SE451195B - CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRID - Google Patents

CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRID

Info

Publication number
SE451195B
SE451195B SE8401101A SE8401101A SE451195B SE 451195 B SE451195 B SE 451195B SE 8401101 A SE8401101 A SE 8401101A SE 8401101 A SE8401101 A SE 8401101A SE 451195 B SE451195 B SE 451195B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
phase
alpha
sialon
cutting
ceramic material
Prior art date
Application number
SE8401101A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE8401101L (en
SE8401101D0 (en
Inventor
G Brandt
J Akerman
Original Assignee
Sandvik Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sandvik Ab filed Critical Sandvik Ab
Priority to SE8401101A priority Critical patent/SE451195B/en
Publication of SE8401101D0 publication Critical patent/SE8401101D0/en
Priority to FR8502656A priority patent/FR2560182B1/en
Priority to AT0057985A priority patent/AT386596B/en
Priority to GB08505001A priority patent/GB2155007B/en
Priority to IT19702/85A priority patent/IT1183431B/en
Publication of SE8401101L publication Critical patent/SE8401101L/en
Publication of SE451195B publication Critical patent/SE451195B/en

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
  • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
  • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
  • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
  • C04B35/58Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
  • C04B35/584Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on silicon nitride
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
  • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
  • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
  • C04B35/515Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
  • C04B35/58Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
  • C04B35/597Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on silicon oxynitride, e.g. SIALONS

Description

»w 10 15 20 25 30 35 451 195 systemet. Karakteristiskt för dessa material är att de förutom av den refraktära karbiden eller nitriden utgörs av en kristallin fas av kiselnitrid eller beta'-sialon och eventuellt ytterligare en fas som innehåller en stor del av sintringshjälpmedlen såsom t ex yttriumoxid och som kan vara amorf. * Det har enligt uppfinningen överraskande visat sig att egenska- perna vid skärande bearbetning i vissa fall avsevärt kan för- bättras hos ett material väsentligen baserat på kiselnitrid, refraktär karbid/nitrid-fas samt en fas innehållande sintrings- hjälpmedel om den kiselnitridbaserade komponenten som härvid är-sialon föreligger i tvâ kristallina modifikationer nämligen alfa' och beta'. »W 10 15 20 25 30 35 451 195 the system. Characteristic of these materials is that they in addition of the refractory carbide or nitride consists of a crystalline phase of silicon nitride or beta'-sialon and possibly another phase containing a large part of the sintering aids such as yttrium oxide and which may be amorphous. * According to the invention, it has surprisingly been found that properties cutting operations can in some cases significantly reduce improved in a material substantially based on silicon nitride, refractory carbide / nitride phase and a phase containing sintering aids on the silicon nitride-based component as in this case är-sialon exists in two crystalline modifications namely alpha 'and beta'.

Alfa' är en hexagonal fas med den allmänna formeln Mx(Si,Al)12(O,N)16 där M = Li, Ca, Y eller andra lantanider och där x i 2.Alpha 'is a hexagonal phase of the general formula Mx (Si, Al) 12 (O, N) 16 where M = Li, Ca, Y or other lanthanides and where x i 2.

Beta' är en hexagonal fas med den allmänna formeln si6_zA1zozN8_z där 0 < z < 4.2.Beta 'is a hexagonal phase of the general formula si6_zA1zozN8_z where 0 <z <4.2.

Närvaro av alfa'-fas ökar hårdheten mätt vid rumstemperatur men har också en gynnsam inverkan på motståndet mot plastisk deformation (se nedan) varför det är troligt att varmhàrdheten också ökas i gynnsam riktning. Plastisk deformation av skär- eggen sker under förhållanden då denna utsätts för hög tempera- tur d v s vid hög skärhastighet och stor matning. Den plas-- tiska deformationen leder till sprickinitiering i skärkanten och då sprickorna tillväxer fås skärbrott. Denna typ av sprick- bildning har beskrivits i bl a Met. Tech. lQ(l983):December, sid 482-9 (Bhattacharyya et al, Wear mechanisms of Syalon ceramics tools when machining nickelbase materials). Det har överraskande visat sig att närvaro av alfa'-sialon väsentligt ökar materialets förmåga att motstå plastisk deformation var- igenom högre skärhastighet och skärmatning kan användas utan ~ risk för katastrofiska brott. 10 15 20 25 30 451 195 Egenskapsförbättringen yttrar 'sig framförallt i att motståndet mot eggurflisningar s k chipping ökas väsentligt i vissa ar- betsmaterial. Denna fördel har framförallt kunnat observeras i vissa varmhållfasta material baserade pà nickel på grund av de rådande höga skärtemperaturerna. Samma fenomen uppträder emel- lertid även i andra arbetsmaterial då man överskrider vissa värden på skärhastighet och matning. Föreliggande uppfinning avser därför ett material som kännetecknas av att det innnehål- ler en alfa'-fas av sialon-typ och en beta'-fas av sialon-typ samt ytterligare en intergranulär fas som vanligen är glas- artad men även kan utgöras av kristallina faser förutom den refraktära hårdämnesfasen som utgöres av av karbider, nitrider eller karbonitrider av metallerna från grupp IVB, VB och/eller VIB i periodiska systemet.The presence of alpha 'phase increases the hardness measured at room temperature but also has a beneficial effect on the resistance to plastic deformation (see below) why it is likely that the hardness also increased in a favorable direction. Plastic deformation of cutting the edge occurs under conditions where it is exposed to high luck ie at high cutting speed and large feed. The place-- The deformation leads to crack initiation in the cutting edge and as the cracks grow, cutting fractures are obtained. This type of cracking formation has been described in, among others, Met. Tech. lQ (l983): December, pp. 482-9 (Bhattacharyya et al, Wear mechanisms of Syalon ceramics tools when machining nickelbase materials). It has surprisingly, the presence of alpha'-sialon has been shown to be significant increases the ability of the material to withstand plastic deformation through higher cutting speed and cutting feed can be used without ~ risk of catastrophic crime. 10 15 20 25 30 451 195 The property improvement manifests itself primarily in the resistance against egg chips so-called chipping is significantly increased in some pickling material. This advantage has above all been observed in some heat-resistant nickel-based materials due to the prevailing high cutting temperatures. The same phenomenon occurs however, also in other working materials when some are exceeded values of cutting speed and feed. The present invention therefore refers to a material which is characterized in that it contains a sialon-type alpha 'phase and a sialon-type beta' phase and another intergranular phase which is usually glass species but can also consist of crystalline phases in addition to it refractory hard material phase consisting of carbides, nitrides or carbonitrides of the metals of Group IVB, VB and / or VIB in the periodic table.

Samexistens av alfa' och beta'-faserna är möjlig vid vissa materialkompositioner och har beskrivits av bl a H.K. Park et al i "Alfa'~sialon ceramics", Science of Ceramics, Vol.l0, sid 251-256, H.Hausner(Ed), och vidare i den svenska patent- ansökningen 83009282. Den nämda ansökningen behandlar således keramiska skärmaterial av kiselaluminiumoxinitrid omfattande en alfa'-fas av Si-Al-O-N samt en beta'-fas av Si-Al-O-N samt en glasartad fas. Det kända materialet innehåller dock ej någon refraktär karbid, nitrid eller karbonitrid.Coexistence of the alpha 'and beta' phases is possible in some material compositions and has been described by, among others, H.K. Park et al i "Alpha '~ sialon ceramics", Science of Ceramics, Vol.10, p 251-256, H. Hausner (Ed), and further in the Swedish patent the application 83009282. The said application thus deals with ceramic cutting materials of silicon aluminum oxynitride comprising an alpha 'phase of Si-Al-O-N and a beta' phase of Si-Al-O-N and a glassy phase. However, the known material does not contain any refractory carbide, nitride or carbonitride.

De för uppfinningen specifika materialegenskaperna framgår av den följande beskrivningen. Närvaro av en refraktär fas syftar till att förbättra slitstyrkeegenskaperna och den föreligger i materialet i form av en findispers diskret fas. I den efter- följande beskrivningen används titannitrid som refraktär fas då det är ett vanligen förekommande hårdämne men det är uppen- bart att liknande egenskapsförbättringar kan erhållas med and- ra typer av refraktära hárdämnen som karbider, nitrider eller karbonitrider eller blandningar därav av metallerna titan, tantal, krom, molybden, niob, zirkonium, hafnium och volfram.The material properties specific to the invention are apparent from the following description. Presence of a refractory phase aims to improve the abrasion resistance properties and it is present in the material in the form of a fine-discrete phase. In the subsequent In the following description, titanium nitride is used as the refractory phase as it is a common hard substance but it is obvious similar property improvements can be obtained with types of refractory hair substances such as carbides, nitrides or carbonitrides or mixtures thereof of the metals titanium, tantalum, chromium, molybdenum, niobium, zirconium, hafnium and tungsten.

Närvaro av syre i de refraktära hårdämnena har ej visat sig vara ofördelaktigt, utan kan tvärtom påverka sintringen i gynn- sam riktning. Ur tillverkningssynpunkt är nitriderna att före- 10 15 20 25 30 35 451. 195 H _ draga då de möjliggör trycklös'sintring till en tätsintrad kropp. Med användning av karbider kan sintringen ofta inte genomföras utan tryck.The presence of oxygen in the refractory hard substances has not been shown be disadvantageous, but may, on the contrary, affect the sintering in same direction. From a manufacturing point of view, the nitrides are 10 15 20 25 30 35 451. 195 HRS _ pull as they allow pressureless sintering to a tight sinter body. With the use of carbides, sintering often can not carried out without pressure.

Den för uppfinningen nödvändiga förekomsten av sialon av alfa'- och beta'-fas åstadkommes genom reglering av ingående råvaror på så sätt att mindre mängd aluminiumoxid och kisel- dioxid samt större mängd aluminiumnitrid och yttrbmtmid elLæ:nwt- /âlæšmëâfäïoânimêlrudâåren. Förekomst av alfa'-sialon leder till ökad hårdhet utan märkbar försämring av böjbrotthàllfastheten.The presence of sialon of alpha 'and beta' phases are achieved by regulating the input raw materials in such a way that a smaller amount of alumina and silica dioxide as well as a larger amount of aluminum nitride and surface mite elLæ: nwt- / âlæšmëâfäïoânimêlrudâåren. Presence of alpha 'sialon leads to increased hardness without appreciable deterioration of the flexural strength.

Vid framställning av ovanstående produkt utnyttjas sintrings- hjälpmedel förträdesvis yttríumoxid men liknande resultat kan erhållas med en eller flera oxider av t ex strontium, cerium, lantan och de övriga elementen i lantanidserien; Användning av yttrium som sintringshjälpmedel ger upphov till en intergranulär fas som till övervägande del är glasartad men kan inbegripa även andra faser t ex YAG (en kubisk fas med formeln Y3Al5O12), Y-N-alfa-wollastonit (en monoklinisk fas med formeln YSiO2N), YAM (monoklinisk med formeln Y4Al2O9) och N~YAM (monoklinisk fas med formeln Y4Si2O7N2).In the preparation of the above product, the sintering aids preferably yttrium oxide but similar results can obtained with one or more oxides of eg strontium, cerium, lanthanum and the other elements of the lanthanum series; The use of yttrium as a sintering aid gives rise to an intergranular phase which is predominantly vitreous but may also include other phases such as YAG (a cubic phase with formula Y3Al5O12), Y-N-alpha-wollastonite (a monoclinic phase with the formula YSiO2N), YAM (monoclinic with the formula Y4Al2O9) and N ~ YAM (monoclinic phase of the formula Y4Si2O7N2).

Den i uppfinningen beskrivna produkten består av flera faser och kan framställas enligt nedanstående beskrivning.The product described in the invention consists of several phases and can be prepared as described below.

Kiselnitrid, aluminiumnitrid, aluminiumoxid och kiseldioxid, där oxiderna kan utgöras av föroreningar i nitriderna bringas att reagera med en oxid av minst ett av elementen yttrium, skandium, cerium, lantan eller övriga metaller av lantanid- serien varvid erhålles vid lämpliga materialsammansättningar två faser av sialon-typ nämligen en hexagonal första fas (beta'-fas) vilken uppfyller den allmänna formeln Si6_zAlzOzN8_z där 0l.5) fås en sänkning av seghetsbeteendet medan vid låga z-värden materialsammansättningen kan bli svår att tätsintra utan tryck. Den undre gränsen för z väljs lämpligen på ett sådant 10 15 20 25 30 35 5 '451 195 sätt att sintring utan tryck blir möjlig. Den exakta undre gränsen för z vid vilken trycklös tätsintring fortfarande är möjlig är svär att fastställa, då denna kan vara beroende av naturen hos de ingående refraktära faserna. Så har material- kompositioner med t ex titannitrid som refraktärt hårdämne visat sig vara möjliga att sintra trycklöst vid så låga z-värden som 0.1 vilket inte är möjligt utan denna tillsats.Silicon nitride, aluminum nitride, alumina and silica, where the oxides may consist of impurities in the nitrides are brought reacting with an oxide of at least one of the elements yttrium, scandium, cerium, lanthanum or other metals of lanthanide series whereby obtained with suitable material compositions two phases of the sialon type namely a hexagonal first phase (beta 'phase) which satisfies the general formula Si6_zAlzOzN8_z there 0l.5) a decrease in the toughness behavior is obtained while at low z-values the material composition can be difficult to seal without print. The lower limit of z is suitably selected on such 10 15 20 25 30 35 5 '451 195 way that sintering without pressure becomes possible. The exact wonder the limit of z at which pressureless sealant is still present possible is difficult to determine, as this may depend on the nature of the constituent refractory phases. So has the material compositions with eg titanium nitride as refractory hardener proved to be possible to sinter without pressure at such low z-values as 0.1 which is not possible without this additive.

De refraktära hårdämnena kan därför förutom att ge material- kombinationen en hög slitstyrka bidraga till en effektiv por- slutning under sintringen. Den exakta naturen av detta hän- delseförlopp är inte känd men säkerligen spelar de i de refrak- tära karbiderna och nitriderna ingående föroreningarna en viss roll i detta sammanhang.The refractory hard materials can therefore, in addition to the combination a high wear resistance contribute to an efficient closure during sintering. The exact nature of this processes are not known, but they certainly play a role in the refraction the carbides and nitrides contained in the pollutants a certain role in this context.

Den andra fasen av sialontyp (alfa'-fas) som också är hexa- gonal uppfyller den allmänna formeln Mx(Si,Al)12(0,N)16 där M t ex kan vara en eller flera av elementen litium, kal- cium, yttrium eller andra lantanider och 0.l dessa metaller medför förutom bildning av alfa'-fas även bild- ning av en glasfas i den sintrade produkten. Denna glasfas har visat sig nödvändig för att kunna genomföra tätsintring utan tryck. Om mängden glasfas i den sintrade produkten är hög kan det medföra en försämring av högtemperaturegenskaperna. Mäng- den glasfas kan dock minskas genom något mindre yttriumoxid- tillsats (eller motsvarande tillsats av andra föreningar) eller genom värmebehandling varvid en del av glaset övergår i kristallin form t ex som YAM, YAG, N-YAM eller Y-N-alfa- wollastonit. Den refraktära hàrdämnesfasen som utgöres av kar- bider, nitrider eller karbonitrider av titan, niob, tantal, vanadin, krom, molybden, wolfram, hafnium och/eller zirkonium tillsätts i form av en finkornig pulverråvara för att ge en homogen dispersion i den ovannämnda grundmassan.The second phase of the sialon type (alpha 'phase) which is also hexa- gonal satisfies the general formula Mx (Si, Al) 12 (0, N) 16 where M may, for example, be one or more of the elements lithium, cium, yttrium or other lanthanides and 0.l In addition to the formation of alpha 'phase, these metals also a glass phase in the sintered product. This glass phase has proved necessary to be able to carry out waterproofing without print. If the amount of glass phase in the sintered product is high can it causes a deterioration of the high temperature properties. Multi- however, the glass phase can be reduced by slightly less yttrium oxide additive (or equivalent additive of other compounds) or by heat treatment in which part of the glass is transferred to crystalline form such as YAM, YAG, N-YAM or Y-N-alpha- wollastonit. The refractory hard material phase which consists of bites, nitrides or carbonitrides of titanium, niobium, tantalum, vanadium, chromium, molybdenum, tungsten, hafnium and / or zirconium is added in the form of a fine-grained powder raw material to give a homogeneous dispersion in the above-mentioned matrix.

Mängden av de ingående råvarorna väljs på ett sådant sätt att den sintrade strukturen innehåller 5 ~ 60 vol% av en refraktär hårdämnesfas utgörande en eller flera karbider eller nitrider av de tidigare nämnda refraktära metallerna i en grundmassa bestående av 10 - 70 vol % av en alfa'-fas av sialon-typ, 20 - 10 15 20 25 30 35 o 451 195 6 90 vol% av en beta'-fas av sialon-typ och en glasartad fas utgörande 0.1 - 20 vol% som delvis kan vara kristallin.The amount of the constituent raw materials is selected in such a way that the sintered structure contains 5 ~ 60 vol% of a refractory hard phase containing one or more carbides or nitrides of the aforementioned refractory metals in a matrix consisting of 10 to 70% by volume of a sialon-type alpha 'phase, 10 15 20 25 30 35 o 451 195 6 90% by volume of a sialon-type beta 'phase and a glassy phase constituting 0.1 - 20% by volume which may be partially crystalline.

I allmänhet innehåller grundmassan högst 40 vo1% alfa'~fas.In general, the matrix contains no more than 40% of the alpha 'phase.

Vidare är grundmassans halt av intergranulär fas normalt högst 15 vol%. Den sintrade strukturen innehåller vanligen högst 45 vol% hàrdämnesfas, vilken som tidigare nämnts med fördel ut- göres av nitrider, företrädesvis titannitrid.Furthermore, the content of intergranular phase in the matrix is normally highest 15 vol%. The sintered structure usually contains no more than 45 vol% hard material phase, which, as previously mentioned, is advantageously made of nitrides, preferably titanium nitride.

Den beskrivna materialstrukturen kan naturligtvis erhållas på annat sätt än vad som ovan beskrivits. Så beskriver t ex US patentskrift 4,l27,4l6 användning av kiselaluminiumoxinitrider av polytyp i stället för aluminiumnitrid vid framställning av sialon av beta'-typ.The described material structure can of course be obtained on other than as described above. So, for example, describes the US U.S. Pat. No. 4,27,4,16 uses silicon aluminum oxynitrides of polytype instead of aluminum nitride in the production of beta 'type sialon.

Exemgel 1 En blandning bestående av 85 % Si3N4, (varav ca 2 % utgörs av SiO2) 1.5 % A1203, 7 % AlN, (varav 2-3 % Al2O3) och 6.5 % YZO3 samt utgörande 85 % av totala sammansätt- ningen blandades med 15 % TiN, maldes i propanol, torkades, pressades till provkroppar och sintrades i kvävgasatmosfär vid 1775 OC. Röntgenanalys uppvisade starka reflexer av alfa' och beta' sialon och medium reflex av TiN. Materialet upp- visade en mycket finkornig och jämnt fördelad TiN-fas till- sammans med alfa'+beta'-fas med viss andel glasfas( tydlig mikroporositet kunde urskiljas.Example 1 A mixture consisting of 85% Si3N4, (of which about 2% is constituted of SiO2) 1.5% Al2 O3, 7% AlN, (of which 2-3% Al2O3) and 6.5% YZO3 and constituting 85% of the total composition The mixture was mixed with 15% TiN, ground in propanol, dried, pressed into specimens and sintered in a nitrogen atmosphere at 1775 OC. X-ray analysis showed strong reflections of alpha ' and beta 'sialon and medium reflex of TiN. The material showed a very fine-grained and evenly distributed TiN phase together with alpha '+ beta' phase with a certain proportion of glass phase ( clear microporosity could be discerned.

Exemgel 2 Komposition som ovan men sialonsammansättningen utgjorde 70 % av totala vikten. 30 % TiN utgjorde resten. Sintring utfördes vid 1790 OC i kvävgas i l timme. Jämn och finkornig struktur erhölls med låg mikroporositet. Densitet 3.55 g/cm3. Röntgen- diffraktionsmätníngar gav starka reflexer av TiN och beta'- sialon och medium reflex av alfa'-sialon. Hårdhet 1550 HV1. p 10 15 30 .35 451 195 Exempel 3 62 % Si3N4 (innehållande ca 2% SiO2) blandades med 15 % TiN, 16 % av egentillverkad polyfas av typ 2lR (ungefärlig formel SiAl6O2N6, innehållande ca 5 % AlN), 5 % YZO3 och 2 % Al2O3 samt mldes i vibrationslwam fylld med propanol, varvid ytterligare 1.2 % AIZO3 (räknat på torkat pulver utan pressmedel) tillfördes genom inmalning av malkropps- material. Pulvret torkades, pressade till provstavar, sintra- des p s s som i exempel l dvs vid 1775 OC. En tät och jämn struktur erhölls med densitet 3,32 g/cm3 och en hårdhet av ca 1560 HV1. Obetydlig mikroporositet erhölls. Röntgenunder- sökning gav starka reflexer av alfa' och beta' sialon och medium reflex av TíN.Example 2 Composition as above but the sialon composition was 70% of total weight. 30% TiN accounted for the remainder. Sintering was performed at 1790 OC in nitrogen for 1 hour. Smooth and fine-grained structure obtained with low microporosity. Density 3.55 g / cm3. X-ray diffraction measurements gave strong reflections of TiN and beta sialon and medium reflex of alpha'-sialon. Hardness 1550 HV1. p 10 15 30 .35 451 195 Example 3 62% Si3N4 (containing about 2% SiO2) was mixed with 15% TiN, 16% of self-made polyphase of type 2L (approx formula SiAl6O2N6, containing about 5% AlN), 5% YZO3 and 2% Al2O3 and melted in a vibrating slurry filled with propanol, with an additional 1.2% AIZO3 (calculated on dried powder) without pressing agent) was added by grinding the grinding body material. The powder was dried, pressed into test rods, concentrated des p s s as in example l ie at 1775 OC. A dense and even structure was obtained with a density of 3.32 g / cm 3 and a hardness of ca 1560 HV1. Insignificant microporosity was obtained. X-ray examination search yielded strong reflexes of alpha 'and beta' sialon and medium reflex of TíN.

Exempel 4 Material framställt enligt exempel l och 2 prövades i en längd- svarvningsoperation i stål SS 2541 - 03 varvid uppmättes fas- och gropförslitning, VB (mm) resp KT (/um), som funktion av ingreppstiden T (min). Som referensmaterial vid provningen användes två kommersiellt tillgängliga material nämligen Sandvik CC680 (Sialon) och Sandvik CC650 (Al2O3 + 30 vikt% Ti(N,C)). Provningen genomfördes med följande skärgeometri och skärdata: Skärgeometri: ISO SNGN 120416, förstärkningsfas 0,2 mm x 200 Skärhastighet: 100 m/min Matning: 0.36 mm/varv Skärdjup: 2.0 mm Förslitningen redovisas i figur 1 och 2 som medelvärde av två prov varvid Fig 1 visar fasförslitningen och Fig 2 gropför- slitningen som funktion av ingreppstiden. I Fig 1 och 2 beteck- nar de olika kurvorna följande material: l - CC680, 2 - Ex 1, 3 - Ex. 2 och 4 - CC650. 10 15 20 ü 451 195 Vidare provades seghetsbeteendet i en speciellt utformad gjuten provkropp varvid skärmaterialet utsattes för kraftiga mekaniska och termiska chockbelastningar.Example 4 Materials prepared according to Examples 1 and 2 were tested in a turning operation in steel SS 2541 - 03 whereby the and pit wear, VB (mm) and KT (/ um), respectively, as a function of engagement time T (min). As reference material in the test two commercially available materials were used namely Sandvik CC680 (Sialon) and Sandvik CC650 (Al2O3 + 30% by weight Ti (N, C)). The test was performed with the following insert geometry and cutting data: Cutting geometry: ISO SNGN 120416, reinforcement phase 0.2 mm x 200 Cutting speed: 100 m / min Feed rate: 0.36 mm / rev Cutting depth: 2.0 mm The wear is reported in Figures 1 and 2 as an average of two sample with Fig. 1 showing the phase wear and Fig. 2 the wear as a function of the engagement time. In Figs. 1 and 2, when the different curves have the following materials: l - CC680, 2 - Ex 1, 3 - Ex. 2 and 4 - CC650. 10 15 20 ü 451 195 Furthermore, the toughness behavior was tested in a specially designed cast specimen where the cutting material was subjected to strong mechanical and thermal shock loads.

Skärgeometri: ISO SNGN 120416, förstärkningsfas 0,2 mm x 200 Skärhastighet: 300 m/min Matning: 0.50 mm/varv Skärdjup: 3.0 mm Livslängden begränsas vid denna provning av skärbrott. Medel- livslängden, som kan erhållas ur den ackumulerade brott- frekvensen i fig 3 (beteckningar enligt fig 1 och 2), är bestämd ur 15 prov. Den blev för de provade varianterna: CC680 7.93 min Ex 1 4.87 min Ex 2 6.00 min CC650 1.20 min Som framgår av den teknologiska provningen av slitstyrka och seghetsbeteende karakteriseras material enligt uppfinningen av att man lyckats kombinera den överlägsna slitstyrkan hos oxid- baserade keramer med det överlägsna seghetsbeteendet hos kisel- nitridbaserade keramer. Enligt figur 1 och 2 överensstämmer förslitningsbilden bäst med det oxidbaserade materialet medan seghetsbeteendet enligt figur 3 bäst överensstämmer med det kiselnitridbaserade materialet. Material enligt uppfinningen har därför ett betydligt bredare applikationsomràde än hit- tills kända keramiska skärmaterial. :(1Cutting geometry: ISO SNGN 120416, reinforcement phase 0.2 mm x 200 Cutting speed: 300 m / min Feed rate: 0.50 mm / rev Cutting depth: 3.0 mm The service life is limited in this test of cutting fractures. Average- life expectancy, which can be obtained from the accumulated the frequency in Fig. 3 (designations according to Figs. 1 and 2), is determined from 15 samples. It was for the tested variants: CC680 7.93 min Ex 1 4.87 min Ex 2 6.00 min CC650 1.20 min As shown by the technological test of durability and toughness behavior, materials according to the invention are characterized by that it has succeeded in combining the superior wear resistance of the based ceramics with the superior toughness behavior of silicon nitride-based ceramics. According to Figures 1 and 2 correspond wear image best with the oxide-based material while the toughness behavior of Figure 3 best conforms to it silicon nitride-based material. Material according to the invention therefore has a much wider range of applications than until known ceramic cutting materials. : (1

Claims (5)

10 15 20 25 30 35 451 19510 15 20 25 30 35 451 195 PatentkravPatent claims Keramiskt material baserat pà kiselnitrid och omfattande en första komponent I bestående av, i volymsprocent, 10 ~ 70 % alfa'-fas med formeln Mx(Si,Al)l2(0,N)l6, därCeramic material based on silicon nitride and comprising a first component I consisting of, in volume percentage, 10 ~ 70% alpha 'phase of the formula Mx (Si, Al) 12 (0, N) 16, where M är en eller flera av Li, Ca, Y eller andra lantanider och 0.lM is one or more of Li, Ca, Y or other lanthanides and 0.l Si6_ZAlzOzN8_z, där 0 granulär fas innehållande sintringshjälpmedel sásom av en inter- oxider av M, företrädesvis yttriumoxid, k ä n n e - t e c k n a t därav att den sintrade strukturen av det keramiska materialet dessutom innehåller, i volyms-Si6_ZAlzOzN8_z, where 0 granular phase containing sintering aids such as an antioxidant of M, preferably yttrium oxide, is characterized in that the sintered structure of the ceramic material additionally contains, in volume 5 - 60 % en refraktär hàrdämnesfas av karbider, nitrider och/ eller karbonitrider av Ti, Nb, Ta, V, Cr, Mo, W, Hf Och/ procent, av en andra komponent II bestående av eller Zr, varvid den första komponenten I innehåller högst 40 volymsprocent alfa'-fas och högst 15 volyms- procent intergranulär fas. _,. ,,.,_ ,-_,.._.-n1..,\.._,, ,.. _. ..... _ _ ...__ ......... v-.. n.. _ ._ _.. s -......,.- .5 - 60% a refractory hard phase of carbides, nitrides and / or carbonitrides of Ti, Nb, Ta, V, Cr, Mo, W, Hf And / percent, of a second component II consisting of or Zr, the first component I contains a maximum of 40% by volume of the alpha 'phase and a maximum of 15% by volume of the intergranular phase. _ ,. ,,., _, -_, .._.- n1 .., \ .._ ,,, .. _. ..... _ _ ...__ ......... v- .. n .. _ ._ _ .. s -......, .-.
SE8401101A 1984-02-29 1984-02-29 CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRID SE451195B (en)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8401101A SE451195B (en) 1984-02-29 1984-02-29 CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRID
FR8502656A FR2560182B1 (en) 1984-02-29 1985-02-25 CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRIDE AND A PHASE OF HARD REFRACTORY PRINCIPLE
AT0057985A AT386596B (en) 1984-02-29 1985-02-27 CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRIDE
GB08505001A GB2155007B (en) 1984-02-29 1985-02-27 Ceramic material based upon silicon nitride and refractory hard principle phase
IT19702/85A IT1183431B (en) 1984-02-29 1985-02-28 CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRIDE AND PHASE OF HARD REFRACTORY CONSTITUENTS

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8401101A SE451195B (en) 1984-02-29 1984-02-29 CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRID

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE8401101D0 SE8401101D0 (en) 1984-02-29
SE8401101L SE8401101L (en) 1985-08-30
SE451195B true SE451195B (en) 1987-09-14

Family

ID=20354938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8401101A SE451195B (en) 1984-02-29 1984-02-29 CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRID

Country Status (4)

Country Link
AT (1) AT386596B (en)
GB (1) GB2155007B (en)
IT (1) IT1183431B (en)
SE (1) SE451195B (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61266359A (en) * 1985-05-20 1986-11-26 日本碍子株式会社 Silicon nitride sintered body and manufacture
EP0336377B2 (en) * 1988-04-07 1997-07-16 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Silicon nitride sintered body
DE4126509C2 (en) * 1991-08-08 1997-01-09 Fraunhofer Ges Forschung Process for the production of a silicon nitride ceramic
US6040256A (en) * 1993-10-12 2000-03-21 Isuzu Ceramics Research Institute Co., Ltd. Method for producing a reaction sintered ceramic
US5965471A (en) * 1997-03-17 1999-10-12 Sandvik Ab Wear and thermal shock resistant SiAION cutting tool material
SE506151C2 (en) * 1996-03-18 1997-11-17 Sandvik Ab Sintered ceramic material comprising sialone grains and method of making them
SE0602811L (en) 2006-12-27 2008-04-08 Sandvik Intellectual Property Ceramic material and inserts made from the material
SE530251C8 (en) 2006-12-27 2008-05-06 Sandvik Intellectual Property Ceramic material and inserts for chip-forming metalwork made from the material
WO2012085050A1 (en) 2010-12-22 2012-06-28 Sandvik Intellectual Property Ab Cutting tool made of sialon based material

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5826077A (en) * 1981-08-10 1983-02-16 株式会社東芝 Ceramic sintered body and manufacture
US4563433A (en) * 1982-02-22 1986-01-07 Kennametal Inc. Ceramic material and method of manufacture
DE3363991D1 (en) * 1982-02-26 1986-07-17 Lucas Ind Plc Method of forming ceramic materials and ceramic products, and ceramic materials and ceramic products formed thereby

Also Published As

Publication number Publication date
ATA57985A (en) 1988-02-15
SE8401101L (en) 1985-08-30
IT1183431B (en) 1987-10-22
AT386596B (en) 1988-09-12
GB2155007B (en) 1987-09-23
GB2155007A (en) 1985-09-18
GB8505001D0 (en) 1985-03-27
SE8401101D0 (en) 1984-02-29
IT8519702A0 (en) 1985-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1336914C (en) Self-reinforced silicon nitride ceramic of high fracture toughness and a method of preparing the same
Yasuoka et al. High‐Strength and High‐Fracture‐Toughness Ceramics in the Al2O3/LaAl11O18 Systems
US4748138A (en) Highly toughened, sintered mass of zirconia
EP0133864B1 (en) Ceramics for cutting tools
KR930009328B1 (en) High toughness ceramic alloys
US5021372A (en) Method of preparing a self-reinforced silicon nitride ceramic of high fracture toughness
EP0472256A1 (en) A self-reinforced silicon nitride ceramic of high fracture toughness and a method of preparing the same
SE417818B (en) CERAMIC ALLOY EXTREMELY COMPREHENSIVE ALUMINUM OXIDE AND NITRIDES AND / OR CARBON NITRIDES OF ONE OR MULTIPLE METALS OF GROUP IV B, V B AND WE B OF THE PERIODIC SYSTEM AND ONE OR MORE ...
EP0278932A2 (en) Alumina - zirconia ceramics reinforced with silicon carbide whiskers and methods of making the same
KR0124366B1 (en) Silicon nitride base sintered body
US5091347A (en) Self-reinforced silicon nitride ceramic body and a method of preparing the same
SE451195B (en) CERAMIC MATERIAL BASED ON SILICON NITRID
De Baranda et al. Effect of CaO on the thermal conductivity of aluminum nitride
Ekström Effect of composition, phase content and microstructure on the performace of yttrium Si Al O N ceramics
EP1939154A2 (en) Ceramic material and cutting tools made thereof for applications demanding good notch wear resistance
JPS638075B2 (en)
SE502053C2 (en) Whisker- and particle-reinforced ceramic cutting tool material
US5160508A (en) Self-reinforced silicon nitride ceramic of high fracture toughness
WO2010103839A1 (en) Sialon sintered body and cutting insert
SE465319B (en) A1203-BASED CUT FOR PRESCRIPTION OF STEEL PROCESSING
JP2517253B2 (en) Manufacturing method of high strength zirconia sintered body
EP0357579B1 (en) Ceramic cutting material reinforced by whiskers
JP2517249B2 (en) High-strength zirconia-based HIP sintered body
Bandyopadhyay et al. Sintering and properties of sialons without externally added liquid phase
JPH0450269B2 (en)

Legal Events

Date Code Title Description
NAL Patent in force

Ref document number: 8401101-4

Format of ref document f/p: F

NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8401101-4

Format of ref document f/p: F