SE522361C2 - Ventilatortub - Google Patents

Ventilatortub

Info

Publication number
SE522361C2
SE522361C2 SE9903548A SE9903548A SE522361C2 SE 522361 C2 SE522361 C2 SE 522361C2 SE 9903548 A SE9903548 A SE 9903548A SE 9903548 A SE9903548 A SE 9903548A SE 522361 C2 SE522361 C2 SE 522361C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
tube
insertable
eliminator
tracheostomy
endotracheal
Prior art date
Application number
SE9903548A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE9903548D0 (en
SE9903548L (en
Inventor
Ola Stenqvist
Original Assignee
Instrumentarium Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Instrumentarium Ab filed Critical Instrumentarium Ab
Priority to SE9903548A priority Critical patent/SE522361C2/en
Publication of SE9903548D0 publication Critical patent/SE9903548D0/en
Publication of SE9903548L publication Critical patent/SE9903548L/en
Publication of SE522361C2 publication Critical patent/SE522361C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
  • A61M16/04Tracheal tubes
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
  • A61M16/04Tracheal tubes
  • A61M16/0402Special features for tracheal tubes not otherwise provided for
  • A61M16/042Special features for tracheal tubes not otherwise provided for with separate conduits for in-and expiration gas, e.g. for limited dead volume
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
  • A61M16/04Tracheal tubes
  • A61M16/0486Multi-lumen tracheal tubes
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
  • A61M16/08Bellows; Connecting tubes ; Water traps; Patient circuits
  • A61M16/0816Joints or connectors
  • A61M16/0833T- or Y-type connectors, e.g. Y-piece
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
  • A61M16/08Bellows; Connecting tubes ; Water traps; Patient circuits
  • A61M16/0816Joints or connectors
  • A61M16/0825Joints or connectors with ball-sockets
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61MDEVICES FOR INTRODUCING MEDIA INTO, OR ONTO, THE BODY; DEVICES FOR TRANSDUCING BODY MEDIA OR FOR TAKING MEDIA FROM THE BODY; DEVICES FOR PRODUCING OR ENDING SLEEP OR STUPOR
  • A61M16/00Devices for influencing the respiratory system of patients by gas treatment, e.g. mouth-to-mouth respiration; Tracheal tubes
  • A61M16/0003Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure
  • A61M2016/0027Accessories therefor, e.g. sensors, vibrators, negative pressure pressure meter

Abstract

A dead space eliminator (21) for an endotracheal tube (1) or a tracheostomy tube the endotracheal tube (1) or the tracheostomy tube both having a proximal end (9) and a distal end (8), the dead space eliminator (21) comprises a tube (11) insertable into an endotracheal tube (1) or a tracheostomy tube the insertable tube (11) having a proximal end (23) and a distal end (22), the insertable tube (11) having sealing means (24) at the proximal end (23).

Description

20 25 30 u , , , . . « n a en u" 0 O ' g nu u c I o . .. . . . ~ ~ z _: j I , '. . u .nu un .. a ' , s s o s a I ' . g a d! Ü .g oII I g D Û I endotrakealtuben, eller trakeostomituben, placering av kateterns spets i luftstrupen, tillsammans med antingen ett kontinuerligt flöde eller med utandningen synkroniserat flöde. Det är svårt att förutsäga effekten av kontinuerlig TGI och den synkroniserade versionen kräver elektronisk styrning från ventilatorn. 20 25 30 u,,,. . «Na en u" 0 O 'g nu uc I o. ..... ~ ~ Z _: j I,'.. U .nu un .. a ', ssosa I'. Gad! Ü .g oII I g D Û In the endotracheal tube, or tracheostomy tube, placement of the catheter tip in the trachea, along with either a continuous fl fate or with the exhalation synchronized fl fate.It is difficult to predict the effect of continuous TGI and the synchronized version requires electronic control from the ventilator.

Det har även beskrivits endotrakealtuber med dubbla lumen där en första lumen används för inandning och en andra lumen används för utandning. De tidigare beskrivna endotrakealtuberna med dubbla lumen är emellertid uppbyggda av en permanent delad volym av en endotrakealtub till en första volym (lumen) nyttjad för inandning och en andra volym (lumen) nyttjad för utandning. Den permanenta delningen av endotrakealtubens volym resulterar i en endotrakealtub med dubbla lumen som är styv och dyr, och den behandlande läkaren har att förutse vilken patient som behöver denna typ av endotrakealtub med dubbla lumen för att i en kritisk situation ej behöva byta från standard endotrakealtub med singellumen till tuben med dubbellumen, vilket betyder att de kända endotrakealtuberna med dubbla lumen är obekväma att använda.Dual lumen endotracheal tubes have also been described in which a first lumen is used for inhalation and a second lumen is used for exhalation. However, the previously described dual lumen endotracheal tubes are composed of a permanently divided volume of an endotracheal tube into a first volume (lumen) used for inhalation and a second volume (lumen) used for exhalation. The permanent division of the volume of the endotracheal tube results in a double lumen endotracheal tube that is stiff and expensive, and the attending physician has to anticipate which patient will need this type of double lumen endotracheal tube in order not to have to switch from a standard endotracheal tube to single lumen to the double lumen tube, which means that the known double lumen endotracheal tubes are inconvenient to use.

BESKRIVNING AV UPPFlNNlNGEN Uppfinningen avser en eliminator för skadligt rum för en endotrakealtub eller trakeostomitub.DESCRIPTION OF THE INVENTION The invention relates to a hazardous room eliminator for an endotracheal tube or tracheostomy tube.

Uppfinningen avser i synnerhet en eliminator för skadligt rum för en endotrakealtub eller trakeostomitub under ventilatorbehandling. _ Uppfinningen avser mera specifikt en eliminator för skadligt rum för en endotrakealtub eller trakeostomitub, där endotrakealtuben eller trakeostomituben båda har en proximal ände och en distal ände, och eliminatorn för skadligt rum omfattar en tub insättbar i en endotrakealtub eller trakeostomitub och där den insättbara tuben har en proximal ände och en distal ände och en tätningsanordning vid den proximala änden. 10 15 20 25 30 -non 522 361 n . . , , , . . o .- Ett annat syfte med uppfinningen är att tillhandahålla en eliminator för skadligt endotrakealtuben eller trakeostomituben båda har en proximal ände och en rum för en endotrakealtub eller en trakeostomitub, där distal ände, eliminatorn för skadligt rum omfattar en tub insättbar i en endotrakealtub eller trakeostomitub och där den insättbara tuben har en proximal ände och en distal ände och har tätnlngsanordning vid den proximala änden, och den insättbara tubens distala ände sammanfaller med den distala änden av endotrakealtuben eller trakeostomituben, när den insättbara tuben är i insatt position i endotrakealtuben eller trakeostomituben.In particular, the invention relates to a hazardous space eliminator for an endotracheal tube or tracheostomy tube during ventilator treatment. More particularly, the invention relates to an endotracheal tube or tracheostomy tube lesion eliminator, wherein the endotracheal tube or the tracheostomy tube both have a proximal end and a distal end, and the detoxifier eliminates a tube insertable into an endotracheal tube or having a tracheostomy tube thereon. a proximal end and a distal end and a sealing device at the proximal end. 10 15 20 25 30 -non 522 361 n. . ,,,. . Another object of the invention is to provide an eliminator for the harmful endotracheal tube or tracheostomy tube both having a proximal end and a space for an endotracheal tube or a tracheostomy tube, wherein the distal end, the eliminator for the harmful space comprises a tube insertable into an endotracheal tube or tracheostomy tube. and wherein the insertable tube has a proximal end and a distal end and has a sealing device at the proximal end, and the distal end of the insertable tube coincides with the distal end of the endotracheal tube or tracheostomy tube, when the insertable tube is in the inserted position in the endotracheal tube or trachea.

Ett ytterligare syfte med uppfinningen är att tillhandahålla en eliminator för skadligt rum som har en insättbar tub, där tuben tillsammans med en endotrakealtub eller en trakeostomitub bildar en dubbellumen endotrakealtub eller dubbellumen trakeostomitub, när den insättbara tuben hos eliminatorn för skadligt rum är insatt i endotrakealtuben eller trakeostomituben.A further object of the invention is to provide a hazardous room eliminator having an insertable tube, wherein the tube together with an endotracheal tube or a tracheostomy tube forms a double lumen endotracheal tube or double lumen tracheostomy tube, when the insertable tube of the harmful room eliminator is inserted into the endotracheal tube tracheostomy tubes.

Ytterligare ett syfte med uppfinningen är att tillhandahålla en eliminator för skadligt rum enligt vad som beskrivits häri och där tätningsanordningen är tätande när den insättbara tuben hos eliminatorn för skadligt rum är insatt i endotrakealtuben eller trakeostomituben.A further object of the invention is to provide a malignant space eliminator as described herein and wherein the sealing device is sealing when the insertable tube of the malicious space eliminator is inserted into the endotracheal tube or tracheostomy tube.

Under ventilatorbehandling av patienter är patienten ansluten till en ventilator medelst andningstuber som medelst ett Y-stycke är anslutna till en tub, en endotrakealtub (ex. vis innerdiameter av 8 mm) eller en trakeostomitub, som är införd i patientens luftstrupe. Det skadliga rummet definieras av gasvolymen i luftvägarna mellan lungornas alveoli där gasutbyte sker och Y- stycket vid den proximala änden av den endotrakealtub eller trakeostomitub där inandningsgas fràn ventilatorn och utandningsgas från lungoma separeras. Det skadliga rum som dessutom bildas av lumen hos Y-stycket och endotrakealtuben eller trakeostomituben ökar koldioxidbelastningen pà patienten. Det skadliga rummet under ventilatorbehandling kan dessutom 10 15 20 25 30 one: o 522 361 4 delas upp i ett mekaniskt skadligt rum och ett anatomiskt skadligt rum, och delningen av det skadliga rummet finns visad i figur 4.During ventilator treatment of patients, the patient is connected to a ventilator by means of breathing tubes which by means of a Y-piece are connected to a tube, an endotracheal tube (eg an inner diameter of 8 mm) or a tracheostomy tube, which is inserted into the patient's trachea. The harmful space is defined by the volume of gas in the airways between the alveoli of the lungs where gas exchange takes place and the Y-piece at the proximal end of the endotracheal tube or tracheostomy tube where inhaled gas from the ventilator and exhaled gas from the lungs are separated. The harmful space that is also formed by the lumen of the Y-piece and the endotracheal tube or tracheostomy tube increases the carbon dioxide load on the patient. In addition, the harmful space during fan treatment can be divided into a mechanically harmful room and an anatomically harmful room, and the division of the harmful room is shown in Figure 4.

En eliminator för skadligt rum enligt föreliggande uppfinning eliminerar det tekniska skadliga rummet, dvs den del av det skadliga rummet som bildas av en endotrakealtub eller en trakeostomitub, anslutningsdon och ett Y-stycke, när eliminatorn för skadligt rum är insatt i en endotrakealtub eller en trakeostromitub.A hazardous room eliminator according to the present invention eliminates the technical hazardous space, i.e. the part of the harmful space formed by an endotracheal tube or a tracheostomy tube, connector and a Y-piece, when the harmful space eliminator is inserted into an endotracheal tube or a tracheostromic tube .

Den insättbara tuben kan bestå av något lämpligt material, exempelvis plast, teflon, gummi eller metallväv.The insertable tube may consist of any suitable material, for example plastic, te fl on, rubber or metal fabric.

Den insättbara tuben kan vara av ett flexibelt material.The insertable tube can be of an flexable material.

Den insättbara tuben kan införas i en endotrakealtub (exempelvis standard endotrakealtub) eller en trakeostomitub. Den insättbara tuben har tätningsanordning som tillförsäkrar tät anslutning mellan den insättbara tuben och endotrakealtuben eller trakeostomituben. Tät anslutning betyder gastät (eller åtminstone väsentligen gastät) anslutning och läckagefri anslutning.The insertable tube can be inserted into an endotracheal tube (eg standard endotracheal tube) or a tracheostomy tube. The insertable tube has a sealing device that ensures a tight connection between the insertable tube and the endotracheal tube or tracheostomy tube. Tight connection means gas-tight (or at least substantially gas-tight) connection and leak-free connection.

Tätningsanordningen tillförsäkrar även att den insättbara tuben hålls i position, när den är insatt i endotrakealtuben eller trakeostomituben.The sealing device also ensures that the insertable tube is held in position when inserted into the endotracheal tube or tracheostomy tube.

Dessutom, när den insättbara tuben insätts i en standard endotrakealtub har den en design som tillåter att den insättbara tuben införs genom ett standardanslutningsdon, exempelvis en svivelkoppling, till en standard endotrakealtub. Ett snäpplàs ger exempelvis en tät anslutning mellan svivelkopplingsdonet av standardtyp och ett kopplingsdon på den insättbara tuben. Anslutningsdonet, om sådant finns, på den insättbara tuben är en lämplig konstruktion på den insättbara tuben, där konstruktionen tillförsäkrar tät anslutning mellan den insatta tuben och den tub i vilken den insättbara tuben är insatt. 10 15 20 25 30 522 361 5 Den tub som är insatt i patientens Iuftstrupe kan valfritt vara en endotrakealtub, som insätts i luftstrupen genom patientens näsa eller mun, eller en trakeostomitub som insätts kirurgiskt eller perkutant, genom trakeostomi, i patientens Iuftstrupe.In addition, when the insertable tube is inserted into a standard endotracheal tube, it has a design that allows the insertable tube to be inserted through a standard connector, such as a swivel connector, into a standard endotracheal tube. A snap lock provides, for example, a tight connection between the standard type swivel connector and a connector on the insertable tube. The connector, if any, on the insertable tube is a suitable structure on the insertable tube, where the construction ensures a tight connection between the inserted tube and the tube in which the insertable tube is inserted. The tube inserted into the patient's trachea may optionally be an endotracheal tube inserted into the trachea through the patient's nose or mouth, or a tracheostomy tube inserted surgically or percutaneously, through the tracheostomy, into the patient's trachea.

Den insättbara tuben hos eliminatorn för skadligt rum kan valfritt användas för inandning eller utandning, när den är insatt i en endotrakealtub eller en trakeostomitub.The insertable tube of the hazardous room eliminator can optionally be used for inhalation or exhalation, when inserted into an endotracheal tube or a tracheostomy tube.

Den insättbara tubens proximala ände (ventilatorände) är den ände av den insättbara tuben som ligger utanför patienten. Den insättbara tubens distala ände (patientände eller trakealände) är den ände av den insättbara tuben som ligger inuti patienten.The proximal end of the insertable tube (ventilator end) is the end of the insertable tube that is outside the patient. The distal end of the insertable tube (patient end or tracheal end) is the end of the insertable tube that lies inside the patient.

Endotrakealtubens eller trakeostomitubens proximala ände (ventilatorände) är den ände av endotrakealtuben eller trakeostomituben som ligger utanför patienten. Endotrakealtubens (patientände eller trakealände) är den ände av endotrakealtuben eller eller trakeostomitubens distala ände trakeostomituben som ligger inuti patienten.The proximal end (ventilator end) of the endotracheal tube or tracheostomy tube is the end of the endotracheal tube or tracheostomy tube that is outside the patient. The endotracheal tube (patient end or tracheal end) is the end of the endotracheal tube or or the distal end of the tracheostomy tube the tracheostomy tube that lies inside the patient.

I det fall där den distala änden av den insättbara tuben väsentligen sammanfaller med den distala änden av endotrakealtuben eller trakeostomituben, är det ej nödvändigt att de distala ändama sammanfaller på exakt samma nivå.In the case where the distal end of the insertable tube substantially coincides with the distal end of the endotracheal tube or tracheostomy tube, it is not necessary for the distal ends to coincide at exactly the same level.

Den insättbara tuben hos eliminatorn för skadligt rum kan insättas i en endotrakealtub eller trakeostomitub för att tillsammans med endotrakealtuben bilda en dubbellumen endotrakealtub och eller trakeostomituben dubbellumen trakeostomitub. Dubbellumen endotrakealtuben och dubbellumen trakeostomituben har báda en volym (lumen) som används enbart för inandning och en annan volym (lumen) som används enbart för utanding. En lumen, den perifera lumen, begränsas av innerväggen hos 10 15 20 25 30 522 361 o. nn 6 endotrakealtuben eller trakeostomituben, och ytterväggen av den insatta tuben, och den andra lumen begränsas av innerväggen hos den insatta tuben.The insertable tube of the eliminator for harmful space can be inserted into an endotracheal tube or tracheostomy tube to form, together with the endotracheal tube, a double lumen endotracheal tube and or the tracheostomy tube double lumen tracheostomy tube. The double lumen endotracheal tube and the double lumen tracheostomy tube both have a volume (lumen) used for inhalation only and another volume (lumen) used for exhalation only. One lumen, the peripheral lumen, is defined by the inner wall of the endotracheal tube or tracheostomy tube, and the outer wall of the inserted tube, and the other lumen is defined by the inner wall of the inserted tube.

Uppfinningen avser även endotrakealtuber eller trakeostomituber, med däri insatt eliminator för skadligt rum.The invention also relates to endotracheal tubes or tracheostomy tubes, with an eliminator for harmful space inserted therein.

Uppfinningen avser även en endotrakealtub eller trakeostomitub, där endotrakealtuben eller trakeostomituben omfattar en eliminator för skadligt rum enligt vad som beskrivits häri.The invention also relates to an endotracheal tube or tracheostomy tube, wherein the endotracheal tube or tracheostomy tube comprises an eliminator for harmful space as described herein.

Ett annat syfte med uppfinningen är att tillhandahålla endotrakealtuber eller trakeostomituber med däri insatt eliminator för skadligt rum, och där den insatta eliminatorn för skadligt rum omfattar en insättbar tub, och där denna insättbara tub har tätningsanordning vid den proximala änden.Another object of the invention is to provide endotracheal tubes or tracheostomy tubes with a damaged space eliminator inserted therein, and wherein the inserted harmful space eliminator comprises an insertable tube, and wherein this insertable tube has a sealing device at the proximal end.

Ytterligare ett syfte med uppfinningen är att tillhandahålla en metod för eliminering av det skadliga rummet i en endotrakealtub eller trakeostomitub genom insättning av en eliminator för skadligt rum, där denna eliminator för skadligt rum omfattar en insättbar tub med tätningsanordning vid den proximala änden.A further object of the invention is to provide a method for eliminating the harmful space in an endotracheal tube or tracheostomy tube by inserting a harmful space eliminator, this eliminating harmful space comprising an insertable tube with sealing device at the proximal end.

Ytterligare ett syfte med uppfinningen är att tillhandahålla en metod för eliminering av skadligt rum i en endotrakealtub eller trakeostromitub, där metoden omfattar en eliminator för skadligt rum enligt vad som beskrivits häri.A further object of the invention is to provide a method for eliminating harmful space in an endotracheal tube or tracheostromic tube, the method comprising an eliminator for harmful space as described herein.

KORTFATTAD BESKRIVNING AV RlTNlNGARNA Ritningarna är avsedda att illustrera men ej på något sätt begränsa uppfinningen. 10 15 20 25 30 Fig. 1 F ig. 2 Fig. 3 Fig. 4a Fg4b Fig. 5 Fig. 6a FIG. Gb FIG. 6c Fig. 7 522 361 s - . a ~ u - - u o» visar en sidovy av en standard singellumen endotrakealtub lD 8 (SLT), en svivelkoppling, ett Y-stycke, del av ett inandningsben samt del av ett utandningsben. visar en sidovy av en insättbar koaxiell innertub 5.5/4.5 OD/ID. visar en sidovy av en eliminator för skadligt rum innefattande en koaxiell tub, varvid nämnda eliminator för skadligt rum är insatt i en standard ETT vilket resulterar i en dubbellumentub (DLT). visar en sidovy i genomskärning av en ventilatorbehandling med en standard singellumen endotrakealtub. är en schematisk vy visande positioner för mätning av tryck i utandningsbenet och tryck i inandningsbenet. visar en sidovy i genomskärning av en eliminator för skadligt rum omfattande en insättbar tub och en snäppkoppling (tätningsanordning) för ett svivelkopplingsdon. visar en sidovy i genomskärning där en eliminator för skadligt rum under användning vid ventilatorbehandling illustreras. visar en vy i perspektiv in i öppningen vid den distala änden av endotrakealtuben med en eliminator för skadligt rum i position för användning. är en schematisk vy utvisande positionerna inuti en ventilator tryck i utandningsbenet under ventilatorbehandling med en eliminator för mätning av tryck i inandningsbenet och för skadligt rum i position för användning. visar ett diagram avseende registrering av tryck från tryckkännare i inandningsbenet och tryckkännare i utandningsbenet.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The drawings are intended to illustrate but not to limit the invention in any way. 10 15 20 25 30 Fig. 1 Fig. Fig. 3 Fig. 4a Fg4b Fig. 5 Fig. 6a FIG. Gb FIG. 6c Fig. 7 522 361 s -. a ~ u - - u o »shows a side view of a standard single lumen endotracheal tube lD 8 (SLT), a swivel coupling, a Y-piece, part of an inhalation bone and part of an exhalation bone. shows a side view of an insertable coaxial inner tube 5.5 / 4.5 OD / ID. shows a side view of a malignant space eliminator comprising a coaxial tube, said malicious space eliminator being inserted into a standard ETT resulting in a dual lumen tube (DLT). shows a side view in section of a ventilator treatment with a standard single lumen endotracheal tube. is a schematic view showing positions for measuring pressure in the exhaled bone and pressure in the inhaled bone. shows a side view in section of a hazardous room eliminator comprising an insertable tube and a snap coupling (sealing device) for a swivel connector. shows a side view in section where an eliminator for harmful space during use in fan treatment is illustrated. shows a perspective view into the opening at the distal end of the endotracheal tube with a hazardous space eliminator in position for use. is a schematic view showing the positions inside a ventilator pressure in the exhaled bone during ventilator treatment with an eliminator for measuring pressure in the inhaled bone and for harmful space in position for use. shows a diagram regarding registration of pressure from pressure sensors in the inhalation bone and pressure sensors in the exhalation bone.

Fig. 1 visar en sidovy av en standard singellumen endotrakealtub (SLT), 1, dvs en standard endotrakealtub (ETT), en svivelkoppling, 2, ett Y-stycke, 3, del av ett inandningsben, 4, samt del av ett utandningsben, 5, standard singellumen endotrakealtuben, 1, har en inre diameter (lD) som är 8 mm, en tätningsmanschett, 6, en pàfyllningsventil, 7, till tätningsmanschetten, 6. 10 15 20 25 30 . . ,, . anus 0 - - : .: . - -- .- -: :'.': , .- . . .. . . - - - g ,: 2 . - - - g u n. rn ' ' u I 0 ' z' u u .- v ' ' ' ' .n n .n I n . . . . n ..- 8 Inandningsbenet, 4, och utandningsbenet, 5, är delar av ett andningssystem till en ventilator (visas inte). Nämnda ETT har en distal ände, 8, och en proximal ände, 9.Fig. 1 shows a side view of a standard single lumen endotracheal tube (SLT), 1, i.e. a standard endotracheal tube (ETT), a swivel coupling, 2, a Y-piece, 3, part of an inhalation bone, 4, and part of an exhalation bone, 5, the standard single lumen endotracheal tube, 1, has an inner diameter (1D) which is 8 mm, a sealing sleeve, 6, a filling valve, 7, for the sealing sleeve, 6. 10 15 20 25 30. . ,,. anus 0 - -:.:. - - .- -:: '.':, .-. . ... . - - - g,: 2. - - - g u n. rn '' u I 0 'z' u u .- v '' '' .n n .n I n. . . . n ..- 8 The inhalation leg, 4, and the exhalation leg, 5, are part of a ventilator system (not shown). The ETT has a distal end, 8, and a proximal end, 9.

Fig. 2 visar en sidovy av en insättbar koaxiell innertub, 11, med en yttre diameter som är 5,5 mm och en inre diameter som är 4,5 mm (5.5/4.5 OD/ID).Fig. 2 shows a side view of an insertable coaxial inner tube, 11, with an outer diameter of 5.5 mm and an inner diameter of 4.5 mm (5.5 / 4.5 OD / ID).

Fig. 3 visar en sidovy av en eliminator, 21, för skadligt rum innefattande en koaxiell tub, 11, varvid nämnda eliminator, 21, för skadligt rum är insatt i en standard ETT, 1, vilket resulterar i en dubbellumentub (DLT). Den distala änden, 22, av nämnda eliminator, 21, för skadligt rum, inuti nämnda ETT, 1, visas med en streckad linje och den proximala änden, 23, av nämnda eliminator, 21, som är belägen inuti inandningsbenet, 4, visas inte.Fig. 3 shows a side view of a damper space eliminator, 21, comprising a coaxial tube, 11, said damper space eliminator, 21, being inserted into a standard ETT, 1, resulting in a double lumen tube (DLT). The distal end, 22, of said eliminator, 21, for harmful space, inside said ETT, 1, is shown by a dashed line and the proximal end, 23, of said eliminator, 21, which is located inside the inhalation leg, 4, is not shown .

Svivelkopplingen, 2, och en del av utandningsbenet, 5, visas också.The swivel coupling, 2, and a part of the exhalation leg, 5, are also shown.

Fig. 4a visar en sidovy i genomskärning av en ventilatorbehandling med en standard singellumen endotrakealtub, 1, visande patientens trakea, 31, endotrakealtuben, 1, som har den distala änden, 8, i trakea, 31, en tätningsmanschett, 6, ett svivelkopplingsdon, 2, ett Y-stycke, 3, ett utandningsben, 5, till ventilator (visas inte), och ett inandningsben, 4, frän ventilator (visas inte). Här visas också det tekniska skadliga rummet, 32, som här definieras som området med prickar, samt det anatomiska skadliga rummet, 33, som här definieras som området med streckade linjer. Det tekniska skadliga rummet, 32, är eliminerat med eliminatorn för skadligt rum.Fig. 4a shows a cross-sectional side view of a ventilator treatment with a standard single lumen endotracheal tube, 1, showing the patient's trachea, 31, the endotracheal tube, 1, having the distal end, 8, of the trachea, 31, a sealing sleeve, 6, a swivel connector, 2, a Y-piece, 3, an exhalation leg, 5, to fan (not shown), and an inhalation leg, 4, from fan (not shown). Also shown here is the technically harmful space, 32, which here they are som niered as the area with dots, and the anatomically harmful room, 33, which here they fi niered as the area with dashed lines. The technical hazardous room, 32, has been eliminated with the hazardous room eliminator.

F ig. 4b är en schematisk vy visande en ventilator, 41, en första position, 42, för mätning av tryck i utandningsbenet, 5, och en andra position, 43, för mätning av tryck i inandningsbenet, 4. Dessutom visar FIG. _4b också en ETT, 1, och en patients trakea, 31.F ig. 4b is a schematic view showing a fan, 41, a first position, 42, for measuring pressure in the exhaled leg, 5, and a second position, 43, for measuring pressure in the inhaled leg, 4. In addition, FIG. _4b also a ETT, 1, and a patient's trachea, 31.

Fig. 5 visar en sidovy i genomskärning av en eliminator, 21, för skadligt rum, varvid eliminatorn, 21, har en distal ände, 22, och en proximal ände, 23, och omfattar en insättbar tub, 11, och en snäppkoppling (tätningsanordning), 24 för ett svivelkopplingsdon (visas inte).Fig. 5 shows a cross-sectional side view of a damper space eliminator 21, the eliminator 21 having a distal end, 22, and a proximal end, 23, and comprising an insertable tube, 11, and a snap coupling (sealing device). ), 24 for a swivel connector (not shown).

Fig. 6a visar en sidovy i genomskärning av en eliminator, 21, för skadligt rum under användning vid ventilatorbehandling, således eliminerande det 10 15 20 25 30 .oss I 522 361 32, varvid med den distala änden, 8, i tekniska skadliga rummet, patientens trakea, 31, en trakea, 31, ett svivelkopplingsdon, 2, en eliminator, 21, för skadligt rum omfattande en endotrakealtub, 1, insättbar tub, 11, och en snäppkoppling (tätningsanordning), 24, för ett svivelkopplingsdon, 2, vid den proximala änden, 23, varvid den insättbara tuben, 11,och en eliminator, 21, för skadligt rum har sin distala ände, 22, i trakea, 31; en tätningsmanschett, 6, en dei av ett utandningsben, 5, till ventilator (visas inte), och en del av ett inandningsben, 4, från ventilator visas.Fig. 6a shows a side view in section of an eliminator, 21, for harmful space during use in fan treatment, thus eliminating it in the case of the distal end, 8, in the technically harmful space, the patient's trachea, 31, a trachea, 31, a swivel connector, 2, an eliminator, 21, for harmful space comprising an endotracheal tube, 1, insertable tube, 11, and a snap coupling (sealing device), 24, for a swivel connector, 2, at the proximal end, 23, wherein the insertable tube, 11, and an eliminator, 21, for harmful space have their distal end, 22, in the trachea, 31; a sealing sleeve, 6, a die of an exhalation leg, 5, for ventilator (not shown), and a portion of an inhaler leg, 4, from ventilator are shown.

FIG. 6b visar en vy i perspektiv in i öppningen vid den distala änden, 8, av endotrakealtuben, 1, med en eliminator, 21, för skadligt rum i position för användning, vilken vy visar den distala änden, 22, av den insättbara tuben, 11, hos eliminatom, 21, för skadligt rum och en tätningsmanschett, 6.FIG. 6b shows a perspective view into the opening at the distal end, 8, of the endotracheal tube, 1, with an eliminator, 21, for harmful space in position for use, which view shows the distal end, 22, of the insertable tube, 11 , of the eliminator, 21, for harmful space and a sealing sleeve, 6.

FIG. 6c är en schematisk vy visande en ventilator, 41, en tredje position, 44, för mätning av tryck i utandningsbenet, 5, och en fjärde position, 45, för mätning av tryck i inandningsbenet, 4, bägge positionerna, 44 och 45, är belägna inuti ventilatorn, 41, under ventilatorbehandling med en eliminator, 21, för skadligt rum i position för användning. En patients trakea, 31, visas också.FIG. 6c is a schematic view showing a fan, 41, a third position, 44, for measuring pressure in the exhaled leg, 5, and a fourth position, 45, for measuring pressure in the inhaled leg, 4, both positions, 44 and 45, are located inside the fan, 41, during fan treatment with an eliminator, 21, for harmful room in position for use. A patient's trachea, 31, is also shown.

Fig. 7 visar ett diagram avseende registrering av tryck från tryckkännare i och inandningsbentrycket och utandningsbentrycket är utritade under inandning inandningsbenet tryckkännare i utandningsbenet, varvid och utandning. Genom att alternera tryckkännare under andningscykeln, kan verkligt trakealt tryck uppmätas kontinuerligt under andningscykeln oberoende av motstånd i endotrakealtub eller motstånd i en insättbar tub hos en eliminator för skadligt rum.Fig. 7 shows a diagram relating to the registration of pressure from pressure sensors in and the inhalation bone pressure and the exhalation bone pressure are plotted during inhalation inhalation bone pressure sensor in the exhalation bone, thereby exhaling. By alternating pressure sensors during the respiratory cycle, true tracheal pressure can be measured continuously during the respiratory cycle regardless of resistance in the endotracheal tube or resistance in an insertable tube of a harmful space eliminator.

UTFÖRINGSFORMER AV UPPFINNINGEN Följande exempel illustrerar uppfinningen utan att på något sätt begränsa densamma. 10 15 20 25 30 .uno 522 361 n nu oc: 10 Exempel 1 En eliminator för skadligt rum ästadkoms med användning av en trång flexibel tub, 11, som kan insättas (införas) i en standard endotrakealtub (ETT), 1, för att ge en periferiell lumen som begränsas av innerväggen hos ETT, 1, och ytterväggen hos den införda tuben, 11. l detta exempel används denna lumen företrädesvis för utandning, och lumen hos den insatta tuben, 11, används företrädesvis för inandning. Den insättbara tuben, 11, är dimensionerad så att resistansen hos de tvä separata lumina har lika resistans mot luftflöde eller så att utandningsresistansen är lägre än inandningsresistansen. Konsekvensen av insättningen av den flexibla tuben, 11, och anslutning av denna till inandningsbenet, 4, hos ventilatorns andningssystem och anslutning av ytterlumen till andningssystemets utandningsben, 5, är att Y-stycket, 3, förflyttas från sin normala position utanför patienten vid ventilatoränden av ETT, 1, till patientens luftstrupe, 31, vid patientänden, 8, av ETT, 1, vilket reducerar det skadliga rummet med en volym lika med volymen av ETT, 1, och samtliga anslutningar till det normala Y-stycket, 3.EMBODIMENTS OF THE INVENTION The following examples illustrate the invention without limiting it in any way. 10 15 20 25 30 .uno 522 361 n nu oc: 10 Example 1 An eliminator for harmful space was achieved using a narrow flexible tube, 11, which can be inserted (inserted) into a standard endotracheal tube (ETT), 1, to give a peripheral lumen bounded by the inner wall of ETT, 1, and the outer wall of the inserted tube, 11. In this example, this lumen is preferably used for exhalation, and the lumen of the inserted tube, 11, is preferably used for inhalation. The insertable tube, 11, is dimensioned so that the resistance of the two separate lumens has equal resistance to air fl fate or so that the exhalation resistance is lower than the inhalation resistance. The consequence of inserting the flexable tube, 11, and connecting it to the inhalation leg, 4, of the ventilator's respiratory system and connecting the outer lumen to the exhalation system's exhalation leg, 5, is that the Y-piece, 3, is moved from its normal position outside the patient at the ventilator end by ETT, 1, to the patient's trachea, 31, at the patient end, 8, of ETT, 1, which reduces the harmful space by a volume equal to the volume of ETT, 1, and all connections to the normal Y-piece, 3.

En insättbar innertub, 11, med ytterdiameter av 5,5 mm har framtagits för att inpassas i en standard 8 mm ID endotrakealtub, 1, vilket resulterade i avsevärt reducerade alveolar COg-nivåer, i synnerhet vid låg - skonsam - måttlig ventilation. Huvudfördelen med dubbellumenventilation är att den kan implementeras i patienter med en standard 8 mm ID ETT, 1, genom användning av innertub, 11. Dubbellumenventilation nödvändiggör högre drivande tryck hos ventilatom, dock kunde ingen uppkomst av intrinsisk PEEP (positivt slututandningstryck) upptäckas med tidsvolymer s 600 ml, l:E förhållande av s 1:1 och "compliance" s 35 ml/cm H20 observerades. Jämfört med TGI är denna ventilationsteknik säker och enkel att applicera och kräver ej att elektronisk synkronisering föreligger. Med skyddande åstadkommas utan allt för kraftig ökning av koldioxidnivàer. en insättbar användning av dubbellumen-tubteknik, kan ventilation 10 15 522 361 , n . . - ø o ~ n a oo 11 Effekten av att minimera skadligt rum kan erhållas genom att Y-stycket, 3, förflyttas från den proximala, 9, till den distala (trakeala) änden, 8, av endotrakealtuben (ETT), 1. En tub, 11, av teflon med 5,5/4,5 mm ytterlinnerdiameter har framtagits som kan insättas i en standard 8 mm ID endotrakealtub, 1, genom ett svivelkopplingsdon, 2, vilket eliminerar allt ETT och Y-stycke skadligt rum genom placering av Y-stycket, 3, itrakea, 31.An insertable inner tube, 11, with an outer diameter of 5.5 mm has been developed to fit into a standard 8 mm ID endotracheal tube, 1, which resulted in significantly reduced alveolar CO 2 levels, especially with low - gentle - moderate ventilation. The main advantage of double lumen ventilation is that it can be implemented in patients with a standard 8 mm ID ETT, 1, by using an inner tube, 11. Double lumen ventilation necessitates higher driving pressure in the ventilator, however, no onset of intrinsic PEEP (positive final exhalation pressure) could be detected with time volumes s 600 ml, 1st ratio of s 1: 1 and compliance s 35 ml / cm H 2 O were observed. Compared to TGI, this ventilation technology is safe and easy to apply and does not require electronic synchronization. With protection is achieved without too sharp increase of carbon dioxide levels. an insertable use of double lumen tube technology, ventilation 10 15 522 361, n. . - ø o ~ na oo 11 The effect of minimizing harmful space can be obtained by moving the Y-piece, 3, from the proximal, 9, to the distal (tracheal) end, 8, of the endotracheal tube (ETT), 1. A tube , 11, of te fl on with 5.5 / 4.5 mm outer liner diameter has been developed that can be inserted into a standard 8 mm ID endotracheal tube, 1, through a swivel connector, 2, which eliminates all ONE and Y-piece damaging space by placing Y -piece, 3, itrakea, 31.

Exempel 2 Trycket i andningssystemet enligt exempel 1 mätes med två tryckavkännare, en avkännare i inandningsbenet, 4, och den andra avkännaren i andningssystemets utandningsben, 5. Tryckavkännama kan placeras inuti en ventilator, 41. Trycket under tuben, 11, i patientens luftstrupe, 31, mäts med tryckavkännaren i utandningsbenet, 5, under inandning och med tryckavkännaren i inandningsbenet, 4, under utandning. Genom att altemera tryckavkännarna under andningscykeln pà detta sätt, kan verkligt trakealt tryck mätas kontinuerligt under andningscykeln oberoende av ETT eller resistansen hos den insatta tuben. Denna metod kan användas i standardandningssystem för att mäta Y-styckets tryck från ventilatorn, 41.Example 2 The pressure in the respiratory system of Example 1 is measured with two pressure sensors, one sensor in the inhalation leg, 4, and the other sensor in the respiratory system exhalation leg, 5. The pressure sensors can be placed inside a ventilator, 41. The pressure under the tube, 11, in the patient's trachea, 31 , is measured with the pressure sensor in the exhalation leg, 5, during inhalation and with the pressure sensor in the inhalation leg, 4, during exhalation. By altering the pressure sensors during the breathing cycle in this way, true tracheal pressure can be measured continuously during the breathing cycle regardless of the ETT or the resistance of the inserted tube. This method can be used in standard breathing systems to measure the pressure of the Y-piece from the fan, 41.

Claims (6)

10 15 20 25 30 522 361 12 PATENTKRAV10 15 20 25 30 522 361 12 PATENT REQUIREMENTS 1. Eliminator (21) för skadligt rum för en endotrakealtub (1) eller en trakeostomitub, där endotrakealtuben (1) eller trakeostomituben båda har en proximal ände (9) och en distal ände (8), k ä n n e t ec k n a d a v att eliminatorn (21) för skadligt rum omfattar en tub (11) insättbar i en endotrakealtub (1) eller en trakeostomitub, varvid den insättbara tuben (11) valfritt kan användas för inandning eller utandning när den är insatt i en endotrakealtub (1) eller en trakeostomitub, och att den insättbara tuben (11) har en proximal ände (23) och en distal ände (22) samt att den insättbara tuben (11) har tätningsanordning (24) vid den proximala änden (23).A damage space eliminator (21) for an endotracheal tube (1) or a tracheostomy tube, wherein the endotracheal tube (1) or the tracheostomy tube both have a proximal end (9) and a distal end (8), known as the eliminator ( 21) for harmful space comprises a tube (11) insertable into an endotracheal tube (1) or a tracheostomy tube, the insertable tube (11) being optionally usable for inhalation or exhalation when inserted into an endotracheal tube (1) or a tracheostomy tube, and that the insertable tube (11) has a proximal end (23) and a distal end (22) and that the insertable tube (11) has a sealing device (24) at the proximal end (23). 2. Eliminator (21) för skadligt rum krav 1, k ä n n e t e c k n a d a v att den distala änden (22) hos den insättbara tuben (11) väsentligen sammanfaller med den distala änden (8) hos enligt endotrakealtuben (1) eller trakeostomituben, när den insättbara tuben (11) är i insatt position i endotrakealtuben (1) eller trakeostomituben.Damage space eliminator (21) claim 1, characterized in that the distal end (22) of the insertable tube (11) substantially coincides with the distal end (8) of the endotracheal tube (1) or the tracheostomy tube, when the insertable the tube (11) is in the inserted position in the endotracheal tube (1) or the tracheostomy tube. 3. Eliminator (21) för skadligt rum enligt endera av kraven 1 och 2, kä n n eteckn ad a v attden insättbara tuben (11), närden är insatt i en endotrakealtub (1) eller en endotrakealtuben (1) eller endotrakealtub eller en dubbellumen trakeostomitub. trakeostomitub, tillsammans med trakeostomituben bildar en dubbellumenDamage eliminator (21) according to either of Claims 1 and 2, characterized in that the insertable tube (11), when inserted into an endotracheal tube (1) or an endotracheal tube (1) or endotracheal tube or a double lumen tracheostomy tube . tracheostomy tube, together with the tracheostomy tube forms a double lumen 4. Eliminator (21) för skadligt rum enligt endera av kraven 2 och 3, k ä n n e t e c k n a d a v att tätningsanordningen (24) är tätande.The hazardous room eliminator (21) according to either of claims 2 and 3, characterized in that the sealing device (24) is sealing. 5. Endotrakealtub (1 ) eller trakeostomitub, k ä n n e t e c k n a d a v att endotrakealtuben ( 1) eller trakeostomituben omfattar en eliminator (21) för skadligt rum enligt något av kraven 1 till 4. 522 361 u n» nu: 13Endotracheal tube (1) or tracheostomy tube, characterized in that the endotracheal tube (1) or tracheostomy tube comprises an eliminator (21) for harmful space according to any one of claims 1 to 4. 522 361 u n »nu: 13 6. Metod för eliminering av skadligt rum i en endotrakealtub ( 1) eller trakeostomitub, k ä n n e t e c k n a d a v att en eliminator (21) för skadligt rum enligt något av kraven 1 till 4 används.Method for the elimination of harmful space in an endotracheal tube (1) or tracheostomy tube, characterized in that a eliminator (21) for harmful space according to any one of claims 1 to 4 is used.
SE9903548A 1999-10-01 1999-10-01 Ventilatortub SE522361C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9903548A SE522361C2 (en) 1999-10-01 1999-10-01 Ventilatortub

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9903548A SE522361C2 (en) 1999-10-01 1999-10-01 Ventilatortub
AU78217/00A AU7821700A (en) 1999-10-01 2000-09-29 Ventilator tube
PCT/SE2000/001894 WO2001024861A1 (en) 1999-10-01 2000-09-29 Ventilator tube

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9903548D0 SE9903548D0 (en) 1999-10-01
SE9903548L SE9903548L (en) 2001-04-02
SE522361C2 true SE522361C2 (en) 2004-02-03

Family

ID=20417222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9903548A SE522361C2 (en) 1999-10-01 1999-10-01 Ventilatortub

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU7821700A (en)
SE (1) SE522361C2 (en)
WO (1) WO2001024861A1 (en)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004017403B4 (en) * 2004-04-08 2010-03-25 Dräger Medical AG & Co. KG Measuring device for measuring the volume flow of a gas whose flow direction can reverse
GB0513322D0 (en) * 2005-06-29 2005-08-03 Smiths Group Plc Tracheostomy tube assemblies
FR2914192B1 (en) * 2007-04-02 2010-03-26 Georges Boussignac RESPIRATORY PROBE.
US8313687B2 (en) 2007-09-20 2012-11-20 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Method of making an improved balloon cuff tracheostomy tube
US8607795B2 (en) 2007-09-20 2013-12-17 Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Balloon cuff tracheostomy tube
FR2936955B1 (en) * 2008-10-15 2012-03-02 Georges Boussignac ARTIFICIAL BREATHING DEVICE.
US9249055B2 (en) 2009-08-10 2016-02-02 Rolls-Royce Corporation Prosthetic implant and method for forming a prosthetic implant
US20150091299A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 General Electric Company Connector to reduce a fluid volume when mating with a counterpart
WO2015095969A1 (en) 2013-12-27 2015-07-02 St. Michael's Hospital Device, method and system for providing ventilatory assist to a patient
IT202000008866A1 (en) * 2020-04-27 2021-10-27 Enrico Rosetta Endotracheal tube, which includes two tubes, one for insufflation and one for aspiration.
US11285286B1 (en) 2020-09-08 2022-03-29 Lukasz R. Kiljanek Ventilator system with multiple airflow control lumens

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4265235A (en) * 1979-05-11 1981-05-05 Fukunaga Atsuo F Anesthetic system
US5186167A (en) * 1990-10-31 1993-02-16 The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services Catheter tip for intratracheal ventilation and intratracheal pulmonary ventilation
US5605149A (en) * 1995-03-17 1997-02-25 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for directing air flow within an intubated patient
US6655382B1 (en) * 1997-09-18 2003-12-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Health And Human Services Spontaneous breathing apparatus and method
US5896854A (en) * 1998-05-04 1999-04-27 Valley Inspired Products, Llc Tracheal gas insufflation system

Also Published As

Publication number Publication date
SE9903548D0 (en) 1999-10-01
AU7821700A (en) 2001-05-10
WO2001024861A1 (en) 2001-04-12
SE9903548L (en) 2001-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9907920B2 (en) Endotracheal tube with dedicated evacuation port
US9687621B2 (en) Dual lumen endobronchial tube device
US8998798B2 (en) Multi-lumen tracheal tube with visualization device
US5315992A (en) Triple cuff endobronchial tube with selective multiple outlets served by a single airflow passage
US9788755B2 (en) Illumination systems and devices for tracheal tubes
US20110315147A1 (en) Tracheal tube with multifunctional lumen
US8025059B2 (en) Respiratory device comprising a double lumen endotracheal tube
US5291882A (en) Multi-lumen ITPV endotracheal tube
US9242058B2 (en) Tracheal tube positioning devices and methods
US20200121872A1 (en) System for assisting breathing and a patient set therefor
SE522361C2 (en) Ventilatortub
US20130092171A1 (en) Multi-lumen tracheal tube with pressure distribution
US10625038B2 (en) Medico-surgical apparatus and methods
JP2911677B2 (en) Endotracheal tube
CN109701130A (en) A kind of first aid two-chamber double cuff larynx snorkel
CN204972601U (en) Can appraise formula endotracheal tube
US20200030557A1 (en) Medical tubes for selective mechanical ventilation of the lungs
CN208436195U (en) A kind of first aid two-chamber double cuff larynx snorkel
CN206837211U (en) Multi-functional nasopharyngeal air duct
CN111526912A (en) Endotracheal intubation facilitator with excellent ventilation capabilities and with a system for accurate placement of an endotracheal tube in a desired bronchus
KR20180042766A (en) Endotracheal tube with position-variable electromyography detector
CN209809243U (en) Novel tracheal catheter
CN216963241U (en) Cardiopulmonary resuscitation trachea cannula and breathing machine
US11478596B2 (en) System and method for high flow oxygen therapy
CN212593391U (en) Double-cavity tracheal catheter kit capable of being guided based on magnetic induction technology

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed