NO893324L - TREATMENT OF ORAL TUMORS WITH 8-CHLORADENOSIN-3 ', 5'-CYCLIC PHOSPHATE, 8-AMINOADENOSIN-3', 5'-CYCLIC PHOSPHATE AND PREPARATION thereof. - Google Patents

TREATMENT OF ORAL TUMORS WITH 8-CHLORADENOSIN-3 ', 5'-CYCLIC PHOSPHATE, 8-AMINOADENOSIN-3', 5'-CYCLIC PHOSPHATE AND PREPARATION thereof.

Info

Publication number
NO893324L
NO893324L NO89893324A NO893324A NO893324L NO 893324 L NO893324 L NO 893324L NO 89893324 A NO89893324 A NO 89893324A NO 893324 A NO893324 A NO 893324A NO 893324 L NO893324 L NO 893324L
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
cyclic phosphate
stated
chloroadenosine
aminoadenosine
compound
Prior art date
Application number
NO89893324A
Other languages
Norwegian (no)
Other versions
NO893324D0 (en
Inventor
Roland K Robins
Ganapathi R Revankar
Yu-An Chang
Original Assignee
Nucleic Acid Research Inst
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from US07/136,407 external-priority patent/US4861873A/en
Priority claimed from PCT/US1988/001217 external-priority patent/WO1989005648A1/en
Application filed by Nucleic Acid Research Inst filed Critical Nucleic Acid Research Inst
Publication of NO893324D0 publication Critical patent/NO893324D0/en
Publication of NO893324L publication Critical patent/NO893324L/en

Links

Description

Bakgrunn for oppfinnelsenBackground for the invention

Oppfinnelsen vedrører behandling av maligne tumorer in vivo ved anvendelse av forbindelsene 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat. Forbindelsen 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og andre relaterte adenin- og adenosinforbindelser er fremstilt ved hjelp av to nye synteser ved anvendelse av hydrogenklorid og m-klorperoksybenzosyre i et passende løsningsmiddel i den første syntesen og N-klorsuccinamid og eddiksyre i et passende løsningsmiddel i den andre syntese. The invention relates to the treatment of malignant tumors in vivo using the compounds 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate. The compound 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and other related adenine and adenosine compounds have been prepared by means of two new syntheses using hydrogen chloride and m-chloroperoxybenzoic acid in an appropriate solvent in the first synthesis and N-chlorosuccinamide and acetic acid in a suitable solvent in the second synthesis.

Mens forrådet av kjemoterapeutiske midler for behandling av neoplastiske sykdommer inkluderer en rekke klinisk anvendbare midler, forblir kontroll av maligne tumorer i varmblodsdyr fremdeles et meget ettertraktet mål. While the repertoire of chemotherapeutic agents for the treatment of neoplastic diseases includes a number of clinically useful agents, the control of malignant tumors in warm-blooded animals still remains a highly sought after goal.

I et studium rapportert fra "People's Republic of China", men ikke bekreftet noe annet sted, ble det konstantert at 8-bromadenosin-3',5<1->cyklisk fosfat inhiberte den faste form av uterintumor 14 Ehrlich carcinom, sarcom-180 og reticulum-cellesarcom i mus. Et sammendrag av dette studium fremkom i et Cancergram fra the International Cancer Research Data Bank, serie CB14 nummer 80/03, Mars 1980, publisert av the United States Department Health, Education and Welfare National Instutitute of Health, National Cancer Institute. I motsetning til denne rapport, er det i andre studier funnet at 8-bromadenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat er inaktiv som et antitumormiddel i cellekultur. In a study reported from the "People's Republic of China", but not confirmed elsewhere, it was established that 8-bromadenosine-3',5<1->cyclic phosphate inhibited the solid form of uterine tumor 14 Ehrlich carcinoma, sarcoma-180 and reticulum cell sarcoma in mice. A summary of this study appeared in a Cancergram from the International Cancer Research Data Bank, series CB14 number 80/03, March 1980, published by the United States Department Health, Education and Welfare National Institute of Health, National Cancer Institute. Contrary to this report, other studies have found that 8-bromadenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate is inactive as an antitumor agent in cell culture.

Samtidig med ovennevnte rapport, rapporterte Y.S. Cho-Chung, J. Cyclic Nucleotide Res. 6: 163, 1980, visse undersøkelses-studier på en antagonistisk intraksjon mellom estrogen og adenosin 3',5'-cyklisk monofosfat (heretter alternativt referert til som cAMP) og hvilken rolle denne måtte spille for vekstkontroll av noen hormon avhengige brysttumorer. Simultaneously with the above report, reported Y.S. Cho-Chung, J. Cyclic Nucleotide Res. 6: 163, 1980, certain investigative studies on an antagonistic interaction between estrogen and adenosine 3',5'-cyclic monophosphate (hereafter alternatively referred to as cAMP) and what role this may play in growth control of some hormone-dependent breast tumors.

Under studiene vedrørende virkningene av formidlet kontroll av tumorvekst ved hjelp av adenosin-3',5<1->cyklisk fosfat, har During the studies concerning the effects of mediated control of tumor growth by means of adenosine-3',5<1->cyclic phosphate,

Cho-Chung foreslått at cAMP virker ved binding til et cAMP-reseptorprotein som har to forskjellige cAMP-bindingsseter. cAMP-reseptorproteinet er en regulerende subenhet av et cAMP-avhengig proteinkinase. Det er tilsynelatende seteselek-tivitet når det gjelder binding til det ene eller andre av de to seter. Denne aktivitet kan således beskrives som sete 1-selektivitet og sete 2-selektivitet. Cho-Chung proposed that cAMP acts by binding to a cAMP receptor protein that has two different cAMP binding sites. The cAMP receptor protein is a regulatory subunit of a cAMP-dependent protein kinase. There is apparent seat selectivity when it comes to binding to one or the other of the two seats. This activity can thus be described as seat 1 selectivity and seat 2 selectivity.

Med henblikk på den manglende evne som nåværende cancerkjemo-terapeutika har til vellykket kontroll av alle neoplastiske sykdommer, er det klart at det er et behov for nye og ytterligere cancerkjemoterapeutiske midler. Det eksisterer videre et behov for nye og bedre preparative prosedyrer for syntesen av slike nye og ytterligere cancerkjemoterapeutiske midler. In view of the inability of current cancer chemotherapeutics to successfully control all neoplastic diseases, it is clear that there is a need for new and additional cancer chemotherapeutic agents. There is also a need for new and better preparative procedures for the synthesis of such new and additional cancer chemotherapeutic agents.

8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble først rapportert av R. K. Robins som er oppfinner i den foreliggende oppfinnelse og andre medarbeidere i K. Muneyama et al, J. Carbohydr. Nucleosides Nucleotides, 1, 55, 1974. 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble først rapportert av R. K. Robins som er oppfinner i den foreliggende oppfinnelse og andre medarbeidere i K. Muneyama et al, Biochemistry, 10, 2390, 1971. Man har nå funnet at 8-kloradenosin-3',5<1->cyklisk fosfat (heretter alternativt også identifisert som 8-klor-cAMP) og 8-aminoadenosin-3',5<1->cyklisk fosfat (heretter alternativt også identifisert som 8-amino-cAMP) sammen eller separat utviser slik signifikant antitumoraktivitet slik at de kan anvendes som antitumormidler in vivo. Videre ga to nye operative synteser 8-kloradenosinforbindelser slik som 8-kloradenosin-3',5<1->cyklisk fosfat direkte fra respektive adenosinforløpere. 8-Chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate was first reported by R.K. Robins who is the inventor of the present invention and co-workers in K. Muneyama et al, J. Carbohydr. Nucleosides Nucleotides, 1, 55, 1974. 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate was first reported by R. K. Robins who is the inventor of the present invention and co-workers in K. Muneyama et al, Biochemistry, 10, 2390, 1971. It has now been found that 8-chloroadenosine-3',5<1->cyclic phosphate (hereafter alternatively also identified as 8-chloro-cAMP) and 8-aminoadenosine-3',5<1->cyclic phosphate (hereafter alternatively also identified as 8-amino-cAMP) together or separately exhibit such significant antitumor activity that they can be used as antitumor agents in vivo. Furthermore, two new operational syntheses yielded 8-chloroadenosine compounds such as 8-chloroadenosine-3',5<1->cyclic phosphate directly from respective adenosine precursors.

Kort beskrivelse av oppfinnelsenBrief description of the invention

Den foreliggende oppfinnelse vedrører anvendelse av 8-kloradenosin-3<1>,5<1->cyklisk fosfat (8-klor-cAMP) og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat (8-amino-cAMP) sammen eller separat i behandling av maligne tumorer i varmblodsdyr. I overens-stemmelse med oppfinnelsen oppnås antitumoregenskapene for 8- kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat ved tilførsel, til et varmblodsdyr, av en effektiv mengde av et farmasøytisk preparat inneholdende 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat, sammen eller separat, eller farma-søytisk tålbare salter derav som aktive forbindelser i minst 0,1 vekt% basert på totalvekten av preparat. The present invention relates to the use of 8-chloroadenosine-3<1>,5<1->cyclic phosphate (8-chloro-cAMP) and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate (8-amino-cAMP) together or separately in the treatment of malignant tumors in warm-blooded animals. In accordance with the invention, the antitumor properties of 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate are achieved by supplying, to a warm-blooded animal, an effective amount of a pharmaceutical preparation containing 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate, together or separately, or pharmaceutically acceptable salts thereof as active compounds in at least 0.1% by weight based on the total weight of preparation.

For anvendelse i farmasøytiske preparater i henhold til oppfinnelsen vil en farmasøytisk bærer kunne anvendes. Bæreren vil foretrukket velges til å tillate tilførsel av en passende konsentrasjon av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat enten ved oral til-førsel, optalmisk tilførsel, topisk påføring, tilførsel i form av stikkpiller eller ved passende injeksjon i form av en løsning eller suspensjon inn i det rammede varmblodsdyr. Dosen og valgt tilførsel av 8-kloradenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen vil være avhengig av verten som har den maligne tumor, typen tumor og tumorsete. For injeksjon, kan 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen tilføres intravenøst, intramuskulært, intracerebralt, subkutant eller intraperitonealt. Videre, for å forenkle anvendelsen av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3 ' , 5'-cyklisk fosfat kan et fysiologisk tålbart salt, som f. eks natrium, kalium eller ammoniumsalt, anvendes. Det er foretrukket å tilføre forbindelsene ved infusjon. For use in pharmaceutical preparations according to the invention, a pharmaceutical carrier can be used. The carrier will preferably be chosen to allow the delivery of an appropriate concentration of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate either by oral delivery, ophthalmic delivery, topical application, administration in the form of suppositories or by suitable injection in the form of a solution or suspension into the affected warm-blooded animal. The dose and selected administration of 8-chloroadenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate according to the invention will depend on the host that has the malignant tumor, the type tumor and tumor site. For injection, 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate according to the invention can be administered intravenously, intramuscularly, intracerebrally, subcutaneously or intraperitoneally. Furthermore, in order to simplify the use of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate, a physiologically tolerable salt, such as for example sodium, potassium or ammonium salt, can be used. It is preferred to administer the compounds by infusion.

Videre inkluderer oppfinnelsen forbedrede fremgangsmåter for fremstilling av 8-klorderivater av adenin, adenosin, adenosin-5<1->monofosfat og adenosin-35'-cyklisk fosfat og relaterte forbindelser. I disse forbedrede fremgangsmåter fremstilles 8-kloradenin, 8-kloradenosin, 8-kloradenosin-51 - monofosfat og 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat eller andre relaterte adenosinforbindelser direkte fra tilsvarende respektive adenosinforløperforbindelser ved fremgangsmåter for fremstilling av klorforbindelser med formelen Furthermore, the invention includes improved processes for the preparation of 8-chloro derivatives of adenine, adenosine, adenosine-5<1->monophosphate and adenosine-35'-cyclic phosphate and related compounds. In these improved methods, 8-chloroadenesine, 8-chloroadenosine, 8-chloroadenosine-51-monophosphate and 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate or other related adenosine compounds are prepared directly from corresponding respective adenosine precursor compounds by methods for the preparation of chloro compounds of the formula

hvori R er H eller hvori Ri og R2er H eller eller R^og R2er sammen og R3og R4er H eller en av R3eller R4er OH og den andre er H, og farmasøytisk tålbare salt derav, omfattende trinnene med behandling av utgangsforbindelsen med formelen: hvori Ri og R2er H eller eller R^og R2er sammen wherein R is H or wherein Ri and R 2 are H or or R 2 and R 2 together and R 3 and R 4 are H or one of R 3 or R 4 is OH and the other is H, and pharmaceutically acceptable salts thereof, comprising the steps of treating the starting compound of the formula: wherein Ri and R 2 are H or or R 2 and R 2 are together

og R3og R4er H eller en av R3eller R4er OH og den and R 3 and R 4 are H or one of R 3 or R 4 is OH and it

andre er H: others are H:

enten,either,

1) med N-klorsuccinimid og en svak syre i et passende løsningsmiddel eller 2) med hydrogenklorid og et oksydasjonsmiddel i et passende løsningsmiddel. 1) with N-chlorosuccinimide and a weak acid in a suitable solvent or 2) with hydrogen chloride and an oxidizing agent in a suitable solvent.

Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen Detailed description of the invention

8-aminoadenosin-35'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen fremstilles som beskrevet i overnevnte referanse, K. Mumeyama et al, Biochemistry, 10, 2390, 1971. 8-kloradenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen kan fremstilles som beskrevet i overnevnte referanse, K. Muneyama et al, J. Carbohydr. Nucleosides Nucleotides, 1, 55, 1974, via et 8-brom mellomprodukt. Ved imidlertid å anvende nye og forbedrede fremgangsmåter som omtalt heri oppnås 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og relaterte forbindelser direkte fra respektive adenosinforløpere idet man unngår syntetisering av mellomprodukter. Således oppnås forbedringer når det gjelder omkostninger i forbindelse med syntesene. 8-aminoadenosine-35'-cyclic phosphate according to the invention is prepared as described in the above-mentioned reference, K. Mumeyama et al, Biochemistry, 10, 2390, 1971. 8-chloroadenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate according to to the invention can be prepared as described in the above-mentioned reference, K. Muneyama et al, J. Carbohydr. Nucleosides Nucleotides, 1, 55, 1974, via an 8-bromo intermediate. However, by using new and improved methods as discussed herein, 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and related compounds are obtained directly from respective adenosine precursors while avoiding synthesis of intermediates. Improvements are thus achieved in terms of costs in connection with the syntheses.

I den første av disse forbedrede fremgangsmåter kloreres adenosin-3',5<1->cyklisk fosfat direkte til 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat ved anvendelse av N-klorsuccinimid og en passende svak ,syre i et passende løsningsmiddel. Eddiksyre er passende som den svake syre. Alternativt kan maursyre eller andre svakere organiske syrer anvendes. Ved utvelgning av syrene, overveier man om syren har en slik styrke at den er tilstrekkelig svak slik at den ikke spalter den sukker-heterocykliske glukosidiske binding (Cl' - N9-bindingen). Som løsningsmiddel er dimetylacetamid, dimetylformamid eller et vandig medium passende. In the first of these improved methods, adenosine-3',5<1->cyclic phosphate is chlorinated directly to 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate using N-chlorosuccinimide and a suitable weak acid in a suitable solvent . Acetic acid is suitable as the weak acid. Alternatively, formic acid or other weaker organic acids can be used. When selecting the acids, one considers whether the acid has such a strength that it is sufficiently weak so that it does not cleave the sugar-heterocyclic glucosidic bond (the Cl' - N9 bond). As a solvent, dimethylacetamide, dimethylformamide or an aqueous medium is suitable.

I den andre av disse forbedrede fremgangsmåter kloreres også adenosin-3',5'-cyklisk fosfat i direkte til 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat ved anvendelse av vannfri hydrogenklorid og et passende oksydasjonsmiddel slik som m-klorperoksybenzosyre. Denne reaksjon gjennomføres i et passende løsningsmid-del som f. eks dimetylacetamid eller dimetylformamid. Som et alternativt oksydasjonsmiddel kan natriumhypokloritt nevnes. Foruten fremstilling av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat, kan begge disse fremgangsmåter anvendes for å fremstille 8-kloradenosin fra adenosin eller 8-kloradenosin-5'-fosfat fra adenosin-5'-fosfat. Videre, dersom hydrogenklorid/m-klorper-oksybenzosyrereaksjonen gjennomføres i nærvær av fuktighet, kan den anvendes for fremstilling av 8-kloradenin fra adenosin . In the second of these improved methods, adenosine-3',5'-cyclic phosphate is also chlorinated directly to 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate using anhydrous hydrogen chloride and a suitable oxidizing agent such as m-chloroperoxybenzoic acid. This reaction is carried out in a suitable solvent such as, for example, dimethylacetamide or dimethylformamide. As an alternative oxidizing agent, sodium hypochlorite can be mentioned. Besides the preparation of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate, both of these methods can be used to prepare 8-chloroadenosine from adenosine or 8-chloradenosine-5'-phosphate from adenosine-5'-phosphate. Furthermore, if the hydrogen chloride/m-chloroperoxybenzoic acid reaction is carried out in the presence of moisture, it can be used for the production of 8-chloroadenine from adenosine.

I tillegg vil disse to nye fremgangsmåter også kunne anvendes for å omdanne passende derivater av adenosin, adenosin-5'-fosfat, adenosin-3'-fosfat og adenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat til deres respektive 8-klorderivater. Slike derivater vil omfatte 2-deoksy-p-D-erytropentofuranosylsukkerderivatet og 2-p-D-arabinofuranosylsukkerderivatet og vil også omfatte substituenter på purinaminogruppen, 2-stillingen i purin-ringen, sukkerhydroksylgrupper eller til og med andre heterocykliske rester slik som et deazapurin eller lignende. In addition, these two new methods can also be used to convert suitable derivatives of adenosine, adenosine-5'-phosphate, adenosine-3'-phosphate and adenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate into their respective 8-chloro derivatives . Such derivatives will include the 2-deoxy-p-D-erythropentofuranosyl sugar derivative and the 2-p-D-arabinofuranosyl sugar derivative and will also include substituents on the purine amino group, the 2-position in the purine ring, sugar hydroxyl groups or even other heterocyclic residues such as a deazapurine or the like.

Syntesen av 8-klorinosin-3',5'-cyklisk fosfat, 8-klorinosin-5'-fosfat og 8-klorinosin forenkles ved anvendelse av disse fremgangsmåter ved at de respektive 8-kloradenosinforbindelser deretter direkte kan deaminiseres ved anvendelse av salpetersyrling til de respektive 8-klorinosinderivater. For denne reaksjon kan salpetersyrlingen dannes in situ fra natriumnitritt og eddiksyre. Således er 8-klorinosin og dets 5'-fosfat og 3',5<1->cyklisk fosfatderivater syntetisert i en direkte to-trinnsreaksjon. I de følgende eksempler på de nye fremgangsmåter i henhold til oppfinnelsen som vist i reaksjonsskjemaet I, kloreres en adenosinforbindelse, f. eks adenosin, AMP eller cAMP, direkte i 8-stillingen på purin-ringen til en passende 8-kloradenosin eller adeninfor-bindelse. Således gir adenosin forbindelser 1 og 2, AMP gir forbindelser 3 og 5 og cAMP gir forbindelse 4. Dette oppnås ved anvendelse av den ene, den andre eller begge de to nye fremgangsmåter. The synthesis of 8-chloroinosine-3',5'-cyclic phosphate, 8-chloroinosine-5'-phosphate and 8-chloroinosine is simplified using these methods in that the respective 8-chloroadenosine compounds can then be directly deaminated using nitric acid to the respective 8-chloroinosine derivs. For this reaction, the nitric acid can be formed in situ from sodium nitrite and acetic acid. Thus, 8-chloroinosine and its 5'-phosphate and 3',5<1->cyclic phosphate derivatives are synthesized in a direct two-step reaction. In the following examples of the new methods according to the invention as shown in reaction scheme I, an adenosine compound, e.g. adenosine, AMP or cAMP, is chlorinated directly in the 8-position of the purine ring to a suitable 8-chloroadenosine or adenine compound . Thus adenosine gives compounds 1 and 2, AMP gives compounds 3 and 5 and cAMP gives compound 4. This is achieved by using one, the other or both of the two new methods.

En fremgangsmåte anvender hydrogenklorid og m-klorperoksybenzosyre i et passende løsningsmiddel slik som dimetylacet amid eller dimetylformamid. Den andre fremgangsmåte anvender N-klorsuccinamid og eddiksyre i et passende løsningsmiddel slik som dimetylacetamid, dimetylformamid eller en vandig eddiksyre. Hvilken som helst av de således dannede 8-klorforbindelser kan deretter ytterligere omdannes i et videre trinn til deres 8-klorinosinanaloger, som f. eks omdannelsen av 8-kloradenosin-3',5<1->cyklisk fosfat, forbindelse 4, til 8-klorinosin-3',5'-cyklisk fosfat, forbindelse 5. One method uses hydrogen chloride and m-chloroperoxybenzoic acid in a suitable solvent such as dimethylacetamide or dimethylformamide. The second method uses N-chlorosuccinamide and acetic acid in a suitable solvent such as dimethylacetamide, dimethylformamide or an aqueous acetic acid. Any of the 8-chloro compounds thus formed can then be further converted in a further step to their 8-chloroinosine analogues, such as the conversion of 8-chloroadenosine-3',5<1->cyclic phosphate, compound 4, to 8 -chloroinosine-3',5'-cyclic phosphate, compound 5.

I de preparative eksempler i det følgende, ble smeltepunktene målt på et Thomas-Hoover kapillært smeltepunktapparat eller et Haake-Buchler digitalt smeltepunktapparat og er ukor-rigerte. NMR (<1>H NMR) spektra ble bestemt ved 30 0,1 MHz med et IBM NR300AF-spektrometer. De kjemiske skift er uttrykt i 6-verdier (deler pr million) i forhold til tetrametylsilan som intern standard. UV-spektra (UV: sh = shoulder) ble målt på et Beckman DU-50-spektrometer. Elementanalyse ble gjennomført ved Robertson Laboratory, Madison, N.J. Av-dampninger ble gjennomført under redusert trykk med en badtemperatur på under 40°C. Tynnsjiktkromatografi (TLC) ble gjennomført på silika-gel 60 F-254-plater (EM-reagenser). E. Merck silikagel (230 - 400 mesh) ble anvendt for hurtig-kolonnekromatografering. In the preparative examples below, the melting points were measured on a Thomas-Hoover capillary melting point apparatus or a Haake-Buchler digital melting point apparatus and are uncorrected. NMR (<1>H NMR) spectra were determined at 0.1 MHz with an IBM NR300AF spectrometer. The chemical shifts are expressed in 6 values (parts per million) in relation to tetramethylsilane as an internal standard. UV spectra (UV: sh = shoulder) were measured on a Beckman DU-50 spectrometer. Elemental analysis was performed at the Robertson Laboratory, Madison, N.J. Evaporations were carried out under reduced pressure with a bath temperature of less than 40°C. Thin layer chromatography (TLC) was carried out on silica gel 60 F-254 plates (EM reagents). E. Merck silica gel (230-400 mesh) was used for flash column chromatography.

EKSEMPEL 1 EXAMPLE 1

8- kloradenin ( 1)8- chloradenine ( 1)

Til en løsning av adenosin (2,67 g, 10 mmol) i DMA/HC1 (0,5 M, 45 ml) ble det tilsatt m-klorperoksybenzosyre (MCPBA, 3,22 g, 16 mmol, 87 %) og blandingen ble omrørt ved romtemperatur i 2,5 time. En ytterligere mengde MCPBA (0,9 g, 5 mmol) ble tilsatt og omrøringen ble fortsatt i ytterligere en time. Toluen (50 ml) ble tilsatt til reaksjonsblandingen og løsningsmidlene avdampet ved 60°C under vakuum til tørrhet. Resten ble oppløst i vann (50 ml) og ekstrahert med eter To a solution of adenosine (2.67 g, 10 mmol) in DMA/HCl (0.5 M, 45 mL) was added m-chloroperoxybenzoic acid (MCPBA, 3.22 g, 16 mmol, 87%) and the mixture was stirred at room temperature for 2.5 hours. An additional amount of MCPBA (0.9 g, 5 mmol) was added and stirring was continued for another hour. Toluene (50 mL) was added to the reaction mixture and the solvents evaporated at 60°C under vacuum to dryness. The residue was dissolved in water (50 ml) and extracted with ether

(3 x 50 ml). pH i den vandige fase ble justert til 5 med 2N NaOH og deretter fortynnet med EtOH (100 ml). Løsningen ble lagret i kjøleskap over natten. Det lysegule faststoff som separerte ble samlet, vasket med kald EtOH (2 x 25 ml) og tørket til å gi 1,44 g (85,2 %) av 1: Smp 305 - 310°C (spalting) [Lit. smp > 300oC (spalting)]: IR (KBr): 630 (C-Cl), 3100 - 3300 (NH2z ) cm-1:UV X max (pH 1) 262 nm (E 8.700): *™= v (PH 7) 268 nm (E 7.900) : \ v (pH 11) 269 nm (E 8.300): ;ITlciX ITlciX;<X>H NMR (Me2SO-d6): 6 7,48 (br s, 2, NH2), 8,10 (s, 1, C2H) og 13,60 (br s, 1, N9H). ;EKSEMPEL 2;8- kloradenosin ( 2);Metode A;Til en løsning av adenosin (2,67 g, 10 mmol, tørket ved 80°c under vakuum) i DMA/HC1 (0,5 M, 25 ml) ble det raskt tilsatt en løsning av renset MCPBA (3,09 g, 18 mmol) i DMA (20 ml) ;(adenosin vil utpresipitere fra reaksjonsblandingen dersom MCPBA-løsningen ikke tilsettes raskt). Etter omrøring ved romtemperatur i to timer, ble ytterligere MCPBA (0,7 g, 4 mmol) tilsatt og blandingen ble omrørt i ytterligere en halv time inntil alt adenosinet forsvant. DMA ble avdampet i vakuum og resten ble renset ved HPLC på en C-18 revers fasekolonne ved anvendelse av MeOH: AcOH:H20 (18:1:81, v/v) til å gi 1,25 g (41 %) av 2: Smp 188 - 189°C (Lit. smp 188 - 190°C): IR (KBr): 795 (C-Cl), 3150 - 3400 (NH2, OH) cm-<1>: UV ;Xmav(pH 1) 261 nm (E 17.100): Xm (pH 7) 262 nm (E 17.800) ;max max;: Xmax(pH 11) 263nm (E 16.700):<1>H NMR (Me2SO-d5): 6 5,83 ;(d, 1, Jr 2, = 7,0 Hz, C1( H) , 7,59 (br s, 1, NH2) og 8,14 (s, 1, C2H). ;Metode B;Til en løsning av adenosin (1,09 g, 4,1 mmol) i DMF (50 ml) og AcOH (10 ml) ble N-klorsuccinamid tilsatt (NCS, 2,0 g, 15 mmol). Reaksjonsblandingen ble omrørt ved romtemperatur i seks døgn. Løsningsmidlene ble avdampet til tørrhet og resten ble renset ved HPLC på en C-18 revers fasekolonne ved anvendelse av MeOH:AcOH:H20 (18:1:81, v/v) til å gi 0,8 g ;(65 %) av 2, som var identisk med tittelforbindelsen fremstilt ved hjelp av metode A. ;EKSEMPEL 3 ;8- kloradenosin- 5'- monofosfat ( 3);Metode A;Til en løsning av adenosin-5'-monofosfat (1,3 g, 3,5 mmol) i tørr DMF (75 ml, destillert over CaH2) ble en løsning av DMF mettet med vannfri HCl (5 ml) tilsatt dråpevis etterfulgt av en løsning av renset MCPBA (1,1 g, 6,4 mmol) i DMF (10 ml). Reaksjonsblandingen ble omrørt ved romtemperatur i to og en halv time, før DMF ble avdampet til tørrhet under vakuum ved 4 5°C. Resten ble oppløst i en minimal mengde vann (tilnærmet 10 ml) og produktet ble: presipitert fra løsningen ved dråpevis tilsetning av MeOH. Faststoffet ble samlet og renset ved HPLC på en C-18 revers fasekolonne ved anvendelse av 0,5 % vandig AcOH for å tilveiebringe 0,64 g (45 %) av 3: Smp 180°C. IR (KBr): 635 (C-Cl) , .3100 - 3400 (NH2, OH) cm-<1>: UV Xm = v (pH 1) 260 nm (EL 10.800): \_ (pH 7) 262 nm (E 10.400): ;max max;Xmax(pH 1:L) 261 ^ (E 10-00°):<1>r nmr (Me2SO-d6) : 6 5,86;(d, 1, J1( 2, = 6,0 Hz, Ci, H), 7,50 (br s, 2,NH2) og 8,16 (s, 1, C2H). ;Metode B;Adenosin-5<1->monofosfatmonohydrat (3,11 g, 8,5 mmol), NaCl (3,11 g, 53 mmol) og NCS (3,33 g, 25 mmol) ble oppløst i 50 % vandig AcOH (100 ml) og løsningen ble omrørt ved romtemperatur i fem døgn. Avdamping av reaksjonsblandingen og rensing av resten ved HPLC på en C-18 revers fasekolonne ved anvendelse av 0,5 % vandig AcOH ga 2,30 g (60 %) av tittelforbindelsen, som var identisk med 3 fremstilt ved hjelp av metode B. ;EKSEMPEL 4 ;8- kloradenosin- 3', 5'- cvklisk fosfat ( 4);Metode C;En blanding av tørr 8-brom-cAMP (20 g, 49 mmol) og CaCl2;(20 g, 180 mmol, tørket ved 7 5°C under vakuum over natten) i vannfri DMF (800 ml, destillert over CaH2under vakuum) ble oppvarmet ved 80 - 85°C under vannfrie betingelser med omrøring i 15 timer. DMF ble avdampet under redusert trykk ved 50°C og resten ble oppløst i kald 2N NaOH (20 ml). Den vandige løsning ble nøytralisert (til pH 7) med kald 2N HC1, filtrert gjennom et membranfilter og renset ved preparativ HPLC på en C-18 revers fasekolonne. Initial vasking med 0,5 % ACOH/H2O ga 8-hydroksy-cAMP og cAMP. Videre eluering med 15 % MeOH/H20 ga den rene tittelforbindelse. Avdamping av løsningsmiddelet ga et hvitt faststoff, som ble samlet, vasket med kaldt vann etterfulgt av EtOH og tørket til å gi 14,0 g (79 %) av 4, Smp 232 - 234°C: IR (KBr): 655 (C - Cl), 3280 (NH2, OH) cm-1:UV: X rricix (pH 1) 260 nm (E 15,600): X iricix (pH 7) 261 nm (E 15,700): \ v (pH 11) 261 nm (E 15,900):<1>H NMR (Me2SO-d6): 6 4.13 (m, 2, C5, H2), 4.56 - 4.39 (m, 1, C4, H), 4.99 - 4.97 og 5.17 - 5.13 (m, 2, C2, H og C3, H), 5,85 (s, 1, CjH) , 7,67 (br s, 2, NH2) og 8,21 (s, 1, C2H). Anal. beregnet for C10E11ClH5O6P. U2°' C, 31.47: H, 3.43: N, 18.35: Cl, 9.29. Funnet: C, 31,69: H, 3.19: N, 18.26: Cl, 9.52. ;Metode A;Til en løsning av adenosin-3',5'-cyklisk fosfat (1,15 g, 3,5 mmol) i tørr DMF (75 ml, destillert over CaH2) tilsettes dråpevis en løsning av DMF mettet med vannfri HC1 (5 ml), etterfulgt av en løsning av renset MCPBA (1,1 g, 6,4 mmol) i DMF (10 ml). Reaksjonsblandingen omrøres deretter ved romtemperatur i to og en halv time, før DMF avdampes til tørrhet under vakuum ved 45°C. Resten oppløses deretter i en minimal mengde vann (tilnærmet 10 ml) og produktet presipi-terte fra løsningen ved hjelp av dråpevis tilsetning av MeOH. Faststoffet som samles deretter og renset ved HPLC på en C-18 revers fasekolonne ved anvendelse av 0,5 % vandig AcOH til å gi 4, indentisk med 4 fremstilt ved hjelp av metode C. ;Metode B;Til en løsning av cAMP (30,3 g, 92 mmol) og NaCl (30,6 g, 52 mmol) i AcOH (250 ml) og H20 (150 ml) ble det tilsatt NCS (30,3 g, 227 mmol). Reaksjonsblandingen ble omrørt ved romtemperatur i tre døgn. Løsningsmidlene ble avdampet til tørrhet under redusert trykk og resten ble renset som beskrevet over i metode A til å gi 13,0 g (39 %) av 4, som er identisk med 4 fremstilt ved hjelp av metode C. ;EKSEMPEL 5 ;8- klorinosin- 3', 5'- cvklisk fosfat ( 5);Til en suspensjon av 8-kloradenosin-3',5<1->cyklisk fosfat (4, 1,0 g, 2,7 mmol) i H20 (3 ml) ble 2 N NaOH tilsatt dråpevis inntil det ble oppnådd en klar løsning. NaN02(1,05 g, 15 mmol) ble tilsatt til reaksjonsløsningen, etterfulgt av dråpevis tilsetning av AcOH (2 ml). Reaksjonsblandingen ble omrørt ved romtemperatur over natten og deretter avdampet til tørrhet under redusert trykk ved 3 5°C. Resten ble:renset på en Dowex 50 x 2 - 200 (H<+>) harpikskolonne (5 x 20 cm) med H20 som elueringsmiddel. De homogene fraksjoner inneholdende 8-klor-cIMP samlet og avdampet til tørrhet. Samtidig avdamping av resten med EtOH (3 x 25 ml.) ga et hvitt faststoff, som etter tørking ved 7 8°C under vakuum i 15 timer ga 0,56 g ;(56 %) av 5: Smp 216 - 218°C: IR (KBr): 785 (C - Cl), 1680 ;(C=0), 3200 - 3400 (OH) cm-1: UV: X (pH 1) 251 nm (E ;ITlciX;17.100): \^ (pH 7) 251 nm (E 17.000): \ v (pH 11.) 255 nm ;lUciX ITlciX;(E 17.300):1H NMR (Me2SO-d6): 6 5,85 (s, 1, C1( H), 8,17 ;(s, 1, C2H) , og 12,71 (br s, 1, N]H) . Anal. beregnet for (s, 1'C10H10clN4°7<p>): c- 32,94: H, 2,76: N, 15,37. Funnet: C, 32,75: H, 2,69: N, 15,14. ;For anvendelse i farmasøytiske preparater i henhold til- oppfinnelsen vil normalt salt av den 3',5'-cykliske fosfatdel av enten 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat anvendes og vil passende gis til en vert i form av en løsning i en passende bærer. Alternativt, kan den frie cykliske form av forbindelsene anvendes. ;Aksepterbare salter av fosfatdelen kan velges fra, men er ikke nødvendigvis begrenset til gruppen bestående av alkali-og jordalkalimetallene, f. eks natrium, kalium, kalsium, magnesium, litium eller ammonium og substituert ammonium, trialkylammonium, dialkylammonium, alkylammonium, f. eks trietylammonium, trimetylammonium, dietylammonium, oktyl-ammonium, cetyltrietylammonium og cetylpridium. Et slikt salt vil foretrukket velges fra gruppen bestående av alkalimetall-saltet, som f. eks et natrium- eller kaliumsalt eller et ammoniumsalt. ;Ved utførelsen av oppfinnelsen, blandes 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat, som frie syrer eller som salter, passende med en passende farmasøytisk bærer som, siden forbindelsene i henhold til oppfinnelsen er vannoppløselige, kan være noe så enkelt som sterilt vann eller en kompleks bærer med hensiktsmessige midler for passende å etterligne et bestemt biologisk miljø, dvs pH eller salt tilpasset for en løsning som er passende for intravenøs, intramuskulær eller andre injeksjoner. ;Ved utvelging av en passende farmasøytisk bærer, må typen tumor, tumorsetet og helsetilstand og alder for verten overveies. 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat kan passende anvendes i nærvær av en passende buffer eller som et salt som omtalt over. Forbindelsene i henhold til oppfinnelsen er særlig anvendbare ved behandling av carcinom. I en slik gruppe er bryst, tarm, blære, lunge, prostata, mage og pancreascarcinom innbefattet. Behandlingsmetoden er effektiv til å bevirke regresjon, lindring, vekstinhibering og remisjon av tumorer. ;8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen eller salter derav vil foretrukket bli blandet med en passende farma-søytisk bærer slik at 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-351-cyklisk fosfat vil bli oppløst i bæreren. Alternativt, kan imidlertid suspensjoner, emulsjoner eller andre utformninger av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen anvendes hvor dette er indikert. Den farmasøytiske bærer, i tillegg til å ha et oppløsende eller suspenderende middel deri, kan også omfatte passende fortynningsmidler, buffere, overflateaktive midler, og andre lignende midler som typisk anvendes i farmasøytiske bærere. Den totale sammensetning av den farmasøytiske bærer vil imidlertid velges til å være forenelig med avleveringssetet, konsentrasjonen av den aktive bestanddel og andre parametre som er standard innen farmasøytisk industri. ;8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen vil passende kunne blandes med den farmasøytiske bærer slik at de vil være tilstede i en konsentrasjon på minst 0,1 vekt% av den totale sammensetning. De vil foretrukket være tilstede i den farmasøytiske bærer i en konsentrasjon på omtrent 10 til omtrent 90 vekt% av den totale sammensetning. ;Basert på nåværende studier, vil effektive mengder av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat typisk strekke seg fra omtrent 13 milligram pr kilogram pr døgn (mg/kg/døgn) av den totale kroppsvekt av det behandlede varmblodsdyr til omtrent 288 mg/kg/døgn. Dette område vil foretrukket være fra 22 mg/kg til omtrent 17 3 mg/kg/døgn. Basert på nåværende undersøkelser, vil effektive mengder av 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat typisk strekke seg til omtrent 13 milligram pr kilogram pr døgn (mg/kg/døgn) av den totale kroppsvekt for det behandlede varmblodsdyr fra omtrent 104 mg/kg/døgn. Dette område vil foretrukket være fra ;13 mg/kg til omtrent 37 mg/kg/døgn. Som med andre faktorer som er nevnt i det foregående, vil mengdene av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat som anvendes i behandling av et rammet dyr ta hensyn til parametere slik som typen tumor, tumorsetet, tilførselsform og den fysiske størrelse og tilstand hos verten. Uansett bør den aktuelle mengde være tilstrekkelig til å tilveiebringe en kjemoterapeutisk effektiv mengde av middelet i verten i et passende volum, som den fagkyndige på området lett vil kunne bestemme utifrå den foreliggende beskrivelse. ;8-kloradenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat kan tilføres sammen, blandet med en passende farmasøytisk bærer. Som det klart fremgår fra eksemplene og ;tabellene i det følgende, utviser begge disse forbindelsene når de tilføres uavhengig av hverandre til en vert, en bestemt antitumoraktivitet. Når begge forbindelsene tilføres sammen til en vert beholdes antitumoraktiviteten og forbindelsene er ikke antagonistiske overfor hverandre. Videre, da søkerne ikke ønsker å være bundet til noen teori, tror man på dette tidspunkt at når forbindelsene tilføres sammen utviser forbindelsene 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5<1->cyklisk fosfat synergistisk aktivitet. ;8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat alene, som det klart fremgår fra forsøkene og tabellen i det følgende, utviser et svært bredt aktivitetsspekter mot en rekke forskjellige tumorer. 8-aminoadenosin-3 1 , 5-' -cyklisk fosfat alene utviser signifikant aktivitet mot tarmcarcinom. Kombinasjonen av forbindelsene 8-kloradenosin-3',5<1->cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5<1->cyklisk fosfat utviser også signifikant aktivitet mot tarmcarcinom, men aktiviteten av kombinasjonen av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat er imidlertid større enn aktiviteten av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat anvendt alene. ;Når forbindelsene 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat anvendes i de doseområder som er angitt over, men anvendes sammen, økes aktiviteten sammenlignet med aktiviteten for 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat når denne anvendes alene. Denne økte aktivitet opprettholdes videre utover en endt behandlingperiode. I tillegg, med kombinasjon av de to forbindelsene 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat har man en nedsatt "rebound"-virkning for medikamentet etter en diskontinuerlig tilførsel. ;8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen kan gis som enkle doser eller som multiple doser oppdelt i 100 doser som gis daglig eller over en periode på flere dager. Som det klart fremgår fra eksemplene i det følgende, utviser 8-kloradenosin-3',5<1->cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen visse forsterkede responser når de tilføres i form av en infusjon og, som sådan, vil dette bli tatt hensyn til i optimaliseringen av en doseplan såvel som innen teknikken gitt i den foreliggende ansøkning. ;Følgende eksempler er gitt for anvendelse av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat, 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat og kombinasjonen av 8-kloradenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat pluss 8-aminoadenosin-3',5<1->cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen som terapeutiske midler overfor neoplastiske sykdommer. I disse eksempler er effektiviteten av 8-kloradenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat som antitumormidler demostrert vad anvendelse av standardtester og for bestemte maligne tumorer. ;Disse standardtester anvender forskrifter utviklet under beskyttelsen av The Developmental Therapeutic Program, Division of Cancer Treatment, United States National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, United States of America, som gitt i In Vitro Cancer Models, National Institute of Health, publikasjoner nr 84-2635, februar 1984, United States Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institute of Health. ;Dannelse, vekst og testing av tumor ble gjennomført som fremsatt i publikasjonen i det foregående avsnitt. Til-førselsmåte og avlevering av 8-kloradenosin-3',5<1->cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat avviker imidlertid noe fra disse forskrifter og er som gitt i hvert av de enkelte eksempler. Evalueringsprotokollene med hensyn til aktiviteten av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat som antitumormidler, følger imidlertid de kriterier som er definert i overnevnte refererte publikasjon. ;For disse eksempler er visse standardforkortelser anvendt som følger: i.p.-intraperitoneal, qd - en gang pr døgn: og mg/kg/døgn - milligram pr kilogram pr døgn. ;I eksemplene ved anvendelse av L1210 som test-tumorcellelinjen, er testresultatene indikert som %T/C. I overens-stemmelse med forskriftene i The United States National Cancer Institute for L1210 tumorcellelinjen, betraktes en verdi som er større enn 125 % å ha statistisk relevant aktivitet. For tester mot faste humane tumorcellelinjer, er testresultatene gitt som forandring i gjennomsnittlig tumorvekt. Dette er uttrykt på to måter. Dersom man hadde en økning i tumorvekt er resultatene uttrykt som AT/AC. Dersom det imidlertid var en netto negativ forandring i tumorvekt er resultatene uttrykt som AT/T. Disse to måter for å uttrykke dataene følger igjen forskriftene og kriteriene som er fremsatt som angitt over av the National Cancer Institute. ;EKSEMPEL 6 ;8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat som et natriumsalt ble testet ved anvendelse av ikke-tumorbærende BOF^-mus for å etablere en dødelig toksisitet for dette medikament. For denne test ble medikamentet tilført intraperitonealt ved en bolusinjeksjon gitt som en enkel dose på dag 1. Som det klart fremgår fra tabell 1 i det følgende, var det ingen toksiske dødsfall ved 104 milligram pr kilogram pr injeksjon. Ved en mengde på 17 3 milligram pr kilogram pr injeksjon var der 40 % ;toksiske dødsfall og ved 288 milligram pr kilogram pr injeksjon utviste forbindelsen 100 % dødelig toksisitet. Som det vil fremgå i eksempel 6 i det følgende, tolererte testdyrene en større medikamentdose før man så dødelig toksisitetnår forbindelsen tilføres ved hjelp av infusjon. ; EKSEMPEL 7;Aktiviteten av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat overfor L1210 inokulerte BDF]_-mus ble bestemt ved både bolusinjeksjon og ved infusjon. Som det ses i tabell 2 i det følgende, når forbindelsen ble tilført ved bolusinjeksjon var der ingen signifikant aktivitet, men når forbindelsen imidlertid ble infusert inn i testdyret i en dose fra 22 mg til 173 mg/kg/- dag, utvist 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat signifikant anti-tumoraktivitet. Videre ble toksisiteten bestemt for de infusjonstestede dyr. Som det også fremgår fra tabell 2, var forbindelsen ikke toksisk når den ble infusert i en dose på 17 3 mg/kg/dag, men ved 288 mg/kg/dag ble imidlertid både aktivitet og'toksisitet konstantert og ved høyere konsentrasjoner, ved 480 og 800 mg/kg/dag, er forbindelsen dødelig toksisk. ;Resultatene i tabell 2 indikerer at 8-klorade*nosin-3 ' , 5 '-cyklisk fosfat er et effektivt anti-tumormiddel overfor L1210 i inokulerte mus når den infuseres inn i testdyrene. Videre viste forbindelsen en doserespons for denne aktivitet. Som indikert over, indikerer en T/C som er større enn 125 signifikant aktivitet. (3 x 50 ml). The pH of the aqueous phase was adjusted to 5 with 2N NaOH and then diluted with EtOH (100 mL). The solution was stored in a refrigerator overnight. The pale yellow solid that separated was collected, washed with cold EtOH (2 x 25 mL) and dried to give 1.44 g (85.2%) of 1: mp 305 - 310°C (dec) [Lit. mp > 300oC (decomposition)]: IR (KBr): 630 (C-Cl), 3100 - 3300 (NH2z ) cm-1:UV X max (pH 1) 262 nm (E 8,700): *™= v (PH 7) 268 nm (E 7.900) : \ v (pH 11) 269 nm (E 8.300): ;ITlciX ITlciX;<X>H NMR (Me2SO-d6): 6 7.48 (br s, 2, NH2), 8.10 (s, 1, C2H) and 13.60 (br s, 1, N9H). ;EXAMPLE 2;8-chloradenosine ( 2 );Method A;To a solution of adenosine (2.67 g, 10 mmol, dried at 80°C under vacuum) in DMA/HCl (0.5 M, 25 ml) was a solution of purified MCPBA (3.09 g, 18 mmol) in DMA (20 mL) was quickly added; (adenosine will precipitate from the reaction mixture if the MCPBA solution is not added quickly). After stirring at room temperature for two hours, additional MCPBA (0.7 g, 4 mmol) was added and the mixture was stirred for another half hour until all the adenosine disappeared. DMA was evaporated in vacuo and the residue was purified by HPLC on a C-18 reverse phase column using MeOH:AcOH:H 2 O (18:1:81, v/v) to give 1.25 g (41%) of 2 : mp 188 - 189°C (Lit. mp 188 - 190°C): IR (KBr): 795 (C-Cl), 3150 - 3400 (NH2, OH) cm-<1>: UV ;Xmav(pH 1 ) 261 nm (E 17.100): Xm (pH 7) 262 nm (E 17.800) ;max max;: Xmax(pH 11) 263nm (E 16.700):<1>H NMR (Me2SO-d5): 6 5.83 ;(d, 1, Jr 2, = 7.0 Hz, C1( H) , 7.59 (br s, 1, NH2) and 8.14 (s, 1, C2H). ;Method B;To a solution of adenosine (1.09 g, 4.1 mmol) in DMF (50 mL) and AcOH (10 mL) was added N-chlorosuccinamide (NCS, 2.0 g, 15 mmol). The reaction mixture was stirred at room temperature for six days The solvents were evaporated to dryness and the residue was purified by HPLC on a C-18 reverse phase column using MeOH:AcOH:H 2 O (18:1:81, v/v) to give 0.8 g (65%) of 2, which was identical to the title compound prepared by method A. ;EXAMPLE 3 ;8-chloradenosine-5'-monophosphate ( 3 );Method A;To a solution of adenosine-5'-mo nophosphate (1.3 g, 3.5 mmol) in dry DMF (75 mL, distilled over CaH2) a solution of DMF saturated with anhydrous HCl (5 mL) was added dropwise followed by a solution of purified MCPBA (1.1 g , 6.4 mmol) in DMF (10 mL). The reaction mixture was stirred at room temperature for two and a half hours, before the DMF was evaporated to dryness under vacuum at 45°C. The residue was dissolved in a minimal amount of water (approximately 10 ml) and the product was: precipitated from the solution by dropwise addition of MeOH. The solid was collected and purified by HPLC on a C-18 reverse phase column using 0.5% aqueous AcOH to provide 0.64 g (45%) of 3: mp 180°C. IR (KBr): 635 (C-Cl) , .3100 - 3400 (NH2, OH) cm-<1>: UV Xm = v (pH 1) 260 nm (EL 10.800): \_ (pH 7) 262 nm (E 10.400): ;max max;Xmax(pH 1:L) 261 ^ (E 10-00°):<1>r nmr (Me2SO-d6) : 6 5.86;(d, 1, J1( 2 , = 6.0 Hz, Ci, H), 7.50 (br s, 2,NH2) and 8.16 (s, 1, C2H). ;Method B;Adenosine-5<1->monophosphate monohydrate (3, 11 g, 8.5 mmol), NaCl (3.11 g, 53 mmol) and NCS (3.33 g, 25 mmol) were dissolved in 50% aqueous AcOH (100 mL) and the solution was stirred at room temperature for five days Evaporation of the reaction mixture and purification of the residue by HPLC on a C-18 reverse phase column using 0.5% aqueous AcOH afforded 2.30 g (60%) of the title compound, which was identical to 3 prepared by method B. ;EXAMPLE 4 ;8- Chloradenosine-3', 5'- cyclic phosphate ( 4);Method C;A mixture of dry 8-bromo-cAMP (20 g, 49 mmol) and CaCl2;(20 g, 180 mmol, dried at 75°C under vacuum overnight) in anhydrous DMF (800 mL, distilled over CaH2 under vacuum) was heated at 80 - 85°C under anhydrous conditions with stirring for 15 hours. The DMF was evaporated under reduced pressure at 50°C and the residue was dissolved in cold 2N NaOH (20 mL). The aqueous solution was neutralized (to pH 7) with cold 2N HCl, filtered through a membrane filter and purified by preparative HPLC on a C-18 reverse phase column. Initial washing with 0.5% ACOH/H2O yielded 8-hydroxy-cAMP and cAMP. Further elution with 15% MeOH/H 2 O gave the pure title compound. Evaporation of the solvent gave a white solid, which was collected, washed with cold water followed by EtOH and dried to give 14.0 g (79%) of 4, mp 232 - 234°C: IR (KBr): 655 (C - Cl), 3280 (NH2, OH) cm-1:UV: X rricix (pH 1) 260 nm (E 15,600): X iricix (pH 7) 261 nm (E 15,700): \ v (pH 11) 261 nm (E 15,900):<1>H NMR (Me2SO-d6): 6 4.13 (m, 2, C5, H2), 4.56 - 4.39 (m, 1, C4, H), 4.99 - 4.97 and 5.17 - 5.13 (m , 2, C2, H and C3, H), 5.85 (s, 1, CjH) , 7.67 (br s, 2, NH2) and 8.21 (s, 1, C2H). Anal. calculated for C10E11ClH5O6P. U2°' C, 31.47: H, 3.43: N, 18.35: Cl, 9.29. Found: C, 31.69: H, 3.19: N, 18.26: Cl, 9.52. ;Method A;To a solution of adenosine-3',5'-cyclic phosphate (1.15 g, 3.5 mmol) in dry DMF (75 ml, distilled over CaH2) is added dropwise a solution of DMF saturated with anhydrous HCl (5 mL), followed by a solution of purified MCPBA (1.1 g, 6.4 mmol) in DMF (10 mL). The reaction mixture is then stirred at room temperature for two and a half hours, before the DMF is evaporated to dryness under vacuum at 45°C. The residue is then dissolved in a minimal amount of water (approximately 10 ml) and the product precipitated from the solution by means of the dropwise addition of MeOH. The solid then collected and purified by HPLC on a C-18 reverse phase column using 0.5% aqueous AcOH to give 4, identical to 4 prepared by method C. ;Method B;To a solution of cAMP (30 .3 g, 92 mmol) and NaCl (30.6 g, 52 mmol) in AcOH (250 mL) and H 2 O (150 mL) was added NCS (30.3 g, 227 mmol). The reaction mixture was stirred at room temperature for three days. The solvents were evaporated to dryness under reduced pressure and the residue was purified as described above in Method A to give 13.0 g (39%) of 4, which is identical to 4 prepared by Method C. ;EXAMPLE 5 ;8- chlorinosine-3',5'-cyclic phosphate ( 5);To a suspension of 8-chloroadenosine-3',5<1->cyclic phosphate (4, 1.0 g, 2.7 mmol) in H 2 O (3 mL ) 2 N NaOH was added dropwise until a clear solution was obtained. NaNO 2 (1.05 g, 15 mmol) was added to the reaction solution, followed by dropwise addition of AcOH (2 mL). The reaction mixture was stirred at room temperature overnight and then evaporated to dryness under reduced pressure at 35°C. The residue was purified on a Dowex 50 x 2 - 200 (H<+>) resin column (5 x 20 cm) with H 2 O as eluent. The homogeneous fractions containing 8-chloro-cIMP were collected and evaporated to dryness. Simultaneous evaporation of the residue with EtOH (3 x 25 ml.) gave a white solid, which after drying at 78°C under vacuum for 15 hours gave 0.56 g; (56%) of 5: mp 216 - 218°C : IR (KBr): 785 (C - Cl), 1680 ;(C=0), 3200 - 3400 (OH) cm-1: UV: X (pH 1) 251 nm (E ;ITlciX;17.100): \^ (pH 7) 251 nm (E 17,000): \ v (pH 11.) 255 nm ;lUciX ITlciX;(E 17,300):1H NMR (Me2SO-d6): 6 5.85 (s, 1, C1( H) , 8.17 ;(s, 1, C2H) , and 12.71 (br s, 1, N]H) . Anal. calculated for (s, 1'C10H10clN4°7<p>): c- 32.94 : H, 2.76: N, 15.37. Found: C, 32.75: H, 2.69: N, 15.14. ;For use in pharmaceutical preparations according to the invention, normally the salt of the 3 The ',5'-cyclic phosphate moiety of either 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate is used and will suitably be administered to a host in the form of a solution in an appropriate carrier. Alternatively, the free cyclic form of the compounds may be used. ;Acceptable salts of the phosphate moiety may be selected from, but are not necessarily limited to, the group consisting of nde of the alkali and alkaline earth metals, e.g. sodium, potassium, calcium, magnesium, lithium or ammonium and substituted ammonium, trialkylammonium, dialkylammonium, alkylammonium, e.g. triethylammonium, trimethylammonium, diethylammonium, octylammonium, cetyltriethylammonium and cetylpridium. Such a salt will preferably be selected from the group consisting of the alkali metal salt, such as, for example, a sodium or potassium salt or an ammonium salt. ;In carrying out the invention, 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate, as free acids or as salts, are suitably mixed with a suitable pharmaceutical carrier such as, since the compounds of the invention are water soluble, can be something as simple as sterile water or a complex carrier with appropriate means to appropriately mimic a particular biological environment, i.e. pH or salt adjusted for a solution suitable for intravenous, intramuscular or other injections. In selecting an appropriate pharmaceutical carrier, the type of tumor, the site of the tumor, and the health status and age of the host must be considered. 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate may conveniently be used in the presence of a suitable buffer or as a salt as discussed above. The compounds according to the invention are particularly useful in the treatment of carcinoma. Such a group includes breast, bowel, bladder, lung, prostate, stomach and pancreatic carcinoma. The treatment method is effective in effecting regression, palliation, growth inhibition and remission of tumors. ; 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate according to the invention or salts thereof will preferably be mixed with a suitable pharmaceutical carrier so that 8- chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-351-cyclic phosphate will be dissolved in the carrier. Alternatively, however, suspensions, emulsions or other forms of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate according to the invention can be used where this is indicated. The pharmaceutical carrier, in addition to having a solubilizing or suspending agent therein, may also include suitable diluents, buffers, surfactants, and other similar agents typically used in pharmaceutical carriers. However, the total composition of the pharmaceutical carrier will be chosen to be compatible with the site of delivery, the concentration of the active ingredient and other parameters that are standard within the pharmaceutical industry. ; 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate according to the invention can suitably be mixed with the pharmaceutical carrier so that they will be present in a concentration of at least 0.1% by weight of the total composition. They will preferably be present in the pharmaceutical carrier at a concentration of about 10 to about 90% by weight of the total composition. ;Based on current studies, effective amounts of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate will typically range from about 13 milligrams per kilogram per day (mg/kg/day) of the total body weight of the treated warm-blooded animal to about 288 mg/kg/day. This range will preferably be from 22 mg/kg to approximately 173 mg/kg/day. Based on current research, effective amounts of 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate will typically range from about 13 milligrams per kilogram per day (mg/kg/day) of the total body weight of the treated warm-blooded animal from about 104 mg/kg/day. This range will preferably be from ;13 mg/kg to approximately 37 mg/kg/day. As with other factors mentioned above, the amounts of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate used in the treatment of an affected animal will take into account parameters such as the type of tumor, the site of the tumor, the form of delivery and the physical size and condition of the host. In any case, the amount in question should be sufficient to provide a chemotherapeutically effective amount of the agent in the host in an appropriate volume, which the person skilled in the art will be able to easily determine from the present description. ;8-chloradenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate may be administered together, mixed with a suitable pharmaceutical carrier. As is clear from the following examples and tables, both of these compounds, when administered independently to a host, exhibit definite antitumor activity. When both compounds are administered together to a host, the antitumor activity is retained and the compounds are not antagonistic to each other. Further, as applicants do not wish to be bound by any theory, it is believed at this time that when the compounds are added together, the compounds 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5<1-> exhibit cyclic phosphate synergistic activity. ;8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate alone, as is clear from the experiments and the table below, exhibits a very broad spectrum of activity against a number of different tumours. 8-aminoadenosine-3 1 , 5-'-cyclic phosphate alone exhibits significant activity against intestinal carcinoma. The combination of the compounds 8-chloradenosine-3',5<1->cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5<1->cyclic phosphate also exhibits significant activity against intestinal carcinoma, but the activity of the combination of 8-chloradenosine-3' ,5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate are, however, greater than the activity of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate used alone. ;When the compounds 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate are used in the dose ranges indicated above, but used together, the activity is increased compared to the activity of 8-chloroadenosine -3',5'-cyclic phosphate when used alone. This increased activity is maintained beyond the end of the treatment period. In addition, with a combination of the two compounds 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate, you have a reduced "rebound" effect for the drug after a discontinuous supply. ;8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate according to the invention can be given as single doses or as multiple doses divided into 100 doses given daily or over a period of several days. As is clear from the examples below, 8-chloroadenosine-3',5<1->cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'cyclic phosphate according to the invention exhibit certain enhanced responses when supplied in the form of an infusion and, as such, this will be taken into account in the optimization of a dose plan as well as within the technique given in the present application. ;The following examples are given for the use of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate, 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate and the combination of 8-chloradenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate plus 8-aminoadenosine-3',5<1->cyclic phosphate according to the invention as therapeutic agents against neoplastic diseases. In these examples, the effectiveness of 8-chloroadenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate as antitumor agents has been demonstrated in the application of standard tests and for specific malignant tumors. ;These standard tests employ regulations developed under the auspices of The Developmental Therapeutic Program, Division of Cancer Treatment, United States National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, United States of America, as provided in In Vitro Cancer Models, National Institute of Health, Publication No. 84 -2635, February 1984, United States Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Institute of Health. Tumor formation, growth and testing were carried out as set out in the publication in the previous section. However, the method of supply and delivery of 8-chloroadenosine-3',5<1->cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate deviates somewhat from these regulations and is as given in each of the individual examples. However, the evaluation protocols with respect to the activity of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate as antitumor agents follow the criteria defined in the above referenced publication. For these examples, certain standard abbreviations are used as follows: i.p.-intraperitoneal, qd - once per day: and mg/kg/day - milligrams per kilogram per day. ;In the examples using L1210 as the test tumor cell line, the test results are indicated as %T/C. In accordance with the regulations of The United States National Cancer Institute for the L1210 tumor cell line, a value greater than 125% is considered to have statistically relevant activity. For tests against fixed human tumor cell lines, test results are given as change in mean tumor weight. This is expressed in two ways. If there was an increase in tumor weight, the results are expressed as AT/AC. If, however, there was a net negative change in tumor weight, the results are expressed as AT/T. These two ways of expressing the data again follow the regulations and criteria set forth above by the National Cancer Institute. EXAMPLE 6 8-Chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate as a sodium salt was tested using non-tumor bearing BOF 2 mice to establish a lethal toxicity of this drug. For this test, the drug was administered intraperitoneally by a bolus injection given as a single dose on day 1. As is clear from Table 1 below, there were no toxic deaths at 104 milligrams per kilogram per injection. At an amount of 173 milligrams per kilogram per injection there were 40% toxic deaths and at 288 milligrams per kilogram per injection the compound showed 100% lethal toxicity. As will be seen in Example 6 below, the test animals tolerated a larger drug dose before lethal toxicity was seen when the compound is administered by infusion. ; EXAMPLE 7 The activity of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate against L1210 inoculated BDF]_ mice was determined by both bolus injection and by infusion. As can be seen in Table 2 below, when the compound was administered by bolus injection there was no significant activity, but when the compound was infused into the test animal at a dose from 22 mg to 173 mg/kg/day, 8-chloroadenosine exhibited -3',5'-cyclic phosphate significant anti-tumor activity. Furthermore, the toxicity was determined for the infusion tested animals. As can also be seen from Table 2, the compound was not toxic when infused at a dose of 173 mg/kg/day, but at 288 mg/kg/day both activity and toxicity were constant and at higher concentrations, at 480 and 800 mg/kg/day, the compound is fatally toxic. The results in Table 2 indicate that 8-chlorado*nosine-3', 5'-cyclic phosphate is an effective anti-tumor agent against L1210 in inoculated mice when infused into the test animals. Furthermore, the compound showed a dose response for this activity. As indicated above, a T/C greater than 125 indicates significant activity.

Na<+>dødelig toksiske for alle behandlede mus mens 280 mg/kg dosen drepte to av fem mus. Na<+>lethally toxic to all treated mice while the 280 mg/kg dose killed two out of five mice.

8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble testet mot en rekke faste humane tumorcellelinjer. I testene i eksempel 8-11 som er vist i tabell 3-6, måles tumorregresjonsstørrelse og ikke økning i levetid for testdyrene. Denne tilkjennegivelse følger de aksepterte Nation Cancer Institute forskriftsprose-dyrer for de respektive faste tumorcellelinjer som ble testet. 8-Chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate was tested against a variety of solid human tumor cell lines. In the tests in examples 8-11 which are shown in Tables 3-6, tumor regression size and not increase in lifespan for the test animals is measured. This disclosure follows the accepted Nation Cancer Institute regulatory procedures for the respective solid tumor cell lines tested.

EKSEMPEL 8EXAMPLE 8

I dette eksempel, ble 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat, gitt ved infusjon, testet overfor human brystcarcinom i atymiske mus. I en første undersøkelse som er vist i øvre del av tabell 3a ved de dosemengder som er gitt, fikk man en gjennomsnittlig reduksjon i tumorvekst. Som sådan er forandringen i denne gjennomsnittlige reduksjon i tumorvekt i følge the National Cancer Institute forskrifter som bemerket over, uttrykt somAT/T. I den undersøkelsen som er vist i den nedre del av tabell 3a, ved lavere dosenivåer, var A-vekten mellom utgangstumorvekten og endelig tumorvekt større enn enhet og som sådan, idet man igjen følger de etablerte forskrifter, er resultatene vist som AT/AC. In this example, 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate, given by infusion, was tested against human mammary carcinoma in athymic mice. In a first examination, which is shown in the upper part of table 3a, at the dose amounts given, an average reduction in tumor growth was obtained. As such, the change in this mean reduction in tumor weight according to the National Cancer Institute guidelines noted above is expressed as AT/T. In the study shown in the lower part of Table 3a, at lower dose levels, the A weight between the starting tumor weight and the final tumor weight was greater than unity and as such, again following the established regulations, the results are shown as AT/AC.

Enhver verdi for AT/AC eller AT/T som er under 25 betraktes som indikativ på signifikant aktivitet ifølge the National Cancer Institute forskriftene. Som det fremgår fra tabell 3a ble signifikant aktivitet indikert og et stort doseområde fra 22 mg/kg opptil og inkluderende 17 3 mg/kg. Any value for AT/AC or AT/T below 25 is considered indicative of significant activity according to the National Cancer Institute regulations. As can be seen from table 3a, significant activity was indicated and a large dose range from 22 mg/kg up to and including 17 3 mg/kg.

Gjennomsnittlig tumorvekt for. hver dose vist i tabell 3a for alle testdyrene på dagene 1 og 8 er indikert i tabell 3b. Average tumor weight for. each dose shown in Table 3a for all test animals on days 1 and 8 is indicated in Table 3b.

EKSEMPEL 9 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble ytterligere testet i atymiske mus og overfor human koloncarcinom LoVo. Som f. eks 8, ble tilførselen også utført ved infusjon. Resultatene av testen er vist i tabell 4a i det følgende. Gjennomsnittlig forandring i tumorvekt er indikert enten som AT/AC for de positive verdiene eller AT/T for de negative verdiene som omtalt i forbindelse med eks. 8 over. Som det fremgår ved 37 og 62 kg/mg dosen utviser forbindelsen signifikant aktivitet. EXAMPLE 9 8-Chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate was further tested in athymic mice and against human colon carcinoma LoVo. As in example 8, the supply was also carried out by infusion. The results of the test are shown in Table 4a below. The average change in tumor weight is indicated either as AT/AC for the positive values or AT/T for the negative values as discussed in connection with ex. 8 over. As can be seen at the 37 and 62 kg/mg dose, the compound exhibits significant activity.

Gjennomsnittlig tumorvekt for hver dose vist i tabell 4a for alle testdyrene på dagene 1 og 8 er indikert i tabell 4b. The mean tumor weight for each dose shown in Table 4a for all test animals on days 1 and 8 is indicated in Table 4b.

EKSEMPEL 10 8-kloradenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat ble ytterligere testet i atymiske mus overfor human brystcarcinom MDA-MB-231. Testen ble også gjennomført ved at forbindelsen ble tilført ved infusjon. Resultatene fra denne testen er vist i tabell 5a under. Forbindelsene utviste signifikant aktivitet ved doser på 62 og 104 mg/kg/dag. Videre, mens forbindelsen ikke viste signifikant aktivitet ved alle doser, viste den en respons-linearitet gjennom det testede doseområde overfor denne tumorlinj en. EXAMPLE 10 8-Chloradenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate was further tested in athymic mice against human mammary carcinoma MDA-MB-231. The test was also carried out by infusing the compound. The results from this test are shown in table 5a below. The compounds showed significant activity at doses of 62 and 104 mg/kg/day. Furthermore, while the compound did not show significant activity at all doses, it did show response linearity across the tested dose range against this tumor line.

Gjennomsnittlig tumorvekt for hver dose vist i tabell 5a for alle testdyrene på dagene 1 og 8 er indikert i tabell 5b. The mean tumor weight for each dose shown in Table 5a for all test animals on days 1 and 8 is indicated in Table 5b.

EKSEMPEL 11 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble ytterligere testet i atymiske mus overfor human lungecarcinom LX-1. Som for resultatene vist i tabell 6a under, utviste forbindelsen signifikant aktivitet ved en dose som strekker seg fra 37 mg - 104 mg/kg/dag. For denne testen var infusjonen kun 5 dager i motsetning til de syv dagene som ble anvendt for de tidligere testene av faste tumorer i eksemplene 8, 9 og 10. Videre, som i eksempel 8, er resultater for positive gjennomsnittlige tumorvekter vist som AT/AC og negative gjennomsnittlige tumorvekter som AT/T. Det er signifikant å konstatere at ved 62 og 104 mg doseområdet var det en høy grad av vekttap av tumoren i motsetning til bare inhibering av tumorvekst, dvs ved 62 og 104 mg dosenivåene hadde man en tumorregresj on. EXAMPLE 11 8-Chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate was further tested in athymic mice against human lung carcinoma LX-1. As with the results shown in Table 6a below, the compound exhibited significant activity at a dose ranging from 37 mg - 104 mg/kg/day. For this test, the infusion was only 5 days as opposed to the seven days used for the previous tests of solid tumors in Examples 8, 9 and 10. Furthermore, as in Example 8, results for positive mean tumor weights are shown as AT/AC and negative mean tumor weights as AT/T. It is significant to note that at the 62 and 104 mg dose range there was a high degree of tumor weight loss as opposed to mere inhibition of tumor growth, i.e. at the 62 and 104 mg dose levels there was a tumor regression.

Gjennomsnittlig tumorvekt for hver dose vist i tabell 6a for alle testdyrene på dagene 1 og 8 er indikert i tabell 6b. The mean tumor weight for each dose shown in Table 6a for all test animals on days 1 and 8 is indicated in Table 6b.

EKSEMPEL 12 8-kloradenosin-3',5<1->cyklisk fosfat ble ytterligere testet i atymiske mus overfor human koloncarcinom MeC-1. Som for resultatene vist i tabell 7a under utviste forbindelsen signifikant aktivitet i et doseområde fra 37 mg/kg/dag til 104 mg/kg/dag. Medikamentet ble tilført ved infusjon. Som for resultatet i tabell 7a ble det utvist signifikant aktivitet for alle de testede doser overfor denne tumorlinjen. i EKSEMPEL 13 8-aminoadenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat som et natriumsalt ble testet ved anvendelse av ikke-tumorbærende BDFi-mus for å etablere en dødelig toksisitet for medikamentet. For denne test ble medikamentet tilført intraperitonealt ved bolus-inj eks jon gitt som en enkel dose på dag 1. Som det fremgår fra tabell 8 under var der ingen toksiske dødsfall ved en injeksjon på 104 g/kg. Ved høyere konsentrasjoner på 173 mg/kg og 288 mg/kg var der dødelig toksisitet for henholdsvis 1/5 og 5/5 mus. Når 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble tilført 24 timer/døgn i fem påfølgende døgn ved intraperi-toneal infusjon, var 62 mg/kg den maksimalt tolererte dose og ved en dose på 104 mg/kg eller større var forbindelsen dødelig toksisk for 13/13 mus. EXAMPLE 12 8-Chloradenosine-3',5<1->cyclic phosphate was further tested in athymic mice against human colon carcinoma MeC-1. As for the results shown in Table 7a below, the compound exhibited significant activity in a dose range from 37 mg/kg/day to 104 mg/kg/day. The medication was given by infusion. As for the result in table 7a, significant activity was demonstrated for all the tested doses against this tumor line. in EXAMPLE 13 8-aminoadenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate as a sodium salt was tested using non-tumor bearing BDFi mice to establish lethal toxicity of the drug. For this test, the drug was administered intraperitoneally by bolus injection given as a single dose on day 1. As can be seen from table 8 below, there were no toxic deaths at an injection of 104 g/kg. At higher concentrations of 173 mg/kg and 288 mg/kg, there was lethal toxicity for 1/5 and 5/5 mice respectively. When 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate was administered 24 hours/day for five consecutive days by intraperitoneal infusion, 62 mg/kg was the maximum tolerated dose and at a dose of 104 mg/kg or greater the compound fatally toxic to 13/13 mice.

Aktiviteten av 8-aminoadenosin-35'-cyklisk fosfat overfor forskjellige faste humane tumorer ble testet ved anvendelse av atymiske mus behandlet ved infusjon med den aktive forbindelse. Forskriftene omtalt i eksempel 8 over ble anvendt for disse tester. The activity of 8-aminoadenosine-35'-cyclic phosphate against various solid human tumors was tested using athymic mice treated by infusion with the active compound. The regulations discussed in example 8 above were used for these tests.

EKSEMPEL 14EXAMPLE 14

I dette eksempel ble 8-aminoadenosin-35'-cyklisk fosfat gitt ved infusjon mot human koloncarcinom MeC-1. Som det fremgår fra tabell 9 ble signifikant aktivitet indikert over det testede doseområde. In this example, 8-aminoadenosine-35'-cyclic phosphate was given by infusion against human colon carcinoma MeC-1. As can be seen from Table 9, significant activity was indicated over the tested dose range.

EKSEMPEL 15 EXAMPLE 15

8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble ytterligere testet i atymiske mus overfor human koloncarcinom HT-29. Som i 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate was further tested in athymic mice against human colon carcinoma HT-29. As in

eksempel 14 ble tilførsel også gjennomført ved infusjon. Som det fremgår av tabell 10 utviste forbindelsen signifikant aktivitet over hele området av testede doser. example 14, administration was also carried out by infusion. As can be seen from Table 10, the compound exhibited significant activity over the entire range of doses tested.

EKSEMPEL 16 EXAMPLE 16

8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble ytterligere testet i atymiske mus overfor human koloncarcinom CX-1. Denne test ble også gjennomført ved anvendelse av infusjon som tilførsels-måte. Denne spesielle humane tumorlinje har felles opp-rinnelse med ovennevnte refererte HT-29 tumorlinjen i eksempel 15, unntatt at CX-1 tumorlinjen var utviklet in vivo mens HT-29 tumorlinjen var utviklet in vitro. Resultatene av denne test er vist i tabell 11 i det følgende. Som det fremgår av tabell 11 viste forbindelsen større aktivitet ved 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate was further tested in athymic mice against human colon carcinoma CX-1. This test was also carried out using infusion as a delivery method. This particular human tumor line has common origin with the above referenced HT-29 tumor line in Example 15, except that the CX-1 tumor line was developed in vivo while the HT-29 tumor line was developed in vitro. The results of this test are shown in table 11 below. As can be seen from table 11, the compound showed greater activity at

et lavere dosenivå på 8 mg/kg/dag. Idet man ikke ønsker å bli bundet til noen teori på dette tidspunkt, antar man at vertens toksisitet overfor 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat synes å være innvirket av tumorlinjen som behandles. Videre, som for resultatene vist i tabellene 9, 10 og 11, utviste forbindelsene 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat særlig signifikant aktivitet overfor humane koloncarcinomer. a lower dose level of 8 mg/kg/day. Not wishing to be bound by any theory at this time, it is assumed that the toxicity of the host to 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate appears to be affected by the tumor line being treated. Furthermore, as for the results shown in Tables 9, 10 and 11, the compounds 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate showed particularly significant activity against human colon carcinomas.

EKSEMPEL 17 8-aminoadenosin-3',5<1->cyklisk fosfat ble ytterligere testet i atymiske mus overfor human lungecarcinom LX-1. Denne testen ble ytterligere gjennomført ved infusjon og med behandling over en periode på fem dager. Resultatene for testen er vist i tabell 12. EXAMPLE 17 8-Aminoadenosine-3',5<1->cyclic phosphate was further tested in athymic mice against human lung carcinoma LX-1. This test was further carried out by infusion and with treatment over a period of five days. The results of the test are shown in table 12.

EKSEMPEL 18 EXAMPLE 18

På lignende måte som i eksempel 17 ble 8-aminoadenosin-3 ' , 5 ' - cyklisk fosfat ytterligere testet i atymiske mus overfor human lungecarcinom LX-1 idet behandlingen varte i syv dager. Resultatene for denne testen er vist i tabell 13 i det følgende. In a similar manner to Example 17, 8-aminoadenosine-3', 5'-cyclic phosphate was further tested in athymic mice against human lung carcinoma LX-1, the treatment lasting seven days. The results for this test are shown in Table 13 below.

EKSEMPEL 19 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble ytterligere testet i atymiske mus overfor human brystcarcinom MX-1. Denne test ble også gjennomført ved infusjon og behandling ble utført i syv dager. Resultatene av to separate undersøkelser som anvendte denne forskriften er vist i tabellene 14a og 14b under. EKSEMPEL 20 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat ble ytterligere testet i atymiske mus overfor human koloncarcinom LOVO. Denne test ble også gjennomført ved anvendelse av infusjon som tilførsels-måte. Resultatene for denne test overfor denne spesielle humane koloncarcinom er vist i tabell 15 under. EXAMPLE 19 8-Aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate was further tested in athymic mice against human mammary carcinoma MX-1. This test was also carried out by infusion and treatment was carried out for seven days. The results of two separate investigations that applied this regulation are shown in tables 14a and 14b below. EXAMPLE 20 8-Aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate was further tested in athymic mice against human colon carcinoma LOVO. This test was also carried out using infusion as a delivery method. The results of this test against this particular human colon carcinoma are shown in Table 15 below.

Kombinasjonen av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat tilført sammen ble ytterligere testet. Hver forbindelse ble gitt i en mengde innen dens aktive doseområde som vist i eksemplene over. The combination of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate added together was further tested. Each compound was administered in an amount within its active dose range as shown in the examples above.

EKSEMPEL 21EXAMPLE 21

I denne test tilføres 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat sammen til atymiske mus mot human koloncarcinom HT-29. Denne kombinerte medika-mentterapi ble sammenlignet med tilførsel av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat som et uavhengig medikament i samme dose som anvendt x kombinasjonsterapien. Både kombinasjonsmedika-mentterapien og terapien med enkel medikamentdose ble gjennomført ved infusjon idet behandlingen varte i syv dager. Som man ser fra resultatene av denne testen i tabell 16 under, viste kombinasjonen av 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat økt aktivitet sammenlignet med tilførsel av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat som et uavhengig medikament. Dette indikerer at 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat ikke er antagonister. Man antar videre at 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat kan virke i synergisme som antitumormidler. In this test, 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate are administered together to athymic mice against human colon carcinoma HT-29. This combined drug therapy was compared with the administration of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate as an independent drug in the same dose as used in the combination therapy. Both the combination drug therapy and the therapy with a single drug dose were carried out by infusion, as the treatment lasted for seven days. As can be seen from the results of this test in Table 16 below, the combination of 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate showed increased activity compared to the administration of 8-chloradenosine -3',5'-cyclic phosphate as an independent drug. This indicates that 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate are not antagonists. It is further assumed that 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate can act in synergism as antitumour agents.

I testen i eksempel 21 ble behandling gjennomført opptil og omfattende syv dager. Testdyrene ble imidlertid fulgt til dag 21. På dag 12 var tumorvekten fremdeles mindre enn den for kontrolldyrene på dag 1 i dyr behandlet med kombinasjonen av 8-aminoadenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat og 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat, dvs at tumorvekten på dag 12 for kombinasjon av de to forbindelser var fremdeles mindre enn den initiale tumorvekt på dag 1. På dag 21 utviklet kombinasjonen av 8-aminoadenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat og 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat mindre rebound-virkning sammenlignet med 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat som et uavhengig medikament. In the test in Example 21, treatment was carried out up to and including seven days. However, the test animals were followed until day 21. On day 12, the tumor weight was still less than that of the control animals on day 1 in animals treated with the combination of 8-aminoadenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate and 8-chloroadenosine-3', 5'-cyclic phosphate, i.e. the tumor weight on day 12 for the combination of the two compounds was still less than the initial tumor weight on day 1. On day 21 the combination of 8-aminoadenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate and 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate less rebound effect compared to 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate as an independent drug.

Som man ser fra overnevnte eksempeler utviser 8-kloradenosin-3',5<1->cyklisk fosfat et bredt aktivitetsområde overfor mange humane tumorceller, 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat utviser god spesifisitet overfor humane kolontumorer og kombinasjon en av 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat er ikke antagonistisk. As can be seen from the above-mentioned examples, 8-chloroadenosine-3',5<1->cyclic phosphate exhibits a wide range of activity against many human tumor cells, 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate exhibits good specificity against human colon tumors and combination a of 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate is not antagonistic.

For tilførsel til en vert infisert med en neoplastisk sykdom kan 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen utformes på en rekke måter for fremstilling av farmasøytiske preparater inneholdende 8-kloradenosin-3<1>,5'-cyklisk fosfat, 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat eller en kombinasjon av 8- kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i henhold til oppfinnelsen som aktive bestanddeler. Følgende illustrerende eksempler er gitt for utforminger av slike farmasøytiske preparater ved anvendelse av natriumsaltet av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat. For administration to a host infected with a neoplastic disease, 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate according to the invention can be designed in a number of ways for the production of pharmaceutical preparations containing 8-chloradenosine-3<1>,5'-cyclic phosphate, 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate or a combination of 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3 ',5'-cyclic phosphate according to the invention as active ingredients. The following illustrative examples are given for formulations of such pharmaceutical preparations using the sodium salt of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate.

I disse eksempler, illustrerer farmasøytisk preparativt eksempel 22 anvendelsen av natriumsaltet av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i injiserbare former passende for en intravenøs eller andre typer injeksjon inn i vertsdyret. Farmasøytisk preparativt eksempel 23 omhandler et oralt siruppreparat. Farmasøytisk preparativt eksempel 24 omhandler et oralt In these examples, pharmaceutical preparative example 22 illustrates the use of the sodium salt of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate in injectable forms suitable for an intravenous or other types injection into the host animal. Pharmaceutical preparative example 23 deals with an oral syrup preparation. Pharmaceutical preparative example 24 deals with an oral

kapselpreparat og farmasøytisk preparativt eksempel 25 orale capsule preparation and pharmaceutical preparative example 25 oral

tabletter. Farmasøytisk preparativt eksempel 26 er rettet på anvendelsen av natriumsaltet av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat i passende stikkpilleformer. For de farmasøytisk preparative eksempler 22 - 26, er bestanddelene gitt etterfulgt av metodene for fremstilling. pills. Pharmaceutical Preparative Example 26 is directed to the use of the sodium salt of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate in suitable suppository forms. For the pharmaceutical preparative examples 22-26, the ingredients are given followed by the methods of preparation.

EKSEMPEL 22EXAMPLE 22

Natriumsaltet av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat oppløses i vann og føres gjennom et 0,22 u filter. Filterløsningen tilsettes til ampuller eller glass, forsegles og steriliseres. The sodium salt of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate is dissolved in water and passed through a 0.22 u filter. The filter solution is added to ampoules or glasses, sealed and sterilized.

EKSEMPEL 23 EXAMPLE 23

EKSEMPEL 24 EXAMPLE 24

Natriumsaltet av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat og laktosen ble kombinert i en blander med dobbel kappe utstyrt med en intensiveringsstav. Blandingen ble trommeIblandet i to minutter, etterfulgt av blanding i et minutt med intensiveringsstaven og deretter trommelblandet igjen i et minutt. En del av blandingen blandes deretter med Sterotex pulveret, føres gjennom en sikt nr 30 og tilsettes tilbake til resten av blandingen. De blandede bestanddeler blandes deretter i et minutt, blandes med intensiveringsstaven i 30 sekunder og trommelblandes i ytterligere et minutt. Kapsler med passe størrelse fylles med henholdsvis 141 mg, 352,5 mg eller 705 mg av blandingen, for de 10 0 mg, 2 60 mg og 500 mg inneholdende kapsler. The sodium salt of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate and the lactose were combined in a double jacketed mixer equipped with an intensifier rod. The mixture was drum mixed for two minutes, followed by mixing for one minute with the intensifier rod and then drum mixed again for one minute. Part of the mixture is then mixed with the Sterotex powder, passed through a No. 30 sieve and added back to the rest of the mixture. The mixed ingredients are then mixed for one minute, mixed with the intensifier wand for 30 seconds and tumble mixed for another minute. Appropriately sized capsules are filled with 141 mg, 352.5 mg, or 705 mg of the mixture, respectively, for the 100 mg, 260 mg, and 500 mg containing capsules.

EKSEMPEL 25 EXAMPLE 25

Maisstivelse, cellulose og 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat Maize starch, cellulose and 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate

kombineres i en planetarisk blander og blandes i to minutter. Vann tilsettes til- blandingen og man blander i et minutt. Den oppnådde blanding spres på skåler og tørkes i en varmluftsovn ved 50°C inntil et fuktighetsnivå på 1 - 2 % er oppnådd. Den tørkede blanding males deretter i en Fitz-mølle gjennom en siktnr. RH2B ved middels hastighet. Sterotex-pulveret tilsettes til en del av blandingen og føres gjennom en sikt nr 20 og tilsettes tilbake til den malte blanding og alt blandes i fem minutter ved trommelblanding. Utstansede combine in a planetary mixer and mix for two minutes. Water is added to the mixture and mixed for one minute. The obtained mixture is spread on bowls and dried in a hot air oven at 50°C until a moisture level of 1 - 2% is achieved. The dried mixture is then ground in a Fitz mill through a sieve no. RH2B at medium speed. The Sterotex powder is added to a portion of the mixture and passed through a No. 20 sieve and added back to the ground mixture and everything is mixed for five minutes by drum mixing. Punched out

tabletter på henholdsvis 15 0 mg, 37 5 mg og 75 0 mg av den totale blanding utført ved hjelp av stempler med passende størrelse, dannes for de 100 mg, 250 mg eller 500 mg inneholdende tabletter. tablets of 15 0 mg, 37 5 mg and 75 0 mg respectively of the total mixture carried out using appropriately sized punches are formed for the 100 mg, 250 mg or 500 mg containing tablets.

EKSEMPEL 26 EXAMPLE 26

Polyetylenglykol 1540 og polyetylenglykol 8000 smeltes sammen ved 60°C og 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat-natriumsalt og/eller 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat oppløses i smeiten. Blandingen formes til passende stikkpiller ved 25°C. Polyethylene glycol 1540 and polyethylene glycol 8000 are melted together at 60°C and 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate sodium salt and/or 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate are dissolved in the melt. The mixture is formed into suitable suppositories at 25°C.

Claims (34)

1. Fremgangsmåte for fremstilling av klorforbindelser med formelen 1. Procedure for the production of chlorine compounds with the formula hvori R er H eller wherein R is H or hvori Ri og R2 er H eller wherein R 1 and R 2 are H or eller R^ og R2 er sammen or R 1 and R 2 are together og R3 og R4 er H eller en av R3 eller R4 er OH og den andre er H, og farmasøytisk tålbare salter derav, karakterisert ved trinnene:behandling av utgangsforbindelsen med formelen hvori R] _ og R er H eller and R 3 and R 4 are H or one of R 3 or R 4 is OH and the other is H, and pharmaceutically acceptable salts thereof, characterized by the steps of: treating the starting compound with the formula wherein R] _ and R is H or eller R] _ og R2 er sammen or R] _ and R 2 are together og R3 og R4 er H eller en av R3 eller R4 er OH og den andre er H, med hydrogenklorid og et oksydasjonsmiddel i et passende løsningsmiddel, og nevnte forbindelse isoleres.and R 3 and R 4 are H or one of R 3 or R 4 is OH and the other is H, with hydrogen chloride and an oxidizing agent in a suitable solvent, and said compound is isolated. 2. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, karakterisert ved at nevnte oksydasjonsmiddel velges fra gruppen bestående av m-klorperoksybenzosyre og natriumhypokloritt, og nevnte løsningsmiddel velges fra gruppen bestående av dimetylacetamid og dimetylformamid.2. Method as stated in claim 1, characterized in that said oxidizing agent is selected from the group consisting of m-chloroperoxybenzoic acid and sodium hypochlorite, and said solvent is selected from the group consisting of dimethylacetamide and dimethylformamide. 3. Fremgangsmåte som angitt i krav 2, karakterisert ved at nevnte oksydasjonsmiddel er m-klorperoksybenzosyre og nevnte hydrogenklorid er vannfritt hydrogenklorid.3. Procedure as stated in claim 2, characterized in that said oxidizing agent is m-chloroperoxybenzoic acid and said hydrogen chloride is anhydrous hydrogen chloride. 4. Fremgangsmåte som angitt i krav 1, karakterisert ved at R3 er OH og R4 er H,4. Method as stated in claim 1, characterized in that R3 is OH and R4 is H, 5. Fremgangsmåte som angitt i krav 4, karakterisert ved at R]_ og R2 er eller R^ og R2 er sammen 5. Procedure as stated in claim 4, characterized in that R]_ and R 2 are or R 1 and R 2 are together 6. Fremgangsmåte som angitt i krav 5, karakterisert ved at Ri og R2 er sammen 6. Method as stated in claim 5, characterized in that Ri and R2 are together 7. Fremgangsmåte for fremstilling av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat, karakterisert ved at adenosin-3',5'-cyklisk fosfat behandles med m-klorperoksybenzosyre og vannfri hydrogenklorid i et løsningsmiddel valgt fra dimetylacetamid eller dimetylformamid, og nevnte 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat isoleres. 7. Process for the production of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate, characterized in that adenosine-3',5'-cyclic phosphate is treated with m-chloroperoxybenzoic acid and anhydrous hydrogen chloride in a solvent selected from dimethylacetamide or dimethylformamide, and said 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate is isolated. 8. Fremgangsmåte for fremstilling av klorforbindelser med formel 8. Procedure for the production of chlorine compounds with formula hvori R-j_ er H eller wherein R-j_ is H or hvori Ri og R2 er H eller wherein R 1 and R 2 are H or eller R] _ og R2 er sammen or R] _ and R 2 are together og R3 og R4 er H eller en av R3 eller R4 er OH og den andre er H, og farmasøytisk tålbare salter derav, karakterisert ved trinnene:behandling av en utgangsforbindelse med formel hvori R]_ og R2 er H eller and R 3 and R 4 are H or one of R 3 or R 4 is OH and the other is H, and pharmaceutically acceptable salts thereof, characterized by the steps: treating a starting compound of formula wherein R]_ and R 2 are H or eller R] _ og R2 er sammen or R] _ and R 2 are together og R3 og R4 er H eller en av R3 eller R4 er OH og den andre er H, med N-klorsuccinimid og en svak syre, og nevnte forbindelse isoleres.and R 3 and R 4 are H or one of R 3 or R 4 is OH and the other is H, with N-chlorosuccinimide and a weak acid, and said compound is isolated. 9. Fremgangsmåte som angitt i krav 8, karakterisert ved at den ytterligere omfatter behandling av nevnte utgangsforbindelse med nevnte N-klorsuccinimid og nevnte svake syre i et løsningsmiddel.9. Method as stated in claim 8, characterized in that it further comprises treatment of said starting compound with said N-chlorosuccinimide and said weak acid in a solvent. 10. Fremgangsmåte som angitt i krav 9, karakterisert ved at nevnte løsningsmiddel velges fra gruppen bestående av dimetylacetamid, dimetylformamid og et vandig medium.10. Method as stated in claim 9, characterized in that said solvent is selected from the group consisting of dimethylacetamide, dimethylformamide and an aqueous medium. 11. Fremgangsmåte som angitt i krav 10, karakterisert ved at nevnte svake syre er en organisk syre.11. Method as stated in claim 10, characterized in that said weak acid is an organic acid. 12. Fremgangsmåte som angitt i krav 11, karakterisert ved at nevnte svake organiske syre er valgt fra gruppen bestående av eddiksyre og maursyre.12. Method as stated in claim 11, characterized in that said weak organic acid is selected from the group consisting of acetic acid and formic acid. 13. Fremgangsmåte som angitt i krav 8, karakterisert ved at R3 er OH og R4 er H.13. Method as stated in claim 8, characterized in that R3 is OH and R4 is H. 14. Fremgangsmåte som angitt i krav 13, karakterisert ved at R^ og R2 er eller R-j _ og R2 er sammen 14. Method as stated in claim 13, characterized in that R 1 and R 2 are or R 1 and R 2 are together 15. Fremgangsmåte som angitt i krav 14, karakterisert ved at R;j_ og R2 er sammen 15. Method as stated in claim 14, characterized in that R;j_ and R2 are together 16.F remgangsmåte for fremstilling av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat, karakterisert ved at adenosin-3',5'-cyklisk fosfat behandles med N-klorsuccinimid i fortynnet vandig eddiksyre, og nevnte 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat isoleres. 16. Process for the production of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate, characterized in that adenosine-3',5'-cyclic phosphate is treated with N-chlorosuccinimide in dilute aqueous acetic acid, and said 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate is isolated. 17. Fremgangsmåte som angitt i krav 16, karakterisert ved at nevnte adenosin-3',5'-cyklisk fosfat og nevnte N-klorsuccinimid er i løsning i nevnte vandige eddiksyre, og ytterligere omfattende tilsetning av natriumklorid til nevnte løsning.17. Method as stated in claim 16, characterized in that said adenosine-3',5'-cyclic phosphate and said N-chlorosuccinimide are in solution in said aqueous acetic acid, and further extensive addition of sodium chloride to said solution. 18. Metode for å behandle tumorer i varmblodsdyr, karakterisert ved at den omfatter til-førsel, til nevnte varmblodsdyr, og en effektiv mengde av et farmasøytisk preparat inneholdende, som aktiv bestanddel, en forbindelse valgt fra gruppen bestående av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat og farmasøytisk tålbare salter derav.18. Method for treating tumors in warm-blooded animals, characterized in that it comprises supplying, to said warm-blooded animal, and an effective amount of a pharmaceutical preparation containing, as active ingredient, a compound selected from the group consisting of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine -3',5'-cyclic phosphate and pharmaceutically acceptable salts thereof. 19. Metode som angitt i krav 18, karakterisert ved at den aktive forbindelse er tilstede i minst omtrent 0,1 vekt% basert på totalvekten av preparatet.19. Method as stated in claim 18, characterized in that the active compound is present in at least approximately 0.1% by weight based on the total weight of the preparation. 20. Metode for ,å behandle tumorer i varmblodsdyr, karakterisert ved tilførsel, til nevnte varmblodsdyr, av en effektiv mengde av et farmasøytisk preparat inneholdende, som aktiv bestanddel, en forbindelse valgt fra gruppen bestående av 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat og farmasøytisk tålbare salter derav.20. Method for treating tumors in warm-blooded animals, characterized by supplying, to said warm-blooded animals, an effective amount of a pharmaceutical preparation containing, as active ingredient, a compound selected from the group consisting of 8-aminoadenosine-3',5'- cyclic phosphate and pharmaceutically acceptable salts thereof. 21. Metode som angitt i krav 18 eller 20, karakterisert ved at nevnte farmasøytiske preperarat tilføres til nevnte varmblodsdyr ved injeksjon.21. Method as stated in claim 18 or 20, characterized in that said pharmaceutical preparation is added to said warm-blooded animal by injection. 22. Metode som angitt i krav 18 eller 20, karakterisert ved at nevnte farmasøytiske preparat tilføres til nevnte varmblodsdyr ved infusjon av nevnte preparat i nevnte varmblodsdyr.22. Method as stated in claim 18 or 20, characterized in that said pharmaceutical preparation is added to said warm-blooded animal by infusion of said preparation in said warm-blooded animal. 23. Metode som angitt i krav 18 eller 20, karakterisert ved nevnte farmasøytiske preparat tilføres i en mengde slik at en mengde fra omtrent 3 mg/kg/dag til omtrent 208 mg/kg/dag av nevnte 8-kloradenosin-3 <1> ,5'-cyklisk fosfat tilføres til nevnte varmblodsdyr.23. Method as stated in claim 18 or 20, characterized by said pharmaceutical preparation being added in an amount such that an amount from about 3 mg/kg/day to about 208 mg/kg/day of said 8-chloradenosine-3 <1> ,5'-cyclic phosphate is added to said warm-blooded animals. 24. Metode som angitt i krav 18 eller 20, karakterisert ved at nevnte farmasøytiske preparat tilføres i en mengde slik at fra omtrent 13 mg/kg/dag til omtrent 104 mg/kg/dag av nevnte 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat tilføres til nevnte varmblodsdyr.24. Method as stated in claim 18 or 20, characterized in that said pharmaceutical preparation is added in an amount such that from about 13 mg/kg/day to about 104 mg/kg/day of said 8-aminoadenosine-3',5' -cyclic phosphate is added to said warm-blooded animals. 25. Metode som angitt i krav 18 eller 20, karakterisert ved at nevnte farmasøytiske preparat omfatter både 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat.25. Method as stated in claim 18 or 20, characterized in that said pharmaceutical preparation comprises both 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate. 26. Antitumorpreparat for behandling av tumorer in vivo, karakterisert ved at det som aktiv bestanddel inneholder en effktiv mengde av forbindelsen 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og farmasøytisk tålbare salter derav.26. Antitumor preparation for the treatment of tumors in vivo, characterized in that it contains as active ingredient an effective amount of the compound 8-chloradenosine-3',5'-cyclic phosphate and pharmaceutically acceptable salts thereof. 27. Antitumorpreparat for behandling av tumorer in vivo, karakterisert ved at det som aktiv bestanddel inneholder en effektiv mengde av forbindelsen 8-aminoadenosin-3',5'-cyklisk fosfat og farmasøytisk tålbare salter derav.27. Antitumor preparation for the treatment of tumors in vivo, characterized in that it contains as active ingredient an effective amount of the compound 8-aminoadenosine-3',5'-cyclic phosphate and pharmaceutically acceptable salts thereof. 28. Antitumorpreparat som angitt i krav 27, karakterisert ved at den ytterligere omfatter en effektiv mengde av forbindelsen 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat og farmasøytisk tålbare salter derav.28. Antitumor preparation as stated in claim 27, characterized in that it further comprises an effective amount of the compound 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate and pharmaceutically acceptable salts thereof. 29. Fremgangsmåte for fremstilling av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat, karakterisert ved at 8-bromadenosin-3',5'-cyklisk fosfat bringes i kontakt med CaCl2 i et løsnings-middel.29. Process for the production of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate, characterized in that 8-bromadenosine-3',5'-cyclic phosphate is brought into contact with CaCl2 in a solvent. 30. Fremgangsmåte som angitt i krav 29, karakterisert ved at 8-bromadenosin-3 ' , 5.'-cyklisk fosfat bringes i kontakt med CaCl2 i et løsnings-middel under ialt vesentlig vannfrie betingelser.30. Method as set forth in claim 29, characterized in that 8-bromadenosine-3', 5.'-cyclic phosphate is brought into contact with CaCl2 in a solvent under generally essentially anhydrous conditions. 31. Fremgangsmåte som angitt i krav 30, karakterisert ved at 8-bromadenosin-3 ' ,5'-cyklisk fosfat bringes i kontakt med CaCl2 i et løsnings-middel ved en økt temperatur.31. Method as stated in claim 30, characterized in that 8-bromoadenosine-3',5'-cyclic phosphate is brought into contact with CaCl2 in a solvent at an increased temperature. 32. Fremgangsmåte for fremstilling av 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat, karakterisert ved at a) 8-bromadenosin-3',5'-cyklisk fosfat bringes i kontakt med CaCl2 i et løsningsmiddel, under ialt vesentlig vannfrie betingelser og ved en økt temperatur, b) løsningsmiddelet fjernes til å gi en rest; c) resten oppløses i en basisk løsning; d) den basiske løsning nøytraliseres med en syre; e) 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat renses fra den nøytraliserte løsning.32. Process for the production of 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate, characterized by that a) 8-bromoadenosine-3',5'-cyclic phosphate is brought into contact with CaCl2 in a solvent, under generally substantially anhydrous conditions and at an increased temperature, b) the solvent is removed to give a residue; c) the residue is dissolved in a basic solution; d) the basic solution is neutralized with an acid; e) 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate is purified from the neutralized solution. 33. Fremgangsmåte som angitt i krav 32, karakterisert ved at 8-kloradenosin-3',5'-cyklisk fosfat renses ved kromatografi.33. Method as stated in claim 32, characterized in that 8-chloroadenosine-3',5'-cyclic phosphate is purified by chromatography. 34. Fremgangsmåte som angitt i krav 32 eller 33, karakterisert ved at løsningsmiddelet er dimetylformamid.34. Method as stated in claim 32 or 33, characterized in that the solvent is dimethylformamide.
NO89893324A 1987-12-21 1989-08-18 TREATMENT OF ORAL TUMORS WITH 8-CHLORADENOSIN-3 ', 5'-CYCLIC PHOSPHATE, 8-AMINOADENOSIN-3', 5'-CYCLIC PHOSPHATE AND PREPARATION thereof. NO893324L (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/136,407 US4861873A (en) 1987-12-21 1987-12-21 8-Chloroadenosine 3', 5'-cyclic monophosphate preparations
US18007088A 1988-04-11 1988-04-11
PCT/US1988/001217 WO1989005648A1 (en) 1987-12-21 1988-04-20 Treatment of malignant tumors with 8-chloroadenosine 3',5'-cyclic phosphate, 8-aminoadenosine 3',5'-cyclic phosphate and preparation thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO893324D0 NO893324D0 (en) 1989-08-18
NO893324L true NO893324L (en) 1989-10-20

Family

ID=27375807

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO89893324A NO893324L (en) 1987-12-21 1989-08-18 TREATMENT OF ORAL TUMORS WITH 8-CHLORADENOSIN-3 ', 5'-CYCLIC PHOSPHATE, 8-AMINOADENOSIN-3', 5'-CYCLIC PHOSPHATE AND PREPARATION thereof.

Country Status (1)

Country Link
NO (1) NO893324L (en)

Also Published As

Publication number Publication date
NO893324D0 (en) 1989-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6211158B1 (en) Desazapurine-nucleotide derivatives, processes for the preparation thereof, pharmaceutical compositions containing them and the use thereof for nucleic acid sequencing and as antiviral agents
CN103816174B (en) For treating the Compounds and methods for of virus infection
TWI268923B (en) N6 heterocyclic 8-modified adenosine derivatives
JP5357857B2 (en) Anticancer agent and DNA replication inhibitor
Azuma et al. Nucleosides and nucleotides. 122. 2'-C-Cyano-2'-deoxy-1-. beta.-D-arabinofuranosylcytosine and its derivatives. A new class of nucleoside with a broad antitumor spectrum
Baraniak et al. Synthesis of 3′-azido-3′-deoxythymidine (AZT)—Cinchona alkaloid conjugates via click chemistry: Toward novel fluorescent markers and cytostatic agents
JPH10507772A (en) L-ribofuranosyl nucleoside
CN107613769A (en) Some chemical entities, composition and method
PT94788A (en) PROCESS FOR THE PREPARATION OF NUCLEOSID AND NECLEOTIDES AND CEOSTIC PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS THAT CONTAIN THEM
HU199871B (en) Process for producing deazapurine nucleoside derivatives and antiviral compositions comprising said compounds
CN101679432A (en) Heteroaryl compound, its composition and as the purposes of kinases inhibitor
JPH05508864A (en) Compounds with anti-pressor and anti-ischemic properties
US7368439B2 (en) Dinucleoside poly(borano)phosphate derivatives and uses thereof
WO2018133854A1 (en) Adenosine analog and its use in regulating the circadian clock
CN104004039A (en) 6,11-bicyclolides: bridged biaryl macrolide derivatives
CN101479290A (en) Novel 2&#39;,3&#39;-methylidene acetyl adenosine prodrugs for use as prodrugs for adenosine receptor agonists
US4861873A (en) 8-Chloroadenosine 3&#39;, 5&#39;-cyclic monophosphate preparations
NO893324L (en) TREATMENT OF ORAL TUMORS WITH 8-CHLORADENOSIN-3 &#39;, 5&#39;-CYCLIC PHOSPHATE, 8-AMINOADENOSIN-3&#39;, 5&#39;-CYCLIC PHOSPHATE AND PREPARATION thereof.
WO1989005648A1 (en) Treatment of malignant tumors with 8-chloroadenosine 3&#39;,5&#39;-cyclic phosphate, 8-aminoadenosine 3&#39;,5&#39;-cyclic phosphate and preparation thereof
CN1962658B (en) Tetrahydropyridine [3,2-d] pyridine compound and its uses for preparing antineoplastic drug
Bussolari et al. Synthesis and biological evaluation of N4-substituted imidazo-and v-triazolo [4, 5-d] pyridazine nucleosides
JPH0692986A (en) Substituted nucleoside derivative, its production and medicinal composition containing it
Cook Fluorinated pyrimidine nucleosides. 1. Synthesis of a nitrogen analog of the antitumor agent 2, 2'-anhydro-1-. beta.-D-arabinofuranosyl-5-fluorocytosine hydrochloride
NO324263B1 (en) Chemical compounds, their use in the treatment of cancer, and pharmaceutical compositions comprising such compounds
CN101479268A (en) 2-0&#39;-methyladenosine derivatives and their use as agonists or antagonists of an adenosine receptor