NL9500363A - A construction including an implement for milking of animals. - Google Patents

A construction including an implement for milking of animals. Download PDF

Info

Publication number
NL9500363A
NL9500363A NL9500363A NL9500363A NL9500363A NL 9500363 A NL9500363 A NL 9500363A NL 9500363 A NL9500363 A NL 9500363A NL 9500363 A NL9500363 A NL 9500363A NL 9500363 A NL9500363 A NL 9500363A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
characterized
construction
floor
animal
milking
Prior art date
Application number
NL9500363A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Cornelis Van Der Lely
Original Assignee
Maasland Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Maasland Nv filed Critical Maasland Nv
Priority to NL9500363 priority Critical
Priority to NL9500363A priority patent/NL9500363A/en
Priority claimed from NL1001336A external-priority patent/NL1001336C1/en
Publication of NL9500363A publication Critical patent/NL9500363A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K1/00Housing animals; Equipment therefor
  • A01K1/015Floor coverings, e.g. bedding-down sheets ; Stable floors
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01JMANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS
  • A01J5/00Milking machines or devices
  • A01J5/017Automatic attaching or detaching of clusters
  • A01J5/0175Attaching of clusters
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K1/00Housing animals; Equipment therefor
  • A01K1/01Removal of dung or urine, e.g. from stables
  • A01K1/0135Removal of dung or urine, e.g. from stables by means of conveyor belts
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K1/00Housing animals; Equipment therefor
  • A01K1/015Floor coverings, e.g. bedding-down sheets ; Stable floors
  • A01K1/0157Mats; Sheets
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K1/00Housing animals; Equipment therefor
  • A01K1/12Milking stations
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
  • A01KANIMAL HUSBANDRY; CARE OF BIRDS, FISHES, INSECTS; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
  • A01K29/00Other apparatus for animal husbandry

Abstract

The invention relates to a structure with a device for milking animals, such as cows, with a milking box. In the milking box, the floor is designed as a flexible conveyor belt, beneath which there is a mattress which is supported on a metal plate. The mattress is provided with recesses on its underside and is relatively flexible. The milking box also contains a trough with a mixing device, with the aid of which a lure (bait), such as molasses, can be added to the concentrated food. The milking box is also provided with a medical instrument which can be used to determine the blood pressure, the pulse, the temperature, etc. of an animal in the milking box. The milking box is also provided with a sensor, with the aid of which the physical condition of the legs of the animal can be determined. <IMAGE>

Description

CONSTRUCTIE MET EEN INRICHTING VOOR HET MELKEN VAN DIEREN CONSTRUCTION OF A DEVICE FOR MILKING ANIMALS

De uitvinding heeft betrekking op een constructie met een inrichting voor het melken van dieren, zoals koeien, met een melkbox. The present invention relates to a construction including an implement for milking animals, such as cows, comprising a milking box.

Dergelijke constructies zijn bekend. Such constructions are known. Tijdens het melken bevindt het dier zich tijdelijk in de melkbox. During milking, the animal is located temporarily in the milking box. In het algemeen ervaren de dieren het tijdelijk verblijf in de melkbox niet als hinderlijk. In general, the animals experienced temporary stay not as annoying in the milking parlor. De dieren laten zich in het algemeen dan ook gemakkelijk naar de melkbox leiden of komen er vrijwillig naar toe. The animals show, in general, therefore, easily lead to the milking box, or are there voluntarily to it. In de praktijk is echter gebleken dat niet alle dieren zich zo eenvoudig naar de melkbox laten leiden of daar uit zichzelf vrijwillig naar toe gaan. In practice, however, it has been found that not all the animals are so easy to be guided to the milking box, or because of itself voluntarily go to. Om deze dieren toch te kunnen melken, dient soms te worden ingegrepen, hetgeen tijdrovend is en dus onrendabel. For these animals still to be milked, sometimes have to be engaged, which is time consuming and therefore uneconomical.

De uitvinding beoogt een constructie van bovengenoemde soort, waarbij bovengenoemde nadelen zich niet voordoen of waarbij deze nadelen althans in sterke mate worden beperkt. The invention aims at a construction of the above kind, wherein the above stated drawbacks do not occur or wherein these drawbacks are at least limited to a considerable extent.

Overeenkomstig de uitvinding wordt dit bereikt, doordat de constructie middelen omvat, die bevorderen dat de koe zich in de melkbox zal begeven, terwijl de vloer van de melkbox tevens van middelen is voorzien, die een aangenaam verblijf van de koe in de melkbox ondersteunen. According to the invention this is achieved in that the construction comprises means which facilitate that the cow will travel in the milk box, while the floor of the milking box also is provided with means, which support a pleasant stay of the cow in the milking box. Hierdoor wordt de melkafgifte van het dier bevorderd. This promotes the release of milk from the animal. In een uitvoeringsvoorbeeld overeenkomstig de uitvinding omvatten de middelen een vloer met een matras uit rubber of kunststof en verdere lokmiddelen om het dier in de melkbox te laten komen. In an exemplary embodiment in accordance with the invention, the means comprise a floor with a mattress made of rubber or plastic lures, and further in order to allow to enter the milking box the animal. In een voorkeursuitvoering overeenkomstig de uitvinding is de matras vervaardigd uit rubber of kunststof en is deze aan de onderzijde voorzien van uithollingen. In a preferred embodiment according to the invention, the mattress is made of rubber or plastic material and is provided with recesses on the underside. De uithollingen in de matras resulteren erin dat de matras relatief veerkrachtig is, waardoor bij het neerzetten van de poten op de matras een groot gedeelte van de krachten die anders op de gewrichten van de poten en de heupen van het dier worden worden uitgeoefend, worden geabsorbeerd door de matras. The cavities in the mattress resulting in the fact that the mattress is relatively resilient, thereby exerted upon the setting down of the legs on the mattress a large part of the forces that would otherwise on the joints of the legs and hips of the animal, are absorbed the mattress. Verder heeft een dergelijke matras ook een isolerende werking, waardoor koude van de grond minder snel aan de poten wordt overgedragen. In addition, such a mattress is also an insulating effect, so that cold from the ground is less easily transferred to the legs. Ten einde de matras voldoende goed te kunnen afsteunen, wordt de matras, volgens een nader kenmerk van de uitvinding, bij voorkeur ondersteund door een metalen plaat. At the end, the mattress to be able to be supported sufficiently good, the mattress is, according to a further feature of the invention, preferably supported by a metal plate. Om verschuiving van de matras ten opzichte van de vloer tegen te gaan, is de matras, volgens weer een ander kenmerk van de uitvinding, bevestigd in een frame dat is aangebracht op de vloer van de melkbox. For displacement of the mattress with respect to the floor counter to, the mattress is, according to still another feature of the invention, mounted in a frame which is arranged on the floor of the milking box.

Om te voorkomen dat de dieren uit de melkbox wegblijven, omdat deze vervuild is door bijvoorbeeld mest of modder, omvat de melkbox, volgens een kenmerk van de uitvinding, een vloer, waarvan ten minste een deel van het oppervlak in een horizontale en een neerwaartse richting verplaatsbaar is. In order to prevent that the animals stay away from the milking box, because it is contaminated manure by, for example, or sludge, includes the milk box, in accordance with a feature of the invention, a floor, of which at least a part of the surface in a horizontal and a downward direction is displaceable. De uitvinding heeft dan ook voorts betrekking op een constructie met een inrichting voor het melken van dieren, zoals koeien, met een melkbox, met het kenmerk, dat de melkbox een vloer omvat, waarvan ten minste een deel van het oppervlak in een horizontale en een neerwaarste richting verplaatsbaar is. The invention, therefore, also relates to a construction including an implement for milking animals, such as cows, comprising a milking box, characterized in that the milking box includes a floor, of which at least a part of the surface in a horizontal and a downward direction is movable. Volgens een kenmerk van de uitvinding omvat het verplaatsbare deel van de vloer een flexibele, motorisch aandrijfbare band. According to a feature of the invention, the movable part of the floor a flexible, motor-driven belt. In een voorkeursuitvoering overeenkomstig de uitvinding strekt de band zich over de gehele lengte en breedte van de melkbox uit. In a preferred embodiment according to the invention extends the band over the entire length and width of the milk box from. Nadat een dier de melkbox heeft verlaten, hetgeen bijvoorbeeld met het koeherkenningssysteem kan worden geconstateerd, wordt, volgens een nader kenmerk van de uitvinding, het oppervlak van de vloer verplaatst, zodat voor een volgend dier dat plaats neemt in de melkbox er steeds een schone vloer beschikbaar is. After an animal has left the milking box, which is, for example, by the cow recognition system it can be observed, is, according to a further feature of the present invention, moves the surface of the floor, so that takes the place for the next animal in the milking box there is always a clean floor is available. Eventueel op de verplaatsbare vloer aanwezige verontreinigingen, zoals mest, urine, modder, etc. worden, volgens een nader kenmerk van de uitvinding, opgevangen in een afvoerput die is aangebracht aan één uiteinde van de verplaatsbare vloer. Optionally, on the movable floor contaminants present, such as manure, urine, mud, etc., are, according to a further feature of the invention, is collected in a drain which is arranged at one end of said movable deck. Ten einde ook relatief moeilijk van het oppervlak van de vloer verwijderbare verontreinigingen te verwijderen, is, volgens een verder facet van de uitvinding, nabij het uiteinde waar de afvoerput is gelegen, een afschraper aangebracht voor het van het oppervlak van de vloer verwijderen van de verontreinigingen. In order to also be relatively difficult for the surface of the floor removable impurities to be removed, is, according to a further aspect of the invention, near the end where the drain is situated, to remove a scraper is provided for the surface of the floor of the impurities . In een voorkeursuitvoering overeenkomstig de uitvinding is de afschraper uitgevoerd als een motorisch aandrijfbare vijzel. the scraper is carried out In a preferred embodiment according to the invention as a motor drivable auger.

Volgens een verder kenmerk van de uitvinding omvatten de lokmiddelen een drinkbak. According to a further feature of the invention, the enticing means comprises a drinking trough. De drinkbak is, volgens een verder kenmerk van de uitvinding, voorzien van een menginrichting, met behulp waarvan bijvoorbeeld melasse aan het drinkwater kan worden toegevoegd. The drinking trough is, according to a further feature of the invention, provided with a mixing device, by means of which, for example, molasses can be added to the drinking water. Volgens weer een ander kenmerk van de uitvinding omvatten de lokmiddelen een voertrog met een menginrichting, met behulp waarvan aan het krachtvoer een stof, zoals bijvoorbeeld melasse, kan worden toegevoegd. According to still another feature of the invention, the enticing means comprises a feeding trough with a mixing device, by means of which a substance, such as, for example molasses, can be added to the concentrate.

Ten einde het verblijf van het dier in de melkbox te veraangenamen, omvatten de lokmiddelen, volgens een ander facet van de uitvinding, een sproeiinrichting, met behulp waarvan warm water tegen de poten van het dier wordt gesproeid. At the end of the stay of the animal in the milk box to sweeten, the enticing means comprise, according to a further feature of the invention, a spraying device, by means of which warm water is sprayed against the legs of the animal. Nadat de poten van het dier met behulp van de sproeiinrichting zijn gereinigd, worden, volgens een ander kenmerk van de uitvinding, de poten gedroogd met behulp van een ventilator, waarmee warme lucht tegen de poten van het dier wordt geblazen. After the legs of the animal are cleaned with the aid of the spray apparatus, will be, according to another feature of the invention, the legs dried with aid of a fan, with which hot air is blown against the legs of the animal. In de praktijk is gebleken dat de dieren dit als zeer aangenaam ervaren, terwijl in de melkbox zeer hygiënisch kan worden gewerkt, hetgeen uiteindelijk de melkkwaliteit en de gezondheid van de dieren ten goede komt. The practice has shown that this animal is very pleasant experience while working can be very hygienic in the milking parlor, ultimately the quality of milk and benefits the health of the animals.

Volgens een verder kenmerk van de uitvinding omvat de constructie één of meer sensors voor het bepalen van het gedrag van het dier in een melkbox. According to a further feature of the invention, the construction comprises one or more sensors for determining the behavior of the animal in a milking box. De sensors zijn, volgens een nader kenmerk van de uitvinding, aan de melkbox aangebracht. The sensors are, according to a further feature of the invention, fitted to the milk box. Volgens een kenmerk van de uitvinding omvat de sensor een activiteitsmeter, met behulp waarvan bijvoorbeeld tochtigheid van de koe kan worden bepaald. According to a feature of the invention, the sensor includes an activity meter, by means of which can be determined, for example, heat condition of the cow.

In een voorkeursuitvoering overeenkomstig de uitvinding omvat de melkbox een wegklapbaar medisch instrument, met behulp waarvan de hartslag, de temperatuur, de bloeddruk, etc. van een dier in de melkbox kan worden gemeten en aan een computer worden afgegeven. In a preferred embodiment according to the invention, the milking box a retractable medical instrument, by means of which the heartbeat, the temperature, the blood pressure, etc. of an animal can be measured in the milk box and be delivered to a computer. In de computer kan voor ieder dier, aan de hand van genoemde parameters, de fysieke toestand worden bijgehouden. In the computer for each animal, on the basis of said parameters, are recorded, the physical state. Wijkt een door het medisch instrument gemeten parameter af van een gemiddelde waarde die voor genoemde parameters in de computer is opgeslagen, dan wordt de boer door middel van bijvoorbeeld een uitdraai van de computer hierop geattendeerd. Deviates by a measured parameter, the medical instrument away from a mean value that has been stored in the computer for the said parameters, then the farmer by means of, for example, a printout of the computer is made aware of this. Een afwijking van bovengenoemde parameters kan voor de boer een indicatie zijn dat een dier ziek of tochtig is. A deviation from the above-mentioned parameters may be an indication that an animal is ill or oestrous for the farmer.

Volgens weer een ander kenmerk van de uitvinding omvat de melkbox één of meer sensors, met behulp waarvan de fysieke toestand van de poten van het dier wordt bepaald. According to again another inventive feature, the milking box includes one or more sensors, by means of which the physical condition of the legs of the animal is determined. De sensor kan zijn uitgevoerd als een temperatuurmeter, echoscoop, röntgenapparaat, etc. De uitvinding heeft dan ook voorts betrekking op een constructie met een inrichting voor het melken van dieren, zoals koeien, met een melkbox, met het kenmerk, dat de inrichting één of meer aan de melkboxen aangebrachte sensors omvat, met behulp waarvan de fysieke toestand van de poten van het dier wordt bepaald. The sensor may be designed as a temperature sensor, ultrasound coop, X-ray machine, etc. The invention, therefore, also relates to a construction including an implement for milking animals, such as cows, comprising a milking box, characterized in that the device comprises one or more comprises, on the milk boxes arranged sensors by means of which the physical condition of the legs of the animal is determined. De door de sensor afgegeven signalen worden in de computer verwerkt en vergeleken met een tevoren ingebrachte drempelwaarde. The signals emitted by the sensor are processed in the computer and compared with a threshold value previously introduced. Als de drempelwaarde wordt overschreden, dan wordt de boer erop geattendeerd dat er bij een bepaald dier een afwijking aan de poten is geconstateerd. If the threshold value is exceeded, then the farmer has to note that there is an abnormality has been detected by the legs to a particular animal.

Volgens een verder kenmerk van uitvinding omvat de inrichting een melkrobot voor het automatisch aankoppelen van de melkbekers op de spenen van een te melken dier in de melkbox. According to a further feature of present invention, the device comprises a milking robot for automatically connecting the teat cups to the teats of an animal to be milked in the milk box. Volgens weer een ander kenmerk van de uitvinding omvat de inrichting een stal met een aantal ligboxen die zijn voorzien van matrassen. According to again another inventive feature, the device comprises a house having a plurality of resting boxes which are provided with mattresses.

De uitvinding zal nu nader worden toegelicht aan de hand van bijgaande figuren. The invention will now be explained in more detail with reference to accompanying figures.

Figuur 1 toont een bovenaanzicht van een constructie met een inrichting voor het melken van dieren, met een melkbox; Figure 1 shows a top view of a construction including an implement for milking animals, comprising a milking box;

Figuur 2 toont een zijaanzicht van de melkbox in figuur 1; Figure 2 shows a side view of the milk box in Figure 1;

Figuur 3 toont een bovenaanzicht van de melkbox overeenkomstig figuur 2; Figure 3 shows a top plan view of the milk box according to Figure 2;

Figuur 4 toont een vergroot detail van de vloer van de melkbox overeenkomstig figuur 2; Figure 4 shows an enlarged detail of the floor of the milk box according to Figure 2;

Figuur 5 toont vergroot weergegeven een tweetal ligboxen overeenkomstig figuur 1, die zijn voorzien van een matras; Figure 5 shows an enlarged scale a pair of resting boxes according to figure 1, which are provided with a mattress;

Figuur 6 toont een achteraanzicht van de matrassen overeenkomstig de lijn VI - VI in figuur 5; Figure 6 shows a rear view of the mattress according to the line VI - VI in Figure 5;

Figuur 7 toont een uitvergroot detail van de bevestiging van de matrassen in de ligboxen. Figure 7 shows an enlarged detail of the fastening of the mattresses in the cubicles.

Figuur 1 toont een bovenaanzicht van een constructie met een inrichting voor het melken van dieren met een stal 1, met toegangsdeuren 2, een voerpad 3 en aan weerszijden een rij ligboxen 4. In de stal 1 is aan één uiteinde, nabij een toegangsdeur 2, een melkbox 2 aangebracht met daarin schematisch weergegeven een melkrobot 6. Met de melkrobot 6 kunnen op gebruikelijke wijze de melkbekers automatisch op de spenen van een te melken dier worden aangesloten. Figure 1 shows a plan view of a construction including an implement for milking animals provided with a stable 1 with doors 2, a feed alley 3, and on both sides a row of cubicles 4. In the cowshed 1 is at one end, near an entrance door 2, a milking box 2 is provided therein with a schematically shown robot 6. the milking robot 6 can in a conventional manner, the teat cups automatically to the teats of an animal to be connected to be milked.

In figuur 2 is in zijaanzicht weergegeven de melkbox 5, overeenkomstig figuur 1, met daarin een koe 7, waaraan op de spenen melkbekers 8 zijn aangesloten. In Figure 2 is shown in side view, the milk box 5, in accordance with Figure 1, having therein a cow 7, to which the teats the teat cups 8 have been connected. De melkbox 5 omvat en hekwerk 9 met staanders 10 die onderling zijn verbonden met dwarsbalken 11. Zoals in figuur 3 is weergegeven, is de melkbox 5 aan één langszijde voorzien van een toegangsdeur 12 en een uitgangsdeur 13. Aan de voorzijde van de melkbox 5 is verder aan een dwarsbalk van het hekwerk 9 een trog 14 aangebracht, die als drinkbak of voertrog voor het dier kan worden gebruikt. The milk box 5 comprises, and railing 9, with posts 10 which are interconnected by means of crossbeams 11. As is shown in Figure 3, the milk box 5 is provided on one longitudinal side with an entrance door 12 and an exit door 13. On the front side of the milk box 5 further to a crossbeam of the fencing 9, a trough 14 is provided which can be used for the animal as a drinking bowl or feeding trough. De trog 14 is verder voorzien van een, overigens niet weergegeven, menginrichting, met behulp waarvan een lokstof, zoals bijvoorbeeld melasse, aan het voer of het drinkwater kan worden toegevoegd. The trough 14 is further provided with a, not further shown, mixing device, by means of which an attractant, such as, for example molasses, can be added to the feed or the drinking water.

De melkbox 5 is verder voorzien van een vloer 15 die een transportband 16 omvat, die zich over de gehele lengte en breedte van de melkbox uitstrekt. The milk box 5 is further provided with a floor 15 comprising a conveyer 16 extending over the entire length and width of the milk box. De transportband 16 is bij voorkeur vervaardigd uit een flexibel materiaal, zoals bijvoorbeeld kunststof of rubber. The conveyor belt 16 is preferably made of a flexible material, such as, for example, plastic or rubber. De transportband 16 is nabij de voorzijde van de melkbox om een cilindrisch rolelement 17 aangebracht. The conveyor belt 16 is near the front side of the milking box to a cylindrical roller element 17 is disposed. Het cilindrische rolelement 17 is aan beide uiteinden gelegerd in legers 18 die in strippen 19 zijn aangebracht. The cylindrical roller element 17 is journalled at both ends in bearings 18 which are arranged in strips 19. De strippen 19 zijn ieder met een voorste staander 10 van het hekwerk 9 verbonden (figuur 3). The strips 19 are each connected with a foremost stand 10 of the fencing 9 (Figure 3). Het cilindrische rolelement 17 is, zoals in figuren 2 en 3 is weergegeven, buiten de melkbox 5 en onder het niveau van het vloeroppervlak van de melkbox 5 aangebracht. The cylindrical roller element 17 is, as shown in Figures 2 and 3, outside the milk box 5 and below the level of the floor surface of the milk box 5 is arranged. Aan de achterzijde van de melkbox 5 is eveneens een cilindrisch rolelement 20 aangebracht. On the rear side of the milk box 5 is also a cylindrical roller element 20 is arranged. Het cilindrische rolelement 20 is aan weerszijden gelegerd in legers 21 die in strippen 22 zijn aangebracht. The cylindrical roller element 20 is on each side journalled in bearings 21 which are arranged in strips 22. De strippen 22 zijn verbonden met de achterste staanders 10 van het hekwerk 9. De transportband 16 is eveneens om het achterste rolelement 20 aangebracht. The strips 22 are connected to the rear uprights 10 of the fencing 9. The conveyer 16 is also at the rearmost roller element 20 is arranged. Het achterste rolelement 20 is motorisch aandrijfbaar met behulp van een electromotor 23 die aan de strip 22 is aangebracht. The rear roller element 20 is motor-drivable by means of an electric motor 23 which is arranged on the strip 22.

Nabij het achterste rolelement 20 is verder een afschraper 24 aangebracht voor het verwijderen van eventueel op de transportband 16 aanwezige verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld mest, modder, etc. De afschraper 24 omvat een vijzel 25 die aan zijn beide uiteinden draaibaar is gelegerd in legers 26 die in de strippen 22 zijn aangebracht. Near the rearmost roller element 20 is further a scraper 24 is arranged for the removal of optionally substituted on the conveyor belt 16, the presence of impurities such as, for example, manure, mud, etc. The scraper 24 comprises an auger 25 which is rotatably journalled at its two ends in bearings 26 which are provided in the strips 22. De vijzel 25 is motorisch aandrijfbaar door middel van een electromotor 27 die aan een strip 22 is aangebracht. The auger 25 is motor drivable by means of a motor 27 which is arranged on a strip 22. De vijzel 25 is op een zodanige afstand van het rolelement 20 aangebracht dat de kam 28 van de vijzel net langs het oppervlak van de transportband 16 beweegt. The auger 25 is arranged at such a distance from the roller element 20 that the comb 28 of the auger moves just along the surface of the conveyor 16. Onder de afschraper 24 is verder een afvoerput 29 aangebracht, die via een afvoerbuis 30 in verbinding staat met een, overigens niet weergegeven, mestkelder. Below the scraper 24, is also a drain hole 29 is provided, which, via a discharge pipe 30 is in communication with a, not further shown, manure pit.

In de melkbox 5 is verder, onder de transportband 16, een matras 31 aangebracht. In the milk box 5 is further, under the conveyor belt 16, a mattress 31 is provided. De matras 31 is uit kunststof vervaardigd en aan de onderzijde voorzien van U-vormige uitsparingen 32 (figuur 4). The mattress 31 is made of plastic and at its lower side with U-shaped recesses 32 (Figure 4). Het zal duidelijk zijn dat de matras ook uit een ander soort materiaal kan zijn vervaardigd, zoals bijvoorbeeld rubber. It will be appreciated that the mattress also consist of another type of material can be made, such as, for example, rubber. De matras 31 steunt af op een metalen plaat 33 die wordt ondersteund door kokerbalken 34. Ten einde te voorkomen dat de matras 31 ten opzichte van de plaat 33 verschuift, is er rondom de metalen plaat 33 een frame 35 aangebracht. The mattress 31 is supported on a metal plate 33 which is supported by box beams 34. In order to prevent the mattress 31 with respect to the plate 33 moves, there is around the metal plate 33 a frame 35 is arranged.

Aan de middelste staander 10 van een langszijde van de melkbox 5 is verder een medisch instrument 36 aangebracht, met behulp waarvan de hartslag, de temperatuur, de bloeddruk, etc. van de koe 7 in de melkbox 5 kan worden gemeten en aan een, overigens niet weergegeven, computer kan worden af gegeven. is further comprising a medical instrument 36 is provided, by means of which the heartbeat, the temperature, the blood pressure, etc. of the cow 7 in the milk box 5 can be measured at the middle stand 10 of a longitudinal side of the milk box 5, and to one, moreover, not shown, computer can be given off. Het medisch instrument 36 kan tegen het lichaam van de koe 7 worden ver zwenkt om een verticale as 37 met een, overigens niet weergegeven, cilinder. The medical instrument 36 can be pivoted away about a vertical shaft 37 with a, not further shown against the body of the cow 7, cylinder.

Aan de middelste verticale staander 10 is nabij de onderzijde een horizontale strip 38 aangebracht, met aan het einde een om een verticale as verdraaibare sensor 39, met behulp waarvan de fysieke toestand van de poten van het dier wordt bepaald. On the middle vertical stand 10, near its lower side a horizontal strip 38 is provided, having at the end about a vertical axis rotatable sensor 39, by means of which the physical condition of the legs of the animal is determined. De sensor 39 kan zijn uitgevoerd als een röntgenapparaat, infrarood camera, echoscoop, etc. Het door de sensor 39 afgegeven signaal wordt verwerkt in de, overigens niet weergegeven, computer. The sensor 39 may be designed as an X-ray machine, an infrared camera, echo coop, etc. It is processed in, not further shown by the sensor 39 output signal, computer. De hierboven omschreven constructie omvat verder een, overigens niet weergegeven, dierherkenningssysteem, met behulp waarvan de identiteit kan worden vastgesteld van een dier dat in de melkbox 5 heeft plaatsgenomen. The above-described structure further comprises a, not further shown, animal identification system, with the aid of which the identity can be established of an animal that has entered the milk box 5. Hiertoe is ieder dier voorzien van een halsband 40 met een transponder 41. De in de computer verwerkte gegevens van het medisch instrument 36 en de sensor 39 worden met behulp van het dierherkenningssysteem per dier bijgehouden. To this end each animal has a collar with a transponder 40 in the computer 41. The processed data from the medical instrument 36 and the sensor 39 are maintained with the aid of the animal identification system per animal. Verder wordt met het dierherkenningssysteem vastgesteld of een dier de melkbox 5 heeft verlaten, waarna de computer aan de electromotor 23 en 27 een signaal afgeeft, zodat de transportband 16 in werking wordt gebracht en met de afschraper 24 eventueel op de transportband aanwezige verontreinigingen worden verwijderd. Furthermore, it is determined by the animal recognition system, whether an animal has left the milk box 5, whereafter the computer supplies to the electric motor 23 and 27, a signal, so that the conveyor belt 16 is brought into operation and with the scraper 24 may be removed impurities present on the conveyor belt. Een volgend dier dat de melkbox 5 betreedt, beschikt aldus over een schone vloer. A subsequent animal entering the milk box 5, thus has a clean floor.

De melkbox 5 kan verder zijn voorzien van een sproeiinrichting, met behulp waarvan warm water tegen de poten van het dier kan worden gesproeid, alsmede van een ventilator, met behulp waarvan na afloop van het schoonsproeien van de poten, warme lucht tegen de poten van het dier wordt geblazen. The milk box 5 may be further provided with a spraying device, by means of which warm water can be sprayed against the legs of the animal, as well as with a fan, by means of which after the end of the cleaning spray of the legs, warm air against the legs of the animal is blown.

Zoals in figuur 1 is weergegeven, omvat de stal 1 aan iedere langszijde ligboxen 4. De eerste rij ligboxen 42 wordt van de tweede rij ligboxen 43 gescheiden door een voerpad 3. Aan één uiteinde van het voerpad 3 bevindt zich een doorgang 44 die de eerste rij ligboxen 42 met de tweede rij ligboxen 43 verbindt. As shown in Figure 1, the shed 1 on each longitudinal side of cubicles 4. The first row of lying boxes 42 is in the second row of lying boxes 43 are separated by a feed alley 3. At one end of the feed alley 3 there is a passageway 44 which is the first row of resting boxes 42 to the second row of lying boxes 43 connects. De doorgang 44 is voorzien van computergestuurde deuren 45. Elk van de ligboxen 4 is voor zien van een matras 46 die uit kunststof of rubber is vervaardigd en aan de onderzijde is voorzien van U-vormige uithollingen 32 (figuur 7). The passage 44 is provided with computer-controlled doors 45. Each of the cubicles 4 being provided with a mattress 46 which is made of plastic or rubber, and on the underside is provided with U-shaped recesses 32 (Figure 7). Zoals in figuur 6 is weergegeven, zijn de matrassen 46 nabij het midden hoger dan nabij de randen. As shown in Figure 6, the mattress 46 near the center are greater than near the edges. De matrassen 46 steunen af op een metalen plaat 47 die met een zestal draadnagels 48 op de vloer 49 van de stal 1 is aangebracht (figuur 5). The mattress 46 supported on a metal plate 47 which is provided with six wire nails 48 on the floor 49 of the shed 1 (Figure 5). De matrassen 46 zijn verder door verlijming met de metalen plaat 47 verbonden. The mattresses 46 are further connected by gluing to the metal plate 47. Tussen twee naast elkaar gelegen ligboxen 4 is verder een U-vormige buis 50 aangebracht, die met zijn uiteinde aan de muur van de stal 1 is bevestigd. is also a U-shaped tube 50 is provided, which is fastened with its end to the wall of the shed 1 between two adjacent cubicles 4. De U-vormige buis 50 reikt ongeveer tot halverwege de lengte van de ligbox 4. The U-shaped tube 50 extends approximately halfway up the length of the cubicle 4.

De werking van de constructie met de inrichting voor het melken van dieren, zoals hierboven omschreven, is als volgt: The operation of the construction with the implement for milking animals, such as described above, is as follows:

De stal 1 is geschikt om een groep koeien te huisvesten en met de melkrobot 6 automatisch te melken. The cowshed 1 is adapted to accommodate a group of cows and the milking robot 6 is automatically to be milked. Als de dieren vanuit het voerpad 3 ruwvoer tot zich hebben genomen en dit ruwvoer willen herkauwen, dan nemen de dieren in het algemeen een liggende houding aan. If the animals have consumed three roughage from the feed alley and this roughage like ruminating, the animals generally take a reclining posture. Doordat de ligboxen 4 zijn voorzien van matrassen, vormen dit ideale plaatsen voor de dieren om zich terug te trekken en te herkauwen. Because the resting boxes 4 are provided with mattresses, constitute this ideal places for the animals to back to attract and ruminate. Gelokt door het ligcomfort van de ligboxen 4, hetgeen min of meer vergelijkbaar is met het ligcomfort van een weide, zullen de dieren dan ook als zij willen gaan liggen eerder in de ligboxen 4 plaatsnemen dan op de relatief harde en koude betonvloer van de stal 1. Een verder voordeel is dat de matrassen 46 isolerend werken, zodat aan het lichaam van het dier weinig warmte wordt onttrokken en daardoor de kans op stramme gewrichten en verkoudheid afneemt. Drawn by the sleep comfort of the cubicles 4, which is more or less similar to the lying comfort of a meadow, the animals will, therefore, if they want to lie down earlier in the lying boxes 4 take a seat than on the relatively hard and cold concrete floor of the cowshed 1 . A further advantage is that the mattress 46 insulating effect, so that to the body of the animal, little heat is extracted and thus reduce the probability of cold and stiff joints.

Bij een groot deel van de in de stal 1 aanwezige dieren, zal na verloop van tijd door middel van een natuurlijke prikkel of gewenning de behoefte ontstaan om de melkbox 5 te betreden en zich daar automatisch door de melkrobot 6 te laten melken. For a large part of the animals present in the shed 1, will, after a period of time by means of a natural stimulus or habituation, the need has arisen to enter the milk box 5, and therefore automatically be milked by the milking robot 6 for. Nadat een dier in de melkbox 5 heeft plaatsgenomen, wordt door middel van een, overigens niet weergegeven, krachtvoerdoseersysteem in de trog 14 krachtvoer aan het dier verstrekt. After an animal has entered the milk box 5, is provided by means of a, not further shown, concentrate metering system of the trough 14 of concentrate to the animal. In de praktijk is echter gebleken dat, ondanks het feit dat de dieren krachtvoer in de melkbox 5 verstrekt krijgen, een aantal dieren minder gemakkelijk de neiging heeft de melkbox 5 te betreden. In practice it has, however, been found that, in spite of the fact that the animals are given concentrate is supplied in the milk box 5, a number of animals is less easily tends to enter the milk box 5. Om ook deze dieren naar de melkbox 5 te lokken, wordt in de trog 14 niet alleen krachtvoer verstrekt, maar wordt via een, overigens niet weergegeven, menginrichting aan het krachtvoer een lokstof, in het onderhavige uitvoeringsvoorbeeld melasse, toegevoegd. In order to also these animals to the milk box 5 to lure, is provided in the trough 14 is not only concentrated, but it is by means of a, not further shown, mixing device to the concentrate an attractant, in the present exemplary embodiment, molasses, was added. Gebleken is dat de dieren hierop zeer positief reageren en dat ook dieren die anders niet de melkbox 5 bezochten of niet regelmatig, nu, gelokt door de lokstof, de melkbox 5 frequenter bezoeken. It appears that the animals respond to this very positive and that animals that otherwise the milk box 5 or visited regularly now, lured by the attractant, the milk box 5 visits frequently.

Alvorens het dier met de melkrobot 6 wordt gemolken, wordt het dier door een, overigens niet weergegeven, dierherkenningssysteem door middel van de transponder 41 geïdentificeerd. Before the animal to the milking robot 6 is milked, the animal is by a, not further shown, animal identification system identified by means of the transponder 41. Tijdens het melken wordt met behulp van het medische instrument 36 de hartslag, de bloeddruk en de temperatuur van het dier gemeten en vergeleken met de tevoren per dier en per parameter ingebrachte gemiddelde waarde. During milking, is by means of the medical instrument 36 is the heart rate, blood pressure and temperature of the animal measured and compared with the previously per animal and per parameter introduced average value. Indien één van de hiervoorgenoemde parameters te veel afwijkt van de gemiddelde waarde, dan wordt dit op een attentielijst vermeld, zodat de boer het dier kan inspecteren of de veearts kan waarschuwen. If one of the aforementioned parameters deviates too much from the average value, this is stated on an attention list, so that the farmer to inspect the animal or it may alert the veterinarian. Verder wordt met de sensor 39 de fysieke toestand van de poten van het dier gemeten en wordt, indien de poten een afwijking vertonen, dit eveneens op de attentielijst vermeld. Furthermore, it is measured with the sensor 39 the physical state of the legs of the animal, and, if the legs exhibit a deviation, this is also stated on the attention list. Nadat het dier is uitgemolken en de melkbekers 8 zijn afgekoppeld, wordt de uitgangsdeur 13 geopend en kan het dier de melkbox 5 verlaten. After the animal has been milked, and the teat cups 8 have been disconnected, the exit door 13 is opened and the animal can leave the milk box 5. Dit laatste wordt vastgesteld met behulp van het dierherkenningssysteem. The latter is determined with the aid of the animal identification system. Als de melkbox 5 leeg is, geeft de computer een signaal aan de electromotoren 23 en 27 af, zodat de transportband 16 en de vijzel 25 in werking treden. If the milk box 5 is empty, the computer issues a signal to the electric motors 23 and 27, so that the conveyor belt 16 and the ram 25 enter into force. Het oppervlak van de transportband 16 wordt dan met de vijzel 25 gereinigd, zodat, wanneer een nieuw dier in de melkbox 5 plaatsneemt, de vloer van de melkbox schoon is. The surface of the conveyor belt 16 is then cleaned with the auger 25, so that when a new animal in the milk box 5 takes place, the floor of the milking box is clean. Doordat onder de transportband 16 een matras 31 is aangebracht, is de vloer van de melkbox 5 relatief zacht. As is arranged below the conveyor belt 16, a mattress 31, it is the floor of the milk box 5 is relatively soft. In de praktijk is gebleken dat de dieren dit als zeer prettig ervaren en daardoor eerder geneigd zijn de melkbox 5 te betreden. In practice, it has been found that the animals experience it as very pleasant and hence more likely to enter the milk box 5. De kans dat de dieren in de relatief kleine ruimte van de melkbox 5 een blessure aan hun poten oplopen, wordt, als gevolg van de relatief zachte vloer, sterk verminderd. The probability that the animals in the relatively small space of the milk box 5, a brief rise from their legs, it is, as a result of the relatively soft floor, greatly reduced.

De uitvinding is niet beperkt tot datgene wat hiervoor is beschreven, maar strekt zich ook uit tot datgene wat in de tekeningen is weergegeven. The invention is not limited to what has been described above, but also extends to all the features shown in the drawings.

Claims (31)

1. Constructie met een inrichting voor het melken van dieren, zoals koeien, met een melkbox, met het kenmerk, dat de constructie middelen omvat, die bevorderen dat de koe zich in de melkbox zal begeven, terwijl de vloer van de melkbox tevens van middelen is voorzien, die een aangenaam verblijf van de koe in de melkbox ondersteunen. 1. A construction including an implement for milking animals, such as cows, comprising a milking box, characterized in that the construction comprises means which facilitate that the cow will travel in the milk box, while the floor of the milk box at the same time with means provided that an enjoyable supporting the cow in the milking parlor.
2. Constructie volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de middelen een flexibele vloer van de melkbox omvatten. 2. A structure according to claim 1, characterized in that the means comprise a flexible floor of the milking box.
3. Constructie volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat de vloer een matras uit rubber of kunststof omvat, alsmede verdere lokmiddelen om het dier in de melkbox te laten komen. 3. A structure according to claim 2, characterized in that the floor comprises a mattress made of rubber or plastic, as well as further enticing means to let out the animal in the milk box.
4. Constructie volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de matras is voorzien van holle ruimten. 4. A structure according to claim 3, characterized in that the mattress is provided with hollow spaces.
5. Constructie volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de holle ruimten worden gevormd door uithollingen aan de onderzijde van de matras. 5. A structure according to claim 4, characterized in that the cavities are constituted by recesses at the lower side of the mattress.
6. Constructie volgens een der conclusies 2-5, met het kenmerk, dat de matras afsteunt op een bij voorkeur metalen plaat. 6. A construction as claimed in any one of claims 2-5, characterized in that the mattress is supported on a preferably metal plate.
7. Constructie volgens een der conclusies 2-6, met het kenmerk, dat de matras in een op de vloer van de melkbox bevestigd frame is aangebracht. 7. A construction as claimed in any one of claims 2-6, characterized in that the mattress in a milking box on the floor of the fixed frame is arranged.
8. Constructie volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat het frame met behulp van draadnagels op de vloer van de melkbox is bevestigd. 8. A structure according to claim 7, characterized in that the frame is fastened by means of threaded studs on the floor of the milking box.
9. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de melkbox een vloer omvat, waarvan ten minste een deel van het oppervlak in horizontale en in neerwaartse richting verplaatsbaar is. 9. A construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the milking box includes a floor, of which at least a part of the surface in the horizontal and in the downward direction is movable.
10. Constructie met een inrichting voor het automatisch melken van dieren, zoals koeien, met een melkbox, met het kenmerk, dat de melkbox een vloer omvat, waarvan ten minste een deel van het oppervlak in horizontale en neerwaartse richting verplaatsbaar is. 10. A construction including an implement for automatically milking animals, such as cows, comprising a milking box, characterized in that the milking box includes a floor, of which at least a part of the surface area in a horizontal and downward direction can be moved.
11. Constructie volgens conclusie 9 of 10, met het kenmerk dat het verplaatsbare deel van de vloer een flexible, motorisch aandrijfbare band omvat. 11. A construction as claimed in claim 9 or 10, characterized in that the movable part of the floor a flexible, motor-driven belt comprises.
12. Constructie volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de band zich uitstrekt over de gehele lengte en breedte van de melkbox. 12. Construction according to claim 11, characterized in that the band extends over the entire length and width of the milk box.
13. Constructie volgens een der conclusies 9-12, met het kenmerk, dat het oppervlak van de vloer wordt verplaatst, zodra een dier het oppervlak heeft verlaten. 13. A construction as claimed in any one of claims 9-12, characterized in that the surface of the floor is displaced, as soon as an animal has left the surface.
14. Constructie volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de aan- of afwezigheid van een dier op de vloer wordt bepaald met behulp van een koeherkenningssysteem. 14. A construction as claimed in claim 13, characterized in that the presence or absence of an animal on the floor is determined with the aid of a cow identification system.
15. Constructie volgens een der conclusies 9-14, met het kenmerk, dat aan één uiteinde van de verplaatsbare vloer een afvoerput is aangebracht, waarin eventueel op de verplaatsbare vloer aanwezige verontreinigingen, zoals mest en urine, kunnen worden opgevangen. 15. A construction as claimed in any one of claims 9-14, characterized in that it is arranged at one end of the movable floor a floor drain in which optionally on the movable floor contaminants present, such as dung and urine, can be absorbed.
16. Constructie volgens conclusie 15, met het kenmerk, dat de verplaatsbare vloer nabij het uiteinde waar de afvoerput is gelegen, is voorzien van een af schraper voor het verwijderen van op de vloer aanwezige verontreinigingen. 16. A construction as claimed in claim 15, characterized in that the movable floor near the end where the drain is located, is provided with an off scraper for the removal of contaminants present on the floor.
17. Constructie volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de afschraper is uitgevoerd als een motorisch aandrijfbare vijzel. 17. A construction as claimed in claim 16, characterized in that the scraper is designed as a motor drivable auger.
18. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de lokmiddelen een drinkbak omvatten. 18. A construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the enticing means comprises a drinking trough.
19. Constructie volgens conclusie 18, met het kenmerk, dat de drinkbak een menginrichting omvat, met behulp waarvan bijvoorbeeld melasse aan het drinkwater kan worden toegevoegd. 19. A construction as claimed in claim 18, characterized in that the drinking trough comprises a mixing device, by means of which, for example, molasses can be added to the drinking water.
20. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de lokmiddelen een voertrog omvatten met een menginrichting, met behulp waarvan aan het krachtvoer een stof, zoals bijvoorbeeld melasse, kan worden toegevoegd. 20. A construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the enticing means comprises a feeding trough with a mixing device, by means of which a substance, such as, for example molasses, can be added to the concentrate.
21. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de lokmiddelen een sproeiinrichting omvatten, met behulp waarvan warm water tegen de poten van het dier wordt gesproeid. 21. A construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the enticing means comprises a spraying device, by means of which warm water is sprayed against the legs of the animal.
22. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de lokmiddelen een ventilator omvatten, met behulp waarvan warme lucht tegen de poten van het dier kan worden geblazen. 22. The construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the enticing means comprise a fan, by means of which warm air can be blown against the legs of the animal.
23. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de constructie één of meer sensors omvat voor het bepalen van het gedrag van het dier in de melkbox. 23. The construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the construction comprises one or more sensors for determining the behavior of the animal in the milk box.
24. Constructie volgens conclusie 23, met het kenmerk, dat de sensors(s) aan de melkbox is/zijn aangebracht. 24. The structure according to claim 23, characterized in that the sensors (s) is / are arranged on the milk box.
25. Constructie volgens conclusie 23 of 24, met het kenmerk, dat de sensor een activiteitsmeter omvat. 25. The structure according to claim 23 or 24, characterized in that the sensor includes an activity meter.
26. Constructie volgens een der conclusies 23 - 25, met het kenmerk, dat met behulp van de sensor, de tochtigheid van een koe kan worden bepaald. 26. The construction as claimed in any one of claims 23 to 25, characterized in that with the aid of the sensor, the heat condition of a cow can be determined.
27. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de melkbox een wegklapbaar medisch instrument omvat, met behulp waarvan de hartslag, de temperatuur, de bloeddruk, etc. van een dier in de melkbox kan worden gemeten en aan de computer afgegeven. 27. A construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the milking box includes a retractable medical instrument, by means of which the heartbeat, the temperature, the blood pressure, etc. of an animal in the milking box can be measured and supplied to the computer .
28. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting één of meer aan de melkbox aangebrachte sensors omvat, met behulp waarvan de fysieke toestand van de poten van het dier wordt bepaald. 28. A construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the device comprises one or more sensors arranged to the milking box, with the aid of which the physical condition of the legs of the animal is determined.
29. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting een melkrobot omvat voor het automatisch aankoppelen van melkbekers op de spenen van een te melken dier. 29. A construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the device comprises a milking robot for automatically connecting teat cups to the teats of an animal to be milked.
30. Constructie volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de inrichting een stal met een aantal ligboxen omvat, die zijn voorzien van matrassen. 30. A construction as claimed in any one of the preceding claims, characterized in that the device comprises a cubicle shed having a plurality, which are provided with mattresses.
31. Constructie volgens een of meer der voorgaande conclusies en/of zoals weergegeven in de bijgaande beschrijving met tekeningen. 31. Structure according to one or more of the preceding claims and / or as illustrated in the accompanying description with drawings.
NL9500363A 1995-02-24 1995-02-24 A construction including an implement for milking of animals. NL9500363A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9500363 1995-02-24
NL9500363A NL9500363A (en) 1995-02-24 1995-02-24 A construction including an implement for milking of animals.

Applications Claiming Priority (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9500363A NL9500363A (en) 1995-02-24 1995-02-24 A construction including an implement for milking of animals.
NL1001336A NL1001336C1 (en) 1995-02-24 1995-10-04 A construction including an implement for milking of animals.
EP19960200448 EP0728413B1 (en) 1995-02-24 1996-02-21 A construction including an implement for milking animals
DE1996621272 DE69621272D1 (en) 1995-02-24 1996-02-21 Construction including an implement for milking animals
DE1996621272 DE69621272T2 (en) 1995-02-24 1996-02-21 Construction including an implement for milking animals
DE1996638205 DE69638205D1 (en) 1995-02-24 1996-02-21 Construction with device for milking animals
EP01201815A EP1120037B1 (en) 1995-02-24 1996-02-21 A construction including an implement for milking animals
PCT/NL1996/000088 WO1996025846A1 (en) 1995-02-24 1996-02-22 A construction including an implement for milking animals
JP52558296A JPH09512181A (en) 1995-02-24 1996-02-22 Structure equipped with the equipment for animal milking
US08/736,285 US5816190A (en) 1995-02-24 1996-10-24 Apparatus for milking animals

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9500363A true NL9500363A (en) 1996-10-01

Family

ID=19865636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9500363A NL9500363A (en) 1995-02-24 1995-02-24 A construction including an implement for milking of animals.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9500363A (en)

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US8590488B2 (en) 2010-08-31 2013-11-26 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8671885B2 (en) 2011-04-28 2014-03-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US8903129B2 (en) 2011-04-28 2014-12-02 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9058657B2 (en) 2011-04-28 2015-06-16 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9107379B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1757360A1 (en) * 1968-04-30 1971-04-08 Miele Ernst Otto automatic Stallsaeuberungsvorrichtung
EP0194730A1 (en) * 1985-03-12 1986-09-17 C. van der Lely N.V. Implement for milking animals in a stable
EP0567191A2 (en) * 1992-04-21 1993-10-27 C. van der Lely N.V. A construction for automatically milking animals
EP0595409A1 (en) * 1992-10-29 1994-05-04 C. van der Lely N.V. A construction for milking cows
WO1994015452A1 (en) * 1993-01-18 1994-07-21 Design Concrete Systems Limited Animal mattress

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1757360A1 (en) * 1968-04-30 1971-04-08 Miele Ernst Otto automatic Stallsaeuberungsvorrichtung
EP0194730A1 (en) * 1985-03-12 1986-09-17 C. van der Lely N.V. Implement for milking animals in a stable
EP0567191A2 (en) * 1992-04-21 1993-10-27 C. van der Lely N.V. A construction for automatically milking animals
EP0595409A1 (en) * 1992-10-29 1994-05-04 C. van der Lely N.V. A construction for milking cows
WO1994015452A1 (en) * 1993-01-18 1994-07-21 Design Concrete Systems Limited Animal mattress

Cited By (107)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9161511B2 (en) 2010-07-06 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Automated rotary milking system
US9648839B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US10477828B2 (en) 2010-08-31 2019-11-19 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US10327414B2 (en) 2010-08-31 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US10111401B2 (en) 2010-08-31 2018-10-30 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary parlor
US8707905B2 (en) 2010-08-31 2014-04-29 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720382B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8720383B2 (en) 2010-08-31 2014-05-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US8726843B2 (en) 2010-08-31 2014-05-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9980458B2 (en) 2010-08-31 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8800487B2 (en) 2010-08-31 2014-08-12 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US8807085B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8807086B2 (en) 2010-08-31 2014-08-19 Technologies Holdings Corp Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9894876B2 (en) 2010-08-31 2018-02-20 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9888664B2 (en) 2010-08-31 2018-02-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9775325B2 (en) 2010-08-31 2017-10-03 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9763424B1 (en) 2010-08-31 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9737043B2 (en) 2010-08-31 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9706747B2 (en) 2010-08-31 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9686962B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9686961B2 (en) 2010-08-31 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9648843B2 (en) 2010-08-31 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9126335B2 (en) 2010-08-31 2015-09-08 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9149018B2 (en) 2010-08-31 2015-10-06 Technologies Holdings Corp. System and method for determining whether to operate a robot in conjunction with a rotary milking platform based on detection of a milking claw
US9560832B2 (en) 2010-08-31 2017-02-07 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8590488B2 (en) 2010-08-31 2013-11-26 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9549531B2 (en) 2010-08-31 2017-01-24 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9516854B2 (en) 2010-08-31 2016-12-13 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9480238B2 (en) 2010-08-31 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. Vision system for facilitating the automated application of disinfectant to the teats of dairy livestock
US9247709B2 (en) 2010-08-31 2016-02-02 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9474248B2 (en) 2010-08-31 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9462782B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. System and method for controlling the position of a robot carriage based on the position of a milking stall of an adjacent rotary milking platform
US9462781B2 (en) 2010-08-31 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Automated system for moving a robotic arm along a rotary milking platform
US9439392B2 (en) 2010-08-31 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US9433184B2 (en) 2010-08-31 2016-09-06 Technologies Holdings Corp. Automated system for applying disinfectant to the teats of dairy livestock
US8393296B2 (en) 2011-04-28 2013-03-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher including rotatable gripping portion and nozzle
US9326480B2 (en) 2011-04-28 2016-05-03 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9357744B2 (en) 2011-04-28 2016-06-07 Technologies Holdings Corp. Cleaning system for a milking box stall
US9374976B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher, vision system, and vision system cleaning device
US9374975B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9282718B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9374974B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9402365B2 (en) 2011-04-28 2016-08-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9282720B2 (en) 2011-04-28 2016-03-15 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9271471B2 (en) 2011-04-28 2016-03-01 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9439390B2 (en) 2011-04-28 2016-09-13 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9265227B2 (en) 2011-04-28 2016-02-23 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9258975B2 (en) 2011-04-28 2016-02-16 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and vision system
US9462780B2 (en) 2011-04-28 2016-10-11 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9468188B2 (en) 2011-04-28 2016-10-18 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9474246B2 (en) 2011-04-28 2016-10-25 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9253959B2 (en) 2011-04-28 2016-02-09 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9215861B2 (en) 2011-04-28 2015-12-22 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher and backplane for tracking movements of a dairy animal
US9374979B2 (en) 2011-04-28 2016-06-28 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane and robotic attacher
US9485955B2 (en) 2011-04-28 2016-11-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9491924B2 (en) 2011-04-28 2016-11-15 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9504224B2 (en) 2011-04-28 2016-11-29 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9510554B2 (en) 2011-04-28 2016-12-06 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US9183623B2 (en) 2011-04-28 2015-11-10 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9171208B2 (en) 2011-04-28 2015-10-27 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US9549529B2 (en) 2011-04-28 2017-01-24 Technologies Holdings Corp. Robotic attacher and method of operation
US9161512B2 (en) 2011-04-28 2015-10-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US9582871B2 (en) 2011-04-28 2017-02-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9615537B2 (en) 2011-04-28 2017-04-11 Technologies Holdings Corp. Milking box with backplane responsive robotic attacher
US9648840B2 (en) 2011-04-28 2017-05-16 Technologies Holdings Corp. Milking robot with robotic arm, vision system, and vision system cleaning device
US9107379B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9480236B2 (en) 2011-04-28 2016-11-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US9681635B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9681634B2 (en) 2011-04-28 2017-06-20 Technologies Holdings Corp. System and method to determine a teat position using edge detection in rear images of a livestock from two cameras
US9686960B2 (en) 2011-04-28 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9107378B2 (en) 2011-04-28 2015-08-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9058657B2 (en) 2011-04-28 2015-06-16 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US9686959B2 (en) 2011-04-28 2017-06-27 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9049843B2 (en) 2011-04-28 2015-06-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US9706745B2 (en) 2011-04-28 2017-07-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US9737048B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US9043988B2 (en) 2011-04-28 2015-06-02 Technologies Holdings Corp. Milking box with storage area for teat cups
US9737039B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. Robotic attacher and method of operation
US9737041B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9737040B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9737042B2 (en) 2011-04-28 2017-08-22 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9743635B2 (en) 2011-04-28 2017-08-29 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US9756830B2 (en) 2011-04-28 2017-09-12 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9763422B2 (en) 2011-04-28 2017-09-19 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US8903129B2 (en) 2011-04-28 2014-12-02 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US8885891B2 (en) 2011-04-28 2014-11-11 Technologies Holdings Corp. System and method for analyzing data captured by a three-dimensional camera
US9883654B2 (en) 2011-04-28 2018-02-06 Technologies Holdings Corp. Arrangement of milking box stalls
US8826858B2 (en) 2011-04-28 2014-09-09 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US8813680B2 (en) 2011-04-28 2014-08-26 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9901067B2 (en) 2011-04-28 2018-02-27 Technologies Holdings Corp. Robotic attacher and method of operation
US9930861B2 (en) 2011-04-28 2018-04-03 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US9980459B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher comprising an arm that pivots, rotates, and grips
US8746176B2 (en) 2011-04-28 2014-06-10 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US9980460B2 (en) 2011-04-28 2018-05-29 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US8683946B2 (en) 2011-04-28 2014-04-01 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching cups to a dairy animal
US10127446B2 (en) 2011-04-28 2018-11-13 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US10143179B2 (en) 2011-04-28 2018-12-04 Technologies Holdings Corp. Milking box with a robotic attacher having a three-dimensional range of motion
US10172320B2 (en) 2011-04-28 2019-01-08 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10303939B2 (en) 2011-04-28 2019-05-28 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 2D camera
US8671885B2 (en) 2011-04-28 2014-03-18 Technologies Holdings Corp. Vision system for robotic attacher
US10327415B2 (en) 2011-04-28 2019-06-25 Technologies Holdings Corp. System and method for improved attachment of a cup to a dairy animal
US10349618B2 (en) 2011-04-28 2019-07-16 Technologies Holdings Corp. System and method of attaching a cup to a dairy animal according to a sequence
US10357015B2 (en) 2011-04-28 2019-07-23 Technologies Holdings Corp. Robotic arm with double grabber and method of operation
US10362759B2 (en) 2011-04-28 2019-07-30 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10373306B2 (en) 2011-04-28 2019-08-06 Technologies Holdings Corp. System and method for filtering data captured by a 3D camera
US8651051B2 (en) 2011-04-28 2014-02-18 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher
US10477826B2 (en) 2011-04-28 2019-11-19 Technologies Holdings Corp. Milking box with robotic attacher

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3246631A (en) Automatic milking barn
US6050219A (en) Apparatus for milking animals
De Koning et al. Automatic milking: State of the art in Europe and North America
EP1224856B1 (en) A construction including an implement for milking animals
JP3773529B2 (en) Livestock management apparatus and management method
EP1131996A2 (en) A method of automatically milking animals and an implement for applying same
US3181503A (en) Farrowing pen with floor heated plight areas
EP0801524B1 (en) An arrangement for and a method of managing a herd of freely walking animals
EP0779025B1 (en) A milking machine for automatically milking animals
EP0822743B1 (en) A construction including a shed for animals
DE69700249T3 (en) Device for the treatment of animals, in particular for their feeding
EP0189954A1 (en) Implement and method for milking animals, such as cows
US7484474B2 (en) Assembly for and a method of feeding and milking animals, a feed platform, a milking pre-treatment device, a milking post-treatment device, a cleaning device, a separation device and a milking system all suitable for use in such an assembly
US7690327B2 (en) Milking box expulsion system
EP0332231A2 (en) Device for milking animals, such as cows
US6148766A (en) Construction including an implement for automatically milking animals
DE60307693T2 (en) Arrangement with a device for feeding animals and a device for carrying out an animal-specific treatment on animals
US3885524A (en) Portable livestock feeder/shelter
US5596945A (en) Construction for automatically milking animals
NL1006607C2 (en) A construction including an implement for automatically milking animals.
US6155204A (en) Apparatus for and a method of cleaning an animal&#39;s teats and foremilking
US7654229B2 (en) Bovine treadmill
EP1523880A2 (en) An assembly for and a method of feeding and milking animals
Philipot et al. Risk factors of dairy cow lameness associated with housing conditions
US3223070A (en) Dairy establishment