NL8802840A - Poor scattering field electrical machine. - Google Patents

Poor scattering field electrical machine.

Info

Publication number
NL8802840A
NL8802840A NL8802840A NL8802840A NL8802840A NL 8802840 A NL8802840 A NL 8802840A NL 8802840 A NL8802840 A NL 8802840A NL 8802840 A NL8802840 A NL 8802840A NL 8802840 A NL8802840 A NL 8802840A
Authority
NL
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
characterized
stator
auxiliary winding
machine according
winding
Prior art date
Application number
NL8802840A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Combimac Beheer B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
  • H02K17/00Asynchronous induction motors; Asynchronous induction generators
  • H02K17/02Asynchronous induction motors
  • H02K17/30Structural association of asynchronous induction motors with auxiliary electric devices influencing the characteristics of the motor or controlling the motor, e.g. with impedances or switches
  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
  • H02K11/00Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection
  • H02K11/20Structural association of dynamo-electric machines with electric components or with devices for shielding, monitoring or protection for measuring, monitoring, testing, protecting or switching
  • H02K11/28Manual switches
  • HELECTRICITY
  • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
  • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
  • H02K3/00Details of windings
  • H02K3/04Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors
  • H02K3/12Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors arranged in slots
  • H02K3/16Windings characterised by the conductor shape, form or construction, e.g. with bar conductors arranged in slots for auxiliary purposes, e.g. damping or commutating

Abstract

The machine can be operated as an alternator or motor. The rotor (7) is surrounded by the stator lamination stack (4), through which the three stator windings (5) are fed. That auxiliary windings (14) are fed through a collar (16) around the periphery of the stack just inside the outer casing (2). The angle (beta) between the star-connected stator windings and the auxiliary windings can be altered by rotating the collar (16). The angle can be changed when the expected loading of the machine varies. The currents through the auxiliary windings flow through adjustable resistances which are used to 'tune out' and stray fields emanating from the stator.

Description

G PEM/MB/Corabju - G PEM / MB / Corabju -

STROOIVELDARME ELEKTRISCHE MACHINE LOW RATE FIELD ELECTRIC MACHINE

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een elektrische machine, waarbij aan de buitenzijde van het sta-torblikpakket een hulpwikkeling is aangebracht, waarvan de geleiders zich hoofdzakelijk parallel aan die van de stator-5 wikkeling uitstrekken. The present invention relates to an electrical machine, in which an auxiliary winding is provided on the outer side of the stand-torblikpakket, of which the conductors extend substantially parallel to that of the stator winding 5.

Dergelijke machines zijn bekend uit US-A-2.078.668. Such machines are known from US-A-2,078,668. Het doel van de bij deze bekende machines toegepaste hulpwikkeling is het verminderen van ijzerverliezen. The purpose of the applied auxiliary winding is to reduce iron losses in these known machines. Bij bepaalde toepassingen van elektrische machines is de aanwezigheid van 10 een elektrisch strooiveld, zoals dat in het algemeen door elektrische machines wordt opgewekt, in hoge mate ongewenst. In certain applications of electrical machines is the presence of 10 an electrical stray field, such as that in general is generated by the electrical machines, highly undesirable. Dergelijke situaties doen zich bijvoorbeeld voor aan boord van schepen, wanneer er gevaar bestaat, dat door de aanwezigheid van een elektrisch veld eventueel in het water aanwezige 15 mijnen tot ontploffing zouden kunnen worden gebracht. Such situations arise, for example, on board ships, where there is a risk, which could be brought by the presence of an electric field 15, if present, mines to explode in the water.

Ter vermijding van het strooiveld van elektrische machines is reeds voorgesteld de assen, het huis en de beves-tigignsmaterialen van a-magnetisch materiaal te vervaardigen. In order to prevent the stray field of electrical machines has already been proposed, the shafts, the housing and to manufacture the beves-tigignsmaterialen of non-magnetic material. De ervaring leert dat dergelijke maatregelen in het al-20 gemeen niet afdoende zijn, zodat - zelfs bij de toepassing van a-magnetisch materiaal - een elektrische machine een strooiveld opwekt. Experience has shown that such measures in the Al-20 in common are not sufficient, so that - even with the application of a-magnetic material, - an electric machine generates a stray field.

Het doel van de onderhavige uitvinding is dan ook het verschaffen van een elektrische draaiveldmachine, waarbij 25 het door de elektrische machine opgewekte strooiveld tot een minimum is teruggebracht. The object of the present invention is therefore to provide an electric rotary-field machine, in which 25 the generated stray field is reduced to a minimum by the electric machine.

Dit doel wordt bereikt, doordat het aantal geleiders van de hulpwikkeling gerelateerd is aan het aantal sta-torgroeven. This object is achieved in that the number of conductors of the auxiliary winding is related to the number of stand-torgroeven.

30 Als gevolg van deze maatregel wordt het mogelijk, door de hulpwikkeling een zodanige stroom te laten vloeien, dat het uit de stator tredende strooiveld voor een groot deel wordt gecompenseerd. 30 As a result of this measure it is possible, by the auxiliary winding to flow in such a flow, that the stray field emanating from the stator to a great extent will be compensated for. Als gevolg daarvan is het uit de stator tredende strooiveld aanzienlijk gereduceerd. As a result, it is greatly reduced stray field emanating from the stator.

35 Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de onder havige uitvinding is een het huis van de motor omringend .8802840 ¥ -2- mantelvormig scherm aangebracht, waarmee het resterende strooiveld nagenoeg volledig wordt afgeschermd. 35 According to a preferred embodiment of the present invention is arranged under a housing of the engine, the ambient .8802840 ¥ -2-shell-shaped screen, which allows the remaining stray field is almost completely shielded.

Vervolgens zal de onderhavige uitvinding worden toegelicht aan de hand van enige uitvoeringsvoorbeelden, die 5 zijn weergegeven in de bijgaande tekeningen. Next, the present invention will be elucidated on the basis of some exemplary embodiments which 5 are shown in the accompanying drawings. In de tekeningen stellen voor: In the drawings for:

Fig.: 1 een schematisch doorsnede-aanzicht van een eerste uitvoeringsvorm van de elektrische draaiveldmachine volgens de onderhavige uitvinding; .: Figure 1 is a schematic cross-sectional view of a first embodiment of the electric rotary-field machine according to the present invention; 10 Fig.: 2 een doorsnede-aanzicht volgens de lijn II- II van de in fig. 1 getoonde uitvoeringsvorm; 10 .: Fig 2 is a cross-sectional view according to fig 1 in the embodiment shown, the line II-II.;

Fig.: 3 een schematisch doorsnede-aanzicht van een tweede uitvoeringsvorm; .: Figure 3 is a schematic cross-sectional view of a second embodiment;

Fig.: 4 een schematisch doorsnede-aanzicht van een 15 derde uitvoeringsvorm; Fig .: 4 is a schematic cross-sectional view of a third embodiment 15;

Fig.: 5 een gedeeltelijk weggebroken perspectivisch aanzicht van een vierde uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding; Fig .: 5 is a partly broken away perspective view of a fourth embodiment of the present invention;

Fig. Fig. 6: een schema van een mogelijke voedingsscha-20 keling voor de hulpwikkeling volgens de onderhavige uitvinding; 6 is a circuit diagram of a power supply potential scale-20 circuit for the auxiliary winding according to the present invention; en and

Fig. Fig. 7: een schematische dwarsdoorsnede van een voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding. 7: is a schematic cross-sectional view of a preferred embodiment of the present invention.

De in fig. 1 getoonde elektrische machine wordt ge-25 vormd door een huis 2, dat op een voet 3 is geplaatst. The in fig. 1 shown electric machine is ge-25 formed by a housing 2, which is placed on a base 3. In het huis 2 is een statorblikpakket 4 aangebracht, waarbinnen een statorwikkeling 5 is aangebracht. In the housing 2 there is arranged a stator lamination stack 4, within which a stator winding 5 is disposed. Binnen het statorblikpakket is een rotor 7 aangebracht, die bevestigd is aan een as 8 van a-magnetisch materiaal, die door middel van lagers 9 in 30 schilden 10 gelagerd is, welke schilden 10 door middel van bouten 17 aan het huis 2 zijn bevestigd. Within the stator lamination stack is a rotor 7 is provided, which is secured to a shaft 8 of a magnetic material, which by means of bearings 9 is mounted in 30 of arms 10, which arms 10 by means of bolts 17 are attached to the housing 2. Op een einde van de as is een ventilator 11 aangebracht. At one end of the shaft is a fan 11 is arranged. Om de ventilator heen is een beschermkap 12 bevestigd. To a protective cap 12 is mounted around the fan.

Volgens de onderhavige uitvinding is het stator-35 blikpakket aan de buitenzijde van een reeks groeven 14 voorzien, waarin een hulpwikkeling 13 is aangebracht. According to the present invention, the stator lamination stack 35 to the outside of a series of grooves 14 is provided, in which an auxiliary winding 13 is arranged. Deze hulpwikkeling 13 zal nu verder beschreven worden aan de hand van . These auxiliary winding 13 will now be further described with reference to. 88 02 84 0 * -3- fig. 2. 88 02 84 0 * -3- fig. 2.

Fig. Fig. 2 toont een doorsnede volgens de lijn II-II in fig. 1. Het statorblikpakket is aan zijn mantelzijde van een reeks groeven 14 voorzien, waarbinnen de geleiders van de 5 hulpwikkeling 13 zijn aangebracht. 2 shows a section according to the line II-II in Fig. 1. The stator lamination pack is provided on its shell side of a series of grooves 14 is provided, within which the conductors 5 of the auxiliary winding 13 are provided. In het onderhavige geval zijn de geleiders van de wikkeling 13 rond; In the present case, the conductors of the winding 13 around; dit is echter niet essentieel voor de onderhavige uitvinding, zij kunnen tevens rechthoekig of vierkant of van een willekeurige andere vorm zijn. However, this is not essential for the present invention, they may also be rectangular or square, or of any other shape.

10 Op elke door een statorgroef heengaande straal is een groef en dus ook een geleider van de hulpwikkeling geplaatst. On each 10 by a stator groove outward radius is a groove, and thus also been placed a conductor of the auxiliary winding. Met andere woorden, voor elke statorgroef is een hulpwikkelingsgeleider aanwezig. In other words, for each stator slot is an auxiliary winding conductor present. Verder is het blikpakket 4 voorzien van gaten 15, waardoorheen bevestigingsmiddelen, 15 bijvoorbeeld bouten zijn aangebracht voor het bevestigen van het blikpakket. Further, the laminated plate assembly 4 is provided with holes 15, through which fasteners, for example bolts 15 are provided for the attachment of the lamination stack.

Fig. Fig. 3 toont een andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvoering, waarbij de gehele hulpwikkeling 13 over een hoek jï gedraaid is ten opzichte van de statorwikkeling. 3 shows another embodiment of the present embodiment, in which the whole auxiliary winding 13 through an angle Ji is rotated with respect to the stator winding.

20 De hoek «, die tussen naburige hulpwikkelingsgroeven is ingesloten, blijft echter gelijk aan de hoek or tussen naburige statorgroeven. 20 The angle ", which is enclosed between adjacent auxiliary winding grooves, however, remains equal to the angle or between neighboring stator grooves.

Bij proefnemingen is namelijk gebleken, dat voor bepaalde belastingssituaties bij een over een bepaalde hoek JJ 25 verdraaide wikkeling, het strooiveld sterker werd verminderd, dan in situaties, waarbij de posities van de hulpwikkeling direct overeen kwamen met die van de in de stator aangebrachte arbeidswikkeling. Experiments has shown that, for certain load situations with a through a predetermined angle JJ 25 twisted coil, the stray field was reduced stronger, than in situations, in which the positions of the auxiliary winding directly corresponded to that of the working coil provided in the stator. Bij verschillende belastingssituaties, moet hierbij gedacht worden aan het gebruik als motor of als 30 generator, de belasting, waaronder de betreffende elektrische machine werkt, en de draairichting. When different tax situations should be considered of use as a motor or generator 30, the load under which the respective electric machine and the rotation. Een dergelijke machine heeft dan ook slechts bij één belastingstoestand een minimaal strooiveld. Such a machine therefore has only at one load condition, a minimal leakage field.

Bij de in fig. 4 getoonde uitvoeringsvorm is de 35 hulpwikkeling 13 aangebracht in een mantel, die draaibaar is opgesteld ten opzichte van de statorwikkeling. In the embodiment shown in FIG. 4, the auxiliary winding 13, 35 disposed in a shell, which is rotatably arranged relative to the stator winding. Als gevolg hiervan kan de- motor bij produktie ingesteld worden op de .8802840 4 -4- meest gunstige positie van de hulpwikkeling en wel zodanig dat het uit het huis tredende strooiveld zoveel mogelijk beperkt is, uiteraard bij de bedrijfstoestand, waaronder de motor zal gaan werken. As a result, it can be set to the- engine, in production on .8802840 4 -4- most favorable position of the auxiliary winding, and in such a way that it is out of the house emanating stray field as much as possible, is limited, of course, in the operating condition, under which the engine will go to work. De mantel 16 wordt dan voortgezet met 5 behulp van met in de tekening getoonde middelen bij een eventuele latere verandering van de verwachte belastingstoestand van de motor; The sheath 16 is then continued with 5 with the aid of the drawing means shown in a possible later change of the estimated load condition of said engine; dat wil zeggen, wanneer de motor voor een ander doel zal worden gebruikt, kan de mantel 16 met de zich daarin bevindende wikkeling wederom ingesteld worden op de meest 10 gunstige positie en dan gefixeerd worden. that is to say, when the engine is to be used for another purpose, the shell 16 with the coil contained therein can again be set to the most favorable position 10 and then be fixed. Bij deze derde uitvoeringsvorm. In this third embodiment. zal de motor daarvoor uit elkaar moeten worden genomen. therefor, the engine will have to be taken apart.

Bij de bovenstaand beschreven uitvoeringsvorm is het aantal geleiders van de hulpwikkeling steeds gelijk aan 15 het aantal statorgroeven. In the above-described embodiment, the number of conductors of the auxiliary winding 15 is always equal to the number of stator grooves. Voor de uitvinding' is dit echter geenszins noodzakelijk. For the invention, "however, this is by no means necessary. Zo kunnen per statorgroef bijvoorbeeld twee of drie geleiders van de hulpwikkeling verschaft worden. For example, each stator groove to be provided, for example two or three conductors of the auxiliary winding. Tevens kan voor een aantal statorgroeven slechts één hulpgeleiderwikkeling zijn aangebracht. In addition, only one auxiliary conductor winding are arranged in front of a plurality of stator grooves. Als voorbeeld kan 20 voor een machine met bijvoorbeeld dertig statorgroeven een hulpwikkeling zijn voorzien met dertig groeven (1:1), vijftien groeven (1:2), vijfenveertig groeven (3:2) of zelfs zestig groeven (2:1). As an example can be 20 for a machine with, for example, thirty stator grooves an auxiliary winding are provided with thirty grooves (1: 1), fifteen grooves (1: 2), forty-five grooves (3: 2), or even sixty grooves (2: 1).

Vanzelfsprekend kan een dergelijke hulpwikkeling, 25 waarvan het aantal geleiders niet overeenstemt met het aantal statorgroeven ook zodanig zijn uitgevoerd, dat de posities vari de geleiders van de hulpwikkeling niet overeenkomen met die van de statorgroeven, of zelfs zodanig zijn uitgevoerd, dat de hulpwikkeling draaibaar ten opzichte van de stator is 30 aangebracht. Of course, such an auxiliary winding can, 25, of which the number of conductors does not correspond to the number of stator grooves also be designed in such a manner that the positions varies the conductors of the auxiliary winding not correspond to those of the stator slots, or even be embodied such that the auxiliary winding to rotate with relative to the stator 30 is arranged.

Volgens de in fig. 5 getoonde uitvoeringsvorm is de electrische machine 1 zodanig geconstrueerd, dat de mantel 16, waarin de hulpwikkeling is aangebracht, continu verschuifbaar is ten opzichte van de statorwikkeling. According to the FIG. 5 embodiment shown, the electrical machine 1 is constructed in such a way that the casing 16, in which the auxiliary winding is arranged, is continuously displaceable with respect of the stator winding. Hiertoe 35 is, aangezien geen direct contact meer mogelijk is tussen het statorblikpakket en het huis, het statorblikpakket door middel van zich daar doorheen uitstrekkende bouten 17 bevestigd .8802840 -5- aan de schilden 10. Uiteraard zal bij het ontwerpen van de wikkelkoppen met de benodigde ruimte voor de bouten 17 rekening gehouden moeten worden. For this purpose, 35 is, as no direct contact is possible between the stator laminations and the housing, the stator laminations fastened by means of extending therethrough bolts 17 .8802840 -5- to the arms 10. Of course, in the design of the winding heads of the space necessary for the bolts 17 have to be taken into account. Als gevolg van deze boutverbin-ding is het statorblikpakket 4 vast verbonden met de schilden 5 10 en dus tevens met het huis 2 van de motor. As a result of this boutverbin-thing is for the stator lamination pack 4 is fixedly connected to the shields 10 5 and thus also with the housing 2 of the motor. De mantel 16 is in de mantelvormige ruimte tussen het huis 2 en het statorblikpakket 4 opgenomen, welke mantel in het onderhavige uit-voeringsvoorbeeld niet van gelamelleerd materiaal vervaardigd is, doch van massief materiaal vervaardigd is, waarin de ge-10 leiders 13 van de hulpwikkeling zijn aangebracht. The shell 16 is included in the shell-like space between the housing 2 and the stator lamination stack 4, which casing in the present exemplary embodiment is not made of laminated material, but made of solid material has been manufactured, in which the ge-10 leaders 13 of the auxiliary winding are provided.

Verder is in het huis 2 een opening 18 aangebracht, terwijl aan een zijde van deze opening 18 een nok 19 vast is bevestigd. Further, in the housing 2 is arranged an opening 18, while on one side of this opening 18, a cam 19 is fixedly mounted. Een tweede nok 20 is zodanig aan de mantel 16 aangebracht, dat deze zich door de opening 18 heen uitstrekt en 15 tegenover de nok 19 is gelegen. A second cam 20 is so arranged to the casing 16, that it extends through the aperture 18 extends through and 15 opposite the cam 19 is situated. Elk van de nokken 19, 20 is van een opening voorzien, waarin een kogel 21 opgesloten is aangebracht. Each of the cams 19, 20 is provided with an opening, in which a ball 21 is arranged locked. Een bout 22 strekt zich door in beide kogels 21 aangebrachte openingen uit,· waarbij één van de openingen van « schroefdraad is voorzien, die in aangrijping is met de bout 20 22, terwijl de bout 22 ter hoogte van de andere, niet van schroefdraad voorziene kogel aan weerszijden daarvan van een borst 23 is voorzien. A bolt 22 extends through openings arranged in both balls 21 from, · wherein one of the openings of "screw thread is provided, which is in engagement with the bolt 20, 22, while the bolt 22 at the level of the other, non-threaded ball on both sides thereof with a shoulder 23 is provided. Met behulp van deze inrichting kan de nok 20 verplaatst worden ten opzichte van de nok 19, zodat de mantel 16, en dus de wikkeling 13 verdraaid kan worden ten 25 opzichte van de statorwikkeling. With the help of this apparatus the cam 20 can be moved with respect to the cam 19, so that the casing 16, and thus the winding 13 can be rotated 25 with respect to the stator winding. Deze uitvoeringsvorm heeft ten opzichte van de aan de hand van fig. 4 getoonde uitvoeringsvorm het voordeel, dat de positie van de hulpwikkeling continu versteld kan worden, zodat deze momentaan aan een veranderde belastingssituatie kan worden aangepast. This embodiment has relative to the reference to FIG. 4, the embodiment shown has the advantage that the position of the auxiliary winding can be continuously adjusted, so that it is momentarily can be adapted to a changed load situation. Ook bij 30 deze uitvoeringsvorm behoeft het aantal geleiders van de hulpwikkeling niet gelijk te zijn aan het aantal statorgroe-ven. Also in this embodiment 30, the number of conductors of the auxiliary winding does not need to be equal to the number of stator gree-ven.

Fig. Fig. 6 toont een schakelschema, dat toegepast wordt bij de schakeling volgens de onderhavige uitvinding. 6 shows a circuit diagram, which is used in the circuit according to the present invention. De 35 aansluitingen 24 van de elektrische machine zijn verbonden met de in ster geschakelde arbeidswikkelingen 25. Tevens zijn de aansluitingen 24 verbonden met de eveneens in .8802840 -6- ster geschakelde hulpwikkelingen 26. De hulpwikkelingen 26 zijn in ster geschakeld, waarbij elk van de verbindingen tussen de betreffende wikkeling en het sterpunt via een weerstand 27 voert. The 35 terminals 24 of the electric machine are connected to the star-connected labor windings 25. The terminals are also 24 connected to the likewise in .8802840 -6-star-connected auxiliary windings 26. The auxiliary windings 26 are star-connected, wherein each of the connections between the respective winding and the star point via a resistor 27 performs. Ter instelling van de door de hulpwikkelingen 5 26 heenvloeiende stroom is de weerstand 27 variabel uitgevoerd. For the adjustment of the auxiliary windings by the current flowing around 26 5, the variable resistor 27 is carried out.

In plaats van het hier getoonde schakelschema, kunnen vanzelfsprekend andere schakelschema's worden toegepast; Instead of the shown circuitry, may, of course, other switching schemes are applied; zo kunnen de arbeidswikkelingen in driehoek zijn geschakeld, 10 evenals de hulpwikkelingen. as the working windings may be connected in delta, 10 as well as the auxiliary windings. Het is tevens mogelijk de hulp-de hulpwikkeling in serie te schakelen met de arbeidswikke-ling, waarbij eventueel de hulpwikkeling van een shunt-weer-stand kan zijn voorzien. It is also possible to switch the auxiliary to the auxiliary winding in series with the arbeidswikke-rail, which may optionally be provided with the auxiliary winding of a shunt resistor. Het is tenslotte eveneens mogelijk de hulpwikkeling via een aparte voedingsinrichting te voeden. Finally, it is also possible to feed the auxiliary winding via a separate power supply device. 15 De in fig. 7 getoonde voorkeursuitvoeringsvorm is in principe van dezelfde onderdelen voorzien als de in fig. 1 getoonde uitvoeringsvorm, welke onderdelen dan ook met dezelfde verwijzingscijfers zijn aangeduid. The 15 in Fig. 7 shown preferred embodiment is provided, in principle, of the same parts as in the Fig. 1 embodiment, the parts, therefore, are denoted by the same reference numerals.

De in fig. 7 getoonde uitvoeringsvorm wijkt hiervan 20 af doordat deze geschikt is voor flensmontage, terwijl de in fig. 1 getoonde motor geschikt is voor voetmontage. The deviates in FIG. 7 embodiment shown, of which 20 are off in that it is suitable for flange mounting, while in fig. 1 shown motor is suitable for foot assembly. Verder is de in fig. 7 getoonde machine ingericht voor waterkoeling, terwijl de in fig. 1 getoonde machine ingericht is voor luchtkoeling. Further, the furnished in FIG. 7, shown for water cooling machine, while the is arranged in fig. 1 shown machine for air cooling.

25 Verder is de in fig. 7 getoonde machine voorzien van een mantelvormige afscherming 28, die rondom het huis 2 van de motor is aangebracht, deze mantelvormige afscherming is van een materiaal vervaardigd, dat een zo goed mogelijke magnetische afscherming veroorzaakt. 25 Further, in Fig. 7 machine shown is provided with a shell-shaped screen 28, which is arranged around the housing 2 of the motor, this shell-shaped shield is made of a material, which causes a best possible magnetic shielding. Voorbeelden van derge-30 lijke materialen zijn aluminium, brons, staal en mu-metaal. Examples of the like-30 actual materials are aluminum, bronze, steel or mu-metal.

De mantelvormige afscherming 28 is aan de randen geklemd op het huis 2 van de motor. The shell-shaped screen 28 is clamped to the edges on the housing 2 of the motor. In plaats hiervan kan een andere bevestiging, bijvoorbeeld met behulp van bouten worden toegepast. Instead, it may have a different attachment, for example, be applied by means of bolts.

35 Doordat het huis 2 van verdikte ringen 29 is voor zien, ontstaat tussen het huis 2, de ringen 29 en de afscherming 28 een kanaal 30, Dit kanaal 30 kan als koelkanaal wor- .8802840 tg -7- den gebruikt, waarbij een koelmedium door dit kanaal kan worden voortbewogen. Because the housing 35 2 of thickened rings 29 being provided, is formed between the housing 2, the rings 29 and the shield 28 has a channel 30, this channel 30 can THE- ORY .8802840 tg -7- den used as a cooling channel, wherein a cooling medium may be advanced through this channel. Als koelmedium kan bijvoorbeeld water fungeren. As the cooling medium can act, for example, water. Verder moeten dan geschikte toe- en afvoermiddelen voor het koelmedium worden aangebracht. Further, should then suitable feed and discharge means are arranged for the cooling medium.

5 Het gebruik van water is niet noodzakelijk, ook wanneer het kanaal met lucht gevuld is, wordt een sterk verbeterde afscherming verkregen. 5 The use of water is not necessary, even when the channel is filled with air, a greatly improved shielding is obtained.

Verder is de in fig. 7 getoonde uitvoeringsvorm voorzien van afschermingsschilden 31 en 32 die door middel 10 van bouten 33 aan de schilden 10 van de machine zijn bevestigd. Further, the device is provided in Fig. 7 shown embodiment of shielding shields 31 and 32 which are fixed by means of 10 bolts 33 to the shields 10 of the machine. Hiermede wordt eveneens voorkomen dat via de schilden 10 uittredende strooivelden in de omringende ruimte terechtkomen. Hereby is also prevented by the shields 10 stray fields emanating end up in the surrounding space. Ook de afschermingsschilden 31, 32 zijn van een materiaal gemaakt, dat een goede magnetische afscherming bewerk-15 stelligt. Also, the shield shields 31, 32 are made of a material which is a good magnetic shielding process-set 15 is located. Voor het doorvoeren van de aansluitkabel is in het scherm 31 een wartel 34 aangebracht. For the passage of the connecting cable is provided in the screen 31, a swivel 34. Vanzelfsprekend kan deze machine ook zonder koelkanalen 30 worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een zeewater-gekoelde uitvoering. Obviously, this machine can also be carried out without the cooling channels 30, for example, when there is a sea-water-cooled version. Dan wordt de machine direct door het zeewater aan de 20 afschermmantel gekoeld. Then, the machine is immediately cooled by the sea water at the 20 guard sheath.

Bovenstaande uitvoeringsvoorbeelden hebben steeds betrekking op draaiveldmachines, hetzij synchrone, hetzij asynchrone machines. The above exemplary embodiments always relate to rotating field machines, either synchronous or asynchronous machines. Het is tevens denkbaar, dat de onderhavige uitvinding toepasbaar is op gelijkstroommachines. It is also conceivable, that the present invention is applicable to DC machines.

.8802840 .8802840

Claims (16)

 1. 1. Elektrische machine, waarbij aan de buitenzijde van het statorblikpakket een hulpwikkeling is aangebracht, waarvan de geleiders zich hoofdzakelijk parallel aan die van de statorwikkeling uitstrekken, met het kenmerk, dat het aan- 5 tal geleiders van de hulpwikkeling gerelateerd is aan het aantal statorgroeven. 1. An electric machine, in which an auxiliary winding is provided on the outside of the stator lamination stack, of which the conductors extend substantially parallel to that of the stator winding, characterized in that the attachment 5 numerous conductors of the auxiliary winding is related to the number of stator grooves .
 2. 2. Elektrische machine volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat een de mantel van de elektrische machine omringende afschermmantel is aangebracht. 2. An electrical machine as claimed in claim 1, characterized in that a surrounding protective casing is arranged the casing of the electrical machine.
 3. 3. Elektrische machine volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat tegen de schilden van de elektrische machine afschermschilden zijn geplaatst. 3. An electric machine as claimed in claim 1 or 2, characterized in that shields are disposed shielding against the shields of the electrical machine.
 4. 4. Elektrische machine volgens conclusie 2 of 3, met het kenmerk, dat tussen het motorhuis en de afschermman 15 tel een koelkanaal aanwezig is. 4. An electric machine as claimed in claim 2 or 3, characterized in that between the motor housing and the afschermman 15 tel a cooling channel is present.
 5. 5. Elektrische machine volgens conclusie 2, 3 of 4, met het kenmerk, dat de afschermmantel of de afschermschilden van materiaal zijn vervaardigd dat een goede magnetische afscherming waarborgt. 5. An electric machine as claimed in claim 2, 3 or 4, characterized in that the screening shell or the shield shields be manufactured from materials which ensures a good magnetic shielding.
 6. 6. Elektrische draaiveldmachine volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat het aantal geleiders van de hulpwikkeling gelijk is aan het aantal statorgroeven. 6. An electrical rotating field machine according to claim 1, 2 or 3, characterized in that the number of conductors of the auxiliary winding is equal to the number of stator grooves.
 7. 7. Elektrische draaiveldmachine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat tenminste een 25 deel van het aantal geleiders van de hulpwikkeling op dezelfde straal ligt als de statorgroeven. 7. An electrical rotating field machine according to any one of the preceding claims, characterized in that at least a 25 portion of the number of conductors of the auxiliary winding is set as the stator grooves at the same radius.
 8. 8. Elektrische draaiveldmachine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de hulpwikkeling in het statorblikpakket is opgenomen. 8. An electric rotary-field machine according to any one of the preceding claims, characterized in that the auxiliary winding is included in the stator laminations.
 9. 9. Elektrische draaiveldmachine volgens een van de conclusies 1-5, met het kenmerk, dat de hulpwikkeling draaibaar ten opzichte van de stator is aangebracht. 9. An electric rotary-field machine according to any one of claims 1-5, characterized in that the auxiliary winding is rotatable relative to the stator is arranged.
 10. 10. Elektrische draaiveldmachine volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat de hulpwikkeling in een ten opzichte .8802840 -9- W^- ¥ van de stator draaibare mantel is opgenomen. 10. An electric rotary-field machine according to claim 9, characterized in that the auxiliary winding in a relative .8802840 -9- W ^ - rotating mantle is included ¥ of the stator.
 11. 11. Elektrische draaiveldmachine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de hulpwikke-ling doorlopen wordt met een stroom, die aan de statorstroom 5 gerelateerd is. 11. An electrical rotating field machine according to any one of the preceding claims, characterized in that the hulpwikke-ling is traversed by a current, which is related to the stator current 5.
 12. 12. Elektische draaiveldmachine volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de hulpwikkeling doorlopen wordt door een stroom, die proportioneel is met de statorstroom. 12. Electrical rotary field machine according to claim 11, characterized in that the auxiliary winding traversed by a current, which is proportional to the stator current.
 13. 13. Elektrische draaiveldmachine volgens een van de 10 voorafgaande conlusies, met het kenmerk, dat elke geleider van de hulpwikkeling doorlopen wordt door een stroom, die proportioneel is met de door de dichtstbijzijnde statorgroef vloeiende stroom. 13. An electric rotary-field machine according to one of the 10 preceding, conclusions, characterized in that each conductor of the auxiliary winding is traversed by a current, which is proportional to the current flowing through the next stator groove.
 14. 14. Elektrische draaiveldmachine volgens een van de 15 voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de hulpwikkeling gevoed wordt door een afzonderlijke voedingsinrichting. 14. An electric rotary-field machine according to one of the 15 preceding claims, characterized in that the auxiliary winding is supplied by a separate power supply device.
 15. 15. Inrichting volgens een van de conclusies 1-13, met het kenmerk, dat de hulpwikkeling parallel of in serie is geschakeld met de statorwikkeling. 15. A device according to any one of the claims 1-13, characterized in that the auxiliary winding is connected in parallel or in series with the stator winding.
 16. 16. Elektrische draaiveldmachine volgens een van de voorafgaande conclusies, met het kenmerk, dat de door de hulpwikkeling vloeiende stroom regelbaar is. 16. The electrical rotating field machine according to any one of the preceding claims, characterized in that the controllable current flowing through the auxiliary winding. .8802840 .8802840
NL8802840A 1987-11-18 1988-11-17 Poor scattering field electrical machine. NL8802840A (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8702756A NL8702756A (en) 1987-11-18 1987-11-18 Poor scattering field electrical machine.
NL8702756 1987-11-18
NL8802840A NL8802840A (en) 1987-11-18 1988-11-17 Poor scattering field electrical machine.
NL8802840 1988-11-17

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8802840A NL8802840A (en) 1987-11-18 1988-11-17 Poor scattering field electrical machine.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8802840A true true NL8802840A (en) 1989-06-16

Family

ID=26646307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8802840A NL8802840A (en) 1987-11-18 1988-11-17 Poor scattering field electrical machine.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL8802840A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017148642A1 (en) * 2016-03-01 2017-09-08 Siemens Aktiengesellschaft Drone for triggering sea mines

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017148642A1 (en) * 2016-03-01 2017-09-08 Siemens Aktiengesellschaft Drone for triggering sea mines

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5625276A (en) Controller for permanent magnet generator
US5550418A (en) Alternator for use in an automobile
US5268602A (en) Electric machine, especially a dynamo for mounting on a wheel hub
US4496862A (en) High speed generator air vent for air gap
US5810568A (en) Rotary pump with a thermally conductive housing
US5994804A (en) Air cooled dynamoelectric machine
US4221982A (en) Liquid cooled rectified-alternating current generator
US6031306A (en) Electric motor incorporating its own electronic control
US5828192A (en) Electric vehicle power feed system
US5293089A (en) Liquid-cooled electric generator
US5864187A (en) Fully enclosed linear motor armature
US6380648B1 (en) Wheel drum structure of inner stator portion with inbuilt switches
US4754179A (en) Dynamoelectric machine
US4807354A (en) Method of rearranging components of a dynamoelectric machine
US5844345A (en) Homopolar motor with dual rotors
US6274957B1 (en) Reduced size electromagnetic device
US5296770A (en) Electric machine, preferably rotary current generator for vehicles
US6072253A (en) Liquid-cooled electrical machine
US6657338B2 (en) Two compartment motor
US4918343A (en) Brushless alternator
US4952828A (en) Brushless generator with front cover inner-stator mount
US4972114A (en) Alternating-current generator with claw pole rotor
US4661734A (en) Dynamoelectric machine
EP0387743A1 (en) Enclosed air cooled electrical motor and its manufacturing method
US5296778A (en) Three-four alternator coil winding with associated heat sinks

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed
BV The patent application has lapsed