SE1250403A1 - Koniska skivelement till en rotor för centrifugalseparatorerjämte rotorer innehållande sådana skivelement - Google Patents

Koniska skivelement till en rotor för centrifugalseparatorerjämte rotorer innehållande sådana skivelement

Info

Publication number
SE1250403A1
SE1250403A1 SE1250403A SE1250403A SE1250403A1 SE 1250403 A1 SE1250403 A1 SE 1250403A1 SE 1250403 A SE1250403 A SE 1250403A SE 1250403 A SE1250403 A SE 1250403A SE 1250403 A1 SE1250403 A1 SE 1250403A1
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
disc
projections
rotor
radially
adjacent
Prior art date
Application number
SE1250403A
Other languages
English (en)
Other versions
SE536671C2 (sv
Inventor
Claes Inge
Peter Franzen
Original Assignee
3Nine Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 3Nine Ab filed Critical 3Nine Ab
Priority to SE1250403A priority Critical patent/SE536671C2/sv
Publication of SE1250403A1 publication Critical patent/SE1250403A1/sv
Publication of SE536671C2 publication Critical patent/SE536671C2/sv

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
  • B04BCENTRIFUGES
  • B04B7/00Elements of centrifuges
  • B04B7/08Rotary bowls
  • B04B7/12Inserts, e.g. armouring plates
  • B04B7/14Inserts, e.g. armouring plates for separating walls of conical shape
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
  • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
  • B01D45/14Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by rotating vanes, discs, drums or brushes
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
  • B04BCENTRIFUGES
  • B04B1/00Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles
  • B04B1/04Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles with inserted separating walls
  • B04B1/08Centrifuges with rotary bowls provided with solid jackets for separating predominantly liquid mixtures with or without solid particles with inserted separating walls of conical shape
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
  • B04BCENTRIFUGES
  • B04B5/00Other centrifuges
  • B04B5/12Centrifuges in which rotors other than bowls generate centrifugal effects in stationary containers
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
  • B04BCENTRIFUGES
  • B04B5/00Other centrifuges
  • B04B5/12Centrifuges in which rotors other than bowls generate centrifugal effects in stationary containers
  • B04B2005/125Centrifuges in which rotors other than bowls generate centrifugal effects in stationary containers the rotors comprising separating walls

Abstract

Koniskt skivelement (22) till en rotor för centrifugalseparatorer, där skivelementetuppvisar en mångfald från dess yttre ochleller inre periferikant (28 resp. 26) radielltutåt- resp. inåtskjutande utskott (36), samt rotorer sammansatta av sådana skivele-ment. (Fig. 2)

Description

10 15 20 25 30 radiellt utifrån och inåt genom rotorns strömningsspalter, genom att varje skivelement uppvisar en mångfald från dess yttre periferikant radiellt utåtskjutande utskott. Häri- genom kan gasflödet genom att uppspinnas med hjälp av de många och relativt tätt åtskilda utskotten fås att strömma väsentligen radiellt och likformigt hela vägen ge- nom strömningsspalterna, varvid skivelementens sedimenteringsarea kan utnyttjas på ett effektivare sätt så att separatorns separeringskapacitet ökar.
Vid koniska skivelement enligt uppfinningen för en rotor till en centrifugalseparator av medströmstyp, dvs. där gasflödet sker radiellt inifrån och utåt genom rotorns ström- ningsspalter, uppvisar varje skivelement på analogt sätt med föregående utförings- form en mångfald från dess inre periferikant radiellt inåtskjutande utskott. Fördelarna blir desamma som vid skivelementen för rotorer hos centrifugalseparatorer av mot- ström styp.
Det är lämpligt att utforma den fria änden av utskotten avrundad, vilket ger en god likformighet hos gasflödet genom strömningsspaiterna.
Företrädesvis har utskotten i en motströmsversion en första sida, som ligger i ett plan med axiell normal, koaxiell med centrumaxeln, och som ansluter till skivelementets insida, samt en andra sida, som likaså ligger i ett plan med axiell normal och som ansluter till skivelementets utsida, medan i en medströmsversion utskotten har en första sida, som ligger i ett plan med axiell normal, koaxiell med centrumaxeln, och som ansluter till skivelementets utsida, samt en andra sida, som likaså ligger i ett plan med axiell normal och som ansluter till skivelementets insida. Den första sidan hos utskotten är härvid utformad att kunna anligga stödjande mot den andra sidan av utskotten hos ett intilliggande skivelement. Dessa sidor bör vara parallella med varandra. De kan vara plana, lutande ochleller krökta.
Distanselementen är lämpligen, i planvy sett, radiellt riktade, och ett av utskotten är utformat som en radiell förlängning av varje ås, medan övriga utskott är belägna mel- lan närliggande åsar. Åsarna är företrädesvis utformade på skive_lementets insida.
Uppfinningen omfattar även rotorer till centrifugalseparatorer, där rotorn är uppbyggd av en rotorkärna på vilken är staplade en mångfald koniska skivelement med en mot 10 15 20 25 de koniska skivelementens axiella centrumaxel vänd insida och med en från centru- maxeln vänd utsida, samt med distanselement på åtminstone den ena av dessa sidor som upprätthåller ett inbördes avstånd till intilliggande skivelement, där skivelemen- ten har en radiellt inre periferikant och en radiellt yttre periferikant och där distans- elementen har formen av åsar, som sträcker sig mellan periferikanterna och mellan sig begränsar strömningskanaler för ett gasmedium, som skall renas. I en mots- strömsversion av rotorn sträcker sig, väsentligen i axiell riktning, en mångfald paral- lella, ribbliknande formationer på ytterperiferin av stapeln av skivelement och vilka i ett flertal överkorsar varje strömningskanal mellan skivelementen, medan de i en medströmsversion sträcker sig på motsvarande sätt på innerperiferin.
De ribbliknande formationerna kan utgöras av på varandra staplade, från den yttre periferikanten hos varje skivelement radiellt utåtskjutande utskott, eller kan de ribb- liknande formationerna bildas av på varandra staplade eller från den inre periferikan- ten hos varje skivelement radiellt inåtskjutande utskott.
De ribbliknande formationerna kan alternativt ha formen av en mångfald separata ribbor, placerade anliggande mot den av skivelementens yttre eller inre periferikanter bildade utsidan respektive insidan av stapeln av skivelement Lämpligen har ribborna en avrundad tvärprofil för att optimera strömningsharmonise- ringen och därmed sedimenteringskapaciteten_ Ytterligare särdrag och fördelar med uppfinningen kommer att framgå närmare nedan under hänvisning till bifogade ritningar och av efterföljande patentkrav.
Kort beskrivning av ritningarna Fig. 1 visar schematiskt i planvy underifrån ett förut känt koniskt skivelement till en rotor för centrifugalseparatorer; Fig. 2 visar schematiskt i planvy underifrån en första utföringsforrn av ett koniskt skivelement enligt uppfinningen till en rotor för centrifugalseparatorer som arbetar enligt motströmsprincipen; Fig. 3 visar en uppskuren perspektivvy av ett skivelement enligt fig. 2; 10 15 20 25 30 Fig. 4 visar i perspektiv en utskuren del av en rotor, uppbyggd av skivelement enligt utförandet i fig. 2 och 3; Fig. 5 visar en vy liknade fig. 2 av ett koniskt skivelement enligt uppfinningen till en rotor för centrifugalseparatorer som arbetar enligt medströmsprincipen; F ig. 6 visar schematiskt ett tvärsnitt genom ett alternativt utförande av en rotor enligt uppfinningen för att åstadkomma ett jämnt fördelat gasflöde genom strömningska- nalerna i sin helhet; och Fig. 7 visar en perspektivvy av en rotor enligt fig. 6.
Detaljbeskrivning av föredragna utföringsformer av uppfinningen I Fig. 1 visas schematiskt i planvy ett förut känt koniskt skivelement 10 till en rotor för en centrifugalseparator av motströmstyp. Skivelementet 10 har en yttre cirkulär peri- ferikant 12 och en inre cirkulär periferikant 14 samt ett flertal radiella distanselement 16, som upprätthåller ett litet avstånd mellan på varandra staplade skivelement 10 i en rotor och som mellan sig bildar radiella, tunna strömningskanaler 18 för det gas- medium som skall renas från partiklar i kanalerna 18. Vid rotation av en rotor, upp- byggd av sådana ovanpå varandra staplade koniska skivelement 10, bildar gasme- diet vid sin inströmning i kanalerna 18 (i det i fig.1 visade exemplet radiellt utifrån och inåt i ett motströmsförlopp) kraftiga undertrycksvakar 20 på ena sidan av kanalernas 18 uppströmsände, vilket skapar ett inhomogent och olikformigt gasflöde genom ka- nalerna 18 och därmed en försämrad separationsförrnàga hos rotorn. Detta är speci- ellt fallet vid rotorer, där skillnaden mellan skivelementens 10 ytter- och innerdiame- ter är relativt liten, såsom visas i fig.1.
I fig. 2 och 3 visas en första utföringsform av ett skivelement 22 enligt uppfinningen.
Skivelementet 22 har en konisk vägg med en inre periferikant 26 och en yttre peri- ferikant 28 samt företrädesvis på sin mot sin centrumaxel vända insida 30 ett flertal distanselement i form av radiella åsar 32 för att kunna hålla ett inbördes avstånd till intilliggande skivelement 22 i en rotor till en centrifugalseparator, varvid åsarna 32 mellan sig samtidigt begränsar radiella strömningskanaler 34 för gasmediet som skall renas. Vid skivelement 22 avsedda för en motströmsseparator uppvisar den yttre pe- riferikanten 28 av varje skivelement en mångfald tätt åtskilda, radiellt utskjutande. 10 15 20 25 30 piggliknande utskott 36. Dessa utskott 36 har vid rotation av en rotor, uppbyggd av sådana på varandra staplade skivelement 22, en signifikativ förmåga att åstad- komma ett mycket Iikformigt och homogent gasflöde hela vägen genom strömnings- kanalerna 34, såsom antyds med pilar P i fig. 2, vilket medför ett effektivare utnytt- jande av den tillgängliga separationsytan i kanalerna 32 och en ökning av separat- ionskapaciteten.
Såsom visas närmare i fig. 3, har utskotten 36 företrädesvis en avrundad yttre ände 38 samt en övre plan sida 40, som ansluter till skivelementets 22 utsida 42, och en undre plan sida 44 som ansluter till skivelementets insida 30. Utskottens 36 övre och undre sidor 40 resp. 44 är utformade så, att de stödjande anligger mot varandra i en stapel av skivelement 22, vilket framgår i fig. 4, som visar en utskuren del av en rotor 46, uppbyggd av en mångfald skivelement 22 som är påträdda en rotorkärna 48 med radiella ekrar 50. De övre och undre sidorna 40, 44 hos utskotten 36 bör alltså vara parallella. De kan samtidigt vara krökta eller lutande på ett formmässigt motsvarande sätt så att de kan stödjande anligga mot varandra i en stapel av skivelement.
Utskotten 36 är lämpligen fördelade runt periferikanten 28 på sådant sätt, att ett av utskotten 36 bildar en förlängning av varje ås 32, medan övriga är belägna mellan närliggande åsar 32 (se fig. 2).
Fig. 5 visar en andra utföringsform av ett skivelement 22' enligt uppfinningen, avsett för en rotor till en centrifugalseparator som drivs enligt medströmsprincipen. Skivele- mentet 22' är utformat på ett analogt sätt med det i fig. 2-4 visade, alltså med en ko- nisk vägg, en inre periferikant 26', en yttre periferikant 28', distanselement 32' och strömningskanaler 34', men med utskotten 36' i stället placerade längs den inre peri- ferikanten 26' av skivelementet 22'.
Fig. 6 och 7 visar en alternativ lösning på hur man kan åstadkomma ett homogent, likformigt fördelat in- och genomflöde av en gas i radiella strömningskanaler 34" mel- lan åsar 32" hos intilliggande skivelementen 22" i en rotor 46" till en centrifugalse- parator. I stället för radiella utskott, som är integrerade med skivelementen hos ro- torn, såsom är fallet i utförandena enligt fig. 2-5, är rotorn uppbyggd av konvention- ella skivelement 22", varvid utanpå de på varandra staplade skivelementen 22" är pålagda ett stort antal axiellt orienterade, tätt åtskilda stavelement 52, vilka fyller samma funktion som de på varandra vilande utskotten hos de föregående utförings- formerna. I versionen ifig. 6 och 7 handlar det om en motströmsrotor 46". Stavarna 52 kan vara sammanhållna på ett sätt som påminner om mattor för framställning av sushirolls.
I en icke visad medströmsversion är stavarna 52 i stället placerade mot den inre pe- riferiytan hos de staplade skivelementen. Stavelementen 52 har lämpligen en rund tvärprofil.

Claims (28)

10 15 20 25 30 Patentkrav
1. Koniskt skivelement till en rotor för centrifugalseparatorer, med en mot det koniska skivelementets axiella centrumaxel vänd insida (30) och med en från den axiella centrumaxeln hos skivelementet (22) vänd utsida (42), samt med distanselement (32) på åtminstone den ena av dessa sidor för att kunna hålla ett inbördes avstånd mot ett intilliggande skivelement (22), där skivelementet har en radiellt inre periferi- kant (26) och en radiellt yttre periferikant (28) och där distanselementen (32) har for- men av i omkretsriktningen åtskilda åsar, som sträcker sig mellan periferikanterna (26, 28) och mellan sig begränsar strömningskanaler (34) för ett gasmedium, som skall renas, kännetecknat av att skivelementet (22) uppvisar en mångfald från dess yttre periferikant radiellt utåtskjutande utskott (36).
2. Skivelement enligt krav 1, kännetecknat av att utskotten (36) har en avrundad fri ände (38).
3. Skivelement enligt krav 1 eller 2, kännetecknat av att utskotten (36) har en första sida (44), som ligger i ett plan med axiell normal, koaxiell med centrumaxeln, och som ansluter till skivelementets insida (30), samt en andra sida (40), som likaså lig- ger i ett plan med axiell normal och som ansluter till skivelementets utsida (42), var- vid den första sidan (44) hos utskotten (36) är utformad att kunna anligga mot den andra sidan (40) av utskotten hos ett intilliggande skivelement (22).
4. Skivelement enligt krav 1 eller 2, kännetecknat av att utskotten (36) har första och andra motstàende sidor (40, 44), som är plana, krökta eller lutande på ett parallellt sätt för att kunna anligga mot varandra sidan i en stapel av intilliggande skivelement (22).
5. Skivelement enligt något av kraven 1-4, kännetecknat av att åsarna (32) är, i planvy sett, radiellt riktade.
6. Skivelement enligt krav 5, kännetecknat av att ett av utskotten (36) är utformat som en radiell förlängning av varje ås (32), medan övriga utskott är belägna mellan närliggande åsar.
7. Skivelement enligt krav 5 eller 6, kännetecknat av att åsarna (32) är utformade på skivelementets insida (30). 10 15 20 25 30
8. Koniskt skivelement (22') till en rotor för centrifugalseparatorer, med en mot det koniska skivelementets axiella centrumaxel vänd insida och med en från den axiella centrumaxeln hos skivelementet vänd utsida, samt med distanselement (32') på åt- minstone den ena av dessa sidor för att kunna hålla ett inbördes avstånd till ett intil- liggande skivelement, där skivelementet (22') har en radiellt inre periferikant (26') och en radiellt yttre periferikant (28') och där distanselementen (32') har formen av i omkretsriktningen åtskilda åsar, som sträcker sig mellan periferikanterna (26', 28') och mellan sig begränsar strömningskanaler (34') för ett gasmedium, som skall re- nas, kännetecknat av att skivelementet (22 ') uppvisar en mångfald från dess inre periferikant (26') radiellt inåtskjutande utskott (36 ').
9. Skivelement enligt krav 8, kännetecknat av att utskotten (36') har en avrundad fri ände (38').
10. Skivelement enligt krav 8 eller 9, kännetecknat av att utskotten (36') har en första sida, som ligger i ett plan med axiell normal, koaxiell med centrumaxeln, och som ansluter till skivelementets utsida, samt en andra sida, som likaså ligger i ett plan med axiell normal och som ansluter till skivelementets insida, varvid den första sidan hos utskotten (36') är utformad att kunna anligga mot den andra sidan av ut- skotten hos ett intilliggande skivelement.
11. Skivelement enligt krav 8 eller 9, kännetecknat av att utskotten (36') har första och andra motstående sidor, som är plana, krökta eller lutande på ett parallellt sätt för att kunna anligga mot varandra i en stapel av intilliggande skivelement.
12. Skivelement enligt något av kraven 8-1 1, kännetecknat av att åsarna (32') är, i planvy sett, radiellt riktade.
13. Skivelement enligt krav 12, kännetecknat av att ett av utskotten (36') är utformat som en radiell förlängning av varje äs (32'), medan övriga utskott är belägna mellan närliggande åsar.
14. Skivelement enligt krav 12 eller 13, kännetecknat av att åsarna (32') är utfor- made på skivelementets (22') insida.
15. Rotor (46; 46") till en centrifugalseparator, innefattande en rotorkärna (48) på vilken är staplade en mångfald koniska Skivelement (22; 22") med en mot de ko- 10 15 20 25 niska skivelementens axiella centrumaxel vänd insida (30) och med en från centrum- axeln vänd utsida (42), samt med distanselement (32") på åtminstone den ena av dessa sidor som upprätthåller ett inbördes avstånd till intilliggande skivelement, där skivelementen (22; 22") har en radiellt inre periferikant (26; 26") och en radiellt yttre periferikant (28; 28") och där distanselementen (32") har formen av åsar, som sträcker sig mellan periferikanterna (26, 28; 26", 28") och mellan sig begränsar strömningskanaler (34; 34") för ett gasmedium, som skall renas, kännetecknad av att på ytterperiferin av stapeln av skivelement (22; 22") sträcker sig, väsentligen i axiell riktning, en mångfald parallella, ribbliknande formationer (36; 52), vilka i ett fler- tal överkorsar varje strömningskanal (34; 34") mellan skivelementen (22; 22").
16. Rotor enligt krav 15, kännetecknad av att de ribbliknande formationerna bildas av på varandra staplade, från den yttre periferikanten (28) hos varje skivelement (22) radiellt utåtskjutande utskott (36).
17. Rotor enligt krav 16, kännetecknad av att utskotten (36) har en avrundad fri ände (38).
18. Rotor enligt krav 16 eller 17, kännetecknad av att utskotten (36) har en första sida (44), som ligger i ett plan med axiell normal, koaxiell med centrumaxeln, och som ansluter till skivelementets insida (30), samt en andra sida (40), som likaså lig- ger i ett plan med axiell normal och som ansluter till skivelementets utsida (42), var- vid den första sidan (44) hos utskotten anligger mot den andra sidan (40) av utskot- ten hos ett intilliggande skivelement (22).
19. Rotor enligt krav 16 eller 17, kännetecknad av att utskotten (36) har första och andra motstående sidor (40, 44), som är plana, krökta eller lutande på ett parallellt sätt och som anligger mot varandra i stapeln av intilliggande skivelement (22).
20. Rotor enligt krav 15, kännetecknad av att de ribbliknande formationerna har formen av en mångfald separata ribbor (52), placerade anliggande mot den av skiv- elementens (22") yttre periferikanter (28") bildade utsidan av stapeln av skivelement (22").
21. Rotor enligt krav 20, kännetecknad av att ribborna (52) har en rund tvärprofil. 10 15 20 25 30 10
22. Rotor till en centrifugatseparator, innefattande en rotorkärna (48) på vilken är staplade en mångfald koniska skivelement (22') med en mot de koniska skivelemen- tens axiella centrumaxel vänd insida och med en från centrumaxeln vänd utsida, samt med distanselement (32') på åtminstone den ena av dessa sidor om håller ett inbördes avstånd till intilliggande skivelement, där skivelementen (22') har en radiellt inre periferikant (26') och en radiellt yttre periferikant (28') och där distanselementen (32') har formen av åsar, som sträcker sig mellan periferikanterna (261 28') och mel- lan sig begränsar strömningskanaler (34') för ett gasmedium, som skall renas, kän- netecknad av att på innerperiferin av stapeln av skivelement (22') sträcker sig, vä- sentligen i axiell riktning, en mångfald parallella, ribbliknande formationer (36'), vilka i ett flertal överkorsar varje strömningskanal (34 ') mellan skivelementen (22').
23. Rotor enligt krav 22, kännetecknad av att de ribbliknande formationerna bildas av på varandra staplade, från den inre periferikanten (26') hos varje skivelement ra- diellt inåtskjutande utskott (36').
24. Rotor enligt krav 23, kännetecknad av att utskotten (36') har en avrundad fri ände.
25. Rotor enligt krav 23 eller 24, kännetecknad av att utskotten (36') har en första sida, som ligger i ett plan med axiell normal, koaxiell med centrumaxeln, och som ansluter till skivelementets utsida, samt en andra sida, som likaså ligger i ett plan med axiell normal och som ansluter till skivelementets insida, varvid den första sidan hos utskotten (36') anligger mot den andra sidan av utskotten hos ett intilliggande skivelement (22').
26. Rotor enligt krav 23 eller 24, kännetecknad av att utskotten (36') har första och andra motstående sidor, som är plana, krökta eller lutande på ett parallellt sätt och som anligger mot varandra i stapeln av intilliggande skivelement (22').
27. Rotor enligt krav 22, kännetecknad av att de ribbliknande formationerna har formen av en mångfald separata ribbor (52), placerade anliggande mot den av skiv- elementens inre periferikanter bildade insidan av stapeln av skivelement (22').
28. Rotor enligt krav 27, kännetecknad av att ribborna har en rund tvärprofil.
SE1250403A 2012-04-23 2012-04-23 Koniska skivelement till en rotor för centrifugalseparatorerjämte rotorer innehållande sådana skivelement SE536671C2 (sv)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1250403A SE536671C2 (sv) 2012-04-23 2012-04-23 Koniska skivelement till en rotor för centrifugalseparatorerjämte rotorer innehållande sådana skivelement

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1250403A SE536671C2 (sv) 2012-04-23 2012-04-23 Koniska skivelement till en rotor för centrifugalseparatorerjämte rotorer innehållande sådana skivelement
PCT/SE2013/050290 WO2013162443A1 (en) 2012-04-23 2013-03-18 Conical rotor discs for centrifugal separator and rotors comprising such disc elements
US14/397,103 US10118184B2 (en) 2012-04-23 2013-03-18 Centrifugal separator conical rotor disc elements having radial projections, and rotors having disc elements
EP13716473.7A EP2750801B1 (en) 2012-04-23 2013-03-18 Conical rotor discs for centrifugal separator and rotors comprising such disc elements

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1250403A1 true SE1250403A1 (sv) 2013-10-24
SE536671C2 SE536671C2 (sv) 2014-05-13

Family

ID=48096147

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1250403A SE536671C2 (sv) 2012-04-23 2012-04-23 Koniska skivelement till en rotor för centrifugalseparatorerjämte rotorer innehållande sådana skivelement

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10118184B2 (sv)
EP (1) EP2750801B1 (sv)
SE (1) SE536671C2 (sv)
WO (1) WO2013162443A1 (sv)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL2556895T3 (pl) 2011-08-10 2018-10-31 Alfa Laval Corporate Ab Tarcza rozdzielająca do separatora odśrodkowego i metoda wytwarzania tarczy rozdzielającej
SE536671C2 (sv) * 2012-04-23 2014-05-13 3Nine Ab Koniska skivelement till en rotor för centrifugalseparatorerjämte rotorer innehållande sådana skivelement
EP2664385B1 (en) * 2012-05-14 2017-03-01 Alfa Laval Corporate AB A disc package for a centrifugal separator
EP3085450B1 (en) * 2015-04-24 2020-02-26 Alfa Laval Corporate AB Centrifugal separator with disc stack
CN105342707B (zh) * 2015-11-13 2018-02-23 张稳存 一种精密手术针旋转离心盘
EP3207996B1 (en) * 2016-02-22 2019-05-08 Alfa Laval Corporate AB A centrifuge rotor for a centrifugal separator, a centrifugal separator, a method of separation, and a conical disk
EP3231515B1 (en) * 2016-04-13 2020-09-30 Alfa Laval Corporate AB Separating disc for centrifugal separator and disc package comprising such separating discs
EP3315204B1 (en) * 2016-10-31 2019-05-08 Alfa Laval Corporate AB A stack of separation discs
EP3315203B1 (en) * 2016-10-31 2019-07-03 Alfa Laval Corporate AB A separation disc for a centrifugal separator
EP3315205A1 (en) 2016-10-31 2018-05-02 Alfa Laval Corporate AB A centrifugal separator
CN109746129A (zh) * 2017-11-03 2019-05-14 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 一种集成化离心机
CN110132704A (zh) * 2018-02-02 2019-08-16 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 一种三联离心机
US20200197955A1 (en) * 2018-12-20 2020-06-25 Ingersoll-Rand Company Compressor centrifugal filter disc and assembly

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE316422B (sv) * 1964-04-14 1969-10-20 Ceskoslovenska Akademie Ved
US4036429A (en) * 1975-03-18 1977-07-19 Ivin Jury F Bowl of centrifugal separator
SU751440A2 (ru) * 1977-05-11 1980-07-30 Предприятие П/Я А-1297 Ротор центробежного сепаратора
SU797778A1 (ru) 1977-10-26 1981-01-23 Предприятие П/Я А-7555 Коническа тарелка к сепаратору
SE457612B (sv) 1987-12-07 1989-01-16 Alfa Laval Separation Ab Centrifugalseparator foer separering av ett aemne dispergerat i en vaetska
US5637217A (en) * 1995-01-25 1997-06-10 Fleetguard, Inc. Self-driven, cone-stack type centrifuge
SE536671C2 (sv) * 2012-04-23 2014-05-13 3Nine Ab Koniska skivelement till en rotor för centrifugalseparatorerjämte rotorer innehållande sådana skivelement
EP2664385B1 (en) * 2012-05-14 2017-03-01 Alfa Laval Corporate AB A disc package for a centrifugal separator
DE102013101654A1 (de) * 2013-02-20 2014-08-21 Gea Mechanical Equipment Gmbh Trenntellerpaket

Also Published As

Publication number Publication date
US10118184B2 (en) 2018-11-06
US20150119225A1 (en) 2015-04-30
EP2750801B1 (en) 2017-11-01
SE536671C2 (sv) 2014-05-13
EP2750801A1 (en) 2014-07-09
WO2013162443A1 (en) 2013-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE1250403A1 (sv) Koniska skivelement till en rotor för centrifugalseparatorerjämte rotorer innehållande sådana skivelement
RU2661587C2 (ru) Набор разделительных тарелок
JP5543453B2 (ja) 遠心分離機
KR102208774B1 (ko) 원심 분리기용 분리 디스크
SE462897B (sv) Anordning foer avfuktning av slam i centrifugalfaeltet fraan en helmantelcentrifug
US10960412B2 (en) Separation disc for a centrifugal separator having spot-formed spacing members
GB1585142A (en) Rotor for a centrifugal separator
US9475068B2 (en) Smoothly accelerating channel inlet for centrifugal separator
JP5634377B2 (ja) 円筒型遠心分離機
US9731300B2 (en) Centrifugal separator with sludge space plates
US10092909B2 (en) Centrifugal separator with cones divided into angular sectors separated by annular gaps
DK3102332T3 (en) Agitator ball mill
US20170182501A1 (en) Centrifugal separation apparatus
GB1239956A (en) Improved method of and apparatus for treating a mixture of materials
CN106794473A (zh) 全壳蜗杆离心分离机的蜗杆
WO2012033440A2 (en) Separation disks in a centrifugal separator
EP2454003B1 (en) A centrifugal separator
US10293346B2 (en) Screw conveyor for a centrifugal separator including partition walls in the helical channel
US669732A (en) Centrifugal for separating solids from liquids.
CN105457395B (zh) 分离器
US3746173A (en) Liquid separator
EP2628544A1 (en) Centrifugal separator with inlet arrangement
US1328084A (en) Liner for centrifugal cream-separators
RU2668616C1 (ru) Центробежный концентратор камерного типа
EP3175904B1 (en) Electromechanical water separator