NL9200878A - A device for the placing of a medical instrument into a cavity of a body. - Google Patents

A device for the placing of a medical instrument into a cavity of a body. Download PDF

Info

Publication number
NL9200878A
NL9200878A NL9200878A NL9200878A NL9200878A NL 9200878 A NL9200878 A NL 9200878A NL 9200878 A NL9200878 A NL 9200878A NL 9200878 A NL9200878 A NL 9200878A NL 9200878 A NL9200878 A NL 9200878A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
device
bore
distal end
heart
wall
Prior art date
Application number
NL9200878A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Dirk Wouter Meijer En Joannes
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Dirk Wouter Meijer En Joannes filed Critical Dirk Wouter Meijer En Joannes
Priority to NL9200878 priority Critical
Priority to NL9200878A priority patent/NL9200878A/en
Publication of NL9200878A publication Critical patent/NL9200878A/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/34Trocars; Puncturing needles
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/30Surgical pincettes without pivotal connections
  • A61B2017/306Surgical pincettes without pivotal connections holding by means of suction
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/34Trocars; Puncturing needles
  • A61B2017/348Means for supporting the trocar against the body or retaining the trocar inside the body
  • A61B2017/3482Means for supporting the trocar against the body or retaining the trocar inside the body inside
  • A61B2017/3484Anchoring means, e.g. spreading-out umbrella-like structure
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/34Trocars; Puncturing needles
  • A61B2017/348Means for supporting the trocar against the body or retaining the trocar inside the body
  • A61B2017/3482Means for supporting the trocar against the body or retaining the trocar inside the body inside
  • A61B2017/3484Anchoring means, e.g. spreading-out umbrella-like structure
  • A61B2017/3488Fixation to inner organ or inner body tissue

Abstract

The equipment comprises a tubular component (2) with bore (3) through which the instrument is passed. Fixing devices (9,12,13) detachably secure the tube distal end to the wall of the hollow organ, and typically consist of a chamber (9) separate from the bore and connected (11) to a vacuum supply. At the other end of the chamber is a suction port (12) at the tube distal end. The chamber can be formed between concentric inner and outer tubes (7,8). Mechanical fixing devices with hooks or anchors can be mounted on the inner tube.

Description

Inrichting voor het in een holte van een lichaam brengen van een medisch instrument An apparatus for the introduction into a cavity of a body of a medical instrument

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het in een holte van een lichaam brengen van een medisch instrument, voorzien van een buisvormig deel met een inwendige boring voor het doorleiden van het instrument. The present invention relates to a device for placing in a cavity of a body of a medical instrument, comprising a tubular member having an internal bore for the passage of the instrument.

Dergelijke inrichtingen zijn reeds bekend en worden voornamelijk toegepast om bij laparoscopische ingrepen instrumenten in de meestal met lucht opgeblazen buik of borstholte te brengen. Such devices are already known and are mainly applied in order to bring in laparoscopic procedures, the instruments usually with air-inflated abdomen or thoracic cavity. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld operaties worden uitgevoerd zonder grote littekens in de huid te veroorzaken. In this way operations are performed for instance without causing large scars in the skin.

De uitvinding beoogt thans de inrichting van de in de aanhef genoemde soort zodanig verder te ontwikkelen, dat deze voor meer doeleinden toepasbaar is. The present invention aims to further develop the device of the type mentioned in the preamble in such a way, that it is applicable for more purposes.

Hiertoe wordt de inrichting volgens de uitvinding daardoor gekenmerkt, dat het buisvormige deel is voorzien van bevestigingsmiddelen voor het losneembaar vastzetten van het distale uiteinde van het buisvormige deel aan de wand van een inwendig hol orgaan. To this end, is characterized in the device according to the invention, that the tubular part is provided with fastening means for releasably securing the distal end of the tubular part in the inner wall of a hollow organ.

Deze bevestigingsmiddelen maken het mogelijk de inrichting toe te passen voor het door de wand van een inwendig hol orgaan inbrengen van een medisch instrument. These fasteners make it possible to use the device for the insertion of a medical instrument through the wall of an internally hollow member. De bevestigingsmiddelen zorgen er immers voor dat de wand van het orgaan ten opzichte van het distale uiteinde van het buisvormige deel wordt vastgehouden, zodat kracht op de wand kan worden uitgeoefend vanuit de boring van het buisvormige deel voor het doorsteken van de wand, terwijl ook wordt gewaarborgd dat het instrument naar de juiste plaats op het inwendige orgaan wordt geleid. The securing means ensure, after all, that the wall of the member relative to the distal end of the tubular member is held, so that force on the wall can be applied from the bore of the tubular member for passing stabbing of the wall, but also in ensuring that the instrument to the right place at the inner member is directed.

Een zeer belangrijke toepassing van de inrichting volgens de uitvinding is het aansluiten van een slang van een hartpomp op een kamer van een hart, in het bijzonder wanneer bij een persoon hartstilstand optreedt. A very important application of the device according to the invention is to connect a hose of a heart pump to a chamber of a heart, in particular, when a person in cardiac arrest occurs. Met de huidige technieken duurt dit aansluiten van een hartpomp tenminste 20 minuten, hetgeen te lang is om bij hartstilstand uitkomst te bieden, zodat in die situaties nog op gebrekkige methoden moet worden vertrouwd. With current techniques, this connection of a heart pump takes at least 20 minutes, which is too long to be relied on flawed methods in order to address situations in cardiac arrest outcomes, yet. Met de inrichting volgens de uitvinding kan een hartstilstand van een persoon in een ziekenhuis kunstmatig worden opgeheven door het in korte tijd aansluiten van de hartpomp, waardoor in veel meer gevallen dan tot nu toe een leven kan worden gered. With the device according to the invention, a cardiac arrest of a person in a hospital can be artificially raised by plugging in a short time the heart pump, which in many cases more than hitherto a life can be saved.

Voor deze toepassing is het volgens de uitvinding gunstig de inrichting te voorzien van twee soorten bevestigingsmiddelen, namelijk vacuümbevestigingsmiddelen en mechanische bevestigingsmiddelen. For this application, it is advantageous according to the invention is to provide the device with two types of fasteners, namely, a vacuum fasteners and mechanical fasteners. De eerstgenoemde kunnen worden gebruikt om het buisvormige deel tijdelijk aan de wand van het hart te borgen teneinde met een endoscoop te controleren of het buisvormige deel correct is gepositioneerd ten opzichte van de hartkamer. The former may be used to secure the tubular member temporarily to the wall of the heart in order to control to an endoscope, or the tubular part has been correctly positioned with respect to the heart chamber. Indien dit niet het geval is dan kan door het wegnemen van het vacuüm het buisvormige deel eenvoudig worden verplaatst. If this is not the case, it can be easily moved to the tubular member by the removal of the vacuum. Dit kan een aantal malen worden herhaald zonder dat het weefsel wordt beschadigd, zodat zonder probleem het buisvormige deel exact kan worden geplaatst. This can be repeated a number of times without the tissue from being damaged, so that no problem, the tubular member can be positioned exactly. Vervolgens worden de mechanische bevestigingsmiddelen bediend teneinde een steviger verankering van het buisvormige deel te bewerkstelligen om zodoende zeker te verhinderen dat het buisvormige deel bij het hierna insteken van de slang van de hartpomp onverhoopt losraakt. Then, the mechanical fixing means are operated so as to effect a firmer anchoring part of the tubular to thereby be sure to prevent the tubular portion at the insertion of below unexpectedly coming off the hose from the heart pump. Op de beschreven wijze verschaft de uitvinding een inrichting die op snelle en betrouwbare wijze het aansluiten van een hartpomp mogelijk maakt. In the manner described, the invention provides a device which makes it possible in rapid and reliable manner, the connection of a heart pump.

Overigens is de inrichting volgens de uitvinding ook weer te gebruiken bij het verwijderen van de slang van de hartpomp uit het hart. Incidentally, the apparatus according to the invention can also be used again in the removal of the hose from the heart pump from the heart. Hiertoe wordt het aan de hartwand verankerde buisvormige deel juist voorafgaande aan het uittrekken van de slang iets teruggetrokken voor het enigszins naar buiten trekken van de hartwand, teneinde direct na het uithalen van de slang met een platte niettang direct onder het distale uiteinde van het buisvormige deel het door de slang gemaakte gat in de hartwand af te dichten. To this end the tubular portion anchored to the heart wall just prior to pulling out of the hose slightly retracted for pulling the heart wall slightly outward, so as immediately after the evisceration of the hose with a flat non-rod immediately below the distal end of the tubular member to seal the hole made by the hose into the heart wall.

Uiteraard is de inrichting volgens de uitvinding nog voor verdere toepassingen of bij andere organen bruikbaar. Obviously, the device according to the invention is still usable for further applications or in other organs. Zo kan worden gedacht aan het via de buikholte aansluiten van een kunstslokdarm op de maag. This may give rise to the connection via the abdominal cavity of an artificial esophagus in the stomach.

Afhankelijk van de toepassing kunnen de meest gunstige bevestigingsmiddelen worden gekozen. Depending on the application, choose the most convenient attachment.

De uitvinding zal hierna worden toegelicht aan de hand van de tekening, die een uitvoeringsvoorbeeld van de in- richting volgens de uitvinding weergeeft. The invention will hereafter be elucidated with reference to the accompanying drawing, which shows an exemplary embodiment of the input device according to the invention.

Fig. Fig. 1 is een gedeeltelijk weggesneden zijaanzicht van het uitvoeringsvoorbeeld van de inrichting voor het in een holte van een lichaam brengen van een medisch instrument. 1 is a partially cut-away side view of the exemplary embodiment of the apparatus for the introduction into a cavity of a body of a medical instrument.

Fig. Fig. 2 is een doorsnede volgens de lijn II-II in fig. 2 is a sectional view taken along the line II-II in fig.

1. 1.

De tekening toont een uitvoeringsvoorbeeld van de inrichting voor het in een holte van een lichaam brengen van een medisch instrument, welke inrichting ook wel bekend is onder de naam trocart. The drawing shows an exemplary embodiment of the device for placing it into a cavity of a body of a medical instrument, which device is also known under the name of trocar. De inrichting omvat een huis 1 met een daaraan bevestigd buisvormig deel 2, dat is voorzien van een boring 3, waardoorheen een medisch instrument, zoals een mes, slang of dergelijke passend kan worden geleid. The device comprises a housing 1 with an attached tube-shaped part 2, which is provided with a bore 3, through which a medical instrument such as a knife, hose or the like can be guided appropriate. Wanneer het buisvormige deel 2 door de huid is gestoken, wordt een verbinding verschaft tussen het inwendige van het lichaam, zoals de borst- of buikholte, en de omgeving. When the tubular member 2 is inserted through the skin, a connection is provided between the interior of the body such as the chest or abdominal cavity, and the surrounding area. Daar veelal bij zogenaamde laparoscopische ingrepen de buik- of borstholte met lucht wordt opgeblazen, teneinde beter zicht te hebben op en beter te kunnen werken in de buik- of borstholte is het huis voorzien van een klep 4 die in de richting van zijn gesloten stand, waarbij deze in ingrijping is met een zitting, resp. Since this is usually for so-called laparoscopic surgery, the abdominal or chest cavity with air is inflated, so as to have better visibility and better to be able to work in the abdominal or chest cavity, the housing is provided with a valve 4, which in the direction of its closed position, whereby this is in engagement with a seat, respectively. afdichting 5, door een veer is voorgespannen en met een bedie-ningshendel 6 kan worden geopend voor het uitlaten van lucht. seal 5, by a spring is biased, and with an actuating lever 6 can be opened for the outlet of air. Door de klep 4 en de gecombineerde zitting en afdichting 5 kan bij het inbrengen en uithalen van instrumenten in en uit de trocart geen lucht uit de buik- of borstholte ontsnappen. Due to the valve 4, and the combined seat and seal 5 may, by insertion and removal of instruments into and out of the trocar is no air to escape from the abdominal or thoracic cavity. Het huis kan eventueel ook zijn voorzien van een met de boring 3 in verbinding staande aansluiting voor een drukbron voor het opblazen van de buik- of borstholte. The housing can optionally be also provided with a bore 3 communicating connection for a pressure source for inflating the abdominal or thoracic cavity. Dit is in de tekening niet weergegeven. This is not shown in the drawing.

Zoals uit de tekening blijkt, is het buisvormige deel 2 voorzien van een de boring 3 begrenzende binnenbuis 7 en een concentrisch om de binnenbuis 7 verlopende buitenbuis 8. Volgens de uitvinding is tussen deze binnenbuis 7 en buitenbuis 8 een vacuümkamer 9 gevormd, die met behulp van een met een kraan 10 uitgevoerde aansluiting 11 kan worden aangesloten op een niet weergegeven vacuümbron. As is apparent from the drawing, the tubular part 2 is provided with a bore 3 bounding inner tube 7 and a concentrically around the inner tube 7 extending outer tube 8. According to the invention, it is between these inner tube 7 and outer tube 8 is formed, a vacuum chamber 9, which with the aid of a crane 10 carried out with a connector 11 can be connected to a vacuum source, not shown. Aan het distale uiteinde van het buisvormige deel 2 bezit de vacuümkamer 9 concentrisch om de binnenbuis 7 een aanzuigopening 12, waarmede het distale uiteinde van het buisvormige deel 2 aan de wand van een inwen- dig hol orgaan van een patiënt kan worden vastgezogen voor het tijdelijk vastzetten van het buisvormige deel 2 van de inrichting aan de wand van het inwendige orgaan. At the distal end of the tubular member 2, the vacuum chamber 9 is concentric with the inner tube 7, a suction opening 12, with which the distal end of the tubular portion 2 to the wall of an internally hollow organ of a patient can be securely sucked to the temporary securing the tubular portion 2 of the device to the wall of the inner member.

Behalve deze vacüumbevestigingsmiddelen bevinden zich 5 aan het distale uiteinde van het buisvormige deel 2 ook nog mechanische bevestigingsmiddelen, die in het weergegeven schematische uitvoeringsvoorbeeld bestaan uit in- en uitdraaibare anker- of haakvormige bevestigingseleraenten 13. De bediening van deze bevestigingselementen kan bijvoorbeeld worden bewerk-) stelligd door een verdraaiing tussen de buitenbuis 8 ten opzichte van de binnenbuis 7, waartoe de buitenbuis 8 draaibaar doch afgedicht aan het huis 1 is bevestigd en bijvoorbeeld kan zijn voorzien van een handgreep 14 voor het vergemakkelijken van de verdraaiing van de buitenbuis 8. in fig. l zijn de be- > vestigingselementen in ingetrokken stand en in fig. 2 in uitgezette stand weergegeven. In addition to these vacüumbevestigingsmiddelen are 5 at the distal end of the tubular part 2 also mechanical fasteners, which in the illustrated schematic embodiment, consist of input and extensible anchor or hook-shaped bevestigingseleraenten 13. The operation of these fastening elements can be accomplished, for example) provided by one rotation between the outer tube 8 in relation to the inner tube 7, for which purpose the outer tube 8 is rotatable but sealed to the housing 1 is fastened, and may be, for example, provided with a handle 14 for facilitating the rotation of the outer tube 8. in FIG . l are the working> establishment elements in the retracted position and shown in FIG. 2 in an expanded position. Uiteraard zijn ook andere manieren van bediening van de mechanische bevestigingselementen denkbaar. Of course, other ways of operating the mechanical fastening elements are conceivable.

De werking van de in de tekening weergegeven inrich-) ting is als volgt. The operation of the inrich- shown in the drawing) device is as follows.

Bij een medische ingreep aan bijvoorbeeld het hart wordt allereerst het buisvormige deel 2 door de huid 1 in de borstholte gebracht met behulp van een door de boring 3 geleid priemmes. In a medical procedure on the heart, for example, is first of all the tube-shaped part 2 through the skin 1 is inserted into the thoracic cavity with the aid of a priemmes guided through the bore 3. Via een andere trocart wordt ook een endoscoop in de > borstholte gestoken en via die trocart of via de onderhavige inrichting wordt lucht in de borstholte geblazen voor het laten uitzetten van de borstholte teneinde een beter zicht op de organen te hebben en meer werkruimte. Via another trocar is also an endoscope inserted into the> thoracic cavity and through the trocar, or through the present apparatus, air is blown into the chest cavity for allowing expansion of the thoracic cavity so as to have a better view of the members and more room to work. Het priemmes wordt uit het buisvormige deel 2 getrokken, waarna direct de klep 4 door } de veer tegen de afdichting 5 wordt gedrukt, zodat geen lucht uit de borstholte kan ontsnappen. The priemmes is pulled out of the tubular member 2, whereupon the valve 4 directly through} is pressed, the spring against the seal 5, so that no air can escape from the thoracic cavity. Dan wordt onder visuele controle via de endoscoop het distale uiteinde van het buisvormige deel 2 tegen de buitenkant van het hart ter plaatse van een hartkamer gezet en wordt de vacuümkamer 9 onder vacuüm 5 gebracht, zodat het buisvormige deel 2 zich bij de aanzuigope-ning 12 op de wand van het hart vastzet. Then it is put under visual control via the endoscope, the distal end of the tubular portion 2 to the outside of the heart at the site of a heart chamber and the vacuum chamber 9 is placed under a vacuum 5, so that the tubular member 2 is located at the aanzuigope-ning 12 securing to the wall of the heart. Vervolgens kan worden gecontroleerd of het buisvormige deel 2 juist is gepositioneerd. Subsequently, to check whether the tubular part 2 is positioned correctly. Zo niet, dan kan het vacuüm worden verbroken en het buisvormige deel 2 gemakkelijk weer worden verplaatst. If not, the vacuum can be broken, and the tube-shaped part 2 can be easily moved again. Indien ) het buisvormige deel 2 op de juiste plaats is gebracht, wordt het vacuüm gehandhaafd en worden, bijvoorbeeld door verdraaiing van de buitenbuis 8 ten opzichte van de binnenbuis 7, de mechanische bevestigingselementen 13 in het weefsel van de hartwand gebracht, zodat het distale uiteinde van het buisvormige deel 2 stevig aan het hart is verankerd. In case), the tubular member 2 has been brought in the correct position, the vacuum is maintained and, for example, by rotation of the outer tube 8 in relation to the inner tube 7, the mechanical fastening elements 13, introduced into the tissue of the heart wall, so that the distal end of the tubular portion 2 is firmly anchored to the heart. Het vacuüm zorgt er daarbij voor dat de bevestigingselementen 13 in het weefsel van het hart kunnen worden gedrukt zonder dat het distale uiteinde van het buisvormige deel 3 van het hart weg wordt gedrukt . The vacuum herein ensures that the fixing elements 13 can be pressed into the tissue of the heart without the distal end of the tubular part 3 of the heart is pressed away.

Wanneer het buisvormige deel 2 met de bevestigingselementen 13 stevig aan het hart is vastgezet, kan een van een snijdende punt voorziene buigzame slang van een hartpomp in de boring 3 van het buisvormige deel 2 worden gebracht en in de hartboezem worden gestoken. When the tubular member 2 is fixedly put on the fastening elements 13 secured to the heart, one of a cutting tip can be provided with flexible tubing of a heart pump to be introduced into the bore 3 of the tube-shaped part 2, and are inserted into the heart atrium. Dan wordt een ballon van de slang van de hartpomp in de hartboezem opgeblazen, zodat de slang niet weer uit de hartboezem kan worden getrokken. Then, a balloon of the hose pump of the heart in the atrium inflated, so that the hose does not turn can be pulled out of the atrium. Vervolgens kunnen het vacuüm en de bevestigingselementen van het buisvormige deel 2 van de trocartinrichting worden gedeactiveerd en over de slang heen worden teruggetrokken. Then, the vacuum and the fastening elements of the tubular part 2 of the trocartinrichting can be deactivated and retracted across the hose. Daarmede wordt aan een ballon van de slang van de hartpomp uitwendig van het hart de gelegenheid gegeven te worden opgeblazen, teneinde de slang van de hartpomp in beide axiale richtingen ten opzichte van de hartwand te borgen. Thereby is for a balloon of the hose from the heart pump externally of the heart to be inflated given the opportunity, in order to secure the hose from the heart pump in both axial directions with respect to the heart wall.

De beschreven aansluiting van de hartpomp op een hartkamer van een patiënt waarbij hartstilstand is opgetreden, kan binnen 10 minuten worden uitgevoerd, waardoor deze methode een betrouwbare manier vormt om het overlijden van een patiënt door deze hartstilstand te verhinderen. The described connection of the heart pump to a heart chamber of a patient with heart failure has occurred, can be carried out within 10 minutes, so that this method provides a reliable way to prevent the death of a patient by these cardiac arrest.

De uitvinding is niet beperkt tot het in de tekening weergegeven en in het voorgaande beschreven uitvoeringsvoor-beeld, dat op verschillende manieren binnen het kader van de uitvinding kan worden gevarieerd. The invention is not limited to the embodiment shown in the drawing and described in the foregoing embodiments by-image, which can be varied in different ways within the scope of the invention.

Claims (7)

1. Inrichting voor het in een holte van een lichaam brengen van een medisch instrument, voorzien van een buisvormig deel (2) met een inwendige boring (3) voor het doorleiden van het instrument, met het kenmerk, dat het buisvormige deel (2) is voorzien van bevestigingsmiddelen (9, 12; 13) voor het losneembaar vastzetten van het distale uiteinde van het buisvormige deel (2) aan de wand van een inwendig hol orgaan. 1. A device for the introduction into a cavity of a body of a medical instrument, comprising a tubular member (2) having an internal bore (3) for the passage of the instrument, characterized in that the tubular part (2) is provided with fixing means (9, 12; 13) for releasably securing the distal end of the tubular part (2) to the wall of an internally hollow member.
2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij de bevestigingsmiddelen zijn voorzien van een afzonderlijk van de boring gevormde vacuümkamer (9) die enerzijds een aansluiting (11) voor een vacuümbron en anderzijds een aanzuigopening (12) aan het distale uiteinde van het buisvormige deel (2) bezit. 2. A device as claimed in claim 1, wherein the fastening means are provided with a separate of the bore-shaped vacuum chamber (9), which on the one hand a connection (11) for a vacuum source and on the other hand an intake opening (12) at the distal end of the tubular part (2 ) owns.
3. Inrichting volgens conclusie 2, waarbij de zuig-opening (12) concentrisch om het distale uiteinde van de boring (3) is gevormd. 3. A device as claimed in claim 2, wherein the suction opening (12) concentrically to the distal end of the bore (3) is formed.
4. Inrichting volgens conclusie 3, waarbij de vacuümkamer (9) is gevormd tussen een de boring (3) begrenzende binnenbuis (7) en een concentrisch daaromheen gevormde buitenbuis (8) van het buisvormige deel (2) . 4. A device according to claim 3, wherein the vacuum chamber (9) is formed between a bore (3) defining inner tube (7) and a concentrically therearound formed outer tube (8) of the tubular part (2).
5. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de bevestigingsmiddelen zijn voorzien van mechanische bevestigingselementen (13) die losneembaar in de wand van het inwendige holle orgaan kunnen grijpen. 5. A device according to any one of the preceding claims, wherein the fastening means are provided with mechanical fastening elements (13) which can releasably engage in the wall of the inner hollow member.
6. Inrichting volgens conclusie 5, waarbij de mechanische bevestigingsmiddelen (13) uit haak- of ankervormige elementen bestaan. 6. A device as claimed in claim 5, wherein the mechanical fasteners (13) consists of hook or anchor-shaped elements consist.
7. Inrichting volgens conclusie 4, 5 of 6, waarbij de mechanische bevestigingsmiddelen (13) aan de binnenbuis (7) zijn gemonteerd. 7. A device as claimed in claim 4, 5 or 6, wherein the mechanical fasteners (13) are mounted to the inner tube (7).
NL9200878A 1992-05-19 1992-05-19 A device for the placing of a medical instrument into a cavity of a body. NL9200878A (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9200878 1992-05-19
NL9200878A NL9200878A (en) 1992-05-19 1992-05-19 A device for the placing of a medical instrument into a cavity of a body.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL9200878A NL9200878A (en) 1992-05-19 1992-05-19 A device for the placing of a medical instrument into a cavity of a body.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL9200878A true NL9200878A (en) 1993-12-16

Family

ID=19860813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL9200878A NL9200878A (en) 1992-05-19 1992-05-19 A device for the placing of a medical instrument into a cavity of a body.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL9200878A (en)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0668058A1 (en) * 1994-02-16 1995-08-23 Novoste Corporation Electrophysiology positioning catheter
US6723069B1 (en) 1994-02-16 2004-04-20 Novoste Corporation Electrophysiology positioning catheter
EP1862128A1 (en) * 2002-11-12 2007-12-05 Myocor, Inc. Devices for heart valve treatment
WO2008082956A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc Method of and apparatus for attaching an instument to an organ wall
US7666224B2 (en) 2002-11-12 2010-02-23 Edwards Lifesciences Llc Devices and methods for heart valve treatment
US7695425B2 (en) 1997-01-02 2010-04-13 Edwards Lifesciences Llc Heart wall tension reduction apparatus and method
US7722523B2 (en) 1998-07-29 2010-05-25 Edwards Lifesciences Llc Transventricular implant tools and devices
US7883539B2 (en) 1997-01-02 2011-02-08 Edwards Lifesciences Llc Heart wall tension reduction apparatus and method
WO2011139579A1 (en) * 2010-04-29 2011-11-10 Medtronic Ablation Frontiers Llc Transseptal crossing device
US8070805B2 (en) 2002-01-09 2011-12-06 Edwards Lifesciences Llc Devices and methods for heart valve treatment
US8092367B2 (en) 2001-09-07 2012-01-10 Mardil, Inc. Method for external stabilization of the base of the heart
US8226711B2 (en) 1997-12-17 2012-07-24 Edwards Lifesciences, Llc Valve to myocardium tension members device and method
US8506624B2 (en) 2002-01-09 2013-08-13 Edwards Lifesciences, Llc Devices and methods for heart valve treatment
US8579798B2 (en) 1998-09-21 2013-11-12 Edwards Lifesciences, Llc External cardiac stress reduction method
US9198757B2 (en) 2000-10-06 2015-12-01 Edwards Lifesciences, Llc Methods and devices for improving mitral valve function

Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6139522A (en) * 1994-02-16 2000-10-31 Novoste Corporation Electrophysiology positioning catheter
US6723069B1 (en) 1994-02-16 2004-04-20 Novoste Corporation Electrophysiology positioning catheter
EP0668058A1 (en) * 1994-02-16 1995-08-23 Novoste Corporation Electrophysiology positioning catheter
US8267852B2 (en) 1997-01-02 2012-09-18 Edwards Lifesciences, Llc Heart wall tension reduction apparatus and method
US8460173B2 (en) 1997-01-02 2013-06-11 Edwards Lifesciences, Llc Heart wall tension reduction apparatus and method
US7883539B2 (en) 1997-01-02 2011-02-08 Edwards Lifesciences Llc Heart wall tension reduction apparatus and method
US7695425B2 (en) 1997-01-02 2010-04-13 Edwards Lifesciences Llc Heart wall tension reduction apparatus and method
US8226711B2 (en) 1997-12-17 2012-07-24 Edwards Lifesciences, Llc Valve to myocardium tension members device and method
US7722523B2 (en) 1998-07-29 2010-05-25 Edwards Lifesciences Llc Transventricular implant tools and devices
US7981020B2 (en) 1998-07-29 2011-07-19 Edwards Lifesciences Llc Transventricular implant tools and devices
US8579798B2 (en) 1998-09-21 2013-11-12 Edwards Lifesciences, Llc External cardiac stress reduction method
US9198757B2 (en) 2000-10-06 2015-12-01 Edwards Lifesciences, Llc Methods and devices for improving mitral valve function
US8715160B2 (en) 2001-09-07 2014-05-06 Mardil, Inc. Method and apparatus for external stabilization of the heart
US8092367B2 (en) 2001-09-07 2012-01-10 Mardil, Inc. Method for external stabilization of the base of the heart
US8128553B2 (en) 2001-09-07 2012-03-06 Mardil, Inc. Method and apparatus for external stabilization of the heart
US9289298B2 (en) 2001-09-07 2016-03-22 Mardil, Inc. Method and apparatus for external stabilization of the heart
US8506624B2 (en) 2002-01-09 2013-08-13 Edwards Lifesciences, Llc Devices and methods for heart valve treatment
US8070805B2 (en) 2002-01-09 2011-12-06 Edwards Lifesciences Llc Devices and methods for heart valve treatment
US7666224B2 (en) 2002-11-12 2010-02-23 Edwards Lifesciences Llc Devices and methods for heart valve treatment
EP1862128A1 (en) * 2002-11-12 2007-12-05 Myocor, Inc. Devices for heart valve treatment
WO2008082956A1 (en) * 2006-12-29 2008-07-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc Method of and apparatus for attaching an instument to an organ wall
WO2011139579A1 (en) * 2010-04-29 2011-11-10 Medtronic Ablation Frontiers Llc Transseptal crossing device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Reddick et al. Safe performance of difficult laparoscopic cholecystectomies
US5328077A (en) Method and apparatus for treating female urinary incontinence
US6152933A (en) Intracranial bolt and method of placing and using an intracranial bolt to position a medical device
US7846088B2 (en) Instruments and methods for accessing an anatomic space
US5741234A (en) Anatomical cavity access sealing condit
CA2214632C (en) Flexible lifting apparatus
US5823946A (en) Method for creating a mediastinal working space
US8257253B2 (en) Laparoscopic instruments and trocar systems and related surgical method
US5354271A (en) Vascular sheath
CA2191091C (en) Body passageway closure apparatus and method
EP1249253B1 (en) Balloon dissectors
US6311693B1 (en) Method and systems for performing thoracoscopic cardiac bypass and other procedures
JP4348338B2 (en) Tissue penetrating catheter system
US5634883A (en) Apparatus for peritoneal retraction
US5728134A (en) Method and apparatus for hemostasis
US7648515B2 (en) Method and apparatus for anastomosis including an expandable anchor
JP4381973B2 (en) Adjustable balloon anchoring trocar
US4966583A (en) Apparatus for locating a breast mass
US5318012A (en) Method for lifting abdominal wall during laparoscopic surgery
US5634937A (en) Skin seal with inflatable membrane
US6890295B2 (en) Anatomical space access tools and methods
EP1809179B1 (en) Surgical stapler
CA2274066C (en) Vascular wound closure system
EP1509142B1 (en) Endoscopic organ retraction system and method of using the same
JP5661255B2 (en) The low-profile instrument access device

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed