SE512652C2 - Apparatus for, and method for, moving cargo carriers of the industrial truck - Google Patents

Apparatus for, and method for, moving cargo carriers of the industrial truck

Info

Publication number
SE512652C2
SE512652C2 SE9901408A SE9901408A SE512652C2 SE 512652 C2 SE512652 C2 SE 512652C2 SE 9901408 A SE9901408 A SE 9901408A SE 9901408 A SE9901408 A SE 9901408A SE 512652 C2 SE512652 C2 SE 512652C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
valve
fate
hydraulic
proportional
movement
Prior art date
Application number
SE9901408A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE9901408D0 (en
SE9901408L (en
Inventor
Bengt Joelsson
Original Assignee
Bt Ind Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bt Ind Ab filed Critical Bt Ind Ab
Priority to SE9901408A priority Critical patent/SE512652C2/en
Publication of SE9901408D0 publication Critical patent/SE9901408D0/en
Publication of SE512652C2 publication Critical patent/SE512652C2/en
Publication of SE9901408L publication Critical patent/SE9901408L/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
  • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F15B11/00Servomotor systems without provision for follow-up action; Circuits therefor
  • F15B11/003Systems with load-holding valves
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
  • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
  • B66F9/00Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes
  • B66F9/06Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes movable, with their loads, on wheels or the like, e.g. fork-lift trucks
  • B66F9/075Constructional features or details
  • B66F9/20Means for actuating or controlling masts, platforms, or forks
  • B66F9/22Hydraulic devices or systems
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
  • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • F15B2211/00Circuits for servomotor systems
  • F15B2211/50Pressure control
  • F15B2211/505Pressure control characterised by the type of pressure control means
  • F15B2211/50509Pressure control characterised by the type of pressure control means the pressure control means controlling a pressure upstream of the pressure control means
  • F15B2211/50545Pressure control characterised by the type of pressure control means the pressure control means controlling a pressure upstream of the pressure control means using braking valves to maintain a back pressure

Abstract

Device and method for movement of load carrying means of an industrial truck, in particular the pivot and lateral movement of a swing reach fork means. Hydraulic consumers (30, 32) provide the movements. A proportional valve (38, 40) is arranged in front each hydraulic consumer. The proportional flow valve (40) of the pivot movement has its inlet (58) connected to the outlet (56) of the other. At lateral movement the motor speed is controlled and the proportional flow valve (38) is held open. At pivot movement or simultaneous movement of both the motor speed is set so that the total flow somewhat surpasses a maximum value at the same time as the proportional flow valves (38, 40) are controlled to desired primary flow. <IMAGE>

Description

10 15 20 25 30 512 652 slår i ställaget. 10 15 20 25 30 512 652 strikes the stand.

Uppfinningens ändamål. :_ Uppfinningen har till syfte att åstadkomma en anordning och ett förfarande där ovannämnda problem undviks och där vrid- och sidledsrörelserna hos en industritrucks lastgafflar kan ske enkelt, säkert och koordinerat på ett energi-, miljö- och kostnadsmässigt effektivt sätt. Purpose of the invention. : _ The object of the invention is to provide a device and a method there the above problems are avoided and where the turning and lateral movements of an industrial truck load forks can be done easily, safely and coordinated on an energy, environmental and cost-effective way.

Kort redogörelse av uppfinningen. Brief description of the invention.

Uppfinningens ändamål uppfylls med en anordning enligt kravets 1 kännetecknande del. Genom att man härmed har en varvtalsreglerad motor och ett arrangemang med proportionalflödesventiler kan man minimera spillflödet och därmed optimera energiåtgången. The object of the invention is fulfilled with a device according to the characterizing part of claim 1 part. By having a speed-controlled motor and an arrangement with it proportional fate valves, you can minimize spill fate and thus optimize energy consumption.

Kraven 2 och 3 anger föredragna utföringsformer med effektiva kretslösningar och utformningar av de rörelsegivande hydraulförbrukarna. Claims 2 and 3 set forth preferred embodiments with efficient circuit solutions and designs of the moving hydraulic consumers.

En anordning enligt kraven 4 och 6 möjliggör utnyttjande av samma motor och pump till alla hydraulfunktioner, medan krav 5 specificerar en anordning för optimerad funktion och operatörsvänlighet. A device according to claims 4 and 6 enables the use of the same motor and pump all hydraulic functions, while requirement 5 specifies a device for optimized function and operator friendliness.

Det uppfinningsenliga förfarande framgår av kravets 7 kännetecknande del. Genom att vid sidledsrörelse styra motorn så att endast nödvändigt flöde erhålls kan man minimera spillflödet och därmed optimera energiåtgången. Vid användning av båda förbrukarna ges motorn ett varvtal som med viss marginal överstiger de båda förbrukarnas tillåtna maxflöde. Önskat rörelsemönster fås genom styrning av proportionalflödesventilerna. Det är omöjligt att motorvarvtalsstyra båda funktionerna med en och samma motor eftersom allt flöde skulle gå igenom den första förbrukaren vid seriekoppling och genom den med minst motstånd vid parallellkoppling av proportionalflödesventilerna, men med ovanstående förfarande kan det samlade spillflödet minimeras. 10 15 20 25 30 512 652 Kravet 8 anger föredragen utföringsforrn för vridrörelsen. Eftersom denna rörelse har låga flöden i förhållande till de övriga är rörelsen rent teknisk svår att styra med motorvarvtalsstyrning. Detta ger dock inga större försämringar av effektiviteten eftersom det redan låga maxflödet ger än mindre spillflöden.The method according to the invention appears from the characterizing part of claim 7. By during lateral movement, control the motor so that only the necessary fl fate is obtained minimize waste and thus optimize energy consumption. When using both consumers are given an engine speed that exceeds both by a certain margin consumers' maximum permitted fate. The desired movement pattern is obtained by controlling proportional fl fate valves. It is impossible to control both engine speeds with one and the same engine because all fate would go through the first consumer in series connection and through the one with the least resistance when parallel connection of proportional fl fate valves, but with the above procedure it can be assembled spillage is minimized. 10 15 20 25 30 512 652 Claim 8 states the preferred embodiment of the rotary movement. Because this movement has low fl fates in relation to the others, the movement is technically difficult to control with engine speed control. However, this does not cause any major deterioration in efficiency because the already low maximum fate gives even less waste fate.

Ett förfarande enligt kraven 9-11 ger optimerad funktion och operatörsvänlighet medan kravet 12 möjliggör säkerhetsmässigt effektivt utnyttjande av samma motor och pump till alla hydraulfunktioner.A method according to claims 9-11 provides optimized function and operator friendliness while claim 12 enables safe and efficient use of the same motor and pump to all hydraulic functions.

Uppfinningens ytterligare särdrag och fördelar framgår av det nedan redovisade föredragna utförlngsexemplet där hänvisning sker till den bifogade figuren som visar en schematisk skiss av hydraulsystemet hos en industritruck med vridgaffelaggregat. The additional features and benefits of the acquisition are set out in the report below preferred embodiment where reference is made to the attached clock showing a schematic sketch of the hydraulic system of an industrial truck with rotary fork unit.

Beskrivning av ett utföringsexempel. Description of an embodiment.

Figuren visar en schematisk skiss av hydraulsystemet hos en industritruck med vridgaffelaggregat. Truckens övriga utformning är enligt något idag känt koncept. The figure shows a schematic sketch of the hydraulic system of an industrial truck with rotary fork assembly. The truck's other design is according to a concept known today.

Samtliga komponenter såsom ventiler mm som visas i figuren och tillhör uppfinningen äri sig kända och finns på marknaden i dag. Uppfinningen omfattas således av tillämpningen av komponenterna, deras inbördes arrangemang och deras styrning. All components such as valves etc. that are shown in the clock and belong to the invention are known and are on the market today. The invention is thus covered by the application of the components, their mutual arrangement and their control.

Truckens hydraulsystem innefattar en varvtalsreglerad AC-motor 2 som driver en hydraulpump 4. Pumpens ingång 3 har en anslutning 8 till en hydraulvätskereservoar 6.The truck's hydraulic system includes a speed-controlled AC motor 2 that drives one hydraulic pump 4. The pump inlet 3 has a connection 8 to a hydraulic fluid reservoir 6.

Hydraulförbrukarna kan delas in i två delsystem 10, 12, Det första delsystemet 10 används för vertikal rörelse i form av lyft och sänkning av truckens lastbärande organ, vilka företrädesvis utgörs av en sedvanlig gaffelvagn med två lastgafflar (ej visade här).The hydraulic consumers can be divided into two subsystems 10, 12, The first subsystem 10 used for vertical movement in the form of lifting and lowering of the truck's load-bearing means, which preferably consist of a conventional fork carriage with two load forks (not shown here).

Det andra delsystemet 12 används för horisontell rörelse i form av sidledsförflyttning och vridning av gaffelvagnen kring en vertikal axel.The second subsystem 12 is used for horizontal movement in the form of lateral displacement and rotating the fork carriage about a vertical axis.

Det första delsystemet innefattar tre stycken lyflcylindrar 14, 16, 18 som är anslutna till pumpens utgång 5 via en hydraulledning 15. Cylindrarna 14, 16, 18 aktiveras stegvis på sedvanligt sätt vilket uppstår automatiskt av förhållandet mellan tryckarea och lyft lll llll ll ll llil 10 15 20 25 30 512 652 lâSt.The first subsystem comprises three lifting cylinders 14, 16, 18 which are connected to the pump outlet 5 via a hydraulic line 15. The cylinders 14, 16, 18 are activated step by step in the usual way which arises automatically from the relationship between pressure area and lift lll llll ll ll llil 10 15 20 25 30 512 652 lâSt.

Vid lyft öppnar en riktningsventil 20 på ledningen 15 och vid sänkning öppnar en annan riktningsventil 22. Ett filter är också anordnat på ledningen för att förhindra att smuts från cylindrarna når pumpen. Vid sänkningen arbetar pumpen 4 som motor och motorn 2 som generator i syfte att regenerativt återmata energi till ett ej visat batteri. En tryckbegränsningsventil 24 öppnar vid ett givet maxtryck som annars kan överstigas när gaffelvagnen går i topp eller om Iyftrörelsen hindras av något. Det finns också en manuellt påverkbar nödsänkningsventil 25 som är parallellkopplad med riktningsventilerna 20, 22.When lifting, one directional valve 20 opens on the line 15 and when lowering, another opens directional valve 22. A filter is also provided on the line to prevent dirt from the cylinders reaches the pump. During lowering, the pump 4 acts as the motor and the motor 2 as a generator for the purpose of regeneratively reloading energy to a battery (not shown). One pressure relief valve 24 opens at a given maximum pressure which may otherwise be exceeded when the fork carriage goes to the top or if the lifting movement is hindered by something. There is also one manually actuable emergency lowering valve 25 which is connected in parallel with directional valves 20, 22.

Det andra delsystemet 12 innefattar två hydraulförbrukare 30, 32. Den första förbrukaren 30 utgörs av en hydraulmotor som samverkar med en stativfast kuggstång 33 för åstadkommande av sidledsförflyttning av gaffelvagnen. Hydraulmotorn 30 är uppfinningsenligt ansluten till pumpens utgång 5 via en ledning 50 till en första proportionalflödesventils 38 ingång 52 och en ledning 62 från dess primärflödesutgång 54 via en 4/3 riktningsventil 42 och en lasthållningsventil 46. Hydraulmotorn 30 kan drivas åt båda håll och drivningsriktningen beror på riktningsventilens 42 läge.The second subsystem 12 comprises two hydraulic consumers 30, 32. The first the consumer 30 consists of a hydraulic motor which cooperates with a frame-fixed rack 33 for effecting lateral displacement of the fork carriage. The hydraulic motor 30 is properly connected to the pump outlet 5 via a line 50 to a first proportional fl fate valve 38 inlet 52 and a conduit 62 from its primary fl fate output 54 via a 4/3 directional valve 42 and a load holding valve 46. The hydraulic motor 30 can driven in both directions and the driving direction depends on the position of the directional valve 42.

Den andra förbrukaren 32 utgörs av två cylindrar 34 vars kolvar är förbundna med en kedja 36 eller liknande vilken samverkar med hjul 37 för att påverka gaffelvagnen vridning kring en vertikal axel. Denna andra förbrukare 32 är uppfinningsenligt ansluten till pumpens utgång 5 via en ledningen 50 och den första trevägs proportionalflödesventilens 38 returutgång 56, en ledning 64 till en andra trevägs proportionalflödesventils 40 ingång 58 och en ledning 66 från dess primärflödesutgång 60 via en 4/3 riktningsventil 44 och en lasthållningsventil 48. Vilken cylinder 34 som trycksätts och därmed kedjans 35 och hjulets 37 riktning beror på riktningsventilens 44 läge.The second consumer 32 consists of two cylinders 34 whose pistons are connected to one chain 36 or the like which cooperates with wheels 37 to actuate the fork carriage rotation about a vertical axis. This second consumer 32 is connected as required to the pump outlet 5 via a line 50 and the first three-way the return output 56 of the proportional 38 valve 38, one line 64 to a second three-way proportional fl fate valve 40 inlet 58 and a conduit 66 from its primary fl fate output 60 via a 4/3 directional valve 44 and a load holding valve 48. Which cylinder 34 as is pressurized and thus the direction of the chain 35 and the wheel 37 depends on the direction valve 44 location.

Om det andra delsystemets 12 ventilblock förbereds med ledningar 70, 72 kan ytterligare hydraulfunktioner kopplas in för speciella tillämpningar, exempelvis för gaffeltilt. En riktningsventil 31 är anordnad på pumpens 4 utgående ledning 50. 10 15 20 25 30 512 652 Systemet innefattar en elektronisk styrenhet 80 som mottager insignaler från av operatören påverkbara reglage 82, 84, 86, 88 för lyft och sänkning, sidorörelse av gaffelvagnen, vridrörelse av gaffelvagnen samt autorotation. Föraren kan via reglagen 82, 84, 86, 88 välja önskad rörelseriktning och -hastighet I beroende av dessa insignaler ger styrenheten 80 signaler till motorn 2, riktningsventilerna 20, 22, 31, proportionalflödesventilerna 38, 40 samt riktningsventilerna 42, 44 via signalledningar (här onumrerade). Samtliga ventiler har i opåverkat tillstånd de i figuren visade stängda lägena som utgångslägen.If the valve block of the second subsystem 12 is prepared with lines 70, 72 can additional hydraulic functions are switched on for special applications, for example for fork tilt. A directional valve 31 is arranged on the output line 50 of the pump 4. 10 15 20 25 30 512 652 The system includes an electronic controller 80 that receives input signals from off operator adjustable controls 82, 84, 86, 88 for lifting and lowering, lateral movement of the fork carriage, rotational movement of the fork carriage and autorotation. The driver can via the controls 82, 84, 86, 88 select the desired direction and speed of movement I depending on these input signals give the control unit 80 signals to the motor 2, the directional valves 20, 22, 31, proportional fl fate valves 38, 40 and directional valves 42, 44 via signal lines (here unnumbered). All valves are closed in the unaffected state of those shown in fi guren modes as initial modes.

Styrsystemet 80 kan självfallet om så önskas kopplas till fler operatörsreglage. Wdare kan det vara lämpligt att på känt sätt ge insignaler från olika komponenter för att möjliggöra reglering och detektering av olika ändlägen.The control system 80 can of course, if desired, be connected to your operator control. Wdare it may be appropriate to provide input signals from various components in a known manner in order to enable regulation and detection of different end positions.

Gaffelvagnen styrs på följande sätt: Om operatören ger signal för lyft av gaffelvagnen via reglaget 82 ger styrenheten 80 signal till motorn 2 att driva pumpen 4 med det varvtal som motsvarar operatörens valda hastighet. Riktningsventilen 20 öppnar så att hydraultryoket når cylindrarna 14, 16, 18 via ledningen 15.The fork carriage is controlled as follows: If the operator gives a signal for lifting the fork carriage via the control 82, the control unit 80 gives signal to the motor 2 to drive the pump 4 at the speed corresponding to that of the operator selected speed. The directional valve 20 opens so that the hydraulic pressure reaches the cylinders 14, 16, 18 via line 15.

Om operatören ger signal för sänkning av gaffelvagnen via reglaget 82 ger styrenheten 80 signal till riktningsventilen 22 som öppnar så att hydraultrycket på grund av lasten återleds genom pumpen 4 till reservoaren 6. Riktningsventilen 20 hålls stängd. Pumpen 4 drivs i detta fall som motor medan motorn 2 blir en generator som bromsas till det varvtal som motsvarar operatörens valda hastighet. Återvunnen energi återmatas till batteriet på känt sätt. Rent praktisk kan det vara lämpligt att montera hela det första delsystemets 10 ventilblock direkt på pumpen 4.If the operator gives a signal for lowering the fork carriage via the control 82, the control unit gives 80 signal to the directional valve 22 which opens so that the hydraulic pressure due to the load returned through the pump 4 to the reservoir 6. The directional valve 20 is kept closed. The pump 4 is driven in this case as a motor while the motor 2 becomes a generator which is braked to it speeds corresponding to the selected speed of the operator. Recovered energy is returned to the battery in a known manner. In practical terms, it may be appropriate to assemble the entire first the valve block of the subsystem 10 directly on the pump 4.

Om operatören ger signal för sidoförflyttning av gaffelvagnen via reglaget 84 drivs motorn 2 med ett varvtal som ger ett flöde motsvarande önskad hastighet. Ventilen 31 öppnar och den första proportionalflödesventilen 38 öppnar helt och riktningsventilen 42 ställs i läge motsvarande önskad rörelseriktning. 10 15 20 25 30 512 652 Om operatören ger signal för vridrörelse av gaffelvagnen via reglaget 86 drivs motorn 2 med ett varvtal som ger ett flöde motsvarande eller något överstigande ett givet maxflöde för den andra förbrukaren 32. Ventilen 31 öppnar och den andra proportionalflödesventilen 40 öppnar så att primärflödet motsvarar önskad vridhastighet. Riktningsventilen 44 ställs i läge motsvarande önskad rörelseriktning.If the operator gives a signal for lateral movement of the fork carriage via the control 84 is operated the motor 2 at a speed which gives a fl fate corresponding to the desired speed. Valves 31 opens and the first proportional fl fate valve 38 opens fully and the directional valve 42 is set to a position corresponding to the desired direction of movement. 10 15 20 25 30 512 652 If the operator gives a signal for rotary movement of the fork carriage via the control 86, the motor 2 is driven with a speed that gives a fl fate corresponding to or slightly exceeding a given max fl fate of the other consumer 32. Valve 31 opens and the other the proportional fate valve 40 opens so that the primary fate corresponds to the desired one rotational speed. The directional valve 44 is set in a position corresponding to the desired direction of movement.

Som tidigare nämnts är det olämpligt att reglera denna rörelse genom motorvarvtalsreglering. Spillflödet återleds via returledningen 68 till reservoaren 6.As previously mentioned, it is inappropriate to regulate this movement through engine speed control. The waste is returned via the return line 68 to the reservoir 6.

Om operatören ger signal för samtidig sidoförflyttning och vridrörelse via reglagen 84, 86 drivs motorn 2 med ett varvtal som ger ett flöde motsvarande eller något överstigande ett givet sammanlagt maxflöde för de båda förbrukarna 30, 32. Ventilen 31 öppnar och den första proportionalflödesventilen 38 öppnar så att primärflödet motsvarar önskad rörelsehastighet. Resterande flöde leds från returutgången via ledningen 64 till den andra proportionalflödesventilen 40 som öppnar så att primärflödet motsvarar önskad vridhastighet. Riktningsventilerna 42, 44 ställs i läge motsvarande önskad rörelseriktning. Spillflödet återleds via returledningen 68 till reservoaren 6.If the operator gives a signal for simultaneous lateral movement and rotational movement via the controls 84, 86, the motor 2 is driven at a speed which gives a fl fate corresponding to or something exceeding a given total maximum fl fate for the two consumers 30, 32. The valve 31 opens and the first proportional fl fate valve 38 opens so that the primary fl fate corresponds to the desired speed of movement. The remaining fl fate is led from the return output via line 64 to the second proportional fate valve 40 which opens so that the primary fate corresponds to the desired rotational speed. The directional valves 42, 44 are set in the corresponding position desired direction of movement. The waste is returned via the return line 68 to the reservoir 6.

Reglaget 88 används för autorotation. Detta innebär att man kan flytta lastgafflarna mellan två hemmalägen, ett för lastning eller lossning i lagerställage på gångens ena sida och ett för gångens andra sida. Autorotationen innebär att styrenheten 80 automatiskt ger signal till ventilerna och motorn enligt en förbestämd sekvens där operatörens utslag ger önskad riktning men med förbestämd hastighet. Ventilerna och motorn styrs i övrigt på samma sätt som i föregående stycke.Control 88 is used for auto-rotation. This means that you can move the loads between two home positions, one for loading or unloading in storage on one aisle side and one for the other side of the aisle. The autorotation means that the control unit 80 automatically gives signal to the valves and the motor according to a predetermined sequence there the operator's turn gives the desired direction but at a predetermined speed. The valves and the engine is otherwise controlled in the same way as in the previous paragraph.

Styrenheten 80 är vidare anordnad att förhindra att de båda delsystemen 10, 12 är aktiverade samtidigt. Detta kan leda till allvarliga konsekvenser eftersom det vid smalgångshantering annars är risk för att lasten slår i ställaget vilket kan leda till svåra olyckor. Styrenheten 80 ger därför aldrig signal om aktivering av vertikal rörelse medan horisontell rörelse pågar, eller vice versa.The control unit 80 is further arranged to prevent the two subsystems 10, 12 from being activated at the same time. This can lead to serious consequences because it at narrow aisle handling otherwise there is a risk of the load hitting the rack, which can lead to difficult accidents. The control unit 80 therefore never gives a signal for activating vertical movement while horizontal movement in progress, or vice versa.

Om extra hydraulförbrukare kopplas in kan de kopplas in i serie efter den andra proportionalflödesventilens utlopp 62 och regleras på samma sätt med motorvarvtal motsvarande eller överstigande totalt maxvärde. 10 512 652 Som en grov uppskattning av de flöden som kan behövas för de olika rörelse kan sägas 50 liter/minut för lyft, 8 liter/minut för sidledsrörelse samt ca 1,5 liter/minut för vridrörelse. Avdessa relativt stora skillnader följer att uppfinningen ger en optimerad användning av motorn 2 och pumpen 4, och att stora energiförluster och spillflöden kan undvikas.If additional hydraulic consumers are connected, they can be connected in series one after the other proportional fl fate valve outlet 62 and regulated in the same way with engine speed corresponding to or exceeding the total maximum value. 10 512 652 As a rough estimate of the fates that may be needed for the various movements can be said 50 liters / minute for lifting, 8 liters / minute for lateral movement and approx. 1.5 liters / minute for rotational movement. These relatively large differences follow that the acquisition provides an optimized use of the motor 2 and the pump 4, and that large energy losses and spills can occur avoided.

Uppflnningen kan inom ramen av patentkraven utövas enligt ett flertal alternativa utföringsformer än de ovan visade. Således kan hydraulförbrukarna ersättas av andra eller kompletteras med flera. Ventilarrangemanget kan ha fler former än den som visas i figuren. lllThe invention can be exercised within the framework of the claims according to a number of alternatives embodiments than those shown above. Thus, the hydraulic consumers can be replaced by others or supplemented with fl era. The valve arrangement may have shapes other than those shown in fi guren. lll

Claims (12)

10 15 20 25 512 652 Patentkrav.10 15 20 25 512 652 Patent claims.
1. Anordning för förflyttning av lastbärande organ, företrädesvis en gaffelvagn, hos en industritruck, vilka organ påverkas rörelse av ett hydrauliskt system innefattande en pump (4) driven av en motor (2), företrädesvis AC-motor, en hydraulvätskereservoar (6) ansluten till pumpens ingång (3), en första hydraulförbrukare (30) för åstadkommande av sidledsrörelse, samt en andra hydraulförbrukare (32) för åstadkommande av vridrörelse, vilka förbrukare (30, 32) är anslutna till pumpens utgång (5), kännetecknad av att motorn (2) är varvtalsreglerad, att den första förbrukaren (30) är ansluten till pumpens utgång (5) via en första trevägs proportionalflödesventil (38), att den andra hydraulförbrukaren (32) är ansluten till den första proportionalflödesventilens returutgång (56) via en andra trevägs proportionalflödesventil (40) vars returutgång (62) är ansluten till hydraulvätskereservoaren (6).Device for moving load-bearing means, preferably a forklift, of an industrial truck, which means are affected by movement of a hydraulic system comprising a pump (4) driven by a motor (2), preferably an AC motor, a hydraulic fluid reservoir (6) connected to the pump inlet (3), a first hydraulic consumer (30) for producing lateral movement, and a second hydraulic consumer (32) for producing rotational movement, which consumers (30, 32) are connected to the pump's outlet (5), characterized in that the motor (2) is speed controlled, that the first consumer (30) is connected to the outlet (5) of the pump via a first three-way proportional fl valve (38), that the second hydraulic consumer (32) is connected to the return outlet (56) of the first proportional valve via a second three-way proportional fl fate valve (40) whose return outlet (62) is connected to the hydraulic fluid reservoir (6).
2. Anordning enligt krav 1, kännetecknad av en riktningsventil (42, 44) och en lasthållningsventil (46, 48) är anordnade serie mellan respektive proportionalflödesventils primärflödesutgång (54, 60) och dess förbrukare (30, 32).Device according to claim 1, characterized by a directional valve (42, 44) and a load holding valve (46, 48) are arranged series between the respective proportional fl fate valve primary fl output (54, 60) and its consumers (30, 32).
3. Anordning enligt något av kraven 1 eller 2, kännefecknad av att den första hydraulförbrukaren (30) utgörs av en hydraulmotor och att den andra förbrukaren av två cylindrar (34) vars kolvar är förbundna med varandra med en drivande kedja (36) eller motsvarande.Device according to one of Claims 1 or 2, characterized in that the first hydraulic consumer (30) consists of a hydraulic motor and in that the second consumer consists of two cylinders (34) whose pistons are connected to one another by a driving chain (36) or the like. .
4. Anordning enligt något av kraven 1-3, kännetecknad av pumpen också är ansluten till cylindrar (14, 16, 18) för lyft och sänkning av det lastbärande organet, att en riktningsventil (31) är anordnad mellan pumpen och den första proportionalflödesventilen (38), samt att pumpen/motorn (4/2) också kan drivas som motor/generator för regenerativ återmatning till ett batteri vid lastsänkning.. 10 15 20 25 30 512 652Device according to one of Claims 1 to 3, characterized in that the pump is also connected to cylinders (14, 16, 18) for lifting and lowering the load-bearing member, that a directional valve (31) is arranged between the pump and the first proportional valve valve ( 38), and that the pump / motor (4/2) can also be operated as a motor / generator for regenerative feedback to a battery during load reduction .. 10 15 20 25 30 512 652
5. Anordning enligt krav 1, kännetecknad av att en elektronisk styrenhet (80) är förbunden med ett antal reglage (82, 84, 86, 88) för insignaler från en operatör, att styrenheten (80) vidare är förbunden med proportionalflödesventilerna (38, 40), riktningsventilerna (42, 44) och motorn (2) för styrning av dessa i beroende av operatörens insignaler.Device according to claim 1, characterized in that an electronic control unit (80) is connected to a number of controls (82, 84, 86, 88) for input signals from an operator, that the control unit (80) is further connected to the proportional valve valves (38). 40), the directional valves (42, 44) and the motor (2) for controlling them depending on the input signals of the operator.
6. Anordning enligt något av kraven 1-5, kännetecknad av att ytterligare förbrukare är anslutna mellan den andra proportionalflödesventilens returutlopp (62) och hydraulvätskereservoaren (6).Device according to one of Claims 1 to 5, characterized in that additional consumers are connected between the return outlet (62) of the second proportional des valve and the hydraulic fluid reservoir (6).
7. Förfarande vid förflyttning av lastbärande organ av det slag som anges i kravet 5, kännetecknat av att styrenheten (80) vid signal från operatören om aktivering av enbart den första hydraulförbrukaren (30) ger styrsignaler till motorn (2) att driva pumpen (4) med ett varvtal som ger det flöde som motsvarar operatörens önskade rörelsehastighet, samt att helt öppna den första proportionalflödesventilen (38), att styrenheten (80) vid signal från operatören om aktivering av båda hydraulförbrukarna (30, 32) ger styrsignaler till motorn (2) att driva pumpen (4) med ett varvtal som ger ett flöde motsvarande eller något överstigande ett givet sammanlagt maxflöde för nämnda hydraulförbrukare (30, 32), samt att öppna proportionalflödesventilerna (38, 40) i sådan grad att primärflödet motsvarar operatörens önskade rörelsehastighet.Method for moving load-bearing means of the type specified in claim 5, characterized in that the control unit (80), upon signal from the operator to activate only the first hydraulic consumer (30), provides control signals to the motor (2) to drive the pump (4). ) with a speed that gives the fl fate corresponding to the operator's desired speed of movement, and to fully open the first proportional fl fate valve (38), that the control unit (80) upon signal from the operator to activate both hydraulic consumers (30, 32) gives control signals to the engine (2 ) to drive the pump (4) at a speed which gives a mots equivalent to or slightly exceeds a given total maximum fl fate for said hydraulic consumer (30, 32), and to open the proportional fl fate valves (38, 40) to such an extent that the primary fl corresponds to the operator's desired speed of movement.
8. Förfarande enligt krav 7, kännetecknar' av att styrenheten (80) vid signal från operatören om aktivering av enbart andra hydraulförbrukaren (32) ger styrsignaler till motorn (2) att driva pumpen (4) med ett varvtal som ger ett flöde motsvarande eller något överstigande ett maxflöde för nämnda andra hydraulförbrukare (32), samt att öppna den andra proportionalflödesventilen (40) i sådan grad att primärflödet motsvarar operatörens önskade rörelsehastighet.Method according to claim 7, characterized in that the control unit (80) upon signal from the operator to activate only the second hydraulic consumer (32) gives control signals to the motor (2) to drive the pump (4) at a speed which gives a ger corresponding to or slightly exceeding a maximum fate for said second hydraulic consumer (32), and for opening the second proportional fate valve (40) to such an extent that the primary fate corresponds to the desired speed of movement of the operator.
9. Förfarande enligt krav 7 eller 8, kännefecknad av att styrenheten (80) ger signal till riktningsventilen eller ventilerna (42, 44) för påverkan till läge för av operatören önskad rörelseriktning. l'l|l|l I llll .il li ii irl l 10 512 652 10Method according to Claim 7 or 8, characterized in that the control unit (80) gives a signal to the directional valve or valves (42, 44) for actuation to a position for the direction of movement desired by the operator. l'l | l | l I llll .il li ii irl l 10 512 652 10
10. Förfarande enligt något av kraven 7-9, kännetecknad av att respektive proportionalflödesventil (38, 40) hålls stängd när styrenheten (80) ej erhåller signal om rörelse av ansluten förbrukare.Method according to one of Claims 7 to 9, characterized in that the respective proportional fate valve (38, 40) is kept closed when the control unit (80) does not receive a signal of movement of the connected consumer.
11. Förfarande enligt något av kraven 7-10, kännetecknad av att styrenheten (80) ger signal till ventilerna (38, 40, 42, 44) och motorn (2) att styra hydraulförbrukarna (30, 32) enligt en förbestämd sekvens när operatören ger signal om förflyttning från ett hemmaläge till annat hemmaläge för de lastbärande organen.Method according to one of Claims 7 to 10, characterized in that the control unit (80) signals the valves (38, 40, 42, 44) and the motor (2) to control the hydraulic consumers (30, 32) according to a predetermined sequence when the operator gives a signal of transfer from one home position to another home position for the load-bearing members.
12. Förfarande enligt något av kraven 7-11 där motorn också används till lyft och sänkning av de lastbärande organen, kännetecknad av styrenheten (80) ej ger signal för påverkan av rörelse erhållande dessa funktioner under den tid som den första eller andra hydraulförbrukaren (30, 32) är aktiverad, samt vice versa.Method according to any one of claims 7-11, wherein the motor is also used for lifting and lowering the load-bearing means, characterized by the control unit (80) does not give a signal for influencing movement obtaining these functions during the time that the first or second hydraulic consumer (30 , 32) is activated, and vice versa.
SE9901408A 1999-04-20 1999-04-20 Apparatus for, and method for, moving cargo carriers of the industrial truck SE512652C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9901408A SE512652C2 (en) 1999-04-20 1999-04-20 Apparatus for, and method for, moving cargo carriers of the industrial truck

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9901408A SE512652C2 (en) 1999-04-20 1999-04-20 Apparatus for, and method for, moving cargo carriers of the industrial truck
EP00850068A EP1046610A3 (en) 1999-04-20 2000-04-18 Device and method for movement of a load carrier at an industrial truck

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9901408D0 SE9901408D0 (en) 1999-04-20
SE512652C2 true SE512652C2 (en) 2000-04-17
SE9901408L SE9901408L (en) 2000-04-17

Family

ID=20415284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9901408A SE512652C2 (en) 1999-04-20 1999-04-20 Apparatus for, and method for, moving cargo carriers of the industrial truck

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP1046610A3 (en)
SE (1) SE512652C2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102004042881A1 (en) * 2004-09-04 2006-03-09 Jungheinrich Aktiengesellschaft Device for emergency lowering of a load-bearing means in a forklift
JP5352663B2 (en) 2011-12-26 2013-11-27 株式会社豊田自動織機 Hydraulic control device for forklift
WO2014207474A2 (en) 2013-06-26 2014-12-31 Parker Hannifin Manufacturing Limited Energy efficient electric vehicle control system
EP2829504A1 (en) * 2013-07-23 2015-01-28 Palfinger Platforms GmbH Method for controlling a working machine and hydraulic system for a lifting work platform

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3911942A (en) * 1974-03-28 1975-10-14 Gen Signal Corp Compensated multifunction hydraulic system
DE3145525A1 (en) * 1981-11-17 1983-05-26 Bosch Gmbh Robert Pressure control device
DE29802498U1 (en) * 1998-02-13 1998-04-16 Heilmeier & Weinlein Forklift control

Also Published As

Publication number Publication date
EP1046610A2 (en) 2000-10-25
SE9901408L (en) 2000-04-17
EP1046610A3 (en) 2005-11-30
SE9901408D0 (en) 1999-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8225706B2 (en) Method for controlling a hydraulic cylinder and control system for a work machine
US3922855A (en) Hydraulic circuitry for an excavator
DE60306313T2 (en) Steering device for electric work vehicle
EP1852387B1 (en) Load handling regeneration method and load handling regeneration system of battery type industrial vehicle
KR101190796B1 (en) An arrangement and a method for controlling a work vehicle
US6408972B1 (en) Electronic traction control system
US6850828B2 (en) Control apparatus and control method for a forklift and forklift
CN101981325B (en) Rotation drive controlling system for construction machine
CN101641483B (en) Hydraulic power management system
EP1474353B1 (en) A hydraulic system for a vehicle, a vehicle including such a hydraulic system and a supplementary unit for such a vehicle
CN102874087B (en) The drivetrain of vehicle, particularly mobile operation machinery
US8702560B2 (en) Construction machine
EP1869260B1 (en) A method for damping relative movements occurring in a work vehicle during driving
JP3791817B2 (en) Hydraulic support circuit for hydraulically driven work vehicles
US4505111A (en) Hydraulic control system for industrial vehicle
CN103502696B (en) For running method and the clutch speed changer of clutch speed changer
US4573319A (en) Vehicle hydraulic system with single pump
CN101297106B (en) Engine controller, controller of engine and hydraulic pump, and engine, hydraulic pump and controller of generator motor
CN102362105B (en) Construction vehicle
US6508328B1 (en) All wheel drive for motor grades
DE60308232T2 (en) Power steering
DE102006040459B4 (en) Hydraulic control circuit
CN101160456B (en) Cooling fan drive device for traveling working machine
US7222484B1 (en) Hydraulic system with multiple pressure relief levels
US6647718B2 (en) Electronically controlled hydraulic system for lowering a boom in an emergency

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed