PL149451B2 - Filter - Google Patents

Filter Download PDF

Info

Publication number
PL149451B2
PL149451B2 PL27115488A PL27115488A PL149451B2 PL 149451 B2 PL149451 B2 PL 149451B2 PL 27115488 A PL27115488 A PL 27115488A PL 27115488 A PL27115488 A PL 27115488A PL 149451 B2 PL149451 B2 PL 149451B2
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
filter
water
basket
baskets
irrigation
Prior art date
Application number
PL27115488A
Other languages
Polish (pl)
Other versions
PL271154A2 (en
Inventor
Grazyna Rzezniaksznapik
Dariusz Kadzikiewicz
Jerzy Krzeminski
Lech Bohdanowicz
Original Assignee
Lech Bohdanowicz
Dariusz Kadzikiewicz
Jerzy Krzeminski
Rzezniak Sznapik Grazyna
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lech Bohdanowicz, Dariusz Kadzikiewicz, Jerzy Krzeminski, Rzezniak Sznapik Grazyna filed Critical Lech Bohdanowicz
Priority to PL27115488A priority Critical patent/PL149451B2/en
Publication of PL271154A2 publication Critical patent/PL271154A2/en
Publication of PL149451B2 publication Critical patent/PL149451B2/en

Links

Description

OPIS PATENTOWYPATENT DESCRIPTION
PATENTU TYMCZASOWEGOPROVISIONAL PATENT
URZĄDOFFICE
PATENTOWYPATENT
PRLPRL
Patent tymczasowy dodatkowy do patentu nrZgłoszono: 88 03 10 (P. 271154)Provisional patent additional to the patent No. applied for: 88 03 10 (P. 271154)
Pierwszeństwo Zgłoszenie ogłoszono: 88 10 22Priority Application announced: 88 10 22
Opis patentowy opublikowano: 1090 06 30Patent description published: 1090 06 30
Int. Cl.4 B01D 29/04 B01D 35/02Int. Cl. 4 B01D 29/04 B01D 35/02
Twórcy wynalazku: Grażyna Rzeźniak-Sznapik, Dariusz Kadzikiewicz, Jerzy Krzemiński, ΐ Lech BohdanowiczCreators of the invention: Grażyna Rzeźźniak-Sznapik, Dariusz Kadzikiewicz, Jerzy Krzemiński, ΐ Lech Bohdanowicz
Uprawniony z patentu tymczasowego: Grażyna Rzeźniak-Sznapik; Dariusz Kadzikiewicz;The holder of a temporary patent: Grażyna Rzeźźniak-Sznapik; Dariusz Kadzikiewicz;
Jerzy Krzemiński; Lech Bohdanowicz,Jerzy Krzemiński; Lech Bohdanowicz,
Warszawa (Polska)Warsaw Poland)
FiltrFilter
Przedmiotem wynalazku jest filtr, przeznaczony do eliminowania zanieczyszczeń mechanicznych, zawartych w wodzie, stosowany w urządzeniu do kropelkowego nawadniania roślin. Woda pobierana z różnych ujęć zawiera piasek oraz inne zanieczyszczenia mechaniczne, powodujące zatykanie się przewodów w urządzeniu nawadniającym, a zwłaszcza w końcówkach — emiterach dozujących wodę. W rezultacie następuje pogorszenie równomierności dozowania wody do systemów korzeniowych roślin i niezawodności działania urządzenia nawadniającego.The subject of the invention is a filter designed to eliminate mechanical impurities contained in water, used in a device for drip irrigation of plants. The water taken from various intakes contains sand and other mechanical impurities, causing clogging of the lines in the irrigation device, especially in the terminals - water dispensing emitters. As a result, there is a deterioration in the uniformity of water dispensing to the plant root systems and the reliability of the irrigation device.
Duże nowoczesne urządzenie do kropelkowego nawadniania roślin jest wyposażone w kilkaset lub nawet kilka tysięcy końcówek — emiterów wody, których niezawodność działania podczas sezonu eksploatacji decyduje o skuteczności nawadniania roślin. Obsługa takiego urządzenia, a zwłaszcza sprawdzanie drożności emiterów, a także ich równomierności dozowania wody jest pracochłonne i uciążliwe, a czasami nawet niemożliwe. Dlatego też od czasu wejścia urządzeń kropelkowych do normalnej eksploatacji w rolnictwie, na całym świecie trwa ulepszanie ich konstrukcji.A large modern device for drip irrigation of plants is equipped with several hundred or even several thousand tips - water emitters, the reliability of which during the operating season determines the effectiveness of plant irrigation. The operation of such a device, and especially checking the patency of the emitters, as well as their uniformity of water dispensing, is laborious and cumbersome, and sometimes even impossible. Therefore, since droplet devices entered normal use in agriculture, their design has been improved all over the world.
Udoskonalanie urządzeń nawadniających przebiega wielokierunkowo, z których najważnieszymi kierunkami są: stałe ulepszanie końcówek — emiterów oraz dostarczanie do nich wody możliwie wolnej od zanieczyszczeń mechanicznych. Ten drugi kierunek jest realizowany przez dobór lub opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych filtrów, dostosowanych do określonych warunków nawadniania.The improvement of irrigation devices is multidirectional, the most important of which are: constant improvement of the terminals - emitters and supplying them with water that is as free from mechanical impurities as possible. The latter direction is achieved by selecting or developing new design solutions for filters, adapted to specific irrigation conditions.
Znana z polskiego opisu patentowego Nr 100270 kolumna filtracyjna stanowi zbiornik, utworzony z dna, siatkowych członów filtracyjnych i pokrywy, połączonych z sobą za pomocą kołnierzy i zamocowanych do wspólnej osi obrotowo i rozłącznie. Człony filtracyjne mają okapowe stożki, umieszczone nad obwodowo przebiegającymi rynnami. Kolumna filtracyjna wspiera się na podstawie.The filter column known from the Polish patent specification No. 100270 is a tank made of a bottom, mesh filter members and a cover, connected to each other by means of flanges and attached to a common axis in rotation and release. The filtering members have eaves cones located above the circumferentially extending gutters. The filter column is supported on a base.
Wadą oraz niedogodnością jej stosowania jest skomplikowana i kosztowna konstrukcja, trudna wymiana zużytych członów filtracyjnych, a także stosunkowo mała skuteczność ich okresowego oczyszczania z nagromadzonych zanieczyszczeń mechanicznych przez przepłukiwanieThe disadvantage and inconvenience of its use is the complicated and expensive structure, difficult replacement of worn filter members, as well as the relatively low efficiency of their periodic cleaning of accumulated mechanical impurities by rinsing
149 451 strumieniem wody, skierowanym w przeciwnym kierunku niż jego obieg podczas procesu filtrowania. Kolumna ta może się nadawać do stosowania w klasycznych, rozpryskowych deszczowniach rolniczych; jest ona jednak mało przydatna w prostych konstrukcyjnie urządzeniach do kropelkowego nawadniania roślin.149 451 with a stream of water directed in the opposite direction to its circulation during the filtering process. This column can be used in classic agricultural spray sprinklers; however, it is of little use in structurally simple devices for drip irrigation of plants.
Znany jest również z polskiego opisu wzoru użytkowego RU 34 319 filtr samooczyszczający do cieczy, składający się z dwóch zbiorników z umieszczonymi wewnątrz siatkowymi członami filtracyjnymi. Wielkość oczek w siatkach jest stopniowana, największa w górnych, najmniejsza w dolnych. .Also known from the Polish description of utility model RU 34 319 is a self-cleaning liquid filter, consisting of two tanks with mesh filter members placed inside. The size of the meshes in the nets is graded, the largest in the upper ones and the smallest in the lower ones. .
, . _ .—Wadątego filtra jest niedostateczne wychwytywanie z przepływającej cieczy zanieczyszczeń ! λ ' thechkńicznych, a zwłaszcza drobniejszych. Mianowicie strumień wody jest kierowany prostopadle ; na człony filtracyjne, co powoduje przeciskanie cząstek mechaniczych przez oczka sitek. Im,. _. — A defective filter is insufficient to capture impurities from the flowing liquid! λ 'thechkńnych, especially the smaller ones. Namely, the stream of water is directed perpendicularly ; on the filtering members, which causes the mechanical particles to be forced through the mesh of the sieves. Them
-silniejszy jesj przepływ strumienia wody, tym mniejszą uzyskuje się dokładność i skuteczność jej ./ .ftoówanifeWytyczono zadanie skonstruowania filtra, dostosowanego konstrukcyjnie do stosunkowo prostych w budowie kropelkowych urządzeń nawadniających, bardziej dokładnego i skutecznego w eksploatacji niż znane dotychczas filtry.- the stronger the flow of the water stream, the lower the accuracy and effectiveness is achieved ./ .ftoówanife The task of constructing a filter, structurally adapted to relatively simple in construction drip irrigation devices, more precise and effective in operation than previously known filters, was presented.
W pokrewnej dziedzinie techniki rolniczej, a mianowicie w ochronie roślin przez opryskiwanie są stawiane wysokie wymagania odnośnie czystości cieczy, kierowanej do rozpryskowych dysz. Przy bliższej analizie okazało się, że dokładne i skuteczne filtrowanie cieczy w niektórych opryskiwaczach uzyskuje się dzięki stycznemu kierowaniu strumienia na człon filtracyjny. Strumień uderza wtedy z mniejszą energią o człon filtracyjny, nie powodując przeciskania drobniejszych cząstek mechanicznych przez oczka siatki.In the related field of agricultural technology, namely the protection of plants by spraying, high demands are made on the purity of the liquid directed to the spray nozzles. On closer inspection, it has been found that a fine and effective filtering of the liquid in some sprayers is achieved by directing the stream tangentially to the filter element. The stream then hits the filter element with less energy, without causing the finer mechanical particles to be forced through the meshes.
Zasada stycznego kierowania strumienia wody na człon filtracyjny została wykorzystana w konstrukcji filtra według wynalazku, składającego się z tulejowej obudowy, zamkniętej rozłącznie od góry pokrywą z ukształtowanymi króćcami, wewnętrznego kosza, zewnętrznego kosza i umieszczonej między nimi filtracyjnej siatki, ustalonej liniowymi dociskami pionowych słupków i poziomych żeber, które tworzą cylindryczne szkielety koszy, przy czym linie dociskowe są z sobą przestrzennie skrzyżowane.The principle of tangential directing of the water stream to the filtering member was used in the construction of the filter according to the invention, consisting of a sleeve housing, detachably closed at the top with a cover with shaped nozzles, an internal basket, an external basket and a filter mesh placed between them, fixed by linear clamps of vertical and horizontal posts. ribs that form the cylindrical skeleton of the baskets, the pressure lines crossing each other spatially.
Liniowo-krzyżowe ustalenie siatki między koszami pozwala na wykorzystanie możliwie optymalnej czynnej jej powierzchni filtracyjnej, a tym samym uzyskanie filtra o wysokiej sprawności oraz wytrzymałego na miejscowe uderzenia strumienia wody.The linear-cross arrangement of the mesh between the baskets allows the use of the most optimal active filter surface, and thus obtaining a filter with high efficiency and resistant to local water jets.
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest zilustrowany na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia filtr w przekroju podłużnym, a fig. 2 — filtr w przekroju poprzecznym według A-A, oznaczonym na fig. 1.The subject of the invention in an exemplary embodiment is illustrated in the drawing, in which fig. 1 shows the filter in longitudinal section, and fig. 2 shows the filter in a cross-section according to A-A, marked in fig. 1.
Filtr ma tulejową obudowę 1, zamkniętą rozłącznie pokrywą 2. W pokrywie 2 są ukształtowane króćce 3, 4 służące do podłączenia filtra do obiegu wodnego urządzenia nawadniającego. Wewnątrz tulei 1 są osadzone i ustalone: wewnętrzny kosz 5 i zewnętrzny kosz 6. Kosze 5, 6 są kszałtu cylindrycznego o konstrukcji szkieletowej; tworzą ją pionowe słupki 7,8 i poziome żebra 9, 10. Szkieletowa konstrukcja koszy 5,6 jest wytworzona w formach z tworzywa sztucznego metodą wtryskową. Między koszami 5, 6 znajduje się filtracyjna siatka 11 o kształcie cylindrycznym, ustalona liniowymi dociskami pionowych słupków 7, 8 i poziomych żeber 9, przy czym linie docisków ' są z sobą przestrzennie skrzyżowane.The filter has a sleeve housing 1, which is detachably closed with a cover 2. The cover 2 has stubs 3, 4 for connecting the filter to the water circuit of the irrigation device. Inside the sleeve 1 are seated and fixed: an inner basket 5 and an outer basket 6. The baskets 5, 6 are cylindrical in shape with a skeleton structure; it is formed by vertical posts 7,8 and horizontal ribs 9, 10. The skeletal structure of baskets 5,6 is produced in plastic molds by injection. Between the baskets 5, 6 there is a cylindrical filter mesh 11, fixed by the linear clamps of the vertical posts 7, 8 and the horizontal ribs 9, the lines of the clamps being spatially crossed with each other.
Odmianą filtra według wynalazku jest filtr o dwukrotnie większej wydajności, składający się z dwóch wewnętrznych koszy 5, dwóch zewnętrznych koszy 6 z osadzonymi siatkami 11, przy czym kosze 5,6 są umieszczone jeden pod drugim. Filtr jest wykonany z tworzywa sztucznego, korzystnie z barwionej poliolefiny, zaś siatka 11 z włókien stylonowych lub nierdzewnego drutu.A variant of the filter according to the invention is a filter with twice the efficiency, consisting of two inner baskets 5, two outer baskets 6 with embedded nets 11, the baskets 5,6 being placed one below the other. The filter is made of plastic, preferably a colored polyolefin, and the mesh 11 is made of stylon fibers or stainless wire.
Działanie filtra przebiega następująco: jest on podłączony szeregowo do przewodu zasilającego w wodę urządzenia nawadniającego niewidocznego na rysunku. Przepływający przewodem, a następnie króćcem 3 strumień wody uderza o wewnętrzną ścianę pokrywy 2, po czym rozdziela się na mniejsze strugi, skierowane stycznie do zewnętrznego kosza 6. Niektóre większe cząsteczki mechaniczne są wytrącane w momencie stycznego zetknięcia się strug wody z siatką filtracyjną na zasadzie siły odśrodkowej, spadając na dno obudowy 1. Reszta mechanicznych zanieczyszczeń jest zatrzymywana na filtracyjnej siatce 11, zaś woda gromadzi się wewnątrz kosza 5, skąd przepływaThe filter works as follows: it is connected in series to the water supply line of the irrigation device not shown. The stream of water flowing through the conduit and then through the stub pipe 3 hits the inner wall of the cover 2, and then splits into smaller streams, directed tangentially to the outer basket 6. Some larger mechanical particles are precipitated when the streams of water come into contact with the filter mesh by force centrifugal, falling to the bottom of the housing 1. The rest of the mechanical impurities are trapped on the filter mesh 11, and the water is collected inside the basket 5, from where it flows
149 451 króćcem 4 do przewodów urządzenia nawadniającego. Zgromadzone na dnie obudowy 1 i na zewnętrznej powierzchni siatki 11 zanieczyszczenia mechaniczne są okresowo usuwane na zewnątrz w procesie przepłukiwania filtra. Następuje to przez zmianę kierunku przepływu strumienia wody, a mianowicie przy dopływie króćcem 4, a odpływie króćcem 3. Do przepłukiwania filtra stosuje się znany układ przewodów z czterema zaworami przelotowymi, który jest zainstalowany na przewodzie urządzenia nawadniającego.149 451 with connection piece 4 for the irrigation lines The mechanical impurities collected on the bottom of the housing 1 and on the outer surface of the mesh 11 are periodically removed outside in the process of washing the filter. This is done by changing the flow direction of the water stream, namely at the inlet through a stub pipe 4 and the outlet through a pipe stub 3. For flushing the filter, a known system of pipes with four through-valves is used, which is installed in the conduit of the irrigation device.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patento wePatent claim
    Filtr, przeznaczony do eliminowania zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w wodzie, stosowany w urządzeniu do kropelkowego nawadniania roślin, znamienny tym, że składa się z tulejowej obudowy (1), zamkniętej rozłącznie od góry pokrywą (2) z ukształtowanymi króćcami (3), (4), wewnętrznego kosza (5), zewnętrznego kosza (6) i umieszczonej między nimi filtracyjnej siatki (11), ustalonej liniowymi dociskami pionowych słupków (7), (8) i poziomych żeber (9), które tworzą cylindryczne szkielety koszy (5), (6), przy czym linie dociskowe są z sobą przestrzennie skrzyżowane.Filter, designed to eliminate mechanical impurities contained in water, used in the device for drip irrigation of plants, characterized by the fact that it consists of a sleeve housing (1), detachably closed at the top with a cover (2) with shaped nozzles (3), (4) , inner basket (5), outer basket (6) and a filter mesh (11) placed between them, fixed by linear clamps of vertical posts (7), (8) and horizontal ribs (9) that form cylindrical skeletons of baskets (5), (6), wherein the pressure lines are spatially crossed with each other.
    Pracownia Poligraficzna UP RP. Nakład 100 cgz. Cena 1500 złPrinting House of the Polish Patent Office. Mintage 100 cc. Price 1500 PLN
PL27115488A 1988-03-10 1988-03-10 Filter PL149451B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL27115488A PL149451B2 (en) 1988-03-10 1988-03-10 Filter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL27115488A PL149451B2 (en) 1988-03-10 1988-03-10 Filter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL271154A2 PL271154A2 (en) 1988-12-22
PL149451B2 true PL149451B2 (en) 1990-02-28

Family

ID=20041040

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL27115488A PL149451B2 (en) 1988-03-10 1988-03-10 Filter

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL149451B2 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
PL271154A2 (en) 1988-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5863443A (en) In-line agricultural water filter with diverter tube and flush valve
JP4870466B2 (en) Filtration equipment for liquid smoke system
SK73695A3 (en) Strainer for filtering water to an emergency coolling system in a nuclear power plant
US3221887A (en) Machines for filtering large quantities of water and other liquids
US4661253A (en) Solid waste separator
CN204411880U (en) A kind of filter for agricultural irrigation systems
EA001012B1 (en) Filter with counter flow clearing
PL149451B2 (en) Filter
CN105879466A (en) Self-driven cylindrical screen type forebay filter
US3527349A (en) Self-powered self-cleaning debris remover
RU2640534C1 (en) Mesh horizontal filter
CN206081954U (en) Filter equipment is used in fertile production of liquid
KR101857457B1 (en) Washing tower
CN206521348U (en) A kind of circulating water strainer
KR101236215B1 (en) Sewage disposal facilities for river
KR900005235Y1 (en) Surface cleaning filter
CN214389043U (en) Municipal garden drainage system
SU1701343A1 (en) Filter
CN208320147U (en) A kind of drum type filteration device pollution discharge structure
RU2480265C1 (en) Water intake filter
CN210993264U (en) Drum-type residue removing assembly for aquaculture industry
CN213695132U (en) A afforestation equipment for sponge city
CN207462876U (en) Water curtain machine and sewage disposal device
RU2670834C9 (en) Horizontal strainer
CN210907144U (en) Membrane silk vertical spraying cleaning device