coating device 49. The run-up and run-out can take place, namely on the side surfaces of the synthetic edge portions 13. Preferably, such a method, performed in continuous operation, in which the panel 1 moves past the coating device 49 , as indicated by the arrow D. such a coating arrangement 49 can for instance be integrated in an edge machining machine that the profiled edge regions at the same edges 2-3 make, for example, by means of two or more subsequent milling operations, such as known from WO 97/47834. Bij voorkeur bevindt zich aan beide tegenoverliggende randen 2-3 een dergelijke bekledingsinrichting 49 voor het verwezenlijken van een bekleding 26 met waterwerende substantie 48 volgens de uitvinding. Preferably, there is at both opposite edges 2-3, such a coating device 49 for the achievement of a coating 26 with water-repellent substance 48 according to the invention.

Figuur 15 geeft een doorsnede van de bekledingsinrichting 49. Het betreft hierbij een bekledingsinrichting 49 die de substantie 48 minstens op een gedeelte van het geprofileerd randgebied gekalibreerd aanbrengt. Figure 15 shows a cross-section of the coating apparatus 49. This concerns a coating device 49, the substance 48 which make calibrated at least at a portion of the profiled edge area.

Figuren 15 en 16 geven weer dat de bekledingsinrichting 49 een gedeelte omvat dat hiertoe uitgevoerd is als een vormmatrijs 50 waarlangs het betreffende geprofileerde randgebied, of althans toch minstens die gedeelten ervan gekozen voor het gekalibreerd aanbrengen, met een gedefinieerde tussenafstand D1, bijvoorbeeld van minder dan 0,3 millimeter, kan glijden. Figures 15 and 16 show that the coating device 49 comprises a section which is constructed for this purpose as a molding die 50, along which the respective profiled edge region, or at least still at least those parts of them selected for applying calibrated, with a defined spacing D1, for example, of less than 0.3 millimeters, can slide. In dit geval wordt de waterwerende substantie 48, bijvoorbeeld een smeltlijm, over de volledige contour van het geprofileerde substraatmateriaal 6 gekalibreerd aangebracht. In this case, the water-resistant substance 48, for example, a hot melt adhesive, calibrated applied over the entire contour of the profiled substrate material 6.

De bekledingsinrichting 49 omvat een interne kamer 51 waarin via een instroomopening 52 waterwerende substantie 48 wordt aangebracht. The coating device 49 comprises an internal chamber 51 which via an inlet opening 52 water-repellent substance 48 is applied. De watenverende substantie 48 verlaat de interne kamer 51 via een spieetvormige opening 53. The watenverende substance 48 leaves the internal chamber 51 through a slit-shaped opening 53.

Figuur 17 geeft weer dat onmiddellijk na de spieetvormige opening 53 het betreffende geprofileerde randgebied terug langs de vormmatrijs 50 glijdt, zodanig dat kalibratie op de gewenste gedeelten van het geprofileerd randgebied verkregen kan worden. Figure 17 shows that, immediately after the slit-shaped opening 53, the respective profiled edge region from sliding back along the molding die 50, such that a calibration on the desired portions of the profiled edge area can be obtained.

Hoewel anders weergegeven in de figuren 14 tot 17 wordt het paneel bij voorkeur met zijn sierzijde of oppervlak 17 naar beneden georiënteerd bij het aanbrengen van de bekleding 26 en/of het aanbrengen van de koppelmiddelen 18. Although otherwise shown in the Figures 14 to 17, the panel is preferably with its decorative side or surface 17 oriented downward during the application of the coating 26 and / or the application of the coupling means 18.

Figuur 18 geeft een variante weer van de panelen 1 van de uitvinding waarbij op eenzelfde geprofileerde randgebied zowel gebruik gemaakt is van een synthetisch randgedeelte 13 als van een bekleding 26 aan de hand van een watenverende substantie 48. De bekleding 26 met de waterwerende substantie 48 is hierbij uitgevoerd voor het waterwerend maken van een gedeelte substraatmateriaal 6 dat zich tussen het synthetisch materiaalgedeelte 13 en de toplaag 7 bevindt. Figure 18 shows a variant of the panels 1 of the invention in which at one and the same profiled edge area is made use of both a synthetic edge portion 13 as a coating 26 on the basis of a watenverende substance 48. The coating 26 is connected to the water-repellent substance 48 in this case designed for the water repelling part of a substrate material 6 which is located between the synthetic material section 13, and the top layer 7. Door het samenspel van beide maatregelen 13 en 26, wordt ook in dit geval een volledig waterdichte rand 4 bekomen. Because of the interplay of the two steps 13 and 26, is also in this case obtaining a fully waterproof edge 4. De bekleding 26 strekt zich bij voorkeur, zoals hier, uit tot over de overgang 54 tussen substraatmateriaal 6 en toplaag 7, en tot over de overgang 55 tussen substraatmateriaal 6 en randgedeelte 13. The coating 26 preferably extends, as here, from up to about the transition 54 between the substrate material 6 and the surface layer 7, and up to about the transition 55 between the substrate material 6 and edge portion 13.

Figuur 19 geeft nog een voorbeeld van een mogelijke combinatie van beide maatregelen 13 en 26. Hierbij is een gedeelte van het substraatmateriaal 6 dat zich onder het synthetisch randgedeelte 13 bevindt voorzien van een bekleding 36 met waterwerende substantie 48. Ook hier is de bekleding 26 zodanig uitgevoerd dat zij zich uitstrekt tot voorbij de overgang 56 tussen substraatmateriaal 6 en onderlaag 12, en tot voorbij de overgang 55 tussen substraatmateriaal 6 en randgedeelte 13. Figure 19 gives another example of a possible combination of both measures 13 and 26. Here, a portion of the substrate material 6 that, among the synthetic edge portion 13 is provided with a coating 36 with water repellent substance 48. The coating 26 is also here in such a way designed such that it extends to beyond the junction 56 between the substrate material and 6 substrate 12, and past the transition 55 between the substrate material 6 and edge portion 13.

Figuur 20 geeft nog een bijzondere uitvoeringsvorm weer van een paneel 1 met de kenmerken van de uitvinding. Figure 20 shows yet a particular embodiment of a panel 1 with the characteristics of the invention. Hierbij is de uitvinding toegepast bij een paneel 1 dat aan het oppervlak 17, nabij de randen 4-5 ervan, voorzien is van een ten opzichte van het globale paneeloppervlak 17 lager gelegen randoppervlak 57. In dit geval is het randoppervlak 57 uitgevoerd als een vellingkant met een gebogen oppervlak, waarbij de toplaag 7 zich ononderbroken over dit randoppervlak 57 uitstrekt. Here, the invention is applied to a panel 1 which is provided on the surface 17, close to the edges 4-5 thereof, of a with respect to the overall panel surface 17, lower edge surface 57. In this case, the edge surface 57 is embodied as a bevel with a curved surface, wherein the top sheet 7 extends without interruption over the edge surface 57 extends. Het synthetisch randgedeelte 13 strekt zich ter plaatse van dit lager gelegen randoppervlak 57 uit tot in de zijdelingse rand 58 van het randoppervlak 57. The synthetic edge portion 13 extends at the area of ​​this lower edge surface 57 out into the lateral edge 58 of the edge surface 57.

Bijzonder aan figuur 20 is nog dat de uitvinding hier specifiek is toegepast voor een paneel 1 met een toplaag 7 dunner dan 0,5 millimeter. A special feature of Figure 20 is that the invention has been specifically applied to a panel 1 with a top layer 7 is thinner than 0.5 millimeters. In dit geval betreft het een toplaag 7 op basis van twee in hars gedrenkte papiervellen 59-60, waaronder een decoratief papiervel 60 en een zich erover bevindend transparant papiervel 59, zoals gebruikelijk is bij laminaatpanelen van het DPL type (Direct Pressure Laminate). In this case it is a top layer 7 on the basis of two resin-impregnated paper sheets 59-60, including a decorative paper sheet 60, and the fact a transparent standing sheet of paper 59, as is common with laminate panels of the DPL type (Direct Pressure Laminate). Als tegenlaag is eveneens gewerkt met een in hars gedrenkt papiervel 61. Voor het verkrijgen van synthetische randgedeelten 13 aan laminaatpanelen van het DPL type wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een werkwijze zoals geïllustreerd aan de hand van figuur 8. As a counter layer is also used a sheet of paper soaked in resin 61. In order to obtain synthetic edge portions 13 of laminate panels of the DPL type is preferably made using a process as illustrated with reference to Figure 8.

Met betrekking tot de figuren 5, 6 en 7 wordt nog opgemerkt dat de uitvinding volgens een derde bijzonder onafhankelijk aspect nog betrekking heeft op een paneel 1 van het type dat minstens een substraat 6 en een erop aangebrachte thermoplastische toplaag 7 vertoont, met als kenmerk dat dit paneel 1 aan minstens twee tegenoverliggende randen 4-5 voorzien is van koppelmiddelen 18 die aan de hand van een neerwaartse koppelbeweging N met elkaar kunnen worden verbonden zodat een vergrendeling ontstaat zowel in een horizontale richting H1 als in een verticale richting V1, waarbij deze koppelmiddelen 18 minstens gedeeltelijk zijn uitgevoerd in een materiaal dat thermohardende kunststof omvat. With respect to the Figures 5, 6 and 7, it is noted that the invention according to a third particular independent aspect still relates to a panel 1 of the type comprising at least a substrate 6 and a provided thereon thermoplastic top layer 7 has, with the characteristic that this panel 1 is provided on at least two opposite edges 4-5 of coupling means 18, which can be connected by means of a downward engaging movement of N with one another so that a latch is created both in a horizontal direction H1 as well as in a vertical direction V1, whereby these coupling means 18 are at least partially made of a material which comprises thermosetting plastic. Het materiaal dat thermohardende kunststof bevat kan bijvoorbeeld polyurethaan zijn of MDF, HDF of houtspaanderplaat. The material containing thermosetting plastic may be for example polyurethane or MDF, HDF or chipboard. Bij voorkeur vertoont het paneel 1 van dit bijzonder aspect verder nog de eigenschappen van één of meer van de boven nog genoemde aspecten, in zoverre zij niet tegenstrijdig zijn. Preferably, exhibits the panel 1 of this particular aspect still further the properties of one or more of the aspects mentioned above are, to the extent they are not contradictory. Hierbij kan dan een synthetisch randgedeelte 13 op basis van thermohardende kunststof worden toegepast. Here then, a synthetic edge portion 13 can be applied on the basis of thermosetting plastic.

Er wordt opgemerkt dat volgens alle aspecten van de uitvinding bij voorkeur gewerkt wordt met koppelmiddelen 18 die eendelig zijn uitgevoerd in het substraatmateriaal 6 en/of het materiaal van het synthetisch randgedeelte 13. Het is echter niet uitgesloten dat zou gewerkt worden met afzonderlijke materiaalgedeelten die deel uitmaken van de koppelmiddelen. However, it is noted that according to all aspects of the invention is preferably acted on with coupling means 18 which are unitary in construction in the substrate material 6 and / or the material of the synthetic edge portion 13. It is not excluded that would be made with a separate material sections which form part of the coupling means. Bijvoorbeeld in het geval van koppelmiddelen 18 die een koppeling aan de hand van een neerwaartse beweging N toelaten, kan gewerkt worden met een tandgedeelte 34 dat bestaat uit één of meerdere plastieken strips die in een daartoe voorziene uitsparing zijn aangebracht. For example, in the case of coupling means 18 which allow for a coupling by means of a downward movement N, can be worked with a toothed portion 34 which is made up of one or several plastic strips which are arranged in a recess provided for this purpose.

In het algemeen wordt nog opgemerkt dat alhoewel bepaalde uitvindingsideeën louter beschreven zijn aan één rand of één paar tegenoverliggende randen, zij uiteraard naar believen kunnen worden toegepast op alle randen en dit naar keuze. In general, it is noted that even though some ideas present invention are merely described opposite edges at one edge or one pair, of course, they can be applied at will on all edges and to this choice. Uitvindingsideeën die enkel aan de hand van een toepassing op de korte of lange randen zijn beschreven, kunnen uiteraard mutatis mutandis ook enkel worden toegepast voor de lange, respectievelijk korte randen. Invention ideas that are only on the basis of an application have been described on the short and long edges, can, of course, mutatis mutandis, also be applied only for the long and short edges, respectively.

De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hierboven beschreven uitvoeringsvormen, doch dergelijke werkwijzen en vloerpanelen kunnen volgens verschillende varianten worden gerealiseerd zonder buiten het kader van de huidige uitvinding te treden. The present invention is by no means limited to the embodiments described above, but such methods and floor panels can be realized according to various variants without departing from the scope of the present invention. Bovendien kunnen de panelen in de plaats van als vloerpanelen, ook worden uitgevoerd als wandpanelen of plafondpanelen of zelfs als meubelpanelen. Moreover, the panels can take the place of the floor panels, also be designed as wall panels or ceiling panels or even as furniture panels. De werkwijzen van de uitvinding kunnen uiteraard, mutatis mutandis, toegepast worden voor het vervaardigen van wandpanelen, plafondpanelen, meubelpanelen of dergelijke. The methods of the invention can, of course, mutatis mutandis, be used for the manufacture of wall panels, ceiling panels, furniture panels, or the like.

Claims (24)

1. Paneel van het type dat minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertoont, waarbij dit paneel (1) aan minstens één rand (4) een randgedeelte (13) uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal (6), daardoor gekenmerkt dat het synthetisch materiaal zich minstens over 80 percent van de dikte (T3) van het substraat (6) uitstrekt en dat de bevestiging van het randgedeelte (13) aan het substraat (6) en/of de aangebrachte toplaag (7) minstens gedeeltelijk is bekomen door de uitharding van het voornoemde synthetische materiaal. 1. A panel of the type comprising at least a substrate (6) and a on it exhibits top layer (7), said panel (1) at least at one edge (4) has an edge portion (13) of a synthetic material, different from the substrate material (6), characterized in that the synthetic material is at least about 80 percent of the thickness (T3) of the substrate (6), and in that the attachment of the edge portion (13) to the substrate (6) and / or the top layer (7) is at least partly obtained by the curing of the said synthetic material.
2. Paneel volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat het paneel (1) aan beide randen (4-5) van een paar tegenoverliggende zijden een dergelijk randgedeelte (13) vertoont. 2. A panel according to claim 1, characterized in that the panel (1) on both edges (4-5) of a pair of opposing sides is of such edge portion (13).
3. Paneel volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat het synthetisch materiaal zich over de volledige dikte (T3) van het substraatmateriaal (6) uitstrekt. 3. A panel as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the synthetic material extends over the entire thickness (T3) of the substrate material (6).
4. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het synthetisch materiaal zich van aan de onderzijde van het paneel (1) tot in de toplaag (7) uitstrekt. 4. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the synthetic material extends from the underside of the panel (1) extends into the top layer (7).
5. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat aan alle randen (2-3-4-5) van het paneel (1) het substraatmateriaal (6) waterdicht is afgewerkt. 5. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that it is waterproof surfaces on all edges (2-3-4-5) of the panel (1), the substrate material (6).
6. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde rand (4) geprofileerd is en het profiel koppelmiddelen (18) vertoont waarmede dit paneel (1) met andere gelijkaardige panelen (1) kan worden gekoppeld zodanig dat in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen (1) aan de betreffende rand (4) een vergrendeling ontstaat zowel in een horizontale richting (H1) loodrecht op de rand en in het vlak van het paneel (1), als in een verticale richting (V1) loodrecht op het vlak. 6. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said edge (4) is profiled and the profile coupling means (18) exhibits at which this panel (1) can be coupled with other similar panels (1) in such a way that in the coupled state, of two of such panels (1) at the respective edge (4), a locking arises both in a horizontal direction (H1) perpendicular to the edge and in the plane of the panel (1), as well as in a vertical direction (V1) perpendicular to the plane.
7. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde verbinding tussen het randgedeelte (13) en het substraatmateriaal (6) verloopt over een grensoppervlak (15) dat deeloppervlakken (16) vertoont die zich dwars op de normale van het oppervlak (17) van het paneel (1) uitstrekken. 7. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said connection between the edge portion (13) and the substrate material (6) extends over a boundary surface (15) that part surfaces (16), which extends transversely to the normal of the surface ( 17) extending from the panel (1).
8. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde toplaag (7) een gedrukt decor vertoont. 8. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said top layer (7) has a printed decor.
9. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemde toplaag (7) een dikte (T) vertoont van minstens 0,5 millimeter. 9. A panel according to any of the preceding claims, characterized in that said top layer (7) has a thickness (T) of at least 0.5 millimeters.
10. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemd synthetisch materiaal een polyurethaan betreft bekomen op basis van een twee componentensysteem. 10. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said synthetic material relates to obtain a polyurethane on the basis of a two-component system.
11. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemd synthetisch materiaal een thermohardend synthetisch materiaal betreft. 11. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said synthetic material relates to a thermosetting synthetic material.
12. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat voornoemd synthetisch materiaal vulstof bevat. 12. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that said synthetic material filler.
13. Paneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het paneel (1) aan het oppervlak (17), nabij de betreffende rand (4), voorzien is van een ten opzichte van het globale oppervlak lager gelegen randoppervlak (57). 13. A panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the panel (1) to the surface (17), adjacent to the respective edge (4), is provided with an with respect to the overall surface area lower edge surface (57).
14. Paneel van het type dat minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertoont, waarbij dit paneel (1) aan minstens één rand (4) een randgedeelte (13) uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal (6), daardoor gekenmerkt dat het synthetisch materiaal een thermohardend materiaal en/of een materiaal bekomen op basis van een tweecomponentensysteem betreft, waarbij het randgedeelte (13) rechtstreeks met het substraat (6) en/of de aangebrachte toplaag (7) is verbonden. 14. A panel of the type comprising at least a substrate (6) and a on it exhibits top layer (7), said panel (1) at least at one edge (4) has an edge portion (13) of a synthetic material, different from the substrate material (6), characterized in that the synthetic material, obtain a thermoset material and / or a material on the concerns the basis of a two-component system, wherein the rim portion (13) directly with the substrate (6) and / or the top layer (7) is connected .
15. Paneel van het type dat minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertoont, waarbij dit paneel (1) aan minstens één rand (4) een randgedeelte (13) uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal (6), daardoor gekenmerkt dat het synthetisch materiaal rechtstreeks met het substraat (6) en/of de aangebrachte toplaag (7) is verbonden en dat de betreffende rand (4) van het substraatmateriaal (6) uitsluitend uit het voornoemde randgedeelte (13) gevormd. 15. The panel of the type comprising at least a substrate (6) and a on it exhibits top layer (7), said panel (1) at least at one edge (4) has an edge portion (13) of a synthetic material, different from the substrate material (6), characterized in that the synthetic material directly to the substrate (6) and / or the top layer (7) is connected, and that the respective edge (4) of the substrate material (6) solely from the said edge portion (13) formed.
16. Paneel van het type dat minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertoont, waarbij dit paneel (1) aan minstens één rand (4) een randgedeelte (13) uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal (6), daardoor gekenmerkt dat het synthetisch materiaal een materiaal betreft dat uithardt onder de invloed van vochtigheid en dat het substraatmateriaal (6) minder dan 10 gewichtpercent restvocht bevat. 16. The panel of the type comprising at least a substrate (6) and a on it exhibits top layer (7), said panel (1) at least at one edge (4) has an edge portion (13) of a synthetic material, different from the substrate material (6), characterized in that the synthetic material relates to a material which cures under the influence of moisture and that the substrate material (6) contains less than 10 percentage by weight of residual moisture.
17. Paneel van het type dat minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertoont, waarbij dit paneel (1) rechthoekig en langwerpig is uitgevoerd, daardoor gekenmerkt dat dit paneel (1) aan één paar tegenoverliggende randen (4-5) een randgedeelte (13) uit synthetisch materiaal vertoont, terwijl aan het andere paar tegenovereenliggende randen (2-3) andere voorzieningen zijn getroffen voor het reduceren van de watergevoeligheid van deze randen (2-3). 17. The panel of the type comprising at least a substrate (6) and a on it exhibits top layer (7), said panel (1) is rectangular and elongate design, characterized in that this panel (1) at one pair of opposed edges (4 -5) an edge portion (13) made of synthetic material, while at the other pair of opposite edges (2-3), other provisions are made for reducing the water sensitivity of these edges (2-3).
18. Paneel van het type dat minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertoont, waarbij dit paneel (1) aan minstens één rand (4) een randgedeelte (13) uit synthetisch materiaal vertoont, verschillend van het substraatmateriaal (6), daardoor gekenmerkt dat voornoemde toplaag (7) een gegloeide thermoplastische laag betreft. 18. The panel of the type comprising at least a substrate (6) and a on it exhibits top layer (7), said panel (1) at least at one edge (4) has an edge portion (13) of a synthetic material, different from the substrate material (6), characterized in that said top layer (7) relates to an annealed thermoplastic layer.
19. Werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij deze panelen (1) minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertonen en waarbij deze panelen (1) aan minstens één rand (4) een randgedeelte (13) uit een synthetisch materiaal vertonen verschillend van het substraatmateriaal (6), waarbij wordt uitgegaan van grotere halffabrikaten (44) waaruit door opdeling minstens twee van dergelijke panelen (1) kunnen worden bekomen, waarbij de werkwijze minstens de stap (S1-S2) bevat van het verwezenlijken van voornoemde halffabrikaten (44) die minstens de substraten (6), toplagen (7) en randgedeelten (13) van voornoemde twee panelen (1) omvatten, daardoor gekenmerkt dat het synthetisch materiaal van de voornoemde randgedeelten (13) wordt opgebracht nadat de voornoemde substraten (6) en toplagen (7) reeds op elkaar zijn aangebracht. 19. A method for manufacturing panels, wherein these panels (1) at least one substrate (6) and a pointed top layer (7) display, and whereby these panels (1) at least at one edge (4) has an edge portion (13) from a synthetic material exhibiting different from the substrate material (6), wherein one starts with larger semi-finished products (44) from which, by splitting may be obtained at least two of such panels (1), wherein the method comprises at least the step (S1-S2) of the achievement of the above-mentioned semi-finished products (44) which is at least the substrates (6), cover layers (7) and edge portions (13) of said two panels (1) include, characterized in that the synthetic material is applied to the above-mentioned edge portions (13) after the the above-mentioned substrates (6) and top layers (7) have already been arranged on one another.
20. Werkwijze volgens conclusie 19, daardoor gekenmerkt dat de substraten (6) deel uitmaken van een groter substraatmateriaal (41) en de toplagen (7) deel uitmaken van een groter toplaagmateriaal (42), waarbij bij de stap van het verwezenlijken van de halffabrikaten (44) het groter toplaagmateriaal (42) op het groter substraatmateriaal (41) wordt aangebracht en daaropvolgend in het substraatmateriaal (41) uitsparingen (45) worden voorzien waarin het voornoemde synthetisch materiaal van de randgedeelten (13) kan worden opgebracht. 20. The method according to claim 19, characterized in that the substrates (6) form part of a larger substrate material (41) and the top layers (7) are part of a larger top layer material (42), wherein in the step of the realization of the semi-finished products (44) the larger top layer material (42) on the larger substrate material (41) is arranged, and subsequently in the substrate material (41) has recesses (45) are provided in which the above-mentioned synthetic material of the edge portions (13) can be applied.
21. Werkwijze volgens conclusie 19 of 20, daardoor gekenmerkt dat het synthetisch materiaal van de randgedeelten (13) in vloeibare of pasteuze vorm wordt aangebracht, waarna het uithardt in het betreffende halffabrikaat (44), alvorens het halffabrikaat (44) wordt opgedeeld in minstens voornoemde twee panelen (1). 21. A method according to claim 19 or 20, characterized in that the synthetic material of the edge portions (13) is applied in liquid or pasty form, after which it is cured in the respective semi-finished product (44), before the semi-finished product (44) is divided into at least said two panels (1).
22. Werkwijze volgens één van de conclusies 19 tot 21, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde halffabrikaat (44) tevens een onderlaag (12) of tegenlaag omvat, waarbij het voornoemde synthetisch materiaal van de voornoemde randgedeelten (13) wordt opgebracht nadat de tegenlaag (12) reeds op het substraatmateriaal (6) is aangebracht. 22. A method according to any one of claims 19 to 21, characterized in that the above-mentioned semi-finished product (44) also comprises a bottom layer (12) or against layer, wherein the above-mentioned synthetic material is applied to the above-mentioned edge portions (13) after the backing layer (12 ) are already on the substrate material (6) is arranged.
23. Werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij deze panelen (1) minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertonen en waarbij deze panelen (1) aan minstens twee tegenoverliggende randen (2-3) geprofileerd is en het profiel koppelmiddelen (18) vertoont waarmede dit paneel (1) met andere gelijkaardige panelen (1) kan worden gekoppeld zodanig dat in de gekoppelde toestand van twee van dergelijke panelen (1) aan de betreffende rand (2-3) een vergrendeling ontstaat zowel in een horizontale richting (H1) loodrecht op de rand en in het vlak van het paneel (1), als in een verticale richting (V1) loodrecht op het vlak, waarbij de werkwijze minstens de stap (S6) bevat van het met een waterwerende substantie (48) bekleden van minstens één van voornoemde geprofileerde randen (2), daardoor gekenmerkt dat de voornoemde substantie (48) minstens op een gedeelte van het geprofileerd randgebied gekalibreerd wordt opgebracht en/of dat de verkregen bekleding (26) minstens 23. A method for manufacturing panels, wherein these panels (1) at least one substrate (6) and a top layer provided thereon (7) display, and whereby these panels (1) is profiled at least on two opposite edges (2-3) and the profile coupling means (18) exhibits at which this panel (1) with other similar panels (1) can be coupled in such a way that in the coupled condition of two of such panels (1) at the respective edge (2-3) results in a locking both in contains a horizontal direction (H1) perpendicular to the edge and in the plane of the panel (1), as well as in a vertical direction (V1) perpendicular to the plane, the method comprising at least the step (S6) of it with a water-resistant substance (48) coating at least one of said profiled edges (2), characterized in that said substance (48) at least is applied calibrated on a portion of the profiled edge area and / or in that the resulting coating (26) has at least op een gedeelte van het geprofileerd randgebied wordt nabewerkt. is post-processed at a portion of the profiled edge area.
24.- Werkwijze voor het vervaardigen van panelen, waarbij deze panelen (1) minstens een substraat (6) en een erop aangebrachte toplaag (7) vertonen en waarbij deze panelen (1) aan minstens één rand (2) een randgedeelte (13) uit een synthetisch materiaal vertonen verschillend van het substraatmateriaal (6), daardoor gekenmerkt dat de werkwijze minstens de stap (S6) bevat van het met een waterwerende substantie (48) bekleden van een rand (2) die zich dwars op de rand (4) met het synthetisch randgedeelte (13) uitstrekt. 24.- A process for manufacturing panels, wherein these panels (1) at least one substrate (6) and a top layer provided thereon (7) display, and whereby these panels (1) at least at one edge (2) has an edge portion (13) of a synthetic material exhibiting different from the substrate material (6), characterized in that the method comprises at least the step (S6) of it with a water-resistant substance (48) coating a rim (2) which extends transversely to the edge (4) extending with the synthetic edge portion (13).
BE201000602A 2010-05-10 2010-10-12 Panel and method for manufacturing panels. BE1020170A3 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE201000420 2010-07-09
BE2010/0420A BE1019501A5 (en) 2010-05-10 2010-07-09 Floor panel and method for manufacturing floor panels.

Applications Claiming Priority (44)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2010/0705A BE1019654A3 (en) 2010-07-09 2010-11-25 Panel for forming a floor covering.
BE201000713A BE1019659A5 (en) 2010-05-10 2010-11-29 Floor panel and method for manufacturing floor panels.
BE201000719A BE1019662A3 (en) 2010-07-09 2010-12-02 Panel and method for manufacturing panels.
BE2010/0749A BE1019665A5 (en) 2010-10-12 2010-12-22 Panel, in particular floor panel.
BE2011/0128A BE1019954A3 (en) 2010-07-09 2011-02-23 Panel and method for manufacturing panels.
BE2011/0247A BE1019723A3 (en) 2010-07-09 2011-04-28 Panel for forming a floor covering and a method for manufacturing panels.
PCT/IB2011/051886 WO2011141851A2 (en) 2010-05-10 2011-04-28 Floor panel
EP11743353.2A EP2591183B1 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
DE202011110959.7U DE202011110959U1 (en) 2010-05-10 2011-06-21 floor panel
DE202011110955.4U DE202011110955U1 (en) 2010-05-10 2011-06-21 floor panel
EP16186084.6A EP3115195A1 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
CN201180034107.2A CN102985627B (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panels
PCT/IB2011/052713 WO2012004699A2 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Panel and method for manufacturing panels
EP17192992.0A EP3287270A3 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
US13/808,274 US8925275B2 (en) 2010-05-10 2011-06-21 Floor panel
EP11738302.6A EP2591182A2 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Panel for forming a floor covering
CA2798848A CA2798848C (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
CN201510587894.3A CN105178555B (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panels
PL11743353T PL2591183T3 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
PCT/IB2011/052715 WO2012004701A2 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
DE202011110960.0U DE202011110960U1 (en) 2010-05-10 2011-06-21 floor panel
EP17192967.2A EP3287269A3 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
EP18195393.6A EP3444413A1 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
CN201510587784.7A CN105178554B (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panels
PCT/IB2011/052714 WO2012004700A2 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Panel for forming a floor covering
EP17193145.4A EP3287573A3 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
DE202011110954.6U DE202011110954U1 (en) 2010-05-10 2011-06-21 floor panel
US13/805,405 US20130104478A1 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Panel for forming a floor covering
ES11743353.2T ES2656161T3 (en) 2010-05-10 2011-06-21 Floorboard
CA2989174A CA2989174A1 (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
CA2920012A CA2920012C (en) 2010-07-09 2011-06-21 Floor panel
BE2011/0418A BE1020053A3 (en) 2010-10-12 2011-07-04 Panel, in particular floor panel.
US13/876,799 US9528275B2 (en) 2010-05-10 2011-09-26 Floor panel
EP11801836.5A EP2627839B1 (en) 2010-10-12 2011-09-26 Panel, more specifically floor panel.
PCT/IB2011/054223 WO2012049577A2 (en) 2010-10-12 2011-09-26 Panel, more specifically floor panel.
US14/552,870 US9366035B2 (en) 2010-05-10 2014-11-25 Floor panel
US14/627,197 US9080330B2 (en) 2010-05-10 2015-02-20 Floor panel
US15/156,520 US9809984B2 (en) 2010-05-10 2016-05-17 Floor panel
US15/172,465 US9453348B1 (en) 2010-05-10 2016-06-03 Floor panel
US15/724,898 US10041259B2 (en) 2010-05-10 2017-10-04 Floor panel
US15/972,633 US10208490B2 (en) 2010-05-10 2018-05-07 Floor panel
US15/972,710 US10214921B2 (en) 2010-05-10 2018-05-07 Floor panel
US16/033,494 US10190323B2 (en) 2010-05-10 2018-07-12 Floor panel
US16/175,011 US10267048B2 (en) 2010-05-10 2018-10-30 Floor panel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1020170A3 true BE1020170A3 (en) 2013-06-04

Family

ID=44513002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE201000602A BE1020170A3 (en) 2010-05-10 2010-10-12 Panel and method for manufacturing panels.

Country Status (1)

Country Link
BE (1) BE1020170A3 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996027721A1 (en) * 1995-03-07 1996-09-12 Perstorp Flooring Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
EP1229182A1 (en) * 2001-02-02 2002-08-07 Fritz Egger GmbH & Co Connection between the joining surfaces of two floor covering panels
WO2007141605A2 (en) * 2006-06-02 2007-12-13 Flooring Industries Limited, Sarl Floor covering, floor element and method for manufacturing floor elements

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1996027721A1 (en) * 1995-03-07 1996-09-12 Perstorp Flooring Ab Flooring panel or wall panel and use thereof
EP1229182A1 (en) * 2001-02-02 2002-08-07 Fritz Egger GmbH & Co Connection between the joining surfaces of two floor covering panels
WO2007141605A2 (en) * 2006-06-02 2007-12-13 Flooring Industries Limited, Sarl Floor covering, floor element and method for manufacturing floor elements

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7065931B2 (en) Floor strip
US7757452B2 (en) Mechanical locking system for floorboards
EP2242625B1 (en) Fibre based panels with a wear resistance surface
CN1205398C (en) Connector of multiple venners floor panel and manufacturing method thereof
AU2002250516B2 (en) Reinforced fiber cement article, methods of making and installing
EP1676720B1 (en) Floor covering
EP2378921B9 (en) Composed element, multi-layered board and panel-shaped element for forming this composed element
BE1019331A5 (en) Floor panel, and methods for the manufacture of floor panels.
US20050193677A1 (en) Wooden material board, in particular flooring panel
AU2003240255B2 (en) Arrangement of parts comprising connecting elements
BE1019747A3 (en) A coating, as well as panels and fittings thereby utilized.
ES2407986T3 (en) Floor panels with sealing means
RU2672903C2 (en) Mechanical locking system for floor panels
RU2506382C2 (en) Set of floor panels
CN101023230B (en) Floor panel and floor covering composed of such floor panels
US8474208B2 (en) Floor panel containing a polymer and cork
CN104563443B (en) For forming a floor covering of the floor member
US4242390A (en) Floor tile
BE1015825A5 (en) Plinth, FLOORING SYSTEM AND METHOD FOR MANUFACTURING A Plinth.
US8544231B2 (en) Plastic panel having a hook-type profile
US8584423B2 (en) Floor panel with sealing means
CN1107780C (en) Flooring material
US8448399B2 (en) Floor strip
CA2136247C (en) Wood board, surface-decorated wood board, and manufacturing method therefor
CN101268241B (en) Connecting system for surface coverings

Legal Events

Date Code Title Description
RE Lapsed

Effective date: 20131031