BE1016394A3 - Laminate floor panel has embossed portions provided in surface over which decor extends, continuing up to underlying substrate - Google Patents

Laminate floor panel has embossed portions provided in surface over which decor extends, continuing up to underlying substrate Download PDF

Info

Publication number
BE1016394A3
BE1016394A3 BE2004/0635A BE200400635A BE1016394A3 BE 1016394 A3 BE1016394 A3 BE 1016394A3 BE 2004/0635 A BE2004/0635 A BE 2004/0635A BE 200400635 A BE200400635 A BE 200400635A BE 1016394 A3 BE1016394 A3 BE 1016394A3
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
floor panel
characterized
portions
de
wood
Prior art date
Application number
BE2004/0635A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Flooring Ind Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flooring Ind Ltd filed Critical Flooring Ind Ltd
Priority to BE2004/0635A priority Critical patent/BE1016394A3/en
Priority claimed from PT05804973T external-priority patent/PT1711353E/en
Application granted granted Critical
Publication of BE1016394A3 publication Critical patent/BE1016394A3/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C5/00Processes for producing special ornamental bodies
  • B44C5/04Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers
  • B44C5/0469Ornamental plaques, e.g. decorative panels, decorative veneers comprising a decorative sheet and a core formed by one or more resin impregnated sheets of paper
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44CPRODUCING DECORATIVE EFFECTS; MOSAICS; TARSIA WORK; PAPERHANGING
  • B44C3/00Processes, not specifically provided for elsewhere, for producing ornamental structures
  • B44C3/08Stamping or bending
  • B44C3/085Stamping or bending stamping
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B44DECORATIVE ARTS
  • B44FSPECIAL DESIGNS OR PICTURES
  • B44F9/00Designs imitating natural patterns
  • B44F9/02Designs imitating natural patterns wood grain effects

Abstract

The floor panel (1) has a decor representing a wood pattern, a top layer on the basis of synthetic material, and an underlying substrate. In the surface over which the decor extends, embossed portions (19) continuing up into the substrate are provided. The embossed portions are applied to imitate the wood portions removed from an imitation of wood. Independent claims are also included for the following: (A) a floor panel manufacturing method; (B) a manufacturing method of a press plate for pressing laminate boards; and (C) a press plate.

Description


  Vloerpaneel, alsmede werkwijze, inrichting en accessoires voor het vervaardigen van zulk vloerpaneel. Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel.

 
 Deze uitvinding heeft betrekking op een vloerpaneel, alsmede op een werkwijze, een inrichting en accessoires voor het vervaardigen van zulk vloerpaneel. The present invention relates to a floor panel, as well as to a method, a device and accessories for manufacturing such floor panel.

 
 Daarbij heeft zij tevens betrekking op een aantal werkwijzen die indirect bij het vervaardigingsproces van de vloerpanelen kunnen worden aangewend, zoals etstechnieken die bijzonder geëigend zijn om persplaten te realiseren die bij de vervaardiging van vloerpanelen kunnen worden aangewend, waarbij deze etstechnieken volgens de huidige uitvinding evenwel niet beperkt zijn tot dit toepassingsgebied. In addition, it also relates to a number of methods that can be applied indirectly in the manufacturing process of the floor panels, such as etching techniques, which are particularly relevant for realizing press plates that can be used in the manufacture of floor panels, wherein, however, these etching techniques, according to the present invention does not are limited to this application.

 
 Meer speciaal heeft de uitvinding betrekking op vloerpanelen van het type dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen, waarbij dit vloerpaneel een gedrukte decor, een toplaag, meer speciaal laminaatlaag op basis van kunststof en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat, bevat. More particularly, the invention relates to floor panels of the type which is provided with coupling parts, whereby this floor panel at least at two opposite edges a printed decor, a top layer, more particularly laminate layer based on synthetic material, and a, whether or not of several layers or parts composite, underlying substrate, comprises. Voorbeelden hiervan zijn onder meer bekend uit de octrooidocumenten WO 97/47834, WO 01/96689, WO 02/058924, WO 2004/063491 en DE 20 317 527. Meer speciaal heeft zij betrekking op vloerpanelen voor het vormen van een zwevende vloerbekleding. Examples of this are known, inter alia from the patent documents WO 97/47834, WO 01/96689, WO 02/058924, WO 2004/063491 and DE 20 317 527. More particularly, it relates to floor panels for forming a floating floor covering.

 
 Het is bekend dat in de bovenzijde van zulk vloerpaneel een reliëf kan worden aangebracht door middel van indrukkingen die in de uit kunststof bestaande laminaatlaag worden aangebracht, waarbij dit doorgaans gebeurt door gebruik te maken van een met een reliëf voorziene persplaat. It is known that a relief can be provided in the upper side of such floor panel, by means of embossments that are provided in the plastic laminate layer, whereby this is generally done by making use of a press plate provided with a relief. Zo is het bijvoorbeeld uit het WO 01/96689 bekend hoe houtstructuren, meer speciaal houtporiën, door middel van indrukkingen kunnen worden geïmiteerd, terwijl het uit het WO 02/058924 bekend is om door middel van indrukkingen ook dieper gelegen voegen in een tegeldecor te imiteren. Thus, it is, for example, from WO 01/96689 known how wood structures, more particularly wood pores, can be imitated by means of embossments, whereas it is known from WO 02/058924, by means of indentations are also adding deeper to imitate in a tile decor .

 
 De huidige uitvinding heeft in het algemeen een vloerpaneel van het vooornoemde type tot doel, waarbij door de toepassing van welbepaalde technische kenmerken onder meer een bredere waaier van toepassingsmogelijkheden wordt gecreëerd en/of betere imitaties van houten of stenen vloeren of dergelijke kunnen worden gerealiseerd en/of verbeterde vloerpanelen worden verkregen. The present invention relates, in general, a floor panel of the roof racks above-mentioned type the object, which is created by the application of well-defined technical characteristics, amongst others, a broader range of application possibilities and / or better imitations of wood or stone floors or the like can be realized and / or improved floor panels can be obtained.

 
 Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm beoogt de huidige uitvinding een vloerpaneel dat technische kenmerken vertoont die toelaten om een vloer uit zogenaamd geschraapt hout (in het Engels "scraped wood") optimaler in laminaatvloerpanelen te imiteren dan dit tot op heden mogelijk is. According to a preferred embodiment, the present invention aims at a floor panel which exhibits technical characteristics allowing to imitate a floor of so-called scraped wood (in English "scraped wood"), more optimally in laminate floor panels than this up to now is possible.

 
 Hiertoe heeft de huidige uitvinding volgens een eerste aspect betrekking op een vloerpaneel, meer speciaal een laminaatvloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen, waarbij dit vloerpaneel aan zijn sierzijde een imitatie vormt van hout waaruit met een gereedschap houtgedeelten uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie vormt van zogenaamd geschraapt hout, en waarbij dit vloerpaneel een decor dat een houtmotief weergeeft, een toplaag op basis van kunststof en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat bezit, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel in het oppervlak waarover het decor zich uitstrekt is voorzien van ingedrukte gedeelten die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat, To this end, the present invention according to a first aspect relates to a floor panel, more particularly a laminate floor panel, which at least at two opposite edges is provided with coupling parts, whereby this floor panel, at its decorative side, an imitation forms of wood, from which a tool, wood portions out of the surface to be removed, more particularly an imitation forms of so-called scraped wood, and whereby this floor panel comprises a decor representing a wood pattern, a top layer based on synthetic material, and a, whether or not composed of several layers or parts, underlying substrate possesses, characterized in that the floor panel, in the surface over which the decor extends, is provided with embossed portions that continue up into the aforementioned substrate,

  waarbij deze ingedrukte gedeelten minstens zijn aangewend om de voornoemde verwijderde houtgedeelten te imiteren. whereby these embossed portions at least are applied for imitating the aforementioned removed wood portions.

 
 Door ingedrukte gedeelten aan te wenden die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat ontstaat het voordeel dat het oppervlak ter plaatse van de ingedrukte gedeelten vrij diep komt te liggen, waardoor een betere imitatie van geschraapt hout mogelijk is. By applying embossed portions which continue up into the aforementioned substrate, the advantage is created that the surface at the location of the embossed portions comes to lie quite deep, allowing a better imitation of scraped wood.

 
 Bij dergelijk geschraapt hout strekken de weggeschraapte gedeelten zich doorgaans over een relatief groot oppervlak uit. In such scraped wood, the scraped portions typically extend over a relatively large surface. Wanneer de weggeschraapte gedeelten dan in een laminaatvloer worden geïmiteerd door indrukkingen in de laminaatlaag aan te brengen die zich in de diepte uitsluitend in deze laminaatlaag uitstrekken, ontstaat het nadeel dat de diepte in verhouding tot het oppervlak zeer gering is, waardoor het beoogde effect vrijwel niet waarneembaar is. When the scraped portions then are imitated in a laminate floor by providing embossments in the laminate layer which extend only in the laminate layer in the depth, the disadvantage is created that the depth in relation to the surface is very low, so that the intended effect is almost not is observable. Door in overeenstemming met de huidige uitvinding evenwel diepere ingedrukte gedeelten toe te passen, wordt dit nadeel geminimaliseerd. Because, however, in accordance with the present invention to use deeper embossed portions, this disadvantage is minimized.

 
 Bovendien heeft de uitvinder tegen alle verwachtingen in vastgesteld dat de gebruikelijke substraten, en in het bijzonder MDF en HDF, toelaten dat ook vormvaste ingedrukte gedeelten tot stand kunnen worden gebracht zelfs wanneer ingedrukt wordt tot in het substraat. In addition, as set out in the inventor contrary to all expectations that the usual substrates, and in particular MDF and HDF, allow also dimensionally stable embossed portions can be brought into being, even when pressed into the substrate.

 
 Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het eerste aspect is het vloerpaneel verder daardoor gekenmerkt dat de ingedrukte gedeelten minstens gedeelten omvatten die als verzinkingen zijn uitgevoerd, die uit het oppervlak verwijderde houtporties imiteren. According to a preferred form of embodiment of the first aspect, the floor panel is further characterized in that the embossed portions at least comprise portions that are performed as sunk, which imitate removed wood portions out of the surface. 

 
 Volgens nog een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het eerste aspect is het vloerpaneel daardoor gekenmerkt dat het langsheen minstens één rand, en bij voorkeur aan minstens twee tegenovereenliggende randen of aan vier randen, een verzonken randgebied vertoont dat minstens een afhellend randgedeelte bezit. According to another preferred embodiment of the first aspect, the floor panel is characterized in that it, along at least one edge, and preferably at least at two opposite edges or at four edges, a sunk edge area exhibits at least one sloping edge portion.

 
 Volgens nog een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het eerste aspect is het vloerpaneel daardoor gekenmerkt dat het voornoemde verzonken randgebied is uitgevoerd als een ingedrukt gedeelte dat zich zoals voornoemd doorzet tot in het voornoemde substraat. According to another preferred embodiment of the first aspect, the floor panel is characterized in that the aforementioned sunk edge area is performed as an embossed portion, which, as aforementioned, continues up into the aforementioned substrate.

 
 Volgens nog een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het eerste aspect is het vloerpaneel daardoor gekenmerkt dat het decor een houtmotief weergeeft en dat het houtmotief minstens één randgebied bevat waarin een visueel randeffect is geïntegreerd. According to another preferred embodiment of the first aspect, the floor panel is characterized in that the decor represents a wood pattern and that the wood pattern comprises at least one edge area in which a visual edge effect is integrated.

 
 Tenslotte geniet het de voorkeur dat in een vloerpaneel volgens het eerste aspect van de uitvinding het substraat ter plaatse van de voornoemde ingedrukte gedeelten minstens op de plaatsen waar deze gedeelten het diepst ingedrukt zijn, een indrukking over een afstand van minimum 0,4 mm en beter minimum 0,5 mm vertoont. Finally, it is preferred that, in a floor panel according to the first aspect of the invention, the substrate at least at the places at the location of the aforementioned embossed portions where these portions have been pressed to the deepest, an embossment over a distance of minimum 0.4 mm and more exhibits at least 0.5 mm.

 
 Volgens een tweede aspect heeft de huidige uitvinding betrekking op een vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen, waarbij dit vloerpaneel een decor, een toplaag op basis van kunststof en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat, bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel in het oppervlak waarover het decor zich uitstrekt is voorzien van één of meer ingedrukte gedeelten die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat, waarbij de diepte van één of meer van de ingedrukte gedeelten, met andere woorden het hoogteverschil tussen de niet ingedrukte bovenzijde van het vloerpaneel en het diepste punt van deze ingedrukte gedeelten, groter is dan de nominale dikte van de toplaag die zich boven het substraat bevindt. According to a second aspect, the present invention relates to a floor panel, which is provided with coupling parts, whereby this floor panel comprises a decor, a top layer based on synthetic material, and a, whether or not composed of several layers or parts at least at two opposite edges, underlying substrate, contains, characterized in that the floor panel, in the surface over which the decor extends, is provided with one or more embossed portions that continue up into the aforementioned substrate, whereby the depth of one or more of the embossed portions, in other words, the height difference between the un-embossed upper side of the floor panel and the deepest point of these embossed portions, is larger than the nominal thickness of the top layer which is located above the substrate.

 
 Door indrukkingen van de voornoemde diepte aan te wenden, wordt verkregen dat deze indrukkingen duidelijk merkbaar zijn. By applying embossments of the aforementioned depth, it is obtained that these embossments are clearly noticeable. Ook kunnen in de ingedrukte gedeelten zelf hoogteverschillen worden ingebouwd, hetgeen bij indrukkingen die beperkt zijn tot de dikte van de toplaag weinig of niet mogelijk is. Also themselves can be built-in height in the embossed portions, which in the case of indentations that are limited to the thickness of the top layer is little or not possible.

 
 Volgens een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het tweede aspect van de uitvinding is het vloerpaneel verder daardoor gekenmerkt dat het een imitatie is van hout waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie van zogenaamd geschraapt hout. According to a preferred form of embodiment of the second aspect of the invention, the floor panel further is characterized in that it is an imitation of wood, from which a tool, pieces have been removed from the surface, more particularly an imitation of so-called scraped wood. Meer speciaal bevat het vloerpaneel ingedrukte gedeelten die als verzinkingen zijn uitgevoerd die uit het oppervlak verwijderde houtporties imiteren. More particularly, the floor panel comprises embossed portions that are performed as sunk portions that imitate removed wood from the surface.

 
 Volgens nog een voorkeurdragende uitvoeringsvorm van het tweede aspect vertoont het vloerpaneel langsheen minstens één rand, en bij voorkeur aan minstens twee tegenovereenliggende randen of aan vier randen, een verzonken randgebied dat minstens een afhellend randgedeelte bezit. According to another preferred embodiment of the second aspect, the floor panel, along at least one edge, and preferably at least at two opposite edges or at four edges, a sunk edge area comprising at least a sloping edge portion. Dit verzonken randgebied is bij voorkeur uitgevoerd als een ingedrukt gedeelte dat zich zoals voornoemd doorzet tot in het voornoemde substraat, waarbij de diepte van dit ingedrukte gedeelte, met andere woorden het hoogteverschil tussen de niet ingedrukte bovenzijde van het vloerpaneel en het diepste punt van dit ingedrukte gedeelte, groter is dan de nominale dikte van de toplaag die zich boven het substraat bevindt. This sunk edge area is preferably performed as an embossed portion, which, as aforementioned, continues up into the aforementioned substrate, whereby the depth of this embossed portion, in other words, the height difference between the un-embossed upper side of the floor panel and the deepest point of this embossed portion, is larger than the nominal thickness of the top layer which is located above the substrate.

 
 Ook in de vloerpanelen van het tweede aspect kan gebruik gemaakt worden van een decor dat een houtmotief weergeeft en kan dit houtmotief één of meer randgebieden vertonen waarin een visueel randeffect is geïntegreerd. Also in the floor panels of the second aspect, use can be made of a decor representing a wood pattern, and this wood pattern may show one or more edge areas in which a visual edge effect is integrated. Ook bij andere motieven kan een visueel randeffect in het decor worden gecreëerd. With other motives a visual edge effect can be created in the decor.

 
 Volgens een derde aspect van de uitvinding heeft zij betrekking op een vloerpaneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen, waarbij dit vloerpaneel een decor, een toplaag, meer speciaal laminaatlaag, op basis van kunststof en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat, bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel in het oppervlak waarover het decor zich uitstrekt is voorzien van één of meer ingedrukte gedeelten waarbij het decor zelf ter plaatse van deze ingedrukte gedeelten minstens ingedrukt is over 0,4 millimeter en beter nog over minstens 0,5 millimeter. According to a third aspect of the invention, it relates to a floor panel, which at least at two opposite edges is provided with coupling parts, whereby this floor panel comprises a decor, a top layer, more particularly laminate layer, on the basis of synthetic material, and a, whether or not of multiple layers or parts assembled, underlying substrate, contains, characterized in that the floor panel, in the surface over which the decor extends, is provided with one or more embossed portions whereby the decor itself at the location of these embossed portions is at least pressed down over 0,4 millimeters and better yet at least about 0.5 millimeters.

 
 Door gebruik te maken van ingedrukte gedeelten waarbij het decor zelf over minstens 0,4 millimeter, respectievelijk minstens 0,5 millimeter ingedrukt wordt, ontstaat het voordeel dat het eigenlijke zichtbare oppervlak ook over deze afstand wordt ingedrukt, waardoor een goed waarneembare indrukking wordt gecreëerd. By using embossed portions whereby the decor itself about at least 0.4 millimeters, is respectively at least 0.5 mm is pressed, the advantage is created that the actual visible surface also is pressed over this distance, so that a well-detectable embossment is created.

 
 Ook dit derde aspect is bijzonder nuttig voor het imiteren van hout waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal voor het imiteren van zogenaamd geschraapt hout. This third aspect is particularly useful for imitating wood, from which a tool pieces have been removed from the surface, more particularly for imitating so-called scraped wood. Hierbij worden de voornoemde ingedrukte gedeelten bij voorkeur minstens aangewend om plaatselijke verzonken gedeelten of uitsparingen in het oppervlak te imiteren. Here, the aforementioned embossed portions preferably at least are applied for imitating local sunk portions or recesses in the surface.

 
 In een bijzondere uitvoeringsvorm van een vloerpaneel volgens het derde aspect van de uitvinding, zal dit langsheen minstens één rand, en bij voorkeur aan minstens twee tegenovereenliggende randen of aan vier randen, een verzonken randgebied vertonen dat minstens een afhellend randgedeelte bezit. In a particular embodiment of a floor panel according to the third aspect of the invention, this, along at least one edge will be, and preferably at least at two opposite edges or at four edges, have a sunk edge area comprising at least a sloping edge portion. Dit verzonken randgebied is bij voorkeur ook gerealiseerd door middel van een indrukking waarbij het decor over minstens 0,4 millimeter en beter minstens 0,5 millimeter ingedrukt is, waarmee bedoeld wordt dat minstens in het diepst gelegen punt van het verzonken randgebied zulke indrukking verwezenlijkt is. This sunk edge area is also preferably realized by means of an embossment in which the decor over at least 0,4 millimeters and better at least 0,5 millimeters pressed, by which is meant that at least in the deepest point of the sunk edge area is realized such indentation .

 
 Verder kan een vloerpaneel volgens het derde aspect van de uitvinding ook met een decor worden voorzien dat een houtmotief of ander motief weergeeft, waarbij dit motief een randgebied vertoont waarin visueel randeffect is geïntegreerd. Further, a floor panel according to the third aspect of the present invention can also be provided that displays a wood pattern or other pattern with a decor, whereby this pattern shows an edge area in which a visual edge effect is integrated.

 
 Volgens een vierde aspect heeft de huidige uitvinding betrekking op een vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen, waarbij dit vloerpaneel een decor, een toplaag op basis van kunststof en een al dan niet uit meerdere lagen of delen samengestelde onderliggend substraat, bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel aan één of meer randen een naar de betreffende rand afhellend randgedeelte vertoont dat zich over het oppervlak van het voornoemd decor uitstrekt en dat door middel van een ingedrukt gedeelte is gevormd. According to a fourth aspect, the present invention relates to a floor panel, which at least at two opposite edges is provided with coupling parts, whereby this floor panel comprises a decor, a top layer based on synthetic material, and may or may not be of several layers or parts assembled underlying substrate, contains, characterized in that the floor panel has on one or more edges a sloping edge portion at the respective edge which extends over the surface of the aforementioned decor and that is formed by means of an embossed portion. De aanwending van een afhellend randgedeelte dat zich over het oppervlak van het decor uitstrekt en dat door middel van een ingedrukt gedeelte is verwezenlijkt biedt verschillende voordelen. The application of a sloping edge portion extending over the surface of the decor, and that is realized by means of an embossed portion offers several advantages.

  Door middel van zulk afhellend randgedeelte wordt onder meer verkregen dat de vloerpanelen in gekoppelde toestand niet onmiddellijk met hun vlakke bovenzijde tegen elkaar aansluiten, waardoor, wanneer twee naast elkaar gelegen vloerpanelen iets onder hoek staan ten opzichte van elkaar, ingevolge een oneffen ondergrond, dit minder opvalt. By means of such sloping edge portion is, inter alia achieved that the floor panels do not connect directly with their flat upper side against each other in the coupled state, whereby, when two adjacent floor panels are slightly lower angle relative to each other, in accordance with an uneven surface, the less stands out. Doordat het afhellend randgedeelte zich over het oppervlak van het decor zelf uitstrekt, kan dit eenvoudig worden verwezenlijkt tijdens het persen van de platen waaruit de vloerpanelen worden gevormd. Because the sloping edge portion itself extends over the surface of the decor, this can simply be realized during pressing of the boards of which the floor panels are formed. Het gebruik van het afhellend randgedeelte biedt ook het voordeel dat een eventueel reliëf dat in de bovenzijde van het vloerpaneel is aangebracht min of meer gelijkmatig naar de randen toe kan uitlopen. The use of the sloping edge area also offers the advantage that a possible relief, which is arranged in the upper side of the floor panel is more or less uniformly to the can end to the edges.

 
 Opgemerkt wordt dat het vierde aspect van de uitvinding in verschillende soorten vloerpanelen kan worden toegepast. It is noted that the fourth aspect of the invention, in various kinds of floor panels may be applied. Het is evenwel vooral nuttig bij de imitatie van hout waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal de imitatie van zogenaamd geschraapt hout. However, it is particularly useful when imitating wood, from which a tool pieces have been removed from the surface, more particularly the imitation of so-called scraped wood.

 
 In een bijzondere uitvoeringsvorm van een vloerpaneel dat volgens het vierde aspect van de uitvinding is uitgevoerd, zal dit worden voorzien van een decor dat een houtmotief of ander motief weergeeft en zal in dit motief zelf minstens één randgebied worden afgebeeld waarin een visueel randeffect is geïntegreerd. In a particular embodiment of a floor panel, which is carried out according to the fourth aspect of the invention, it will be provided with a decor representing a wood pattern or other pattern, and will be displayed at least one edge area in this pattern itself in which a visual edge effect is integrated.

 
 Volgens een vijfde aspect voorziet de uitvinding in een vloerpaneel dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen, waarbij dit vloerpaneel een decor, een toplaag of laminaatlaag op basis van kunststof en een al dan niet uit meerdere lagen of delen samengestelde onderliggend substraat, bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel aan één of meer randen een randgebied vertoont dat minstens bestaat uit een afhellend randgedeelte dat zich over het oppervlak van het voornoemde decor uitstrekt, alsook uit een gedeelte, hierna tweede gedeelte genoemd, dat zich tussen de rand van het vloerpaneel en het afhellend randgedeelte bevindt. According to a fifth aspect, the invention provides a floor panel, which at least at two opposite edges is provided with coupling parts, whereby this floor panel comprises a decor, a top layer or laminate layer based on synthetic material, and may or may not be of several layers or parts assembled underlying substrate, containing , characterized in that the floor panel, at one or more edges an edge region exhibits at least consists of a sloping edge portion extending over the surface of said decor, as well as of a portion, hereafter named second portion, which extends between the edge of the floor panel and is the sloping edge portion.

  Het gebruik van het voornoemde tweede gedeelte biedt het voordeel dat bij tolerantieverschillen die optreden bij het vormen van de aan de rand van het vloerpaneel aanwezige koppeldelen, eventuele hoogteverschillen aan de bovenrand worden uitgesloten of worden geminimaliseerd, zodat bij het koppelen van twee vloerpanelen steeds gegarandeerd kan worden dat deze op nagenoeg dezelfde hoogte tegen elkaar aansluiten. The use of the above-mentioned second portion offers the advantage that with tolerance differences occurring when forming the are excluded or are minimized, possible differences in height at the upper edge coupling parts are present on the edge of the floor panel, so that, when coupling two floor panels can always be guaranteed, be noted that this connecting at substantially the same height to each other.

 
 Om dezelfde reden zal dit tweede gedeelte in de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm dan ook parallel of hoofdzakelijk parallel aan het hoofdvlak van het vloerpaneel worden uitgevoerd, met andere woorden bij normaal gebruik horizontaal of hoofdzakelijk horizontaal zijn. For the same reason, this second portion in the most preferred form of embodiment, therefore, be performed in parallel or substantially parallel to the main plane of the floor panel, in other words, in normal use, are horizontal or substantially horizontal.

 
 Het is duidelijk dat het vijfde aspect van de uitvinding ook weer bij verschillende soorten vloerpanelen kan worden aangewend. It is clear that the fifth aspect of the invention again can be applied with different kinds of floor panels. Een bijzonder nuttige toepassing is evenwel weer bij vloerpanelen die hout imiteren waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal vloerpanelen die zogenaamd geschraapt hout imiteren. One particularly useful application, however, again with floor panels imitating wood from which a tool pieces have been removed from the surface, more particularly floor panels imitating so-called scraped wood. Deze vloerpanelen verkrijgen immers juist hun typisch uitzicht door gebruik te maken van een afhellend randgedeelte. These floor panels obtain indeed true to their typical appearance by using a sloping edge portion. Door toepassing van het voornoemde tweede gedeelte, tussen dit afhellend randgedeelte en de bovenrand van het vloerpaneel, worden aldus de voornoemde nadelen van eventuele hoogteverschillen uitgesloten. By applying the aforementioned second portion, between this sloping edge portion and the upper edge of the floor panel, are thus ruled out, the aforementioned disadvantages of possible height differences. 

 
 In een bijzondere uitvoeringsvorm van een vloerpaneel volgens dit vijfde aspect, wordt dit vloerpaneel van een decor voorzien dat een houtmotief of ander motief weergeeft, waarbij in dit motief ook minstens één visueel randeffect wordt geïntegreerd. In a particular embodiment of a floor panel according to this fifth aspect, this floor panel is provided with a decor representing a wood pattern or other pattern, whereby also at least one visual edge effect is integrated into this pattern.

 
 Volgens een zesde aspect heeft de uitvinding betrekking op een vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen, waarbij dit vloerpaneel een decor, een top- of laminaatlaag op basis van kunststof en een al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld onderliggend substraat, bevat en waarbij het decor een houtmotief weergeeft, daardoor gekenmerkt dat het decor in het houtmotief een randgedeelte bevat waarin een visueel randeffect is geïntegreerd en dat het visueel randeffect is gecombineerd met een werkelijk afhellend gedeelte aan de betreffende rand. According to a sixth aspect, the invention relates to a floor panel, which is on at least two opposite edges provided with coupling parts, whereby this floor panel comprises a decor, a top or laminate layer based on synthetic material, and may or may not be of several layers or parts composed of underlying substrate, and wherein the decor represents a wood pattern, characterized in that the decor in the wood pattern, comprises an edge area in which a visual edge effect is integrated, and that has been combined, the visual edge effect with a really sloping portion at the respective edge. Door een combinatie te maken van een werkelijk afhellend gedeelte met een visueel randeffect, wordt verkregen dat een degelijke afscherming aan een vloerpaneel kan worden geïmiteerd. By making a combination of an actually sloping portion with a visual edge effect is obtained that a sound shielding can be imitated to a floor panel.

  Door alleen een visueel randeffect weer te geven, bijvoorbeeld door middel van een in het decor gedrukte schaduw, ontstaat immers een zeer onnatuurlijk effect. By only displaying a visual edge effect, for example by means of a shadow printed into the decor, after all, creates a very unnatural effect. Door uitsluitend gebruik te maken van een afhellend randgedeelte ontstaat wel een reëel effect, doch is dit reëel effect doorgaans aan beperkingen qua diepte gebonden. By merely making use of a sloping edge portion does create a real effect, but this real effect is usually subject to restrictions in terms of depth. Door nu volgens het zesde aspect een combinatie van beide te maken kan zoals voornoemd een degelijke imitatie tot stand worden gebracht. By now according to the sixth aspect a combination of both may, as aforementioned, a proper imitation be accomplished.

 
 Het spreekt vanzelf dat dit zesde aspect in verschillende uitvoeringsvormen van vloerpanelen kan worden toegepast. It goes without saying that this sixth aspect can be applied in various embodiments of floor panels. Een bijzondere toepassing is evenwel weer een vloerpaneel dat een imitatie vormt van hout waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie vormt van zogenaamd geschraapt hout. A special application is, however, another floor panel forms an imitation of wood, from which a tool pieces have been removed from the surface, more particularly forms an imitation of so-called scraped wood.

 
 Opgemerkt wordt dat het afhellend gedeelte bij voorkeur door middel van een indrukking is gerealiseerd, alhoewel andere technieken niet uitgesloten zijn om zulk afhellend gedeelte te vormen. It is noted that the sloping portion preferably is realized by means of an embossment, although other techniques are not excluded for forming such sloping portion.

 
 Volgens een zevende aspect heeft de uitvinding betrekking op een vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen is voorzien van koppeldelen, waarbij dit vloerpaneel een decor, een toplaag op basis van kunststof en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat, bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel in het oppervlak waarover het decor zich uitstrekt is voorzien van minstens twee soorten gedeelten die door indrukking zijn verwezenlijkt, enerzijds, één of meer ingedrukte gedeelten die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat en, anderzijds, indrukkingen die zich hoofdzakelijk plaatselijk in de toplaag uitstrekken. According to a seventh aspect, the invention relates to a floor panel, which is provided with coupling parts, whereby this floor panel comprises a decor, a top layer based on synthetic material, and a, whether or not composed of several layers or parts at least at two opposite edges, underlying substrate , contains, characterized in that the floor panel, in the surface over which the decor extends, is provided with at least two kinds of portions realized by embossing, on the one hand, one or more embossed portions that continue up into the aforementioned substrate, and, on the other hand, embossments which substantially extending locally in the top layer. Door de voornoemde twee soorten gedeelten te verwezenlijken wordt een technisch middel geboden waarmee een waaier van nieuwe mogelijkheden voor het vormen van oppervlakken van vloerpanelen ontstaat. By realizing the aforementioned two kinds of portions is provided a technical means by which create a range of new possibilities for forming surfaces of floor panels.

  Hierdoor ontstaat ook het voordeel dat verschillende reliëfvormen op een zeer uitgesproken wijze in éénzelde oppervlak kunnen worden geïntegreerd, waarbij een eerste reliëf door middel van de voornoemde ingedrukte gedeelten die zich doorzetten tot in het substraat wordt gevormd en een tweede reliëf door middel van de voornoemde indrukkingen die zich hoofdzakelijk plaaatselijk in de toplaag uitstrekken wordt gevormd. As a result, the advantage also arises that different relief forms in a very pronounced manner, can be integrated into éénzelde surface, wherein a first relief by means of the aforementioned embossed portions that continue to be formed in the substrate, and a second relief by means of the aforementioned embossments which mainly extend plaaatselijk is formed in the top layer.

 
 Opgemerkt wordt dat de voornoemde indrukkingen ook minstens gedeeltelijk in de toplaag ter plaatse van de ingedrukte gedeelten kunnen worden gerealiseerd, met andere woorden dat twee reliëfvormen kunnen worden gerealiseerd die elkaar overlappen. It should be noted that the aforementioned embossments also at least partially in the top layer at the location of the embossed portions can be realized, in other words, that two relief forms can be realized that overlap each other.

 
 Om een duidelijk waarneembaar onderscheid te maken tussen de voornoemde ingedrukte gedeelten en de voornoemde indrukkingen, geniet het de voorkeur dat het substraat ter plaatse van de ingedrukte gedeelten minstens 0,4 millimeter en beter minstens 0,5 millimeter is ingedrukt. In order to make a clearly noticeable difference between the aforementioned embossed portions and the aforementioned embossments, it is preferred that the substrate at the location of the embossed portions is pressed for at least 0,4 millimeters and better at least 0,5 millimeters.

 
 Opgemerkt wordt dat de kenmerken van de voornoemde aspecten, in zoverre zij niet tegenstrijdig zijn, naar willekeur kunnen worden gecombineerd in eenzelfde vloerpaneel. It should be noted that the features of the above-mentioned aspects, inasmuch as they can at will are not contradictory, are combined in one and the same floor panel.

 
 Daarnaast kunnen in de vloerpanelen van de voornoemde aspecten van de uitvinding nog één of meer voorkeurdragende kenmerken worden geïntegreerd. In addition, also possible for one or more preferred features to be integrated in the floor panels of the aforementioned aspects of the invention. Deze kenmerken worden hierna meer in detail beschreven en kunnen in eenieder van de voornoemde vloerpanelen worden toegepast. These features are described in more detail and can be used in each of the aforementioned floor panels.

 
 Het voornoemde substraat bestaat bij voorkeur uit een product op basis van hout en beter nog uit houtvezelplaat, in het bijzonder MDF of HDF. The aforementioned substrate preferably consists of a product on the basis of wood and even better of wood fiberboard, in particular MDF or HDF. De uitvinder heeft vastgesteld dat dit soort materiaal onder meer zeer geëigend is om ingedrukte gedeelten te realiseren waarbij de indrukking dieper worden uitgevoerd dan alleen maar in de laminaatlaag die zich op het substraat bevindt. The inventor has found that this kind of material, inter alia, is very suited for realizing embossed portions in which the depression to be performed more deeply than only in the laminate layer located on the substrate.

 
 Bij voorkeur bestaat de volledige kern van de plaat uit MDF/HDF, doch het is niet uitgesloten om gebruik te maken van een samengestelde kern, waarbij direct onder de laminaatlaag een laag uit MDF/HDF aanwezig is, terwijl daaronder nog andere lagen worden toegepast al dan niet uit andere materialen. Preferably, the entire core of the board of MDF / HDF, but it is not excluded to make use of a composed core, whereby directly beneath the laminate layer is present a layer of MDF / HDF, while below it still other layers are applied al not of other materials. 

 
 Volgens een belangrijk voorkeurdragend aspect is het vloerpaneel daardoor gekenmerkt dat in wezen de volledige kern van het vloerpaneel bestaat uit een plaat MDF/HDF die de functie van het voornoemde substraat vervult; According to an important preferred aspect, the floor panel is characterized in that substantially the entire core of the floor panel consists of a plate of MDF / HDF fulfilling the function of the aforementioned substrate; dat de ingedrukte gedeelten die zich tot in deze kern uitstrekken zodanig zijn uitgevoerd dat de onderzijde van de voornoemde plaat onvervormd blijft; that the embossed portions which are to extend into this core are performed such that continues to the lower side of the aforesaid plate undistorted; en dat de ingedrukte gedeelten slechts plaatselijk zijn, zodat de plaat globaal, dus op de plaatsen waar geen indrukkingen zijn, weinig of niet gecompacteerd is, meer speciaal de mogelijke compactering gemeten naast de ingedrukte gedeelten kleiner is dan 1%. and that the embossed portions are only local, such that the board globally, thus at the locations where there are no depressions, is compacted little or, more particularly the possible compacting measured in addition to the embossed portions is smaller than 1%.

 
 Bij voorkeur bestaat het voornoemd decor uit een bedrukte drager, meer speciaal bedrukt papier. Preferably, the aforementioned decor consists of a printed carrier, more particularly printed paper.

 
 In een praktische uitvoeringsvorm wordt voor de laminaatlaag zogenaamd DPL (Direct Pressure Laminate) aangewend, bij voorkeur van het type dat uit twee lagen is gevormd, namelijk een beharste en bedrukte drager en een zogenaamde overlay. In a practical embodiment, to the laminate layer so-called DPL (Direct Pressure Laminate) is employed, preferably of the type that is formed of two layers, namely a resin-impregnated and printed carrier and a so-called overlay. In verband hiermede wordt opgemerkt dat de uitvinder tegen alle verwachtingen in heeft vastgesteld dat zelfs dunne laminaatlagen, zoals DPL, kunnen ingedrukt worden tot op dieptes groter dan de dikte van de laminaatlaag zelf. In this connection it is noted that the inventor against all expectations, has found that even thin laminate layers, such as DPL, can be pressed to depths greater than the thickness of the laminate layer itself.

 
 Bij voorkeur is de dikte van de toplaag of laminaatlaag kleiner dan 0,2 millimeter. Preferably, the thickness of the top layer or laminate layer is smaller than 0.2 millimeters.

 
 Meer speciaal zal gebruik worden gemaakt van een laminaatlaag, die op zich uit één of meer materiaallagen kan samengesteld zijn, en die is uitgevoerd op basis van een thermohardend hars, meer speciaal een melaminehars. More specifically, use will be made of a laminate layer, which may be composed in itself of one or more layers of material, and which is carried out on the basis of a thermosetting resin, more particularly a melamine resin. 

 
 Opgemerkt wordt dat in de plaats van gebruik te maken van een op een drager, zoals papier, gedrukte decor, ook andere technieken mogelijk zijn om zulke gedrukte decor in een vloerpaneel volgens de uitvinding te integreren. It should be noted that, in making the place of use of an on a support, such as paper, printed decor, also other techniques are possible to integrate such printed decor into a floor panel according to the invention. Zo bijvoorbeeld is het niet uitgesloten om het decor op het substraat te drukken, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van de tussenkomst van een primer, dichtingslaag of dergelijke. For example, it is not impossible to express the decor on the substrate, either directly or through the intermediary of a primer, sealant layer or the like. Daarover kan dan een transparante toplaag worden aangebracht waarna het vloerpaneel van gedrukte gedeelten en/of indrukkingen en/of afhellende gedeelten wordt voorzien. On that can then be applied a transparent top layer, after which the floor panel of printed portions and / or embossments and / or sloping portions is provided.

 
 Bij voorkeur zijn de voornoemde ingedrukte gedeelten het resultaat van een persbewerking door middel van een persplaat en vertonen zij aan hun randen continue overgangen die vrij zijn van stapsgewijze overgangen die traditioneel ontstaan bij toepassing van een persplaat die door middel van meerdere etsbeurten is verwezenlijkt. Preferably, the aforementioned embossed portions, the result of a press treatment by means of a press plate, and they exhibit at their edges continuous transitions that are free of stepwise transitions traditionally arise from the application of a press plate which has been achieved by means of a plurality of etsbeurten. Door dit specifiek type van stapsgewijze overgangen uit te sluiten, of the minimaliseren, en alleen continue overgangen toe te passen, met uitzondering wanneer stapvormige overgangen expliciet gewenst zijn, ontstaat het voordeel dat gelijkmatig afhellende gedeelten, bijvoorbeeld randgedeelten kunnen worden gerealiseerd, die enerzijds realistischer zijn, doch anderzijds ook minder onderhevig zijn aan slijtage in tegenstelling tot trapsgewijs uitgevoerde oppervlakken. Due to this specific type of rule out stepwise transitions, or minimize the, and to apply only continuous transitions, except when step-shaped transitions are explicitly desired, the advantage is created that uniformly sloping portions, for example, edge portions can be realized, which is the one hand, are more realistic , but also on the other hand are less subject to wear as opposed to stepped surfaces.

 
 Bij voorkeur zijn de ingedrukte gedeelten het resultaat van een persbewerking door middel van een persplaat waarvan de uitstekende gedeelten die de voornoemde ingedrukte gedeelten moeten vormen het resultaat zijn van een bewerking van de persplaat met een verspanend gereedschap, meer speciaal met een frees. Preferably, the embossed portions is the result of a press treatment by means of a press plate, of which the projecting sections which are to form the aforementioned embossed portions are the result of an operation of the press plate with a machining tool, more particularly with a milling cutter. Dit heeft als voordeel dat de typische nadelen van gebruikelijke etsprocessen kunnen worden uitgesloten. This has the advantage that the typical disadvantages of usual etching processes can be excluded. 

 
 Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm bevat het vloerpaneel naast de voornoemde ingedrukte gedeelten tevens indrukkingen die hoofdzakelijk kleiner zijn dan de voornoemde ingedrukte gedeelten, waarbij deze indrukkingen bij voorkeur wel het resultaat zijn van uitstulpingen die in de voornoemde persplaat zijn verwezenlijkt als gevolg van een etstechniek. According to a particular embodiment, the floor panel, apart from the aforementioned embossed portions also comprises embossments that are substantially smaller than the aforementioned embossed portions, whereby these embossments is preferred that they are the result of projections which are realized in the aforementioned press plate as a result of an etching technique.

 
 De uitvinding is vooral bedoeld voor "ingedrukte gedeelten" van een grotere omvang en dus bijvoorbeeld niet voor indrukkingen voor het realiseren van imitaties van houtporiën. The invention is primarily intended for "embossed portions" of a larger extent and thus not, for example, for embossments for realizing imitations of wood pores. Bij voorkeur handelt het dan ook om ingedrukte gedeelten die zich minstens over een oppervlak uitstrekken dat groter is dan 0,5 X 0,5 cm. Preferably, it also acts to embossed portions which extend at least over a surface that is larger than 0.5 X 0.5 cm.

 
 Bij voorkeur bedraagt de diepte van één of meer van de voornoemde ingedrukte gedeelten en/of van de verzonken randgebieden, met andere woorden het hoogteverschil tussen de niet ingedrukte bovenzijde van het vloerpaneel en het diepste punt van deze ingedrukte gedeelten, respectievelijk het hoogteverschil tussen de bovenzijde van het vloerpaneel en het diepste punt van het verzonken randgebied, minder dan 1,5 millimeter. Preferably, the depth of one or more of the aforementioned embossed portions and / or of the sunk edge areas, in other words, the height difference between the un-embossed upper side of the floor panel and the deepest point of these embossed portions, respectively, the difference in height between the top side of the floor panel and the deepest point of the sunk edge area, less than 1.5 millimeters. Hierdoor ontstaat het voordeel dat de kans dat de toplaag en in het bij zonder het decor bij het indrukken wordt beschadigd, nagenoeg onbestaande is. As a result, the advantage is created that the risk that the top layer, and in particular the decor being damaged when pressed, is virtually non-existent.

 
 Anderzijds geniet het wel de voorkeur dat de voornoemde diepte minstens 0,4 millimeter en beter minstens 0,5 millimeter bedraagt. On the other hand it is preferred that the aforementioned depth is at least 0,4 millimeters and better at least 0,5 millimeters. Dit hoeft uiteraard niet voor alle ingedrukte gedeelten te zijn. It may not be for all embossed portions.

 
 In het geval dat het vloerpaneel indrukkingen bezit die zogenaamd geschraapt hout imiteren, zijn onder deze indrukkingen bij voorkeur minstens indrukkingen aanwezig die zich in de vorm van langsgerichte banen uitstrekken. In the case that the floor panel possesses embossments imitating so-called scraped wood, among these embossments preferably embossments at least present that extend in the form of longitudinal paths. Ook kunnen indrukkingen aanwezig zijn die zich in dwarsrichting uitstrekken. Also, embossments may be present that extend in transverse direction.

 
 In een bijzonder voorkeurdragende uitvoeringsvorm van een vloerpaneel dat geschraapt hout imiteert, zullen de te imiteren verwijderde houtporties zowel geïmiteerd worden in de afbeelding van het decor als door middel van werkelijk aangebrachte ingedrukte gedeelten en zullen deze ingedrukte gedeelten in overeenstemming met het decor aan de bovenzijde van het vloerpaneel worden aangebracht. In a particularly preferred form of embodiment of a floor panel imitating scraped wood, will imitate removed wood portions to be both imitated in the depiction of the decor as well as by means of really applied embossed portions, and these will embossed portions in accordance with the decor at the upper side of the floor panel to be made.

 
 In het geval dat het vloerpaneel zowel ingedrukte gedeelten bezit die verzinkingen vormen die zogenaamd geschraapt hout imiteren als afhellende randgedeelten bezit, geniet het de voorkeur dat de ingedrukte gedeelten die als verzinkingen zijn uitgevoerd zowel in het bovenoppervlak van het vloerpaneel als in de randgedeelten ervan aanwezig zijn. In the case that the floor panel both depressed portions which recesses form that imitate so-called scraped wood as comprises sloping edge portions, it is preferred that the embossed portions serving as recesses are carried out both in the top surface of the floor panel as well as in the edge portions thereof are present .

 
 In het geval dat het vloerpaneel is voorzien van voornoemd afhellend randgedeelte, strekt dit afhellend randgedeelte zich, gezien volgens een doorsnede dwars op de betreffende rand, uit over een afstand van bij voorkeur minstens 3 millimeter en beter nog minstens 5 millimeter, doch bij voorkeur minder dan 15 millimeter. In the case that the floor panel is provided with said sloping edge portion, this sloping edge portion extends, viewed according to a section transverse to the respective edge, over a distance of preferably at least 3 millimeters and even better at least 5 millimeters, however, preferably less than 15 millimeters.

 
 Verder zal zulk afhellend randgedeelte bij voorkeur een helling vertonen die kleiner is dan 10 graden en beter nog kleiner is dan 5 graden. Further, such sloping edge portion preferably have a slope that is smaller than 10 degrees and even better is smaller than 5 degrees.

 
 In het geval dat het voornoemde vloerpaneel is voorzien van een verzonken randgebied met een afhellend randgedeelte, bevindt zich tussen het afhellend randgedeelte en de bovenrand van het vloerpaneel eventueel een tweede gedeelte dat minder hellend en bij voorkeur hoofdzakelijk vlak is. In the case that the aforementioned floor panel is provided with a sunk edge area with a sloping edge portion, is situated between the sloping edge portion and the upper edge of the floor panel, optionally, a second portion which is less sloping and preferably is substantially flat.

 
 Zulk tweede gedeelte dat zich tussen de bovenrand en het afhellend gedeelte uitstrekt is bij voorkeur parallel of hoofdzakelijk parallel aan het hoofdvlak van het vloerpaneel. Such second portion extending between the upper edge and the sloping portion extends is preferably parallel or substantially parallel to the main plane of the floor panel. Dit tweede gedeelte is facultatief. This second portion is optional.

 
 Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm worden het verzonken randgebied, en meer speciaal het afhellend gedeelte, enerzijds, en het zich eronder bevindende motief van het decor anderzijds, in overeenstemming met elkaar uitgevoerd. According to a particular form of embodiment, the sunk edge area, and more particularly the sloping portion, on the one hand, and positioned below it pattern of the decor on the other hand, carried out in accordance with each other. Hiermede wordt bedoeld dat bijvoorbeeld bij een weergave van geschraapt hout, waarbij bij echt hout het motief wij zigt doordat aan de rand een schuine wegsnijding bestaat, dit ook in het gedrukt decor wordt weergegeven. By this is meant that, for example, at a display of scraped wood, whereby in real wood, the pattern we modifies consists in that an oblique cut away at the edge, this is also displayed in the printed decor.

 
 In het geval dat gebruik wordt gemaakt van afhellende randgedeelten, worden deze bij voorkeur aan minstens twee tegenovereenliggende randen toegepast. In the event that use is made of sloping edge portions, these are preferably used at least at two opposite edges. In het geval van een langwerpig vloerpaneel zijn die bij voorkeur de langsgerichte randen. In the case of an oblong floor panel which preferably are the longitudinal edges. Het is evenwel duidelijk dat zulk afhellend gedeelte en/of verzonken randgebied ook aan de vier randen van een vloerpaneel kan worden toegepast. It is, however, clear that such sloping portion and / or sunk edge area also can be applied at the four edges of a floor panel.

 
 In het geval dat zoals voornoemd een visueel randeffect wordt toegepast, kan dit op verschillende manieren zijn uitgevoerd. In the event that, as aforementioned, a visual edge effect is applied, this can be carried out in various ways. Twee belangrijke mogelijkheden hiervan worden hierna beschreven. Two important features of which are described below.

 
 Volgens een eerste mogelijkheid bestaat het visueel randeffect minstens daarin dat in het randgebied kops doorgesneden hout in het decor is afgebeeld, dat het effect imiteert alsof een afschuining doorheen het hout is gerealiseerd. According to a first possibility, the visual edge effect consists at least in that in the edge area, crosscut wood is represented in the decor, which imitates the effect as if a bevel through the wood is achieved. Doordat het kops doorgesneden hout in het decor zelf is weergegeven, hoeft uitsluitend een geschikt decor te worden ontworpen en hoeven geen afzonderlijke bekledingen op de betreffende plaatsen te worden aangebracht. As the crosscut wood is represented in the decor itself is required to be designed a suitable decor and do not separate coverings at the respective locations to be arranged. Het is duidelijk dat zulk visueel randeffect bij een imitatie van planken aan de korte zijden van deze planken zal worden weergegeven. It is clear that such visual edge effect in an imitation of boards at the short sides of these planks will be displayed.

 
 Opgemerkt wordt dat ook alleen al door de imitatie van kops doorgesneden hout een optisch diepte-effect wordt gegenereerd It should be noted that even if only an optical depth-effect is generated by wood cut by imitating crosscut

 
 Volgens een tweede mogelijkheid bestaat het voornoemde visueel randeffect minstens erin dat in het randgebied een schaduweffect in het decor is afgebeeld. According to a second possibility, the aforementioned visual edge effect consists at least in the fact that a shadow effect is depicted in the decor in the border area. Hierbij strekt het schaduweffect zich over het decor, bijvoorbeeld het houtmotief, zelf uit en is dit zodanig uitgevoerd dat deze schaduw het effect van een afhellende rand creëert. This stretches the shadow effect extends over the decor, for example, the wood pattern, itself, and this is performed such that this shadow creates the effect of a sloping edge. Praktisch gezien zal de daarbij aangewende schaduw dan ook relatief breed zijn en bij voorkeur minstens een breedte van 0,5 cm vertonen. Practically, the shadow applied therewith thus shall be relatively wide and preferably at least exhibit a width of 0.5 cm.

 
 In het geval van rechthoekige, hetzij vierkante, hetzij langwerpige vloerpanelen zal dan bij voorkeur één rand van minstens één paar tegenovereenliggende randen van zulk schaduweffect voorzien zijn, terwijl de tegenoverliggende rand geen schaduw of een minder uitgesproken schaduw vertoont. In the case of rectangular, either square, or longitudinal floor panels will then be provided with preferably one edge of at least one pair of opposite edges of such shadow effect, whereas the opposite edge does not show a shadow or less pronounced shadow.

 
 Ook kan dergelijk schaduweffect in de plaats van aan één paar randen, aan beide paren randen worden toegepast, waarbij beide paren van tegenovereenliggende randen dan één rand vertonen met zulke schaduw, terwijl de andere rand van ieder paar geen schaduw of een minder uitgesproken schaduw vertoont. Also, such shadow effect in the place of one pair of edges, are applied at both pairs of edges, in which exhibit both pairs of opposite edges then one edge with such shadow, whereas the other edge of each pair does not show any shadow or a less pronounced shadow. 

 
 In de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm wordt het visueel randeffect gecombineerd met een werkelijk afhellend gedeelte aan de betreffende rand, bij voorkeur een afhellend ingedrukt gedeelte dat zoals vernoemd is uitgevoerd. In the most preferred form of embodiment, the visual edge effect is combined with a really sloping portion at the respective edge, preferably a sloping embossed portion that, as has been carried out named.

 
 Volgens een bijzondere uitvoeringsvorm wordt niet alleen een schaduweffect in één of meer van de randgebieden weergegeven, doch bijvoorbeeld ook in het centraal daartussen gelegen gebied. According to a particular embodiment, not only a shadow effect shown in any one or more of the edge areas, but, for example also in the central region lying therebetween. In het geval van een imitatie van geschraapt hout kan een schaduw aan de randen van de ingedrukte gedeelten worden afgebeeld. In the case of an imitation of scraped wood, a shadow at the edges of the embossed portions may be displayed.

 
 Opgemerkt wordt dat de schaduw voor het creëeren van voornoemd schaduweffect eventueel op een graduele wijze kan weergegeven zijn. It is noted that the shadow for creating the aforementioned shadow effect possibly can be represented in a gradual manner.

 
 In het geval dat het decor een houtmotief weergeeft, kunnen in de bovenzijde indrukkingen worden aangebracht die houtporiën imiteren. In the case that the decor represents a wood pattern, embossments may be arranged in the upper side imitating wood pores. In dat geval geniet het de voorkeur dat de indrukkingen die de houtporiën imiteren in overeenstemming zijn met het houtmotief, met andere woorden dat hiertoe een zogenaamde op zichzelf bekende "registered embossed" techniek wordt toegepast. In that case, it is preferred that the embossments imitating the wood pores correspond to the wood pattern, in other words, that to this end a so-called per se known "registered embossed" technique is used.

 
 Volgens de huidige uitvinding worden de indrukkingen die de houtporiën imiteren bij voorkeur ook in de voornoemde ingedrukte gedeelten, en meer speciaal in de afhellende gedeelten en/of de gedeelten die bedoeld zijn "verwijderde houtgedeelten" te imiteren, aangebracht. According to the present invention, the embossments imitating the wood pores preferably also in the aforementioned embossed portions, and more particularly in the sloping portions and / or portions intended for imitating "removed wood portions", is arranged. 

 
 De diepte van de indrukkingen die de houtporiën imiteren is bij voorkeur kleiner dan de dikte van de voornoemde kunststoflaag. The depth of the embossments imitating the wood pores preferably is smaller than the thickness of the above-mentioned plastic layer.

 
In het geval dat het decor een houtmotief vertoont, kan het vloerpaneel zodanig zijn uitgevoerd dat eenzelfde houtmotief zich over het volledig paneel uitstrekt zodanig dat één vloerpaneel een weergave vormt van één eendelige houten plank. Dit is vooral voordelig in het geval van vloerpanelen die bedoeld zijn om zogenaamd geschraapt hout te imiteren.

 
Volgens nog een bijzondere uitvoeringsvorm wordt, in het geval dat gewerkt wordt met een gedrukt decor bestaande uit geïmpregneerd papier, gebruik gemaakt van extra rekbaar papier, waardoor dit zich beter kan aanpassen aan de vervormingen die optreden bij het realiseren van de ingedrukte gedeelten.

 
Verder heeft de uitvinding volgens een bijzonder aspect ook betrekking op een bijzondere werkwijze voor het realiseren van vloerpanelen, die onder meer zeer geëigend is voor het verwezenlijken van de hiervoor beschreven vloerpanelen. Volgens dit aspect betreft de uitvinding een werkwijze voor het vervaardigen van een vloerpaneel, waarbij dit vloerpaneel van het type is dat minstens een substraat bevat, alsmede een decor, en een toplaag op basis van kunststof, daardoor gekenmerkt dat deze werkwijze minstens volgende stappen omvat:
- het aanmaken van een persplaat, waarbij deze persplaat aan haar oppervlak wordt voorzien van een reliëf, hierna eerste reliëf genoemd, dat minstens door middel van een verspanende bewerking met een mechanisch werktuig aan het oppervlak wordt gerealiseerd; 

 
het vormen van het voornoemde vloerpaneel, waarbij de voornoemde persplaat wordt aangewend om, door middel van het voornoemde eerste reliëf, ingedrukte gedeelten in de sierzijde van het vloerpaneel, en meer speciaal in de sierzijde van een plaat waaruit vervolgens dergelijke vloerpanelen worden gevormd, te vormen.

 
Door gebruik te maken van een persplaat die zoals voornoemd is gerealiseerd door middel van een verspanende bewerking met een mechanisch werktuig kunnen op een efficiënte wijze relatief grote reliëfverschillen worden gerealiseerd, terwijl bovendien continue overgangen mogelijk zijn, hetgeen bij het realiseren van grote reliëfverschillen uitsluitend door etsen niet mogelijk is, daar dan trapvormige overgangen ontstaan.

 
In een bijzondere uitvoeringsvorm wordt de persplaat van een afzonderlijk gerealiseerd tweede reliëf voorzien, bij voorkeur nadat het eerste reliëf is gerealiseerd. Dit biedt het voordeel dat twee reliëfvormen op elkaar kunnen worden gesuperponeerd. Het tweede reliëf is hierbij bij voorkeur fijner dan het eerste reliëf.

 
Bij voorkeur is het tweede reliëf verkregen door een bewerking anders dan een verspanende bewerking met een mechanisch werktuig.

 
In het geval dat de hiervoor beschreven werkwijze wordt aangewend om de hiervoor beschreven vloerpanelen te vervaardigen, is het duidelijk dat de voornoemde "ingedrukte gedeelten" in hoofdzaak door middel van het voornoemde eerste reliëf van de persplaat worden gerealiseerd, terwijl bijvoorbeeld de "indrukkingen" voor het realiseren van de poriënstructuur of dergelijke door middel van het tweede reliëf worden gerealiseerd.

 
In de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm wordt het eerste reliëf in de persplaat gerealiseerd door middel van een freesproces, meer speciaal een digitaal aangestuurd freesproces.

 
Bij voorkeur wordt het tweede reliëf, althans wanneer een tweede reliëf wordt aangewend, door middel van etsen gerealiseerd. Hiertoe kunnen volgens de huidige uitvinding eventueel een aantal bijzondere etstechnieken worden toegepast, die bijzonder voordelig zijn om te verkrijgen dat een goede etsing kan worden gerealiseerd niettegenstaande dat het te etsen oppervlak ingevolge het eerste reliëf reeds oneffenheden, die vrij groot kunnen zijn, vertoont. Ook betreft het hierbij etstechnieken waarbij in één keer grotere delen van een persplaat, en bij voorkeur de volledige persplaat, van een afschermende substantie kunnen worden voorzien, zulks op een accurate wijze.

 
Volgens een eerste bijzondere mogelijkheid wordt een etstechniek toegepast die minstens bestaat uit het aanbrengen van een door middel van straling, meer speciaal door middel van licht, zoals UV-licht, uithardbare substantie, bij voorkeur in de vorm van een gel , over het oppervlak van de te etsen persplaat, waarbij deze substantie zich doorlopend over de ingedrukte en niet ingedrukte gedeelten uitstrekt; het over deze substantie aanbrengen van een film die voorzien is van een bedrukking met gedeelten die ondoorlaatbaar zijn voor de voornoemde straling, waarbij deze film gedwongen wordt oneffenheden in de substantie te volgen, bij voorkeur door de film tegen de substantie aan te trekken met behulp van vacuümtrekken; het laten inwerken van straling zodanig dat de gedeelten van de voornoemde substantie die voor de straling bereikbaar zijn, worden uitgehard;

  het verwijderen van de voornoemde film; het verwijderen van de niet uitgeharde gedeelten van de voornoemde substantie; en het etsen van de persplaat, waarbij dan hoofdzakelijk materiaal uit de persplaat wordt weggeëtst op de plaatsen waar geen materiaal van de voornoemde substantie aanwezig is. De voornoemde film kan op een digitale wijze worden gerealiseerd, bij voorkeur door middel van een bedrukking met behulp van een digitaal aangestuurde printer.

 
Volgens een tweede bijzondere mogelijkheid wordt systematisch, direct of indirect, op de persplaat een afschermend motief opgebouwd bij voorkeur door middel van een zich ten opzichte van de persplaat verplaatsend apparaat of onderdeel van een apparaat dat digitaal aangestuurd wordt.

 
Volgens een eerste uitvoeringsvorm van deze tweede mogelijkheid wordt een etstechniek toegepast die minstens bestaat uit het aanbrengen van een door middel van straling, meer speciaal door middel van licht, zoals UV-licht, uithardbare substantie, bij voorkeur in de vorm van een gel, over het oppervlak van de te etsen persplaat; het systematisch en in de vorm van een motief op deze substantie deponeren van een afschermend product zodanig dat bepaalde zones ondoorlaatbaar worden voor de voornoemde straling; het laten inwerken van straling zodanig dat de gedeelten van de voornoemde substantie die voor de straling bereikbaar zijn, worden uitgehard; het verwijderen van de niet uitgeharde gedeelten van de voornoemde substantie;

  en het etsen van de persplaat, waarbij dan hoofdzakelijk materiaal uit de persplaat wordt weggeëtst op de plaatsen waar geen materiaal van de voornoemde substantie aanwezig is. Bij voorkeur wordt het voornoemde motief op de substantie aangebracht door middel van een digitaal aangestuurde printer, waarvan de printeenheid over de substantie verplaatst wordt. Een voordeel hiervan is dat het motief zeer nauwkeurig kan worden aangebracht.

 
Volgens een tweede uitvoeringsvorm van de tweede mogelijkheid wordt een etstechniek toegepast die minstens bestaat uit het op de persplaat door middel van een digitaal aangestuurd aanbrengapparaat volgens een motief aanbrengen van een afschermende substantie, zodanig dat bepaalde zones van de persplaat worden afgedekt; het laten inwerken van een etsmiddel op de persplaat zodanig dat hoofdzakelijk materiaal uit de persplaat wordt weggeëtst op de plaatsen waar geen materiaal van de voornoemde substantie aanwezig is; en het reinigen van de persplaat. Het aanbrengapparaat kan een printer, bijvoorbeeld inktjet printer, zijn, die dan in de plaats van de gebruikelijke inkt een afschermende substantie voor etsmiddelen op de persplaat spuit volgens het gewenste motief. Het is duidelijk dat deze substantie zuurbestendig moet zijn.

  Het kan een substantie zijn die uit zichzelf uithard of die aan een bestraling moet onderworpen worden alvorens uit te harden, zoals bestraling met warmte, UV-licht of dergelijke.

 
Volgens een derde uitvoeringsvorm van de tweede mogelijkheid wordt een etstechniek toegepast die minstens bestaat uit het aanbrengen van een door middel van straling, meer speciaal door middel van licht, zoals UV-licht, uithardbare substantie, bij voorkeur in de vorm van een gel, over het oppervlak van de te etsen persplaat; het door middel van een aangestuurde, bij voorkeur digitaal aangestuurde, stralingsbron selektief laten inwerken van straling zodanig dat bepaalde gedeelten van de voornoemde substantie worden uitgehard; het verwijderen van de niet uitgeharde gedeelten van de voornoemde substantie; en het etsen van de persplaat, waarbij dan hoofdzakelijk materiaal uit de persplaat wordt weggeëtst op de plaatsen waar geen materiaal van de voornoemde substantie aanwezig is.

  Ook op deze wijze kan en nauwkeurig afschermingspatroon worden gerealiseerd, niettegenstaande het feit dat de persplaat reeds een oneffen oppervlak ingevolge het eerste reliëf vertoont.

 
In de uitvoeringsvormen van de voornoemde tweede mogelijkheid geniet het de voorkeur dat gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen die over het oppervlak van de persplaat bewegen en die zich direct of indirect aanpassen in functie van de positie van het oppervlak ten opzichte van deze hulpmiddelen. Volgens een mogelijkheid kan de aanpassing gebeuren door middel van een focusinstelling. Volgens een andere mogelijkheid gebeurt dit door een afstandsinstelling ten opzichte van de persplaat.

 
Het voorgaande betekent bijvoorbeeld dat bij de voornoemde eerste uitvoeringsvorm de hulpmiddelen bestaan uit een printer, waarbij de printer bijvoorbeeld een printerkop heeft waarvan de printfocus en/of de afstand tot de persplaat wijzigbaar is. Bij de voornoemde tweede uitvoeringsvorm kan het aanbrengapparaat voor het aanbrengen van een afschermende substantie instelbaar zijn. Bij de derde uitvoeringsvorm kan de stralingsbron voor het bestralen van een op een persplaat aangebrachte uithardbare substantie instelbaar zijn.

 
Volgens een andere mogelijkheid dan etsen, wordt het tweede reliëf door middel van een aangestuurd, bij voorkeur digitaal aangestuurd, materiaalwegnemend proces verwezenlijkt, bijvoorbeeld door middel van vonkerosie, en meer speciaal door middel van zogenaamd vonkfrezen. Ook een gewoon freesproces met bijvoorbeeld fijnere frezen dan deze waarmee het eerste reliëf kan vervaardigd worden, is niet uitgesloten.

 
Voor het vormen van het eerste reliëf kan ook een andere techniek dan een verspanende bewerking door middel van een mechanisch werktuig wordt toegepast, evenwel anders dan etsen. Zo bijvoorbeeld kan de persplaat op zich aan een persbewerking worden onderworpen om het oppervlak van de persplaat een gewenst reliëf te verlenen.

 
Voor de persplaat wordt in het algemeen een zogenaamd blek aangewend dat aan zijn achterzijde hoofdzakelijk vlak gelaten is.

 
Volgens een bijzondere werkwijze van de uitvinding worden de vloerpanelen, en meer speciaal de platen waaruit de vloerpanelen gevormd worden, verwezenlijkt door middel van minstens twee perscycli in plaats van slechts één perscyclus. Hiertoe heeft de uitvinding ook betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een vloerpaneel, waarbij dit vloerpaneel van het type is dat minstens een substraat bevat, alsmede een decor, en een toplaag op basis van kunststof, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen, of althans de platen waaruit de vloerpanelen worden vervaardigd, in minstens twee persbehandelingen van een uiteindelijk reliëf worden voorzien, namelijk een eerste persbehandeling waarbij een reliëf in het oppervlak van de vloerpanelen of platen wordt gerealiseerd dat hoofdzakelijk bestaat uit indrukkingen die zich in wezen uitsluitend in de toplaag uit kunststof uitstrekken,

  en een tweede persbehandeling waarbij vervolgens ingedrukte gedeelten in de vloerpanelen of platen worden gerealiseerd die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat. 

 
In het geval dat deze werkwijze wordt aangewend voor het vervaardigen van vloerpanelen van het DPL-type, zal bij voorkeur tijdens de eerste persbehandeling de toplaag op het substraat worden geperst.

 
Bij voorkeur worden de vloerpanelen, meer speciaal de platen waaruit de vloerpanelen worden vervaardigd, warm toegevoerd aan de tweede persbehandeling, hetzij doordat zij nog warm zijn uit de eerste persbehandeling, hetzij doordat zij terug opgewarmd worden. Ook kan met een al dan niet verwarmde pers in de tweede perscyclus worden gewerkt.

 
Het is duidelijk deze werkwijze zowel kan ingezet worden om de hiervoor beschreven vloerpanelen, als andere vloerpanelen te realiseren. De uitvinding heeft ook betrekking op werkwijzen voor het vervaardigen van een persplaat voor het persen van laminaatplaten of dergelijke, waarbij de hiervoor beschreven technieken worden aangewend, ongeacht of deze persplaat al dan niet voor het vervaardigen van vloerpanelen wordt aangewend. Verder heeft zij ook betrekking op de aldus verkregen persplaten.

 
Andere kenmerken volgen uit de gedetailleerde beschrijving en de conclusies.

 
Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te tonen, zijn hierna als voorbeeld zonder enig beperkend karakter enkele voorkeurdragende uitvoeringsvormen beschreven, met verwijzing naar de bijgaande tekeningen, waarin :
figuur 1 schematisch en in perspectief een vloerpaneel volgens de uitvinding weergeeft; figuren 2 en 3 op een grotere schaal doorsneden weergeven respectievelijk volgens lijnen II-II en IIIIII in figuur 1; figuur 4 schematisch en op sterk vergrotende schaal het gedeelte weergeeft dat in figuur 3 met F4 is aangeduid; figuur 5 op een grotere schaal en in perspectief het gedeelte weergeeft dat in figuur 2 met F5 is aangeduid; figuren 6 en 7 op een grotere schaal de gedeelten weergeven die in figuur 5 met F6 en F7 zijn aangeduid; figuur 8 op een grotere schaal een doorsnede weergeeft volgens lijn VIII-VIII in figuur 5;

  figuur 9 schematisch en in perspectief een variante weergeeft van een vloerpaneel volgens de uitvinding; figuren 10 en 11 op een grotere schaal doorsneden weergeven volgens lijnen XX en XI-XI in figuur 9; figuur 12 voor het gedeelte dat in figuur 10 met F12 is aangeduid een variante weergeeft; figuren 13 en 14 schematisch twee stappen weergeven uit een werkwijze voor het vervaardigen van een vloerpaneel volgens de uitvinding; figuur 15 schematisch en in doorsnede een zicht weergeeft van twee gekoppelde vloerpanelen volgens de uitvinding; figuur 16 een zicht weergeeft gelijkaardig aan dat van figuur 15, doch voor een variante; figuren 17 tot 24 schematisch meerdere werkwijzen weergeven voor het realiseren van accessoires voor het vervaardigen van vloerpanelen volgens de uitvinding, meer speciaal voor het vervaardigen van een persplaat;

  figuren 25 tot 27 schematisch drie stappen weergeven uit een alternatieve werkwijze volgens de huidige uitvinding. 

 
Zoals weergegeven in figuur 1 heeft de uitvinding betrekking op een vloerpaneel 1 van het type dat bedoeld is voor het vormen van een zwevende vloerbedekking.

 
Dit vloerpaneel 1 is aan minstens twee tegenovereenliggende randen 2-3 en beter nog, zoals weergegeven in de figuren 2 en 3, aan beide paren van tegenovereenliggende randen 2-3 en 4-5 voorzien van koppeldelen 6-7 en 8-9 waarmee meerdere van dergelijke vloerpanelen 1 aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Deze koppeldelen 6-7 en/of 8-9 zijn zoals weergegeven bij voorkeur van het type dat in gekoppelde toestand van de vloerpanelen 1 een vergrendeling in verticale en horizontale richting bewerkstelligt.

 
Zoals weergegeven in figuur 4 bevat het vloerpaneel 1 minstens een decor 10 en een toplaag 11, ook laminaatlaag genoemd, op basis van kunststof 12, alsmede een onderliggend substraat 13.

 
In het weergegeven voorbeeld is de toplaag 11 uitgevoerd als een DPL-laminaat dat, zoals meer in detail, doch evenwel op schematische wijze, in figuur 4 is weergegeven, gevormd is uit twee op elkaar en op het onderliggend substraat 13 verperste lagen, namelijk een eerste laag 14, in het algemeen decorlaag genoemd, die bestaat uit een met kunststof 12, meer speciaal hars, geïmpregneerde drager 15, bijvoorbeeld een drager uit papier, waarop het decor 10 in de vorm van een bedrukking is aangebracht, en een tweede laag 16 die bestaat uit een met kunststof 12, meer speciaal hars, geïmpregneerde drager 17, die meestal ook uit papier bestaat. De tweede laag 16 vormt hierbij een zogenaamde overlay, die zoals bekend bij het verpersen transparant wordt zodat het decor 10 zichtbaar wordt.

  In deze overlay kunnen op bekende wijze materialen opgenomen zijn die de slijtvastheid van de uiteindelijke toplaag 11 verhogen.

 
In de figuren 2-3 en 5 tot 8 is de toplaag 11 eenvoudigheidshalve als slechts één laag getekend die bovendien verhoudingsgewijs overdreven dik weergegeven is. In werkelijkheid zal deze toplaag bij voorkeur een dikte vertonen die kleiner is dan 0,2 millimeter.

 
Het onderliggende substraat 13 vormt in de weergegeven uitvoeringsvorm ook de eigenlijke kern van het vloerpaneel 1. Het is evenwel niet uitgesloten dat een onderliggend substraat wordt aangewend dat op zich op een eigenlijke kern bevestigd is of dat een bovenlaag van een samengestelde kern vormt. Het substraat 13 bestaat bij voorkeur uit een product op basis van hout, bij voorkeur houtvezelplaat en in de meest voorkeurdragende uitvoeringsvorm MDF of HDF.

 
De toplaag 11, inclusief het decor 10, bevinden zich bij voorkeur rechtstreeks op het substraat 13, alhoewel de aanwending van andere tussenlagen niet uitgesloten is, zoals bijvoorbeeld geluidsdempende lagen of lagen met een ander doel.

 
Ook is het duidelijk dat de toplaag 11 meer of minder lagen dan hiervoor beschreven kan bevatten. Zo bijvoorbeeld kan de toplaag in het geval deze van het DPL-type is worden voorzien van één of meer extra overlays en/of een additionele decorlaag en/of een zogenaamde underlay, zijnde een extra in hars gedrenkte drager die onder de voornoemde decorlaag 14 wordt aangebracht. 

 
Alhoewel de uitvinding vooral bedoeld is te worden aangewend bij laminaatvloerpanelen van het DPL-type is het niet uitgesloten haar ook aan te wenden bij andere soorten laminaatvloerpanelen, bijvoorbeeld van het HPL-type (High Pressure Laminate), waarbij de toplaag dan meestal wel dikker dan 0,2 mm zal zijn.

 
De uitvinding is ook vooral bedoeld voor uitvoeringen waarbij de kunststof 12 van de toplaag hoofdzakelijk bestaat uit thermohardend hars, meer speciaal melaminehars.

 
Het voorgaande sluit echter niet uit dat de toplaag ook uit een andere kunststof kan bestaan en op een andere wijze op het oppervlak is aangebracht dan op de wijzen die gebruikelijk bij DPL en HPL worden aangewend. Zo bijvoorbeeld kan de kunststof bestaan uit een vloeibaar opgebrachte substantie die uitgehard wordt, zoals een transparante lak, vernis of dergelijke. Ook kan het decor 10 bestaan uit een rechtstreeks op het substraat gedrukte substantie, bij voorkeur in de vorm van een met inkt gedrukt motief, bijvoorbeeld een houtmotief, waaronder eventueel één of meer grondlagen, bijvoorbeeld verfprimers zijn aangebracht.

 
Zoals in de figuren 1 tot 8 is weergegeven, vormt het vloerpaneel 1 in overeenstemming met het eerste aspect van de uitvinding een imitatie van hout waaruit met een gereedschap houtgedeelten uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie van zogenaamd geschraapt hout. Hierbij bezit dit vloerpaneel 1 een decor 10 dat een houtmotief 18 weergeeft en is het vloerpaneel 1 in het oppervlak waarover het decor 10 zich uitstrekt, voorzien van ingedrukte gedeelten 19-20 die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat 13, waarbij deze ingedrukte gedeelten 19-20 minstens zijn aangewend om de voornoemde verwijderde houtgedeelten te imiteren.

 
In het weergegeven voorbeeld zijn twee soorten van dergelijke ingedrukte gedeelten, respectievelijk 19-20, weergegeven. Enerzijds betreft het de gedeelten 19, die als verzinkingen zijn uitgevoerd, die uit het oppervlak verwijderde houtporties imiteren en anderzijds betreft het de gedeelten 20 die een dieper gelegen randgebied 21 vormen dat minstens een afhellend randgedeelte 22 omvat. In beide gevallen zetten de ingedrukte gedeelten 19-20 zich door tot in het substraat 13, waarmee bedoeld wordt dat ter plaatse van deze ingedrukte gedeelten
19-20 ook een plaatselijke indrukking van het substraat, en bij voorkeur dus van de MDF of HDF, zich voordoet.

 
Opgemerkt wordt dat het bij de ingedrukte gedeelten 19 handelt om gedeelten die bij voorkeur voor het merendeel een wezenlijk oppervlak bestrijken, en dat het niet handelt om kleine indrukkingen, zoals indrukkingen voor het imiteren van houtporiën. Het betreft hierbij wezenlijke gedeelten die zich bij voorkeur over een oppervlak uitstrekken dat groter is dan 0,5 X 0,5 cm.

 
Alhoewel in het weergegeven voorbeeld zowel de ingedrukte gedeelten 19 die plaatselijke verzinkingen voorstellen als de ingedrukte gedeelten 20 die dieper gelegen randgebieden 21 met een afhellend gedeelte 22 voorstellen in overeenstemming met het eerste aspect van de uitvinding zijn uitgevoerd, is het niet uitgesloten dat slechts één van beide soorten ingedrukte gedeelten 19 of 20 wordt toegepast, of zelfs andere soorten van ingedrukte gedeelten worden toegepast, zoals bijvoorbeeld ingedrukte gedeelten die een voeg in het midden van het vloerpaneel imiteren, bijvoorbeeld wanneer één paneel twee of meer planken imiteert.

 
Ook is het volgens het eerste aspect niet uitgesloten om bepaalde van de voornoemde ingedrukte gedeelten 19 en/of 20 door een zodanig diepe indrukking te realiseren dat zij zich doorzetten tot in het substraat, en daardoor zoals hiervoor uiteengezet aan het eerste aspect beantwoorden, terwijl bepaalde andere ingedrukte gedeelten door minder diep uitgevoerde indrukkingen verwezenlijkt zijn, bijvoorbeeld alleen door middel van een indrukking in de toplaag 11. Zo bijvoorbeeld zouden de ingedrukte gedeelten 19 tot in het substraat kunnen worden uitgevoerd, terwijl de ingedrukte gedeelten 20 uitsluitend door een vervorming, meer speciaal plaatselijke samendrukking, in de toplaag 11 zijn verwezenlijkt, of vice versa.

 
Volgens het eerste aspect van de uitvinding zal de indrukking van het substraat zelf, die in de figuren 4, 6 en 7 met Dl is aangeduid, bij voorkeur minstens 0,4 en beter minstens 0,5 millimeter bedragen. Bij voorkeur is de indrukking Dl wel kleiner dan 1,5 millimeter.

 
De in de figuren 1 tot 8 weergegeven uitvoeringsvorm is eveneens conform het tweede aspect van de uitvinding uitgevoerd. Hiertoe is de diepte D2 van de ingedrukte gedeelten 19-20, met andere woorden het hoogteverschil tussen de niet ingedrukte bovenzijde 23 van het vloerpaneel 1 en het diepste punt 24 van een betreffend ingedrukt gedeelte 19 of
20, groter dan de nominale dikte D3 van de toplaag 11, meer speciaal laminaatlaag, die zich boven het substraat 13 bevindt. Bij voorkeur geldt dit zowel voor de indrukkingen 19 die plaatselijk verwijderde houtporties weergeven als voor de indrukkingen 20 waarmee de dieper gelegen randgebieden 21 zijn gevormd. Dit sluit niet uit dat dit tweede aspect voor slechts één van beide soorten van ingedrukte gedeelten 19 of
20 kan worden toegepast.

 
Bij voorkeur zal het vloerpaneel ook conform het derde aspect worden uitgevoerd. Hiertoe zal het decor 10 zelf ter plaatse van de voornoemde ingedrukte gedeelten 19 en/of 20 minstens ingedrukt zijn over 0,4 millimeter en beter nog minstens 0,5 millimeter. Dit betekent dat in de voorstelling van figuur 4 de afstand D4 dan minstens 0,4, respectievelijk minstens 0,5 millimeter bedraagt.

 
Het is duidelijk dat de weergegeven uitvoeringsvorm van figuren 1 tot 8 eveneens een voorbeeld vormt van het voornoemde vierde aspect van de uitvinding. Het vloerpaneel vertoont immers aan één of meer randen, in dit geval alle vier randen 2-3-4-5, een telkens naar de betreffende rand afhellend randgedeelte 22 dat zich over het oppervlak van het voornoemde decor 10 uitstrekt en dat door middel van een ingedrukt gedeelte 20 is gevormd, met andere woorden door een gedeelte dat door middel van een indrukkingstechniek is verkregen, en dus niet door het verwijderen van materiaal.

 
Verder vormt de in figuren 1 tot 8 weergegeven uitvoeringsvorm tenslotte ook nog een voorbeeld van het vij fde aspect van de uitvinding. Hiertoe vertoont het vloerpaneel 1 zoals voornoemd aan één of meer randen, in dit geval alle randen 2-3-4-5, een dieper gelegen of verzonken randgebied 21 dat zich over het oppervlak van het voornoemde decor 10 uitstrekt en dat door middel van indrukking van de toplaag 11 en eventuele onderliggende lagen, zoals het substraat 13, is gevormd, waarbij dit randgebied 21 bestaat uit een afhellend randgedeelte 22, alsook een zich tussen de betreffende rand van het vloerpaneel 1 en het afhellend randgedeelte 22 uitstrekkend gedeelte 25 dat vlak is of gemiddeld gezien minder helt dan het voornoemde afhellend randgedeelte 22.

 
Opgemerkt wordt dat een dergelijk gedeelte 25 volgens alle andere aspecten louter facultatief is en het afhellend randgedeelte 22 ook rechtstreeks bij de rand kan ophouden. Ook kan het randgedeelte 22 in alle betreffende uitvoeringsvormen in plaats van in de vorm van een hellend vlak uitgevoerd te zijn ook een hellend doch gekromd verloop vertonen.

 
Verder zijn in de figuren 1 tot 8 ook nog een aantal voorkeurdragende uitvoeringsdetails weergegeven. Deze details, welke hierna worden beschreven, zijn niet specifiek gebonden aan welbepaalde aspecten van de uitvinding en kunnen dan ook willekeurig in combinatie met ieder van de voornoemde aspecten worden toegepast.

 
Figuren 1, 2 en 5 geven weer dat bij het imiteren van geschraapt hout of dergelijke onder de ingedrukte gedeelten 19 zich bij voorkeur gedeelten bevinden die zich in de vorm van langsgerichte banen uitstrekken, welke afzonderlijk nogmaals met referentie 19A zijn aangeduid. Figuur 5 geeft ook weer dat bij het imiteren van geschraapt hout ook plaatselijke, eerder dwarsgerichte ingedrukte gedeelten 19 kunnen worden toegepast, afzonderlijk nogmaals aangeduid met 19B-19C.

 
Tevens toont figuur 5 aan dat de ingedrukte gedeelten 19 op zich zowel aan het normale bovenoppervlak als in de verzonken randgebieden 21 aanwezig kunnen zijn. Zoals weergegeven met het gedeelte 19C kan zulk ingedrukt gedeelte zelfs overgaan van het eigenlijke bovenoppervlak in het afhellend randgedeelte 22, hetgeen in detail in figuur 8 is afgebeeld.

 
De in figuren 6 en 7 aangeduide afstanden D2 bedragen bij voorkeur minstens 0,4 en beter minstens 0,5 mm. Daarentegen zijn zij bij voorkeur ook wel kleiner dan 1,5 millimeter, althans toch minstens wanneer DPL wordt aangewend.

 
Zoals aangeduid in figuur 6 strekt het afhellend randgedeelte
22 zich, gezien volgens een doorsnede dwars op de betreffende rand, bij voorkeur uit over een afstand D5 van minstens 3 mm en beter nog minstens 5 mm, doch bij voorkeur minder dan 15mm.

 
De grootste hoek dat het gedeelte 22 met het vlak van het vloerpaneel 1 maakt is bij voorkeur kleiner dan 10 graden en beter nog kleiner dan 5 graden.

 
Het zich tussen de betreffende rand van het vloerpaneel 1 en het afhellend randgedeelte 22 uitstrekkend gedeelte 25 is bij voorkeur hoofdzakelijk vlak of volledig vlak en strekt zich zoals weergegeven bij voorkeur parallel aan het hoofdvlak van het vloerpaneel 1 uit. Dit gedeelte 25 is optioneel.

 
De afstand D6 is bij voorkeur kleiner dan 1/3 van de afstand D5. Verder is D6 bij voorkeur hoe dan ook kleiner dan 2 millimeter.

 
Het gedeelte 25 strekt zich gezien in langsrichting en ter plaatse van de bovenrand 26 van het vloerpaneel 1, parallel aan het vlak van het vloerpaneel 1 uit, zodanig dat aan elkaar gekoppelde vloerpanelen 1 aan hun bovenranden in wezen steeds over hun volledige lengte op dezelfde hoogte tegen elkaar aansluiten.

 
Opgemerkt wordt dat de vorm en/of hoek van zulk afhellend gedeelte 22, gezien in doorsnede, zich kan wijzigen in functie van de langsrichting van de betreffende rand, waarbij bij voorkeur minstens de locatie waar het eigenlijke bovenvlak of de eigenlijke bovenzijde 23 van het vloerpaneel 1 overgaat in het afhellend gedeelte 22 zijdelings varieert in functie van de langsrichting. Hiermede wordt bedoeld dat zoals aangeduid in figuur 5 de overgang tussen het afhellend gedeelte 22 en het eigenlijke bovenvlak 23 zich niet volgens een rechte lijn

 
 <EMI ID=1.1> 

 
variërende, bij voorkeur onregelmatig gekromde lijn L2.

 
In de figuren zijn de dieper gelegen of verzonken randgebieden
21, en meer speciaal de afhellende randgedeelten 22 aan alle vier randen 2-3-4-5 toegepast. Het is duidelijk dat dit ook aan slechts twee tegenovereenliggende randen zou kunnen, welke in het geval van langwerpige vloerpanelen 1 dan bij voorkeur de langsranden zijn.

 
Figuren 9 tot 11 geven een uitvoeringsvorm weer waarin het zesde aspect van de uitvinding is toegepast, met andere woorden waarbij aan één of meer van randen 2 tot 5 één of meer visuele randeffecten gecombineerd zijn met een werkelijk afhellend randgedeelte 22.

 
Zoals weergegeven kan hiertoe een schaduweffect 27 in het decor 10 worden afgebeeld, waarbij de afgebeelde schaduw zich ter plaatse van een randgebied over het eveneens door het decor 10 weergegeven houtmotief 18 uitstrekt. 

 
Bij voorkeur is de schaduw zodanig dat hij het effect van een afhellende rand benadrukt.

 
De schaduw strekt zich bij voorkeur over een breedte B van minstens 0,5 cm uit. Ook loopt hij bij voorkeur door over het vlakke gedeelte 25.

 
In het geval dat het vloerpaneel 1 rechthoekig, dus vierkant of langwerpig, is, geniet het de voorkeur dat beide paren van tegenovereenliggende randen 2-3 en 4-5 ieder één rand, respectievelijk 2 en 5, vertonen met zulke schaduw, terwijl de andere rand, respectievelijk 3 en 4, van ieder paar geen schaduw of een minder uitgesproken schaduw vertoont.

 
De schaduw kan gradueel verlopen, bijvoorbeeld zodanig dat hij donkerder wordt naarmate het oppervlak van het bijhorende ingedrukte gedeelte 20 dieper ligt.

 
In het algemeen wordt opgemerkt dat zulke schaduw ook kan worden toegepast in ingedrukte gedeelten 19 die weggenomen houtgedeelten imiteren, bijvoorbeeld bij imitatie van geschraapt hout, waarbij dan bijvoorbeeld een schaduw aan de randen van ingedrukte gedeelten kan worden afgebeeld in het decor 10.

 
Een andere mogelijkheid van een visueel randeffect volgens de uitvinding is weergegeven in figuur 11 en bestaat erin dat, in het geval dat het decor 10 een houtmotief 18 weergeeft, in de betreffende randgebied een afbeelding 28 in het decor 10 is weergegeven van kops doorgesneden hout, dit ter plaatse van een werkelijk afhellend randgedeelte 22. 

 
Zoals weergegeven kunnen beide vormen van visueel randeffect met elkaar worden gecombineerd.

 
Ook is het duidelijk dat de hiervoor beschreven visuele randeffecten in vloerpanelen volgens het eerste tot het vijfde aspect kunnen worden geïntegreerd. Hierbij hoeft dit al dan niet in combinatie te zijn met een afhellend randgedeelte 22. De visuele effecten kunnen bijvoorbeeld ook op een vlakke bovenzijde worden toegepast.

 
De aanwending van een afbeelding 28 van kops doorgesneden hout, afgebeeld in het decor 10 zelf, uiteraard bij een houtmotief 18, vormt op zich ook een onafhankelijk uitvindingsaspect. Een voordeel dat hierbij bereikt wordt is dat op een niet storende wijze in het decor zelf een visueel diepte-effect wordt gecreëerd.

 
Zoals afgebeeld in de figuren 5 tot 8 en 10-11, zijn in de bovenzijde van het vloerpaneel 1 tevens indrukkingen 29 aangebracht die houtporiën imiteren, die bij voorkeur in overeenstemming zijn met het houtmotief 18, hetgeen op zich bekend is als "registered embossed".

 
De indrukkingen 29 die de houtporiën imiteren kunnen zoals weergegeven zowel in de vlakke bovenzijde als in de voornoemde ingedrukte gedeelten, en meer speciaal in de randgebieden 20 en/of de gedeelten 19 die bedoeld zijn plaatselijk verwijderde houtgedeelten te imiteren, zijn aangebracht.

 
De diepte van de indrukkingen 29 die de houtporiën imiteren is bij voorkeur kleiner dan de nominale dikte van de voornoemde toplaag of laminaatlaag 11. 

 
Volgens figuren 1 en 9 vertonen de vloerpanelen 1 eenzelfde houtmotief 18 dat zich over het volledig paneel uitstrekt zodanig dat één vloerpaneel 1 een weergave vormt van één eendelige houten plank. Het is evenwel niet uitgesloten om volgens een variante meer dan één plank op één vloerpaneel 1 te imiteren.

 
In de uitvoeringsvormen van figuren 1 tot 11 vertoont het vloerpaneel 1 aan alle zijden bovenranden 26 die bij het samenvoegen van twee van dergelijke vloerpanelen 1 tegen elkaar aansluiten, waarbij het decor 10 zich tot aan deze bovenranden uitstrekt. Dit sluit niet uit dat volgens een variante gebruik kan worden gemaakt van één of meer bovenranden waarvan een materiaalgedeelte is weggesneden, teneinde een vellingkant of dergelijke te vormen, waarbij het decor zich aan deze randen tot aan het weggesneden gedeelte uitstrekt. Een voorbeeld hiervan, waarbij op het oppervlak 30 van het weggesneden gedeelte een bekleding 31 is aangebracht is in figuur 12 afgebeeld.

 
Figuur 12 illustreert tevens een verder uitvindingseffect dat onafhankelijk kan worden toegepast, namelijk dat een afhellend ingedrukt randgedeelte 22 overgaat in een randgedeelte 32, zoals een vellingkant, dat verkregen is door het wegnemen van een materiaalgedeelte. Nuttig hierbij is dat de aansluiting aan de randen minder kritisch wordt dan bij direct aan elkaar grenzende schuine randgedeelten.

 
De vloerpanelen 1 worden uit grote platen, meer speciaal laminaatplaten, vervaardigd die tot vloerpanelen 1 verzaagd worden, waarna aan de randen hiervan op bekende wijze koppeldelen, bijvoorbeeld de weergegeven koppeldelen 6-7-8-9, worden gevormd, bijvoorbeeld door middel van een aantal freesbewerkingen.

 
De platen 33 zelf worden bijvoorbeeld vervaardigd door, zoals schematisch is weergegeven in figuur 13, de verschillende samenstellende lagen onder hoge druk in een verwarmde pers 34 samen te drukken, waarbij bijvoorbeeld de decorlaag 14, de overlay 16 en een tegenlaag 35 op het substraat 13 verperst worden en daarbij uitharden. De structuur of het reliëf van het bovenoppervlak van de plaat 33 en dus ook van de bovenzijde van de vloerpanelen 1 wordt bepaald door de structuur of reliëf van het contactoppervlak 36 van een in de pers 34 aangewende persplaat 37. Zulke persplaat 37 is beter bekend onder de benaming "blek".

 
Zoals schematisch weergegeven in figuur 13 is het duidelijk dat het contactoppervlak van het nodige reliëf is voorzien om de voornoemde ingedrukte gedeelten en indrukkingen te vormen. Zo vertoont dit contactoppervlak bijvoorbeeld een eerste reliëf gevormd door uitstekende gedeelten 38-39, respectievelijk voor het vormen van de ingedrukte gedeelten
19-20, alsook een fijner reliëf, gevormd door uitstulpingen 40 voor het vormen van de indrukkingen 29.

 
In de praktijk vertonen de platen 33 en de persplaat 37 afmetingen van bijvoorbeeld 2,5 x 5 meter of groter. De dikte van de persplaat 37 bedraagt doorgaans 0,5 a 1 cm.

 
Opgemerkt wordt dat volgens een bijzonder onafhankelijk aspect van de uitvinding, bij het verzagen van de platen 33, de zaagsneden worden gerealiseerd in functie van de precieze positie van de ingedrukte gedeelten en niet in functie van de afbeelding in het decor. Zodoende wordt verkregen dat de zaagsneden steeds op dezelfde plaats ten opzichte van de ingedrukte gedeelten kunnen worden gerealiseerd. Dit is vooral belangrijk in het geval dat met lager gelegen randgebieden wordt gewerkt die een afhellend gedeelte bevatten. Het is immers zo dat wanneer bijvoorbeeld gewerkt wordt met een decorlaag 14, deze onderhevig is aan rek.

  Wanneer dan zaagsneden worden gerealiseerd op basis van het decor bevinden de zaagsneden zich niet meer in een welbepaalde positie ten opzichte van de ingedrukte gedeelten, waardoor ook niet meer kan gewaarborgd worden dat de uiteindelijke bovenrand 26 steeds op dezelfde hoogte is gelegen. Deze kan dan immers in positie variëren, waardoor hij bij het ene vloerpaneel hoger op het afhellend gedeelte 22 kan gelegen zijn dan bij het andere vloerpaneel 1.

 
Het verzagen van de platen 33 in functie van de ingedrukte gedeelten is schematisch verduidelijkt in figuur 14, waarin getoond wordt dat de zagen 41 alle op dezelfde plaats doorheen de door middel van de uitstekende gedeelten 39 gevormde indrukkingen gaan. De positionering van de zagen 41 ten opzichte van de platen 33 gebeurt bij voorkeur automatisch door middel van één of meer merktekens die bij het persen in de platen 33 zijn aangebracht. In figuur 13 is bijvoorbeeld een uitsparing 42 weergegeven waarmee een dergelijk merkteken in de platen 33 kan worden verwezenlijkt.

 
In het geval dat met afhellende randgedeelten 22 wordt gewerkt, worden zoals voornoemd bij voorkeur vlakke gedeelten
25 toegepast. Ook hierdoor wordt verkregen dat eventuele hoogteverschillen aan de bovenranden 26, die ingevolge productietoleranties bij het vormen van de randen zouden kunnen ontstaan, uitgesloten of minstens geminimaliseerd. Dit is schematisch verduidelijkt in de figuren 15 en 16. Figuur 15 toont een uitvoering waarbij het linkse vloerpaneel 1 juist is uitgevoerd, doch waarbij het rechter vloerpaneel 1 door productietoleranties ietwat verschoven verzaagd en gefreesd is . Dit heeft in het weergegeven voorbeeld tot gevolg dat het vlak gedeelte 25 van het rechtse vloerpaneel 1 een geringere

 
 <EMI ID=2.1> 

 
gedeelten 25 vlak zijn sluiten de bovenranden 26 van de vloerpanelen 1 toch nog op dezelfde hoogte tegen elkaar aan. In het geval dat dezelfde afwijking zich zou voordoen bij een uitvoering zonder de vlakke gedeelten 25, zou dit aan de bovenranden 26 in een ongewenst hoogteverschil resulteren, zoals afgebeeld in figuur 16. Dit sluit niet uit dat uitvoeringen volgens figuur 16 onder de uitvinding resorteren.

 
In de figuren 17 tot 24 zijn schematisch enkele bijzondere technieken weergegeven om een persplaat 37 aan te maken. Deze technieken, die reeds in de inleiding werden beschreven, zijn vooral geschikt om een persplaat te realiseren waarmee de voornoemde vloerpanelen 1 kunnen worden vervaardigd.

 
Meer speciaal is in de figuren 17 tot 24 weergegeven hoe de persplaat 17 van het voornoemde "eerste" en "tweede reliëf" kan worden voorzien.

 
Figuur 17 geeft weer dat het eerste reliëf bij voorkeur door middel van een verspanende bewerking met een mechanisch werktuig 43 aan het oppervlak van de persplaat 37 wordt gerealiseerd. Zoals weergegeven wordt hiertoe bij voorkeur een frees, meer speciaal een bolkopfrees, aangewend. Deze frees bevindt zich met haar rotatieas 44 bij voorkeur steeds of nagenoeg steeds onder een hoek met het oppervlak waar zij contact maakt.Bij dit eerste reliëf worden bijvoorbeeld de uitstekende gedeelten 38 en 39 gevormd. Figuren 18 tot 20 geven een eerste mogelijkheid weer om door middel van een etstechniek een tweede reliëf op het eerste te superponeren.

 
Volgens deze eerste mogelijkheid wordt zoals weergegeven in figuur 18 een door middel van straling, meer speciaal door middel van licht, zoals UV-licht, uithardbare substantie 45, bij voorkeur in de vorm van een gel, over het oppervlak van de te etsen persplaat 37 aangebracht, waarbij deze substantie 45 zich doorlopend over de normale alsook uitstekende gedeelten
38-39 van het oppervlak uitstrekt. Vervolgens wordt over deze substantie 45 een film 46 aangebracht die voorzien is van een bedrukking 47 of dergelijke met gedeelten die ondoorlaatbaar zijn voor de voornoemde straling, waarbij deze film 46 gedwongen wordt oneffenheden in de substantie 45 te volgen, bij voorkeur door de film tegen de substantie 45 aan te trekken met behulp van vacuümtrekken.

  Vervolgens laat men de gepaste straling 48, bijvoorbeeld UV-straling, op het geheel inwerken zodanig dat de gedeelten van de voornoemde substantie
45 die voor de straling bereikbaar zijn, worden uitgehard. Na het verwijderen van de voornoemde film 46 en de niet uitgeharde gedeelten van de substantie 45 wordt een toestand verkregen zoals in figuur 19. Door vervolgens te etsen wordt een persplaat 37 verkregen die van uitstulpingen 40 is voorzien, zoals afgebeeld in figuur 20.

 
Volgens een tweede bijzondere mogelijkheid wordt systematisch, direct of indirect, op de persplaat een afschermend motief opgebouwd bij voorkeur door middel van een zich ten opzichte van de persplaat verplaatsend apparaat dat digitaal aangestuurd wordt. Drie voorbeelden van uitvoeringsvormen hiervan zijn zeer geschematiseerd afgebeeld in de figuren 21 tot 23.

 
Volgens de eerste uitvoeringsvorm, wordt, zoals weergegeven in figuur 21, een door middel van straling, meer speciaal door middel van licht, zoals UV-licht, uithardbare substantie 45, bij voorkeur in de vorm van een gel, over het oppervlak van de te etsen persplaat 37 aangebracht, waarbij deze substantie 45 zich doorlopend over de normale alsook uitstekende gedeelten
38-39 uitstrekt. Vervolgens wordt systematisch en in de vorm van een motief een substantie 49 op de substantie 45 gedeponeerd, in de vorm van een afschermend product, zodanig dat bepaalde zones ondoorlaatbaar worden voor de voornoemde straling. Door nu vervolgens de gepaste straling, bijvoorbeeld UV-straling, op het geheel te laten inwerken worden de gedeelten van de voornoemde substantie 45 die voor de straling bereikbaar zijn, uitgehard.

  Na het verwijderen van de niet uitgeharde gedeelten van de substantie 45 wordt terug een toestand verkregen zoals in figuur 19, waarna analoog kan worden te werk gegaan. De afschermende substantie 49 dient voldoende stralingsbestendig te zijn tegen de aangewende straling. Dit kan een UV-bestendige inkt zijn. Het aangewende apparaat kan een printer zijn waarvan de printerkop 50 over de persplaat 37 wordt verplaatst, hetzij doordat de printerkop
50, hetzij doordat de persplaat 37, hetzij doordat beiden verplaatsbaar zijn.

 
Volgens de tweede uitvoeringsvorm, die schematisch in figuur
22 is afgebeeld, wordt op de persplaat 37 rechtstreeks in de vorm van een motief een tegen etsmiddel bestand zijnde substantie 51 aangebacht, door middel van een digitaal aangestuurd aanbrengapparaat 52, zodanig dat bepaalde zones van de persplaat worden afgedekt. Hierdoor wordt rechtstreeks een toestand zoals afgebeeld in figuur 19 verkregen waarna analoog te werk wordt gegaan.

 
Het aanbrengapparaat 52 kan een printer, bijvoorbeeld inktjet printer, zijn, die dan in de plaats van de gebruikelijke inkt een afschermende substantie voor etsmiddelen op de persplaat spuit volgens het gewenste motief. Het is duidelijk dat deze substantie tegen etsmiddel moet bestand zijn.

 
Volgens de derde uitvoeringsvorm, die schematisch in figuur 23 is afgebeeld, wordt een door middel van straling, meer speciaal door middel van licht, zoals UV-licht, uithardbare substantie 45, bij voorkeur in de vorm van een gel, over het oppervlak van de te etsen persplaat 37 aangebracht, waarbij deze substantie 45 zich doorlopend over de normale alsook uitstekende gedeelten 38-39 uitstrekt. Vervolgens worden door het selectief bestralen van de substantie 45 door middel van de gepaste straling 53 uitgeharde gedeelten gerealiseerd, welke met 45A zijn aangeduid. Na het verwijderen van de niet uitgeharde gedeelten van de voornoemde substantie 45, wordt direct een toestand zoals afgebeeld in figuur 19 verkregen, waarna analoog te werk wordt gegaan. De straling kan gegenereerd worden door een stralingsbron 54, bijvoorbeeld een UV-lamp.

  Hierbij wordt de straling bijvoorbeeld passend gefocusseerd, ofwel wordt een gebundelde lichtstraal aangewend, eventueel een laserstraal.

 
In de uitvoeringsvormen van figuren 21 tot 23 geniet het de voorkeur dat gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen die over het oppervlak van de persplaat bewegen, of vice versa, en die zich direct of indirect aanpassen in functie van de positie van het oppervlak ten opzichte van deze hulpmiddelen. Volgens een mogelijkheid kan de aanpassing gebeuren door middel van een focusinstelling. Volgens een andere mogelijkheid gebeurt dit door een afstandsinstelling ten opzichte van de persplaat.

 
Het voorgaande betekent bijvoorbeeld dat in figuur 21 de printfocus van de printerkop 50 en/of de afstand tot het basisvlak van de persplaat wijzigbaar is. In de positie V is dan ook een toestand weergegeven waarbij ten opzichte van de positie U de printfocus is gewijzigd. In de positie W is een toestand weergegeven waarbij ten opzichte van de positie U de afstand van de printerkop tot het basisvlak van de persplaat
37 is gewijzigd en wel zodanig dat de afstand tot het oppervlak of dus de printafstand constant blijft.

 
In figuren 22 en 23 zijn gelijkaardige mogelijkheden weergegeven voor de posities UVW, doch dan voor het aanbrengapparaat 52 en de stralingsbron 54.

 
Volgens een andere mogelijkheid dan etsen, wordt het tweede reliëf door middel van een aangestuurd, bij voorkeur digitaal aangestuurd, materiaalwegnemend proces verwezenlijkt, bijvoorbeeld door middel van vonkerosie, en meer speciaal door middel van zogenaamd vonkfrezen. Figuur 24 geeft schematisch deze techniek weer, waarbij een vonkfreesapparaat 55 een bepaalde hoeveelheid materiaal wegneemt, terwijl daarbij uitstulpingen 40, waar geen materiaal wordt weggenomen, worden gevormd.

 
Volgens een niet weergegeven variante kan in de plaats van systematisch materiaal van de persplaat weg te nemen ook systematisch materiaal op de persplaat worden gedeponeerd, om op deze wijze bijvoorbeeld de uitstulpingen 40 op te bouwen. Uiteraard kunnen alle verkregen persplaten aansluitend nog worden gepolijst of dergelijke. 

 
Volgens een bijzondere werkwijze van de uitvinding worden de vloerpanelen, en meer speciaal de platen waaruit de vloerpanelen gevormd worden, verwezenlijkt door middel van minstens twee perscycli in plaats van slechts één perscyclus. Hierbij worden de vloerpanelen, en meer speciaal de platen waaruit zij worden vervaardigd, in minstens twee persbehandelingen van een uiteindelijk reliëf voorzien. Hierbij kan te werk worden gegaan zoals schematisch in de figuren 25 tot 27 is afgebeeld, in dit geval bij de vervaardiging van platen van het DPL type. Figuur 25 toont dat in een eerste persbehandeling minstens het substraat 13, de decorlaag 14 en de overlay 16 onder een persplaat 56 worden gebracht. Zoals weergegeven in figuur 26 ontstaat na het persen een toplaag 11.

  Hierbij is een reliëf in het oppervlak van de vloerpanelen of platen gerealiseerd dat hoofdzakelijk bestaat uit indrukkingen 29 die zich in wezen uitsluitend in de toplaag uit kunststof uitstrekken, zonder dat het substraat wezenlijk vervormd is.

 
In een tweede persbehandeling worden dan, zoals afgebeeld in figuur 27, grotere ingedrukte gedeelten, zoals de gedeelten
19, in de vloerpanelen of platen gerealiseerd die zich bij voorkeur wel doorzetten tot in het voornoemde substraat. Hiertoe wordt een tweede persplaat 57 aangewend.

 
De tweede persbehandeling kan zowel koud als warm worden uitgevoerd. In het geval dat in de tweede persbehandeling warmte benut wordt kan dit zowel door de platen warm in de pers te brengen als door met een verwarmde pers te werken als door beide opwarmingstechnieken toe te passen. 

 
De uitvinder heeft tegen alle verwachtingen in vastgesteld dat de indrukkingen die bij de eerste persbehandeling worden gerealiseerd, bij de tweede persbehandeling niet teniet worden gedaan.

 
Het is duidelijk deze werkwijze zowel kan ingezet worden om de hiervoor beschreven vloerpanelen, als andere vloerpanelen te realiseren.

 
Opgemerkt wordt dat de uitvinding ook betrekking heeft op inrichtingen die bij de vervaardiging van de vloerpanelen direct of indirect worden aangewend, meer speciaal heeft zij betrekking op de inrichtingen die aan de hand van figuren 17-
24 werden beschreven in het kader van de voornoemde werkwijze.

 
Voor het aansturen van het werktuig 43 kan uitgegaan worden van digitale data die verkregen zijn door het inscannen van een werkelijk model. Bij voorkeur wordt hiertoe gebruik gemaakt van een op voorhand speciaal ontworpen model, bijvoorbeeld een model gevormd uit MDF of HDF. Door het inscannen van dit model worden dan de data ingewonnen voor de 3D-aansturing van het werktuig 43.

 
De voornoemde substantie 45 kan op eender welke wijze op de persplaat 37 worden aangebracht. Bij voorkeur gebeurt dit door onderdompeling.

 
Opgemerkt wordt dat de uitvinding ook betrekking heeft op vloerpanelen, waarvan ieder paneel op zich meer dan één plank weergeeft, waarbij de voornoemde afhellende randgedeelten dan ook tussen iedere weergave van twee planken op één vloerpaneel kunnen worden gevormd. 

 
De vloerpanelen kunnen in verschillende dikten worden uitgevoerd. Bij voorkeur is de dikte ervan tussen 6 millimeter en 15 millimeter.

 
Het is niet uitgesloten om het voornoemde fijnere reliëf door middel van een structuurfolie te vormen die tussen de persplaat en de platen 33 wordt aangebracht, in plaats van gebruik te maken van een reliëf dat aan de persplaat zelf aanwezig is.

 
Ook is het niet uitgesloten om indrukkingen 29 aan te brengen die dieper gaan dan de dikte van de toplaag 11, waarbij deze toplaag eventueel doorprikt wordt.

 
De voornoemde ingedrukte gedeelten, waarbij indrukkingen worden gevormd die zich doorzetten tot in het substraat, kunnen door middel van normale persdrukken worden gerealiseerd. Evenwel geniet het de voorkeur dat hogere drukken dan de gangbare drukken worden toegepast. Meer speciaal zullen persdrukken worden toegepast van meer dan 77 bar. Door aanwending van dergelijke hoge drukken wordt kans geminimaliseerd dat porositeitseffecten in de toplaag ontstaan.

 
Eventueel, doch niet noozakelijk, kan in de toplaag een zwaardere overlay worden aangewend dan gebruikelijk is bij het vervaardigen van DPL-vloerpanelen, om zodoende een groter risico op te vlugge slijtage te compenseren. Bij voorkeur zal gebruik worden gemaakt van een overlay met een dragerpapier

 
 <EMI ID=3.1> 

 
Opgemerkt wordt dat het begrip "poriënstructuur" volgens de huidige aanvrage zowel eng als breed mag worden geïnterpreteerd. Onder een enge interpretatie wordt verstaan dat het enkel de houtporiën betreft. Onder een brede interpretatie dient te worden verstaan dat het zowel houtporiën als andere fijnere structuren van hout betreft, zoals houtnerven en dergelijke. Het is duidelijk dat de indrukkingen 29 om dergelijke poriënstructuur te vormen dan ook overeenstemmend zijn uitgevoerd.

 
Verder wordt opgemerkt dat onder een "verzonken randgebied" elk randgebied moet worden verstaan dat een oppervlak heeft dat lager gelegen is dan het normale bovenvlak 23 van het vloerpaneel 1.

 
Opgemerkt wordt dat de diepte van de gerealiseerde ingedrukte gedeelten niet noodzakelijk met de grootte van de uitstekende gedeelten op de persplaat 37 overeenstemt. In de praktijk zal het substraat na indrukking doorgaans ietwat terugveren. De uitstekende gedeelten kunnen van verschillende hoogte zijn. Bij voorkeur vertonen zij evenwel een maximale hoogte van 0,8 a 1 millimeter in DPL-toepassingen.

 
De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de als voorbeeld weergegeven uitvoeringsvormen, doch het voornoemde vloerpaneel, de voornoemde werkwijzen, inrichtingen en accessoires voor het vervaardigen van onder andere zulk vloerpaneel, kunnen volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder buiten het kader van de uitvinding te treden. 

Claims (1)

 1. Conclusies. Conclusions.
  1.- Vloerpaneel, meer speciaal een laminaatvloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3-4-5) is voorzien van koppeldelen (6-7-8-9), waarbij dit vloerpaneel 1.- Floor panel, more particularly a laminate floor panel, which at least at two opposite edges (2-3-4-5) is provided with coupling parts (6-7-8-9), whereby this floor panel
  (1) aan zijn sierzijde een imitatie vormt van hout waaruit met een gereedschap houtgedeelten uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie vormt van zogenaamd geschraapt hout, en waarbij dit vloerpaneel (1) een decor (10) dat een houtmotief (18) weergeeft, een toplaag (11) op basis van kunststof (12) en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat (13) bezit, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (1) in het oppervlak waarover het decor (10) zich uitstrekt is voorzien van ingedrukte gedeelten (19 en/of 20) die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat (13), waarbij deze ingedrukte gedeelten (19 en/of 20) minstens zijn aangewend om de voornoemde verwijderde houtgedeelten te imiteren. (1), at its decorative side, an imitation forms of wood, from which have been removed with a tool, wood portions from the surface, more particularly forms an imitation of so-called scraped wood, and whereby this floor panel (1) comprises a decor (10) represents a wood pattern (18) represents, a top layer (11) on the basis of synthetic material (12) and a, whether or not composed of several layers or parts, an underlying substrate (13), characterized in that the floor panel (1) in the surface over which the decor (10 ) extends, is provided with embossed portions (19 and / or 20) which is set to continue up to at least have been employed in the above-mentioned substrate (13), whereby these embossed portions (19 and / or 20) in order to imitate the aforementioned removed wood portions.
  2.- Vloerpaneel volgens conclusie 1, daardoor gekenmerkt dat de ingedrukte gedeelten (19-20) minstens gedeelten (19) omvatten die als verzinkingen zijn uitgevoerd, die uit het oppervlak verwijderde houtgedeelten of houtporties imiteren. 2.- Floor panel according to claim 1, characterized in that the embossed portions (19-20) at least portions (19) that are performed as sunk portions that imitate removed wood portions or wood from the surface.
  3.- Vloerpaneel volgens conclusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt dat het langsheen minstens één rand, en bij voorkeur aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3;4-5) of aan vier randen (2-3-4-5), een verzonken randgebied (21) vertoont dat minstens een afhellend randgedeelte (22) bezit. 3.- Floor panel according to claim 1 or 2, characterized in that, along at least one edge, and preferably at least at two opposite edges (2-3; 4-5) or at four edges (2-3-4-5), a sunk edge area (21) exhibits which has at least a sloping edge portion (22).
  4.- Vloerpaneel volgens conclusie 3, daardoor gekenmerkt dat het verzonken randgebied (21) is uitgevoerd als een ingedrukt gedeelte (20) dat zich zoals voornoemd doorzet tot in het voornoemd substraat (13) en daarbij een aan de rand verwijderd houtgedeelte imiteert. 4.- Floor panel according to claim 3, characterized in that the sunk edge area (21) is designed as an embossed portion (20) which, as aforementioned, continues up into the aforementioned substrate (13) and thereby imitates a wood portion removed at the edge.
  5.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) een houtmotief (18) weergeeft en dat het houtmotief (18) minstens één randgebied 5.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the decor (10) represents a wood pattern (18), and that the wood pattern (18) has at least one edge region
  (21) bevat waarin een visueel randeffect is geïntegreerd. (21) in which a visual edge effect is integrated.
  6.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het substraat (13) ter plaatse van de voornoemde ingedrukte gedeelten (19-20) minstens op de plaatsen waar deze gedeelten het diepst ingedrukt zijn, een indrukking (Dl) over een afstand van minimum 0,4 mm vertoont. 6.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the substrate (13) at the location of the aforementioned embossed portions (19-20) at least at the locations where these portions are the most deeply depressed, an embossment (Dl) over a distance from minimum exhibiting 0.4 mm.
  7.- Vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3;4-5) is voorzien van koppeldelen (6-7;8-9), waarbij dit vloerpaneel (1) een decor (10), een toplaag (11) op basis van kunststof (12) en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat (13), bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (1) in het oppervlak waarover het decor (10) zich uitstrekt is voorzien van één of meer ingedrukte gedeelten (19-20) die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat (13), waarbij de diepte (D2) van één of meer van de ingedrukte gedeelten (19- 7.- Floor panel, which, at least at two opposite edges (2-3; 4-5) is provided with coupling parts (6-7; 8-9), whereby this floor panel (1) comprises a decor (10), a top layer (11 ) on the basis of synthetic material (12) and a, whether or not composed of several layers or parts, an underlying substrate (13), comprising, characterized in that the floor panel (1) in the surface over which the decor (10) extends, is provided with of one or more embossed portions (19-20), which continue up into the aforementioned substrate (13), wherein the depth (D2) of one or more of the embossed portions (19-
  20), met andere woorden het hoogteverschil tussen de niet ingedrukte bovenzijde (23) van het vloerpaneel (1) en het diepste punt (24) van deze ingedrukte gedeelten (19-20), groter is dan de nominale dikte (D3) van de toplaag (11) die zich boven het substraat (13) bevindt. 20), in other words, the height difference between the un-embossed upper side (23) of the floor panel (1) and the deepest point (24) of these embossed portions (19-20), is larger than the nominal thickness (D3) of the top layer (11) located above the substrate (13).
  8.- Vloerpaneel volgens conclusie 7, daardoor gekenmerkt dat het een imitatie is van hout waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie van zogenaamd geschraapt hout. 8.- Floor panel according to claim 7, characterized in that it is an imitation of wood, from which a tool, pieces have been removed from the surface, more particularly an imitation of so-called scraped wood.
  9.- Vloerpaneel volgens conclusie 8, daardoor gekenmerkt dat minstens een aantal van de voornoemde ingedrukte gedeelten (19-20) als verzinkingen zijn uitgevoerd, die uit het oppervlak verwijderde houtporties imiteren. 9.- Floor panel according to claim 8, characterized in that at least a number of the aforementioned embossed portions (19-20) are performed as sunk, which imitate removed wood portions out of the surface.
  10.- Vloerpaneel volgens conclusie 7, 8 of 9, daardoor gekenmerkt dat het langsheen minstens één rand, en bij voorkeur aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3;4- 10.- Floor panel according to claim 7, 8 or 9, characterized in that, along at least one edge, and preferably at least at two opposite edges (2-3; 4-
  5) of aan vier randen (2-3-4-5), een verzonken randgebied (21) vertoont dat minstens een afhellend randgedeelte (22) bezit. 5) or at four edges (2-3-4-5), a sunk edge area (21) exhibits which has at least a sloping edge portion (22).
  11.- Vloerpaneel volgens conclusie 10, daardoor gekenmerkt dat het verzonken randgebied (21) is uitgevoerd als een ingedrukt gedeelte (20) dat zich zoals voornoemd doorzet tot in het voornoemde substraat (13), waarbij de diepte (D2) van dit ingedrukte gedeelte (20), met andere woorden het hoogteverschil tussen de niet ingedrukte bovenzijde van het vloerpaneel (1) en het diepste punt van dit ingedrukte gedeelte, groter is dan de nominale dikte (D3) van de toplaag 11.- Floor panel according to claim 10, characterized in that the sunk edge area (21) is designed as an embossed portion (20) which, as aforementioned, continues up into the aforementioned substrate (13), wherein the depth (D2) of this embossed portion (20), in other words, the height difference between the un-embossed upper side of the floor panel (1) and the deepest point of this embossed portion, is larger than the nominal thickness (D3) of the top layer
  (11) die zich boven het substraat (13) bevindt. (11) which is located above the substrate (13).
  12.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 7 tot 11, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) een motief (18) weergeeft dat minstens één randgebied (21) bevat waarin een visueel randeffect is geïntegreerd. 12.- Floor panel according to any one of claims 7 to 11, characterized in that the decor (10) represents a pattern (18) that at least one edge area (21) in which a visual edge effect is integrated.
  13.- Vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3-4-5) is voorzien van koppeldelen (6-7-8-9), waarbij dit vloerpaneel (1) een decor (10), een toplaag (11) op basis van kunststof (12) en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat (13), bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (1) in het oppervlak waarover het decor (10) zich uitstrekt is voorzien van één of meer ingedrukte gedeelten (19-20) waarbij het decor 13.- Floor panel, which, at least at two opposite edges (2-3-4-5) is provided with coupling parts (6-7-8-9), whereby this floor panel (1) comprises a decor (10), a top layer (11 ) on the basis of synthetic material (12) and a, whether or not composed of several layers or parts, an underlying substrate (13), comprising, characterized in that the floor panel (1) in the surface over which the decor (10) extends, is provided with of one or more embossed portions (19-20), whereby the decor
  (10) zelf ter plaatse van deze ingedrukte gedeelten (19-20) minstens ingedrukt is over 0,4 millimeter. (10) itself at the location of these embossed portions (19-20) has been pressed for at least about 0.4 millimeters.
  14.- Vloerpaneel volgens conclusie 13, daardoor gekenmerkt dat het een imitatie is van hout waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie van zogenaamd geschraapt hout. 14.- Floor panel according to claim 13, characterized in that it is an imitation of wood, from which a tool, pieces have been removed from the surface, more particularly an imitation of so-called scraped wood.
  15.- Vloerpaneel volgens conclusie 14, daardoor gekenmerkt dat minstens een aantal van de voornoemde ingedrukte gedeelten 15.- Floor panel according to claim 14, characterized in that at least a number of the aforementioned embossed portions
  (19) als verzinkingen zijn uitgevoerd, die uit het oppervlak verwijderde houtporties imiteren. (19) are designed as recesses, which imitate removed wood portions out of the surface.
  16.- Vloerpaneel volgens conclusie 13, 14 of 15, daardoor gekenmerkt dat het langsheen minstens één rand, en bij voorkeur aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3;4- 16.- Floor panel according to claim 13, 14 or 15, characterized in that, along at least one edge, and preferably at least at two opposite edges (2-3; 4-
  5) of aan vier randen (2-3-4-5), een verzonken randgebied (21) vertoont dat minstens een afhellend randgedeelte (22) bezit. 5) or at four edges (2-3-4-5), a sunk edge area (21) exhibits which has at least a sloping edge portion (22).
  17.- Vloerpaneel volgens conclusie 16, daardoor gekenmerkt dat het verzonken randgebied (21) is uitgevoerd als een ingedrukt gedeelte (20) zoals gedefinieerd in conclusie 13. 17.- Floor panel according to claim 16, characterized in that the sunk edge area (21) is designed as an embossed portion (20) as defined in claim 13.
  18.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 13 tot 17, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) een motief (18) weergeeft dat minstens één randgebied (21) bevat waarin een visueel randeffect is geïntegreerd. 18.- Floor panel according to any one of claims 13 to 17, characterized in that the decor (10) represents a pattern (18) that at least one edge area (21) in which a visual edge effect is integrated. 19.- Vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3;4-5) is voorzien van koppeldelen (6-7;8-9), waarbij dit vloerpaneel (1) een decor (10), een toplaag (11) op basis van kunststof (12) en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat (13), bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (1) aan één of meer randen (2-3-4-5) een naar de betreffende rand afhellend randgedeelte (22) vertoont dat zich over het oppervlak van het voornoemd decor (10) uitstrekt en dat door middel van een ingedrukt gedeelte (20) is gevormd. 19.- Floor panel, which, at least at two opposite edges (2-3; 4-5) is provided with coupling parts (6-7; 8-9), whereby this floor panel (1) comprises a decor (10), a top layer (11 ) on the basis of synthetic material (12) and a, whether or not composed of several layers or parts, an underlying substrate (13), comprising, characterized in that the floor panel (1) at one or more edges (2-3-4-5 ) has a respective edge to the sloping edge portion (22) which extends over the surface of the aforementioned decor (10), and which is formed by means of an embossed portion (20).
  20.- Vloerpaneel volgens conclusie 19, daardoor gekenmerkt dat het een imitatie is van hout waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie van zogenaamd geschraapt hout. 20.- Floor panel according to claim 19, characterized in that it is an imitation of wood, from which a tool, pieces have been removed from the surface, more particularly an imitation of so-called scraped wood.
  21.- Vloerpaneel volgens conclusie 19 of 20, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) een motief (18) weergeeft dat minstens één randgebied (21) bevat waarin een visueel randeffect is geïntegreerd. 21.- Floor panel according to claim 19 or 20, characterized in that the decor (10) has a pattern (18) indicates that at least one edge area (21) in which a visual edge effect is integrated.
  22.- Vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3;4-5) is voorzien van koppeldelen (6-7;8-9), waarbij dit vloerpaneel (1) een decor (10), een toplaag (11) op basis van kunststof (12) en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat (13), bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (1) aan één of meer randen (2-3-4-5) een randgebied (21) vertoont dat minstens bestaat uit een afhellend randgedeelte (22) dat zich over het oppervlak van het voornoemde decor (10) uitstrekt, alsook uit een gedeelte (25) dat zich tussen de rand van het vloerpaneel (1) en het afhellend randgedeelte (22) bevindt. 22.- Floor panel, which, at least at two opposite edges (2-3; 4-5) is provided with coupling parts (6-7; 8-9), whereby this floor panel (1) comprises a decor (10), a top layer (11 ) on the basis of synthetic material (12) and a, whether or not composed of several layers or parts, an underlying substrate (13), comprising, characterized in that the floor panel (1) at one or more edges (2-3-4-5 ) has an edge region (21) exhibits at least consists of a sloping edge portion (22) extending over the surface of said decor (10), as well as of a portion (25) that extends between the edge of the floor panel (1), and the sloping edge portion (22) is located. 23.- Vloerpaneel volgens conclusie 22, daardoor gekenmerkt dat het een imitatie is van hout waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie van zogenaamd geschraapt hout. 23.- Floor panel according to claim 22, characterized in that it is an imitation of wood, from which a tool, pieces have been removed from the surface, more particularly an imitation of so-called scraped wood.
  24.- Vloerpaneel volgens conclusie 22 of 23, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) een motief (18) weergeeft dat minstens één randgebied (21) bevat waarin een visueel randeffect is geïntegreerd. 24.- Floor panel according to claim 22 or 23, characterized in that the decor (10) has a pattern (18) indicates that at least one edge area (21) in which a visual edge effect is integrated.
  25.- Vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3;4-5) is voorzien van koppeldelen (6-7-8-9), waarbij dit vloerpaneel (1) een decor (10), een toplaag (11) op basis van kunststof (12) en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat (13), bevat en waarbij het decor (10) een houtmotief (18) weergeeft, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) in het houtmotief (18) een randgebied (21) bevat waarin een visueel randeffect is geïntegreerd en dat het visueel randeffect is gecombineerd met een werkelijk afhellend randgedeelte (22) aan de betreffende rand. 25.- Floor panel, which, at least at two opposite edges (2-3; 4-5) is provided with coupling parts (6-7-8-9), whereby this floor panel (1) comprises a decor (10), a top layer (11 ) on the basis of synthetic material (12) and a, whether or not of several layers or parts assembled, underlying substrate (13), and wherein the decor (10) represents a wood pattern (18), characterized in that the decor (10) in the wood pattern (18) comprises an edge area (21) in which a visual edge effect is integrated, and that has been combined, the visual edge effect with a really sloping edge portion (22) at the respective edge.
  26.- Vloerpaneel volgens conclusie 25, daardoor gekenmerkt dat het een imitatie is van hout waaruit met een gereedschap stukken uit het oppervlak zijn verwijderd, meer speciaal een imitatie van zogenaamd geschraapt hout. 26.- Floor panel according to claim 25, characterized in that it is an imitation of wood, from which a tool, pieces have been removed from the surface, more particularly an imitation of so-called scraped wood.
  27.- Vloerpaneel, dat aan minstens twee tegenovereenliggende randen (2-3;4-5) is voorzien van koppeldelen (6-7;8-9), waarbij dit vloerpaneel (1) een decor (10), een toplaag (11) op basis van kunststof (12) en een, al dan niet uit meerdere lagen of delen samengesteld, onderliggend substraat (13), bevat, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (1) in het oppervlak waarover het decor (10) zich uitstrekt is voorzien van minstens twee soorten gedeelten die door indrukking zijn verwezenlijkt, enerzijds, één of meer ingedrukte gedeelten (19-20) die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat 27.- Floor panel, which, at least at two opposite edges (2-3; 4-5) is provided with coupling parts (6-7; 8-9), whereby this floor panel (1) comprises a decor (10), a top layer (11 ) on the basis of synthetic material (12) and a, whether or not composed of several layers or parts, an underlying substrate (13), comprising, characterized in that the floor panel (1) in the surface over which the decor (10) extends, is provided with of at least two kinds of portions realized by embossing, on the one hand, one or more embossed portions (19-20), which continue up into the aforementioned substrate,
  (13) en, anderzijds, indrukkingen (29) die zich hoofdzakelijk plaatselijk in de toplaag (11) uitstrekken. (13) and, on the other hand, embossments (29) extending substantially locally in the top layer (11).
  28.- Vloerpaneel volgens conclusie 27, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde indrukkingen (29) zich minstens ook gedeeltelijk in de toplaag (11) ter plaatse van de ingedrukte gedeelten (19-20) bevinden. 28.- Floor panel according to claim 27, characterized in that the aforementioned embossments (29) are also at least partially in the top layer (11) at the location of the embossed portions (19-20).
  29.- Vloerpaneel volgens conclusie 27 of 28, daardoor gekenmerkt dat het substraat (13) ter plaatse van de ingedrukte gedeelten (19-20) minstens 0,4 millimeter en bij voorkeur minstens 0,5 millimeter is ingedrukt. 29.- Floor panel according to claim 27 or 28, characterized in that the substrate (13) at the location of the embossed portions (19-20), at least 0,4 millimeters and preferably, is pressed at least 0.5 millimeters.
  30.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde substraat (13) bestaat uit een product op basis van hout. 30.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the aforementioned substrate (13) consists of a product on the basis of wood.
  31.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het voornoemde substraat (13) bestaat uit MDF OF HDF. 31.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the aforementioned substrate (13) consists of MDF or HDF.
  32. - Vloerpaneel volgens conclusie 31, daardoor gekenmerkt dat in wezen de volledige kern van het vloerpaneel (1) bestaat uit een plaat MDF/HDF die de functie van het voornoemde substraat (13) vervult; 32. - Floor panel according to claim 31, characterized in that substantially the entire core of the floor panel (1) consists of a plate of MDF / HDF fulfilling the function of the aforementioned substrate (13); dat in het geval dit vloerpaneel (1) is voorzien van ingedrukte gedeelten (19-20) of afhellende randgedeelten (22), deze ingedrukte gedeelten (19-20) of randgedeelten (22) slechts plaatselijk zijn, zodat de plaat naast de ingedrukte gedeelten of randgedeelten globaal weinig of niet gecompacteerd is ten opzichte van haar oorspronkelijke dikte en de mogelijke compactering kleiner is dan 1% in dikte that in case this floor panel (1) is provided with embossed portions (19-20) or sloping edge portions (22), these embossed portions (19-20) or edge portions (22) are only local, such that the plate adjacent to the depressed portions or edge parts is global compacted little or not with respect to its original thickness, and the possible compacting is less than 1% in thickness
  33.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) bestaat uit een bedrukte drager (15), meer speciaal bedrukt papier. 33.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the decor (10) consists of a printed carrier (15), more particularly printed paper.
  34.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de toplaag (11) zogenaamd DPL (Direct Pressure Laminate) is. 34.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the top layer (11) is so-called DPL (Direct Pressure Laminate).
  35.- Vloerpaneel volgens conclusie 34, daardoor gekenmerkt dat de toplaag (11) uit minstens twee lagen is gevormd, namelijk een beharste en bedrukte drager (15) waarop het decor (10) aanwezig is en een zogenaamde overlay (16). 35.- Floor panel according to claim 34, characterized in that the top layer (11) is formed from at least two layers, namely a resin-impregnated and printed carrier (15) on which the decor (10) is present, and a so-called overlay (16).
  36.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de dikte van de toplaag of laminaatlaag (11) kleiner is dan 0,2 millimeter. 36.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the thickness of the top layer or laminate layer (11) is smaller than 0.2 millimeters.
  37.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de toplaag (11) is uitgevoerd op basis van een thermohardend hars, meer speciaal een melaminehars. 37.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the top layer (11) is carried out on the basis of a thermosetting resin, more particularly a melamine resin.
  38.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande cocnclusies, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde ingedrukte gedeelten (19-20) of afhellende randgedeelten (22) zijn gevormd door middel van een persplaat (37) en dat zij aan hun randen continue overgangen vertonen die vrij zijn van stapsgewijze overgangen die traditioneel ontstaan bij toepassing van een persplaat (37) die door middel van meerdere etsbeurten is verwezenlijkt. 38.- Floor panel according to any one of the preceding cocnclusies, characterized in that the aforementioned embossed portions (19-20) or sloping edge portions (22) are formed by means of a press plate (37), and that they are continuous transitions at their edges that free are of step-wise transitions traditionally arise from the application of a pressing plate (37), which is realized by means of a plurality of etsbeurten.
  39.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de ingedrukte gedeelten (19-20) of afhellende gedeelten (22) het resultaat zijn van een persbewerking door middel van een persplaat (37) waarvan de uitstekende gedeelten (38-39) die de voornoemde ingedrukte gedeelten (19-20) of afhellende gedeelten (22) moeten vormen het resultaat zijn van een bewerking van de persplaat (37) met een verspanend gereedschap of werktuig (43), meer speciaal met een frees. 39.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the embossed portions (19-20) or sloping portions (22) are the result of a press treatment by means of a press plate (37), of which the protruding portions (38-39 ) for which the aforementioned embossed portions (19-20) or sloping portions (22) have to form the result of an operation of the press plate (37) with a machining tool or tool (43), more particularly with a milling cutter.
  40.- Vloerpaneel volgens conclusie 39, daardoor gekenmerkt dat zij tevens indrukkingen (29) bevat die hoofdzakelijk kleiner zijn dan de voornoemde ingedrukte gedeelten (19-20), waarbij deze indrukkingen (29) het resultaat zijn van uitstulpingen 40.- Floor panel according to claim 39, characterized in that it also comprises embossments (29) which are substantially smaller than the aforementioned embossed portions (19-20), whereby these embossments (29) are the result of projections
  (40) die in de voornoemde persplaat (37) zijn verwezenlijkt als gevolg van een etstechniek. (40), which in the aforementioned press plate (37) are realized as a result of an etching technique.
  41.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de diepte (D2) van één of meer van de ingedrukte gedeelten (19-20) en/of van de afhellende gedeelten 41.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the depth (D2) of one or more of the embossed portions (19-20) and / or of the sloping portions
  (22), met andere woorden het hoogteverschil tussen de niet ingedrukte bovenzijde van het vloerpaneel (1) en het diepste punt van deze ingedrukte gedeelten (19-20), respectievelijk het hoogteverschil tussen de bovenzijde van het vloerpaneel (22), in other words, the height difference between the un-embossed upper side of the floor panel (1) and the deepest point of these embossed portions (19-20), respectively the height difference between the top side of the floor panel
  (1) en het diepste punt van het afhellend gedeelte minder dan 1,5 millimeter bedraagt. (1) and the deepest point of the sloping portion is less than 1.5 millimeters.
  42.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat de diepte (D2) van één of meer van de ingedrukte gedeelten (19-20) en/of van de afhellende gedeelten, met andere woorden het hoogteverschil tussen de niet ingedrukte bovenzijde van het vloerpaneel (1) en het diepste punt van deze ingedrukte gedeelten (19-20), respectievelijk het hoogteverschil tussen de bovenzijde van het vloerpaneel (1) en het diepste punt van het afhellend gedeelte minstens 0,4 en beter minstens 0,5 millimeter bedraagt. 42.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the depth (D2) of one or more of the embossed portions (19-20) and / or of the sloping portions, in other words, the height difference between the un-embossed upper side of the floor panel (1) and the deepest point of these embossed portions (19-20), respectively the height difference between the upper side of the floor panel (1) and the deepest point of the sloping portion at least 0,4 and better at least 0,5 is millimeter.
  43.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het in het geval dat het ingedrukte gedeelten (19) bezit die zogenaamd geschraapt hout imiteren, onder deze gedeelten (19) minstens gedeelten (19A) aanwezig zijn die zich in de vorm van langsgerichte banen uitstrekken. 43.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that, in the case that it comprises embossed portions (19) imitating the so-called scraped wood, among these portions (19) at least portions (19A) are provided which are in the form of extending longitudinal paths.
  44.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het in het geval dat het ingedrukte gedeelten (19) bezit die zogenaamd geschraapt hout imiteren, onder deze gedeelten (19) minstens gedeelten (19B) aanwezig zijn die zich in dwarsrichting uitstrekken. 44.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that, in the case that it comprises embossed portions (19) imitating the so-called scraped wood, can be present in these portions (19) at least portions (19B) extending in the transverse direction .
  45.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) een motief heeft dat hout met uit het oppervlak ervan verwijderde gedeelten weergeeft, meer speciaal een motief dat geschraapt hout afbeeldt, en dat de voornoemde ingedrukte gedeelten (19-20) in overeenstemming of hoofdzakelijk in overeenstemming met het motief van het decor (10) zijn uitgevoerd. 45.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the decor (10) has a motif that timber displays with from the surface thereof removed portions, more particularly a pattern depicting scraped wood, and that the aforementioned embossed portions (19 -20), in line or substantially in line with the pattern of the decor to be performed (10).
  46.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het, in het geval dat het zowel ingedrukte gedeelten (19-20) bezit die plaatselijk verwijderde houtporties imiteren, als afhellende randgedeelten (22) bezit, deze ingedrukte gedeelten (19) die het geschraapt hout imiteren op zich zowel aan het bovenoppervlak van het vloerpaneel (1) als in de randgedeelten (22) aanwezig zijn. 46.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that, in the event that it both embossed portions (19-20) which imitating locally removed wood portions, as comprises sloping edge portions (22), these embossed portions (19) which imitate the scraped wood, as such, both at the upper surface of the floor panel (1) as are present in the edge portions (22). 47.- Vloerpaneel volgens voorgaande conclusie, daardoor gekenmerkt dat het ingedrukte gedeelten (19) die de verwijderde houtporties imiteren, bevat, die overgaan van het eigenlijke bovenoppervlak in ieder betreffend afhellend randgedeelte (22). 47.- Floor panel according to any preceding claim, characterized in that it comprises embossed portions (19) imitating the removed wood portions, contained, which pass from the actual upper surface into each respective sloping edge portion (22).
  48.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) een hoofdmotief vertoont en dat in het geval het vloerpaneel (1) een afhellend randgedeelte (22) bevat, dit randgedeelte (22) zich grotendeels of volledig overheen het hoofdmotief uitstrekt. 48.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the decor (10) shows a main pattern and that, in case the floor panel (1) comprises a sloping edge portion (22), this edge portion (22) extends largely or entirely over extending the main subject.
  49.- Vloerpaneel volgens conclusie 48, daardoor gekenmerkt dat het hoofdmotief een houtmotief (18) voorstelt. 49.- Floor panel according to claim 48, characterized in that the main pattern represents a wood pattern (18).
  50.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat in het geval dit vloerpaneel (1) is voorzien van voornoemd afhellend randgedeelte (22), dit afhellend randgedeelte (22) zich, gezien volgens een doorsnede dwars op de betreffende rand, uitstrekt over een afstand (D5) van minstens 3 mm en beter nog minstens 5 mm, doch bij voorkeur minder dan 15mm. 50.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that in case this floor panel (1) is provided with said sloping edge portion (22), this sloping edge portion (22), viewed according to a section transverse to the respective edge, extends over a distance (D5) of at least 3 mm and even better at least 5 mm, however, preferably less than 15mm.
  51.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat in het geval dit vloerpaneel (1) is voorzien van voornoemd afhellend randgedeelte (22) dit randgedeelte (22) een helling met het vlak van het vloerpaneel 51.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that in case this floor panel (1) is provided with said sloping edge portion (22), this edge portion (22) has an inclination with the plane of the floor panel
  (1) vertoont die kleiner is dan 10 graden en beter nog kleiner is dan 5 graden. (1) which is smaller than 10 degrees and even better is smaller than 5 degrees.
  52.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat in het geval dit vloerpaneel (1) is voorzien van voornoemd afhellend randgedeelte (22), tussen dit randgedeelte (22) en de rand van het vloerpaneel (1) een tweede gedeelte (25) aanwezig is, dat bij voorkeur ook door middel van een indrukking is gerealiseerd en zich over het decor (10) uitstrekt, waarbij dit tweede gedeelte minder hellend dan het voornoemde randgedeelte (22) is uitgevoerd en bij voorkeur hoofdzakelijk vlak is. 52.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that in case this floor panel (1) is provided with said sloping edge portion (22), between this edge portion (22) and the edge of the floor panel (1) has a second portion (25) is provided, which preferably is also realized by means of an embossment and extends over the decor (10) extends, said second portion is less inclined than said edge portion (22) is carried out, and preferably is substantially flat.
  53.- Vloerpaneel volgens conclusie 52, daardoor gekenmerkt dat het tweede gedeelte (25) zich parallel of hoofdzakelijk parallel aan het hoofdvlak van het vloerpaneel (1) uitstrekt, met andere woorden bij normaal gebruik horizontaal of hoofdzakelijk horizontaal is. 53.- Floor panel according to claim 52, characterized in that the second portion (25) extends parallel or substantially parallel to the main plane of the floor panel (1), in other words, in normal use, is horizontal or substantially horizontal.
  54.- Vloerpaneel volgens conclusie 53, daardoor gekenmerkt dat, gezien volgens een doorsnede dwars op de betreffende rand, het tweede gedeelte zich over een kleinere afstand (D6) uitstrekt dan de afstand (D5) waarover het eerste gedeelte zich uitstrekt, waarbij de kleinere afstand (D6) bij voorkeur kleiner dan 1/3 van de grotere afstand (D5) is. 54.- Floor panel according to claim 53, characterized in that, viewed according to a section transverse to the respective edge, the second portion extends over a smaller distance (D6) than the distance (D5) over which the first portion extends, whereby the smaller distance (D6) preferably is smaller than 1/3 of the larger distance (D5) is.
  55.- Vloerpaneel volgens conclusie 52, 53 of 54, daardoor gekenmerkt dat, gezien volgens een doorsnede dwars op de betreffende rand, het tweede gedeelte (25) zich over een afstand (D6) van minder dan 2 millimeter uitstrekt. 55.- Floor panel according to claim 52, 53 or 54, characterized in that, viewed according to a section transverse to the respective edge, the second portion (25) extends over a distance (D6) of less than 2 millimeters.
  56.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 52 tot 55, daardoor gekenmerkt dat het tweede gedeelte (25), gezien in langsrichting en ter plaatse van de bovenrand (26) van het vloerpaneel (1), zich parallel aan het vlak van het paneel uitstrekt. 56.- Floor panel according to any one of claims 52 to 55, characterized in that the second portion (25), seen in longitudinal direction and at the location of the upper edge (26) of the floor panel (1), extends parallel to the plane of the panel extends.
  57.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat, in het geval dit een afhellend randgedeelte (22) heeft, de vorm en/of hoek van het afhellend randgedeelte (22), gezien in doorsnede, wijzigt in functie van de langsrichting van de betreffende rand, waarbij bij voorkeur minstens de locatie waar het eigenlijke bovenvlak van het vloerpaneel (1) overgaat in het afhellend gedeelte zijdelings varieert in functie van de langsrichting. 57.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that, in the case it has a sloping edge portion (22), the shape and / or angle of the sloping edge portion (22), as seen in cross section, changes as a function of the longitudinal direction of the respective edge, whereby preferably at least the location where the actual upper surface of the floor panel (1) merges into the sloping portion varies laterally in function of the longitudinal direction.
  58.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het vloerpaneel (1) verkregen is uit het verzagen van een grotere plaat (33) waarin de voornoemde ingedrukte gedeelten (20), die bedoeld zijn voor het vormen van de afhellende randgedeelten (22), zijn aangebracht, waarbij de zaagsneden zijn gerealiseerd in functie van de precieze positie van de ingedrukte gedeelten (20) en niet in functie van het decor (10). 58.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the floor panel (1) is obtained from the cutting of a larger plate (33) in which the aforementioned embossed portions (20), which are intended for forming the sloping edge portions (22), are provided, whereby the saw cuts are realized in function of the precise position of the embossed portions (20) and not in function of the decor (10).
  59.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat in het geval dat het vloerpaneel (1) is voorzien van een visueel randeffect, dit visueel randeffect minstens erin bestaat dat in het randgebied (21) kops doorgesneden hout in het decor (10) is afgebeeld, dat het effect imiteert alsof een afschuining doorheen het hout is gerealiseerd. 59.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that, in the case that the floor panel (1) is provided with a visual edge effect, this visual edge effect consists at least in that, in the edge area (21), crosscut wood in the decor ( 10) is illustrated, that imitates the effect as if a bevel through the wood is achieved.
  60.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat in het geval dat het vloerpaneel (1) is voorzien van een visueel randeffect, dit visueel randeffect minstens erin bestaat dat in het randgebied (21) een schaduweffect (27) in het decor (10) is afgebeeld. 60.- Floor panel, a shadow effect (27) according to any one of the preceding claims, characterized in that in the case that the floor panel (1) is provided with a visual edge effect, this visual edge effect consists at least in that, in the edge area (21) in the decor (10) are illustrated.
  61.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het decor (10) een houtmotief (18) weergeeft en dat de bovenzijde van het vloerpaneel (1) tevens is voorzien van indrukkingen (29) die houtporiën imiteren. 61.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that the decor (10) represents a wood pattern (18) again passes, and in that the upper side of the floor panel (1) also is provided with embossments (29) imitating wood pores.
  62.- Vloerpaneel volgens conclusie 61, daardoor gekenmerkt dat de indrukkingen (29) die de houtporiën imiteren in overeenstemming zijn met het houtmotief (18). 62.- Floor panel according to claim 61, characterized in that the embossments (29) imitating the wood pores correspond to the wood pattern (18).
  63.- Vloerpaneel volgens conclusie 61 of 62, daardoor gekenmerkt dat de indrukkingen (29) die de houtporiën imiteren ook in de voornoemde ingedrukte gedeelten (19-20) en/of afhellende randgedeelten aanwezig zijn. 63.- Floor panel according to claim 61 or 62, characterized in that the embossments (29) imitating the wood pores even in the aforementioned embossed portions (19-20) are present, and / or sloping edge portions.
  64.- Vloerpaneel volgens één van de conclusies 61 tot 63, daardoor gekenmerkt dat de diepte van de indrukkingen (29) die de houtporiën imiteren kleiner is dan de dikte van de voornoemde toplaag (11). 64.- Floor panel according to any one of claims 61 to 63, characterized in that the depth of the embossments (29) imitating the wood pores is smaller than the thickness of the aforementioned top layer (11).
  65.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat dit één of meer bovenranden (26) heeft die bij het samenvoegen van twee van dergelijke panelen tegen elkaar aansluiten, waarbij het decor (10) zich tot aan deze bovenranden (26) uitstrekt. 65.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises one or more upper edges (26) which, when joining two of such panels to connect against each other, whereby the decor (10) extends up to these upper edges (26) extends.
  66.- Vloerpaneel volgens één van de voorgaande conclusies, daardoor gekenmerkt dat het aan de bovenrand een weggesneden materiaalgedeelte (32) in de vorm van een vellingkant of dergelijke bezit. 66.- Floor panel according to any one of the preceding claims, characterized in that it is a cut-away material portion at the upper edge (32) in the form of a bevelled edge or the like possess.
  67.- Werkwijze voor het vervaardigen van een vloerpaneel, waarbij dit vloerpaneel (1) van het type is dat minstens een substraat (13) bevat, alsmede een decor (10), en een toplaag 67.- A method for manufacturing a floor panel, whereby this floor panel (1) is of the type which comprises at least a substrate (13), as well as a decor (10), and a top layer
  (11) op basis van kunststof (12), daardoor gekenmerkt dat deze werkwijze minstens volgende stappen omvat: het aanmaken van een persplaat (37,57), waarbij deze persplaat (37,57) aan haar oppervlak wordt voorzien van een reliëf, hierna eerste reliëf genoemd, dat minstens door middel van een verspanende bewerking met een mechanisch werktuig (43) aan het oppervlak wordt gerealiseerd; (11) on the basis of synthetic material (12), characterized in that this method comprises at least the following steps: preparing a press plate (37,57), whereby this press plate (37,57) on its surface is provided with a relief, hereinafter referred to as called first relief, which at least by means of a machining treatment with a mechanical tool (43) is realized at the surface;
  het vormen van het voornoemde vloerpaneel (1), waarbij de voornoemde persplaat (37,57) wordt aangewend om, door middel van het voornoemde eerste reliëf, ingedrukte gedeelten (19-20) in de sierzijde van het vloerpaneel (1), en meer speciaal in de sierzijde van een plaat (33) waaruit vervolgens dergelijke vloerpanelen (1) worden gevormd, te vormen. forming said floor panel (1), wherein the aforementioned press plate (37,57) is utilized to, by means of the aforementioned first relief, embossed portions (19-20) in the decorative side of the floor panel (1), and more particularly in the decorative side of a plate (33) from which subsequently such floor panels (1) are formed, to be formed.
  68.- Werkwijze volgens conclusie 67, daardoor gekenmerkt dat zij wordt aangewend voor het vervaardigen van vloerpanelen (1) volgens één van de conclusies 1 tot 66, waarbij de in deze conclusies genoemde ingedrukte gedeelten (19-20) in hoofdzaak door middel van het voornoemde eerste reliëf van de persplaat (37,57) worden gerealiseerd. 68.- Method according to claim 67, characterized in that it is applied for manufacturing floor panels (1) according to any one of claims 1 to 66, wherein the embossed portions referred to in these claims (19-20) substantially by means of the the aforementioned first relief of the press plate (37,57) can be realized.
  69.- Werkwijze volgens conclusie 67 of 68, daardoor gekenmerkt dat bij het aanmaken van de persplaat (37) deze tevens van een afzonderlijk gerealiseerd tweede reliëf wordt voorzien. 69.- Method according to claim 67 or 68, characterized in that at the creation of the press plate (37), this also is provided with a separately realized second relief.
  70.- Werkwijze volgens conclusie 69, daardoor gekenmerkt dat het tweede reliëf fijner is dan het eerste reliëf. 70.- A process according to claim 69, characterized in that the second relief is finer than the first relief.
  71.- Werkwijze volgens conclusie 69 of 70, daardoor gekenmerkt dat het tweede reliëf is verkregen door een bewerking anders dan een verspanende bewerking met een mechanisch werktuig. 71.- A process according to claim 69 or 70, characterized in that the second relief is obtained by a treatment other than a machining treatment with a mechanical tool. 72.- Werkwijze volgens conclusie 71, daardoor gekenmerkt dat het tweede reliëf door middel van etsen wordt gerealiseerd. 72.- Method according to claim 71, characterized in that the second relief is realized by means of etching.
  73.- Werkwijze volgens conclusie 72, daardoor gekenmerkt dat een etstechniek toegepast wordt die minstens bestaat uit het aanbrengen van een door middel van straling (48), meer speciaal door middel van licht, zoals UV-licht, uithardbare substantie (45), bij voorkeur in de vorm van een gel, over het oppervlak van de te etsen persplaat (37), waarbij deze substantie zich doorlopend over de uitstekende en niet uitstekende gedeelten uitstrekt; 73.- Method according to claim 72, characterized in that an etching technique is applied consisting of at least the application of a by means of radiation (48), more particularly by means of light, such as UV-light, curable substance (45), at preferably in the form of a gel, over the surface of the press plate to be etched (37), whereby this substance continuously extends itself over the protruding and non-protruding portions; het over deze substantie (45) aanbrengen van een film (46) die voorzien is van een bedrukking (47) of dergelijke met gedeelten die ondoorlaatbaar zijn voor de voornoemde straling (48), waarbij deze film (46) gedwongen wordt oneffenheden in de substantie te volgen, bij voorkeur door de film (46) tegen de substantie aan te trekken met behulp van vacuümtrekken; it over this substance (45) applying a film (46) which is provided with an imprint (47) or the like, with portions that are impervious to said radiation (48), whereby this film (46) is forced unevennesses in the substance, to be followed, preferably by pulling on the film (46) against the substance by means of vacuum drawing; het laten inwerken van straling allowing the action of radiation
  (48) zodanig dat de gedeelten van de voornoemde substantie (48) in such a manner that the portions of the aforementioned substance
  (45) die voor de straling (48) bereikbaar zijn, worden uitgehard; (45), which are accessible to the radiation (48), are hardened; het verwijderen van de voornoemde film (46); the removal of the said film (46); het verwijderen van de niet uitgeharde gedeelten van de voornoemde substantie (45); removing the non-cured portions of the aforementioned substance (45); en het etsen van de persplaat (37), waarbij dan hoofdzakelijk materiaal uit de persplaat (37) wordt weggeëtst op de plaatsen waar geen materiaal van de voornoemde substantie aanwezig is. and etching the press plate (37), whereby then substantially material from the press plate (37) is etched away at the locations where no material of said substance is present.
  74.- Werkwijze volgens conclusie 73, daardoor gekenmerkt dat de voornoemde film (46) op een digitale wijze wordt gerealiseerd, bij voorkeur door middel van een bedrukking met behulp van een digitaal aangestuurde printer. 74.- Method according to claim 73, characterized in that the above-mentioned film (46) is realized in a digital manner, preferably by means of a print by means of a digitally controlled printer.
  75.- Werkwijze volgens conclusie 72, daardoor gekenmerkt dat bij het etsproces, direct of indirect, systematisch een afschermend motief wordt opgebouwd door middel van een zich ten opzichte van de persplaat (37) verplaatsend apparaat (50,52,54) dat digitaal aangestuurd wordt. 75.- Method according to claim 72, characterized in that in the etching process, directly or indirectly, systematically a protective pattern is built up by means of a located with respect to the press plate (37) moving apparatus (50,52,54) which has been digitally controlled is becoming.
  76.- Werkwijze volgens conclusie 72 of 75, daardoor gekenmerkt dat een etstechniek wordt toegepast die minstens bestaat uit het aanbrengen van een door middel van straling (48), meer speciaal door middel van licht, zoals UV-licht, uithardbare substantie (45), bij voorkeur in de vorm van een gel, over het oppervlak van de te etsen persplaat (37); 76.- Method according to claim 72 or 75, characterized in that an etching technique is applied consisting of at least the application of a by means of radiation (48), more particularly by means of light, such as UV-light, curable substance (45) , preferably in the form of a gel, over the surface of the press plate to be etched (37); het systematisch en in de vorm van een motief op deze substantie (45) deponeren van een afschermend product (49) zodanig dat bepaalde zones ondoorlaatbaar worden voor de voornoemde straling (48); the systematic and deposit in the form of a motif on the substance (45) from a protective product (49) in such a manner that certain zones become impervious to said radiation (48); het laten inwerken van straling (48) zodanig dat de gedeelten van de voornoemde substantie (45) die voor de straling (48) bereikbaar zijn, worden uitgehard; show the action of radiation (48) in such a manner that the portions of the aforementioned substance (45), which are accessible to the radiation (48), are hardened; het verwijderen van de niet uitgeharde gedeelten van de voornoemde substantie (45); removing the non-cured portions of the aforementioned substance (45);
  en het etsen van de persplaat (37), waarbij dan hoofdzakelijk materiaal uit de persplaat (37) wordt weggeëtst op de plaatsen waar geen materiaal van de voornoemde substantie aanwezig is. and etching the press plate (37), whereby then substantially material from the press plate (37) is etched away at the locations where no material of said substance is present.
  77.- Werkwijze volgens conclusie 72 of 75, daardoor gekenmerkt dat een etstechniek wordt toegepast die minstens bestaat uit het op de persplaat (37) door middel van een digitaal aangestuurd aanbrengapparaat (52) volgens een motief op de persplaat (37) zelf aanbrengen van een afschermende substantie 77.- Method according to claim 72 or 75, characterized in that is used an etching technique which at least consists out of it on the press plate (37) by means of a digitally controlled application device (52) according to a pattern on the press plate (37), self attachment of a screening substance
  (51), zodanig dat bepaalde zones van de persplaat (37) worden afgedekt; (51), so as to be covered with certain zones of the press plate (37); het laten inwerken van een etsmiddel op de persplaat allowing the action of an etchant on the press plate
  (37) zodanig dat hoofdzakelijk materiaal uit de persplaat (37) wordt weggeëtst op de plaatsen waar geen materiaal van de voornoemde substantie (51) aanwezig is; (37), such that mainly material from the press plate (37) is etched away at the locations where no material of said substance (51) is present; en het reinigen van de persplaat (37). and cleaning the press plate (37). 78.- Werkwijze volgens conclusie 72 of 75, daardoor gekenmerkt dat een etstechniek wordt toegepast die minstens bestaat uit het aanbrengen van een door middel van straling (48), meer speciaal door middel van licht, zoals UV-licht, uithardbare substantie (45), bij voorkeur in de vorm van een gel, over het oppervlak van de te etsen persplaat (37); 78.- Method according to claim 72 or 75, characterized in that an etching technique is applied consisting of at least the application of a by means of radiation (48), more particularly by means of light, such as UV-light, curable substance (45) , preferably in the form of a gel, over the surface of the press plate to be etched (37); het door middel van een aangestuurde, bij voorkeur digitaal aangestuurde, stralingsbron (54) selektief laten inwerken van straling (48) zodanig dat bepaalde gedeelten van de voornoemde substantie by means of a controlled, preferably digitally controlled, radiation source (54) selectively allow the action of radiation (48) in such a manner that certain portions of the aforementioned substance
  (45) worden uitgehard; (45) are hardened; het verwijderen van de niet uitgeharde gedeelten van de voornoemde substantie; removing the non-cured portions of said substance; en het etsen van de persplaat (37), waarbij dan hoofdzakelijk materiaal uit de persplaat (37) wordt weggeëtst op de plaatsen waar geen materiaal van de voornoemde substantie aanwezig is. and etching the press plate (37), whereby then substantially material from the press plate (37) is etched away at the locations where no material of said substance is present.
  79.- Werkwijze volgens één van de conclusies 72, 75, 76, 77 of 78, daardoor gekenmerkt dat bij het etsen een etstechniek wordt toegepast waarbij de niet te etsen zones van het oppervlak van de persplaat (37) door middel van een afschermende substantie (45,51) worden afgedekt en dat om de afschermende zones te realiseren gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen die over het oppervlak bewegen en die zich direct of indirect aanpassen in functie van de positie van het oppervlak ten opzichte van deze hulpmiddelen. 79.- Method according to any one of claims 72, 75, 76, 77 or 78, characterized in that an etching technique is employed in etching in which the by means of a screening substance is not to be etched zones of the surface of the press plate (37) (45,51) are covered, and that in order to realize the screening zones, use is made of devices which move across the surface, and which adapt directly or indirectly in function of the position of the surface in relation to such devices.
  80.- Werkwijze volgens conclusie 79, daardoor gekenmerkt dat de hulpmiddelen zich in functie van de voornoemde positie aanpassen door middel van een focusinstelling en/of afstandsinstelling ten opzichte van de persplaat (37). 80.- Method according to claim 79, characterized in that the auxiliary means adapt in function of said position by means of a focus adjustment and / or distance adjustment in respect to the press plate (37).
  81.- Werkwijze volgens conclusie 71, daardoor gekenmerkt dat het tweede reliëf door middel van een aangestuurd, bij voorkeur digitaal aangestuurd, materiaalwegnemend of materiaalopdragend proces wordt gerealiseerd. 81.- Method according to claim 71, characterized in that the second relief by means of a controlled, preferably digitally controlled, materiaalwegnemend or materiaalopdragend process is realized.
  82.- Werkwijze volgens één van de conclusies 69 tot 81, daardoor gekenmerkt dat het bijkomende reliëf wordt aangewend voor het vormen van uitstulpingen die bedoeld zijn indrukkingen (29) te vormen die een poriënstructuur van hout weergeven. 82.- Method according to any one of claims 69 to 81, characterized in that the additional relief is applied for forming protrusions which are intended to form embossments (29) representing a pore structure of wood.
  83.- Werkwijze volgens één van de conclusies 67 tot 82, daardoor gekenmerkt dat de verspanende bewerking hoofdzakelijk bestaat uit een freesproces, bij voorkeur een digitaal aangestuurd freesproces. 83.- Method according to any one of claims 67 to 82, characterized in that the machining operation substantially consists of a milling process, preferably a digitally controlled milling process.
  84.- Werkwijze volgens één van de conclusies 67 tot 82, daardoor gekenmerkt dat voor het vormen van het eerste reliëf een andere techniek dan een verspanende bewerking door middel van een mechanisch werktuig wordt toegepast, evenwel anders dan etsen. 84.- Method according to any one of claims 67 to 82, characterized in that for forming the first relief another technique than a machining operation by means of a mechanical tool is applied, however, other than etching.
  85.- Werkwijze volgens één van de conclusies 67 tot 84 daardoor gekenmerkt dat voor de persplaat (37) een zogenaamd blek wordt aangewend. 85.- Method according to any one of claims 67 to 84 characterized in that a so-called blek is used for the press plate (37).
  86.- Werkwijze voor het vervaardigen van vloerpanelen, waarbij zulk vloerpaneel (1) van het type is dat minstens een substraat (13) bevat, alsmede een decor (10), en een toplaag 86.- Method for manufacturing floor panels, whereby such floor panel (1) is of the type which comprises at least a substrate (13), as well as a decor (10), and a top layer
  (11) op basis van kunststof (12), daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (1), of althans de platen (33) waaruit de vloerpanelen (1) worden vervaardigd, in minstens twee persbehandelingen van een uiteindelijk reliëf worden voorzien, namelijk een eerste persbehandeling waarbij een reliëf in het oppervlak van de vloerpanelen (1) of platen (33) wordt gerealiseerd dat hoofdzakelijk bestaat uit indrukkingen (29) die zich in wezen uitsluitend in de toplaag (11) uit kunststof (11) on the basis of synthetic material (12), characterized in that the floor panels (1), or at least the plates (33) of which the floor panels (1) are manufactured, are provided in at least two press treatments of a final relief, namely a first press treatment, whereby a relief in the surface of the floor panels (1) or plates (33) it is realized that mainly consists of embossments (29) extending substantially exclusively in the top layer (11) made of plastic
  (12) uitstrekken, en een tweede persbehandeling waarbij vervolgens ingedrukte gedeelten (19-20) in de vloerpanelen (1) of platen (33) worden gerealiseerd die zich doorzetten tot in het voornoemde substraat (13). (12), and a second press treatment, whereby subsequently embossed portions (19-20) in the floor panels (1) or plates (33) are realized, which continue up into the aforementioned substrate (13).
  87.- Werkwijze volgens conclusie 86, daardoor gekenmerkt dat zij wordt aangewend voor het vervaardigen van vloerpanelen (1) van het DPL-type en dat tijdens de eerste persbehandeling de toplaag (11) op het substraat (13) wordt geperst. 87.- A process according to claim 86, characterized in that it is applied for manufacturing floor panels (1) of the DPL type and that the top layer (11) is pressed onto the substrate (13) during the first press treatment.
  88.- Werkwijze volgens conclusie 86 of 87, daardoor gekenmerkt dat de vloerpanelen (1), meer speciaal de platen (33) waaruit de vloerpanelen (1) worden vervaardigd, warm worden toegevoerd aan de tweede persbehandeling, hetzij doordat zij nog warm zijn uit de eerste persbehandeling, hetzij doordat zij terug opgewarmd worden. 88.- Method according to claim 86 or 87, characterized in that the floor panels (1), more particularly the boards (33) of which the floor panels (1) are manufactured, are hot-fed to the second press treatment, or because they are still warm from the first press treatment, or because they are warmed up again.
  89.- Werkwijze voor het vervaardigen van een persplaat voor het persen van laminaatplaten of dergelijke, daardoor gekenmerkt dat hierbij de techniek wordt toegepast die op zich beschreven is in de conclusies 67 tot 85, ongeacht of deze persplaat (37,57) al dan niet voor het vervaardigen van laminaatplaten voor vloerpanelen als voor andere laminaatplaten bedoeld is. 89.- A method for manufacturing a press plate for pressing laminate boards or the like, characterized in that here is employed the technique described in itself is in the claims 67 to 85, whether or not this press plate (37,57) may or may not for the production of laminate boards for floor panels as well as for other laminate boards is intended.
  90.- Persplaat, daardoor gekenmerkt dat zij verkregen is door toepassing van de werkwijze volgens conclusie 89. 90.- Press plate, characterized in that it is obtained by application of the method according to claim 89.
BE2004/0635A 2004-12-23 2004-12-23 Laminate floor panel has embossed portions provided in surface over which decor extends, continuing up to underlying substrate BE1016394A3 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2004/0635A BE1016394A3 (en) 2004-12-23 2004-12-23 Laminate floor panel has embossed portions provided in surface over which decor extends, continuing up to underlying substrate

Applications Claiming Priority (27)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2004/0635A BE1016394A3 (en) 2004-12-23 2004-12-23 Laminate floor panel has embossed portions provided in surface over which decor extends, continuing up to underlying substrate
PT05804973T PT1711353E (en) 2004-12-23 2005-12-14 Laminate floor panel
ES09075050.6T ES2325570T3 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Method for manufacturing floor panels for laminate having a decorative top layer with a relief
ES05804973T ES2337166T3 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Panel laminate floor.
CA002586843A CA2586843A1 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Laminate floor panel and method, device and accessories for manufacturing
DE602005018165T DE602005018165D1 (en) 2004-12-23 2005-12-14 A layered floor panel
ES09014451T ES2408009T3 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Floor panel and method for manufacturing floor panels by stamping.
EP10075519.8A EP2308688B1 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Embossed floor panel and method for manufacturing
SI200530904T SI1711353T1 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Laminate floor panel
PCT/EP2005/013458 WO2006066776A2 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Laminate floor panel and method, device and accessoires for manufacturing
AU2005318536A AU2005318536A1 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Laminate floor panel and method, device and accessories for manufacturing
CN 200580043877 CN101084125B (en) 2004-12-23 2005-12-14 Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel
EP09075050.6A EP2062745B1 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Method for manufacturing laminate floor panels having a decorative top layer with a relief
DK05804973.5T DK1711353T3 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Laminate floor panel
BRPI0519440-7A BRPI0519440A2 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Floor panel and method and device for acessàrios fabricaÇço such floor panel
EP09014451A EP2186650B1 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Floor panel and method for manufacturing floor panels by embossing
ES10075519.8T ES2456316T3 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Stamped floor panel and method for its manufacture
DE202005021694U DE202005021694U1 (en) 2004-12-23 2005-12-14 floor panel
AT05804973T AT451251T (en) 2004-12-23 2005-12-14 A layered floor panel
EP05804973A EP1711353B1 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Laminate floor panel
RU2007127895/12A RU2358072C2 (en) 2004-12-23 2005-12-14 Panel for floor covering, method and related tooling for panel production
US11/315,290 US9249580B2 (en) 2004-12-23 2005-12-23 Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel
US12/566,083 US8499519B2 (en) 2004-12-23 2009-09-24 Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel
US12/566,097 US8272187B2 (en) 2004-12-23 2009-09-24 Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel
US14/966,305 US9611657B2 (en) 2004-12-23 2015-12-11 Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel
US15/451,854 US10000936B2 (en) 2004-12-23 2017-03-07 Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel
US15/981,146 US20180266122A1 (en) 2004-12-23 2018-05-16 Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1016394A3 true BE1016394A3 (en) 2006-10-03

Family

ID=34974565

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE2004/0635A BE1016394A3 (en) 2004-12-23 2004-12-23 Laminate floor panel has embossed portions provided in surface over which decor extends, continuing up to underlying substrate

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN101084125B (en)
BE (1) BE1016394A3 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101679171B1 (en) * 2008-12-19 2016-11-23 플로어링 인더스트리즈 리미티드 에스에이알엘 Coated panel comprising foam or polyvinyl chloride and method for manufacturing
DE102009046689A1 (en) * 2009-11-13 2011-05-19 Peri Gmbh An element
ES2552695T3 (en) * 2012-08-06 2015-12-01 Unilin Bvba Method for manufacturing panels with a decorative surface
EP2905145A1 (en) 2014-02-06 2015-08-12 Unilin, BVBA Methods for manufacturing panels having a decorative surface
EP3245064A1 (en) * 2015-01-16 2017-11-22 Beaulieu International Group NV Covering and method for producing coverings
CN105799031B (en) * 2015-03-03 2017-11-03 上海菲林格尔木业股份有限公司 Its production of new wooden floor pavement surface with a perspective effect

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US444042A (en) * 1890-04-03 1891-01-06 Veneered lumber
DE1646248A1 (en) * 1966-03-09 1971-07-08 Minnesota Mining & Mfg film material
DE3332617A1 (en) * 1982-09-09 1984-04-05 John S Caliri Wooden panel with inlaid pattern and process for their preparation
EP0528059A1 (en) * 1991-08-12 1993-02-24 MONDO S.p.A. A method for producing grain effects and the like on coverings, particularly of rubber or of synthetic or of artificial materials
WO2001096689A1 (en) * 2000-06-13 2001-12-20 Flooring Industries Ltd. Floor covering, floor panels, method for their realization
WO2002058924A1 (en) * 2001-01-26 2002-08-01 Shaw Industries Group, Inc. Textured laminate flooring
DE20311569U1 (en) * 2003-07-25 2003-10-09 Andy Holzprodukte Gmbh laminate flooring
DE20315676U1 (en) * 2003-10-11 2003-12-11 Kronotec Ag Panel, in particular floor panel
DE20317527U1 (en) * 2003-06-04 2004-01-22 Flooring Industries Ltd. Laminated floorboard has a decorative overlay and color product components inserted into recesses which, together, give a variety of visual wood effects

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US444042A (en) * 1890-04-03 1891-01-06 Veneered lumber
DE1646248A1 (en) * 1966-03-09 1971-07-08 Minnesota Mining & Mfg film material
DE3332617A1 (en) * 1982-09-09 1984-04-05 John S Caliri Wooden panel with inlaid pattern and process for their preparation
EP0528059A1 (en) * 1991-08-12 1993-02-24 MONDO S.p.A. A method for producing grain effects and the like on coverings, particularly of rubber or of synthetic or of artificial materials
WO2001096689A1 (en) * 2000-06-13 2001-12-20 Flooring Industries Ltd. Floor covering, floor panels, method for their realization
WO2002058924A1 (en) * 2001-01-26 2002-08-01 Shaw Industries Group, Inc. Textured laminate flooring
DE20317527U1 (en) * 2003-06-04 2004-01-22 Flooring Industries Ltd. Laminated floorboard has a decorative overlay and color product components inserted into recesses which, together, give a variety of visual wood effects
DE20311569U1 (en) * 2003-07-25 2003-10-09 Andy Holzprodukte Gmbh laminate flooring
DE20315676U1 (en) * 2003-10-11 2003-12-11 Kronotec Ag Panel, in particular floor panel

Also Published As

Publication number Publication date
CN101084125B (en) 2012-07-18
CN101084125A (en) 2007-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100359116C (en) Floorboards with decorative grooves
KR100686567B1 (en) Floor covering
US7243469B2 (en) Textured laminate flooring
CN1325248C (en) New direct laminated floor
EP1796919B2 (en) Floor panel imitating a wood pattern on its surface and method for manufacturing
US9783995B2 (en) Floor panel
CN100572102C (en) A door skin, a method of etching a plate, and an etched plate formed therefrom
ES2345567T3 (en) Method for improving the finish of a building plate.
ES2354951T3 (en) Method for generating a decoration structured in a wood composite board.
KR101274135B1 (en) Building panel with compressed edges
BE1018725A3 (en) Methods for the production of panels and panel hereby obtained
EP2108524B1 (en) Method for manufacturing coated panels and coated panel
CN1332807C (en) Structured boards with matched surface
US8272187B2 (en) Floor panel, as well as method, device and accessories for manufacturing such floor panel
BE1017703A6 (en) Methods for the production of panels and panel.
WO2004067874A3 (en) Flooring planks having sub-panels with complementary edge patterns
CA2557096A1 (en) Floor panel
BE1015239A3 (en) Floor panel and method for linking, or removing from floor panels.
ES2470676T3 (en) Floor panel having a pattern that imitates wood and method for its manufacture
BE1018728A3 (en) Floor panel.
US7431979B2 (en) Wood fiberboard
DE102005042658B3 (en) Tongued and grooved board for flooring has at least one side surface and tongue and/or groove with decorative layer applied
KR20090031347A (en) A floor block, a floor system and a laying method therefor
CN1178784C (en) Stiffened timber floor and manufacturing method thereof
US20060144004A1 (en) Floor panel and method for manufacturing a floor panel